Sự tham gia của cộng đồng trong phát triển đường giao thông nông thôn tại huyện yên khánh, tỉnh ninh bình

210 10 0
  • Loading ...
1/210 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 09:51

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM NGUYỄN THỊ MỸ TRINH SỰ THAM GIA CỦA CỘNG ĐỒNG TRONG PHÁT TRIỂN ĐƯỜNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN TẠI HUYỆN YÊN KH\ÁNH, TỈNH NINH BÌNH LUẬN VĂN THẠC SĨ HÀ NỘI - 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM NGUYỄN THỊ MỸ TRINH SỰ THAM GIA CỦA CỘNG ĐỒNG TRONG PHÁT TRIỂN ĐƯỜNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN TẠI HUYỆN YÊN KHÁNH, TỈNH NINH BÌNH CHUN NGÀNH: KINH TẾ NƠNG NGHIỆP MÃ SỐ: 60.62.01.15 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS NGUYỄN THỊ MINH HIỀN HÀ NỘI, NĂM 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng: Số liệu kết nghiên cứu luận văn hoàn toàn trung thực chưa sử dụng công bố cơng trình khác Mọi giúp đỡ cho việc thực luận văn cám ơn thơng tin trích dẫn luận văn ghi rõ nguồn gốc Tác giả luận văn Nguyễn Thị Mỹ Trinh Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page i LỜI CẢM ƠN Trước hết với tnh cảm chân thành lòng biết ơn sâu sắc, tơi xin gửi lời cảm ơn đến thầy, cô giáo Bộ môn Phát triển nông thôn; thầy giáo, cô giáo Khoa Kinh tế Phát triển nông thôn; Học viện Nông nghiệp Việt Nam tận tnh giúp đỡ trình học tập nghiên cứu để hồn thành Luận văn tốt nghiệp Tôi xin chân thành cảm ơn người dân UBND xã Khánh Nhạc, Khánh Mậu, Khánh Thiện, Khánh Thành huyện Yên Khánh; UBND huyện Yên Khánh; Văn phòng HĐND - UBND, Phòng Thống kê, Phòng Cơng Thương, Phòng Tài - Kế hoạch huyện n Khánh giúp đỡ, tạo điều kiện cung cấp số liệu, tài liệu cần thiết để nghiên cứu hồn thành Luận văn Đặc biệt, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS TS Nguyễn Thị Minh Hiền dành nhiều thời gian tâm huyết, trực tiếp hướng dẫn tận tnh, bảo tạo điều kiện thuận lợi cho tơi suốt q trình thực nghiên cứu đề tài hoàn chỉnh Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế Nông nghiệp Cuối cùng, tơi xin chân thành cảm ơn gia đình bạn bè động viên, khích lệ, sẻ chia, giúp đỡ đồng hành sống trình học tập, nghiên cứu! Hà Nội, ngày tháng năm 2014 Tác giả Luận văn Nguyến Thị Mỹ Trinh Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC BẢNG vi DANH MỤC HÌNH, HỘP vii DANH MỤC VIẾT TĂT viii PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1 Tính cấp tài 1.2 Mục tiêu .3 1.2.1 Mục .3 thiết đề nghiên tiêu cứu chung 1.2.2 Mục tiêu .4 cụ thể 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.4.1 Đối tượng .5 nghiên cứu 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu PHẦN II: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ SỰ THAM GIA CỦA CỘNG ĐỒNG TRONG PHÁT TRIỂN ĐƯỜNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN 2.1 Cơ sở lý luận tham gia cộng đồng phát triển đường giao thông nông thôn 2.1.1 Các khái niệm .6 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 2.1.2 Sự cần thiết phải có tham gia cộng đồng phát triển đường giao thông nông thôn 17 2.1.3 Đặc điểm 18 2.1.4 đường thông nông thôn Nội dung mức độ tham gia cộng đồng 20 2.1.5 Các hình thức đồng .23 2.1.6 triển giao tham gia cộng Các yếu tố ảnh hưởng đến tham gia cộng đồng phát đường giao thông nông thôn 24 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 2.2 Cơ sở thực tiễn tham gia cộng đồng phát triển đường giao thông nông thôn 27 2.2.1 Kinh nghiệm phát triển đường giao thơng nơng thơn có tham gia cộng đồng số nước giới .27 2.2.2 Kinh nghiệm phát triển đường giao thơng nơng thơn có tham gia cộng đồng Việt Nam 31 2.2.3 Bài học kinh nghiệm rút 34 2.3 Những cơng trình nghiên cứu kết có liên quan 35 PHẦN III: ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 38 3.1 Đặc điểm huyện Yên Khánh 38 3.1.1 Đặc điểm tự nhiên .38 3.1.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội 39 3.2 Phương pháp nghiên cứu 46 3.2.1 Phương pháp thu thập số liệu .46 3.2.2 Phương pháp phân tích số liệu 49 3.2.3 Các tiêu phân tch 50 PHẦN IV: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 51 4.1 Thực trạng tham gia cộng đồng phát triển đường giao thông nông thôn huyện Yên Khánh 51 4.1.1 Khái quát hệ thống giao thông nông thôn huyện Yên Khánh 51 4.1.2 Mức độ tham gia cộng đồng việc lập kế hoạch 56 4.1.3 Mức độ tham gia cộng đồng huy động tài 64 4.1.4 Mức độ tham gia cộng đồng xây dựng .68 4.1.5 Mức độ tham gia cộng đồng giám sát, quản lý 73 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 4.1.6 Mức độ tham gia cộng đồng quản lý, tu, bảo dưỡng 74 4.1.7 Kết tham gia cộng đồng phát triển đường giao thông nơng thơn huyện n Khánh, tỉnh Ninh Bình 78 4.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến tham gia cộng đồng phát triển đường giao thông nông thôn 82 4.2.1 Điều kiện kinh tế cộng đồng 82 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 4.2.2 Năng lực, nhận thức cộng đồng việc phát triển đường giao thông nông thôn 83 4.2.3 Quy chế dân chủ địa phương .86 4.2.4 Các sách phát triển giao thông nông thôn 88 4.2.5 88 Tổ chức xây dựng, phân cấp quản lý hệ thống đường giao thơng nơng thơn 4.2.6 Trình độ chuyên môn, nhận thức cán quản lý 90 4.2.7 Sự phối hợp bên liên quan .91 4.3 Định hướng giải pháp tăng cường tham gia cộng đồng phát triển đường giao thông nông thôn huyện Yên Khánh .92 4.3.1 Quan điểm, mục tiêu định hướng 92 4.3.2 Căn đưa giải pháp 93 4.3.3 Một số giải pháp 95 PHẦN V: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 105 5.1 Kết luận .105 5.2 Kiến nghị 107 TÀI LIỆU THAM KHẢO 109 PHỤ LỤC .111 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Tình hình đất đai huyện Yên Khánh giai đoạn 2009 – 2011 .41 Bảng 3.2 Tình hình nhân lao động huyện Yên Khánh giai đoạn 2009 – 2011 43 Bảng 3.3 Cơ cấu kinh tế huyện Yên Khánh giai đoạn 2010 – 2012 45 Bảng 3.4 Nội dung phương pháp thu thập số liệu sơ cấp .47 Bảng 3.5 Các phương pháp PRA cách thức thực 48 Bảng 4.1 Hiện trạng đường GTNT huyện Yên Khánh đến năm 2013 52 Bảng 4.2 Ý kiến cộng đồng tham gia vào giai đoạn trước xây dựng đường GTNT .61 Bảng 4.3 So sánh tham gia cộng đồng vào kế hoạch làm đường GTNT ngân sách Nhà nước đầu tư cộng đồng tự đóng góp 63 Bảng 4.4 Mức đóng góp theo loại đường người dân 65 Bảng 4.5 Kết vai trò cộng đồng hoạt động xây dựng đường giao thơng thơn xóm 69 Bảng 4.6 Bảng 4.7 Ý kiến cộng đồng tham gia vào giai đoạn xây dựng đường GTNT71 Ý kiến cộng đồng tham gia giám sát, theo dõi xây dựng đường GTNT 73 Bảng 4.8 Ý kiến cộng đồng tham gia vào giai đoạn quản lý sử dụng, tu bảo dưỡng đường GTNT 76 Bảng 4.9 Kết xây dựng đường GTNT .78 Bảng 4.10 Kết nội dung xây dựng, quản lý đường GTNT 79 Bảng 4.11 Thu nhập bình quân tỷ lệ hộ nghèo huyện Yên Khánh giai đoạn 2011 – 2013 .82 Bảng 4.12 Trình độ cộng đồng tham gia phát triển đường GTNT .84 Bảng 4.13 Lý cộng đồng tham gia vào phát triển đường GTNT .85 Bảng 4.14 Ý kiến cộng đồng hình thức phát triển đường GTNT 87 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Giao thông vận tải, 1992, Đường giao thông nông thôn – têu chuẩn thiết kế, Hà Nội Chính phủ, 2009, Nghị định số 35/2009/NĐ – CP ngày tháng năm 2009 Chiến lược phát triển giao thông vận tải đến nam 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Hà Nội Chính phủ, 2011, Quyết định số 1509/QĐ-BGTVT, ngày tháng năm 2011, việc Phê duyệt Chiến lược phát triển Giao thông nông thôn Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Chính phủ, 2004, Nghị định số 186/2004/NĐ-CP, ngày tháng 11 năm 2004, quy định Quản lý bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường Công ty Tư vấn Mekong Economics, 2005, Chương trình tếp cận cơng đồng Đông Nam Á, Hà Nội Mai Thanh Cúc – Quyền Đình Hà – Nguyễn Thị Tuyết Lan – Nguyễn Trọng Đắc, 2005, Giáo trình phát triển nơng thơn, NXB Nông nghiệp, Hà Nội Nguyễn Ngọc Hợi, 2003, Nghiên cứu hành động tham gia giảm nghèo phát triển nông thôn, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội Tô Duy Hợp – Lương Hồng Quang, 2000, Phát triển cộng đồng: Lý thuyết vận dụng, NXB Văn hóa thơng tin, Hà Nội Đỗ Hồi Nam – Lê Cao Đoàn, 2001, Xây dựng hạ tầng sở nơng thơn q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa Việt Nam, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội 10 Hồng Mạnh Qn, 2007, Giáo trình Lập quản lý dự án phát triển nông thôn, NXB Nông nghiệp, Hà Nội 11 Nguyễn Quang Thương, 2005, Đánh giá tác động dự án phát triển sở hạ tầng thuộc Chương trình 135 sinh kế người dân số xã huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ, Luận văn Thạc sỹ kinh tế, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội 12 Đỗ Văn Tuấn, 2012, Nghiên cứu vai trò người dân xây dựng đường giao thơng nơng thơn huyện Khối Châu, tỉnh Hưng Yên, Luận văn Thạc sỹ Kinh tế, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội 13 Trương Văn Tuyển, 2007, Giáo trình Phát triển cộng đồng, lý thuyết ứng dụng phát triển nông thôn, NXB Nông nghiệp, Hà Nội 14 Peter Oakley, 1991, Projects with People: The Practce of Partcipaton in Rural Development, page 94, International Labour Organization 15 UBND huyện Yên Khánh, 2013, Báo cáo quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Yên Khánh đến năm 2020 định hướng đến năm 2025 16 UBND huyện Yên Khánh, 2014, Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2013, phương hướng nhiệm vụ chủ yếu năm 2014 17 Niên giám thống kê huyện Yên Khánh tỉnh Ninh Bình từ năm 2008 đến 18 Ninh Bình: Huy động sức dân hiến đất làm đường, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, htp://www.cpv.org.vn/cpv/Modules/News_English/News_Detail_E.aspx?CN _ID=511344&CO_ID=30489 19 Kinh nghiệm từ công tác dồn điền đổi hiến đất làm đường Yên Khánh – Ninh Bình, htp://vovtv.vov.vn/cac-van-de-xa-hoi/kinh-nghiemtu-cong-tac-don-dien-doi-thua-va-hien-dat-lam-duong-o-yen-khanh-nin-c191241.aspx 20 Yên Khánh: nhiều cách làm sáng tạo xây dựng nông thôn mới, htp://baoninhbinh.org.vn/yen-khanh-nhieu-cach-lam-sang-taotrong- xay-dyng-nong-thon-moi-20141121092823273p2c21.htm 21 Cung đàn vui quê hương Khánh Thành, htp://baoninhbinh.org.vn/cung-dan-vui-tren-que-huong-khanhthanh20140826091344986p12c18.htm PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ CƠNG TRÌNH GIAO THƠNG THƠN, XÃ Ở HỘ GIA ĐÌNH Thơng tin chủ hộ 1.1 Chủ hộ Họ tên chủ hộ: ………………………… …………… Giới tnh: Nam/nữ Tuổi: ……………… Dân tộc ……………… Tơn giáo …………………… Trình độ văn hố: □ □ Tiểu học THPT □ □ THCS ĐH, CĐ, Trung cấp Địa chỉ: Xóm Thơn Xã …….…… Huyện Yên Khánh □ Giàu □ Khá □ Trung bình □ Nghèo 1.2 Loại hộ 1.3 Số lao động gia đình Chỉ tiêu Tổng Trong nữ Ghi Số gia đình Số người độ tuổi lao động Số người độ tuổi lao động Số người độ tuổi lao động (Lao động độ tuổi: Nam từ 15-60, nữ từ 15 - 55) Thông tin liên quan đến xây dựng, quản lý cơng trình giao thơng thơn, xã hộ gia đình 2.1 Gia đình sử dụng phương tiện để lại sản xuất Phương tiện: □ Xe đạp □ Xe máy □ Ơ tơ □ Xe trâu, bò □ PT khác □ Rất thường xuyên □ Bình thường □ Ít Mức độ lại: 2.2 Ông (Bà) biết chủ trương sách Nhà nước xây dựng giao thông nông thôn huyện ta hay chưa? □ Có 2.3 □ Khơng Nếu có, Ơng (Bà) biết qua kênh thông tin nào? □ Huyện, xã □ Tập huấn 2.4 □ Có nghe chưa rõ □ Phương tiện thơng tin đại chúng Những cơng việc Ơng (Bà) tham gia vào xây dựng đường GTNT huyện cấp cao cấp nào? □ Huyện 2.5 □ Xã □ Thơn, xóm Những cơng việc Ơng (Bà) tham gia vào xây dựng cơng trình giao thông thôn, xã khâu nào? □ Thiết kế, xây dựng kế hoạch □ Đóng góp ý kiến vào việc lựa chọn nội dung thực □ Trực tiếp thi cơng, thực cơng trình □ Giám sát thi cơng cơng trình □ Nghiệm thu cơng trình □ Quản lí, bảo dưỡng cơng trình 2.6 Lý Ơng (Bà) tham gia vào xây dựng, quản lý cơng trình giao thơng gì? □ Được người dân thơn lựa chọn □ Lãnh đạo thôn định □ Tự nguyện tham gia □ Vì mục tiêu cá nhân □ Vì phát triển chung cộng đồng □ Lý khác:……………………………………………………………… 2.7 Ơng (Bà) cho biết có chương trình xây dựng cơng trình giao thơng, quyền thơn có tổ chức họp để thơng báo khơng? □ Có 2.8 Nếu có, thời gian thôn tổ chức họp ……….ngày 2.9 □ Không ……….tuần ……… tháng Trong họp cơng trình có khoảng ……… % số hộ tham gia? Và Ơng (Bà) có tham gia đóng góp ý kiến khơng? □ Có □ Khơng Nếu có, ý kiến Ơng (Bà) đưa vào thực khoảng .% 2.10 Mức đóng xây dựng cơng trình giao thơng thơn, xã - Thơng tin chung gia đình ta xây dựng quản lý cơng trình giao thơng thơn, xã (điền dấu X vào ô tương ứng) Mức độ tham gia Trước XD Quản lý, tu, Khi XD bảo dưỡng - Được thơng báo - Được bàn - Đóng góp - Quản lý, giám sát - Gia đình tham gia đóng góp vào hoạt động ? Lao động Hoạt động Tiền mặt Số người tham gia Số ngày Đơn giá cơng lao bình qn động ngày Thành tiền Bê tơng hố đường thơn, xóm………… …………………… Bê tơng hóa đường xã………………… ……………… Hoạt động khác: …………………… …………………… Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 114 - Đóng góp gia đình ơng (bà) cho chương trình huy động từ nguồn nào? □ Thu nhập gia đình □ Khai thác nguồn tài nguyên sẵn có □ Cơng lao động gia đình □ Ngun liệu sẵn có gia đình □ Đi vay ngân hàng, bạn bè… □ Khác - Gia đình có đề nghị yêu cầu gì: 2.11 Quản lý, tu bảo dưỡng cơng trình đường giao thơng thơn, xã - Gia đình có sẵn sàng tham gia số cơng lao động để thực quản lý, tu, bảo dưỡng cơng trình đường giao thơng thơn, xã: □ Có □ Khơng Nếu có gia đình có đề nghị u cầu gì: - Gia đình đóng góp hình thức số lượng nào? + Ngày công: * Theo lao động: Công * Theo khẩu: ………………………….… Công * Theo chiều dài (km): Công Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 115 + Bằng tiền: * Theo lao động: …………………………… Đồng * Theo khẩu: ………………………….… .Đồng * Theo chiều dài (km): Đồng - Chất lượng quản lý cơng trình: □ Tốt □ TB □ Kém - Có phương tiện tải so với quy định lưu thơng đường khơng? □ Có □ Khơng □ Rất - Ơng (bà) có hài lòng với cách tổ chức quản lý sử dụng, tu, bảo dưỡng cơng trình đường giao thơng thơn,xã nay: □Có □Khơng - Theo ơng (bà) quản lý khai thác hiệu nhất: ………….……………………………………………………………………… ……… ………………………………………………………………… …………… …………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 2.12 Nhận xét gia đình việc xây dựng, quản lý sử dụng, tu, bảo dưỡng cơng trình đường giao thơng thơn, xã □ Có □ Khơng Việc sửa chữa hư hỏng đường có kịp thời:□ Có □ Khơng - Việc quản lý có thực thường xuyên: - - Ý thức bảo vệ, giữ gìn cộng đồng nào: □ Tốt □ TB Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế □ Kém Page 116 - Những tồn khác quản lý cơng trình …………………… ………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… - Để giải vấn đề nêu theo ơng (bà) cần làm gì: … .……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… 2.13 Theo Ông (bà), để thực hoạt động cách tốt cần? □ Dân tự làm □ Thuê bên □ Nhờ ban ngành giúp đỡ □ Kết hợp dân hỗ trợ bên 2.14 Cách thực mơ hình thực phù hợp với điều kiện gia đình, địa phương hay chưa? □ Phù hợp □ Chưa phù hợp Lý do:………………………………………… Xin chân thành cảm ơn Ơng (Bà) cung cấp thơng tin! Yên Khánh, ngày tháng năm 2014 Người điều tra Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Chủ hộ Page 117 PHIẾU PHỎNG VẤN CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, XÂY DỰNG, QUẢN LÍ ĐƯỜNG GTNT HUYỆN N KHÁNH, TỈNH NINH BÌNH Thơng tin: 1.1 Họ tên: Giới tnh: Nam/Nữ 1.2 Tuổi: Dân tộc:………… Tơn giáo:…………………… 1.3 Địa chỉ: Xóm:… Thơn:……… Xã:…………… Huyện n Khánh 1.4 Trình độ văn hóa: Lớp: /10 1.5 Trình độ chun mơn: □ Trung cấp □ Lớp: /12 □ Cao đẳng Đại học Ơng (bà) biết chủ trương sách nhà nước xây dựng GTNT huyện ta chưa? □ Có □ Khơng □ Có nghe chưa rõ □ Tập huấn Nếu có, ơng (bà) biết qua kênh thơng tin nào: □ □ Huyện, xã Các phương tiện thông tin đại chúng 8.Những cơng việc ơng (bà) tham gia vào xây dựng đường GTNT huyện cấp cao cấp nào? □ Huyện □ Xã Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế □Thơn, xóm Page 118 9.Những cơng việc ơng (bà) tham gia vào xây dựng đường GTNT huyện khâu nào? □ □ □ □ □ □ Thiết kế, xây dựng kế hoạch Đóng góp ý kiến vào việc lựa chọn nội dung thực Trực tiếp thi cơng, thực cơng trình Giám sát thi cơng cơng trình Nghiệm thu cơng trình Quản lí, bảo dưỡng cơng trình Lý khác:……………………………………………………………… 10 Lý ơng (bà) tham gia vào xây dựng cơng trình GTNT là? □ □ □ □ □ Được người dân thôn lựa chọn Công việc nghề nghiệp Tự nguyện tham gia Vì mục tiêu cá nhân Vì phát triển chung cộng đồng Lý khác: 11 Ơng (bà) cho biết có chương trình xây dựng đường GTNT quyền có tổ chức họp để thơng báo khơng? □ □ Có Khơng 12 Nếu có, thời gian đơn vị tổ chức họp ……….ngày ……….tuần Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế ……… tháng Page 119 13 Trong họp chương trình đường GTNT có khoảng ……… % đơn vị tham gia? Và đơn vị có tham gia đóng góp ý kiến khơng? □ Có □ Khơng Nếu có, ý kiến đơn vị ông (bà) đưa vào thực khoảng % 14 Các đơn vị tham gia thảo luận nào? □ □ □ Thảo luận nhiệt tnh Lặng yên quan sát Thụ động nghe theo người khác 15 Ơng ( bà) cho biết, có % người họp định thống với nội dung họp? 16 Ông ( bà) cho biết Ban giám sát cộng đồng dân cư thành lập do? □ □ Người dân bầu lên □ Họ tự nguyện tham gia Khơng biết 17 Mức tham gia đóng góp đơn vị vào hoạt động ? Hoạt động Bê tơng hố đường thơn, xóm ………………… ………………… Bê tơng hóa đường xã ………………… Hoạt động khác ………………… ………………… ……………… ……………… ……………… Lao động Tiền Số người Số ngày công Đơn giá bq Thành tiền mặt tham gia lao động (1000đ/ngày) (1000đ) Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 120 18 Lý đơn vị tham gia làm đường giao thông nông thôn là? (Hãy xếp thứ tự theo mức độ quan trọng, đánh số cho hoạt động quan trọng nhất) □ □ □ □ □ Có việc làm, tăng thu nhập cho hộ Làm đẹp cho địa phương Tăng mức độ tham gia người dân Bị động làm theo người Giúp người dân lại thuận tiện mùa mưa 19 Theo Ông (bà), để thực hoạt động cách tốt cần? □ □ Dân tự làm □ □ Kết hợp dân hỗ trợ bên Nhờ ban ngành giúp đỡ Thuê bên 20 Cách thực mơ hình thực phù hợp với điều kiện gia đình, địa phương không? □ □ Phù hợp Chưa phù hợp Lý khác:………………………………………………………………… 21 Theo ông (bà) để XD đường GTNT phát triển bền vững lâu dài địa phương cần phải làm gì? ………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Xin cám ơn ông (bà) Người điều tra Cán vấn Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 121 122 ... TIỄN VỀ SỰ THAM GIA CỦA CỘNG ĐỒNG TRONG PHÁT TRIỂN ĐƯỜNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN 2.1 Cơ sở lý luận tham gia cộng đồng phát triển đường giao thông nông thôn 2.1.1 Các khái niệm 2.1.1.1 Cộng đồng Mặc... SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ SỰ THAM GIA CỦA CỘNG ĐỒNG TRONG PHÁT TRIỂN ĐƯỜNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN 2.1 Cơ sở lý luận tham gia cộng đồng phát triển đường giao thông nông thôn 2.1.1 Các... Thực trạng tham gia cộng đồng phát triển đường giao thông nông thôn huyện Yên Khánh 51 4.1.1 Khái quát hệ thống giao thông nông thôn huyện Yên Khánh 51 4.1.2 Mức độ tham gia cộng đồng việc
- Xem thêm -

Xem thêm: Sự tham gia của cộng đồng trong phát triển đường giao thông nông thôn tại huyện yên khánh, tỉnh ninh bình , Sự tham gia của cộng đồng trong phát triển đường giao thông nông thôn tại huyện yên khánh, tỉnh ninh bình

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay