Quản lý thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn thành phố bắc ninh

209 28 0
  • Loading ...
1/209 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 09:51

BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - - ðỖ NHƯ HÀO QUẢN LÝ THU THUẾ SỬ DỤNG ðẤT PHI NÔNG NGHIỆP TRÊN ðỊA BÀN THÀNH PHỐ BẮC NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ HÀ NỘI, 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - - ðỖ NHƯ HÀO QUẢN LÝ THU THUẾ SỬ DỤNG ðẤT PHI NÔNG NGHIỆP TRÊN ðỊA BÀN THÀNH PHỐ BẮC NINH CHUYÊN NGÀNH : QUẢN TRỊ KINH DOANH Mà SỐ : 60.34.01.02 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS ðỖ QUANG GIÁM HÀ NỘI, 2015 LỜI CAM ðOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu đề tài trung thực chưa sử dụng, công bố nghiên cứu Tơi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực khóa luận cảm ơn thơng tn trích dẫn đề tài ghi rõ nguồn gốc Hà Nội, tháng 01 năm 2015 Học viên ðỗ Như Hào Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page i LỜI CẢM ƠN Trong trình thực đề tài, học viên nhận giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi từ nhiều cá nhân tập thể Trước hết học viên xin nói lời cảm ơn chân thành tới TS ðỗ Quang Giám, thầy giúp đỡ tận tnh trực tiếp hướng dẫn học viên suốt thời gian học viên thực đề tài Học viên xin chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp hướng dẫn Thầy, Cô giáo khoa Kế toán Quản trị kinh doanh – Học viện nông nghiệp Việt Nam suốt thời gian học tập Học viên xin chân thành cám ơn lãnh đạo Cục thuế tỉnh Bắc Ninh, UBND thành phố Bắc Ninh, Chi cục thuế Thành phố Bắc Ninh, ban ngành với tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân địa bàn thành phố giúp học viên suốt trình thực Luận văn Học viên xin chân thành cám ơn./ Hà Nội, tháng 01 năm 2015 Học viên ðỗ Như Hào Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page ii MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG STT Tên bảng Trang 2.1 Diện tch sử dụng mức thuế suất 14 3.1 ðất đai tnh hình sử dụng đất đai thành phố Bắc Ninh từ năm 2011 - 2013 44 3.2 Số lượng mẫu điều tra theo quản lý thu 53 4.1 Kết công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế thuế sử dụng đất phi nơng nghiệp năm 2011,2012 64 4.2 Tình hình quản lý đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nơng nghiệp từ năm 2011 đến 2013 67 4.3 Tình hình quản lý diện tích đất chịu thuế từ 2011-2013 74 4.4 Tình hình miễn giảm thuế từ năm 2011-2013 76 4.5 Tình hình thu nộp thuế từ năm 2011-2013 79 4.6 Tổng hợp nợ đọng thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đến ngày 31/12 hàng năm 81 4.7 Tổng hợp thu nợ đọng thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 81 4.8 Công tác cấp giấy chứng nhận QSDð kê khai thuế sử dụng đất phi người nộp thuế 4.9 83 Tổng hợp đánh giá NNT cách tnh thuế công tác thu nộp thuế 4.10 86 Tổng hợp đánh giá NNT số thuế sử dụng đất phi nông nghiệp kê khai số thuế nộp NSNN Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế 87 Page DANH MỤC HÌNH STT Tên hình Trang 3.1 Bản đồ thành phố Bắc Ninh 3.2 Tổ chức máy Chi Cục Thuế thành phố Bắc Ninh 4.1 Sơ đồ quy trình thực quản lý thu thuế sử dụng đât phi nông nghiệp Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế 42 50 60 Page DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Diễn giải BCð : Ban đạo CBCC công chức NNT : Cán : Người nộp thuế NSNN : Ngân sách Nhà nước QSDð : Quyền sử dụng đất SXKD : Sản xuất kinh doanh UBND : Ủy ban nhân dân Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page PHẦN I MỞ ðẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài Thuế nguồn thu chủ yếu ngân sách Nhà nước thuế công cụ quan trọng việc điều tết vĩ mơ kinh tế Chính sách thuế Nhà nước ln có quan hệ chặt chẽ đến việc giải lợi ích kinh tế chủ thể xã hội, đồng thời ảnh hưởng trực tếp đến vấn đề vĩ mô như: tết kiệm, đầu tư, tăng trưởng kinh tế Việc hồn thiện sách thuế cho phù hợp với hoàn cảnh kinh tế - xã hội quan tâm hàng đầu Nhà nước Cùng với phát triển đất nước, hệ thống thuế Việt Nam ngày đổi hoàn thiện, phù hợp với kinh tế thị trường hội nhập với giới Luật thuế sử dụng đất phi nơng nghiệp Quốc hội khóa 12 thơng qua kỳ họp thứ ngày 17 tháng năm 2010, thay Pháp lệnh thuế nhà đất áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2012 ðây sách thuế quan trọng góp phần đảm bảo tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước đặc biệt ngân sách xã, phường Thực Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp nhằm tăng cường quản lý nhà nước việc sử dụng đất phi nơng nghiệp, khuyến khích tổ chức, cá nhân sử dụng đất tiết kiệm, có hiệu quả, góp phần hạn chế đầu đất khuyến khích thị trường bất động sản phát triển lành mạnh; đồng thời động viên hợp lý đóng góp người sử dụng đất, đối tượng sử dụng đất vượt hạn mức quy định vào ngân sách Nhà nước Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp luật thuế mới, có số đối tượng nộp thuế rộng, liên quan hầu hết đến tổ chức cá nhân xã hội Triển khai thực Luật thuế sử dụng đất phi nơng nghiệp có tác động lớn đến đời sống xã hội, đòi hỏi phải có phối hợp chặt chẽ quan quản lý nhà nước việc quản lý đối tượng nộp thuế, đối tượng chịu thuế, sách miễn giảm thuế, quản lý thu nộp, toán thuế Tăng cường quản lý thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tạo điều kiện tăng thu ngân sách, đồng thời quản lý tốt diện tích đất phi nơng nghiệp địa bàn, đảm bảo công tổ chức, cá nhân có quyền sử dụng đất Tuy nhiên, thực tế, công tác quản lý thuế sử dụng đất phi nông nghiệp địa bàn thành phố Bắc Ninh số bất cập, hạn chế quản lý đối tượng nộp thuế, đối tượng chịu thuế, sách miễn giảm thuế, quản lý thu nộp, tốn thuế.v.v., làm giảm hiệu lực quản lý, gây thất thu cho ngân sách nhà nước Do cần thực giải pháp nhằm hồn thiện công tác quản lý thuế sử dụng đất phi nông nghiệp khắc phục bất cập, hạn chế nêu ðó câu hỏi đặt cần nghiên cứu quản lý thuế sử dụng đất phi nông nghiệp Nhận thức tầm quan trọng thực tiễn diễn ra, cán thuế công tác Cục thuế tỉnh Bắc Ninh mạnh dạn chọn đề tài nghiên cứu: “Quản lý thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp địa bàn thành phố Bắc Ninh” làm đề tài luận văn thạc sĩ với mong muốn góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quản lý thuế quan thuế Bắc Ninh 1.2 Mục đích nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung Trên sở nghiên cứu cách khoa học quản lý thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, luận văn sâu phân tch, thực trạng công tác quản lý thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp địa bàn thành phố Bắc Ninh, từ đề xuất giải pháp góp phần nhằm hồn thiện cơng tác quản lý thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp địa bàn thành phố Bắc Ninh PHỤ LỤC PHIẾU ðIỀU TRA NGƯỜI NỘP THUẾ Nguyên tắc điền phiếu - ðánh dấu (x) vào theo câu trả lời thích hợp - ðối với câu hỏi/mục ghi thông tin, số liệu, đề nghị ghi vào dòng tương ứng I Các thông tin chung người nộp thuế (NNT) vấn: 1.1 Tên 1.2 Mã số thuế ( có)……………………………………………………… 1.3 ðịa chỉ: ………………………………………… 1.4 ðiện thoại: ………… 1.6 Email 1.5 ðất sử dụng cấp Giấy chứng nhận Quyền SDð ðã cấp Chưa cấp 1.6 Mục đích sử dụng đất …………………………………………………… * ðất ðất SXKD ðất phi NN khác 1.7 Diện tích thực tế sử dụng (m2)………………………………… II ðánh giá NNT quản lý thuế khoản thuế phải nộp qua năm 2011,2012,2013: 2.1 Khi có vướng mắc cần tư vấn, hỗ trợ sách thuế, NNT thường liên hệ với ai? * Bộ phận Tuyên truyền - Hỗ trợ quan thuế * Cán thuế,cán xã phường ủy nhiệm * Các công ty tư vấn * Tự tm hiểu qua tài liệu, website * Các đồng nghiệp kế toán 115 2.2 NNT cảm thấy dịch vụ Tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế quan thuế? *Không tốt * Rất tốt * Tốt * Kém *Tôi chưa liên hệ với quan thuế 2.3 NNT có hiểu rõ cánh tính thuế áp dụng NNT hay khơng? Có Khơng rõ Khơng biết 2.4 Thực kê khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: ðã kê khai Chưa kê khai 2.5 NNT có thường xuyên nộp thuế thời hạn quy định khơng? Có Khơng Lý không hạn…………………………………………… 2.6 NNT thực kê khai nộp thuế nào? Số thuế kê khai………………………………………đồng Số thuế nộp NSNN:………………………………….đồng 2.7 NNT nợ thuế ngun nhân gì?: * Khó khăn tài * Cơ quan thuế khơng thơng báo, đôn đốc, cưỡng chế nợ * Do thuế phát sinh ít, khơng muốn nộp làm nhiều lần 2.8 Số thuế phải nộp NNT qua năm thay đổi nào? 1/ Tăng dần 3/ Không đổi 2/ Giảm dần 4/ Có năm tăng, có năm giảm 2.9 NNT cho biết ngành thuế quản lý thuế đảm bảo công chưa 1/ Rất công 2/ Công 3/Tạm 4/ Chưa công 110 Nếu chọn , xin nói rõ lý Xin trân thành cảm ơn người nộp thuế dành thời gian để trả lời câu hỏi! Ngày tháng năm 2014 Người trả lời vấn Người vấn 111 CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ðộc lập - Tự - Hạnh phúc Mẫu số: 01/TK-SDDPNN (Ban hành kèm theo Thông tư số 153/TT-BTC ngày TỜ KHAI THUẾ SỬ DỤNG ðẤT PHI NƠNG NGHIỆP (Dùng cho hộ gia đình, cá nhân) [01] Kỳ tính thuế: Năm 20 [02] lần đầu: [03] bổ sung lần thứ: I/ PHẦN NGƯỜI NỘP THUẾ TỰ KHAI Người nộp thuế [05] Ngày tháng năm sinh: [07] Số CMND/hộ chiếu: Nơi cấp: [10] ðịa nhận thông báo thuế: [10.1] Tổ/thôn: [10.3] Quận/huyện: [11] ðiện thoại: ðại lý thuế (nếu có) [14] Mã số thuế: [15] ðịa nhận thông báo thuế: [15.1] Phường/xã/thị trấn: [15.2] Quận/huyện: [15.4] ðiện thoại: [15.5] Hợp đồng đại lý thuế: Thửa đất chịu thuế [16] ðịa chỉ:… [18] Phường/xã/thị trấn: [04] Họ tên: [06] Mã số thuế: [08] Ngày cấp: có): [09] [10.2] Phường/xã/thị trấn: [10.4] Tỉnh/Thành phố: [12] Số tài khoản-tại ngân hàng (nếu [13] Tên tổ chức: [15.3] Tỉnh/Thành phố: Fax: Email: Số hợp đồng : Ngày : / / [17] Tổ/Thôn: [19] Quận/huyện: [20] Tỉnh/Thành phố: [21] Là đất nhất: [22] ðăng ký kê khai tổng hợp (quận/huyện): [23.1] Ngày cấp: [23] ðã có giấy chứng nhận: Số GCN: [23.2] Thửa đất số: [23.3] Tờ đồ số: [23.4] Diện tích đất phi nơng [23.5] Mục đích sử dụng đất phi nông nghiệp nghiệp ghi GCN: (đất ở, đất sản xuất kinh doanh ): [24] Tổng diện tch thực tế sử dụng cho mục đích phi nơng nghiệp: Diện tch đất sử dụng mục đích [24.3] Hạn mức [24.1] (nếu có): [24.2] Diện tch đất sử dụng sai mục đích /chưa sử dụng theo quy định: [24.4] Diện tch đất lấn, chiếm: [25] Chưa có giấy chứng nhận: [25.1] Diện tích: [25.2] Mục đích sử dụng: [26] ðối với đất nhà chung cư (tnh diện tích sàn thực tế sử dụng): [26.1] Loại nhà: [26.2] Diện tích: [26.3] Hệ số phân bổ: [27] Trường hợp miễn, giảm thuế: (ghi rõ trường hợp thuộc diện miễn, giảm thuế như: thương binh, gia đình thương binh liệt sỹ, đối tượng sách, ) ðăng ký nộp thuế: Nộp thuế lần năm Nộp thuế theo lần năm Nộp cho thời kỳ ổn định: năm: Ngày tháng năm NHÂN VIÊN ðẠI LÝ THUẾ NGƯỜI NỘP THUẾ Họ tên: ðẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ Chứng hành nghề số: Ký tên, ghi rõ họ tên; chức vụ đóng dấu (nếu có) II/ PHẦN XÁC ðỊNH CỦA CƠ QUAN CHỨC NĂNG ðơn vị tiền: ðồng Việt Nam Người nộp thuế [28] Họ tên: [29] Ngày tháng năm sinh: [30] Mã số thuế: [31] Số CMND/hộ chiếu: [32] Ngày cấp: [33] Nơi cấp: Thửa đất chịu thuế [34] ðịa chỉ: [35] Tổ/Thôn: [36] Phường/xã/thị trấn: [37] Quận/huyện: [38] Tỉnh/Thành phố: [39.1] Ngày cấp: [39] ðã có giấy chứng nhận Số GCN: [39.2] Thửa đất số: [39.3] Tờ đồ số: [39.4] Diện tch [39.5] Diện tích thực tế sử dụng: GCN: [39.6] Mục đích sử [39.7] Hạn mức: dụng: (Hạn mức thời điểm cấp GCN) [40] Chưa có giấy chứng nhận: [40.1] Diện tích: [40.2] Mục đích sử dụng: Trường hợp miễn, giảm thuế: [41] (ghi rõ trường hợp thuộc diện miễn, giảm thuế như: thương binh, gia đình thương binh liệt sỹ, đối tượng sách ) Căn tính thuế [42] Diện tch đất thực tế sử dụng: [44] Thông tin xác định giá đất: [44.2] Tên đường/vùng: [44.3] ðoạn đường/khu vực: [44.1] Loại đất: [43] Hạn mức tnh thuế: [44.4] Loại đường: [44.5] Vị trí/hạng: [44.6] Giá đất: [44.7] Hệ số (đường/hẻm): [44.8] Giá m đất (Giá đất theo mục đích sử dụng): Diện tích đất tính thuế 5.1 ðất (Tính cho đất ở, bao gồm trường hợp sử dụng đất để kinh doanh) Tính diện tích có quyền sử dụng: [45] Diện tch hạn mức (thuế suất: 0,03%) [46] Diện tích vượt khơng [47] Diện tch vượt lần hạn mức (thuế suất: lần hạn mức (thuế suất 0,07%) 0,15%) 5.2 ðất nhà chung cư (tính diện tch sàn thực tế sử dụng): [48] Diện tch: [49] Hệ số phân bổ: 5.3 [50] Diện tích đất sản xuất kinh doanh – Tính diện tích sử dụng mục đích: Diện tch đất sử dụng khơng 5.4 [52] Mục đích sử dụng: mục đích chưa sử dụng theo [51] quy định: 5.5 [53] Diện tích đất lấn, chiếm: sử dụng: Ngày tháng năm Cán địa xã /phường (Ký tên , ghi rõ họ tên) [54] Mục đích Ngày tháng năm CHỦ TỊCH UBND Xà /PHƯỜNG (Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu) CỘNG HỒ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ðộc lập - Tự - Hạnh phúc Mẫu số: 02/TKSDDPNN (Ban hành kèm theo Thông tư số 153/TT-BTC TỜ KHAI THUẾ SỬ DỤNG ðẤT PHI NÔNG NGHIỆP (Dùng cho tổ chức) [01] Kỳ tính thuế: Năm 20 [02] lần đầu: [03] bổ sung lần thứ: ðơn vị tiền: ðồng Việt Nam Người nộp thuế [04] Tên tổ chức: [05] Mã số thuế: [06] ðịa nhận thông báo thuế: [06.1] Tổ/thôn: [06.2] Phường/xã/thị trấn: [06.3] Quận/huyện: [06.4] Tỉnh/Thành phố: [07] ðiện thoại: [08] Số tài khoản-tại ngân hàng (nếu có): ðại lý thuế (nếu có) [10] Mã số thuế: [09] Tên tổ chức: [11] ðịa nhận thông báo thuế: [11.1] Phường/xã/thị trấn: [11.2] Quận/huyện: [11.3] Tỉnh/Thành phố: [11.4] ðiện thoại: Fax: Email: [11.5] Hợp đồng đại lý thuế : Số: Ngày / / Thửa đất chịu thuế [12] ðịa chỉ: [14] Phường/xã/thị trấn: [13] Tổ/Thôn: [15] Quận/huyện: [17] ðã có giấy chứng nhận (GCN) số: [16] Tỉnh/Thành phố: [17.1] Ngày cấp: [17.2] Thửa đất số: [17.3] Tờ đồ số: [17.5] Mục đích sử dụng: [18] ðối tượng miễn, giảm thuế: Căn tính thuế: [19] Diện tích đất thực tế sử dụng: [17.4] Diện tích: [20] Thông tn xác định giá đất: [20.1] Loại đất: [20.2] Tên đường/vùng: [20.3] ðoạn đường/khu vực: [20.4] Loại đường: [20.5] Vị trí/hạng: [20.6] Giá đất: [20.7] Hệ số (đường/hẻm): [20.8] Giá m đất (Giá đất theo mục đích sử dụng): Tính thuế 6.1 ðất (Tính cho đất ở, bao gồm trường hợp sử dụng đất để kinh doanh) Tính diện tch có quyền sử dụng [21] Diện tích: [22] Số thuế phải nộp: [22]=[21]*[20.8]*0,03% 6.2 ðất nhà nhiều tầng, có nhiều hộ - Tính diện tch sàn có quyền sử dụng [23] Diện tích: [24] Hệ số phân bổ: [25] Số thuế phải nộp: [25]=[23]*[24]*[20.8]* 0,03% 6.3 ðất sản xuất kinh doanh – Tính diện tch sử dụng mục đích [26] Diện tích: [27] Số thuế phải nộp ([27]=[26]*[20.8]*0,03% ): 6.4 ðất sử dụng khơng mục đích chưa sử dụng theo quy định: [28] Mục đích sử dụng: [29] Diện tích: [30] Giá 1m2 đất: [31] Số thuế phải nộp ([31]=[29]*[30]*0,15% ): 6.5 ðất lấn, chiếm [33] Diện tích: [32] Mục đích sử dụng: [34] Giá 1m2 đất: [35] Số thuế phải nộp ([35]=[33]*[34]*0,2% ): [36] Tổng số thuế phải nộp trước miễn giảm ([36]=[22]+[25]+[27]+[31]+[35]): [37] Số thuế miễn, giảm: [38] Tổng số thuế phải nộp: [38]=[36] - [37] 10 [39] Nộp lần cho năm (trong chu kỳ ổn định năm) ([39]=[38]* 5): 11 Thời hạn nộp thuế: Nộp thuế lần năm Nộp thuế theo lần năm Nộp thuế cho thời kỳ ổn định: Năm: Tôi xin cam đoan số liệu kê khai chịu trách nhiệm trước pháp luật nội dung kê khai./ Ngày tháng năm NHÂN VIÊN ðẠI LÝ THUẾ Họ tên: Chứng hành nghề số: (nếu có) NGƯỜI NỘP THUẾ ðẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ Ký tên, ghi rõ họ tên; chức vụ đóng dấu ... thiện cơng tác quản lý thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp địa bàn thành phố Bắc Ninh 1.2.2 Mục tiêu cụ thể (1) Góp phần hệ thống hóa vấn đề thu quản lý thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (2)... chung Trên sở nghiên cứu cách khoa học quản lý thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, luận văn sâu phân tch, thực trạng công tác quản lý thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp địa bàn thành phố Bắc Ninh, ... công tác quản lý thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp thành phố Bắc Ninh (3) ðề xuất giải pháp chủ yếu nhằm hồn thiện cơng tác quản lý thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp góp phần tăng thu ngân
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn thành phố bắc ninh , Quản lý thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn thành phố bắc ninh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay