Quản lý môi trường làng nghề trên địa bàn huyện mỹ hào, tỉnh hưng yên

157 9 0
  • Loading ...
1/157 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 09:51

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM NGUYỄN THỊ HOA QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG LÀNG NGHỀ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN MỸ HÀO, TỈNH HƯNG YÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ HÀ NỘI - 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM NGUYỄN THỊ HOA QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG LÀNG NGHỀ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN MỸ HÀO, TỈNH HƯNG YÊN CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ MÃ SỐ: 60.34.04.10 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS MAI THANH CÚC HÀ NỘI - 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng: Số liệu kết nghiên cứu luận văn hoàn toàn trung thực chưa sử dụng cơng bố cơng trình khác Mọi giúp đỡ cho việc thực luận văn cám ơn thơng tn trích dẫn luận văn ghi rõ nguồn gốc Tác giả luận văn Nguyễn Thị Hoa Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page i LỜI CẢM ƠN Trước hết với tình cảm chân thành lòng biết ơn sâu sắc, xin gửi lời cảm ơn đến thầy, cô giáo Bộ môn Phát triển nông thôn; thầy giáo, cô giáo Khoa Kinh tế Phát triển nông thôn; Học viện Nơng nghiệp Việt Nam tận tình giúp đỡ tơi q trình học tập nghiên cứu để hồn thành Luận văn tốt nghiệp Tơi xin chân thành cảm ơn người dân UBND xã Nhân Hòa; Hòa Phong, Dị Sử, Phan Đình Phùng; TT Bần Yên Nhân; UBND huyện Mỹ Hào; Văn phòng HĐND - UBND, Phòng Tài Ngun Mơi Trường, Phòng Nơng Nghiệp, Phòng Thống kê, Phòng Cơng Thương, Phòng Tài - Kế hoạch huyện Mỹ Hào giúp đỡ, tạo điều kiện cung cấp số liệu, tài liệu cần thiết để nghiên cứu hoàn thành Luận văn Đặc biệt, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS TS Mai Thanh Cúc dành nhiều thời gian tâm huyết, trực tếp hướng dẫn tận tình, bảo tạo điều kiện thuận lợi cho suốt trình thực nghiên cứu đề tài hoàn chỉnh Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý kinh tế Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn gia đình bạn bè động viên, khích lệ, sẻ chia, giúp đỡ đồng hành tơi sống q trình học tập, nghiên cứu! Hà Nội, ngày tháng năm 2014 Tác giả Luận văn Nguyễn Thị Hoa Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC BẢNG v DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ, HÌNH vi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vii PHẦN I: MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục têu nghiên cứu 1.2.1 Mục têu chung 1.2.2 Mục têu cụ thể 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu PHẦN II : CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG 2.1 VÀ QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG LÀNG NGHỀ Tổng quan chung quản lý môi trường 2.1.1 Quan điểm, khái niệm quản lý môi trường 2.1.2 Mục têu, vai trò, đặc điểm quản lý mơi trường 2.1.3 Nội dung quản lý môi trường 2.2 Quản lý môi trường làng nghề 20 2.2.1 Giới thiệu chung làng nghề 20 2.2.2 Thực trạng môi trường làng nghề 22 2.2.3 Quản lý môi trường làng nghề 27 2.3 31 Kinh nghiệm Quản lý môi trường làng nghề 2.3.1 Kinh nghiệm số tỉnh 31 2.3.2 Bài học vận dụng 32 PHẦN III: ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Đặc điểm huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên 34 34 3.1.1 Điều kiện tự nhiên huyện Mỹ Hào 34 3.1.2 Điều kiện kinh tế xã hội 38 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 3.1.3 Những thuận lợi khó khăn 43 3.2 44 Phương pháp nghiên cứu 3.2.1 Phương pháp chọn địa điểm nghiên cứu 44 3.2.2 Phương pháp thu thập thơng tin 44 3.2.3 Phương pháp phân tích xử lý thông tin 46 3.2.4 Hệ thống tiêu nghiên cứu, đánh giá 46 PHẦN IV : KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 4.1 48 Tổng quan làng nghề vấn đề môi trường làng nghề Mỹ Hào 48 4.1.1 Quá trình hình thành phát triển làng nghề huyện Mỹ Hào 48 4.1.2 Những nét đặc trưng hệ thống làng nghề Mỹ Hào 49 4.1.3 Những đóng góp làng nghề phát triển KTXH Mỹ Hào 51 4.1.4 Những bất cập làng nghề trình phát triển bền vững 4.1.5 Thực trạng mơi trường làng nghề huyện Mỹ Hào 53 54 4.1.6 Hậu ô nhiễm môi trường làng nghề Mỹ Hào 4.2 58 Thực trạng Quản lý môi trường làng nghề Mỹ Hào 59 4.2.1 Hệ thống tổ chức Quản lý môi trường Mỹ Hào 59 4.2.2 Thực trạng Quản lý môi trường làng nghề Mỹ Hào 60 4.3 Các giải pháp nâng cao hiệu Quản lý môi trường làng nghề địa bàn huyện Mỹ Hào 71 4.3.1 Giải pháp nâng cao lực quản lý 71 4.3.2 Giải pháp quy hoạch làng nghề huyện xã, thị trấn 72 4.3.3 Sử dụng công cụ kinh tế để Quản lý môi trường làng nghề 73 4.3.4 Giải pháp vốn công nghệ 74 4.3.5 Giải pháp giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng 75 4.3.6 Xây dựng chế sách 76 4.3.7 Xây dựng củng cố tổ chức dịch vụ thu gom rác thải PHẦN V: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 77 79 5.1 Kết luận 79 5.2 Đề nghị 80 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 82 PHỤ LỤC 84 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 So sánh số công cụ kinh tế với công cụ pháp lý áp dụng cho sách quản lý mơi trường 19 Bảng 2.2 Phân bố loại hình làng nghề vùng nông thôn Việt Nam 21 Bảng 2.3 Đặc trưng nước thải số làng nghề dệt nhuộm điển hình 24 Bảng 2.4 Ước tính tải lượng ô nhiễm số làng nghề sản xuất gạch nung vôi 26 Bảng 2.5 Số lượng làng nghề có quy hoạch khơng gian mơi trường số tỉnh, thành phố 28 Bảng 3.1 Tình hình sử dụng đất đai huyện Mỹ Hào giai đoạn 2011 – 2013 37 Bảng 3.2 Tình hình dân số lao động huyện Mỹ Hào giai đoạn 2011 – 2013 39 Bảng 3.3 Tình hình kinh tế huyện Mỹ Hào giai đoạn 2011 - 2013 42 Bảng 3.4 Số lượng mẫu điều tra sở SXKD làng nghề 45 Bảng 3.5 Số lượng mẫu điều tra hộ gia đình khơng làm nghề phân mơi trường huyện/ xã quản lý 45 Bảng 4.1 Tình hình phân bố làng nghề địa bàn huyện Mỹ Hào 49 Bảng 4.2 Giá trị sản xuất làng nghề Mỹ Hào 50 Bảng 4.3 Số lao động làm nghề làng nghề Mỹ Hào 2013 52 Bảng 4.4 Mức độ ô nhiễm môi trường làng nghề 55 Bảng 4.5 Lượng nước thải sở làng nghề 55 Bảng 4.6 Lượng chất thải rắn sở làng nghề 56 Bảng 4.7 Công cụ thu gom, phương tện vận chuyển rác huyện 61 Bảng 4.8 Mức phí thu gom rác thải huyện 62 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ, HÌNH Sơ đồ 4.1 Sơ đồ hệ thống tổ chức QLMT làng nghề huyện Mỹ Hào 60 Sơ đồ 4.2 Mơ hình tổ thu gom rác tự quản 61 Biểu đồ 2.1 Phân bố làng nghề nước 20 Hình 2.1 Hệ thống quản lý nhà nước môi trường Việt Nam 10 Hình 2.2 Một số mơ hình Phát triển bền vững 29 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BQ Bình quân BVMT Bảo vệ môi trường CC Cơ cấu CN - TTCN Công nghiệp – tểu thủ cơng nghiệp ĐVT Đơn vị tính GTSX Giá trị sản xuất HTX Hợp tác xã KTXH Kinh tế xã hội MT Môi trường NSTP Nông sản thực phẩm PTBV Phát triển bền vũng QLMT Quản lý môi trường QLNN Quản lý nhà nước SL Sản lượng SX Sản xuất TC - KH Tài kinh tế TM - DV Thương mai dịch vụ Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page vii PHẦN I: MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Môi trường làng nghề nước ta bị ô nhiễm nghiêm trọng chất thải rắn chất thải lỏng chưa thu gom xử lý theo quy định Trong đó, khí thải, tếng ồn, bụi mạng lưới sản xuất quy mô vừa nhỏ với sở hạ tầng yếu làm cho điều kiện vệ sinh môi trường nhiều làng nghề thực lâm vào tình trạng đáng báo động Đặc biệt hệ thống cấp nước lạc hậu, xuống cấp khơng đáp ứng u cầu Mức nhiễm khơng khí bụi khí thải độc hại nhiều nơi vượt tiêu chuẩn cho phép nhiều lần Nhiệm vụ bảo vệ môi trường làng nghề Đảng nhà nước ta coi trọng, mặt trái phát triển kinh tế gây tác động tiêu cực tới môi trường đe dọa sức khỏe người lao động, dân cư làng nghề số khu vực xung quanh Hệ thống sách pháp luật thời gian gần khơng ngừng hồn thiện để bước khắc phục hạn chế cố môi trường xảy Tuy nhiên môi trường làng nghề bị xuống cấp cách nhanh chóng Có nhiều nguyên nhân khác chủ yếu chưa có nhận thức đắn nhiệm vụ bảo vệ môi trường cá nhân Hiện nay, huyện Mỹ Hào có 08 làng nghề thuộc nhóm chế biến thực phẩm, thủ cơng mỹ nghệ, tái chế phế liệu Trong năm qua, làng nghề dần thích nghi với điều kiện kinh tế thị trường, sách nhà nước, tỉnh huyện nhằm khuyến khích, hỗ trợ làng nghề truyền thống Việc sản xuất kinh doanh sản phẩm làng nghề góp phần làm tăng thu nhập cho người dân, đóng góp đáng kể vào tăng trưởng huyện Mỹ Hào đồng thời động lực cho số ngành kinh doanh dịch vụ khác phát triển Bên cạnh đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội địa phương vấn đề mơi trường lại thực trạng đáng báo động Điều đòi hỏi quan tâm Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page PHẦN V: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Qua kết nghiên cứu cho ta thấy thực tốt công tác quản lý môi trường, môi trường làng nghề huyện đem lại nhiều lợi ích KT - XH cho người dân địa phương người lao động sở làng nghề Nó khơng đạt mục tiêu phát triển sản xuất làng nghề, ổn định đời sống, mà yếu tố quan trọng việc xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng sống cho cộng đồng dân cư, góp phần đáng kể phát triển kinh tế xã hội Khi có hệ thống cơng trình ngăn nhiễm, chất lượng nước, khơng khí , cải thiện cách đáng kể nhiên chưa hướng giải mang tính chất bến vững hệ thống tồn số vấn đề: - Q trình thị hóa tăng nhanh khiến cho mơi trường đất có nguy bị nhiễm, chất thải từ làng nghề ứ đọng, tích tụ lâu ngày gây nên ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, đặc biệt môi trường nước môi trường khơng khí làng nghề chế biến NSTP, làng nghề tái chế nhựa - Các hộ sản xuất, kinh doanh, đặc biệt sở làng nghề địa bàn huyện chưa áp dụng công nghệ, tến khoa học việc xử lý nước thải chất thải - Hiện lực lượng cán môi trường làng nghề cấp xã, huyện thiếu nhân lực, chun mơn Cơng tác quản lý mơi trường lỏng lẻo, chưa quan tâm mức - Lực lượng thu gom rác thải hạn chế Cơ sở hạ tầng nghèo nàn, hệ thống mương thoát nước thải bị xuống cấp nghiêm trọng khiến cho nước thải thường xuyên bị tắc nghẽn cống, bốc mùi hôi thối Nước thải sinh hoạt người dân thải đổ trực tếp vào ao hồ, kênh mương không qua xử lý gây ô nhiễm nghiêm trọng môi trường nước - Các khu xử lý rác thải địa bàn huyện thiếu, sở vật chất nghèo nàn, thiết bị xử lý khơng có, biện pháp chơn lấp, có bãi rác rác thải để lộ thiên, gây khơng xúc cho người dân sống khu vực xung quanh - Chưa có sách chun biệt việc quản lý mơi trường làng nghề * Đề xuất số giải pháp - Giải pháp nâng cao lực quản lý môi trường địa phương gắn với tham gia cộng đồng Đây giải pháp quan trọng có người sản xuất nơi sản xuất lực lượng quan trọng nhất, hiệu việc quản lý sản xuất môi trường - Để đảm bảo cho phát triển bền vững làng nghề, cần thiết phải thực quy hoạch không gian sản xuất gắn với bảo vệ môi trường Đây giải pháp tổng hợp, bao gồm việc dự báo xu hướng phát triển kinh tế xã hội, xu hướng biến đổi môi trường, quy hoạch không gian sản xuất, giải pháp công nghệ quản lý môi trường - Cần tến hành đồng thời với giải pháp việc áp dụng giải pháp khác như: Giải pháp kinh tế, giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý Nhà nước, nâng cao nhận thức cộng đồng… 5.2 Đề nghị - Đề nghị UBND huyện Mỹ Hào, UBND xã, thị trấn phối hợp chặt chẽ việc nâng cao nhận thức cộng đồng cách: + Thường xuyên tổ chức chiến dịch truyền thông gây ấn tượng mạnh nhằm phát động phong trào toàn dân thực + Đẩy mạnh phong trào: xanh-sạch-đẹp, tuần lễ vệ sinh môi trường, phong trào phụ nữ không vứt rác đường chiến dịch làm giới + Tổ chức tuyên truyền rộng rãi phương tện thông tin đại chúng, phương tện nghe, nhìn tổ chức quần chúng như: Đoàn niên, hội phụ nữ, Tổng Liên đoàn Lao động, Hội Nông dân, hội cựu chiến binh…và địa phương để tạo dư luận xã hội khuyến khích, cổ vũ hoạt động BVMT + Phối hợp với ngành liên quan chuyên gia để xuất phổ biến sâu rộng tài liệu tun truyền, hướng dẫn BVMT nói chung, mơi trường làng nghề nói riêng - Nghiêm khắc xử lý trường hợp gây vệ sinh môi trường, vi phạm quy định Luật Môi trường; - Nâng cao nguồn nhân lực cho công tác BVMT số lượng chất lượng Nâng cao nhận thức người dân mơi trường, dần thay đổi thói quen, cách ứng xử với mơi trường; hình thành nếp sống thân với môi trường - Đề nghị UBND huyện đầu tư thêm trang thiết bị thu gom, vận chuyển có chất lượng tốt, công nghệ xử lý ô nhiễm tên tiến phù hợp với điều kiện thực tế huyện - Đề nghị UBND huyện xây dựng chế, sách quản lý riêng cơng tác quản lý môi trường làng nghề - Đề nghị với UBND huyện tuyển dụng thêm cán môi trường vào phòng ban, quan chịu trách nhiệm quản lý môi trường địa bàn huyện Mỹ hào, đặc biệt khu vực nông thôn làng nghề DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài nguyên Môi trường, 2012, Báo cáo trạng môi trường quốc gia 2011: Chất thải rắn Bộ Tài nguyên Môi trường, 2013, Báo cáo trạng môi trường quốc gia 2012: Môi trường nước mặt lục địa Bộ Tài nguyên Môi trường, 2014, Báo cáo trạng mơi trường quốc gia 2013: Mơi trường khơng khí Dương Bá Phượng, 2001, Bảo tồn phát triển làng nghề q trình Cơng nghiệp hóa, Hiện đại hóa, NXB Khoa học xã hội Đặng Đình Long, Đinh Thi Bích Thủy, 2005, Tính cộng đồng xung đột môi trường khu vực làng nghề đồng sông Hồng Thực trạng xu hướng biến đổi, NXB Nông nghiệp Đặng Kim Chi, 2005, Làng nghề Việt Nam môi trường, NXB Khoa học kỹ thuật Đặng Kim Chi, 2005, Tài liệu hướng dẫn áp dụng biện pháp cải thiện môi trường cho làng nghề chế biến nông sản, thực phẩm, NXB Khoa học kỹ thuật Đặng Như Toàn, 2011, “Cơ sở lý luận quản lý môi trường ” Giáo trình quản lý mơi trường, tr 23- 38 Lưu Đức Hải, Nguyễn Ngọc Sinh, 2008, Quản lý môi trường cho phát triển bền vững, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội 10 Mai Thế Hởn, 1998, Phát triển số làng nghề truyền thống q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa vùng ven thủ đơ, NXB Chính trị Quốc gia 11 Nguyễn Thị Hồng Tú, Nguyễn Thị Liên Hương, Lê Vân Trình, 2005, Những vấn đề sức khỏe an toàn làng nghề Việt Nam, NXB Y học 12 Phạm Ngọc Hồ, Hồng Xn Cơ, 2004, Đánh giá tác động mơi trường, NXB Đại học quốc gia Hà Nội 13 Phan Như Thúc, 2006, Giáo trình “Quản lý mơi trường”, Trường ĐH Bách Khoa Đà Nẵng 14 Vũ Quyết Thắng, 2007, Quy hoạch môi trường, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội 15 Phòng NN & PTNT huyện Mỹ Hào, Báo cáo điều tra ngành nghề, làng nghề 2011, 2012, 2013 16 Phòng Tài – Kế hoạch huyện Mỹ Hào, Báo cáo tốn chi ngân sách tồn huyện năm 2011, 2012, 2013 17 Phòng Tài ngun & Mơi trường huyện Mỹ Hào, Báo cáo tình trạng nhiễm mơi trường tồn huyện năm 2011, 2012, 2013 18 Phòng Thống Kê huyện Mỹ Hào, Báo cáo năm 2011, 2012, 2013 19 UBND huyện Mỹ Hào, Báo cáo tổng kêt năm 2011, 2012, 2013 20 UBND xã Nhân Hòa, Phan Đình Phùng, Dị Sử, Hòa Phong, TT Bần n Nhân, Báo cáo tổng kết năm 2011, 2012, 2013 21 Trang web “Lá xanh.com”, Việt Nam môi trường sống 22 Tài liệu tìm kiếm trang Google PHỤ LỤC [ PHIẾU ĐIỀU TRA VỀ QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG LÀNG NGHỀ (Phiếu số 01: Dành cho sở làm nghề) I THÔNG TIN CHUNG 1.1 Chủ cở sở sản xuất Họ tên: ………………………… …………… Giới tính: Nam/nữ Tuổi: ……………… Dân tộc ……………… Tơn giáo …………………… Trình độ văn hoá: □ Tiểu học □ □ THCS THPT □ ĐH, CĐ, Trung cấp Địa chỉ: Xóm Thôn Xã …….…… Huyện Mỹ Hào 1.2 Loại hộ □ Giàu □ Khá □ Trung bình 1.3 Số lao động gia đình Chỉ tiêu Tổng □ Nghèo Trong nữ Ghi Số gia đình Số người độ tuổi lao động Số người độ tuổi lao động Số người độ tuổi lao động (Lao động độ tuổi: Nam từ 15-60, nữ từ 15 - 55) II THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT 2.1 Gia đình làm nghề bao lâu? 2.2 Số nhân công làm gia đình? +Có phải th thêm người khơng? □ Có □ Khơng □ Thuê toàn +Số lượng người? +Trả cho họ tền/người/ tháng? 2.3 Quy mơ sản xuất (kinh phí đầu tư, xây dựng, có hỗ trợ vốn từ bên ngồi khơng? ) III THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG XẢ THẢI 3.1 Nước thải 3.1.1 Nguồn nước sử dụng cho sản xuất: □ Nước sông/suối (tên sông/suối…) □ Nước ngầm □ Nước hồ (tên hồ…) □Khác ( ) 3.1.2 Phương thức xả thải: - Nước thải sản xuất □ Xả mặt đất □ Xả vào sông/suối (tên sông/suối…) □Xả vào hồ (tên hồ…) □Khác ( ) + Khối lượng nước thải (m /ngày tháng) (nhỏ nhất, trung bình, cực đại)? - Nước thải sinh hoạt: Khối lượng nước thải (m /ngày tháng) (nhỏ nhất, trung bình, cực đại)? 3.1.3 Hệ thống thu gom nước thải: 3.1.4 Hệ thống xử lý nước thải: □ Có □ Khơng có □ Có □ Khơng có 3.2 Khí thải 3.2.1 Tổng lượng khí thải (m /ngày tháng): 3.2.2 Hệ thống xử lý khí thải: 3.3 Chất thải rắn 3.3.1 Tổng lượng phát thải: - Chất thải rắn sinh hoạt: - Chất thải rắn sản xuất: □ Có □ Chưa có - Chất thải rắn nguy hại: 3.3.2 Các phương pháp xử lý chất thải rắn: - Khả xử lý loại chất thải (%): + Chất thải rắn sinh hoạt: + Chất thải rắn sản xuất: + Chất thải rắn nguy hại: IV THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG 4.1 Ông (Bà) biết chủ trương sách Nhà nước quản lý môi trường làng nghề huyện ta hay chưa? □ Có □ Khơng □ Có nghe chưa rõ 4.2 Nếu có, Ơng (Bà) biết qua kênh thông tn nào? □ Huyện, xã □ Tập huấn □ Phương tện thơng tin đại chúng 4.3 Ơng (Bà) cho ý kiến công tác thu gom rác địa phương □ Số lần thu gom ngày □ Giờ giấc, tổ chức thu gom chưa hợp lý □ Giờ giấc, tổ chức thu gom tốt □ Khơng có ý kiến 4.4 Lệ phí thu gom rác ………… đồng/tháng □ Lệ phí thu gom cao □Vừa □ Thấp 4.5 Công việc thu nên : □ Tư nhân làm □ Công ty cơng ích nhà nước làm 4.6 Ơng (Bà) đồng ý với giải pháp sau giúp cho việc quản lý rác thải tốt ? □ Tăng số lần thu gom ngày □ Tăng thùng rác công cộng khu vực □ Giáo dục ý thức người dân □ Khơng thu phí thu gom rác thải □ Phạt nặng người xả rác lung tung 4.7 Ơng (Bà) có kiến nghị với quyền địa phương cán quản lý môi trường không? Mỹ Hào, ngày … tháng … năm Người cung cấp thông tn Người điều tra PHIẾU ĐIỀU TRA VỀ QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG LÀNG NGHỀ (Phiếu số 02: Dành cho hộ không làm nghề) I THÔNG TIN CHUNG Họ tên người cung cấp thông tn: Nghề nghiệp: tuổi giới tính Trình độ văn hoá Dân tộc Địa chỉ: Thôn Xã: huyện .Tỉnh Số điện thoại: Số thành viên gia đình: .người Thu nhập bình quân gia đình Anh (Chị) tháng bao nhiêu?:………… II CÂU HỎI ĐIỀU TRA 2.1 Theo Ơng/bà mơi trường có quan trọng hay khơng ? □ Khơng quan trọng □ Ít quan trọng □ Quan trọng □ Rất quan trọng 2.2 Ơng/bà có biết hoạt động bảo vệ môi trường diễn địa phương hay không ? □ Khơng biết □ Khơng quan tâm □ Có biết 2.3 Theo Ơng bà mơi trường khu vực có bị ô nhiễm hay không ? □ Không bị nhiễm □ Ơ nhiễm nặng □ Ít bị nhiễm □ Bình thường 2.4 Theo Ơng/bà ngun nhân sau gây ô nhiễm môi trường ? □ Do sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp □ Do sinh hoạt người dân □ Do sản xuất làng nghề □ Do sở hạ tầng □ Do ý thức người dân □ Do quản lý quan chức 2.5 Có thể cho biết vấn đề mơi trường khu vực Ơng/bà quan tâm ? □ Khơng khí nhiễm, bụi, mùi □ Ơ nhiễm nước □ Tiếng ồn □ Rác thải 2.6 Ơng/bà biết vấn đề mơi trường thông qua ? □Các phương tiện truyền thông : tivi, radio, internet, báo chí … □Họp tổ dân phố □Các quan quản lý môi trường Quận (Huyện), Phường □Dư luận người dân 2.7 Theo Ông/bà để làm cho mơi trường tốt phải người thực □ Người dân □ Cơ quan quản lý môi trường đòa phương □ Uỷ ban nhân dân Quận (Huyện) □ Uỷ ban nhân dân Phường (Xã) 2.8 Theo Ông/bà để làm cho mơi trường tốt cần phải thực : □ Di dời sở sản xuất gây ô nhiễm □ Khơi thông song, hồ, ao □Tăng cường thu gom rác □Tăng thùng rác công cộng □Tăng cường quản lý quan nhà nước 2.9 Ơng (Bà) biết chủ trương sách Nhà nước quản lý môi trường làng nghề huyện ta hay chưa? □ Có □ Khơng □ Có nghe chưa rõ 2.10 Nếu có, Ơng (Bà) biết qua kênh thông tin nào? □ Huyện, xã □ Tập huấn □ Phương tện thông tin đại chúng 2.11 Ơng (Bà) cho ý kiến công tác thu gom rác địa phương □ Số lần thu gom ngày □ Giờ giấc, tổ chức thu gom chưa hợp lý □ Giờ giấc, tổ chức thu gom tốt □ Khơng có ý kiến 2.12 Lệ phí thu gom rác ………… đồng/tháng □ Lệ phí thu gom cao □Vừa □ Thấp 2.13 Công việc thu nên : □ Tư nhân làm □ Cơng ty cơng ích nhà nước làm 2.14 Ông (Bà) đồng ý với giải pháp sau giúp cho việc quản lý rác thải tốt ? □ Tăng số lần thu gom ngày □ Tăng thùng rác công cộng khu vực □ Giáo dục ý thức người dân □ Không thu phí thu gom rác thải □ Phạt nặng người xả rác lung tung 2.15 Ơng (Bà) có kiến nghị với quyền địa phương cán quản lý môi trường không? Mỹ Hào, ngày … tháng … năm… Người cung cấp thông tn Người điều tra CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc PHIẾU ĐIỀU TRA VỀ QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG LÀNG NGHỀ (Phiếu số 03: Dành cho cán quản lý) I Thông tin: 1.1 Họ tên: Giới tính: Nam/Nữ 1.2 Tuổi: Dân tộc:………… Tơn giáo:…………………… 1.3 Địa chỉ: Xóm:… Thơn:……… Xã:…………… Huyện n Khánh 1.4 Trình độ văn hóa: 1.5 Trình độ chun mơn: □ Trung cấp Lớp: /10 □ Cao đẳng Lớp: /12 □ Đại học [ II Thông tin liên quan đến quản lý môi trường 2.1 Ơng (bà) biết chủ trương sách nhà nước quản lý môi trường làng nghề không? 2.2 Nếu có, ơng (bà) biết qua kênh thơng tin nào? 2.3 Những công việc ông (bà) tham gia vào công tác quản lý môi trường huyện cấp cao cấp nào? 2.4 Những công việc ông (bà) tham gia vào quản lý môi trường huyện khâu nào? 2.5 Lý ông (bà) tham gia vào công tác quản lý môi trường, quản lý mơi trường làng nghề gì? 2.6 Ơng (bà) đánh tình hình mơi trường làng nghề địa phương này? 2.7 Ông (bà) đánh tình hình quản lý mơi trường làng nghề địa phương nay? 2.8 Theo ông (bà) để nâng cao chất lượng quản lý môi trường làng nghề địa phương cần phải làm gì? Mỹ Hào, ngày … tháng … năm Người cung cấp thông tin Người điều tra ... điểm quản lý môi trường 2.1.3 Nội dung quản lý môi trường 2.2 Quản lý môi trường làng nghề 20 2.2.1 Giới thiệu chung làng nghề 20 2.2.2 Thực trạng môi trường làng nghề 22 2.2.3 Quản lý môi trường. .. sở lý luận thực tiễn quản lý môi trường, môi trường làng nghề; + Đánh giá thực trạng quản lý môi trường làng nghề địa bàn huyện Mỹ Hào; + Đề xuất định hướng giải pháp để công tác quản lý môi trường. .. trạng Quản lý môi trường làng nghề Mỹ Hào 59 4.2.1 Hệ thống tổ chức Quản lý môi trường Mỹ Hào 59 4.2.2 Thực trạng Quản lý môi trường làng nghề Mỹ Hào 60 4.3 Các giải pháp nâng cao hiệu Quản lý môi
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý môi trường làng nghề trên địa bàn huyện mỹ hào, tỉnh hưng yên , Quản lý môi trường làng nghề trên địa bàn huyện mỹ hào, tỉnh hưng yên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay