Phát triển chăn nuôi lợn thịt trong các hộ nông dân ở huyện yên khánh, tỉnh ninh bình

229 12 0
  • Loading ...
1/229 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 09:51

BỘ GIÁO DỤC VÀ đÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM NGUYỄN NGỌC ANH PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI LỢN THỊT TRONG CÁC HỘ NƠNG DÂN HUYỆN N KHÁNH, TỈNH NINH BÌNH LUẬN VĂN THẠC SĨ HÀ NỘI, 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ đÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM NGUYỄN NGỌC ANH PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI LỢN THỊT TRONG CÁC HỘ NÔNG DÂN HUYỆN YÊN KHÁNH, TỈNH NINH BÌNH LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH: KINH TẾ NÔNG NGHIỆP Mã số: 60.62.01.15 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS NGUYỄN THỊ MINH HIỀN HÀ NỘI, 2015 LỜI CAM đOAN Tôi xin cam đoan rằng: Số liệu kết nghiên cứu luận văn hoàn toàn trung thực chưa sử dụng cơng bố cơng trình khác Mọi giúp đỡ cho việc thực luận văn cám ơn thông tin trích dẫn luận văn ghi rõ nguồn gốc Tác giả luận văn Nguyến Ngọc Anh Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page i LỜI CẢM ƠN Trước hết với tình cảm chân thành lòng biết ơn sâu sắc, xin gửi lời cảm ơn đến thầy, cô giáo Bộ môn Phát triển nông thôn; thầy giáo, cô giáo Khoa Kinh tế Phát triển nông thơn; Học viện Nơng nghiệp Việt Nam tận tình giúp đỡ tơi q trình học tập nghiên cứu để hồn thành Luận văn tốt nghiệp Tơi xin chân thành cảm ơn người dân UBND Thị trấn Ninh, UBND xã Khánh Thủy, Khánh Thiện huyện Yên Khánh; UBND huyện Yên Khánh; Văn phòng HđND - UBND, Phòng Thống kê, Phòng Cơng Thương, Phòng Tài - Kế hoạch huyện Yên Khánh giúp đỡ, tạo điều kiện cung cấp số liệu, tài liệu cần thiết để nghiên cứu hoàn thành Luận văn đặc biệt, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS TS Nguyễn Thị Minh Hiền dành nhiều thời gian tâm huyết, trực tiếp hướng dẫn tận tnh, bảo tạo điều kiện thuận lợi cho tơi suốt q trình thực nghiên cứu đề tài hoàn chỉnh Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế Nông nghiệp Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn gia đình bạn bè động viên, khích lệ, sẻ chia, giúp đỡ đồng hành tơi sống q trình học tập, nghiên cứu! Hà Nội, ngày tháng năm 2014 Tác giả Luận văn Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page ii Nguyến Ngọc Anh Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page ii MỤC LỤC LỜI CAM đOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC BẢNG vi DANH MỤC SƠ đỒ, đỒ THỊ viii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ix PHẦN I: MỞ đẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục têu nghiên cứu 1.2.1 Mục têu chung 1.2.2 Mục têu cụ thể 1.3 đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.3.1 đối tượng nghiên cứu 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu PHẦN II: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI LỢN THỊT TRONG HỘ NÔNG DÂN 2.1 Cơ sở lý luận phát triển chăn nuôi lợn thịt hộ nông dân 2.1.1 Khái niệm 2.1.2 10 5 Vai trò đặc điểm chăn nuôi lợn thịt kinh tế quốc dân 2.1.3 Các hình thức tổ chức chăn ni lợn thịt 12 2.1.4 Tính tất yếu vai trò phát triển chăn ni lợn thịt hộ nông dân 2.1.5 Nội dung phát triển chăn nuôi lợn thịt hộ nông dân 14 15 2.1.6 Những yếu tố ảnh hưởng đến phát triển chăn nuôi lợn thịt hộ nông dân Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế 16 Page 2.2 19 Cơ sở thực tễn phát triển chăn nuôi lợn thịt hộ nơng dân 2.2.1 Tình hình chăn ni lợn thịt số nước giới 19 2.2.2 Tình hình phát triển chăn nuôi lợn thịt Việt Nam 26 2.2.3 Bài học kinh nghiệm rút từ sở lý luận thực tiễn 34 2.2.4 Các cơng trình nghiên cứu liên quan 34 PHẦN III: đẶC đIỂM đỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 36 đặc điểm huyện Yên Khánh 36 3.1.1 điều kiện tự nhiên 36 3.1.2 điều kiện kinh tế - xã hội, môi trường 3.2 40 Phương pháp nghiên cứu 50 3.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 51 3.2.2 Phương pháp phân tch số liệu 53 3.2.3 Các tiêu nghiên cứu PHẦN IV: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 4.1 53 56 Thực trạng phát triển chăn nuôi lợn thịt địa bàn huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình 56 4.1.1 Khái qt tình hình phát triển chăn ni lợn huyện Yên Khánh 4.1.2 Thông tin hộ 56 61 4.1.3 Sự phát triển số lượng đàn lợn 64 4.1.4 Sự phát triển chất lượng lợn thịt 66 4.1.5 Phương thức kỹ thuật chăn nuôi hộ 67 4.1.6 Thực trạng sử dụng đầu vào chăn nuôi lợn thịt hộ 69 4.1.7 Tình hình tiêu thụ sản phẩm từ chăn nuôi lợn thịt hộ 75 4.1.8 đánh giá kết hiệu phát triển chăn nuôi lợn thịt hộ điều tra Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế 78 Page 4.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến chăn nuôi lợn thịt hộ nông dân địa bàn huyện Yên Khánh 92 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 4.2.1 Quy mô chăn nuôi, phương thức chăn nuôi 92 4.2.2 Giống lợn 93 4.2.3 Ảnh hưởng dịch bệnh đến chăn nuôi lợn thịt 93 4.2.4 Biến động giá sản phẩm thịt lợn giá đầu vào 97 4.2.5 Áp dụng khoa học kỹ thuật chăn nuôi 101 4.2.6 Tác động yếu tố tự nhiên môi trường 102 4.2.7 đánh giá chung cách yếu tố ảnh hưởng 103 4.3 định hướng giải pháp phát triển chăn nuôi lợn thịt hộ nông dân địa bàn huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình 105 4.3.1 Quan điểm, mục têu định hướng phát triển chăn nuôi lợn thịt hộ nơng dân huyện n Khánh, tỉnh Ninh Bình 105 4.3.2 Một số giải pháp phát triển chăn nuôi lợn thịt hộ nông dân huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình PHẦN V: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 108 120 5.1 Kết luận 120 5.2 Kiến nghị 121 TÀI LIỆU THAM KHẢO Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế 123 Page DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Sản lượng thịt lợn 10 nước sản xuất nhiều TG 20 Bảng 2.2 Lượng xuất nhập thị trường thịt lợn giới Bảng 2.3 Số lượng lợn phân theo vùng Bảng 3.1 Cơ cấu ngành kinh tế Bảng 3.2 Biến động đàn gia súc, gia cầm giai đoạn 2000-2010 43 Bảng 4.1 Tình hình chăn ni địa bàn huyện n Khánh 58 Bảng 4.2 Tình hình chăn ni lợn địa bàn huyện Yên Khánh Bảng 4.3 Tình hình hộ điều tra Bảng 4.4 Một số têu chăn nuôi lợn thịt hộ theo quy mô 23 28 40 60 62 (tnh bình quân hộ) 65 Bảng 4.5 Tình hình chăn nuôi lợn thịt huyện Yên Khánh qua năm (2011 - 2013) 66 Bảng 4.6 Cơ cấu hộ điều tra theo phương thức chăn nuôi 68 Bảng 4.7 Một số têu chung chăn nuôi lợn thịt hộ theo phương thức chăn ni (tính bình qn hộ) 68 Bảng 4.8 Tình hình đầu tư vốn cho chăn nuôi lợn thịt 69 Bảng 4.9 Nguồn cung cấp giống lợn chăn nuôi lợn thịt 71 Bảng 4.10 Tình hình sử dụng thức ăn chăn ni lợn thịt 73 Bảng 4.11 Tình hình têu thụ sản phẩm thịt lợn hộ điều tra 75 Bảng 4.12 Tác nhân mua lợn thịt hộ chăn nuôi 76 Bảng 4.13 Chi phí hộ chăn ni lợn thịt theo quy mơ chăn ni (tính bình qn cho 100kg thịt lợn hơi) Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế 79 Page PHẦN V: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Yên Khánh huyện có truyền thống chăn ni lợn thịt lâu đời có điều kiện thuận lợi tự nhiên, kinh tế, xã hội Với địa hình đồng bằng phẳng, tuyến giao thơng lại dễ dàng, huyện có tiềm lớn để phát triển chăn nuôi lợn quy mô lớn Chăn nuôi lợn thịt địa bàn huyện phát triển tốt với tốc độ bình quân 13,76%/năm với số lượng lợn thịt năm 2013 đạt 53,68 nghìn Qua kết điều tra thực tế cho thấy hộ quy mô lớn chăn nuôi theo phương thức công nghiệp có đầu tư chuồng trại, trang thiết bị, sử dụng giống tốt có kỹ thuật chăn nuôi cao nên đem lại hiệu cao so với hộ quy mô nhỏ chăn nuôi với số lượng ít, sử dụng loại thức ăn tận dụng sinh hoạt Bên cạnh sử dụng giống lợn hướng nạc đem lại hiệu kinh tế vượt trội giống lai kinh tế cũ địa phương giống có tỷ lệ nạc cao, chất lượng thịt lợn thương phẩm tốt đáp ứng nhu cầu chất lượng ngày cao người tiêu dùng Tuy nhiên phần lớn hộ chăn nuôi địa bàn huyện hộ quy mô nhỏ với phương thức chăn ni lạc hậu Có nhiều yếu tố gây khó khăn cho hộ việc mở rộng quy mơ chăn ni Các yếu tố kể đến như: vốn, quy mô chăn nuôi, phương thức chăn nuôi, giống lợn nuôi hộ, yếu tố giá bán thịt lợn, giá thức ăn chăn ni, thơng tin thị trường, vốn, trình độ chủ hộ dịch bệnh có ảnh hưởng khơng nhỏ đến kết hiệu chăn nuôi lợn thịt hộ Có đến 88,18% hộ điều tra gặp khó khăn vốn, điều kiện định đến quy mô chăn nuôi hộ, tảng để hộ Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 120 phát triển chăn nuôi Vấn đề dịch bệnh, rủi ro chăn nuôi yếu tố gây tâm lý lo sợ, kìm hãm phát triển chăn ni lợn thịt Giá đầu vào đầu biến động Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 121 bất thường gây khơng khó khăn cho người nơng dân Trong giá lợn thịt khơng tăng nhanh, có giảm ảnh hưởng dịch bệnh, giá thức ăn liên tục tăng lên, gây tâm lý hoang mang chăn nuôi, nhiều hộ giảm quy mô ngừng không chăn nuôi Nếu giải tốt vấn đề cho người chăn ni chăn ni có điều kiện tốt để phát triển Trên sở phát khó khăn, chúng tơi đưa số giải pháp nhằm nâng cao hiệu ngành chăn nuôi lợn thịt huyện Vấn đề quy hoạch lại vùng chăn nuôi, nâng cấp sở hạ tầng vấn đề cấp thiết cần giải Chính quyền địa phương cần đổi sách tín dụng, tăng cường vai trò đoàn thể giúp người dân dễ dàng tiếp cận với vốn vay, quan tâm quy hoạch vùng trồng hoa màu để làm thức ăn cho chăn nuôi chỗ Thường xuyên tổ chức đào tạo, cán khuyến nông trực tếp hướng dẫn hỗ trợ người nơng dân q trình chăn ni Bản thân người nông dân cần phải chủ động tiếp thu khoa học kỹ thuật, tìm kiếm thị trường, cập nhật giá thường xuyên, cần hợp đồng chặt chẽ với công ty đơn vị cung cấp thức ăn chăn nuôi Muốn giải triệt để vấn đề tồn tại, phát triển ngành chăn ni lợn thịt khơng cần vai trò quan Chính quyền nhà nước mà góp sức người dân 5.2 Kiến nghị cấp quyền Một là, chăn nuôi lợn thịt trải qua sốt giảm giá.Vì vậy, quyền địa phương nói riêng Nhà nước nói chung cần có biện pháp thiết thực nhằm ổn định phần giá thịt lợn Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 122 Hai là, cần tạo điều kiện cho hộ nông dân vay vốn phục vụ sản xuất chăn nuôi lợn thịt, đặc biệt hộ hiệu kinh tế cao Ba là, cần tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán kỹ thuật, đặc biệt cán thú y có trình độ chun mơn cao, tăng cường trang thiết bị cho Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 123 trạm thú y vùng để trạm thú y có khả tự giải việc khám, chữa bệnh cho lợn có hiệu cao Bốn là, cần thực cơng tác khuyến nơng nâng cao trình độ kỹ thuật cho hộ chăn nuôi lợn thịt, giúp hộ phối hợp phần ăn phù hợp cho hộ chăn nuôi lợn lứa tuổi, giai đoạn.Tổ chức lớp tập huấn kỹ thuật thường xuyên cho hộ gia đình Tổ chức cán đạo có trình độ chun mơn chăn nuôi lợn thường xuyên kiểm tra đôn đốc việc thực khâu từ giống, thức ăn, kỹ thuật chăm sóc đến khâu têu thụ Năm là, cần quan tâm đến cơng tác phòng bệnh truyền nhiễm, kiểm tra sản phẩm thịt trước đem thị trường để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; khuyến khích hộ chăn ni kết hợp thả cá để tận dụng sản phẩm lẫn Sáu là, có sách ưu tên khuyến khích phát triển đại lý thuốc thú y để tránh thực trạng độc quyền hộ nông dân Không ngừng học hỏi trau dồi kiến thức kỹ thuật q trình chăn ni lợn thịt, tiếp cận thông tin đa dạng, mạnh dạn đưa cơng nghệ vào quy trình chăn ni hiệu cao với mức chi phí đầu vào thấp Thực tốt công việc ghi chép thu, chi thường xuyên, rõ ràng khâu hạch tốn để từ đưa đình đầu tư có hiệu Các hộ chăn ni lợn thịt cần phải đảm bảo vệ sinh môi trường, tránh ô nhiễm môi trường gây ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng Ưu tiên xử lý chất thải Biogas, kết hợp nuôi lợn với thả cá, tận dụng sản phẩm phụ kết cao Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 124 TÀI LIỆU THAM KHẢO đặng Vũ Bình, Phạm Quang Hùng, Nguyễn Văn Thắng, 2006, Giáo trình Chăn ni bản, Trường đại học Nông nghiệp Hà Nội, NXB Nông nghiệp Bộ NN & PTNT, 2008, Báo cáo chiến lược phát triển chăn nuôi đến năm 2020 Bộ NN & PTNT, Quy hoạch tổng thể phát triển ngành nông nghiệp nước đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 Mai Thanh Cúc, Quyền đình Hà (2005), Giáo trình phát triển nơng thơn, NXB Nơng nghiệp, Hà Nội Frank Ellis, 1993, Kinh tế hộ gia đình nơng dân phát triển nông nghiệp, NXB Nông nghiệp thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Kha, 2009, Nghiên cứu giải pháp phát triển chăn nuôi lợn tập trung huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, Luận văn Thạc sỹ kinh tế, trường đại học Nông nghiệp Hà Nội Phan Thúc Huân, 2006,Giáo trình Kinh tế phát triển, trường đại học Kinh tế TP.HCM, Nhà xuất Thống Kê, trang 28-29 Niêm giám thống kê từ năm 2008 đến Oxford University Press Oxford, 1987, Brundland Report, Our Common Future, World Commision on Environment and Development 10 Số liệu thống kê Cục Thú y năm 2008 đến 11.Lê Xuân Tâm, 2009, Nghiên cứu phát triển kinh tế nông hộ huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, Luận văn Thạc sỹ kinh tế, Trường đại học Nông nghiệp Hà Nội 12.Lê đình Thắng, 1993, Phát triển kinh tế hộ theo hướng sản xuất hàng hóa, NXB Nơng nghiệp, Hà Nội Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 125 13.Bùi Văn Thuận, Thực trạng giải pháp phát triển chăn ni lợn thịt hộ gia đình xã Lạc Sỹ, huyện n Thủy, Tỉnh Hòa Bình, Luận văn tốt nghiệp đH Nông nghiệp Hà Nội 14.đào Thế Tuấn, 1997, Kinh tế hộ nơng dân, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 15.UBND tỉnh Ninh Bình, 2011, Quyết định 389/Qđ-UBND việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển chăn ni tỉnh Ninh Bình đến năm 2015, định hướng đến 2020 16.UBND huyện Yên Khánh, 2013, Báo cáo tình hình Kinh tế - Xã hội năm 2013, phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu năm 2014 17.UBND huyện Yên Khánh, 2012, Báo cáo quy hoạch tổng thể phát triển Kinh tế - Xã hội huyện Yên Khánh đến năm 2020 định hướng đến năm 2025 18.UBND huyện Yên Khánh, Niên giám thống kê huyện Yên Khánh 19.UBND tỉnh Ninh Bình, Niên giám thống kê tỉnh Ninh Bình 20.đỗ văn viện, 2006, Bài giảng kinh tế hộ nông dân 21.Website Tổng cục thống kê http://www.gso.gov.vn/ 22.Website Cổng thông tin điện tử Ninh Bình http://www.ninhbinh.gov.vn/ 23.Vũ Trọng Bình, đào đức Huấn, Nguyễn Mạnh Cường,Chính sách phát triên chăn ni Việt Nam thực trạng, thách thức chiến lược đến 2020, http://vietfeed.wordpress.com/2014/05/08/chinh-sach-phattrien- chan-nuoi-o-viet-nam-thuc-trang-thach-thuc-va-chien-luoc-den2020/ 24.Nguyễn đăng Vang,Chính sách ngành chăn ni tác động đến người chăn nuôi quy mô nhỏ, http://vcn.vnn.vn/chinh-sachHọc viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 126 trong- nganh-chan-nuoi-va-tac-dong-den-nguoi-chan-nuoi-quy-monho_n58608_g773.aspx Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 127 PHIẾU đIỀU TRA phiếu điều tra hộ gia đình để phục vụ cho việc nghiên cứu đề tài luận văn thạc sỹ: “Phát triển chăn nuôi lợn thịt hộ nơng dân huyện n Khánh, tỉnh Ninh Bình” Thơng tn phiếu điều tra phục vụ đề tài, kính mong Cơ (Bác) điền đầy đủ thơng tin I.THƠNG TIN HỘ đIỀU TRA - Họ tên chủ hộ: địa chỉ: huyện…………………… Thôn - Tuổi chủ hộ:…… (xóm)… …………… xã………… …… - Trình độ văn hóa:………………… - Số năm kinh nghiệm chăn nuôi lợn thịt: ……… năm - Thơng tin nhân diện tích đất đai Chỉ tiêu - Tổng số nhân - Nhân độ tuổi lao động - Lao động nơng nghiệp - Diện tích đất đai - Diện tch đất trồng trọt - Diện tch đất chăn nuôi - Diện tch mặt nước - Diện tch đất nhà - Diện tch đất khác đVT Số lượng người người người m 2 m m m m m II TÌNH HÌNH VỐN CỦA HỘ NÔNG DÂN -Tổng số vốn (2013): +Vốn tự có: +Vốn vay ngân hàng (nếu có): +Vốn vay ngồi (nếu có): +Vốn nhà nước đền bù (nếu có): Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 128 +Vốn chuyển nhượng đất (Nếu có): Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 126 III Tình hình chăn ni hộ - Số lợn ni Bq/ lứa……… Trong đó: Lợn lai kinh tế: ………… Lợn hương nạc:……… - Thời gian nuôi Bq/ lứa……………… - Bình quân lứa/năm………………… - Trọng lượng xuất chuồng bình quân (Kg/con):……………… - Tăng trọng BQ/tháng:……………… - Chăn nuôi theo phương thức nào: Truyền thống Bán công nghiệp Công nghiệp - Lợn giống mua từ nguồn: Từ nái gia đình Từ cơng ty giống Từ hộ chăn nuôi Khác - Các yêu cầu tiêu chuẩn chọn giống? - Nguồn thức ăn sử dụng: Thức ăn hỗn hợp Cám gạo Rau loại thức ăn xơ đậm đặc Ngơ Khác - Số lần têm phòng lứa lợn: ………… lần/lứa Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 127 - Chi phí chăn ni lợn thịt ChØ têu ĐVT S lng Giỏ mua ln (thỏng) Giỏ mua lần (tháng…) Giá mua lần (tháng…) Thành tiền I Chi phÝ trung gian Gièng Thøc ¨n - Cám gạo - Ngô - Thức ăn hỗn hợp - Thức ăn đậm đặc - Rau thức ăn xơ - Khác Thú y Chi phí cơng cụ dụng cụ Chi phí khác II Khấu hao TSCđ III Chi phí lao động - Lao động thuê - Lao động gia đình IV Lãi vay - Thị trường bán thường đâu? Người giết mổ nhà Người bán bn Lò giêt mổ Lần bán Tháng Tự giết mổ Giá bán Số lượng Tổng trọng lượng - Những khó khăn tm thị trường bán lợn thịt: Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 128 IV Thu nhập đvt: Triệu đồng/năm Chỉ tiêu Thu nhập - Thu nhập từ nông nghiệp + Trồng trọt + Chăn nuôi + Nuôi trồng TS - Thu nhập từ phi NN - Tổng thu nhập V – Thơng tin khác - Cơ( bác) có ý định mở rộng quy mô chăn nuôi không? - Có Hiện găp khó khăn gì? Vốn - Khơng Kinh nghiệm Giống Kỹ thuật Giá Dịch bệnh Thị trường tiêu thụ Chính sách Các khó khăn khác: - Hướng đầu tư cho chăn nuôi: Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 129 Mở rộng quy mô, số lượng đầu tư trang thiết bị, máy móc đầu tư cho giống, thức ăn Khác Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 130 - Cơ( bác) có thường xun tham gia hội thảo hội nghị chăn nuôi lợn thịt không? - Có - Khơng năm tham gia hội thảo lần? - lần - lần - lần - Nhiều lần Nội dung hội thảo đề cập tới vấn đề gì? - Kiến nghị với quyền địa phương? - Có -Khơng Nội dung? Cảm ơn cô(bác) giúp đỡ Ngày… tháng… năm 2014 NGƯỜI đIỀU TRA CHỦ HỘ ... tỉnh Ninh Bình - Phân tch yếu tố ảnh hưởng đến chăn nuôi lợn thịt hộ nông dân huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình - đề xuất giải pháp phát triển chăn nuôi lợn thịt hộ nông dân địa bàn huyện Yên khánh,. .. TIỄN CỦA PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI LỢN THỊT TRONG HỘ NÔNG DÂN 2.1 Cơ sở lý luận phát triển chăn nuôi lợn thịt hộ nông dân 2.1.1 Khái niệm 2.1.1.1 Hộ nông dân kinh tế hộ nông dân Hộ nông dân (HND)... phát triển chăn nuôi lợn thịt hộ nông dân huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình 105 4.3.2 Một số giải pháp phát triển chăn nuôi lợn thịt hộ nông dân huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình PHẦN V: KẾT LUẬN
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển chăn nuôi lợn thịt trong các hộ nông dân ở huyện yên khánh, tỉnh ninh bình , Phát triển chăn nuôi lợn thịt trong các hộ nông dân ở huyện yên khánh, tỉnh ninh bình

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay