Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần thép thuận phát

169 13 0
  • Loading ...
1/169 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 09:51

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - - ĐẶNG VĂN VIẾT PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN THÉP THUẬN PHÁT LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH HÀ NỘI, NĂM 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - - ĐẶNG VĂN VIẾT PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THUẬN PHÁT CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ SỐ: 60.34.01.02 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS LÊ HỮU ẢNH HÀ NỘI, NĂM 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng: Số liệu kết nghiên cứu luận văn hoàn toàn trung thực chưa sử dụng công bố cơng trình nghiên cứu khác Mọi giúp đỡ cho việc thực luận văn cám ơn Các thơng tn trích dẫn ghi rõ nguồn gốc Tác giả luận văn Đặng Văn Viết Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page i LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này, cố gắng nỗ lực thân, nhận nhiều giúp đỡ tập thể, cá nhân ngồi trường Trước tên tơi xin bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc tới thầy PGS.TS Lê Hữu Ảnh, thầy tận tình hướng dẫn, động viên giúp đỡ tơi hồn thành luận văn tốt nghiệp Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn tới thầy giáo trường giúp tiếp cận tri thức mới, đặc biệt xin chân thành cảm ơn thầy Khoa Kế toán Quản trị kinh doanh, thầy Bộ mơn Tài Học viện Nơng nghiệp Việt Nam giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho tơi q trình học tập nghiên cứu Tôi xin chân thành cảm ơn cán bộ, công nhân viên công ty cổ phần thép Thuận Phát tận tnh giúp thu thập số liệu, liệu để tơi hồn thành luận văn Cuối tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới người thân gia đình, bạn bè đồng nghiệp, người động viên suốt q trình học tập hồn thành luận văn tốt nghiệp Tôi xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm 2015 Tác giả luận văn Đặng Văn Viết Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục .iii Danh mục bảng vi Danh mục sơ đồ .vii MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu 1.2 Mục têu nghiên cứu đề tài 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài 2 SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 2.1 sở lý luận phân tch tình hình tài doanh nghiệp 2.1.1 Các khái niệm 2.1.2 Các quan hệ tài kinh tế thị trường 2.1.3 Vai trò tài doanh nghiệp 2.1.4 Mục têu phân tch tài 2.1.5 Vai trò phân tích tài doanh nghiệp 2.2 14 Nội dung phân tích tài doanh nghiệp 2.2.1 Phân tch cấu trúc tài cân tài 16 2.2.2 19 Phân tch hiệu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp 2.2.3 20 Phân tch khả toán doanh nghiệp 2.2.4 21 Phân tch khả sinh lời từ hoạt động doanh nghiệp Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 2.3 Quy trình phân tích tài 22 2.3.1 Giai đoạn chuẩn bị phân tch 22 2.3.2 24 Giai đoạn thực phân tch 2.3.3 Giai đoạn kết thúc phân tch 25 2.4 25 Các nhân tố ảnh hưởng đến phân tích tài doanh nghiệp Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 2.4.1 Nhân tố chủ quan 25 2.4.2 Nhân tố khách quan 26 2.5 sở thực tễn phân tch tnh hình tài 27 2.5.1 Kinh nghiệm phân tch tài 27 2.5.2 Bài học rút cho Công ty cổ phần thép Thuận Phát việc phân tch tài 29 ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 31 3.1 Tổng quan Công ty cổ phần thép Thuận Phát 31 3.1.1 Quá trình hình thành, phát triển đặc điểm kinh doanh Công ty 31 3.1.2 Lĩnh vực kinh doanh Công ty cổ phần thép Thuận Phát 32 3.1.3 Những thành tựu Công ty từ thành lập đến 33 3.1.4 cấu tổ chức Công ty 34 3.1.5 chế quản lý tài Cơng ty 36 3.1.6 Tổ chức máy kế tốn cơng tác kế tốn 38 3.2 Phương pháp nghiên cứu 40 3.2.1 Khung phân tch 40 3.2.2 Phương pháp thu thập thông tn 43 3.2.3 Phương pháp xử lý thông tn 43 3.2.4 Phương pháp phân tích 43 3.2.5 Hệ thống têu phân tch 43 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 45 4.1 Phân tch thực trạng tình hình tài Công ty cổ phần thép Thuận Phát .45 4.1.1 Phân tch cấu trúc tài cân tài 45 4.1.2 Phân tch hiệu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp 57 4.1.3 66 Phân tch khả toán doanh nghiệp Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 4.1.4 Phân tch khả sinh lời từ hoạt động 71 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 4.2 Đánh giá chung phân tch tnh hình tài Cơng ty cổ phần thép Thuận Phát 73 4.2.1 Ưu điểm 74 4.2.2 Nhược điểm 74 4.3 Một số giải pháp nhằm cải thiện tnh hình tài công ty cổ phần thép Thuận Phát 75 4.3.1 Phương hướng phát triển Công ty năm tới 75 4.3.2 Mục têu phát triển Công ty 76 4.3.3 Giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài Cơng ty 77 KẾT LUẬN 85 Tài liệu tham khảo 86 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page DANH MỤC BẢNG STT Tên bảng Trang 4.1 Phân tch biến động cấu trúc tài tài 45 4.2 Phân tch biến động tài sản 47 4.3 Phân tch biến động nguồn vốn 52 4.4 Phân tch tính tự chủ tài 56 4.5 So sánh tnh tự chủ tài với đơn vị ngành năm 2014 57 4.6 Phân tch kết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp 58 4.7 Phân tích tiêu phản ánh hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh 56 4.8 So sánh têu phản ánh hiệu sản xuất kinh doanh với đơn vị ngành năm 2014 64 4.9 Phân tch tình hình tốn 66 4.10 Chỉ têu toán 68 4.11 So sánh tiêu toán với đơn vị ngành năm 2014 .69 4.12 Phân tch tiêu phản ánh khả sinh lời từ hoạt động 71 4.13 So sánh khả sinh lời từ hoạt động với đơn vị ngành năm 2014 73 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page quan đến kỹ thuật công nghệ, tổ chức công tác thi nâng bậc, nâng cấp cho công nhân lao động, bồi dưỡng kiến thức quản lý cho đội ngũ quản đốc, tổ trưởng sản xuất Hình thức Học viện Nơng nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 85 đào tạo chưa phong phú dừng lại hình thức truyền thống cử cán học trường đại học Vì cơng ty cần mở rộng nội dung đào tạo kết hợp nâng cao lực chuyên môn kỹ thuật với nâng cao lực quản trị Số lượng cơng nhân viên trình độ đại học cơng ty Cơng ty thi tuyển dụng để người trình độ cao tuyển chọn người trẻ tuổi, lực để đào tạo đại học đại học, đặc biệt chuyên ngành Quản trị kinh doanh để nâng cao lực quản lý Hiệu việc bồi dưỡng đội ngũ lao động lớn Việc công ty quan tâm đến đào tạo người chắn ảnh hưởng tốt đến q trình sản xuất kinh doanh, từ góp phần quan trọng vào việc nâng cao lực tài cho công ty Người lao động trực tếp sản xuất sau đào tạo, nâng cao tay nghề công việc làm chuẩn xác hơn, giảm tỷ lệ phế phẩm nâng cao chất lượng sản phẩm, thời gian hồn thành cơng việc rút ngắn Do người lao động làm tăng suất giảm chi phí sản xuất cá nhân góp phần nâng cao suất giảm bớt chi phí sản xuất tồn công ty nghĩa hoạt động sản xuất công ty đạt hiệu cao Nâng cao trình độ đội ngũ cán quản lý công ty nghĩa nâng cao hiệu công tác quản lý Cán quản lý lực biết bố trí người việc, góp phần vào việc sử dụng hiệu nguồn nguyên vật liệu, thiết bị máy móc, sức lao động cơng ty qua tác động tch cực đến việc nâng cao kết hiệu kinh doanh công ty Nhà quản trị kinh doanh trình độ cao khả chớp sáng biết cách động viên khuyến khích huy động nguồn lực cơng ty để biến hội kinh doanh thành khả sinh lợi cao Tóm lại việc đào tạo đội ngũ cán cơng nhân viên cơng ty đem lại hiệu vô lớn việc nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh công ty Đặc biệt đội ngũ cán quản lý vai trò Học viện Nơng nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 86 người trèo lái thuyền công ty, đào tạo bồi dưỡng đủ lực trình độ đưa thuyền đến đích chiến lược vạch đường ngắn sóng gió thời gian ngắn Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 87 Để làm vậy, công ty cần trích lập ngân quỹ phục vụ cho cơng tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ lao động, sách khuyên khích hỗ trợ cán cơng nhân viên điều kiện tự đào tạo nâng cao trình độ chun mơn, sách sử dụng hợp lý cán công nhân viên qua đào tạo trình độ nâng cao lên đề bạt tăng bậc lương, tun chuyển vị trí cơng tác đến nơi phù hợp trình độ cao Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 88 KẾT LUẬN Phân tch tài doanh nghiệp nội dung quan trọng quản lý doanh nghiệp Nội dung phân tch tài sử dụng phân tích cấu trúc tài chính, phân tích hiệu hoạt động, phân tích khả tốn phân tích khả sinh lời từ hoạt động Nhờ phân tch tài mà người làm cơng tác quản lý đánh giá tnh hình tài doanh nghiệp kịp thời Thực trạng phân tch tnh hình tài Cơng ty cổ phần thép Thuận Phát cho thấy: - Cấu trúc tài Cơng ty cho thấy biến động tăng giảm tài sản nguồn vốn Về cấu tài sản hàng tồn kho Công ty đạt mức tương đối cao trong cấu tài sản đạt mức 30% cấu tài sản ngắn hạn Khoản phải thu khách hàng Công ty tương đối lớn cấu tài sản ngắn hạn khoảng 50% Tài sản cố định tăng lên ba năm chiếm tỷ trọng cao tổng tài sản dài hạn Vốn chủ sở hữu ngày tăng nâng cao tính tự chủ mặt tài Cơng ty - Hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty doanh thu lợi nhuận Công ty ngày tăng mức cao cho thấy Công ty hoạt động hiệu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ tăng, Công ty ngày chiếm lòng tn khách hàng Tuy nhiên với tăng lên doanh thu chi phí tăng lên nhiều chi phí tài chi phí bán hàng - Khả tốn Cơng ty ba năm tương đối thấp đáp ứng đủ nhu cầu toán phát sinh thể qua têu toán - Khả sinh lời từ hoạt động Công ty, tỷ suất sinh lời tăng vào năm 2014 dấu hiệu tốt thể việc sử dụng hiệu nguồn tài từ hoạt động Công ty Giải pháp để Công ty hồn thiện phân tch tài hiệu năm tới cần thực giải pháp như: i) quản lý tốt hàng tồn kho, ii) đẩy mạnh công tác thu hồi nợ, iii) nâng cao hiệu sử dụng tài sản cố Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 89 định, iv) đào tạo bồi dưỡng đội ngũ lao động phù hợp với dây chuyền sản xuất Bên cạnh Cơng ty khơng ngừng nâng cao hiệu sử dụng tài để đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh hoàn thành mục têu doanh nghiệp đề Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 90 TÀI LIỆU THAM KHẢO Ngô Thế Chi Nguyễn Trọng (2009), Phân tch tài doanh nghiệp, NXB Tài Kim Thị Dung Nguyễn Quốc Oánh (2003), Giáo trình tài doanh nghiệp, NXB Nơng nghiệp, Hà Nội Tạ Thị Hà (2012), Hoàn thiện phân tích tài Cơng ty cổ phần Greenfeed Việt Nam chi nhánh Hưng Yên, luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội Phùng Thị Lan Hương (2014), Phân tích tài với việc nâng cao hiệu kinh doanh Ngân hàng thương mại Việt Nam, Tạp chí Kinh tế đối ngoại, số 67, Đại học Ngoại thương Khoa Kế toán (2011), Phân tch tài doanh nghiệp, Đại học Kinh doanh Công nghệ Hà Nội Nguyễn Năng Phúc (2011), Phân tch báo cáo tài chính, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân Trương Bá Thanh Trần Đình Khơi Ngun (2005), Giáo trình phân tch tài chính, Trường Đại học kinh tế Đại học Đà Nẵng http://www.pomina-steel.com http://www.vnsteel.vn Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 91 PHỤ LỤC Đơn vị: Công ty cổ phần thép Thuận Phát Địa chỉ: Số ngõ Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/03/2006 Bộ trưởng BTC) Đơn vị tính: đồng CHỈ TIÊU Mã Thuyết minh Năm 2014 Năm 2013 Năm 2012 TÀI SẢN A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) I Tiền khoản tương đương tiền (110=111+112) Tiền Các khoản tương đương tiền Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) (2) 280.334.907.793 497.179.137.336 508.189.671.929 110 25.172.654.250 6.862.574.742 39.431.211.309 111 V.01 25.172.654.250 112 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn (120=121+129) Đầu tư ngắn hạn 100 120 121 129 III Các khoản phải thu ngắn hạn (130 = 131 + 132 + 133 + 134 + 135 + 139) 130 V.02 1.536.458.652 1.536.458.652 154.090.239.761 6.862.574.742 8.690.010.327 30.741.200.982 1.612.457.570 1.612.457.570 320.453.549.536 954.380.000 954.380.000 267.975.566.348 Phải thu khách hàng 131 150.065.324.526 259.782.471.863 198.579.689.008 Trả trước cho người bán 132 5.089.456.235 62.755.644.684 71.519.987.797 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 87 Phải thu nội ngắn hạn 133 0 Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 0 Các khoản phải thu khác 135 325.023.253 646.805.639 40.494.350 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 139 -1.389.564.253 -2.731.372.650 -2.164.604.807 IV Hàng tồn kho (140 = 141 + 149) 140 98.365.689.695 164.870.153.085 198.428.791.381 Hàng tồn kho 141 98.365.689.695 164.870.153.085 198.428.791.381 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) V Tài sản ngắn hạn khác (150 = 151 + 152 + 154 + 158) 149 0 3.380.402.403 1.399.722.891 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 0 Thuế GTGT khấu trừ 152 0 1.266.187.702 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 1.159.865.435 3.370.402.403 123.535.189 Tài sản ngắn hạn khác B - TÀI SẢN DÀI HẠN 158 10.000.000 10.000.000 10.000.000 200 651.711.529.304 559.369.534.774 160.700.161.747 210 0 211 0 Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 0 Phải thu dài hạn nội 213 V.06 0 Phải thu dài hạn khác 218 V.07 0 Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 0 (200=210+220+240+250+260) I- Các khoản phải thu dài hạn (210 = 211 + 212 + 213 + 218 + 219) Phải thu dài hạn khách hàng V.03 V.04 150 1.169.865.435 V.05 II Tài sản cố định (220 = 221 + 224 + 227 + 230) 220 Tài sản cố định hữu hình (221 = 222 + 223) - Nguyên giá 221 222 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Tài sản cố định thuê tài (224 = 225 + 226) V.08 223 224 V.09 621.792.507.134 237.631.448.522 158.157.280.330 612.432.666.473 1.108.996.990.018 205.908.703.467 658.788.737.215 131.056.170.695 540.860.619.499 -496.564.323.545 -452.880.033.748 -409.804.448.804 0 - Nguyên giá 225 0 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 226 0 8.293.850.896 20.659.836.548 25.302.810.204 35.591.713.791 9.789.027.084 19.451.056.541 -12.365.985.652 -10.288.903.587 -9.662.029.457 Tài sản cố định vơ hình (227 = 228 + 229) - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 227 228 V.10 229 Chi phí xây dựng dở dang 230 V.11 1.065.989.765 6.419.934.851 17.312.082.551 III Bất động sản đầu tư (240 = 241 + 242) - Nguyên giá 240 241 V.12 0 0 0 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) IV Các khoản đầu tư tài dài hạn (250 = 251 + 252 + 258 + 259) 242 0 250 26.356.986.524 317.111.736.000 Đầu tư vào công ty 251 0 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 0 Đầu tư dài hạn khác 258 26.356.986.524 317.111.736.000 Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn (*) 259 0 V Tài sản dài hạn khác (260 = 261 + 262 + 268) Chi phí trả trước dài hạn 260 261 3.562.035.646 3.562.035.646 4.626.350.252 4.626.350.252 2.542.881.417 2.542.881.417 V.13 V.14 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 Tài sản dài hạn khác TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) V.21 0 268 0 270 932.046.437.097 1.056.548.672.110 668.889.833.676 A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330) I Nợ ngắn hạn (310 = 311 + 312 + + 319 + 320 + 323) 300 435.882.575.571 455.721.261.616 105.639.058.653 310 212.757.575.571 232.596.261.616 105.639.058.653 Vay nợ ngắn hạn 311 98.267.324.006 128.146.603.645 Phải trả người bán 312 60.356.562.584 44.520.390.084 51.591.859.479 Người mua trả tiền trước 313 2.354.879.542 1.902.645.133 1.985.292.202 Thuế khoản phải nộp Nhà nước 314 6.895.423.659 7.903.188.359 4.237.302.728 Phải trả người lao động 315 33.659.865.488 34.242.717.201 32.976.250.365 Chi phí phải trả 316 1.569.865.642 2.210.613.391 2.442.827.516 Phải trả nội 317 0 Phải trả theo tến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 318 0 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 9.653.654.650 13.670.103.803 11.630.275.718 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 0 11 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 323 0 775.250.645 II Nợ dài hạn (330 = 331 + 332 + + 338 + 339) Phải trả dài hạn người bán 330 331 223.125.000.000 223.125.000.000 0 Phải trả dài hạn nội 332 0 Phải trả dài hạn khác 333 0 NGUỒN VỐN Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế V.15 V.16 V.17 V.18 V.19 Page 90 Vay nợ dài hạn 334 V.20 223.125.000.000 223.125.000.000 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335 V.21 0 Dự phòng trợ cấp việc làm 336 0 Dự phòng phải trả dài hạn 337 0 Doanh thu chưa thực 338 0 Quỹ phát triển khoa học công nghệ 339 0 B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430) I Vốn chủ sở hữu (410 = 411 + 412 + + 421 + 422) 400 496.163.861.526 600.827.410.494 563.250.775.023 496.163.861.526 600.827.410.494 563.250.775.023 Vốn đầu tư chủ sở hữu 411 304.777.940.000 304.777.940.000 304.777.940.000 Thặng dư vốn cổ phần 412 0 Vốn khác chủ sở hữu 413 0 Cổ phiếu quỹ (*) 414 0 Chênh lệch đánh giá lại tài sản 415 0 Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416 0 Quỹ đầu tư phát triển 417 181.231.402.752 176.414.333.451 Quỹ dự phòng tài 418 15.614.809.332 15.614.809.332 15.614.809.332 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419 0 10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 175.771.112.194 99.203.258.410 66.443.692.240 11 Nguồn vốn đầu tư XDCB 421 0 12 Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp 422 0 II Nguồn kinh phí quỹ khác 430 0 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế 410 V.22 Page 91 (430=432+433) Nguồn kinh phí 432 Nguồn kinh phí hình thành tài sản cố định TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400) Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế V.23 0 433 0 440 932.046.437.097 1.056.548.672.110 668.889.833.676 Page 92 Đơn vị: Công ty cổ phần thép Thuận Phát Địa chỉ: Số ngõ Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội BÁO CÁO KẾT QỦA HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/03/2006 Bộ trưởng BTC) Đơn vị tính: đồng Thuyết Stt Chỉ tiêu Mã minh VI.25 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ doanh thu năm 2014 năm 2013 năm 2012 1.670.354.686.870 1.510.033.711.956 1.500.945.145.654 5.698.654.652 7.127.170.159 8.525.213.224 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) 10 Giá vốn hàng bán 11 1.664.656.032.218 1.502.906.541.797 1.492.419.932.430 VI.27 1.486.956.468.825 1.380.548.073.704 1.395.761.081.928 177.699.563.393 122.358.468.093 96.658.850.502 Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11) 20 Doanh thu hoạt động tài 21 VI.26 5.592.075.120 2.549.591.543 9.387.262.646 Chi phí tài 22 VI.28 15.206.125.354 18.273.882.888 83.471.514 23 17.653.659.984 17.838.850.800 154.133.333 - Trong đó: Chi phí lãi vay Chi phí bán hàng 24 25.659.854.211 18.450.632.809 20.000.665.237 Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 40.369.854.236 38.670.692.876 34.029.663.003 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 93 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 10 (30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)) 30 102.055.804.712 49.512.851.063 51.932.313.394 11 Thu nhập khác 31 50.362.654 618.954.546 3.989.540.903 12 Chi phí khác 32 15.695.654 29.624.981 262.672.032 13 Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) 40 34.667.000 589.329.565 3.726.868.871 50 102.090.471.712 50.102.180.628 55.659.182.265 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 14 (50 = 30 + 40) 15 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hành 51 VI.30 25.522.617.928 12.525.545.157 13.914.795.566 16 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hỗn lại 52 VI.30 0 60 76.567.853.784 37.576.635.471 41.744.386.699 70 0 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 17 18 (60 = 50 - 51 - 52) Lãi cổ phiếu ... dung Phân tch tài Cơng ty cổ phần thép Thuận Phát Đề xuất số giải pháp hoàn thiện phân tch tài Cơng ty cổ phần thép Thuận Phát 1.3.2.2 Phạm vi không gian Đề tài nghiên cứu Công ty cổ phần thép Thuận. .. Tổng quan Công ty cổ phần thép Thuận Phát 31 3.1.1 Quá trình hình thành, phát triển đặc điểm kinh doanh Công ty 31 3.1.2 Lĩnh vực kinh doanh Công ty cổ phần thép Thuận Phát 32... pháp hoàn thiện phân tch tài Cơng ty cổ phần thép Thuận Phát 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài phân tích tài cơng ty cổ phần 1.3.2 Phạm
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần thép thuận phát , Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần thép thuận phát

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay