Phân cấp quản lý thuế đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hải dương

170 10 0
  • Loading ...
1/170 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 09:51

BỘ GIÁO DỤC VÀ đÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - - NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH PHÂN CẤP QUẢN THUẾ đỐI VỚI DOANH NGHIỆP TRÊN đỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ HÀ NỘI, 2015 BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT BỘ GIÁO DỤC VÀ đÀO TẠO HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - - NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH PHÂN CẤP QUẢN THUẾ đỐI VỚI DOANH NGHIỆP TRÊN đỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH Mà SỐ: 60.34.01.02 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS LÊ HỮU ẢNH HÀ NỘI, 2015 LỜI CAM đOAN Luận văn thạc sỹ với đề tài: “Phân cấp quản thuế doanh nghiệp địa bàn tỉnh Hải Dương” thực hướng dẫn PGS.TS Lê Hữu Ảnh - Học viện Nông nghiệp Việt nam Tơi xin cam đoan luận văn hồn tồn kết nghiên cứu nghiêm túc Các tài liệu, số liệu sử dụng luận văn Tổng cục Thuế, Cục Thuế Hải Dương cung cấp cá nhân thu thập trang website, báo cáo Ngành thuế, sách, báo, tạp chí Thuế, giáo trình giảng dạy Học viện Chính trị - Hành Quốc gia Hồ Chí Minh đại học Tài - Kế tốn Hà Nội, Các trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm lời cam đoan trên./ Hải Dương, ngày 09 tháng 03 năm 2015 Học viên Nguyễn Thị Hồng Hạnh Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế LỜI CẢM ƠN để hoàn thành luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh mình, ngồi nỗ lực cố gắng thân, nhận giúp đỡ nhiệt tnh nhiều cá nhân tập thể, quan Học viện Nông nghiệp Việt Nam Nhân dịp này, xin trân trọng cảm ơn sâu sắc tới PGS.TS Lê Hữu Ảnh trực tiếp hướng dẫn giúp đỡ suốt q trình thực luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn thầy, cô giáo Khoa Kế toán Quản trị kinh doanh tập thể thầy, cô giáo trực tiếp giảng dạy, giúp đỡ thời gian kiến thức năm học tập, thực đề tài trường Tôi xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo Cục thuế tỉnh Hải Dương đồng nghiệp tạo điều kiện gúp đỡ thời gian học tập, thu thập tài liệu, số liệu, thông tn cần thiết để thực tốt đề tài Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn đến người thân gia đình động viên mặt tinh thần thời gian học tập hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn! Hải Dương, ngày 09 tháng 03 năm 2015 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Hồng hạnh Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục bảng v Danh mục hình vi Danh mục chữ viết tắt vii PHẦN I MỞ đẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục têu nghiên cứu 1.2.1 Mục têu chung 1.2.2 Mục têu cụ thể 1.3 Phạm vi nghiên cứu PHẦN II CƠ SỞ LUẬN VÀ THỰC TIẾN VỀ PHÂN CẤP QUẢN THUẾ đỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP 2.1 Cơ sở luận phân cấp quản thuế doanh nghiệp 10 10 2.1.1 Các khái niệm 10 2.1.2 Mục têu, đặc điểm, nguyên tắc quản thuế 13 2.1.3 đối tượng phân cấp quản thuế 17 2.1.4 Chủ thể phân cấp 22 2.1.5 Xây dựng têu chí phân cấp quản thuế : 23 2.1.6 Tổ chức máy quan quản thuế 24 2.2 Nội dung phân cấp quản thuế doanh nghiệp 2.2.1 Phân cấp chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn máy quản thuế 26 26 2.2.2 Phân cấp bố trí nhân lực quản thuế 26 2.2.3 Phân cấp máy quản thu thuế 27 2.2.4 Phối hợp thực phân cấp quản 27 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế 2.3 Cơ sở thực tễn 28 2.3.1 Công tác phân cấp quản thuế doanh nghiệp số tỉnh, thành phố nước ta 28 2.3.2 Những vấn đề rút từ thực tiễn phân cấp quản thuế doanh nghiệp địa phương 37 PHẦN III đẶC đIỂM đỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 39 đặc điểm địa bàn nghiên cứu 39 3.1.1 đặc điểm kinh tế - xã hội tỉnh Hải Dương 39 3.1.2 Lịch sử hình thành cấu tổ chức ngành Thuế Hải Dương 3.2 Phương pháp nghiên cứu 36 40 3.2.1 Phương pháp thu thập tài liệu, số liệu thứ cấp 40 3.2.2 Phương pháp phân tích PHẦN IV KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 4.1 41 42 Thực trạng phân cấp quản thuế doanh nghiệp địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2011-2013 42 4.1.1 Thực trạng phân cấp chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn máy quản thuế doanh nghiệp 42 4.1.2 Thực trạng bố trí nhân lực phân cấp quản 52 4.1.3 Thực trạng phân cấp máy quản thu thuế 55 4.1.4 Phối hợp phân cấp quản 4.2 73 Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác phân cấp quản thuế doanh nghiệp địa bàn tỉnh Hải Dương 81 4.2.1 Chiến lược cải cách, đại hóa ngành thuế giai đoạn 2011-2020 81 4.2.2 Những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác phân cấp quản thuế doanh nghiệp PHẦN V KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế 83 95 95 5.2 Kiến nghị DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế 96 97 DANH MỤC BẢNG STT Tên bảng Trang 3.1 Một số tiêu tình hình kinh tế xã hội tỉnh Hải Dương 3.2 Các phòng ban chức Cục Thuế Chi cục 39 3.3 Tình hình nhân ngành thuế Hải Dương 39 4.1 Phân cấp máy quản thuế đối tượng quản 4.2 51 Thực trạng phân cấp đối tượng quản theo quan thuế 4.3 Thực trạng nhân lực phân cấp quản 4.4 Thực trạng trình độ cán phân cấp quản 4.5 Thực trạng phân cấp quản theo loại hình DN 57 4.6 Thực trạng phân cấp quản theo sắc thuế 60 4.7 Thực trạng phân cấp quản theo lĩnh vực kinh doanh 62 4.8 Số thu thuế qua phân cấp quản theo quy mô DN quan thuế 40 43 53 54 64 4.9 Thực trạng phân cấp quản theo quy mô 69 4.10 Nợ thuế qua phân cấp theo quy mô DN 70 4.11 Phối hợp cơng tác dự tốn thu NSNN phân cấp 75 4.12 Phối hợp thực báo cáo kế toán thuế 76 4.13 Phối hợp thực chế độ thống kê thuế 77 4.14 Minh họa phối hợp thực phân chia nguồn thu phân cấp quản thuế Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế 80 DANH MỤC HÌNH, SƠ đỒ STT 3.1 STT 3.1 Tên hình Hành tỉnh Hải Dương Tên sơ đồ Mơ hình quản thuế Cục Thuế tỉnh Hải Dương Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Trang 39 Trang 38 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Stt Chữ viết tắt Giải nghĩa DN Doanh nghiệp DNNN Doanh nghiệp nhà nước DNNQD đTNT Doanh nghiệp quốc doanh đối tượng nộp thuế KD Kinh doanh NN Nhà nước NNT Người nộp thuế NQD Ngoài quốc doanh Qđ Quyết định 10 TCT Tổng cục Thuế 11 TNCN Thu nhập cá nhân 12 TNDN Thu nhập doanh nghiệp 13 TNHH Trách nhiệm hữu hạn 14 TP Thành phố ` Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế yêu cầu, đặc biệt nguyên tắc phân cấp quản thuế doanh Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế nghiệp để nhằm xóa bỏ nhận thức lâu quyền huyện, thành phố, thị xã “các doanh nghiệp ngồi quốc doanh phải Chi cục Thuế cấp huyện quản lý” Trước đây, doanh nghiệp ngồi quốc doanh chưa phát triển số lượng quy mô năm gần nhận thức phù hợp Song, kể từ đảng Nhà nước ta có nhiều Nghị nhằm phát huy sức mạnh nội lực để phát triển kinh tế-xã hội mặt khác nước ta hội nhập sâu rộng với kinh tế giới doanh nghiệp ngồi quốc doanh có điều kiện thuận lợi để phát huy vai trò kinh tế, tốc độ phát triển tăng nhanh qua năm, quy mô vốn, lao động địa bàn hoạt động ngày mở rộng Chính vậy, nhận thức khơng phù hợp với thực tiễn nay, khơng phù hợp với nguyên tắc phân cấp quản nói chung phân cấp quản thuế doanh nghiệp nói riêng Tuyên truyền tốt đến nhóm đối tượng tạo chuyển biến nhận thức công tác phân cấp quản thuế doanh nghiệp giai đoạn ngành khối tài chính, ngồi việc sử dụng kênh thơng tn phải thơng qua hội nghị thường kỳ khối để tuyên truyền tới đơn vị, từ có chung nhận thức phối hợp chặt chẽ trình thực doanh nghiệp, phương thức tuyên truyền cần đa rạng, phong phú như: thông qua công tác tuyên truyền hỗ trợ quan thuế, phận cửa; thông qua trang thông tin điện tử Cục Thuế Hải Dương thông qua phương tiện thông tin đại chúng địa phương Nội dung tuyên truyền cần tập trung vào mục têu tạo thuận Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế lợi tối đa cho doanh nghiệp trình thực nghĩa vụ với NSNN phục vụ doanh nghiệp ngày tốt Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Lợi ích cấp ngân sách đảm bảo, têu chí phân cấp quản có khoa học đến đâu công tác tuyên truyền không tốt, đặc biệt nhận thức cấp ủy, quyền địa phương, mục têu đề án khó mà đạt Do khơng thể coi nhẹ việc thực giải pháp đẩy mạnh công nghệ thông tn quản thuế Thực chương trình cải cách đại hóa ngành thuế giai đoạn 2011-2020, Năm 2014 Cục Thuế Hải Dương triển khai phần mềm quản thuế tập trung (TMS) từ 16 phần mềm ứng dụng … Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản thuế giúp cho quan thuế tiết kiệm nguồn nhân lực, xây dựng sở liệu tập trung người nộp thuế Trong điều kiện số lượng người nộp thuế ngày gia tăng nhanh, yêu cầu quản ngày cao, với số lượng biên chế có hạn việc tăng cường triển khai ứng dụng thành tựu khoa học kỹ thuật lĩnh vực công nghệ thông tin vào công tác quản thuế hướng cần thiết Các ứng dụng cần phải xây dựng cho tất nội dung công tác quản thuế, ứng dụng phải có tnh tch hợp cao, sử dụng khai thác tối đa sở liệu tập trung người nộp thuế Việc khai thác thông tn không hạn chế phạm vi tỉnh mà cần phải sử dụng chung cho địa phương khác để đối chiếu thông tin, nâng cao hiệu công tác quản thuế Trong thời gian tới cần xây dựng chương trình ứng dụng vào cơng tác xây dựng dự tốn thu NSNN; cơng tác đối chiếu xác minh hóa đơn; cơng tác phân cấp quản thuế doanh nghiệp; … Song song với việc xây dựng chương trình ứng dụng cần thường xun hồn thiện, nâng cấp chương trình có để xử kịp thời lỗi, sai Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế sót q trình thực hiện, đáp ứng thay đổi phát sinh thực tiễn quản Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Xây dựng triển khai thực tốt chương trình ứng dụng tạo tền đề quan trọng nâng cao lực quản cấp Chi cục thuế để sở bước phân cấp quản thuế doanh nghiệp cách hợp Sự đồng thuận cấp Ủy, quyền cấp thực đề án phân cấp quản thuế Nhiệm vụ thu NSNN nhiệm vụ trị quan trọng cấp ủy, quyền địa phương Chính vậy, ngồi đạo trực tiếp chuyên môn, cấu tổ chức, công tác cán Tổng cục Thuế-Bộ Tài cơng tác thu NSNN ln giành quan tâm, đạo Tỉnh ủy, HđND, UBND tỉnh Các giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản thuế, tăng thu cho NSNN tạo nguồn lực lớn để cấp ủy, quyền địa phương thực tốt mục têu phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho người dân Việc thực đề án phân cấp quản thuế doanh nghiệp mục tiêu nên Tỉnh ủy, HđND, UBND tỉnh quan tâm Ngoài ra, quan tâm xuất phát từ việc thực đề án dẫn đến việc điều chỉnh công tác điều hành ngân sách từ tỉnh đến huyện, thành phố, thị xã Vì vậy, triển khai thực đề án án phân cấp quản thuế doanh nghiệp tách rời đạo Tỉnh ủy, HđND, UBND tỉnh, quan thuế phải biết tranh thủ đạo của cấp ủy, quyền để triển khai thực đạt yêu cầu có đồng thuận cao Trước triển khai, Cục Thuế cần phải báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, báo cáo cần đánh giá rõ công tác phân cấp quản thuế doanh nghiệp thời gian qua, hạn chế tồn tại, yêu cầu, nguyên tắc phân cấp quản thuế doanh nghiệp, chiến Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế lược cải cách đại hóa hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020 Thủ tướng Chính phủ đề xuất Học viện Nơng nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế hướng phân cấp lại để Tỉnh ủy, UBND tỉnh đồng ý chủ trương, giao cho Cục Thuế xây dựng đề án cụ thể, lấy ý kiến UBND huyện, thành phố, thị xã, ngành liên quan báo cáo UBND tỉnh trước ban hành, thực Ngoài năm giải pháp có tính kỹ thuật trình bày giải pháp mang tính đạo, điều hành quan trọng, Cục Thuế cần lưu ý để công tác phân cấp thực tốt Ban hành văn quy phạm pháp luật phân cấp quản thuế doanh nghiệp Như đề cập phần Kết luận công tác phân cấp quản thuế doanh nghiệp, Tổng cục Thuế-Bộ Tài cần sớm nghiên cứu, ban hành Thông tư quy định phân cấp quản thuế doanh nghiệp áp dụng thống nước Nội dung Thông tư cần nêu rõ yêu cầu, nguyên tắc phân cấp; thẩm quyền phân cấp; khung tiêu chí phân cấp, riêng khung têu chí khơng nên quy định “cứng” dẫn đến khó thực địa phương có trình độ phát triển khác nhau, số lượng doanh nghiệp khác nhau, quy mô doanh nghiệp địa phương khác nhau, … (ví dụ như: têu chí vốn doanh nghiệp lớn địa phương có khác nên Bộ Tài quy định mức vốn tối thiểu, Cục Thuế địa phương cụ thể hóa địa phương cho phù hợp), trình tự thực phân cấp Thông tư ban hành pháp quan trọng để Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương triển khai thực thống nhất, nguyên tắc hạn chế “ảnh hưởng” quyền địa phương vào cơng tác phân cấp quản thuế quan chuyên môn Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế PHẦN V KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Công tác phân cấp quản thuế doanh nghiệp nội dung quan trọng tiền đề định đến chất lượng, hiệu công tác quản thuế Từ năm 2011 đến nay, công tác phân cấp quản thuế doanh nghiệp Cục Thuế Hải Dương bước đầu có “hướng đi” phù hợp Song, việc phân cấp quản thuế doanh nghiệp chưa thực toàn diện đồng bộ, áp dụng cho doanh nghiệp thành lập từ năm 2011trở đi, doanh nghiệp lớn, đặc biệt DN lớn thành lập trước 2011 Chi cục Thuế quản nên bộc lộ nhiều hạn chế, là: Chất lượng phục vụ người nộp thuế chưa kịp thời, lợi ích doanh nghiệp chưa đảm bảo; Công tác quản thuế doanh nghiệp lớn, đặc biệt DN lớn cấp Chi cục Thuế chưa đáp ứng so với yêu cầu; Tình trạng gian lận thuế, khai thiếu thuế nhóm doanh nghiệp lớn Chi cục Thuế quản ln cao hơn; Nguồn lực tài chưa tập trung cho ngân sách tỉnh; Mục tiêu hiệu lực công tác quản thuế bị hạn chế; Công tác phân cấp quản thuế doanh nghiệp quốc doanh chưa gắn với việc điều tết khoản thu NSNN địa phương Từ hạn chế Cục Thuế Hải Dương cần phải triển khai đồng giải pháp sau đây: (1) Xây dựng tiêu chí phân cấp quản thuế doanh nghiệp (2) Xây dựng tỷ lệ phân chia khoản thu cấp ngân sách (3) Nâng cao chất lượng cán quản thuế (4) Chú trọng công tác tuyên truyền để người nộp thuế hiểu sách thuế tuân thủ pháp luật thuế ngày tốt (5) đẩy mạnh công nghệ thông tin quản thuế nhằm nâng cao hiệu suất xử đáp ứng mục tiêu Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế đại hóa cơng tác thuế giai đoạn 2011-2020 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (6) Sự đồng thuận cấp Ủy, quyền cấp thực Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế đề án phân cấp quản thuế DN nhằm đảm bảo thực mục têu phát triển KT-XH địa phương (7) Kiến nghị Tổng cục Thuế-Bộ Tài xây dựng ban hành văn quy phạm pháp luật phân cấp quản thuế doanh nghiệp 5.2 Kiến nghị 5.2.1 Bộ Tài Cần phải sớm ban hành Thơng tư quy định phân cấp quản thuế doanh nghiệp làm pháp quan trọng để Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương triển khai thực thống nước Tránh tình trạng phân cấp địa phương phân cấp “kiểu” dẫn đến khó áp dụng hạn chế hiệu lực quản ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản thuế tránh can thiệp chủ quan quyền địa phương vào việc phân cấp quản thuế 5.2.2 Tổng cục Thuế Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực quy định phân cấp quản thuế doanh nghiệp địa phương theo quy định Bộ Tài Thường xuyên nắm bắt tình hình thực tiễn tổng hợp vướng mắc phân cấp địa phương để xem xét, nghiên cứu đề xuất với Bộ Tài sửa đổi, bổ sung quy định phân cấp quản thuế doanh nghiệp cho phù hợp với trình phát triển đất nước 5.2.3 UBND tỉnh Hải Dương Chỉ đạo cấp, ngành địa phương triển khai thực nghiêm túc đề án phân cấp quản thuế doanh nghiệp địa bàn tỉnh Chỉ đạo cấp ủy, quyền huyện, thành phố, thị xã tỉnh sở quy định phân cấp quản thuế để chủ động, tch cực Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế hoạt động thu hút đầu tư, giải khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Chỉ đạo ngành Tài chính, Kho bạc Nhà nước phối hợp chặt chẽ với Cục Thuế trình xây dựng đề án trình triển khai thực hiện, đặc biệt việc xây dựng tỷ lệ điều tiết ngân sách cho phù hợp để đề án thực đạt yêu cầu mục têu đề ra./ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ trưởng Bộ Tài (2010), Quyết định số 108/Qđ-BTC ngày 14/01/2010 “quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Cục Thuế trực thuộc Tổng cục Thuế” Bộ Tài quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Cục thuế trực thuộc Tổng cục Thuế, Hà Nội Bộ trưởng Bộ Tài (2011), Quyết định số 2162/Qđ-BTC ngày 08/9/2011 phê duyệt kế hoạch cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2015 Chính phủ (2011), Quyết định số 732/Qđ-TTg ngày 17/5/2011 phê duyệt chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020 Cục Thống kê Hải Dương (2014), Niên giám Thống kê tỉnh Hải Dương 2013 Cục Thuế Hải Dương (2010), Báo cáo tổng kết công tác thuế năm 2010 Cục Thuế Hải Dương (2011), Báo cáo tổng kết công tác thuế năm 2011 Cục Thuế Hải Dương (2012), Báo cáo tổng kết công tác thuế năm 2012 Cục Thuế Hải Dương (2013), Báo cáo tổng kết công tác thuế năm 2013 10 Cục thuế Bình Dương (2013), Báo cáo đánh giá công tác phân cấp quản DN 11 Cục thuế Thái Nguyên (2013), Báo cáo đánh giá công tác phân cấp quản DN 12 Cục thuế đà Nẵng (2013), Báo cáo đánh giá công tác phân cấp quản DN 13 Cục thuế Lai Châu (2013), Báo cáo đánh giá công tác phân cấp quản DN 14 Cục thuế (2013), Báo cáo đánh giá công tác phân cấp quản DN Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế 15 http://www.haiduong.gov.vn Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế 16 http://www.gdt.gov.vn 17 Học viện Tài (2010), Giáo trình Quản thuế 18 Quốc hội, Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 19 Quốc hội, Luật Quản Thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 20 Quốc hội, Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Quản Thuế số 21/2013/QH13 ngày 20/11/2012 21 Nguyễn Hoàng Toàn (2007), giáo trình khoa học quản lý, Trường đại học kinh doanh công nghệ Hà Nội 22 Tổng Cục Thuế (2010), Quyết định số: 502/Qđ-TCT ngày 29 tháng năm 2010 Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Thuế quy định chức năng, nhiệm vụ Phòng thuộc Cục Thuế 23 Tổng cục Thuế (2010), Quyết định số: 503/Qđ-TCT ngày 29/03/2010 Tổng cục Trưởng Tổng cục Thuế, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Chi cục Thuế Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế ... Phân cấp quản lý thuế doanh nghiệp địa bàn tỉnh Hải Dương để nghiên cứu 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung Trên sở phân tch thực trạng phân cấp quản lý thuế doanh nghiệp địa bàn tỉnh. .. quản lý thuế bị hạn chế Mặt khác, phân cấp quản lý thuế doanh nghiệp phạm trù thuộc khoa học quản lý đến chưa xây dựng yêu cầu, nguyên tắc phân cấp - Việc phân cấp quản lý thuế doanh nghiệp địa. .. chí phân cấp quản lý thuế : 23 2.1.6 Tổ chức máy quan quản lý thuế 24 2.2 Nội dung phân cấp quản lý thuế doanh nghiệp 2.2.1 Phân cấp chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn máy quản lý thuế 26 26 2.2.2 Phân
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân cấp quản lý thuế đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hải dương , Phân cấp quản lý thuế đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hải dương

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay