Nghiên cứu so sánh dòng họ của nhóm hmông trắng và hmông hoa ở xã bạch ngọc, huyện vị xuyên, tỉnh hà giang

394 14 0
  • Loading ...
1/394 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 09:51

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC HỘI SẦM THỊ DƯƠNG NGHIÊN CỨU SO SÁNH DỊNG HỌ CỦA NHĨM HMƠNG TRẮNG HMƠNG HOA BẠCH NGỌC, HUYỆN VỊ XUYÊN, TỈNH GIANG LUẬN ÁN TIẾN SĨ NHÂN HỌC NỘI - 2019 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC HỘI SẦM THỊ DƯƠNG NGHIÊN CỨU SO SÁNH DỊNG HỌ CỦA NHĨM HMƠNG TRẮNG HMÔNG HOA BẠCH NGỌC, HUYỆN VỊ XUYÊN, TỈNH GIANG Ngành: Nhân học Mã số: 31 03 02 LUẬN ÁN TIẾN SĨ NHÂN HỌC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Phạm Quang Hoan PGS.TS Nguyễn Thị Song NỘI - 2019 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học riêng Các số liệu điều tra, kết luận án trung thực, chưa cơng bố cơng trình khác Đối với quan điểm mà luận án kế thừa tác giả trước, trích yếu ghi rõ xuất xứ tên tác giả đưa luận điểm Nội, tháng 03 năm 2019 Nghiên cứu sinh Sầm Thị Dương LỜI CẢM ƠN Luận án tiến sỹ hoàn thành Học viện Khoa học hội, với giúp đỡ quý báu nhiều tổ chức, tập thể quan cá nhân Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành sâu sắc tới Học viện Khoa học hội, Khoa Nhân học Dân tộc học, thầy, cô giáo, nhà khoa học trực tiếp giảng dạy truyền đạt kiến thức khoa học chuyên ngành cho tác giả năm tháng qua Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Giang, đồng nghiệp, bạn bè gia đình khích lệ, động viên, tạo điều kiện thời gian, vật chất tinh thần, cung cấp tư liệu… trình thực luận án từ năm 2015 đến 2019 Tác giả xin gửi lời cảm tạ tới lãnh đạo người dân địa phương Bạch Ngọc, huyện Vị Xuyên, tỉnh Giang nhiệt tình cộng tác, cung cấp số liệu, tư liệu nghiên cứu cần thiết liên quan tới đề tài suốt trình tác giả điền dã, khảo sát địa bàn nghiên cứu Đặc biệt, tác giả xin bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới PGS.TS Phạm Quang Hoan PGS TS Nguyễn Thị Song trực tiếp hướng dẫn, dìu dắt, giúp đỡ với dẫn khoa học quý giá tạo động lực, khơi dậy niềm say mê nghiên cứu, học tập suốt q trình triển khai hồn thành luận án Xin trân trọng cảm ơn! Nội, tháng 03 năm 2019 Nghiên cứu sinh Sầm Thị Dương MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, CƠ SỞ LÝ THUYẾT, KHÁI QUÁT VỀ ĐỊA BÀN TỘC NGƯỜI NGHIÊN CỨU 10 1.1.Tổng quan tình hình nghiên cứu 10 1.2.Cơ sở lý thuyết nghiên cứu 21 1.3.Một số câu hỏi nghiên cứu 30 1.4.Khái quát Bạch Ngọc người Hmông địa bàn nghiên cứu 31 1.5.Một số điểm tương đồng khác biệt văn hóa hai nhóm Hmơng Trắng Hmơng Hoa 41 Chương 2: ĐẶC ĐIỂM DỊNG HỌ CỦA NHĨM HMƠNG TRẮNG HMÔNG HOA 50 2.1.Sự phân bố dòng họ thuộc nhóm Hmơng .50 2.2.Quan niệm dòng họ 50 2.3.Sự hình thành dòng họ 51 2.4.Các dấu hiệu nhận biết dòng họ 53 2.5.Tổ chức dòng họ 81 2.6.So sánh đặc điểm dòng họ nhóm Hmơng Trắng Hmông Hoa .85 2.7.Sự biến đổi đặc điểm dòng họ nhóm Hmơng Trắng Hmơng Hoa 90 Chương 3: VAI TRÒ QUAN HỆ DÒNG HỌ CỦA NHĨM HMƠNG TRẮNG HMƠNG HOA 97 3.1.Vai trò dòng họ 97 3.2.Quan hệ dòng họ 118 3.3.So sánh vai trò quan hệ dòng họ nhóm Hmơng Trắng Hmơng Hoa 124 Chương 4: GIÁ TRỊ, HẠN CHẾ CỦA DÒNG HỌ NHĨM HMƠNG TRẮNG HMƠNG HOA, MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA .130 4.1.Những giá trị dòng họ người Hmơng Trắng Hmơng Hoa 130 4.2.Những hạn chế dòng họ người Hmông Trắng Hmông Hoa 139 4.3.Một số vấn đề đặt dòng họ nhóm Hmơng cơng tác quản lý 144 KẾT LUẬN .149 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CƠNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 152 TÀI TIỆU THAM KHẢO 153 DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT BCH: CB: CNH – HĐH: CT: DTTS: DTH: ĐU: GS: HĐND: KT-XH: KHXH: MTTQ: NCS: NQ: NxB: PGS: PL QĐ: QLNN TS: TTg: TU: TW: Tr: UBDT: UBND: VHDT: XHCN: Ban chấp hành Cán Cơng nghiệp hóa – đại hóa Chỉ thị Dân tộc thiểu số Dân tộc học Đảng ủy Giáo sư Hội đồng nhân dân Kinh tế - hội Khoa học hội Mặt trân tổ quốc Nghiên cứu sinh Nghị Nhà xuất Phó giáo sư Phụ lục Quyết định Quản lý nhà nước Tiến sỹ Thủ tướng Chính phủ Tỉnh ủy Trung ương Trang Ủy ban Dân tộc Ủy ban nhân dân Văn hóa dân tộc hội chủ nghĩa DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 So sánh số thuật ngữ thân tộc hai nhóm Hmơng Trắng Hmơng Hoa 42 Bảng 1.2 So sánh số đặc trưng văn hóa truyền thống nhóm Hmơng Trắng Hmơng Hoa 46 Bảng 1.3 So sánh số đặc trưng văn hóa nhóm Hmơng Trắng Hmơng Hoa trì tín ngưỡng truyền thống nhóm Hmơng Trắng Hmơng Hoa cải đạo theo Tin Lành .47 Bảng 2.1: So sánh giống khác đặc điểm dòng họ nhóm Hmơng Trắng dòng họ nhóm Hmơng Hoa trì tín ngưỡng truyền thống .85 Bảng số 2.2: So sánh giống khác đặc điểm dòng họ người Hmơng trì tín ngưỡng truyền thống dòng họ người Hmơng cải đạo theo Tin Lành .88 Bảng 3.1: So sánh giống khác vai trò quan hệ dòng họ nhóm Hmơng Trắng Hmơng Hoa trì tín ngưỡng truyền thống .124 Bảng 3.2: So sánh giống/ khác vai trò, quan hệ dòng họ nhóm người Hmơng trì tín ngưỡng truyền thống nhóm cải đạo theo Tin Lành 126 DANH MỤC ĐỒ đồ Cách bố trí bát lễ cúng ma trâu họ Giàng nhóm Hmơng Hoa 74 đồ Cách bố trí bát lễ cúng ma trâu họ Thào nhóm Hmơng Trắng.74 đồ Cách bố trí bát lễ cúng ma trâu họ Thào nhóm Hmơng Hoa 75 đồ Cách bố trí bát lễ cúng ma trâu họ Vàng nhóm Hmơng Trắng 75 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Người Hmông tộc người thiểu số đại gia đình dân tộc Việt Nam Với đặc thù nguồn gốc lịch sử tộc người, tâm lý, văn hóa, người Hmơng mối quan tâm nghiên cứu nhiều tổ chức, nhiều ngành khoa học ngồi nước, có ngành Dân tộc học Nhân học Trên địa bàn tỉnh Giang, người Hmông phân bố khắp 11/11 huyện, thành phố với bốn nhóm gồm: Hmơng Trắng, Hmơng Hoa, Hmơng Xanh Hmơng Đen, đơng nhóm Hmơng Trắng Hmơng Hoa Tổng dân số người Hmông tỉnh 255.329 người [8], chiếm tỷ lệ 1/3 dân số, người Hmơng tộc người có dân số đông tỉnh Khi nghiên cứu văn hóa người Hmơng, dòng họ vấn đề cốt lõi Mỗi dòng họ người Hmơng cộng đồng văn hóa với sắc thái riêng nhóm địa phương khác lại có đặc thù, mang yếu tố văn hóa đặc trưng tộc người Nghiên cứu dòng họ người Hmơng theo nhóm địa phương, để nhận diện sắc văn hóa, tìm điểm tương đồng khác biệt, đề xuất biện pháp phù hợp vấn đề phát huy vai trò thiết chế dòng họ, quản lý hội theo nhóm tộc người bối cảnh cần thiết hữu ích Một đặc thù dòng họ người Hmơng tâm lý cố kết mạnh đến mức liên/xuyên biên giới, xuyên quốc gia Đó ưu điểm đồng thời yếu điểm dễ bị kẻ xấu lợi dụng Trong bối cảnh hội nhập tồn cầu hóa, giao lưu, tiếp biến văn hóa, tiếp nhận tơn giáo mới, đạo Tin Lành phận người Hmông, tác động đến mối quan hệ dòng họ truyền thống, tạo nên thay đổi lớn nội tộc người, dòng họ nhóm nhóm Hmơng theo tín ngưỡng, tơn giáo khác Sự cố kết phân ly tộc người, dòng họ diễn đan xen ngày phức tạp Chúng ta biết rằng, ngơn ngữ nhóm Hmơng Trắng có tương đồng với tiếng Hmông quốc tế, tỉnh Giang, nhóm Hmơng Trắng lại có tỷ lệ theo đạo Tin Lành nhóm Hmơng Hoa Như vậy, việc nghiên cứu để tìm nguyên nhân cốt lõi, lý giải vấn đề có tính chất thời tượng nhóm địa phương, nhiệm vụ quan trọng công tác vùng người Hmông Ngày nay, xem xét nguồn lực phát triển hội, văn hóa coi nguồn lực “mềm” Từ quan điểm này, dòng họ nguồn vốn hội Ảnh 81: Cúng trứng xin phép ma tổ tiên trước vào làm lễ ma trâu, 2018 Ảnh: Tác giả ữ n n g g x n i g n p i h é c p h ủ m a q u s ả a n u l n ễ h l ( m t h n g h c i ô n t g h ) ứ , c g i a o v i ệ c , Ả n h : T c g i ả Ả n h : T c g i ả Ảnh 82-83: Trang phục giành cho ma trâu cột treo trống khèn đón ma trâu, 2018 Ảnh: Tác giả Ảnh 84-85: Thổi khèn, đốt đuốc đón đón ma trâu, 2018 Ảnh: Tác giả Ảnh 86, 87 Con cháu cúng giao trâu cho ma trâu mổ trâu để cúng thịt, 2018 Ảnh: Tác giả Ảnh 88, 89: Đầu chân trâu xếp lại xương sườn, mỡ trâu phủ lên trống, khèn để cúng cho ma trâu, 2018 Ảnh: Tác giả Ảnh 90, 91 Thổi khèn cháu cúng giao tiền cho ma trâu, 2018 Ảnh: Tác giả Ảnh 92 Con cháu lạy ma trâu ăn cỗ ma trâu (nam nữ ngồi riêng), 2018 Ảnh: Tác giả Các hình ảnh lễ cúng cho trẻ nhanh biết gia đình ơng Giàng Xn Vần, nhóm Hmơng Hoa, thơn Minh Thành Ảnh 93-98: Các thủ tục cúng cho trẻ nhanh biết dòng họ Giàng, nhóm Hmơng Hoa, thơn Minh Thành, 2018 Ảnh: Tác giả Các hình ảnh lễ giải hạn Ảnh 99-102 Các thủ tục cúng giải hạn cho thành viên gia đình ơng Vàng Mý Sì, thơn Khuổi Dò, thầy cúng nhóm Hmơng Trắng (dùng khăn vải lanh nhuộm màu xanh đen che mặt) thực 2017 Ảnh: Tác giả 4.Các hình ảnh thầy cúng Thào Seo Dùng, nhóm Hmơng Trắng, thôn Minh Thành Ảnh 103, 104: Thầy cúng Bàn thờ thầy cúng, 2018 Ảnh: Tác giả Ảnh 105, 106: Khèn Trống thầy cúng, 2018 Ảnh: Tác giả Ảnh 107, 108: Rìu sấm sét thầy cúng, 2018 Ảnh: Tác giả V Các hình ảnh sinh hoạt đạo Tin Lành điểm nhóm thơn Ngọc Lâm Ảnh 109, 110: Toàn cảnh buổi sinh hoạt đạo, 2017 Ảnh: Tác giả Ảnh 111: Trưởng điểm nhóm đạo phát biểu 2017 Ảnh: Tác giả Ảnh 112, 113: Các tín đồ đọc kinh thánh cầu nguyện, nam nữ ngồi phân biệt thành hai dãy 2017, Ảnh: Tác giả Ảnh 114-116: Đội văn nghệ hát Thánh ca có đệm nhạc; sách kinh thành tiếng Hmông La tinh, 2017 Ảnh: Tác giả VI Một số hình ảnh nghiên cứu sinh Ảnh 117,118: NCS dự lễ mừng thọ gia đình ơng Lý Văn Minh, nhóm Hmơng Hoa, thơn Khuổi Dò, 2017 Ảnh: Tác giả Ảnh 119: NCS vấn sâu thầy cúng Thào Seo Dùng, nhóm Hmơng Trắng, thơn Minh Thành, 2017 Ảnh: Tác giả Ảnh 120-123: Các sinh hoạt dòng họ, gia đình người Hmơng, Bạch ngọc Ảnh: Tác giả Ảnh 124: CNS dự cơm gia đình ơng Giàng Xn Vư, nhóm Hmơng Hoa, thơn Khuổi Vài, 2018 Ảnh: Tác giả Ảnh 125: NCS thảo luận nhóm đình ơng Thào Kháy Diu, nhóm Hmơng Hoa, thôn Khuổi Vài, 2018 Ảnh: Tác giả Ảnh 126: NCS thảo luận nhóm với chun gia Hùng Đình Q nhóm Hmông Trắng, 2018 Ảnh: Tác giả ...VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI SẦM THỊ DƯƠNG NGHIÊN CỨU SO SÁNH DỊNG HỌ CỦA NHĨM HMƠNG TRẮNG VÀ HMƠNG HOA Ở XÃ BẠCH NGỌC, HUYỆN VỊ XUYÊN, TỈNH HÀ GIANG Ngành:... người Hmông Đối tượng phạm vi nghiên cứu luận án - Đối tượng nghiên cứu: Dòng họ nhóm Hmơng Trắng Hmơng Hoa xã Bạch Ngọc Luận án tập trung nghiên cứu dòng họ gồm họ Giàng, dòng họ Thào dòng họ Vàng... bàn xã Bạch Ngọc, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang; so sánh để nhận diện tương đồng khác biệt dòng họ hai nhóm - Nhận diện biến đổi sắc văn hóa dân tộc Hmơng thơng qua nghiên cứu dòng họ hai nhóm
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu so sánh dòng họ của nhóm hmông trắng và hmông hoa ở xã bạch ngọc, huyện vị xuyên, tỉnh hà giang , Nghiên cứu so sánh dòng họ của nhóm hmông trắng và hmông hoa ở xã bạch ngọc, huyện vị xuyên, tỉnh hà giang , TÀI TIỆU THAM KHẢO 153, Nhiệm vụ nghiên cứu:, Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu của luận án, Kết cấu của luận án, - Quan hệ dòng họ:, Tiểu kết chương 1, Sơ đồ 4. Cách bố trí các bát trong lễ cúng ma trâu của họ Vàng nhóm Hmông Trắng, Bảng 2.1: So sánh sự giống và khác nhau về đặc điểm dòng họ của nhóm Hmông Trắng và dòng họ của nhóm Hmông Hoa còn duy trì tín ngưỡng truyền thống, Bảng số 2.2: So sánh sự giống và khác nhau về đặc điểm dòng họ người Hmông còn duy trì tín ngưỡng truyền thống và dòng họ người Hmông cải đạo theo Tin Lành, Tiểu kết chương 2, Kinh tế hợp tác xã, Bảng 3.2: So sánh sự giống/ khác nhau về vai trò, quan hệ dòng họ của nhóm người Hmông duy trì tín ngưỡng truyền thống và nhóm cải đạo theo Tin Lành, Tiểu kết chương 3, Tiểu kết chương 4, CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN, II. TÀI LỆU TIẾNG NƯỚC NGOÀI, BẢN ĐỒ HUYỆN VỊ XUYÊN, QUY ƯỚC THÔN NGỌC SƠN, Điều 27. Tổ chức thực hiện, Điều 16. Giữ gin an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, Điều 25. Quy định về xử lý vi phạm Quy ước, KHÈN GIAO CON VẬT, II. Các hình ảnh về hoạt động kinh tế, III. Các hình ảnh về văn hóa vật chất và văn hóa tinh thần, Các hình ảnh về đám cưới của nhóm Hmông Trắng và Hmông Hoa vẫn duy trì tín ngưỡng truyền thống, IV. Các hình ảnh về sinh hoạt dòng họ, Các hình ảnh lễ giải hạn

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay