Nghiên cứu quản trị kênh phân phối sản phẩm bánh kẹo tại công ty cổ phần bánh kẹo hải hà

208 5 0
  • Loading ...
1/208 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 09:51

BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HỌC VIỆN NƠNG NGHIỆP VIỆT NAM ðỒN THỊ THANH NGÂN NGHIÊN CỨU QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM BÁNH KẸO TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI LUẬN VĂN THẠC SĨ NỘI – 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HỌC VIỆN NƠNG NGHIỆP VIỆT NAM ðỒN THỊ THANH NGÂN NGHIÊN CỨU QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM BÁNH KẸO TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH Mà SỐ : 60.34.01.02 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN THỊ TÂM NỘI – 2015 LỜI CAM ðOAN Tôi xin cam đoan, số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan, giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc./ Nội, ngày tháng năm 2015 Tác giả ðoàn Thị Thanh Ngân Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page i LỜI CẢM ƠN ðể hoàn thành luận văn này, trước hết, xin chân thành cảm ơn PGS.TS Nguyễn Thị Tâm, Giảng viên Khoa Kế toán& Quản trị kinh doanh – Học viện Nông nghiệp Việt Nam trực tiếp hướng dẫn suốt thời gian thực đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn góp ý chân thành thầy, giáo khoa Kế toán& Quản trị kinh doanh, Ban quản lý đào tạo – Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Ban giám đốc, cán công nhân viên công ty bánh kẹo Hải tạo điều kiện thuận lợi cho thực đề tài Tôi xin cảm ơn giúp đỡ thầy giáo, quý quan, gia đình, bạn bè đơng nghiệp Sự giúp đỡ cổ vũ giúp nhận thức, làm sáng tỏ thêm lý luận thực tiễn lĩnh vực mà luận văn nghiên cứu Luận văn q trình nghiên cứu cơng phu, làm việc khoa học nghiêm túc thân, song khả trình độ hạn nên khơng thể tránh khỏi khiếm khuyết định Tôi mong nhận quan tâm, đóng góp ý kiến thầy giáo độc giả quan tâm tới đề tài Xin trân trọng cảm ơn! Nội, ngày tháng năm 2015 Tác giả ðoàn Thị Thanh Ngân Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page ii MỤC LỤC LỜI CAM ðOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC BẢNG v DANH MỤC SƠ ðỒ vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii PHẦN MỞ ðẦU 1.1 Mục têu nghiên cứu: 1.1.1 Mục têu chung: 1.1.2 Mục têu cụ thể: 1.2 ðối tượng phạm vi nghiên cứu PHẦN SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 2.1 sở lý luận quản trị kênh phân phối 2.1.1 ðịnh nghĩa chất hệ thống kênh phân phối 2.1.2 Các thành viên kênh phân phối 2.1.3 Nội dung quản trị kênh phân phối 12 2.1.4 Các nhân tố ảnh hưởng tới quản trị kênh phân phối 25 2.2 sở thực tễn 32 2.2.1 Tổng quan quản trị phân phối sản phẩm bánh kẹo số nước giới 32 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 2.2.2 Tình hình quản trị phân phối bánh kẹo thị trường Việt Nam 32 2.2.3 Kinh nghiệm quản trị kệnh phân phối số công ty bánh kẹo Việt Nam 35 PHẨN ðẶC ðIỂM ðỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 38 3.1.Giới thiệu chung công ty cổ phần bánh kẹo Hải 38 3.1.1 Q trình hình thành phát triển cơng ty 38 3.1.2 Lĩnh vực hoạt động 39 3.1.3 Các sản phẩm cơng ty 39 3.1.4 cấu tổ chức 41 3.1.5 Thực trạng nguồn lực công ty: 44 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 3.1.6 Kết kinh doanh: 46 3.2 Phương pháp nghiên cứu 48 3.2.1 Thu thập số liệu 48 3.2.2 Phương thức xử lý: 48 3.2.3 Phương pháp phân tích 49 3.2.4 Hệ thống têu đánh giá kết hệ thống quản trị kênh phân phối 49 PHẦN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 50 4.1 Thực trạng quản trị kênh phân phối bánh kẹo Hải 50 4.1.1 Thiết kế hệ thống kênh phân phối công ty bánh kẹo Hải 50 4.1.2 Quản trị mục tiêu kênh phân phối công ty cổ phần bánh kẹo Hải 58 4.1.3 ðánh giá hoạt động quản trị kênh phân phối bánh kẹo Công ty cổ phần bánh kẹo Hải 58 4.1.4 Quản lý dòng chảy kênh phân phối bánh kẹo Công ty 66 4.1.5 Quản trị xung đột kênh phân phối bánh kẹo Công ty 74 4.1.6 Khuyến khích khen thưởng thành viên kênh phân phối Công ty 75 4.1.7 Sử dụng công cụ Marketing quản trị kênh phân phối 83 4.1.8 ðánh giá yếu tố ảnh hưởng tới quản trị kênh phân phối bánh kẹo Hải 87 4.1.9 Nhận xét công tác quản trị kênh phân phốisản phẩm Công ty bánh kẹo Hải 93 4.2.ðịnh hướng giải pháp hoàn thiện tác quản trị hệ thống kênh phân phối Công ty Bánh kẹo Hải 95 4.2.1 ðịnh hướng hoàn thiện quản trị hệ thống kênh phân phối Công ty 95 4.2.2 Một số giải pháp hoàn thiện quản trị hệ thống kênh phân phối Công ty Bánh kẹo Hải 96 PHÂN KẾT LUẬN 107 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 5.1 Kết luận 107 5.2 Kiến nghị 108 TÀI LIỆU THAM KHẢO 109 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page DANH MỤC BẢNG STT Tên bảng Trang Bảng 3.1 Tình hình lao động cơng ty năm 2010 - 2013 .44 Bảng 3.2: Nguồn vốn công ty 45 Bảng 3.3: Kết kinh doanh 47 Bảng 3.4: Số lượng, địa điểm điều tra đại lý khách hàng .48 Bảng 4.1:Thị phần thị trường bánh kẹo Việt Nam .51 Bảng 4.2: ðại lý bán hàng Công ty cổ phần bánh kẹo Hải 52 Bảng 4.3: Hệ thống đại lý kênh cấp I Công ty cổ phần bánh kẹo Hải năm 2013 54 Bảng 4.4: Hệ thống đại lý kênh cấp II Công ty cổ phần bánh kẹo Hải năm 2013 55 Bảng 4.5: ðánh giá Công ty cổ phần bánh kẹo Hải hoạt động quản trị kênh phân phối thành viên kênh 59 Bảng 4.6 : ðánh giá hoạt động hỗ trợ Công ty cổ phần bánh kẹo Hải với đại lý 60 Bảng 4.7: Kết tiêu thụ kênh trực tiếp bánh kẹo Hải 61 Bảng 4.8:Kết têu thụ kênh cấp I Công ty cổ phần bánh kẹo Hải 62 Bảng 4.9:Kết têu thụ kênh cấp II Công ty cổ phần bánh kẹo Hải 62 Bảng 4.10: Doanh thu têu thụ bánh kẹo qua kênh phân phối Công ty bánh kẹo Hải 63 Bảng 4.11: Chi phí quảng cáo sản phẩm bánh kẹo Công ty cổ phần bánh kẹo Hải 64 Bảng 4.12: Kết tiêu thụ quận thuộc địa bàn Nội 66 Bảng 4.13: ðánh giá khách hàng đại lý chất lượng sản phẩm Công ty bánh kẹo năm 2013 69 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page Bảng 4.14: ðánh giá khách hàng đại lý mẫu mã sản phẩm Công ty bánh kẹo năm 2013 70 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page Các nguồn thông tn thu thập từ nguồn ngồi Cơng ty Cụ thể thông tn: Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 107 Thông tn Công ty: cấu sản lượng doanh thu têu thụ loại sản phẩm năm (Tuỳ thuộc vào yêu cầu cụ thể giấy đề nghị cung cấp loại thơng tn gì) tồn hay khu vực, so sánh với năm trước (Từ – năm từ 1-5 năm); thông tn cán tiếp thị cán têu thụ Công ty cung cấp báo cáo định kỳ tuần, tháng năm, báo cáo đột xuất; mức độ khiếu nại khách hàng số lượng sản phẩm khách hàng trả lại Các thơng tin thu thập từ bên ngồi Cơng ty: Thu thập từ phương tiện thông tn đại chúng cung cấp như: ðài, báo chí, sách, mạng Internet,…Các ý kiến đánh giá khách hàng hội nghị khách hàng hội chợ; Các ý kiến, nhận xét nhà phân phối thu thập thông qua phiếu thăm dò ý kiến khách hàng kết điều tra trực tếp thị trường Các thơng tn phân loại cho khu vực kinh doanh, loại sản phẩm theo loại sản phẩm theo khu vực loại sản phẩm Công ty thị trường chung Biện pháp thu thập thơng tn qua dạng như: vấn trực tiếp, qua điện thoại, qua hội nghị khách hàng … Ngồi việc đánh giá thường xun Cơng ty cần đợt đánh giá định kỳ nhằm tổng hợp phân tích đánh giá cách bao quát tnh hình thị trường để đưa chiến lược mang tính dài hạn cho giai đoạn Như cơng tác nghiên cứu thị trường thực tốt Công ty giúp Công ty phân phối sản phẩm hợp lý hơn, đáp ứng đủ nhu cầu thị trường, từ giữ vững phát triển phạm vi thị trường Cơng ty 4.2.2.4 Hồn thiện sách tiêu thụ Cơngty Mục têu Cơng ty ổn định phát triển thị trường, vị việc điều chỉnh chế độ sách phù hợp với thị trường tạo hợp tác chặt chẽ ðL với Công ty, thúc đẩy doanh thu sản lưởng têu thụ, Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 108 sở xây dựng kế hoạch sản xuất tiêu thụ sản phẩm theo vùng thị trường cụ thể tháng, quý, năm Cơng ty cần đa dạng hố sản phẩm theo hướng phát triển hệ thống danh mục sản phẩm Mặc dù Công ty xây dựng hệ thống danh Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 109 mục sản phẩm với 76 chủng loại sản phẩm khác nhau, trước biến động không ngừng nhu cầu thị trường phát triển với tốc độ chóng mặt đối thủ cạnh tranh, đòi hỏi Cơng ty phải tạo cho sản phẩm mới, khác biệt đem lại khả cạnh tranh cao ðể đổi sản phẩm Cơng ty thực thưc hướng: Thứ chất lượng sản phẩm: Chất lượng yếu tố quan trọng việc thu hút khách hàng đến với Cơng ty ðể nâng cao chất lượng sản phẩm Cơng ty cần chủ trương đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến kỹ thuật đơn vị động viên khuyến khích cán kỹ thuật không ngừng nâng cao kiến thức học tập nhanh chóng tếp thu kiến thức Tăng cường công tác nghiên cứu nhu cầu, đặc điểm tâm lý thị hiếu thị trường, tìm nguyên vật liệu tạo sản phẩm chất lượng cao hơn, kinh tế hơn, đặc điểm thu h út khách hàng Kiểm soát tốt khâu dự trữ nguyên vật liệu để đảm bảo chất lượng nguyên vật liệu từ đảm bảo chất lượng sản phẩm Trong q trình sản xuất phải tăng cường cơng tác kiểm tra chất lượng khâu Các sản phẩm trước nhập xuất kho phải kiểm tra qua phận KCS xưởng Hoàn thiện hệ thống đảm bảo sản phẩm đến tay khách hàng chất lượng theo yêu cầu Thứ hai hương vị: Công ty sử dụng nguyên liệu tạo hương vụ khách nhau, phù hợp với nhu cầu têu dùng thị trường Hiện đa số người tiêu dùng ưa thích sản phẩm mang hương vị socola, khoai mơn, cà phê, dâu… Cơng ty tập trung phát triển loại sản phẩm này, đồng thời tạo sản phẩm hương vị đặc biệt khác ổi, sữa chua, vải thiều … thị trường miền Bắc tương lai người têu dùng khuynh hướng thích sản phẩm vị mặn Cơng ty cần lên kế hoạch thiết kế sản xuất sản phẩm vị mặn đáp ứng nhu cầu thị trường ðối với người tiêu dùng miền Trung miền Nam khuynh hướng chưa thay đổi Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 110 vị nên Cơng ty tập trung phát triển sản phẩm vị cay hương vị trái để đáp ứng nhu cầu người têu dùng Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 111 Thứ ba mẫu mã, khối lượng, hình thức bao gói: hình thức bên ngồi sản phẩm khách hàng quan tâm đặc biệt thị trường miền Bắc Trong sản phẩm Cơng ty lại bao gói, hình thức đơn giản thủ cơng, khơng thu hút khách hàng ðể khắc phục nhược điểm này, Công ty sử dụng số hình thức bao gói đống hộp sắt, đóng hộp cứng, hộp nhơm, in hình đặc trưng cho dịp đặc biệt cành đào dịp tết, hình trái tm ngày Valentne, với hình dáng đa dạng phong phú hình tròn, hình bầu dục, hình trái tim…các sản phẩm cần đóng gói với khối lượng cách để thoả mãn nhu cầu khác khách hàng Việc thực tốt sách sản phẩm làm cho sản phẩm Công ty hấp dẫn người têu dùng hình thức lẫn chất lượng Nhờ vậy, cầu thị trường sản phẩm Công ty tăng lên nhanh chóng, sản phẩm Cơng ty hấp dẫn người têu dùng việc hợp tác làm ăn ðL với Công ty trở lên mặn mà hơn, quy định Công ty giá trị qua việc tổ chức quản lý hệ thống phân phối Công ty trở nên dễ dàng 4.2.2.5.Xây dựng nâng cao lực đội ngũ nhân lực quảnkênh ðể tổ chức quảnkênh phân phối đạt hiệu tốt Cơng ty khơng thể khơng xây dựng phát triển đội ngũ nhân lực cho công tác tổ chức quảnkênh Nhân lực yếu tố định quan trọng doanh nghiệp Việc xây dựng nguồn nhân lực cho việc quảnkênh đòi hỏi Cơng ty phải kế hoạch tuyển dụng cụ thể đảm bảo việc tuyển chọn nhân nhà quảnkênh hiệu trình độ đáp ứng nhu cầu công việc Nguồn tuyển chọn Cơng ty chủ yếu từ bên ngồi Cơng ty phòng ban Cơng ty bố trí xếp hợp lý Với nguồn nhân lực ngồi Cơng ty Cơng ty tuyển từ sinh viên trường đại học khối kinh tế chuyên ngành quản trị kinh doanh Marketng, việc tuyển chọn cần thực chặt chẽ qua vòng lựa chọn kỹ lưỡng, nguồn cán tuyển chọn ưu điểm động, sáng tạo Tuy nhiên, họ lại thiếu kinh nghiệm thị trường Cơng ty cần chương trình đào tạo thị trường giúp họ hiểu công ty Công ty Học viện Nơng nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 112 tuyển chọn nhà quản lý làm việc cho công ty khác, người kinh nghiệm thị trường, họ nhanh chóng thích nghi với công việc Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 113 PHÂN KẾT LUẬN 5.1 Kết luận 1.Nghiên cứu sở lý luận quản trị kênh phân phối sản phẩm luận văn hệ thống hóa số sở lý luận tiêu thụ sản phẩm bánh kẹo tổ thức hoạt động phân phối sản phẩm, nhân tố ảnh hưởng, nội dung quản trị kênh phân phối Công ty, nêu xung đột kênh phân phối nhận xét quản trị kênh phân phối Công ty ðánh giá thực trạng quản trị trị kênh phân phối sản phẩm Công ty cổ phần bánh kẹo Hải cho thấy việc lập kế hoạch têu thụ sát với số liệu thực tế, đa số tiêu đạt 80% trở lên Công tác tổ chức phân phối sản phẩm Cơng ty năm bước tăng trưởng định: năm 2013 tăng so với năm 2012 8,98%, Cơng ty tạo dòng sản phẩm phù hợp với nhu cầu têu dùng người dân Thực trạng tiêu thụ Công ty cho thấy Công ty phát triển mạnh khu vực Miền Bắc với mức sản lượng têu thụ năm chiếm 70% sản lượng têu thụ nước Khu vực Miền Trung Miền Nam sản lượng thấp, ðại lý nhỏ lẻ, thưa thớt Tình hình tổ chức hoạt động phân phối sản phẩm Công ty tổ chức chặt chẽ hoạt động hỗ trợ lẫn ðối với hệ thống kênh phân phối sản phẩm Công ty sử dụng hệ thống kênh phân phối (kênh trực tiếp, kênh cấp 1, kênh cấp 2) Tỷ lệ thiêu thụ kênh chênh lệch lớn, doanh thu tiêu thụ tập trung chủ yếu qua kênh cấp chiếm 50% năm Các hoạt động hỗ trợ bán hàng, quảng cáo, đào tạo, hỗ trợ cho ðại lý Công ty tổ chức thường xun Bên cạnh Cơng ty trọng công tác điều tra lấy ý kiến người tiêu dùng nhằm nhìn xác sản phẩm để kịp thời hướng thay đổi tốt cho Công ty Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 114 ðể hoàn thiện quản trị kênh phân phối sản phẩm Công ty cổ phần bánh kẹo Hải thời gian tới, luận văn đưa hệ thống gồm giải pháp Các giải pháp là: (1) ðẩy mạnh cơng tác nghiên cứu thị trường, (2) Mở rộng kênh phân phối tới thị trường miền Trung miền Nam, (3) Quản trị kiểm Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 115 sốt hiệu hệ thống kênh phân phối, (4) Hoàn thiện sách têu thụ sản phẩm Cơng ty, (5) Xây dựng nâng cao lực đội ngũ nhân lực quảnkênh phân phối 5.2 Kiến nghị ðể hoàn thiện hệ thống kênh phân phối bánh kẹo Hải Hà, cơng ty cần biện pháp tích cực nữa: Tăng cường nghiên cứu dự báo thị trường: công tác nghiên cứu dự báo thị trường hoạt động cần thiết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Dựa phân tích cho thấy, thị phần công ty lớn cần mở rộng chắn Các ho ạt động nghiên cứu thị trường, nghiên cứu nhu cầu têu dùng khách hàng, thu thập xử lý thơng tn thị trường chưa hệ thống Do doanh nghiệp cần liên kết với cơng ty nghiên cứu thị trường chun nghiệp để nhìn đắn tồn cảnh thị trường, đánh giá đối thủ cạnh tranh, phân tích mặt mạnh yếu doanh nghiệp so với đối thủ qua biện pháp khắc phục Dự báo thị trường giúp cho cơng ty chiến lược bán hàng, tồn kho sát thực tế cắt giảm chi phí lưu kho, tồn hàng Cần chuyên viên chuyên quảnkênh phân phối cửa hàng bán lẻ đại lý bán hàng bánh kẹo: + Cần chuyên viên chuyên chăm sóc khách hàng đặc biệt này, lượng hàng têu thụ cơng ty chiếm đến 80% cửa hàng bàn lả đại lý bánh kẹo, lên kế ho ạch cụ thể khen thưởng, tăng chiết khấu hàng bán vượt mức doanh thu, tổ chức chương trình kiện để thúc đầy bán hàng + Quản lý chặt chẽ sản phầm, trì hàng tồn kho mức cần thiết tránh thiếu hụt hàng hóa Tăng cường đào tạo nhân viên kinh doanh: tăng cường đào tạo nhân viên nhằm phục vụ cho tất kênh khác khô ng riêng kênh phân phối, đào tạo bước bán hàng, tiếp cận khách hàng, đàm phán, lên lịch trình công tác cho nhân viên kinh doanh nghiên cứu thị trường, nhằm tránh Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 116 thiếu sót việc cung cấp hàng hóa chăm sóc cửa hàng Cơng ty cần sách khen thưởng hợp lý thúc đẩy nhân viên bán hàng Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 117 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.Nguyễn Duy Bột (1995), Một số vấn đề kinh tế thương mại – dịch vụ kinh tế thị trường Việt Nam, NXB Thống Kê, Nội Cac Mác, Ph.Awngghen, Tuyển Tập, Tập II, NXB Sự Thật, Nội Trần Hữu Cường, Quản trị Maketng nâng cao Tài liệu giảng dạy trường ðại Học Nơng Ngiệp Nguyễn ðình Giao(1996), Kinh tế vĩ mô, NXB Giáo dục, Nội Trần Minh ðạo(2003), Maketing bản, Trường ðại học kinh tế Quốc dân Hoàng Minh ðường Nguyễn Thừa Lộc(2005), Quản trị doanh nghiệp thương mại NXB Lao động xã hội Vũ Thành Hiếu (2008), Một số giải pháp xâm nhập mở rộng thị trường công ty sữa Việt Nam Vinamilk, Luận văn thạc sĩ kinh tế, Trường ðại học Thương Mại, Nội Nguyễn Ngọc Huyền (2009), Quản trị kinh doanh, Trường ðại học Kinh tế quốc dân Trương ðình Chiến(2004), Quản trị kênh phân phối, NXB Thống kê, Nộ 10 Trần Minh ðạo(2003), Marketing bản, Trường ðại học Kinh tế quốc dân 11 Phạm Thành Long(2010), phân tích hoạt động doanh nghiệp, NXB Giáo dục 12 Lê Văn Tâm(2009), Quản trị Chiến lược, trường ðại học kinh tế Quốc dân 13 Nguyễn Xuân Quang(1999), Marketng thương mại, NXB Thống kê 14 Lê Thụ (1994) ðịnh giá tiêu thụ sản phẩm –NXB Thống kê 15 Lê Thế Giới (2003) Quản trị Marketing, MXB Giáo dục, Nội 16 website Tổng cục thống kê Việt Nam: http://www.gso.gov.vn 17 Trang: haihaco.com.vn 18 Báo cáo tài năm 2011, 2012, 2013 Công ty cổ phần bánh kẹo Hải 19 Trang :gso.gov.vn Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 118 PHIẾU ðIỀU TRA (Phỏng vấn đại lý) ðề tài: “Nghiên cứu quản trị kênh phân phối sản phẩm bánh kẹo Cơng ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà” THƠNG TIN ðẠI LÝ Tên đại lý:…………………………………………………………………… ðịa chỉ: ………………………………………………………………… … ðiện thoại: …………………………………………………………………… Thông tn ngừi điều tra - Họ tên: ………………………………………………………………… - Chức vụ: …………………………………………………………… - ðiện thoại: ………………………………………………………… Tổng số lao động năm 2013 Anh chị đại lý Công ty từ năm nào? Trước làm đại lý Công ty cổ phần bánh kẹo Hải anh chị Cơng ty chia sẻ thơng tin Cơng ty sản phẩm ? [ ] Khơng [ ] Tình hình hoạt động năm qua đại lý thuận lợi hay khó khăn? Thuận lợi [ ] Bình thường [ ] Khó khăn[ ] Những thay đổi sách Cơng ty tác động tới ðL? Tích cực[ ] Bình thường [ ] Khơng tác động [ ] ðL bán sản phẩm Cơng ty khác khơng? Có[ ] Khơng [ ] Anh chị thấy chế độ khuyến mại, chiết khấu Công ty nào? Thấp [ ] Trung bình [ ] Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Cao [ ] Page 110 ðánh giá quầy hàng ðánh giá nhân viên kinh doanh Công ty? TT Nội dung Tốt Ý thức kỷ luật công việc Hiểu biết sản phầm Tinh thần, thái độ công việc Kỹ giao tiếp với khách hàng Khả xử lý vấn đề Bình thường Chưa tốt ðánh giá quản trị kênh phân phối Công ty? STT Nội dung Tốt Các sách hỗ trợ Cơng ty Chính sách giải xung đột Chất lượng sản phẩm Số lượng sản phẩm Chính sách chiết khấu Giá bán lẻ Cơng ty Bình thường Chưa tốt 10 ðánh giá đại lý khách hàng chất lượng sản phẩm Công ty? Tiêu chí Cơng ty Hải Tổng Cao Số ý % kiến TB Số ý kiến Thấp % Số ý kiến % Hải Châu Tràng An Kinh ðô Hữu Nghị Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 111 11 ðánh giá đại lý khách hàng mẫu mã sản phẩm Cơng ty? Tiêu chí Cơng ty ðẹp Tổng Số ý kiến TB % Số ý kiến Xấu % Số ý kiến % Hải Hải Châu Tràng An Kinh ðơ Hữu Nghị 12 Anh chị ý kiến giúp Cơng ty hồn thiện quản trị kênh phân phối sản phẩm thời gian tới? Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 112 ... thống kênh phân phối công ty bánh kẹo Hải Hà 50 4.1.2 Quản trị mục tiêu kênh phân phối công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà 58 4.1.3 ðánh giá hoạt động quản trị kênh phân phối bánh kẹo Công ty cổ phần. .. Page Công ty tồn nhược điểm hệ thống phân phối sản phẩm ðể hiểu rõ quản trị kênh phân phối công ty, chọn nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu quản trị kênh phân phối sản phẩm bánh kẹo Công ty cổ phần bánh. .. kênh phân phối sản phẩm doanh nghiệp - ðánh giá thực trạng quản trị kênh phân phối sản phẩm bánh kẹo công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà - ðề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện quản trị kênh phân phối sản
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu quản trị kênh phân phối sản phẩm bánh kẹo tại công ty cổ phần bánh kẹo hải hà , Nghiên cứu quản trị kênh phân phối sản phẩm bánh kẹo tại công ty cổ phần bánh kẹo hải hà

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay