Nghiên cứu đông lạnh trứng lợn non và nuôi thành thục trứng sau đông lạnh

111 8 0
  • Loading ...
1/111 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 09:50

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM CHU XUÂN CỪ NGHIÊN CỨU ĐÔNG LẠNH TRỨNG LỢN NON VÀ NUÔI THÀNH THỤC TRỨNG SAU ĐÔNG LẠNH LUẬN VĂN THẠC SĨ HÀ NỘI - 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM CHU XUÂN CỪ NGHIÊN CỨU ĐÔNG LẠNH TRỨNG LỢN NON VÀ NUÔI THÀNH THỤC TRỨNG SAU ĐÔNG LẠNH CHUYÊN NGÀNH: CHĂN NUÔI MÃ SỐ: 60 62 01 05 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS PHẠM KIM ĐĂNG TS NGUYỄN VĂN HẠNH HÀ NỘI - 2015 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu tơi thực số kết cộng tác với cộng khác, số liệu luận văn trung thực xác Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn đầy đủ, thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày 18 tháng năm 2015 Tác giả luận văn Chu Xuân Cừ Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page ii LỜI CẢM ƠN Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành sâu sắc tới TS Phạm Kim Đăng – Phó trưởng khoa Chăn nuôi, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tận tnh giúp đỡ, tạo điều kiện hướng dẫn trực tiếp đề tài luận văn hồn thành Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành sâu sắc tới TS Nguyễn Văn Hạnh – Phó trưởng phòng Cơng nghệ phơi, Viện Cơng nghệ sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam giúp đỡ tơi thực thí nghiệm tạo điều kiện để tơi hồn thành tốt luận văn Tơi xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới TS Nguyễn Việt Linh, ThS Nguyễn Thị Hiệp, ThS Nguyễn Thị Nhung, ThS Nguyễn Thị Hồng, cô, chú, anh chị em Phòng Cơng nghệ phơi, Viện Cơng nghệ sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam nhiệt tnh giúp đỡ suốt thời gian làm luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn Bộ môn Sinh lý - Tập tnh động vật tập thể cán bộ, giáo viên khoa Chăn nuôi, Học viện Nông nghiệp Việt Nam Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn gia đình động viên, ủng hộ, khích lệ tơi suốt q trình học tập hoàn thành luận văn Thạc sỹ Xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 18 tháng năm 2015 Tác giả luận văn Chu Xuân Cừ Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page MỤC LỤC Lời cam đoan ii Lời cảm ơn iii Mục lục iv Danh mục chữ viết tắt vi Danh mục bảng vii Danh mục đồ thị viii Danh mục hình ix MỞ ĐẦU .1 Đặt vấn đề Mục tiêu đề tài Ý nghĩa đề tài Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Tổng quan tế bào trứng 1.1.1 Sự hình thành, phát triển nang trứng tế bào trứng 1.1.2 Cấu tạo tế bào trứng 1.1.3 Quá trình sinh trứng 10 1.2 Tổng quan tnh .13 hình đơng lạnh trứng 1.2.1 Lịch sử đông lạnh trứng 13 1.2.2 Cơ chế đông lạnh tế bào trứng 15 1.2.3 Tình hình nghiên cứu đơng lạnh trứng lợn 21 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 1.2.4 Đông lạnh trứng lợn vấn đề khó khăn 22 Chương ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 24 2.1 Đối tượng, thời gian 24 địa điểm nghiên cứu 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu 24 2.1.2 Thời gian nghiên cứu 24 2.1.3 Địa điểm nghiên cứu 24 2.2 Nôi dung cứu 24 nghiên 2.2.1 Đánh giá khả thu mẫu trứng lợn non nuôi thành thục trứng lợn non 24 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 2.2.2 Đánh giá tác động yếu tố môi trường bảo quản lạnh đến nuôi thành thục trứng sau đông lạnh 25 2.2.3 Đánh giá tác động yếu tố đông lạnh, giải đông lên sống phát triển trứng 25 2.3 Phương pháp nghiên cứu 25 2.3.1 Phương pháp thu phân loại chất lượng trứng 25 2.3.2 Phương pháp đông lạnh trứng 27 2.3.3 Phương pháp nuôi trứng 29 2.3.4 Phương pháp nhuộm trứng 29 2.3.5 Các phương pháp đánh giá 30 2.3.6 Các tiêu theo dõi đánh giá 33 2.3.7 Phương pháp xử lý số liệu 33 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 34 3.1 Kết thu trứng nuôi thành thục trứng lợn non 34 3.1.1 Kết thu trứng lợn non 34 3.1.2 Kết đánh giá khả thành thục theo chất lượng trứng 35 3.2 Kết tác động yếu tố môi trường bảo quản lạnh đến nuôi thành thục trứng sau đông lạnh 39 3.2.1 Kết tác động nồng độ chất bảo quản môi trường đông lạnh lên sống phát triển trứng lợn non điều kiện nhiệt độ phòng 39 Học viện Nơng nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 3.2.2 Kết tác động tổ hợp chất bảo quản đông lạnh lên sống phát triển trứng non điều kiện nhiệt độ phòng 41 3.3 Kết tác động tốc độ hạ nhiệt lên sống phát triển trứng lợn non 46 3.4 Kết tác động thời gian xử lý lên sống phát triển trứng lợn non điều kiện nhiệt độ phòng 49 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ .52 Kết luận 52 Đề nghị 53 TÀI LIỆU THAM KHẢO 54 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt AI I BMP 15 Tên đầy đủ : (anametaphea I) trứng giai đoạn đầu phân bào : Bone morphogentic protein CB : Môi trường cân CTT : Chưa thành thục Deg : (Degen erated) trứng thối hóa DMSO : Dimethyl sulfoxide EG : Etylene Glycol FSH : Folicle Stimulating Hormone FRF : Follicle Releasing Factor FDA : 3’6’ fluorescein diacetate GDF-9 : Growth differentiation factor-9 GV : (germinal vesicle) trứng giai đoạn bóng mầm GVBD : (germinal vesicle break down) trứng giai đoạn màng nhân tan LH : Luteinzing Stimulating Hormone LRF : Luteinizing releasing factor MI : (metaphase I) trứng giai đoạn chu kỳ I MII : (metaphase II) trứng giai đoạn chu kỳ II PI : Propidium iodide SL : Số lượng TTH : Môi trường thủy tinh hóa TN : Thí nghiệm TBT : Tế bào trứng Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page DANH MỤC BẢNG STT Tên bảng Trang Bảng 3.1 Kết thu trứng từ mẫu buồng trứng thu lò mổ 34 Bảng 3.2 Kết nuôi thành thục trứng lợn non 36 Bảng 3.3 Tác động nồng độ chất bảo quản lên tỷ lệ sống phát triển trứng lợn non 40 Bảng 3.4 Tác động tổ hợp chất bảo quản đông lạnh lên tỷ lệ sống phát triển trứng lợn non 41 Bảng 3.5 Tác động tốc độ hạ nhiệt lên tỷ lệ sống phát triển trứng 46 Bảng 3.6 Tác động thời gian xử lý lên tỷ lệ sống phát triển trứng lợn non 50 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nơng nghiệp Page vii Hình 3.9 Trứng thành thục sau đơng lạnh ni thành thục (40X) Đã có thông tin tác động yếu tố như: thời gian cân môi trường cân thời gian lưu giữ môi trường đông lạnh trước làm ảnh hưởng đến khả sống sót thành thục tế bào trứng phôi sau đơng lạnh rã đơng chuột bò (Ishimori et al., 1993) Ngoài ra, nghiên cứu trước nêu mâu thuẫn liên quan đến tác động tế bào cumulus bao quanh tế bào trứng phát triển tế bào trứng trưởng thành sau đông lạnh rã đông trứng (Park et al., 2001) Fujihira et al (2005) có thơng báo mối quan hệ tình trạng hình thái trứng thời gian xử lý loại môi trường lên sống phát triển trứng lợn Kết nghiên cứu thời gian tiếp xúc với giải pháp bảo vệ lạnh cần phải điều chỉnh tùy thuộc vào diện hay vắng mặt tế bào cận noãn nhằm nâng cao lực tồn sau đông lạnh nhanh KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ Kết luận - Sau nghiên cứu thu nguồn trứng lợn non ổn định từ lò mổ với số trứng trung bình 5,96 trứng/buồng Tỷ lệ trứng thành thục sau nuôi đạt tỷ lệ trung bình 61,15% - Mơi trường cân (CB – 7,5% Ethylenglycol, 7,5% Glycerol) môi trường đông lạnh (TTH – 15% Ethylenglycol, 15% Glycerol, 0,25M sucrose) cho tỷ lệ trứng sống tỷ lệ trứng thành thục sau nuôi cao (đạt 86,98% 61,50%) - Bổ sung sucrose vào môi trường đông lạnh với nồng độ 0,25M 0,5M tăng tỷ lệ trứng thành thục sau nuôi đạt 64,73% 66,40% so với không bổ sung đạt 51,80%, nồng độ tối ưu cho phương pháp vitrification 0,25M - Phương pháp đông lạnh trứng phương pháp xử lý 30 phút cân nhiệt độ phòng trước cho vào nitơ lỏng cho tỷ lệ trứng thành thục sau nuôi cao đạt 47,47%, so với trứng để 20 phút môi trường nhiệt độ phòng, 10 phút C sau cho vào ni tơ lỏng để 10 phút mơi trường nhiệt độ 0 phòng, 10 phút C, 10 phút - 20 C trước cho vào ni tơ lỏng, kết 36,36% 15,97% Trứng tiếp xúc với nhiệt độ lạnh sớm, trứng khó thành thục giai đoạn nuôi invitro sau - Phương pháp đông lạnh cryotop xử lý bước cân thời gian 15 phút bước đặt lên cryotop vòng phút đạt kết tốt nhất, cho tỷ lệ trứng sống sau đông lạnh đạt 87,94% trứng thành thục sau ni đạt 61,85% Còn xử lý môi trường cân phút, 10 phút, 20 phút chuyển qua môi trường đông lạnh phút trước đặt lên cryotop cho kết trứng thành thục sau nuôi thấp là: 51,24%; 55,83% 59,29% Trường hợp xử lý môi trường cân 15 phút, chuyển qua môi trường đông lạnh phút trước đặt lên cryotop vậy, cho kết trứng thành thục sau nuôi thấp hơn, đạt 51,94% Đề nghị Mặc dù nuôi thành thục trứng lợn non sau đông lạnh tỷ lệ trứng thành thục chưa cao, để cải thiện vấn đề cần tiến hành nghiên cứu tối ưu điều kiện thí nghiệm nâng cao chất lượng mơi trường ni trứng sau đơng lạnh, hồn thiện thao tác kỹ thuật để công đoạn xác Các trứng sau q trình ni cấy invitro cho kết thành thục nhân, thể qua việc quan sát cấu trúc nhân trứng, hình thành cực cầu Tuy nhiên cần tiếp tục nghiên cứu để đánh giá phát triển trứng sau đông lạnh thông qua nghiên cứu tạo phôi ống nghiệm TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Cù Xuân Dần, Nguyễn Xuân Tịnh, Tiết Hồng Ngân Nguyễn Bá Mùi (1996) Giáo trình sinh lý gia súc, NXB Nơng Nghiệp, Hà Nội Trần Tiến Dũng, Dương Đình Long Nguyễn Văn Thanh (2002) Giáo trình sinh sản gia súc, NXB Nông Nghiệp, Hà Nội, tr 232 -234 Hoàng Kim Giao, Nguyễn Thanh Dương, Đỗ Kim Tuyên, Lưu Công Khánh Lê Thị Thúy (1997) Công nghệ cấy truyền phơi bò, NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội, tr 699-702 Nguyễn Thị Phương Hiền (2007) Nghiên cứu ảnh hưởng yếu tố mùa vụ lên kết ni thành thục trứng trâu, bò, lợn Luận văn thạc sỹ nông nghiệp Nguyễn Thị Hiệp, Nguyễn Thị Ước, Nguyễn Việt Linh, Nguyễn Văn Hạnh, Nguyễn Thị Hồng, Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Văn Lâm, Bùi Xuân Nguyên (2013) Ảnh hưởng kích thước nang buồng trứng tế bào đệm tới phát triển phôi lợn thụ tinh ống nghiệm Tài liệu Hội nghị khoa học Công nghệ sinh học toàn quốc, NXB Khoa học Kỹ thuât, Hà Nội: 859-863 Nguyễn Mộng Hùng (1993) Bài giảng sinh học, NXB khoa học kỹ thuật, Hà Nội, tr 16-83 Hà Văn Huy (2009) Nghiên cứu nuôi thành thục trứng bò lợn Luận văn thạc sỹ nơng nghiệp Nguyễn Thị Thương Huyền (2009) Thu nhận trứng bò, heo để cải thiện quy trình đơng lạnh trứng điều kiện Việt Nam Báo cáo nhiệm thu Nguyễn Văn Lâm, Nguyễn Thị Hiệp, Nguyễn Thị Hồng Nhung, Nguyễn Việt Linh, Nguyễn Văn Hạnh, Nguyễn Thị Ước, Bùi Xuân Nguyên (2013) Ảnh hưởng kích thước nang trứng tế bào đệm đến kết nuôi thành thục trứng lợn ống nghiệm Tài liệu Hội nghị khoa học Công nghệ sinh học toàn quốc, NXB Khoa học Kỹ thuât, Hà Nội: 884-888 Phan Kim Ngọc, Hồ Huỳnh Thùy Dương (2001) Sinh học sinh sản, NXB Giáo dục, Hà Nội Phan Kim Ngọc, PhạmVăn Phúc (2006) Công nghệ sinh học Người Động vật, NXB Giáo dục, Hà Nội Hồ Mạnh Tường, Đặng Quang Vinh Vương Thị Ngọc Lan (2011) Thụ tinh ống nghiệm, NXB Giáo dục Việt Nam, Hà Nội Nguyễn Thị Ước, Nguyễn Việt Linh, Nguyễn Văn Hạnh, Quản Xuân Hữu, Đặng Nguyễn Quang Thành, Nguyễn Thị Mến, Trần Thị Thơm, Nguyễn Trung Thành, Bùi Linh Chi, Dương Đình Long, Nguyễn Khắc Tích, Phan Ngọc Minh Bùi Xuân Nguyên (2008) Sản xuất phôi lơn mini nội địa tổ hợp công nghệ ống nghiệm nhân vơ tính, CNSH-số chun san, (4A): 625-635 Tiếng Anh Agca, Y., Liu, J.J., Rutledge, E.S and Critser, J.K (2000) Effect of osmotic stress on the developmental competence of germinal vesicle and metaphase II stage bovine cumulus oocyte complexes and its relevance to cryopreservation, Mol Reprod Dev, 55(2): 212-219 Anchamparuthy, V (2007) Vitrification of Bovine oocytes, Doctor of Philosophy in Animal Science, Blacksburg, Virginia Asada, M and Fukui, Y (2000) Effect on fectilization and development by re-culture after freezing and thawing of bovine oocytes in vitro Theriogeneology, 54: 889-898 Al-Fageeh, M B., Marchant, R J., Carden M J and Smales C M (2006) The coldshock response in cultured mammalian cells: harnessing the response for the improvement of recombinant protein production Biotechnol, Bioeng, 93: 829-835 Arav, A., Zeron, Y., Leslie, S B., Behboodi, E., Anderson, G B and Crowe, J H (1996) Phase transition temperature and chilling sensitivity of bovine oocytes, Cryobiology, 33: 589-599 Bali Papp, A., Somfai, T., Varga, E and Marosan, M (2005) Survival of porcine oocyte at germinal vesicle stage after vitrification with open pulled straw method, Reprod, Fert, Dev 17:189 Bogliolo, L., Ariu, F., Fois, S., Rosati, I., Zedda, M.T., Leoni, G., Succu, S., Pau, S and Ledda, S (2007) Morphological and biochemical analysis of immature ovine oocytes vitrified with or without cumulus cells, Theriogenology, 68(8): 1138-1149 Bou, G., Liu, L.Q., Zheng, Z., Tian, J.T., Kong, Q.R., Song, J., Wang, X D and Liu Z.H (2009) Effect of chilling on porcine germinal vesicle stage oocytes at the subcellular level, Cryobiology, 59(1): 54-58 Chen, S.U., Lien, Y.R., Chao, K.H., Ho, H.N., Yang, Y.S and Lee, T.Y (2003) Efects of cryopreservation on meiotic spindles of oocytes and its dynamics after thawing: clinical implications in oocyte freezing - a review article, Mol Cell Endocrinol, 202(1-2): 101-107 Chian Ri –Cheng, Kuwayama, Masashige, Tan Leonard, Tan Justin, Kato Osamu and Nagai Takashi (2004) High survival rate of bovine oocytes matured In vitro following vitrification, Journal of Reproduction and Development, Vol 50, No 6: p 685-696 Cetin, Y and Bastan, A (2006) Cryopreservation of immat ure bovine oocytes vitrification in straws, Anim Reprod Sci: 92:29 36 by De Loos, F., Vlit, C.V., Maurik, P.V and Kruip, T.A (1989) Morphology of immature bovine oocytes, Gamete Res, 24(2): 197-204 Didion, B.A., Pomp, D., Martin, M.J., Homanics., G.E and Markert, C.L (1990) Observations on the cooling and cryopreservation of pigoocytes at the germinal vesicle stage, J Anim Sci, 68(9): 2803-2810 Eroglu, A., Toner, M., Leykin, L and Toth, T.L (1998) Cytoskeleton and polyploidy after maturation and fertilizationof cryopreservedgerminal vesicle-stage mouse oocytes, J Assist Reprod Genet , 15(7): 447-454 Elisa, G., Marcella, S., Diego, B., Carlo, T and Giovanna, G (2013) Effects of Resveratrol on Vitrified Porcine Oocytes Hindawi Publishing Corporation Oxidative Medicine and Cellular Longevity, 920257: 7p Fahy, G.M., MacFarlane, D.R., Angell, C.A and Meryman, H.T (1984) Vitrification as an approach to cryopreservation, Cryobiology, 21: 407-426 Fabbri, R., Porcu, E., Marsella, T., Primavera, M.R., Rocchetta, G., Ciot, P.M., Magrini, O., Seracchioli, R., Venturoli,S and Flamigni, C (2000) Technical aspects of oocyte cryopreservation, Mol Cell Endocrinol 169, 39–42 Fujihira, T., Nagai, H and Fukui, Y (2005) Relationship, between equilibration times and the presence of cumulus cells, and efect of taxol treatment for vitrification of in vitro matured porcine oocytes, Cryobiology, 51: 339-342 Fuku, E., Xia, L and Downey, B.R (1995a) Ultrastructural changes in bovine oocytes cryopreserved by vitrification, Cryobiology, 32(2): 139-156 Fuku, E.J., Liu, J and Downey, B.R (1995b) In vitro viability and ultrastructural changes in bovine oocytes treated with a vitrification solution, Mol Reprod Dev 40: 177– 185 Gosden, R.G (2005) Prospectsfor oocyte banking and in vitro maturation, J Natl Cancer Inst Monogr, (34): 60-63 Gupta, M., Uhm, S and Lee, H (2006) Cryopreservation of immature and in vitro matured porcine oocytes by solid surface vitrification., Theriogenology, Volume 67, Issue 2: p 238-248 Galeati, G., Spinaci, M., Vallorani, C., Bucci, D., Porcu, E and Tamanini, C (2011) Pig oocyte vitrification by cryotop method: Effects on viability, spindle and chromosome configuration and in vitro fertilization, Animal Reproduction Science 127 (1-2): 43-49 Hochi, S., Kozawa, M., Fujimoto, T., Hondo, E., Yamada, J and Oguri, N (1996) In vitro maturation and transmission electron microscopic observation of horse oocytes after vitrification, Cryobiology, 33(3): 300-310 Hotamisligil, S., Toner, M and Powers, R.D (1996) Changes in membrane integrity, cytoskeletal structure, and developmental potential of murine oocytes after vitrification in ethylene glycol, Biol Reprod 55, 161–168 Huang, W.T and Holtz, W (2002) Efects of meiotic stages, cryopreservants, cooling and vitrification on the cryopreservation of porcine oocytes Asian-Australasian J, Anim, Sci, 15(4): 485-493 Huang, J.Y.J., Chen, H.Y., Tan, S.L and Chian, R.C (2006) Efects of Osmotic Stress and Cryoprotectant Toxicity on Mouse Oocyte Fertilization and Subsequent Embryonic Development In Vitro, Cell Preservation Technology, (3): 149-160 Huang, J.Y.J., Chen, H.Y., Park, J.Y.S., Tan, SL and Chian, R.C (2008) Comparison of spindle and chromosome configuration in in vitro- and in vivo-matured mouse oocytes after vitrification, Fertil Steril, 90:1424-1430 Im, K.S., Kang, J.K and Kim, H.S (1997) Effects of cumulus cells, different cryoprotectants, various maturation stages andpreincubationbefore insemination ondevelopmental capacity of frozen-thawed bovine oocytes, Theriogenology, 47(4): p 881-91 Imoedemhe, D.G and Sigue, A.B (1992) Survivalofhuman oocytes cryopreserved with or without the cumulus in 1,2-propanediol, J Assist Reprod Genet, 9(4): 323-327 Inaba, Y., Aikawa, Y., Hirai, T., Hashiyada, Y., Yamanouchi, T., Misumi, K., Ohtake, M., Somfai, T., Kobayashi, S., Saito, N., Matoba, S., Konishi, K and Imai, K (2011) Instraw cryoprotectant dilution for bovine embryos vitrified using Cryotop, J Reprod Dev, 57(4): 437-443 Iwamoto, M., Onishi, A., Fuchimoto, D., Somfai, T., Takeda, K., Tagami, T and Hanada, H (2005) Lowoxygen tension during in vitro maturation of porcine follicular oocytes improves parthenogenetic activation and subsequent development to the blastocyst stage, Theriogennology, Volume 63, Issue 5: p 1277-1289 Ishimori, H., Saeki, K., Inai, M., Nagao, Y., Itasaka, J., Miki, Y., Seike, N and Kainuma, H (1993) Vitrification of bovine embryos in a mixture of ethylene glycol and dimethyl sulfoxide, Theriogenology 40: 427–433 Jacques, D and Kim, S.S (2011) PrinciplesandPracticeof Cambridge University Press, New York Fertility Preservation, Kim Dong-Hom et al (2007) Vitrification of Immature Bovine Oocyte by The Microdrop Method Journal of Reproduction and Development, Vol.53, No.4 Kim, J.S et al (2008), Exogenous dibutyryl cAMP afects meiotic maturation via protein kinase A activation; it stimulates further embryonic development including blastocyst quality in pigs, Theriogenology (69): 290-301 Knight, P.G and Glister C (2006) TGF-bsuperfamily members and ovarian follicle development, Reproduction 132: 191-206 Kulesshova, L., Gianaroli, L., Magli, C., Ferraretti, A and Trounson A (1999) Birth following vitrification of a small number of human oocytes, Hum Reprod, 14: 3077-3079 Kuwayama, M (2005) Highly efficient vitrifcation method for cryopreservation of human oocytes RBMOnline 11 (3): 300-308 Lane, M and Gardner, D.K (2001) Vitrification of mouse oocytes using a nylon loop, Mol Reprod Devel 58:342-347 Lane, M., Schoolcraft, W.B and Garner, D.K, (1999) Vitrification of mouse and human blastocysts using novel cryoloop container-less technique, Fertile Steril, 72: 1073 – 1078 Ledda, S., Leoni, G., Bogliolo, L and Naitana, S (2001) Oocyte cryopreservation and ovarian tissue banking, Theriogenology, 55(6): 1359-1371 Leibo, S.P., Mcgrath, J.J and Cravalho E.G (1978) Microscopic observation of intracellular ice formation in unfertilized mouse ova as a function of cooling rate, Cryobiology, 15(3): 257-271 Leibo, S.P (1980) Water permeability and its activation energy of fertilized and unfertilized mouse ova J Memb Biol 53:179-188 Lin, L., Kragh, P.M., Purup, S., Kuwayama, M., Du, Y., Zhang, X., Yang, H., Bolund, L., Callesen, H and Vajta, G (2009) Osmotic stress induced by sodium chloride, sucrose or trehalose improves cryotolerance and developmental competence of porcine oocytes, Reprod Fertil Dev 21: 338-344 Liu, Y., Du, Y., Lin, L., Li, J., Kragh, P.M., Kuwayama, M., Bolund, L., Yang, H and Vajta, G (2008) Comparison of efficiency of open pulled straw (OPS) and Cryotop vitrification for cryopreservation of in vitro matured pig oocytes, Cryo Leters 29: 315-320 Liebermann, J., Nawroth, F., Isachenko, V., Isachenko, E., Rahimi, G and Tucker, M.J (2002) Potential importance of vitrification in reproductive medicine, Biol, Reprod, 67: 1671-1680 Massip, A (2003) Cryopreservation of bovine oocytes: current status and recent developments, Reprod Nutr Dev, 43(4): 325-330 Martins, R.D., Costal, E.P., Chagasl, J.S.C., Ignascio, F.S., Torres, C.A.A and Memanus, C (2005) Efects of vitrification of immature bovine oocytes on in vi tro maturation, Anim, Reprod, v.2, n.2 p 128-134 Martion, A., Songsasen, N and Leibo, S.P (1996) Develoopment into blsatocysts of bivine oocytes cryopreserved by ultra-rapid cooling, Boil Reprod, 54: 1059-1069 Mayes, M (2002) The meiotic arrest of bovine oocytes, thesis presented at the Faculty ofGraduate Studies Laval University for graduationof Philosophiae Doctor (Ph.D.), Universite Laval QueBec Men, H., Monson, R.L and Rutledge, J.J (2002) Efect of meiotic stages and maturation protocols on bovine oocyte’s resistance to cryopreservation, Therigenology, 57(3): 1095-1103 Moniruzzaman, M., Bao, R.M., Taketsuru, H and Miyano, T (2009) Development of vitrified porcine primordial follicles in xenografts, Theriogenology, 72(2): 280-8 Morato, R., Izquierdo, D., Paramio, M.T and Mogas, T (2008b) Cryotops versus openpulled straws (OPS) as carriers for the cryopreservation of bovine oocytes: Efcets on spindle and chromosome configuration and embryo development, Cryobiology 57: 137-141 Miyano, T (2003) Bringing up small oocytes to eggs in pigs and cows, Theriogenology 59: 61–72 Nagashima, H., Kashiwazaki, N., Ashman, R.J., Grupen, C.G., Seamark, R.F and Nottle, M.B (1994) Removal of cytoplasmic lipid enhances the tolerance of porcine embryos to chilling, Biol, Reprod, 51(4): 618-622 Nagashima, H., Cameron, R.D.A., Kuwayama, M., Yuong, M., Beebe, L., Blackshaw, A.W and Nottle, M.B (1999) Survival of porcine delipated oocytes and embryos after cryopreservation by freezing or vitrification, J Reprod Dev, 45: 167-176 Nguyen, B.X (2006) Current status and trends of animal reproductive biotechnology in Vietnam Embryo Transfer Newsletter, V24, No 2:5-10 Ogawa, B., Ueno, S and Nakayama, N (2010) Developmental ability of porcine in vitro matured oocytes at the meiosis II stage after vitrification, J J Reprod Dev, 56 (3): 356–361 Otoi, T., Yamamoto, K., Koyama, N., Tachikawa, S and Suzuki T (1998) Cryopreservation of mature bovine oocytes by vitrification in straws Cryobiology 37: 77-85 Park, S.E., Chung, H.M., Cha, K.Y., Hwang, W.S., Lee, E.S., Lim, J.M (2001) Cryopreservation of ICR mouse oocytes:improved post-thawed preimplantation development after vitrification using Taxol, a cytoskeleton stabilizer, Fertil.Steril 75: 1177–1184 Parkening, T.A., Tsunoda, Y and Chang, M.C (1976) Effects of various low temperatures, cryoprotective agents and cooling rates on the survival, fertilizability and evelopment of frozen – thawed mouse eggs, Journal Exp Zool, Volume 197, pages 369 Pereira, R.M and Marques, C.C (2008) Animaloocyte and embryo cryopreservation, Cell Tissue Bank, 9(4): 267-277 PoIge, C., Smith, A.U and Parkes, A.S (1949) Revival of spermatozoa after vitrification and dehydration at low temperatures Journal nature, Volume 164, pages 666 Rail, W.F and Fahy, G.M (1985) Ice-free cryopreservation of mouse embryo at -196 C by vitrification Nature 313: 573-575 Ratky, K.P.K and Raminder, S (2003) Maturation of porcine oocytes in vitro and developmental competence of porcine oocytes, Gamete Biology, Biology of reproduction, 11: 299-305 Sathananthan, A.H., Trounson, A and Freeman, L (1987) Morphology and fertilizability of frozen human oocytes, Gamete Res, 16(4): 343-354 Saunders, K.M and Parks J.E (1999) Efects of cryopreservation procedures on the cytology and fertilization rate of in vitro-matured bovine oocytes, Biol Reprod, 61(1): 178-187 Saito, N., Imai, K and Tomizawa, M (1994) Effect of sugars addition on the survival of vitrified bovine blastocysts produced in vitro, Theriogenology 41: 1053–1060 Shaw, J.M., Diotallevi, L and Trounson, A.O (1991) A simple rapid 4.5 M dimethylsulfoxide freezing technique for the cryopreservation of one-cell to blastocyst stage preimplantation mouse embryos, Reprod Fertil Dev, 3: 621 Shi, W.Q., Zhu, S.E., Zhang, D., Wang, W.H., Tang, G.L., Hou, Y.P and Tian J (2006) Improved development by Taxol pretreatment after vitrification of in vitro matured porcine oocytes, Reproduction, 131: 795-804 Smorag, Z and Gajda, B (1994) Cryopreservation of mammalian ova and embryos by vitrification, Biotechnol Adv 12: 449-465 Somfai, T., Dinnyes, A., Sage, D., Marosan, M., Caruwath, J.W and Ozawa, M (2006) Development to the blastocyst stage of parthenogenetically activated in vitro matured porcine oocytes after solid surface vitrification (SSV) Theriogenology [Epub ahead of print] Smith, A U (1952) Behavior of fertilized rabbit eggs exposed to glycerol and to low temperatures Nature 170: 374 – 375 Somfai, T., Ozawa, M., Noguchi, J., Kaneko, H., Nakai, M., Maedomari, N., Ito, J., Kashiwazaki, N., Nagai, T and Kikuchi, K (2009) Live piglets derived from in vitro-produced zygotes vitrified at the pronuclear stage., Biol Reprod Jan; 80(1): 42-9 Tada, N., Sato, M., Amann, E and Ogawa, S (1993) A simple and rapid method for cryopreservation of mouse 2-cell embryos by vitrification - beneficial effect of sucrose and raffinose on their cryosurvival rate, Theriogenology 40: 333–344 Tharasanit, T., Colleoni, S., Galli, C., Colenbrander, B and Stout, T.A (2009) Protective efects of the cumulus-corona radiate complexduring vitrification of horse oocytes, Reproduction, 137(3): 391-401 Toth, T.L., Baka, S.G and Veeck, L.L (1994) Fertilization and in vitro development of cryopreserved human prophase I oocytes Fertil, Steril 61: 891–894 Trounson, A.O., Willadsen, S.M and Moor, R M (1977) Reproductive function in prepubertal lambs: ovulation, embryo development and ovarian steoidogenesis Journal J Rerod Fetil, Volume 49, Pages 69-75 Uoc, N.T., Chi, B.L., Duc, N.H, Ty, L.V, Keo, N., Tuoc, D., Thanh, N.T., Hanh, N.V., Laloy, E., Renard, J.P and Nguyen, B.X (2002) Effect of tissue sampling conditions on the In Vitro multiplication and reprogramming potentail of somatic cells obtained from diffrent specimens of the Saola (Speudoryx Nghetinhensis) species, Theriogenology, 57:437 Vajta, G (2000) Vitrification of the oocytes and embryos of domestic animals, Anim Reprod Sci , 60-61: p 357-364 Vajta, G and Kuwayama, M (2006) Theriogenology, 65(1): 236-244 Improving cryopreser vation systems, Vanblerkom, J., Davis, P.W and Merriam, J (1994) The developmental ability of human oocytes penetrated at the germinal vesicle stage after insemination in vitro, Hum Reprod, 9(4): 697-708 Varga, E., Gardon, J.C and Bali, P.A (2006) Efect of open pulled straw (OPS) vitrification on the fertilization rate and developmental competence of porcine oocytes Acta Veterinaria Ungarica 54:107-116 Vincent, C and Johnson, M.H (1992) Cooling, cryoprotectants and the cytoskeleton of the mammalian oocyte, Oxf Rev Reprod Biol, 14: 73-100 Whittingham, D.G (1977) Fertilization in vitro and development to term of unfertilized mouse oocytes previously stored at -196 degrees C, J Reprod Fertil, 49(1): 89-94 Weima, Dong Zhang, YiHou, Yong-HaiLi, Qinh-YuanSun, Xiao- Fang Sun and Wei-Hua Wang (2005) Reduced Expression of MAD2, BCL2, and MAP Kinase Activity in Pig Oocytes after In Vitro Aging Are Associated with Defects in Sister Chromatid Segregation During Meiosis II and Embryo Fragmentation After Activation, Biology of reproduction, vol 72, no.2: 373-383 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 60 Willadsen, S.M (1977) Factors affecting the survival of sheep embryos during-freezing and thawing Journal Ciba Found Symp Page 175 – 201 Wu, B., Tong, J and Leibo, S.P (1999) Efects of cooling germinal vesicle-stage bovine oocytes on meiotic spindle formation following in vitro maturation, Mol Reprod Dev, 54(4): p 388-395 Wu, G.M., Lai, L., Mao, J., Mccauley, T.C., Caamano, J.N., Cantley, T., Rieke, A., Murphy, C.N., Prather, R.S., Didion, B.A and Day, BN (2004) Birth of piglets by in vitro fertilization of zona-free porcine oocytes, Theriogenology 62: 1544-1556 Wu, H., Rui, R., Dai, J., Zhang, C., Ju, S., Xie, B., Lu, B and Zheng, X (2006) Effects of Cryopreservation on the Developmental Competence, Ultrastructure and Cytoskeletal Structure of Porcine Oocytes, Mol Reprod Devlop 73:1454–1462 Zenzes, M.T., Bielecki, R., Casper, R.F and Leibo, S P (2001) Efects of chilling to degrees C on the morphology of meiotic spindles in human metaphase II oocytes, Fertil, Steril, 75(4): 769-777 Zeron, Y., Ocheretny, A., Kedar, O., Borochov, A., Sklan, D and Arav A (2001) Seasonal changes in bovine fertility: relation to developmental competence of oocytes, membrane properties and fatty acid composition ofollicles Reproduction, 121(3): 447-445 Tài liệu từ trang web Reproduction in the sow Truy cập ngày 13/5/2015 từ http://www2.unipr.it/~fderensi/rip_pig/rip_pig.htm Partners in reproduction.Truy cập ngày 13/4/2015 từ www.partners-in-reproduction.com Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 61 ... gen giống lợn địa Việt Nam, việc Nghiên cứu đông lạnh trứng lợn non nuôi thành thục trứng sau đông lạnh nhằm xây dựng phương pháp đông lạnh nuôi thành thục trứng cần thiết Mục tiêu đề tài Tối...BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM CHU XUÂN CỪ NGHIÊN CỨU ĐÔNG LẠNH TRỨNG LỢN NON VÀ NUÔI THÀNH THỤC TRỨNG SAU ĐÔNG LẠNH CHUYÊN NGÀNH: CHĂN NUÔI MÃ SỐ:... trường đơng lạnh 45 Hình 3.7 Trứng lợn cố định nhuộm orcein để kiểm tra trạng thái thành thục sau q trình đơng lạnh – rã đông nuôi thành thục (20X) 45 Hình 3.8 Trứng lợn sống sau đơng lạnh ni
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu đông lạnh trứng lợn non và nuôi thành thục trứng sau đông lạnh , Nghiên cứu đông lạnh trứng lợn non và nuôi thành thục trứng sau đông lạnh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay