Nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm áo jacket của công ty cổ phần may II hưng yên trên thị trường khu vực đồng bằng sông hồng

204 6 0
  • Loading ...
1/204 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 09:50

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM -*** - CAO THỊ THU THỦY NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH SẢN PHẨM ÁO JACKET CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MAY II - HƯNG YÊN TRÊN THỊ TRƯỜNG KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH HÀ NỘI – 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM -*** - CAO THỊ THU THỦY NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH SẢN PHẨM ÁO JACKET CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MAY II - HƯNG YÊN TRÊN THỊ TRƯỜNG KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ SỐ: 60.34.01.02 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS TRẦN HỮU CƯỜNG HÀ NỘI – 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài nghiên cứu riêng Tôi Các số liệu kết nghiên cứu sử dụng Luận văn trung thực, nghiêm túc, chưa công bố sử dụng để bảo vệ học vị Mọi thơng tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày tháng năm 2015 Tác giả Cao Thị Thu Thủy Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page i LỜI CẢM ƠN Trong thời gian học tập, nghiên cứu để hoàn thành luận văn nhận giúp đỡ, chia sẻ Thầy Cô giáo Khoa kế tốn Quản trị kinh doanh gia đình tồn thể bạn bè, đồng nghiệp Nhân dịp tơi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban giám hiệu, Ban chủ nhiệm khoa, Thầy giáo, Cô giáo Bộ môn Marketing, đặc biệt thầy PGS.TS.Trần Hữu Cường người dành thời gian trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ tơi q trình nghiên cứu đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần May IIHưng Yên tồn thể Cán cơng nhân viên Cơng ty tạo điều kiện cho tiếp cận thu thập thông tin cần thiết để làm sáng tỏ mục tiêu nghiên cứu đề tài Cuối muốn dành lời cảm ơn đặc biệt đến gia đình thân yêu người bạn đồng hành, động viên suốt chặng đường vừa qua Hà Nội, ngày tháng năm 2015 Tác giả luận văn Cao Thị Thu Thủy Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt vi Danh mục bảng vii Danh mục sơ đồ, hình, biểu đồ ix MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA SẢN PHẨM 2.1 Cơ sở lý luận nâng cao lực cạnh tranh sản phẩm 2.1.1 Các khái niệm 4 2.1.2 Vai trò, ý nghĩa nâng cao lực cạnh tranh sản phẩm doanh nghiệp 12 2.1.3 Nội dung lực cạnh tranh sản phẩm 14 2.1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh sản phẩm 2.2 Cơ sở thực tiễn 20 29 2.2.1 Giới thiệu đặc điểm sản phẩm thị trường ngành may 29 2.2.2 Kinh nghiệm nâng cao lực cạnh tranh sản phẩm doanh nghiệp nước ngồi Học viện Nơng nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế 32 Page 2.2.3 Kinh nghiệm lực cạnh tranh sản phẩm doanh nghiệp nước 36 2.2.4 Bài học kinh nghiệm rút từ sở lý luận thực tiễn ĐẶC ĐIỂM THỊ TRƯỜNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 38 41 3.1 Đặc điểm thị trường nghiên cứu 41 3.1.1 Đặc điểm khu vực Đồng Bằng Sông Hồng 41 3.1.2 Đặc điểm đơn vị nghiên cứu 44 3.2 Phương pháp nghiên cứu 54 3.2.1 Khung nghiên cứu 54 3.2.2 Phương pháp thu thập số liêu 55 3.2.3 Phương pháp xử lý phân tích số liệu 56 3.3 Hệ thống tiêu nghiên cứu 59 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 60 4.1 Thực trạng lực cạnh tranh sản phẩm áo Jacket Công ty CP May II – HY thị trường khu vực ĐBSH 4.1.1 Giá bán sản phẩm 60 60 4.1.2 Sự khác biệt sản phẩm 64 4.1.3 Tập trung hóa thị trường 79 4.1.4 Hợp tác (liên kết) 81 4.1.5 Tổng hợp ý kiến khách hàng lực cạnh tranh sản phẩm áo Jacket công ty Cổ phần May II- HY trị trường khu vực ĐBSH 85 4.1.6 Các yếu tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh sản phẩm áo Jacket Công ty cổ phần May II- Hưng Yên 89 4.2 Định hướng giải pháp nâng cao lực cạnh tranh sản phẩm áo Jacket công ty Cổ phần May II- HY thị trường khu vực ĐBSH 97 4.2.1 Định hướng nâng cao lực cạnh tranh sản phẩm áo Jacket công ty thị trường khu vực ĐBSH 97 4.2.2 Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh sản phẩm áo Jacket công ty thị trường khu vực ĐBSH Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế 98 Page KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 107 5.1 Kết luận 107 5.2 Một số kiến nghị 108 5.2.1 Kiến nghị với Nhà nước 108 5.2.2 Kiến nghị với Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) Hiệp hội Dệt may Việt Nam (Vinatas) 109 TÀI LIỆU THAM KHẢO 111 PHỤ LỤC 113 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt Nội dung CT Công ty DN Doanh nghiệp NVL Nguyên vật liệu ĐBSH Đồng Bằng Sông Hồng PH Phố Hiến TL Thăng Long HY Hưng Yên sp Sản phẩm sx Sản xuất BHYT Bảo hiểm y tế BHXH Bảo hiểm xã hội BHTN Bảo hiểm thất nghiệp KPCĐ phí cơng đồn TSCĐ Kinh Tài sản cố định XK Xuất TĐL Thái Đăng Long Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page DANH MỤC BẢNG STT 3.1 Tên bảng ang Tr 53 3.2 Phân tích kết hoạt động sản xuất kinh doanh công ty (2012 – 2014) Cơ cấu tài sản nguồn vốn công ty (2010 – 2014) 4.1 Tổng hợp chi phí sản xuất áo Jacket tháng 4/2014 61 4.2 tính giá thành sản phẩm áo Jacket tháng 4/2014 61 4.3 Giá bán sản phẩm áo Jacket TT khu vực ĐBSH công ty đối thủ 62 4.4 Kết phân tích giá sản phẩm áo Jacket công ty đối thủ 63 4.5 Kết phân tích chất lượng áo Jacket cơng ty đối thủ 66 4.6 Danh mục sản phẩm áo Jacket công ty May II- HY tiêu thụ thị 54 trường khu vực ĐBSH 4.7 67 Tình hình tiêu thụ áo Jacket thị trường khu vực ĐBSH công ty đối thủ 68 4.8 Kết phân tích kiểu dáng áo Jacket cơng ty đối thủ 69 4.9 Danh mục chủng loại sản phẩm áo Jacket công ty đối thủ thị trường khu vực ĐBSH 70 4.10 Kết phân tích chủng loại áo Jacket công ty đối thủ 72 4.11 Chiết khấu giá theo số lượng sản phẩm công ty với đối thủ 75 4.12 Kết phân tích dịch vụ sản phẩm áo Jacket công ty đối thủ 77 4.13 Kết phân tích thương hiệu sản phẩm áo Jacket công ty May II- HY đối thủ 4.14 79 Hệ thống mạng lưới tiêu thụ sản phẩm thị trường khu vực ĐBSH công ty đối thủ 82 4.15 Kết phân tích hệ thống phân phối áo Jacket công ty đối thủ 85 4.16 Tổng hợp phiếu điều tra đánh giá lực cạnh tranh sản phẩm áo Jacket công ty đối thủ cạnh tranh 4.17 4.18 86 Ma trận yếu tố bên (IFE) công ty đối thủ thị trường khu vực ĐBSH 87 Cơ cấu Nguồn vốn công ty đối thủ 91 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page vii 4.19 Cơ cấu lao động công ty đối thủ 92 4.20 Doanh thu tiêu thụ sản phẩm áo Jacket thị trường khu vực ĐBSH công ty đối thủ 94 4.21 Lợi nhuận từ sản phẩm áo Jacket thị trường khu vực ĐBSH công ty đối thủ 96 4.22 Bảng giá quảng cáo Google hiển thị vị trí Top 103 Học viện Nơng nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page thành viên công ty: Ban lãnh đạo công ty nên thường xuyên tổ chức, trì hoạt động văn hóa câu lạc giải trí (cầu lơng, bơi lội, bóng đá, ), thi (IDOL) nhằm tạo sân chơi giúp thành viên giải trí sau làm việc căng thẳng, mệt mỏi Một vấn đề làm tốt văn hóa MISA đẩy mạnh phát triển lên cách nhanh chóng 4.2.2.5 Phát huy nhân tố người cơng ty * Đối với công nhân viên công ty Tuyển dụng nhân lực có trình độ kỹ thuật cao họ người định nhiều tới chất lượng sản phẩm, lực cạnh tranh sản phẩm so với đối thủ cạnh tranh Đào tạo đào tạo lại để cơng nhân nâng cao tay nghề, cập nhật kỹ thuật tiên tiến Có chế độ đãi ngộ tốt để giữ nhân viên giỏi lại cống hiến cho công ty Ngành may ngành có thu nhập thấp ngành công nghiệp, tình trạng làm ăn khơng hiệu người lao động khơng gắn bó với ngành lâu dài Cơng ty quy định mức thưởng cụ thể cho lao động hoàn thành vượt định mức Khu nhà tập thể cũ khơng sử dụng sửa chữa, nâng cấp để tạo nơi ăn, chỗ cho công nhân xa để họ yên tâm công tác, lao động Vì khơng đáp ứng hết nhu cầu cho lên công ty ưu tiên lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhà xa * Đối với đội ngũ lãnh đạo Một hệ thống muốn làm việc sn sẻ phải có người lãnh đạo sáng suốt, việc quản lý có hiệu mang ý nghĩa sống với doanh nghiệp Tình trạng làm ăn ngày phần trước cơng ty có máy cồng kềnh, lỏng lẻo, thất thoát nhiều vốn tạo phong cách làm việc khơng hiệu Để thay đổi tồn cấu làm việc hiệu đòi hỏi người quản lý phải có cách nhìn xa trơng rộng kinh tế quản lý Ban lãnh đạo cần thực tốt việc động viên nhân viên họ chưa hồn thành tốt cơng việc giao, tiến độ đề Thực kết hợp chế độ đãi ngộ tài phi tài nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần người lao động Các nhà lãnh đạo cần phải cho nhân viên thấy tạo hội thăng tiến cho người có lực KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Nâng cao lực cạnh tranh sản phẩm doanh nghiệp nói chung doanh nghiệp dệt may nói riêng ln vấn đề xun suốt thời kỳ hoạt động doanh nghiệp kinh tế thị trường Cho dù sản phẩm doanh nghiệp có vị dẫn đầu khơng biết cách trì nâng cao lực cạnh tranh sản phẩm bị bại sau Qua nghiên cứu sở lý luận thực tiễn sản phẩm cạnh tranh ngành may chúng tơi có số kết luận sau đây: Cơ sở lý luận thực tiễn cho ta thấy để cạnh tranh sản phẩm phải tập trung bốn nội dung sau: giá cả; khác biệt sản phẩm; tập trung hóa thị trường; hợp tác (liên kết) Và lực cạnh tranh sản phẩm doanh nghiệp chịu tác động hai nhóm yếu tố: yếu tố bên (vốn; lao động; công nghệ; kết sản xuất kinh doanh); yếu tố bên (nhà cung cấp; đối thủ cạnh tranh; khách hàng; sách nhà nước, địa phương, vùng) Đánh giá thực trạng lực cạnh tranh sản phẩm áo jacket công ty cổ phần May II- Hưng Yên so với đối thủ cạnh tranh công ty May Phố Hiến May Thăng Long thị trường khu vực Đồng Bằng Sông Hồng ta thấy mà công ty làm chưa làm : giá cả: cao so với đối thủ; khác biệt: chất lượng sản phẩm tốt; chủng loại hạn chế; tập trung thị trường công ty mạnh đối thủ cạnh tranh; liên kết: hình thành hệ thống liên kết tốt đối thủ cạnh tranh Ảnh hưởng đến khả cạnh tranh công ty bao gồm nhiều yếu tố Yếu tố điển hình có ảnh hưởng lớn đến khả cạnh tranh công ty thiếu vốn, giá nguyên vật liệu leo thang Số lượng đối thủ cạnh tranh thị trường khu vực ĐBSH nhiều Mặc dù có nhiều thách thức, hội để nâng cao khả cạnh tranh cho doanh nghiệp nhiều Đó nguồn nhân lực đa dạng phong phú có trình độ chun mơn, có nhiều khách hàng thân thiết, máy móc công ty không thua công ty Từ thực trạng định hướng nâng cao lực cạnh tranh sản phẩm công ty thời gian tới đưa năm giải pháp; ba giải pháp là: nâng cao chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm; hạ giá bán sản phẩm cách hạ chi phí liên quan; giải pháp xúc tiến hỗn hợp 5.2 Một số kiến nghị 5.2.1 Kiến nghị với Nhà nước Với chức điều hành quản lý tầm vĩ mô, giải pháp Nhà nước đóng vai trò quan trọng để hồn thiện mơi trường kinh doanh góp phần hỗ trợ tích cực cho ngành doanh nghiệp nâng cao sức cạnh tranh Do giải pháp cấp độ ngành, kiến nghị với Nhà nước vấn đề sau: - Xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi bình đẳng cho doanh nghiệp - Hồn thiện môi trường thể chế pháp luật - Quỹ hỗ trợ phát triển cho phép doanh nghiệp dệt may tiếp tục vay vốn lưu động ưu đãi để đẩy mạnh sản xuất - Có chế khuyến khích mạnh để thu hút nhà đầu tư nước đầu tư vào ngành dệt may - Hỗ trợ yêu cầu quan Hải quan, thuế, kế hoạch áp dụng hệ thống khai báo quản lý thông tin điện tử để kịp thời cung cấp cho doanh nghiệp thông tin tổng hợp liên quan đến hoạt động đầu tư, sản xuất, thương mại chuyên ngành nhằm giúp doanh nghiệp đàm phán, đánh giá kịp thời diễn biến thị trường để có chiến lược đầu tư kinh doanh phù hợp - Đầu tư xây dựng nhà máy chế biến nguyên phụ liệu phục vụ ngành dệt may Nhà nước cần cần có sách đầu tư xây dựng nhà máy chế biến nguyên phụ liệu cho ngành dệt may Việt Nam Như tiết kiệm loại chi phí, góp phần tăng tính cạnh tranh cho sản phẩm Hiện Trung Quốc có ưu lớn so với doanh nghiệp Việt Nam họ có nguồn cung cấp nguyên phụ liệu chỗ nên tận dụng ưu nâng cao lực cạnh tranh cho Vì nước trở thành nước có sản lượng xuất lớn mà nguồn cung nguyên vật liệu lớn cho ngành dệt may giới Đây học mà cần học tập việc tận dụng nguồn lực để nâng cao lực cạnh tranh cho sản phẩm nói riêng cho tồn ngành dệt may nói chung 5.2.2 Kiến nghị với Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) Hiệp hội Dệt may Việt Nam (Vinatas) 5.2.2.1 Kiến nghị với Tập đoàn Dệt may Việt Nam Tập đồn giúp cơng ty nâng cao lực cạnh tranh sản phẩm việc cho vay vốn để cơng ty đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, mua sắm trang thiết bị, Chú trọng tời việc xây dựng May II- Hưng Yên trở thành công ty thời trang chuyên sản xuất áo Jacket Gắn việc quảng bá hình ảnh cơng ty May II- Hưng Yên với thương hiệu, hình ảnh Tập đồn thơng qua show diễn thời trang đặc biệt 5.2.2.2 Kiến nghị với Hiệp hội Dệt may Việt Nam Nhằm góp phần đáng kể vào việc nâng cao lực cạnh tranh ngành dệt may Việt nam, Hiệp hội cần đặt trọng tâm vào hoạt động vào 04 nội dung sau đây: - Tập hợp, phân tích cung cấp thông tin thị trường nhu cầu khách hàng để cơng ty dễ dàng tốn chi phí cho hoạt động - Xây dựng chiến lược phát triển cho toàn ngành; xây dựng, quảng bá hình ảnh ngành thương hiệu quốc gia - Hỗ trợ xây dựng tăng cường lực doanh nghiệp thông qua việc hỗ trợ xúc tiến thương mại hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực - Cần phát huy chức hiệp hội bổ trợ bảo vệ công ty May Việt Nam chống lại cạnh tranh thủ đoạn cảu đối thủ - Giúp doanh nghiệp kiến nghị với Chính Phủ Nhà Nước chế, sách nhằm thúc đẩy mở cửa thị trường chống biện pháp phi thuế thương mại Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 110 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Đinh Văn Ân (2003), Đề án nâng cao lực cạnh tranh hàng hóa dịch vụ Việt Nam, Ủy ban quốc gia hợp tác kinh tế quốc tế, Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương Chu Văn Cấp (2003), Nâng cao lực cạnh tranh kinh tế nước ta trình hội nhập khu vực quốc tế, Nxb Chính trị Quốc gia Hà Nội TS Dương Ngọc Dũng (2009), Chiến lược cạnh tranh theo lý thuyết Michael E Porter, Nxb Tổng hợp TP HCM TS Nguyễn Thị Định (2005), Quản trị chất lượng, Nxb Đại học Quốc gia TP HCM Vũ Trọng Lân (2006), Nâng cao sức cạnh tranh doanh nghiệp tến trình hội nhập kinh tế quốc tế, NXB Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Trần Thị Lý (2009), Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh sản phẩm công ty cổ phần may 40 Hà Nội, Luận văn thạc sĩ QTKD, Trường Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Bách Khoa (2006), Giáo trình Marketing thương mại, Nxb Giáo dục, Hà Nội Nguyễn Xuân Quang (2005), Giáo trình Marketing thương mại quốc tế, Nxb Giáo dục Hà Nội Các Mác (1978), Mác - Ăng ghen toàn tập, NXB Sự thật Hà Nội 10 D.Begg, S.Fischer R.Dornbusch (1992), Kinh tế học (tập I), NXB Giáo dục Hà Nội 11 Fairbanks, M.And Lindsay (2004), Marketing địa phương, Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright 12 Michael Poter (1985), Lợi cạnh tranh, Nxb Khoa học Xã hội Hà Nội 13 P.A.Samuelson W.D.Nordhous (1989), Kinh tế học (tập 2), Viện Quan hệ Quốc tế Hà Nội 14 Philip Kotler (1999), Marketng bản, Nxb Thống kê Hà Nội 15 Luật cạnh tranh số 27/2004/QH11 ngày 03/12/2004 16 Từ điển Bách khoa (1995), Nhà xuất từ điển bách khoa 17 Trung tâm đào tạo quản trị kinh doanh Tổng hợp (1999), Chiến lược kinh doanh phát triển doanh nghiệp, Đại học kinh tế quốc dân Các Website - www.vi.wikipedia.org - Khái niệm cạnh tranh - www.saga.com.vn - Đặc điểm cạnh tranh - www.gso.gov.vn - Tổng cục thống kê Việt Nam - www.mpi.gov.vn - Bộ kế hoạch đầu tư Việt Nam - www.thaloga.vn - Công ty cổ phần may Thăng Long - www.may2hungyen.znn.vn - Công ty cổ phần may II- Hưng Yên Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 111 Tiếng Anh Michael Baker (2011) Product Strategy and Management Michael E Porter (1998) Competitive Strategy Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 112 PHỤ LỤC CÂU HỎI ĐIỀU TRA NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH SẢN PHẨM ÁO JACKET CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MAY II- HƯNG YÊN TRÊN THỊ TRƯỜNG KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG Học viên : Cao Thị Thu Thủy Trường : Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam Kính gửi : Ơng (bà) Chức vụ : Trong trình thực nghiên cứu đề tài ‘ Nâng cao lực cạnh tranh sản phẩm áo jacket công ty cổ phần May II- Hưng Yên thị trường khu vực Đồng Bằng Sông Hồng ’’ Để nghiên cứu khách quan, xác phục vụ tốt cho luận văn cao học, trân trọng đề nghị mong muốn Quý ông (bà) giúp đỡ thông qua việc trả lời câu hỏi phiếu điều tra Trân trọng cảm ơn hợp tác Quý ông (bà) ! Câu : Đánh giá chất lượng loại áo jacket công ty may mặc ? Chỉ tiêu Rất tốt Tốt Khá tốt TB May II-HY May TL May PH Câu : Anh (chị) đánh giá bao bì, nhãn mác sản phẩm áo Jacket công ty cổ phần May II- HY ? Rất đẹp Đẹp Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 113 Khá đẹp Bình thường Xấu Câu : Anh (chị) đánh giá dịch vụ kèm sản phẩm áo Jacket công ty cổ phần May II- HY ? Rất tốt Tốt Khá tốt Trung bình Kém Câu : Anh (chị) đánh giá mức giá áp dụng cho sản phẩm áo jacket công ty may mặc sau ? Chỉ tiêu Rất cao Cao Khá cao TB Rẻ May II- HY May TL May PH Câu : Anh (chị) tìm mua áo jacket công ty cổ phần may II- HY khơng ? Dễ Bình thường Khó Câu : Đánh giá uy tín thương hiệu loại áo jacket công ty may mặc? Chỉ tiêu Không nhận biết Nhận biết Nhận biết nhắc nhở không nhắc nhở Nhận biết trước May II-HY May TL May PH Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 114 Câu : Đánh giá ông (bà) mức độ cạnh tranh sản phẩm doanh nghiêp cách cho điểm tiêu chí với điểm 5- Rất tốt ; 4- Tốt ; 3- Khá ; 2- Trung bình ; 1- Yếu vào ô tương tương ứng TT Tiêu chí Giá bán sản phẩm Chất lượng sản phẩm Kiểu dáng Chủng loại Hệ thống phân phối Dịch vụ sản phẩm Thương hiệu sp Marketing Thị phần 10 Nguồn cung ứng May II- HY May PH May TL Ví dụ : Tiêu chí 1- Giá bán sản phẩm : May II- Hưng Yên tốt bạn ghi điểm vào ô tương ứng; May Phố Hiến bạn đánh giá mức trung bình bạn ghi vào tương ứng; may Thăng Long bạn đánh giá mức tốt bạn ghi vào ô tương ứng cột May Thăng Long Xin trân trọng cảm ơn ! Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 115 ... pháp nâng cao lực cạnh tranh sản phẩm áo Jacket công ty Cổ phần May II- HY thị trường khu vực ĐBSH 97 4.2.1 Định hướng nâng cao lực cạnh tranh sản phẩm áo Jacket công ty thị trường khu vực ĐBSH... hàng lực cạnh tranh sản phẩm áo Jacket công ty Cổ phần May II- HY trị trường khu vực ĐBSH 85 4.1.6 Các yếu tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh sản phẩm áo Jacket Công ty cổ phần May II- Hưng Yên 89... triển sản phẩm, tác giả chọn đề tài nghiên Nâng cao lực cạnh tranh sản phẩm áo Jacket công ty Cổ phần May II- Hưng Yên thị trường khu vực Đồng Bằng Sông Hồng với hy vọng đóng góp thêm vào việc nâng
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm áo jacket của công ty cổ phần may II hưng yên trên thị trường khu vực đồng bằng sông hồng , Nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm áo jacket của công ty cổ phần may II hưng yên trên thị trường khu vực đồng bằng sông hồng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay