Một số giải pháp quản lý nhà nước về đào tạo nghề tỉnh bắc ninh

186 8 0
  • Loading ...
1/186 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 09:50

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM NGUYỄN THỊ THU HƯỜNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN NHÀ NƯỚC VỀ ĐÀO TẠO NGHỀ TỈNH BẮC NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ HÀ NỘI, 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM NGUYỄN THỊ THU HƯỜNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN NHÀ NƯỚC VỀ ĐÀO TẠO NGHỀ TỈNH BẮC NINH CHUYÊN NGÀNH : QUẢN KINH TẾ Mà SỐ : 60.34.04.10 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: GS.TS ĐỖ KIM CHUNG HÀ NỘI, 2015 LỜI CAM ĐOAN Tên là: Nguyễn Thị Thu Hường Tôi xin cam đoan: Số liệu kết nghiên cứu luận văn hoàn toàn trung thực chưa sử dụng công bố cơng trình Mọi giúp đỡ cho việc thực luận văn bày tỏ Lời cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn ghi rõ nguồn gốc Tác giả luận văn Nguyễn Thị Thu Hường Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page i LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn thạc sĩ mình, ngồi nỗ lực, cố gắng thân; nhận giúp đỡ nhiệt tình thầy, giáo khoa Kinh tế phát triển nông thôn - Học viên Nông nghiệp Hà nội nhiều tập thể, cá nhân Nhân dịp tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới giúp đỡ, bảo tận tình thầy giáo Khoa; đặc biệt quan tâm, dẫn tận tình Giáo sư - Tiến sĩ Đỗ Kim Chung , người trực tiếp hướng dẫn tơi suốt q trình thực luận văn Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới tổ chức, cá nhân hệ thống tổ chức máy quản nhà nước đào tạo nghề tỉnh Bắc Ninh, sở đào tạo nghề, người học nghề sở dạy nghề tạo giúp đỡ tơi q trình nghiên cứu thu thập tài liệu phục vụ cho luận văn Tơi xin gửi lời cảm ơn tới gia đình, bạn bè đồng nghiệp tạo điều kiện động viên tơi suốt q trình học tập nghiên cứu Tác giả luận văn Nguyễn Thị Thu Hường Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC BẢNG vi DANH MỤC ĐỒ VẤN ĐỀ vii PHẦN I ĐẶT 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Một số đề tài có liên quan PHẦN II MỘT SỐ VẤN ĐỀ LUẬN VÀ THỰC TIỄN QUẢN NHÀ NƯỚC VỀ ĐÀO TẠO NGHỀ 2.1 Cơ sở luận quản nhà nước đào tạo nghề 2.1.1 Khái niệm, chất quản nhà nước đào tạo nghề 2.1.2 Vai trò quản nhà nước đào tạo nghề 2.1.3 Đặc điểm quản nhà nước đào tạo nghề 2.1.4 Nội dung nghiên cứu quản nhà nước đào tạo nghề 2.1.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản nhà nước đào tạo nghề 21 2.2 Cơ sở thực tiễn 23 2.2.1 Kinh nghiệm quốc tế 23 2.2.2 Kinh nghiệm nước 26 2.2.3 Những học kinh nghiệm rút cho địa phương 29 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page PHẦN III ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 30 3.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 30 3.1.1 Đặc điểm tự nhiên 30 3.1.2 Đặc điểm kinh tế- xã hội 31 3.1.3 Đánh giá chung địa bàn nghiên cứu 3.2 Phương pháp nghiên cứu 33 3.2.1 Phương pháp tiếp cận 33 3.2.2 Chọn điểm nghiên cứu 34 3.2.3 Thu thập số liệu 34 3.3 Phương pháp nghiên cứu 36 3.4 Hệ thống tiêu nghiên cứu 36 PHẦN IV KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 4.1 32 37 Thực trạng quản nhà nước đào tạo nghề địa bàn tỉnh Bắc Ninh 37 4.1.1 Tổ chức thực văn bản, sách pháp luật dạy nghề 37 4.1.2 Bộ máy quản nhà nước dạy nghề tỉnh Bắc Ninh 4.1.3 Quản mục tiêu, nội dung, phương pháp; Tiêu chuẩn giáo viên dạy 40 nghề; danh mục ngành nghề; tiêu chuẩn sở vật chất kỹ thuật 42 4.1.4 Quản quy chế tuyển sinh, cấp chứng chỉ; kiểm định chất lượng dạy nghề 4.1.5 Tổ chức máy quản lý, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, giáo viên lĩnh vực dạy nghề 4.1.6 52 Thực công tác thống kê, thông tin tổ chức hoạt động đào tạo nghề 4.1.7 48 55 Huy động, quản sử dụng nguồn lực phát triển dạy nghề Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế 56 Page 4.1.8 Tổ chức, đạo công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ hợp tác quốc tế lĩnh vực dạy nghề 4.1.9 60 58 Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật lĩnh vực dạy nghề Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 4.2 Yếu tố ảnh hưởng đến quản nhà nước đào tạo nghề 64 4.2.1 Hệ thống sách pháp luật làm hành lang pháp cho hoạt động dạy ngh 64 4.2.2 Cơ sở vật chất – kỹ thuật phục vụ công tác quản nhà nước đào tạo nghề 65 Nhân lực trực tiếp bố trí cho công tác quản nhà nước dạy nghề Sự phối hợp quan quản nhà nước quan quản nhà nước với sở dạy nghề 66 70 4.2.5 Tuyên truyền, phổ biến sách pháp luật dạy nghề 71 4.3 Kết quản nhà nước đào tạo nghề tỉnh Bắc Ninh 74 4.4 Các giải pháp quản Nhà nước đào tạo nghề tỉnh Bắc Ninh 79 4.4.1 Đổi chế sách dạy nghề 79 4.4.2 Bộ máy quản nhà nước đào tạo nghề 82 4.4.3 Quản công tác tuyển sinh, cấp bằng, chứng 83 4.4.4 Huy động quản nguồn lực cho đào tạo nghề 85 4.4.5 Công tác tra, kiểm tra dạy nghề 86 4.4.6 Hợp tác quốc tế dạy nghề 86 4.4.7 Tuyên truyền phổ biến sách pháp luật dạy nghề 87 4.4.8 Quản phát triển mạng lưới sở dạy nghề 88 4.2.3 4.2.4 PHẦN V KẾT LUẬN 89 TÀI LIỆU THAM KHẢO 91 PHỤ LỤC 92 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page DANH MỤC BẢNG STT Tên bảng Trang 2.1 Quy định nội dung, phương pháp dạy nghề 12 2.2 Quy định trình độ giáo viên dạy nghề 14 2.3 Tiêu chuẩn sở vật chất sở đào tạo nghề 15 3.1 Diện tích, dân số, mật độ số đơn vị hành năm 2010 30 4.1 Mạng lưới đơn vị dạy nghề từ năm 2011-2013 39 4.2 Biểu thông tin cấp quản sở đào tạo nghề 2013 39 4.3 Số lượng giáo viên dạy nghề sở dạy nghề 44 4.4 Thực trạng sở vật chất sở đào tạo nghề năm 2013 46 4.5 Kết tuyển sinh học nghề giai đoạn 2011-2013 49 4.6 Tổng hợp tình trạng chứng 2013 51 4.7 Tình hình đội ngũ giáo viên cán quản dạy nghề tính đến 2013 54 4.8 Tổng hợp kinh phí NSNN cấp cho sở DN cơng lập 56 4.9 Thông tin số tra qua năm nghiên cứu 61 4.10 Thực trạng sở vật chất cho QLNN dạy nghề Bắc Ninh 66 4.11 Trình độ nhân lực trực tiếp bố trí cho công tác quản dạy nghề tỉnh Bắc Ninh 67 4.12 Kết công tác đội ngũ cán quản nhà nước dạy nghề tỉnh Bắc Ninh 68 4.13 Thực trạng nhân lực làm công tác quản dạy nghề tỉnh BN 4.14 Mức độ đánh giá sở đào tạo nghề việc tuyên 70 truyền, phổ biến sách pháp luật dạy nghề 4.15 72 Số lượng học sinh, sinh viên tốt nghiệp sở đào tạo nghề năm 2013 75 4.16 Học sinh tốt nghiệp qua năm sau 75 4.17 Số lao động doanh nghiệp theo trình độ nghề loại hình 4.18 DN điều tra 76 Đánh giá DN lao động qua đào tạo nghề 77 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page DANH MỤC ĐỒ STT Tên đồ Trang 2.1 Tổ chức máy quản nhà nước dạy nghề 11 4.1 đồ Quy trình Ban hành văn QPPL tỉnh Bắc Ninh 38 4.2 Bộ máy quản nhà nước đào tạo nghề tỉnh Bắc Ninh 42 4.3 đồ Quy trình cấp phép ngành nghề đào tạo 45 4.4 Hệ thống sách pháp luật dạy nghề 65 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page vii PHỤ LỤC Danh mục ngành nghề đào tạo trình độ Cao đẳng nghề tỉnh Bắc Ninh Mã cấp Cấp Cấp Cấp Tên gọi Cấp 50 Trình độ Cao đẳng nghề 5021 Nghệ thuật 502104 Mỹ thuật ứng dụng 50210413 5034 Gia công thiết kế sản phẩm mộc Kinh doanh quản 503403 Kế toán - kiểm toán 50340301 Kế toán doanh nghiệp 50340302 Kế toán lao động, tiền lương bảo hiểm xã hội 50340303 503404 Kế toán vật tư Quản trị - Quản 50340405 5042 Quản khai thác cơng trình thủy lợi Khoa học sống 504202 Sinh học ứng dụng 50420201 5048 Cơng nghệ sinh học Máy tính cơng nghệ thơng tin 504801 Máy tính 50480101 Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 50480102 Thiết kế mạch điện tử máy tính 504802 Cơng nghệ thơng tin 50480201 Tin học văn phòng 50480203 Xử liệu 50480204 Lập trình máy tính 50480205 Quản trị sở liệu 50480206 Quản trị mạng máy tính 50480207 Thương mại điện tử 50480208 Thiết kế đồ họa 50480209 Thiết kế trang Web Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 97 50480210 Vẽ thiết kế máy tính 50480211 Cơng nghệ thơng tin (ứng dụng phần mềm) 5051 Công nghệ kỹ thuật 505101 Cơng nghệ kỹ thuật kiến trúc cơng trình xây dựng 50510104 Cấp, thoát nước 50510106 Kỹ thuật xây dựng 50510112 Xây dựng hồn thiện cơng trình thủy lợi 505102 Cơng nghệ kỹ thuật khí 50510201 Cắt gọt kinh loại 50510202 Gò 50510203 Hàn 50510205 Nguội chế tạo 50510206 Nguội sửa chữa máy công cụ 50510207 Nguội lắp ráp khí 50510208 Chế tạo thiết bị khí 50510209 Lắp đặt thiết bị khí 50510222 Cơng nghệ ô tô 50510227 Sửa chữa thiết bị may 50510242 Bảo trì thiết bị điện 50510243 Bảo trì hệ thống thiết bị khí 50510245 Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp 50510257 Lắp đặt thiết bị lạnh 505103 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử viễn thông 50510301 Điện dân dụng 50510302 Điện công nghiệp 50510310 Sửa chữa thiết bị tự động hóa 50510311 Lắp đặt cơng trình 50510312 Lắp đặt thiết bị điện Học viện Nơng nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 98 50510313 Lắp đặt, sửa chữa hệ thống truyền dẫn điện 50510316 Kỹ thuật lắp đặt điện điều khiển công nghiệp 50510323 Lắp đặt, vận hành sửa chữa bơm, quạt, máy 50510329 Vận hành sửa chữa trạm bơm điện 50510338 Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh 5010339 Kỹ thuật máy lạnh điều hòa khơng khí 50510342 Cơ điện nơng thơn 50510343 Điện tử 50510344 Điện tử dân dụng 50510345 Điện tử cơng nghiệp 505104 Cơng nghệ hóa học, vật liệu, luyện kim môi trường 50510418 505403 Xử nước thải công nghiệp Sản xuất, chế biến khác 40540310 5062 Mộc xây dựng trang trí nội thất Nơng, lâm nghiệp thủy sản 506201 Nông nghiệp 50620106 506203 Chăn nuôi gia súc, gia cầm Thủy sản 50620301 Nuôi trồn thủy sản nước 50620302 Nuôi trồng thủy sản nước mặn, nước lợ 50620303 Khai thác, đánh bắt hải sản 50620304 Phòng chữa bệnh thủy sản 5064 Thú y 506402 Dịch vụ thú y 50640201 Thú y Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 99 DANH MỤC NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO CẤP NGHỀ TỈNH BẮC NINH (DÀNH CHO ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LĐNT) TT Tên nghề I Nghề phi nông nghiệp Kỹ thuật nấu ăn May Công nghiệp Mộc dân dụng, Mộc XD Kế toán Tin học Xây dựng HTCT Mây tre đan xuất Kỹ thuật làm hoa lụa Điện dân dụng, điện tử 10 Kỹ thuật làm chổi chít 11 Cơ điện nơng thơn 12 Thêu tranh nghệ thuật 13 Giúp việc gia đình 14 Đúc dát đồng mỹ nghệ 15 Điêu khắc gỗ 16 Kỹ thuật làm đậu 17 Hàn điện 18 Tiện 19 Gốm mỹ nghệ II Nghề nông nghiệp Kỹ thuật trồng trọt Kỹ thuật trồng nấm Kỹ thuật trồng cảnh Ghi Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 100 Kỹ thuật trồng rau cần Trồng nghệ Trồng lúa Nuôi trồng thủy sản Kỹ thuật chăn nuôi thú y Chăn nuôi gia cầm 10 Nuôi gà thương phẩm Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 101 Tỉnh: Bắc Ninh Huyện: Xã: MẪU PHIẾU ĐIỀU TRA CƠ QUAN QUẢN NHÀ NƯỚC VỀ ĐÀO TẠO NGHỀ Tên quan quản nhà nước: … Địa chỉ: Điện thoại: Fax .Email: Địa : ……… I Đánh giá chế độ sách quy định đào tạo nghề TT Nội dung Tính đồng bộ, tồn diện Ban hành phù hợp Tính khả thi Tốt Khá Trung bình Kém II Thực trạng cơng tác quản nhà nước dạy nghề Về nhân lực * Số lượng cán làm công tác quản nhà nước dạy nghề:……… * Trình độ cán bộ: (ghi rõ số lượng người) - Học vân + Trên đai học: + Đại học + Cao đẳng + CNKT - Trình độ ngoại ngữ: - Trình độ tin học: * Số lượng cán làm chuyên môn đào tạo:, sở vật chất kỹ thuật trang bị - Phòng làm việc: Số phòng: Diện tích: .m2 Máy vi tính: Tủ tài liệu: Bàn ghế làm việc: - Thông tin liên lạc: (điện thoại, địa mail): Có… Khơng… III Đề xuất, kiến nghị: Người điều tra Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 102 Tỉnh: Bắc Ninh MẪU PHIẾU ĐIỀU TRA CƠ SỞ ĐÀO TẠO NGHỀ Tên đơn vị: ………………………………………………………………………………………………………………………… Địa chỉ:……………………………………………………………………………… Điện thoại:…………… - Thời gian thành lập:……………………… - Loại hình sở hữu: Cơng lập T thục Có vốn đầu tư nước I Đánh giá sở dạy nghề việc tuyên truyền, phổ biến sách, văn quan quản nhà nước dạy nghề - Đơn vị có biết đến văn lĩnh vực đào tạo nghề không Có Khơng - Hình thức mà đơn vị biết đến chế độ, sách Phương tiện thơng tin đại chúng Internet Tập huấn Tất ý Khác (báo, đài) - Thời gian tuyên truyền: Chưa kip thời, chậm Kịp thời Khác - Nội dung tuyên truyền + Ngắn gọn, dễ hiểu, súc tích: + Phức tạp, khó hiểu, miên man: II Đánh giá phối hợp quan quản nhà nước với sở đào tạo nghề Chặt chẽ, thường xuyên Lỏng lẻo Khơng phối hợp III Đơn vị có đào tạo nghề cho lao động nơng thơn khơng: Có Khơng VI Ý kiến đề xuất, kiến nghị đơn vị ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Xin chân thành cảm ơn Người điều tra Tỉnh: Bắc Ninh MẪU PHIẾU ĐIỀU TRA ĐƠN VỊ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG QUA ĐÀO TẠO NGHỀ Tên đơn vị: ………………………………………………………………………………………………………………… Địa chỉ: ……………………………………………………………………… Loại hình doanh nghiệp: - Tổng số lao động doanh nghiệp:……………… Trong đó: Số Lao động qua đào tạo nghề: + Trình độ cấp nghề: + Trình độ Trung cấp nghề:.: + Trình độ Cao đẳng nghề:.: Đánh giá khả tiếp cận, đáp ứng công việc Kém Bình thường Khá Tốt Đánh giá kỹ làm việc nhóm Khơng đạt u cầu Tương đối tốt Tốt Đánh giá tính tác phong cơng nghiệp, ý thức kỷ luật lao động Kém Trung bình Khá Tốt Đánh giá độ tin tưởng giao việc cho lao động nhà quản doanh nghiệp Yên tâm, tin tưởng Chưa thực yên tâm, phải kiểm tra nhiều Khơng n tâm Đơn vị có phải thực đào tạo lại cho lao động hay khơng: Có: Khơng do: Xin chân thành cảm ơn Người điều tra Tỉnh : Bắc Ninh PHIẾU LẤY Ý KIẾN NGƯỜI HỌC NGHỀ HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ TẠI CƠ SỞ ĐÀO TẠO NGHỀ Họ tên học viên: (có thể khơng ghi): Đơn vị đào tạo : Địa chỉ: Loại hình đào tạo : (Ghi rõ đào tạo thường xuyên hay không thường xuyên) Anh/Chị cho biết ý kiến cách đánh dấu (X)vào phù hợp mức độ: Tốt (T), Khá (K), Đạt (Đ), Không đạt (KĐ) STT NỘI DUNG MỨC ĐỘ T I NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY Nêu rõ mục đích, u cầu mơn học giảng Thực đủ nội dung, kế hoạch Đảm bảo tính khoa học, tính giáo dục Cập nhật thông tin mới, gắn với thực tiễn II TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC Năng lực diễn đạt, giao tiếp sư phạm Nhiệt tình, trách nhiệm giảng dạy, quan tâm, giúp đỡ người học Hướng dẫn phương pháp học tập, phát triển tư sáng tạo cho người học Sử dụng phương pháp, phương tiện dạy học phù hợp với đặc thù môn học Giúp người học nắm vững kiến thức trọng tâm 10 Bạn biết nhu cầu tuyển sinh đơn vị hình thức nào: Phương tiện thơng tin Tuyển sinh trực Bạn bè giới tiếp địa phương thiệu đại chúng K Đ KĐ 11 Đánh vào có hay không - Các buổi giảng dạy chưa đầy đủ theo thời khóa - Giáo viên cho nghỉ học khơng tổ chức dạy bù: - Học viên đến điểm danh, ghi tên không học: - Học viên học hộ: Có Khơng III Đánh giá sở vật chất đơn vị NỘI DUNG Phòng học Phòng thực tập Thư viện Phòng tự học Hội trường Ký túc xá Khn viên Chưa có Có Có Có Mức độ Tốt Bình thường Khơng Khơng Khơng Kém 18 Ý kiến khác anh (chị) Họ tên:…………… (Anh/Chị ghi không ghi) ... 1.4 Một số đề tài có liên quan PHẦN II MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VÊ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐÀO TẠO NGHỀ 2.1 Cơ sở lý luận quản lý nhà nước đào tạo nghề 2.1.1 Khái niệm, chất quản lý nhà nước. .. nước đào tạo nghề 2.1.2 Vai trò quản lý nhà nước đào tạo nghề 2.1.3 Đặc điểm quản lý nhà nước đào tạo nghề 2.1.4 Nội dung nghiên cứu quản lý nhà nước đào tạo nghề 2.1.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản. .. quản lý nhà nước quan quản lý nhà nước với sở dạy nghề 66 70 4.2.5 Tuyên truyền, phổ biến sách pháp luật dạy nghề 71 4.3 Kết quản lý nhà nước đào tạo nghề tỉnh Bắc Ninh 74 4.4 Các giải pháp quản
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp quản lý nhà nước về đào tạo nghề tỉnh bắc ninh , Một số giải pháp quản lý nhà nước về đào tạo nghề tỉnh bắc ninh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay