Kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tại ko bạc nhà nước khoái châu tỉnh hưng yên

204 7 0
  • Loading ...
1/204 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 09:50

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM PHẠM THỊ HỒNG TỨ KIỂM SOÁT CHI VỐN ĐẦU XÂY DỰNG BẢN TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC KHOÁI CHÂU TỈNH HƯNG YÊN CHUYÊN NGÀNH : QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ SỐ : 60.34.01.02 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN THỊ TÂM HÀ NỘI, 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan, số liệu kết nghiên cứu trình bày luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan, giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Tác giả luận văn Phạm Thị Hồng Tứ Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page i LỜI CẢM ƠN Để hồn thành luận văn này, tơi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Ban giám đốc Học viện Nơng nghiệp Việt Nam, khoa Kế tốn Quản trị kinh doanh; Bộ mơn Kế tốn tài chính, cảm ơn thầy, giáo truyền đạt cho kiến thức quý báu suốt trình học tập nghiên cứu Nhân dịp này, xin gửi lời cảm ơn chân thành tới giáo, PGS.TS Nguyễn Thị Tâm - người dành nhiều thời gian, tạo điều kiện thuận lợi, hướng dẫn phương pháp khoa học cách thức thực nội dung đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Khoái Châu, đồng nghiệp quan; quan địa bàn huyện Khối Châu tiếp nhận nhiệt tình giúp đỡ, cung cấp thông tin, số liệu cần thiết phục vụ cho q trình nghiên cứu hồn thiện đề tài Cuối cùng, xin gửi lời cảm ơn tới gia đình, người thân, bạn bè anh chị em học viên lớp Quản trị kinh doanh E - K21 chia sẻ, động viên, khích lệ giúp đỡ tơi suốt q trình nghiên cứu hồn thiện luận văn Trong q trình làm nghiên cứu, nhiều cố gắng để hoàn thành luận văn, tham khảo nhiều tài liệu trao đổi, tiếp thu ý kiến thầy, bạn bè Song, điều kiện thời gian trình độ nghiên cứu thân nhiều hạn chế nên nghiên cứu khó tránh khỏi thiếu sót Vì vậy, tơi mong nhận quan tâm đóng góp ý kiến thầy, bạn để luận văn hoàn thiện Một lần xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm 2015 Tác giả luận văn Phạm Thị Hồng Tứ Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC BẢNG vi DANH MỤC BIỂU ĐỒ viii DANH MỤC SƠ ĐỒ ix DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT x PHẦN I MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Câu hỏi nghiên cứu PHẦN II SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ KIỂM SOÁT CHI VỐN ĐẦU XDCB TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC 2.1 sở lý luận kiểm soát chi vốn đầu XDCB từ ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước 2.1.1 Một số khái niệm vốn đầu XDCB từ ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước 2.1.2 Vai trò Kho bạc Nhà nước kiểm soát chi vốn đầu XDCB từ NSNN Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 2.1.3 Nguyên tắc kiểm soát chi vốn đầu XDCB từ NSNN qua Kho bạc Nhà nước 2.1.4 Nội dung kiểm soát chi đầu XDCB từ NSNN qua KBNN 10 2.1.5 Quy trình kiểm sốt chi vốn đầu XDCB từ NSNN qua KBNN 23 2.1.6.Các nhân tố ảnh hưởng đến kiểm soát chi vốn đầu XDCB từ ngân sách nhà nước 2.2 26 sở thực tiễn công tác kiểm soát chi vốn đầu XDCB từ ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước 32 2.2.1.Kinh nghiệm kiểm soát chi vốn đầu XDCB từ ngân sách nhà nước Kho bạc Nhà nước Hà Nội 32 2.2.2 Kinh nghiệm kiểm soát chi vốn đầu XDCB từ ngân sách nhà nước Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên 34 2.2.3 Kinh nghiệm rút cho Kho bạc Nhà nước Khoái Châu kiểm soát toán vốn đầu XDCB từ ngân sách Nhà nước 36 PHẦN III ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 38 3.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 38 3.1.1 Đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội huyện Khoái Châu 38 3.1.2 Khái quát Kho bạc Nhà nước Khoái Châu 44 3.2 53 Phương pháp nghiên cứu 3.2.1 Khung phân tích 53 3.2.2 Phương pháp thu thập số liệu, tài liệu, thông tin 54 3.2.3 Phương pháp xử lý số liệu 57 3.2.4 Phương pháp phân tích số liệu 57 3.3 57 Hệ thống tiêu nghiên cứu PHẦN IV: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 4.1 59 Thực trạng kiểm soát chi vốn đầu XDCB Kho bạc Nhà nước Khoái Châu giai đoạn 2011-2013 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp 59 Page 4.1.1 Khái qt tình hình tốn vốn đầu XDCB từ nguồn vốn NSNN KBNN Khoái Châu 59 4.1.2 Thực trạng kiểm soát chi đầu XDCB từ nguồn vốn NSNN KBNN Khoái Châu 63 4.1.3 Kết khảo sát hạn chế kiểm soát chi vốn đầu XDCB KBNN Khoái Châu 87 4.1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác kiểm soát chi vốn đầu XDCB từ nguồn vốn NSNN KBNN Khối Châu 91 4.1.5.Đánh giá cơng tác kiểm soát chi vốn đầu XDCB KBNN Khoái Châu giai đoạn 2011 - 2013 4.2 98 Một số giải pháp tăng cường kiểm soát chi vốn đầu XDCB từ nguồn vốn NSNN KBNN Khoái Châu: 104 4.2.1 Mục tiêu, phương hướng thực kiểm soát chi đầu XDCB từ nguồn vốn NSNN KBNN Khoái Châu: 104 4.2.2 Một số giải pháp tăng cường kiểm soát chi vốn đầu XDCB từ nguồn vốn NSNN qua KBNN Khoái Châu 106 PHẦN V KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 113 5.1 Kết luận 113 5.2 Kiến nghị 114 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 117 PHỤ LỤC 119 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page DANH MỤC BẢNG STT 3.1 Tên bảng Trang Tình hình phân bổ sử dụng đất huyện Khoái Châu tỉnh Hưng Yên 40 3.2 Dân số, lao động việc làm 41 3.3 Giá trị sản xuất ngành kinh tế huyện Khoái Châu giai đoạn 2011 - 2013 3.4 Số lượng cán kiểm soát chi vốn đầu XDCB KBNN Khoái Châu 4.1 60 Tỉ lệ giải ngân vốn đầu XDCB KBNN Khoái Châu giai đoạn 2011 - 2013 4.3 50 Khái quát tình hình toán vốn đầu XDCB từ nguồn vốn NSNN KBNN Khoái Châu giai đoạn 2011 - 2013 4.2 43 62 Số dư tạm ứng vốn thực đầu XDCB từ NSNN KBNN Khoái Châu giai đoạn 2011 - 2013 67 4.4 Tình hình trả lại dự án thực đầu KBNN Khoái Châu 73 4.5 Tình hình trả lại dự án thuộc nhiều nguồn vốn KBNN Khối Châu Tình hình trả lại dự án thuộc vốn nghiệp tính chất đầu 80 KBNN Khoái Châu 84 4.6 4.7 Bảng đánh giá hạn chế kiểm soát chi vốn đầu XDCB KBNN Khoái Châu 4.8 Thủ tục kiểm soát chi vốn đầu XDCB từ nguồn vốn NSNN qua KBNN Khoái Châu 4.9 87 88 Thời gian giải ngân đáp ứng yêu cầu dự án đầu XDCB từ nguồn vốn NSNN qua KBNN Khoái Châu 88 4.10 Thủ tục toán vốn đầu XDCB từ nguồn vốn NSNN KBNN Khối Châu Học viện Nơng nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nơng nghiệp 89 Page 4.11 Tính chun nghiệp cán kiểm soát chi KBNN Khoái Châu tiếp xúc với chủ đầu 89 4.12 Trình độ chun mơn nghiệp vụ cán kiểm sốt chi KBNN Khoái Châu kiểm soát chi vốn đầu XDCB 90 4.13 Kết đánh giá giải pháp tăng cường kiểm soát chi vốn đầu XDCB từ nguồn vốn NSNN qua KBNN Khoái Châu Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp 107 Page vii DANH MỤC BIỂU ĐỒ STT Tên biểu đồ Trang 3.1 cấu dự án theo lĩnh vực kinh tế 4.1 Thực trạng kiểm soát chi chuẩn bị đầu XDCB qua KBNN 53 Khoái Châu giai đoạn 2011 - 2013 4.2 64 Thực trạng kiểm soát chi vốn thực đầu XDCB từ NSNN KBNN Khoái Châu giai đoạn 2011 - 2013 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 70 Thực trạng kiểm soát chi vốn đền bù, giải phóng mặt tái định cư KBNN Khoái Châu giai đoạn 2011 - 2013 75 Thực trạng kiểm soát chi dự án thuộc nhiều nguồn vốn thuộc nhiều cấp ngân sách KBNN Khoái Châu giai đoạn 2011 - 2013 79 Thực trạng kiểm sốt chi vốn nghiệp tính chất đầu KBNN Khoái Châu giai đoạn 2011 - 2013 82 Tình hình tốn tất tốn dự án hồn thành KBNNKhối Châu giai đoạn 2011 - 2013 86 cấu chi NSNN giai đoạn 2011 - 2013 93 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page DANH MỤC SƠ ĐỒ STT 2.1 Tên biểu đồ Trang Quy trình luân chuyển chứng từ tạm ứng, toán vốn đầu qua KBNN 26 3.1 cấu tổ chức Kho bạc Nhà nước Khoái Châu 46 3.2 Các dự án đầu XDCB kiểm soát qua KBNN Khoái Châu 49 3.3 Khung phân tích đề tài 54 4.1 Các nhân tố ảnh hưởng đến cơng tác kiểm sốt chi vốn đầu XDCB từ NSNN KBNN Khoái Châu Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp 91 Page dụng sai mục đích, sai đối tượng trái với chế độ quản lý tài Nhà nước, đồng thời báo cáo Bộ Tài để xử lý Thường xun đơn đốc chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án thực quy định tạm ứng thu hồi vốn tạm ứng, phối hợp với chủ đầu thực kiểm tra vốn tạm ứng để thu hồi khoản tồn đọng chưa sử dụng sử dụng khơng mục đích Đơn đốc chủ đầu tốn dứt điểm cơng nợ dự án toán tất toán tài khoản Thứ ba, đại hóa hoạt động kiểm sốt chi vốn đầu XDCB dựa ứng dụng công nghệ thông tin Công nghệ thơng tin ngày phát triển tác dụng to lớn đời sống xã hội thực thi nhiệm vụ; thực thi nhiệm vụ nay, đặc biệt nhiệm vụ kiểm sốt chi NSNN nói chung chi đầu XDCB nói riêng tất cơng việc kiểm sốt thực máy tính (từ việc nhập dự tốn, kiểm tra dự toán, tổng giá trị toán, kiểm tra số dư tài khoản ) Trong việc hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ KBNN việc đại hóa cơng nghệ thơng tin KBNN vai trò quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng kiểm sốt chi NSNN qua KBNN Thực Đề án : “Hiện đại hóa Kho bạc Nhà nước” với mục tiêu “3 không”: - Kho bạc kho khơng tiền: Nghĩa tối đa đến năm 2020 việc toán, chi trả cho khách hàng thực thơng quan hình thức “chuyền khoản, ATM, tốn điện tử” - Khơng chứng từ giấy: Nghĩa tồn hoạt động thơng qua hình thức số hóa, điện tử, tốn qua chương trình phần mềm tin học Kho bạc kết nối máy tính đến tận chủ đầu dự án, đơn vị sử dụng ngân sách - Không khách hàng: Nghĩa giao dịch với kho bạc đơn vị thực qua hệ thống máy tính, máy tính kết nối từ Kho bạc đến tất đơn vị thụ hưởng ngân sách nhà nước chủ đầu dự án, Ban Quản lý dự án Để thực thành công Đề án phát triển Kho bạc Nhà nước đến năm 2020, KBNN phải tiến hành đào tạo, bồi dưỡng tin học cán chuyên môn nghiệp vụ Đồng thời đầu mới, nâng cấp hệ thống máy tính số lượng chất lượng (bao gồm máy chủ máy trạm) đảm bảo đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ c) Nhóm giải pháp phía KBNN Khối Châu: Thứ nhất, định kỳ đột xuất kiểm tra chủ đầu tình hình thực dự án, việc chấp hành chế độ, sách tài đầu phát triển, tình hình quản lý, sử dụng vốn đầu Thứ hai, rà soát hồ sơ XDCB toán KBNN Khoái Châu, dự án thời gian quy định, dự án chưa tốn dự án tốn vốn mà chưa làm thủ tục tất toán tài khoản toán vốn đầu Phối hợp với quan quyền địa phương biện pháp cụ thể chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án đầu xây dựng cơng trình, ràng buộc trách nhiệm pháp lý chủ đầu để hồn tất thủ tục, hồ sơ tốn KBNN Thứ ba, nghiêm túc thực quy trình tốn vốn đầu vốn nghiệp tính chất đầu qua KBNN Trường hợp phát định cấp thẩm quyền trái với quy định hành, phải văn đề nghị xem xét lại nêu rõ ý kiến đề xuất Thứ tư, đào tạo, bồi dưỡng cán làm công tác kiểm soát chi vốn đầu tư, đảm bảo đội ngũ cán đủ trình độ, lực, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp PHẦN V KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Nghiên cứu hệ thống hóa số vấn đề lý luận thực tiễn vốn đầu XDCB, kiểm soát vốn đầu XDCB, nội dung quy trình kiểm soát vốn đầu XDCB qua KBNN, mục tiêu cơng tác kiểm sốt tốn, nhân tố ảnh hưởng đến cơng tác kiểm sốt tốn vốn đầu XDCB KBNN…; kinh nghiệm KBNN tỉnh khác kiểm soát chi vốn đầu XDCB qua KBNN; sở nghiên cứu rút số học vận dụng vào việc nghiên cứu hồn thiện kiểm sốt chi vốn đầu XDCB KBNN Khoái Châu - tỉnh Hưng Yên Nghiên cứu từ việc đánh giá cơng tác kiểm sốt chi vốn đầu XDCB KBNN Khoái Châu, bao gồm từ việc kiểm soát chi vốn chuẩn bị đầu tư, vốn thực đầu tư, vốn đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, vốn dự án thuộc nhiều nguồn vốn ngân sách nhà nước đến vốn nghiệp tính chất đầu tư; nghiên cứu đánh giá chung, gồm mặt hạn chế kiểm sốt chi vốn đầu XDCB Từ phân tích hạn chế cơng tác kiểm sốt chi vốn đầu XDCB qua KBNN… Nghiên cứu đưa số kết luận sau: - Tốc độ giải ngân vốn đầu XDCB qua KBNN chậm: Kho bạc Nhà nước Khối Châu ln hồn tốt nhiệm vụ kiểm soát chi vốn đầu XDCB từ nguồn vốn NSNN qua KBNN Tỷ lệ giải ngân vốn đầu XDCB KBNN Khoái Châu giai đoạn 2011 - 2013 trung bình 85% kế hoạch vốn năm, hàng trăm tỉ vốn đầu XDCB từ nguồn vốn NSNN giải ngân đảm bảo mục đích, đối tượng, tuân thủ sách chế độ Nhà nước Hàng trăm cơng trình xây dựng bản: Trụ sở, nhà làm việc, nhà văn hóa, trường học, đường xá, cầu cống, mương máng xây dựng, nâng cao sở vật chất - kỹ thuật huyện Khối Châu, góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân Tuy nhiên, tốc độ giải ngân vốn đầu XDCB từ nguồn vốn NSNN chậm giai đoạn với mục tiêu kiểm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mơ, Đảng Nhà nước nhiều văn hướng dẫn cơng tác kiểm sốt chi vốn đầu tư, đặc biệt Chỉ thị 1792/CT-TTg ngày15/10/2011 Thủ tướng Chính phủ - Vẫn tồn dự án kéo dài thời hạn toán thời gian quy định Định kỳ đột xuất, KBNN phải tiến hành kiểm tra chủ đầu tiến trình triển khai dự án, tình hình chấp hành sách tài đầu tư, … Tuy nhiên cơng tác chưa KBNN Khối Châu quan tâm mức Vẫn tồn nhiều dự án thời gian toán theo quy định, dự án chưa tốn dự án chưa tất tốn tài khoản nhiều Từ kết nghiên cứu cơng tác kiểm sốt chi vốn đầu XDCB từ nguồn vốn NSNN KBNN Khoái Châu, nghiên cứu đề số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kiểm sốt chi vốn đầu XDCB KBNN Khoái Châu - tỉnh Hưng Yên, giải pháp chủ yếu tập trung vào: - Giải pháp chế sách Nhà nước - Giải pháp tổ chức thực sách, pháp luật Nhà nước lĩnh vực chi đầu XDCB - chế xử phạt với hành vi vi phạm lĩnh vực Kho bạc Nhà nước - Về đạo điều hành quan quyền địa phương - Giải pháp phía Kho bạc Nhà nước - Giải pháp Kho bạc Nhà nước Khoái Châu 5.2 Kiến nghị 5.2.1 Kiến nghị với Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước: * Đối với Bộ Tài chính: - Bộ Tài cần sớm sửa đổi, bổ sung hệ thống văn kiểm soát tốn vốn đầu vốn nghiệp tính chất đầu tu Luật, Nghị định đầu thay đổi Hồn thiện hệ thống văn bản, quy định kiểm soát toán vốn đầu vốn nghiệp tính chất đầu theo hướng thống tập trung đầu mối - Khi thay đổi chế sách quản lý đầu xây dựng Chính phủ, Bộ Tài cần khẩn trương ban hành văn hướng dẫn thực để tạo thống nhất, tránh trường hợp chậm trễ gây khó khăn q trình kiểm soát toán vốn đầu từ NSNN hệ thống KBNN - Bộ Tài cần tham mưu với Chính phủ, Quốc hội sớm sửa đổi Quyết định việc quy định chức năng, nhiệm vụ Hệ thống Kho bạc Nhà nước nhằm nâng cao vai trò, vị KBNN cho phù hợp với điều kiện hội nhập phát triển • Đối với Kho bạc Nhà nước: Kho bạc Nhà nước cần thực đồng chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến năm 2020 theo Đề án Chính phủ phê duyệt Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm Phối hợp chặt chẽ với quan quyền cấp việc giải khó khăn, vướng mắc tốn vốn đầu XDCB từ NSNN Chủ động kiến nghị, đề xuất cấp thẩm quyền hồn thiện quy trình kiểm sốt tốn vốn đầu vốn nghiệp tính chất đầu qua KBNN theo hướng thống tập trung đầu mối Quán triệt tưởng đến tất cơng chức làm cơng kiểm sốt chi vốn đầu tn thủ quy trình tốn vốn đầu XDCB qua KBNN, thực văn minh văn hóa nghề Kho bạc, thực nghiêm túc 10 điều kỷ luật ngành Tổ chức thi tìm hiểu ngành Tài Kho bạc, hội thi nghiệp vụ để nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ cán bộ, chủ động đào tạo bồi dưỡng cán cho phù hợp với yêu cầu 5.2.2 Kiến nghị với UBND huyện Khoái Châu, UBND xã, thị trấn địa bàn huyện Khoái Châu: Thứ nhất, UBND huyện UBND xã, thị trấn thuộc huyện Khối Châu vai trò quan trọng việc quản lý đầu xây dựng, quan quản lý trực tiếp đầu xây dựng, cấp định đầu dự án đầu địa bàn huyện Khoái Châu UBND huyện UBND xã, thị trấn địa bàn huyện Khoái Châu phải quản lý sát đến dự án đầu tư, giai đoạn thực dự án, đẩy nhanh tốc độ giải ngân vốn đầu XDCB Thứ hai, định đầu xây dựng dự án phải đảm bảo quy hoạch phát triển vùng, lãnh thổ Các dự án xây dựng phải bố trí kế hoạch tốn năm, không định đầu dự án không bố trí kế hoạch vốn Thứ ba, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch Đầu tư, KBNN tỉnh, huyện tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho chủ đầu trình triển khai thực dự án Thứ tư, UBND huyện, UBND xã, thị trấn địa bàn phải đảm bảo công tác dân vận hiệu quả, đảm bảo giải phóng mặt để đầu dự án huyện, xã kịp thời Thứ năm, cấp định đầu trực tiếp Ban Quản lý dự án đầu XDCB địa bàn, UBND huyện UBND xã, thị trấn phải đảm bảo công tác lựa chọn nhà thầu thi cơng hiệu quả, lực, đảm bảo thi công dự án đầu XDCB nhanh, chất lượng; đảm bảo sử dụng nguồn vốn NSNN mục đích, tiết kiệm hiệu Thứ sáu, UBND huyện phải đôn đốc UBND xã, thị trấn địa bàn khẩn trương lập trình tốn vốn đầu dự án, cơng trình hồn thành khẩn trương phê duyệt toán vốn đầu dự án, cơng trình hồn thành đầy đủ điều kiện, hồ sơ, thủ tục theo luật định để làm sở cho KBNN Khoái Châu toán tất toán tài khoản toán vốn đầu XDCB KBNN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Luật số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sửa đổi, bổ sung số điều Luật liên quan đến đầu xây dựng Luật Kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Luật số Kiểm toán Nhà nước số 37/2005/QH11 ngày 14/6/2005 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Luật Đầu số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 Chính phủ Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng Nghị định số 71/2005/NĐ-CP ngày 06/6/2005 Chính phủ quản lý đầu xây dựng cơng trình đặc thù Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 Chính phủ quản lý dự án đầu xây dựng cơng trình 10 Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 Chính phủ hợp đồng hoạt động xây dựng 11 Thông số 86/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 Bộ Tài Quy định quản lý, toán vốn đầu vốn nghiệp tính chất đầu thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước 12 Quyết định số 282/QĐ-KBNN ngày 20/4/2012 Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước việc Quy trình kiểm sốt tốn vốn đầu vốn nghiệp tính chất đầu qua Kho bạc Nhà nước 13 Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND ngày 20/7/2011 UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quy định phân công nhiệm vụ phân cấp quản lý lĩnh vực quy hoạch xây dựng, quản lý dự án đầu xây dựng cơng trình, quản lý chi phí đầu xây dựng cơng trình địa bàn tỉnh 14 Giáo trình Quản lý Tài cơng – Nhà xuất Tài năm 2009 – PGS.TS Dương Đăng Chinh 15 Giáo trình Tài cơng – Trường Đại học Kinh doanh Công nghệ Hà Nội năm 2009 – GS.TS Vũ Văn Hóa 16 Hồng Thị Lan Phương, 2010, Luận văn thạc sỹ “Tăng cường kiểm soát chi vốn đầu xây dựng Kho bạc Nhà nước Liên Chiểu” Năm 2010 Đại học Đà Nẵng 17 Nguyễn Thái Hà, 2006, “Thực trạng số giải pháp nâng cao chất lượng kiểm soát toán vốn đầu XDCB qua hệ thống KBNN” Năm 2006 Đề tài nghiên cứu khoa học cấp ngành KBNN 18 Dương Cao Sơn, 2008, “ Hồn thiện cơng tác quản lý chi vốn đầu XDCB thuộc nguồn vốn NSNN qua KBNN” Năm 2008 Học viện Tài 19 Cổng thơng tin điện tử Bộ Tài chính, “Chiến lược phát triển ngành tài chính” http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/Chien%20luocPTTC? p_page_ id=73685944&pers_id=73685659&item_id=73453371&p_details=1 20 Cổng thông tin điện tử Kho bạc Nhà nước, “Công văn Kho bạc Nhà nước hướng dẫn số nội dung kiểm soát toán vốn đầu tư” http://portal.kbnn.vn/news/Lists/SystemAnnouncements/non%20expire.aspx? Pag ed=TRUE&p_Created=20140827%2009%3a41%3a44&p_ID=1459&PageFirstR ow=151&&View={5948EB5C-9C79-427B-A215-9B7BBFEE3443} 21 Trương Thị Tuấn Linh, “Một số giải pháp tăng cường quản lý tạm ứng thu hồi tạm ứng cơng tác kiểm sốt tốn dự án đầu sử dụng vốn NSNN qua KBNN” Tạp chí Quản lý Ngân quỹ Quốc gia số 144, tháng 6/2014 22 Ths Nguyễn Công Điều, “Xử phạt vie phạm hành lĩnh vực KBNN – Biện pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn NSNN” Tạp chí Quản lý Ngân quỹ Quốc gia số 145, tháng 7/2014 PHỤ LỤC Phiếu điều tra công tác kiểm soát chi vốn đầu XDCB từ NSNN KBNN Khối Châu Phần I Thơng tin chung Họ tên………………………………………………………Tuổi……………… - Giới tính: Nam F Nữ F Làm việc quan/đơn vị/doanh nghiệp: ……………………………………… Chức vụ: Phần II Đánh giá cơng tác kiểm sốt chi vốn đầu XDCB từ NSNN KBNN Khối Châu Xin Ơng/bà cho biết đánh giá cơng tác kiểm sốt chi vốn đầu XDCB từ NSNN KBNN Khoái Châu Cơng tác giải ngân Thủ tục kiểm sốt chi vốn đầu XDCB từ NSNN KBNN Khoái Châu? Đơn giản Cần phải đơn giản Phức tạp Thời gian giải ngân đáp ứng yêu cầu dự án? Dài Trung bình Ngắn Cơng tác tốn vốn đầu XDCB KBNN Khoái Châu Thủ tục toán vốn đầu XDCB KBNN Khoái Châu? Đơn giản Cần phải đơn giản Phức tạp Đánh giá chung cán kiểm soát chi vốn đầu XDCB KBNN Khoái Châu Cán kiểm soát chi vốn đầu XDCB KBNN Khoái Châu đáp ứng tnh chuyên nghiệp chưa? Chuyên nghiệp Chưa chuyên nghiệp Cần phải đào tạo thêm Trình độ chun mơn nghiệp vụ cán kiểm soát chi vốn đầu XDCB KBNN Khoái Châu? Phù hợp Chưa phù hợp Cần phải đào tạo thêm Để nhằm hoàn thiện cơng tác kiểm sốt chi vốn đầu XDCB từ NSNN KBNN Khối Châu, xin Ơng/bà cho ý kiến đánh giá giải pháp kiến nghị đề xuất với quan KBNN? (đề nghị đánh số theo thứ tự ưu tiên từ đến điểm số thấp điểm điểm số cao nhất) Giải pháp Đánh giá Cải tiến số hồ sơ, thủ tục giải ngân vốn đầu XDCB KBNN Cải cách quy trình kiểm sốt, tốn vốn đầu vốn nghiệp tính chất đầu qua KBNN Tăng cường hiệu kiểm soát chi vốn đầu XDCB qua KBNN Tăng cường cơng tác kiểm tra tình hình thực dự án, việc chấp hành chế độ, sách tài đầu phát triển, tình hình quản lý sử dụng vốn Tăng cường công tác xử lý nợ đọng XDCB Hiện đại hóa hoạt động kiểm soát chi vốn đầu XDCB dựa ứng dụng cơng nghệ thơng tin Nâng cao tính chun nghiệp trình độ chun mơn nghiệp vụ cán kiểm soát chi vốn đầu XDCB Giải pháp khác (đề nghị ghi cụ thể) …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Xin chân thành cảm ơn Ông/Bà! Ngày tháng .năm Phỏng vấn viên Người vấn (Ký ghi rõ họ tên) (Ký ghi rõ họ tên) ... nghiệm kiểm soát chi vốn đầu tư XDCB từ ngân sách nhà nước Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên 34 2.2.3 Kinh nghiệm rút cho Kho bạc Nhà nước Khoái Châu kiểm soát toán vốn đầu tư XDCB từ ngân sách Nhà nước. .. VỀ KIỂM SOÁT CHI VỐN ĐẦU TƯ XDCB TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC 2.1 Cơ sở lý luận kiểm soát chi vốn đầu tư XDCB từ ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước 2.1.1 Một số khái niệm vốn. .. luận kiểm soát chi vốn đầu tư XDCB từ ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước 2.1.1 Một số khái niệm vốn đầu tư XDCB từ ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước 2.1.2 Vai trò Kho bạc Nhà nước kiểm
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tại ko bạc nhà nước khoái châu tỉnh hưng yên , Kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tại ko bạc nhà nước khoái châu tỉnh hưng yên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay