Khả năng sản xuất của chim gáy trắng (EURASIAN COLLARED DOVE) nuôi trong nông hộ

143 7 0
  • Loading ...
1/143 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 09:50

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM TRẦN THỊ VÂN HÀ KHẢ NĂNG SẢN XUẤT CỦA CHIM GÁY TRẮNG (EURASIAN COLLARED DOVE) NUÔI TRONG NÔNG HỘ LUẬN VĂN THẠC SĨ HÀ NỘI, NĂM 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM TRẦN THỊ VÂN HÀ KHẢ NĂNG SẢN XUẤT CỦA CHIM GÁY TRẮNG (EURASIAN COLLARED DOVE) NUÔI TRONG NÔNG HỘ Chuyên ngành : CHĂN NUÔI Mã số : 60.62.01.05 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PSG-TS BÙI HỮU ĐOÀN HÀ NỘI, NĂM 2015 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình Tơi xin cam đoan giúp đỡ để thực luận văn cám ơn thơng tin trích dẫn rõ nguồn gốc Tác giả luận văn Trần Thị Vân Hà Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page i LỜI CẢM ƠN Sau q trình học tập, thực tập hồn thành luận văn tơi xin bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc tới Ban chủ nhiệm khoa thầy cô giáo khoa Chăn nuôi & Nuôi trồng thủy sản- Học vuiện Nông nghiệp Việt Nam đào tạo giúp đỡ tồn khóa học Xin chân thành cảm ơn PGS.TS Bùi Hữu Đồn – P Trưởng khoa Chăn ni & Ni trồng thủy sản, Thày tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tơi suốt q trình thực tập hồn thành luận văn Xin chân thành cảm ơn Nông hộ chăn nuôi chim gáy trắng Minh Đức, thôn Kim Xà, xã Đơng Tảo, huyện Khối Châu, tỉnh Hưng n tạo điều kiện sở vật chất để thực đề tài Xin chân thành cảm ơn gia đình, người thân, bạn bè đồng nghiệp ln bên cạnh, giúp đỡ, động viên khích lệ tơi suốt thời gian học tập hoàn thành luận văn Tác giả luận văn Trần Thị Vân Hà Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC BẢNG vi DANH MỤC BIỂU ĐỒ vii DANH MỤC HÌNH ẢNH vii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục têu đề tài 2.1 Mục têu 2.2 tổng quát Mục têu cụ thể Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Nguồn gốc, đặc điểm chim gáy trắng 1.1.1 Nguồn gốc 1.1.2 Một số đặc điểm chung chim gáy trắng 1.1.3 Phân loại chim gáy trắng 1.2 Cơ sở khoa học đề tài 1.2.1 Cơ sở khoa học khả sinh sản 1.2.2 Cơ sở khoa học khả sinh trưởng cho thịt gia cầm 20 1.2.3 Cơ sở khoa 27 1.3 học tiêu tốn thức ăn Tình hình nghiên cứu ngồi nước 27 1.3.1 Tình hình nghiên cứu ngồi nước .27 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nơng nghiệp Page 1.3.2 Tình hình 28 nghiên Chương ĐỐI TƯỢNG - NỘI DUNG VÀ cứu nước PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 29 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 2.1 Đối tượng, địa điểm thời gian nghiên cứu 29 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu .29 2.1.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu .29 2.2 Nội dung nghiên cứu .29 2.2.1 Nghiên cứu số đặc điểm ngoại hình tập tính chim gáy trắng 29 2.2.2 Một số tiêu đánh giá khả sinh sản đàn chim sinh sản: 29 2.2.3 Một số tiêu đánh giá khả sinh trưởng sức sản xuất thịt đàn chim thương phẩm: .29 2.3 Phương pháp nghiên cứu 30 2.3.1 Phương pháp theo dõi theo gia đình chim 30 2.3.2 Kỹ thuật chăm sóc ni dưỡng .30 2.4 Các tiêu theo dõi phương pháp xác định 32 2.4.1 Khảo sát khả sinh sản đàn chim bố mẹ 32 2.4.2 Khảo sát khả cho thịt đàn gáy trắng thương phẩm (từ nở đến 28 ngày tuổi) 34 2.5 Hiệu kinh tế nuôi chim gáy trắng .36 2.6 Phương pháp xử lý số liệu .36 Chương KẾT QUẢ - THẢO LUẬN 38 3.1 Một số kết nghiên cứu đàn chim sinh sản 38 3.1.1 Màu sắc lông 38 3.1.2 Một số tập tnh chim gáy trắng 40 3.2 Khả sinh sản chim gáy trắng 45 3.2.1 Khả sinh sản .45 3.2.2 Tỷ lệ ấp nở khả nuôi chim gáy trắng .48 3.2.3 Khối lượng chất lượng trứng 49 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 3.3 Khả cho thịt chim gáy trắng thương phẩm 52 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 3.3.1 Tỷ lệ nuôi sống 52 3.3.2 Khối lượng thể .54 3.3.3 Khả sinh trưởng chim gáy trắng 57 3.3.4 Năng suất thịt 59 3.3.5 Tiêu tốn thức ăn 61 3.4 Hiệu kinh tế nuôi chim gáy trắng .62 KẾT LUẬN - ĐỀ NGHỊ 64 Kết luận 64 Đề nghị .65 TÀI LIỆU THAM KHẢO .68 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page DANH MỤC BẢNG STT Tên bảng Trang 2.1 Khẩu phần chế độ dinh dưỡng nuôi chim gáy trắng 31 3.1 Tỷ lệ màu lông chim gáy trắng 38 3.2 Một số tập tính sinh học chim gáy trắng 40 3.3 Một số tiêu theo dõi khả sinh sản chim gáy trắng 45 3.4 Một số tiêu đánh giá khả sinh sản chim gáy trắng 49 3.5 Một số kết khảo sát chất lượng trứng chim gáy trắng 50 3.6 Chất lượng trứng chim gáy trắng 51 3.7 Tỷ lệ nuôi sống chim gáy trắng từ - tuần tuổi 53 3.8 Khối lượng chim non từ nở đến tuần tuổi 54 3.9 Khả sinh trưởng chim gáy trắng (n=30) 57 3.10 Kết khảo sát thân thịt chim gáy trắng lúc 28 ngày tuổi 59 3.11 Tiêu tốn chi phí thức ăn 61 3.12 Kết nuôi chim gáy trắng 62 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 67 TÀI LIỆU THAM KHẢO A TIẾNG VIỆT Nguyễn Ân, Hoàng Gián, Lê Viết Ly, Nguyễn Văn Thiên (1983), Di truyền giống động vật, NXB Nông nghiệp, Hà Nội, Tr 86, 185 Nguyễn Ân (1984), Di truyền giống động vật, NXB Nông nghiệp, Hà Nội Nguyễn Thị Thanh Bình (1998), Nghiên cứu khả sinh sản sản xuất gà Ri, Luận văn Thạc sĩ khoa học Nông nghiệp, Viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp Việt Nam Trịnh Xuân Cư, Hồ Lam Sơn, Lương Thị Hồng, Nguyễn Đăng Vang (2001), Nghiên cứu số đặc điểm ngoại hình tính sản xuất gà Mía điều kiện chăn ni tập trung, Phần chăn nuôi gia cầm Báo cáo khoa học chăn nuôi Thú y 1999 - 2000 Bộ nông nghiệp PTNT, Thành phố Hồ Chí Minh tháng 4/2001, tr 244 253 Bạch Thanh Dân (1995), Kết bước đầu xác định yếu tố hình dạng, khối lượng trứng tỷ lệ ấp nở trứng ngan, Kết nghiên cứu khoa học - cơng trình nghiên cứu nghiên cứu sinh, Viện khoa học kỹ thuật Nông nghiệp Việt Nam, tr 397 - 399 Nguyễn Huy Đạt, Nguyễn Thành Đồng CS (2001), Nghiên cứu chọn lọc, nhân giống gà Lương Phượng Hoa trại chăn nuôi Liên Ninh” Báo cáo kết Nghiên cứu Khoa học 1999- 2000, Trung tâm nghiên cứu gia cầm Vạn Phúc Nguyễn Huy Đạt, Vũ Thị Hương, Hồ Xuân Tùng (2005) “Nghiên cứu chọn lọc nâng cao suất gà Ri vàng rơm”, Báo cáo khoa học năm 2005, Viện chăn nuôi 2006, trang 203, tramg 203 Nguyễn Duy Điều (2008), Nghiên cứu sức sản xuất, chọn lọc nhân chim bồ câu Pháp Luận án tiến sĩ nơng nghiệp Bùi Hữu Đồn (2009), Giáo trình chăn nuôi đà điểu chim – NXB Nông nghiệp 10 Bùi Hữu Đồn (2009), Giáo trình chăn ni bồ câu chim cút – NXB Nơng nghiệp 11.Bùi Hữu Đồn (2009), Sổ tay nuôi bồ câu chim cút – NXB Nơng nghiệp 12.Bùi Hữu Đồn (2009) Ảnh hưởng ta cực tm đến khả sản xuất gà broiler – 10 tuần tuổi Đăng trang: http://www.hua.edu.vn:85/cnts/index.php? option=com_content&task=v iew&id=1447&Itemid=218 13.Bùi Hữu Đoàn, Hoàng Thanh (2008), Đánh giá khả sản xuất chim Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 68 cút Nhật Bản nuôi nông hộ thị xã Từ Sơn - Bắc Ninh - Tạp chí khoa học phát triển năm 2010 14.Bùi Hữu Đồn (2010), Ni phòng trị bệnh cho chim bồ câu - NXB Nông nghiệp 15.Đào Lệ Hằng (2001), Bước đầu nghiên cứu số tính trạng gà H'Mông nuôi bán công nghiệp Đồng Miền bắc Việt Nam, Luận văn Thạc sỹ khoa học sinh học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 16.Phạm Thị Hòa (2004), Nghiên cứu số đặc điểm sinh học khả sinh học, Trưòng Đại học Sư Phạm, Hà Nội 17 Nguyễn Mạnh Hùng, Hoàng Thanh, Bùi Hữu Đoàn, Nguyễn Thị Mai (1994), Chăn nuôi gia cầm NXB Nông nghiệp 18.Trương Th Hường, Trần Cơng Xn, Nguyễn Thị Tình, Nguyễn Duy Điều (1998), Kết nghiên cứu chọn lọc số tính trạng sản xuất dòng bồ câu Pháp TiTan Mimas qua hệ Viện Chăn nuôi 19.Johansson, (1972), Cơ sở di chuyền suất chọn giống động vật (Phan Cự Nhân, Trần Đình Miên, Tạ Tồn, Trần Đình Trọng dịch) 20.Khavecman Sự Di Truyền Năng Suất Ở Gia Cầm, Cơ Sở Di Truyền Năng Suất Và Chọn Giống Động Vật Dịch Phan Cự Nhân Johansson chủ biên, Trần Đình Miên, Trần Đình Trọng tập 2: NXB khoa học kỹ thuật, Hà nội, 1978 21.Nguyễn Quý Khiêm (1996), Nghiên cứu số yếu tố ảnh hưởng đến kết ấp nở trứng gà Tam Hoàng Goldline Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thuỵ Phương, Luận án thạc sĩ khoa học Nông nghiệp, Viện KHKT Nông nghiệp Việt Nam, Hà Nội 1996, trang 36 22.Lã Văn Kính (2000) Kỹ thuật ni gà đẻ thương phẩm vùng khí hậu nóng, Nhà xuất Nông nghiệp, Hà Nội trang 142 – 159 23.Kushner K.F (1974), Các sở di truyền học lựa chọn giống gia cầm, Tạp chí Khoa học KTNN số 141, trang 222-227 24.Đặng Hữu Lanh Cs (1995), Cơ sở di truyền học giống vật nuôi, NXBGD Hà Nội, Tr 90-100 25 Đào Đức Long (2000), Sinh học giống gia cầm Việt Nam – NXB Nông nghiệp 26.Bùi Đức Lũng (1992), "Nuôi gà thịt broler xuất cao", Báo cáo chuyên đề Hội nghị Quản lý kỹ thuật ngành gia cầm, Thành phố Hồ Chí Minh, Tr 1- 24 Học viện Nơng nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 69 27.Bùi Đức Lũng, Lê Hồng Mận (1995), Thức ăn nuôi dưỡng gia cầm, Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 70 NXB Nông nghiệp, Hà Nội 28.Ngô Giản Luyện (1994), Nghiên cứu số tnh trạng suất dòng chủng V1, V3, V5 giống gà thịt cao sản Hybro điều kiện Việt Nam, Luận án PTS Khoa học Nông nghiệp, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Việt Nam 29.Lê Viết Ly (1995), Sinh lý thích nghi, sinh lý gia súc, Giáo trình cao học Nông nghiệp, NXB Nông nghiệp, Hà Nội, tr.246-283 30.Nguyễn Thị Mai (1994), Nghiên cứu mức lượng Protein cho gà Hybro từ 0-5 tuần tuổi, Luận văn thạc sỹ, trường ĐHNN I Hà Nội, Trang 45-73 31.Nguyễn Thị Mai (2001), Xác định giá trị lượng trao đổi ME số loại thức ăn cho gà mức lượng hợp lý cho gà Broiler, Luận án tiến sỹ KHNN, Trường ĐHNN I Hà Nội 32.Nguyễn Thị Mai, Bùi Hữu Đồn, Hồng Thanh (2009), Giáo trình chăn nuôi gia cầm - NXB Nông nghiệp 33.Lê Hồng Mận, Lê Hồng Hải, Nguyễn Phúc Độ Trần Long "Kết Quả Lai Tạo Gà Thương Phẩm Trứng Giữa Giống Rhode Island Red Với Giống Lerhorn Trắng." In Tuyển tập cơng trình nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật gia cầm (1986 - 1996) Trang: 64-68 Nxb Nông nghiệp, hà nội, 1993 34.Trần Đình Miên, Nguyễn Kim Đường (1992), Chọn giống nhân giống gia súc, NXB Nông nghiệp, Hà Nội, trang 40-116 35.Trần Đình Miên, Nguyễn Văn Thiện (1995), Chọn giống nhân giống vật nuôi - NXB Nông nghiệp 36 Trần Đình Miên, Phan Cự Nhân, Nguyễn Văn Thiện, Trịnh Đình Đạt (1994), Di truyền chọn giống động vật (sách dùng cho Cao học Nông Nghiệp), Nhà xuất Nông nghiệp, Hà Nội - 1994, Tr 42- 74, 82- 160 37.Nguyễn Thị Thúy Mỵ (1977), Khảo Sát So Sánh Khả Năng Sản Xuất Của Gà Broiler 49 Ngày Tuổi Thuộc Các Giống Aa, Avian, Be Nuôi Vụ Hè Tại Thái Nguyên, Luận văn thạc sỹ nông nghiệp, Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên 38.Lê Thị Nga, Nguyễn Đăng Vang, Trần Công Xuân cộng (2000) “Nghiên cứu khả cho thịt lai gà Kabir với gà Tam Hoàng JC”, Báo cáo khoa học, Viện chăn nuôi, trang 59 39.Trần Kim Nhàn, Phạm Công Thiếu, Vũ Ngọc Sơn, Hồng Văn Tiện, Diêm Học viện Nơng nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 70 Công Tuyên, Nguyễn Thị Thúy, Nguyễn Thị Hồng (2008), Khả Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 71 sản xuất tổ hợp lai gà VCN-15 với gà Ai Cập Báo cáo khoa học Viện Chăn ni 2009 40.Phan Cự Nhân, Trần Đình Miên (1998), Di truyền học tập tnh, NXB giáo dục, Hà Nội 41.Vũ Quang Ninh "Nghiên Cứu Một Số Đặc Điểm Sinh Vật Học Và Khả Năng Sản Xuất Của Giống Gà Xương Đen Thái Hòa Trung Quốc." Đại học Nơng nghiệp I - Hà nội, 2002 42.Trần Thị Mai Phương (2004), Nghiên cứu khả sinh sản, sinh trường phẩm chất thịt giống gà ÁC Việt Nam Luận án tến sỹ Nông nghiệp, Viện Chăn Nuôi, Hà Nội 43.Robests Di Truyền Động Vật Dichj Phan Xuân Cự NXB Khoa học kỹ thuật Hà N1ội, 1998 trang : 242 44.Nguyễn Văn Thạch (1996) Nghiên cứu khả sinh trưởng cho thịt sinh sản gà Ri nuôi bán thâm canh, Luận văn Thạc sĩ khoa học 45.Nguyễn Văn Thiện (1995), Di Truyền Học Số Lượng Ứng Dụng Trong Chăn Nuôi, Nhà xuất Nông nghiệp, Hà nội 46.Nguyễn Văn Thiện, Hoàng Phanh (1999), “Khả sinh trưỏng, cho thịt sinh sản gà Mía”, Chun san chăn ni gia cầm, Hội chăn nuôi Việt Nam, trang 136-137 47.Nguyễn Văn Thiện, Nguyễn Văn Hải, Trần Thị Mai Phương, Vũ Thị Khánh Vân, Ngô Thị Kim Cúc (1999), Khả sản xuất giống gà Ác Việt Nam, Báo khoa học chăn nuôi thú y 1998 - 1999, Phần chăn nuôi gia cầm 48 Trung tâm Nghiên cứu gia cầm Thuỵ Phương, Viện Chăn ni, 1999.Tuyển tập cơng trìnhnghiên cứu KHKT gia cầm… NXB Nông nghiệp 49.Trung tâm Nghiên cứu gia cầm Thuỵ Phương, Viện Chăn nuôi, 2007 Tuyển tập cơng trình nghiên cứu khoa học- cơng nghệ chăn ni gia cầm NXB Nông nghiệp 50.Bùi Quang Tiến Nguyễn Hoài Tào, Kết Quả Nghiên Cứu Tạo Giống Gà Rhoderi 1985 Trang: 47-48 51.Bùi Quang Tiến, Trần Công Xuân, Phùng Đức Tiến (1995), Kết nghiên cứu nhân dòng gà chun thịt "HE-Ross-2008" Tuyển tập cơng trình nghiên cứu khoa học kỹ thuật chăn ni 19691995 Viện Chăn nuôi, Nhà xuất Nông nghiệp Tr: 107-116 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 71 52.Phùng Đức Tiến, Nguyễn Thị Mười, Lê Thu Hiền (1997), Nghiên cứu số tnh trạng sản xuất gà Ai Cập Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 72 53.Khuất Thị Minh Tú (2008), “Nghiên cứu khả sản xuất tổ hợp lai gà Hồ với gà Lương Phượng”, luận văn thạc sỹ nông nghiệp 54.Ngô Ngọc Tư (2003), Nuôi chim bồ câu - NXB Nông nghiệp 55.Diêm Công Tuyên, Phạm Cơng Thiếu, Vũ Ngọc Sơn, Hồng Văn Tiện (2009), Đặc điểm ngoại hình khả sản xuất gà mái 3/4 máu Ai Cập Báo khoa học vật nuôi Viện Chăn nuôi 2009 56.Dương Xuân Tuyển, Nguyễn Văn Diện, Nguyễn Văn Bắc, Vũ Thị Liễu Nguyễn Ngọc Huân "Sử Dụng Thức Ăn Địa Phương (Thóc, Đầu Tơm, Còng) Nuôi Đàn Vịt Giống Cv-Super M Tai Trại Vịt Vigova Thành Phố Hồ Chí Minh." In Tuyển tập cơng trình nghiên cứu khoa học chăn ni vịt (1988-1992), Hà Nội, 1993 Trang: 63-76 57.Tiêu chuẩn Việt Nam T.C.V.N 2.39 - 1997 58.Tiêu chuẩn Việt Nam T.C.V.N 2.40 - 1997 59.Nguyễn Đăng Vang, Trần Công Xuân, Phùng Đức Tiến, Lê Thị Nga, Nguyễn Mạnh Hùng (1999), "Khả sản xuất gà Ri", Chuyên san chăn nuôi gia cầm - Hội chăn nuôi Việt Nam 60 Trần Công Xuân, Nguyễn Duy Điều, Nguyễn Thị Tinh, Nguyễn Kim Oanh (1998), “Xác định mức protein thích hợp phần ăn ni chim bồ câu Pháp nhập nội” Tuyển tập cơng trình nghiên cứu khoa học kỹ thuật gia cầm động vật nhập 1989 - 1999 NXB Nông nghiệp, trang 392 - 402 61.Trần Công Xuân, Nguyễn Duy Điều, Trương Thuý Hường, Nguyễn Thị Tinh, (1996), “Kết nghiên cứu khả sản xuất chim bồ câu Pháp nhập nội (dòng VN1)” Tuyển tập cơng trình nghiên cứu khoa học kỹ thuật gia cầm động vật nhập 1989 - 1999 NXB Nông nghiệp, trang 523 - 535 62.Trần Cơng Xn, Trương Th Hường Nguyễn Thị Tình, Nguyễn Kim Oanh (1998), “Kết bước đầu nghiên cứu số đặc điểm sinh học khả sản xuất hai dòng chim bồ câu Pháp (Titan Mimas) nhập nội” Tuyển tập cơng trình nghiên cứu khoa học kỹ thuật gia cầm động vật nhập 1989 - 1999 NXB Nông nghiệp, trang 536 541 63 Trần Công Xuân, Nguyễn Duy Điều, Trương Thuý Hường,Nguyễn Thị Tình, Nguyễn Kim Oanh Dương Thị Oanh (1996), Khả sản xuất chim bồ câu pháp nhập nội mức protein thích hợp phần Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 73 nuôi chim sinh sản - Tuyển tập cơng trình nghiên cứu khoa học kỹ thuật gia cầm động vật nhập 1989 - 1999 - NXB Nông nghiệp 64.Trần Công Xuân, Nguyễn Thiện (1997), Nuôi chim bồ câu Pháp bồ câu Vua - NXB Nông nghiệp Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 74 65.Trần Công Xuân, Bùi Quang Tiến, Phùng Đức Tiến, Võ Văn Sự cộng (1995), "Nghiên cứu số yếu tố ảnh hưởng tới khả sinh trưởng gà Ross 208 V35 AV 35", Tuyển tập công trình nghiên cứu khoa học kỹ thuật gia cầm động vật nhập, NXB Nông nghiệp, Hà Nội, Tr.60- 67 66.Viện chăn nuôi trung tâm nghiên cứu gia cầm (2003), Hướng dẫn kỹ thuật nuôi gà chăn thả, ngan Pháp, chim bồ câu Pháp đà điểu - NXB Nơng nghiệp B TÀI LIỆU NƯỚC NGỒI 67.Box T.W and Bohren B.(1954) “ An analysis of feed effciency among chickens and its relationship of grouwth”, Poultry Sci.33, pp 549-561 68.Chambers J.R Bermond and Garova J.S (1984), Synthesis and parameter of new populations of meat type chicken, Theozappl genet pp 23- 30 69 Chambers J.R (1990) Genetic of Growth Meat Producton In Chicken, Poultry Breeding and Genetcs R.D.Cawford, Amsterdam, Holland 70.Dorothy Hinshaw Patent, William Munoz (1997), Pigeons 71.Godfrey E.F and Joap R G (1952), Evidence of breed and sex differences in the weight of chicks hatched from eggs similar weight, Poultry Science, p 31 73.James C Lyell (2008), Fancy pigeons: Containing full directons for their breeding and management – Read books 74.Khan A.G (1998), Utlization of native breeds in poultry producton system in high temperature regime, World Poultry Science Journal 64, p 413-415 75.Knust U, H.Pingel, and G.V.Lengerken "Investigations on the Effect of Mulards." Proceedings, Proceedings world’s poultry congress 3, 20th India (1996) p: 579 – 88 76 Kosba et al "Heritability Phenotypic and Genetc Correlations between Breast Meat Weight and Carcass Traits in Duck." Paper presented at the Proceedings 10th European symposium on waterfowl, Germany 1995 77.Lerner J.M and Taylor W (1943), "Theinheritace of egg productinon in the domestc fowl", Ames Nat, 77, pp 119 - 132 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 75 78.Orlov M.V (1974), Control biological incubaton 79.Pingel -H Genetcs of Egg Production and Reproducton in Waterfow, 1989 p: 771-779 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 76 80.Salah N.M, Mail E.S (1946) Managment factors and broiler performance poultry internatonal, P.106.110 81.Scott M.L Nesheim M.C young R,Y (1976), Nutrition the chicken, New York, PP 22-23 82.Willson S.P (1969), “Genetc aspect of feed eficiency in broiler”, Poultry Sci.48, pp 495 C INTERNET 83 Matthew Vriends, Tommy Erskine, Michele Earle – Bridges (2004), Pigeons - www.books.google.com.vn/books?isbn=0764129910 84 www.speedpigeon.com/bab y_racing_pigeon.htm 85 www.vinhphucnet.vn/TTKHCN/TTCN/KythuatnuoiBOCAUphap.doc 86 www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=390&idmid=3&ItemID=8815 87 www.gamebird.com/gamebird.com/news.htm 88.www//: Recipetips.com.Squab, (pigeon), meat and skin, raw 89 http://ehrweb.aaas.org/ehr/parents/Pigeons!.html 90 http://ovocontrol.com/ovocontrol-p/pigeons/ Feral Pigeons Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 77 ... ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM TRẦN THỊ VÂN HÀ KHẢ NĂNG SẢN XUẤT CỦA CHIM GÁY TRẮNG (EURASIAN COLLARED DOVE) NUÔI TRONG NÔNG HỘ Chuyên ngành : CHĂN NUÔI Mã số... theo dõi khả sinh sản chim gáy trắng 45 3.4 Một số tiêu đánh giá khả sinh sản chim gáy trắng 49 3.5 Một số kết khảo sát chất lượng trứng chim gáy trắng 50 3.6 Chất lượng trứng chim gáy trắng 51... điểm khả sản xuất giống chim điều kiện nước ta cần thiết Xuất phát từ vấn đề nêu trên, tiến hành triển khai nghiên cứu đề tài: Khả sản xuất chim gáy trắng (Eurasian Collared Dove) nuôi nông hộ
- Xem thêm -

Xem thêm: Khả năng sản xuất của chim gáy trắng (EURASIAN COLLARED DOVE) nuôi trong nông hộ , Khả năng sản xuất của chim gáy trắng (EURASIAN COLLARED DOVE) nuôi trong nông hộ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay