Kế toán giá thành và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH TM DV thiên hòa

170 6 0
  • Loading ...
1/170 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 09:50

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM KHOA KẾ TỐN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP KẾ TỐN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TM, DV THIÊN HỊA Ngành: KẾ TỐN Chun ngành: KẾ TỐN TÀI CHÍNH Giảng viên hướng dẫn: ThS Nguyễn Quỳnh Tứ Ly Sinh viên thực : Lê Tấn Lợi MSSV: 1154030362 TP Hồ Chí Minh, 2015 Lớp: 11DKTC06 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM KHOA KẾ TỐN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP KẾ TỐN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TM, DV THIÊN HỊA Ngành: KẾ TỐN Chun ngành: KẾ TỐN TÀI CHÍNH Giảng viên hướng dẫn: ThS Nguyễn Quỳnh Tứ Ly Sinh viên thực : Lê Tấn Lợi MSSV: 1154030362 TP Hồ Chí Minh, 2015 i Lớp: 11DKTC06 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan đề tài nghiên cứu Những kết số liệu báo cáo thực tập tốt nghiệp thực Cty TNHH TM DV Thiên Hòa, khơng chép nguồn khác Tơi hồn tồn chịu trách nhiệm trước nhà trường cam đoan TP Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 200… Tác giả (ký tên) ii LỜI CẢM ƠN Từ chân thành tơi, tơi xin kính chuyển đến Q Thầy/Cơ trường Đại học Hutech lòng biết ơn sâu sắc Tơi xin cảm ơn ThS Nguyễn Quỳnh Tứ Ly, người trực tiếp hướng dẫn làm báo cáo Cô có lời nhận xét góp ý chân thành giúp tơi hồn thành báo cáo Tơi xin gửi lời cảm ơn đến Ban lãnh đạo Anh/Chị nhân viên Cơng ty TNHH TMDV Thiên Hòa tạo điều kiện cho tơi q trình thực tập Các Anh/Chị nhiệt tình giúp đỡ, hướng dẫn cung cấp cho tơi tài liệu để tơi hồn thành tốt báo cáo Kính chúc Cơng ty Thiên Hòa ngày phát triển vững bước đường kinh doanh Chúc Quý Anh/Chị thành công sống Tôi xin chân thành cám ơn! TPHCM, ngày tháng năm 2015 (SV Ký ghi rõ họ tên) C()I\G HOAX.\ H()I CHII NGHiA \lfT �AM f>Qc J�p Tu-do H1;,1nh phuc NHA N XET CUA DON VI Ten d01, vj th�, t�r: COng ty TN! 111 '1 MDV Thien I Joa THU C TA P Ojn chi: sb 61, duimg Doan Nhu Hai, phuong 12, quan TPHCM Di�n thot lil?n ll;IC: 08.5413.6333 Email: th.tenhoa@thienhoa.com NH"-N XET VE Qll;\ TRiNH Tlf\(C T�P ci:A SINH VIF.N: H9 wl ten sin/, ,,;e,, : Le T fn Loi MSSV, 1154030362 Urp, I DKTC06 'l'hln gran thuc tijp tw don "I Tu 08 04 201 S dfui 02 06 2015 Fer bO phart thuc tap Trang qua tnnh thuc tap tar don vi smh v1Cn da th� h1Cn I Tmh � trach nh1em v()'l cOng v1Cc va y thuc chiip hanh li' luiU : g' TOt O Kha O Truog binh O KhOng dat S6 bu6i thuc lap thtrc t� tar don VI ;.J l �.: t:1 >3 bum/tuan O 1-2 �buotltuan : D rt den dan v1 Of: tar phan ci.nh duqc thuc trang hoat dOng cua dcrn vt G1 TOt D Kha O Trung binh Niim bit duqc nhUT1g quy trinh nghrep Ngiln hang ) 151' Tiit D Kha D V\I D Khongdot chuyen nganh (KC toan K16n toan, Ta1 chinh, Tnmg bmh D Khong dat ndm 201., iv r I iAC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc - NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên: ………………………………………………………… MSSV: ………………………………………………………… Lớp: ………………………………………………………… Nhận xét chung …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Tp.HCM, ngày tháng năm 20 Giảng viên hướng dẫn DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, ĐỒ THỊ, SƠ ĐỒ, HÌNH ẢNH Trang Sơ đồ 1.1: Sơ đồ kế toán doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 10 Sơ đồ 1.2: Sơ đồ kế tốn doanh thu hoạt động tài -13 Sơ đồ 1.3: Sơ đồ kế toán thu nhập khác 15 Sơ đồ 1.4: Sơ đồ kế toán khoản giảm trừ doanh thu -17 Sơ đồ 1.5: Sơ đồ kế toán giá vốn hàng bán (KKTX) -20 Sơ đồ 1.6: Sơ đồ kế toán giá vốn hàng bán (KKĐK) -21 Sơ đồ 1.7: Sơ đồ kế toán chi phí bán hàng quản lý doanh nghiệp 25 Sơ đồ 1.8: Sơ đồ kế tốn chi phí hoạt động tài -28 Sơ đồ 1.9: Sơ đồ kế toán chi phí khác 30 Sơ đồ 1.10: Sơ đồ kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 33 Sơ đồ 1.11: Sơ đồ kế toán xác định kết kinh doanh -36 Sơ đồ 2.1: Bộ máy tổ chức công ty TNHH TMDV Thiên Hòa 38 Sơ đồ 2.2: Bộ máy kế tốn cơng ty TNHH TM, DV Thiên Hòa 41 Sơ đồ 2.3: Hình thức kế tốn cơng ty TNHH TMDV Thiên Hòa 42 Sơ đồ 2.4: Trình tự hạch tốn theo hình thức kế tốn máy vi tính 45 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 1.1 Kế toán xác định kết kinh doanh doanh nghiệp thương mại 1.1.1 Khái niệm kế toán xác định kết hoạt động kinh doanh 1.1.2 Ý nghĩa kế toán xác định kết hoạt động kinh doanh 1.2 Kế toán doanh thu, thu nhập khác 1.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng 1.2.1.1 Nội dung 1.2.1.1.1 Khái niệm 1.2.1.1.2 Nguyên tắc ghi nhận doanh thu 1.2.1.1.3 Điều kiện ghi nhận doanh thu: 1.2.1.1.4 Các phương thức tiêu thụ 1.2.1.2 Tài khoản chứng từ sử dụng 1.2.1.2.1 Chứng từ sử dụng 1.2.1.2.2 Tài khoản sử dụng 1.2.1.3 Phương pháp hạch toán 1.2.2 Kế tốn doanh thu hoạt động tài 10 1.2.2.1 Nội dung: 10 1.2.2.1.1 Khái niệm: 10 1.2.2.1.2 Nội dung doanh thu hoạt động tài 10 1.2.2.1.3 Nguyên tắc hạch toán 11 1.2.2.2 Tài khoản chứng từ sử dụng 11 1.2.2.2.1 Chứng từ sử dụng 11 1.2.2.2.2 Tài khoản sử dụng 11 1.2.2.3 Phương pháp hạch toán 12 1.2.3 Kế toán thu nhập khác 13 1.2.3.1 Nội dung: 13 1.2.3.1.1 Khái niệm: 13 1.2.3.1.2 Nội dung khoản thu nhập: 13 1.2.3.2 Tài khoản chứng từ sử dụng 14 1.2.3.2.1 Chứng từ sử dụng: 14 1.2.3.2.2 Tài khoản sử dụng 14 1.2.3.3 Phương pháp hạch toán 14 1.3 Kế toán khoản giảm trừ doanh thu 15 1.3.1 Nội dung: 15 vii 1.3.1.1 Khái niệm: 15 1.3.1.2 Nguyên tắc hạch toán: 15 1.3.2 Tài khoản chứng từ sử dụng 16 1.3.2.1 Chứng từ sử dụng 16 1.3.2.2 Tài khoản sử dụng: 16 1.3.3 Phương pháp hạch toán 17 1.4 Kế tốn chi phí 17 1.4.1 Kế toán giá vốn hàng bán 17 1.4.1.1 Nội dung: 17 1.4.1.1.1 Khái niệm: 17 1.4.1.1.2 Nội dung giá vốn hàng bán 17 1.4.1.2 Tài khoản chứng từ sử dụng 18 1.4.1.2.1 Chứng từ sử dụng 18 1.4.1.2.2 Tài khoản sử dụng 18 1.4.1.3 Phương pháp hạch toán 19 1.4.2 Kế tốn chi phí bán hàng quản lý doanh nghiệp 21 1.4.2.1 Nội dung 21 1.4.2.1.1 Khái niệm: 21 1.4.2.1.2 Nguyên tắc hạch toán: 21 1.4.2.2 Tài khoản chứng từ sử dụng 22 1.4.2.2.1 Chứng từ sử dụng 22 1.4.2.2.2 Tài khoản sử dụng 22 1.4.2.3 Phương pháp hạch toán 25 1.4.3 Kế tốn chi phí hoạt động tài 25 1.4.3.1 Nội dung 25 1.4.3.1.1 Khái niệm: 25 1.4.3.1.2 Nguyên tắc hạch toán 26 1.4.3.2 Tài khoản chứng từ sử dụng 26 1.4.3.2.1 Chứng từ sử dụng: 26 1.4.3.2.2 Tài khoản sử dụng 26 1.4.3.3 Phương pháp hạch toán 27 1.4.4 Kế tốn chi phí khác 28 1.4.4.1 Nội dung: 28 1.4.4.1.1 Khái niệm: 28 1.4.4.1.2 Nội dung: 28 1.4.4.2 Tài khoản chứng từ sử dụng 29 1.4.4.2.1 Chứng từ sử dụng 29 chép sổ sách, chứng từ dễ nhầm lẫn, nhân viên thể hết khả chun mơn, tính sáng tạo cơng việc Về khoả n phả i thu Do đặc điểm kinh doanh Công ty, bán hàng giao hàng trước thu tiền hàng sau,do số tiền phải thu lớn Tuy nhiên, kế tốn Cơng ty khơng tiến hành trích khoản dự phòng phải thu khó đòi, điều ảnh hưởng khơng nhỏ tới việc hồn vốn xác định kết tiêu thụ Về hàng tồn kho Công ty Thiên Hòa đơn vị kinh doanh thương mại, để tiến hành kinh doanh cơng ty phải tiến hành mua hàng hóa nhập kho sau đem tiêu thụ Điều không tránh khỏi giàm giá thường xuyên hàng kho Tuy nhiên kế tốn Cơng ty lại khơng trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho Về thuề TNDN Sau khai tờ khai thuế TNDN tạm tính quý, kế tốn khơng hạch tốn vào tài khoản 821 mà để theo dõi Cuối năm sau tốn, tính số thuế TNDN, kế toán phản ánh vào tài khoản 821 Điều sai với chuẩn mực kế toán số 17 “Thuế thu nhập doanh nghiệp” 3.2 Kiến nghị Từ nhận xét đứng góc độ cơng việc kế tốn kết hợp với kiến thức tiếp thu từ thầy cô, sách đặc biệt khoản thời gian thực tế thực tập công ty, em xin đưa số ý kiến cá nhân sau: Hồn thiện cơng tác tìm kiếm khách hàng: Cơng ty nên đẩy mạnh công tác quảng cáo, giới thiệu sản phẩm để tìm kiếm khách hàng, nên áp dụng khoản chiết khấu cho tất sản phẩm khách nên áp dụng sách giảm giá để bước đầu thâm nhập thị trường 103 Công ty cần đảm bảo hàng hóa cơng ty chất lượng cao, hàng quy cách cân đo đếm đủ,nhất loại bao bì hay đóng gói khơng kỹ nên phải kiểm tra cẩn thận, tạo điều kiện để tiếp cận với khách hàng, quan tâm đến ý kiến đóng góp khách hàng tạo uy tín cho khách hàng va nước 104 Hoàn thiện phận nhân Cơng ty nên giao việc đảm nhiệm kế tốn kho kế tốn tổng hợp, kế tốn cơng nợ kế toán ngân hàng, kế toán tài sản cố định kế toán lương hai cá nhân riêng biệt, với trình độ, lực chun mơn người, từ phát huy tính chủ động, sáng tạo nhân viên để hồn thành cơng việc cách hiệu nhất, đem lại lợi ích cho công ty Trong kinh tế thị trường cạnh tranh gay gắt nay, nguồn nhân lực chiếm vị trí quan trọng, việc có đội ngũ nhân viên giỏi cần thiết Điều khơng có nghĩa với việc cơng ty tìm thêm người để thay đổi lại đội ngũ nhân viên mình, làm công ty nhân viên làm việc lâu năm, với kinh nghiệm dày dặn, mà yếu tố cần thiết cho doanh nghiệp Chính vậy, cơng ty cần tạo điều kiện cần thiết cho nhân viên nâng cao trình độ mình, đào tạo đội ngũ kế tốn có trình độ, nâng cao tay nghề cách cử học khóa nghiệp vụ dài hạn ngắn hạn Lập dự phòng phải thu khó đòi Do phương thức bán hàng thực tế Công ty TNHH TM & DV Thiên Hòa có nhiều trường hợp khách hàng thiếu tiền hàng Bên cạnh việc thu tiền hàng gặp khó khăn tình trạng ảnh hưởng khơng nhỏ đến việc giảm doanh thu doanh nghiệp Vì vậy, Cơng ty nên tính tốn khoản nợ có khả khó đòi, tính tốn lập dự phòng để đảm bảo phù hợp doanh thu chi phí kỳ Căn lập dự phòng phải thu khó đòi Căn vào số nợ tuổi nợ Theo thông tư 228/2009 việc lập dự phòng: Doanh nghiệp phải dự kiến mức tổn thất xảy tuổi nợ hạn khoản nợ tiến hành lập dự phòng cho khoản nợ Đối với nợ phải thu q hạn tốn mức trích lập dự phòng sau:  30% giá trị khoản nợ phải thu hạn từ tháng đến năm 105  50% giá trị khoản nợ phải thu hạn từ năm đến năm 106  70% giá trị khoản nợ phải thu hạn từ năm đến năm  100% giá trị với khoản nợ phải thu tử năm trở lên lập dự phòng phải thu khó đòi phải ghi rõ tên, địa chỉ, nội dung khoản nợ, số tiền phải thu đơn vị nợ người nợ ghi rõ số nợ phải thu khó đòi Phải có đầy đủ chứng từ gốc, giấy xác nhận đơn vị nợ, người nợ số tiền nợ chưa toán hợp đồng kinh tế, khế ước vay nợ, lý hợp đồng, giấy cam kết nợ để có lập bảng phải thu khó đòi Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho Do hình thức kinh doanh thực tế Công ty nhiều phải mua hàng kho để chuẩn bị cho hoạt động phân phối lưu thông Việc không tránh khỏi giảm giá thường xuyên, liên tục hàng hóa kho Vì vậy, vào cuối kỳ kế tốn năm, giá trị thực hàng tồn kho nhỏ giá gốc phải lập dự phòng giảm gía hàng tồn kho Giá trị thực hàng tồn kho giá bán ước tính hàng tồn kho kì sản xuất kinh doanh bình thường trừ chi phí ước tính để hồn thành sản phẩm chi phí ước tính cần thiết cho việc tiêu thụ chúng Dự phòng giảm giá hàng tồn kho việc tính trước vào giá vốn hàng bán phần giá trị bị giảm xuống thấp so giá ghi sổ kế toán hàng tồn kho Cuối kỳ kế toán nhận thấy có chứng chắn giảm giá thường xuyên cụ thể xảy kỳ kế tốn tiến hành trích lập dự phòng Việc lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho nhằm giúp Cơng ty bù đắp thiệt hại thực tế xảy hàng hóa tồn kho giảm giá, đồng thời để phản ánh giá trị thực tế túy hàng tồn kho Cơng ty nhằm đưa hình ảnh trung thực tài sản công ty lập báo cáo tài vào cuối kỳ hạch tốn Điều chỉnh thuế TNDN Hàng quý, kế toán vào tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp để ghi nhận số thuế thu nhập doanh nghiệp hành tạm phải nộp vào chi phí thuế thu nhập hành Cuối năm tài chính, vào tờ khai toán thuế, số thuế thu nhập doanh nghiệp hành tạm phải nộp năm nhỏ số phải nộp cho năm 107 đó, kế tốn ghi nhận số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp thêm vào chi phí thuế thu nhập 108 hành Trường hợp số thuế thu nhập tạm phải nộp năm lớn số phải nộp năm đó, kế tốn phải ghi giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hành số chênh lệch số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm phải nộp năm lớn số phải nộp 109 KẾT LUẬN Qua thời gian thực tập cơng ty TNHH TMDV Thiên Hòa, em nhận thấy cơng tác kế tốn xác định kết kinh doanh đóng vai trò quan trọng việc cung cấp thông tin cho nhà quản lý việc định lựa chọn phương án kinh doanh cho doanh nghiệp, định tồn doanh nghiệp thị trường cung cấp thơng tin sai, khơng xác cho nhà quản lý, dẫn đến định làm doanh nghiệp phá sản đồng thời phản ánh trực tiếp mục đích kinh doanh doanh nghiệp kinh tế lợi nhuận Việc xác định kết kinh doanh giúp doanh nghiệp nhận thấy hướng đầu tư vào mặt hàng nào, thị trường có lợi cho doanh nghiệp Do vậy, việc xác định kết kinh doanh phải thật xác Kết hợp với kiến thức học trường giúp đỡ cô Nguyễn Quỳnh Tứ Ly hướng dẫn tận tình anh chị công ty em mạnh dạn đưa số ý kiến để hồn thiện cơng tác kế toán xác định kết kinh doanh Mặc dù cố gắng nổ lực kiến thức hạn chế, thời gian thực tập có hạn nên báo cáo khơng thể tránh khỏi sai sót định Em mong đóng góp anh chị phòng kế tốn cơng ty, bảo thầy giáo để báo cáo hoàn thiện 110 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Thạc sĩ Trịnh Ngọc Anh Kế tốn tài Xuất nội [2] Chế độ kế toán doanh nghiệp – Ban hành theo QĐ số: 15/2006 QĐ – BTC – Bộ Trưởng Bộ Tài Chính Nhà xuất tài [3] Chuyên đề khóa trước [4] Tài liệu cơng ty TNHH Thiên Hòa [5] www.luanvan.net.vn 111 PHỤ LỤC Quy trình xử lý máy ... SỞ LÝ LUẬN KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 1.1 Kế toán xác định kết kinh doanh doanh nghiệp thương mại 1.1.1 Khái niệm kế toán xác định kết hoạt động kinh doanh Kết hoạt động kinh doanh số... LUẬN KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 1.1 Kế toán xác định kết kinh doanh doanh nghiệp thương mại 1.1.1 Khái niệm kế toán xác định kết hoạt động kinh doanh 1.1.2 Ý nghĩa kế. .. sổ… Kết hoạt động khác số chênh lệch thu nhập khác chi phí khác Kết hoạt động khác = thu nhập hoạt động khác – chi phí hoạt động khác Kết kinh doanh bao gồm: kết từ hoạt động kinh doanh kết hoạt
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán giá thành và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH TM DV thiên hòa , Kế toán giá thành và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH TM DV thiên hòa

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay