Kế toán doanh thu, CP xác định kết quả kinh doanh tại cty CP TM giao nhận quốc tế á âu

140 6 0
  • Loading ...
1/140 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 09:50

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM KHOA KẾ TỐN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ GIAO NHẬN QUỐC TẾ Á ÂU Ngành: KẾ TOÁN Chuyên ngành: KẾ TOÁN TÀI CHÍNH Giảng viên hướng dẫn : ThS NGUYỄN THỊ THU HƯỜNG Sinh viên thực hiện: MSSV: 1154030268 LÊ PHÚ KHÁNH HỊA Lớp: 11DKTC04 TP Hồ Chí Minh, 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM KHOA KẾ TỐN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ GIAO NHẬN QUỐC TẾ Á ÂU Ngành: KẾ TOÁN Chuyên ngành: KẾ TOÁN TÀI CHÍNH Giảng viên hướng dẫn : ThS.Nguyễn Thị Thu Hường Sinh viên thực hiện: Lê Phú Khánh Hòa MSSV: 1154030268 Lớp: 11DKTC04 TP Hồ Chí Minh, 2015 i LỜI CAM ĐOAN *** Tôi xin cam đoan kết số liệu nghiên cứu khóa luận tốt nghiệp hoàn toàn trung thực, chưa sử dụng cơng trình Các thơng tin, tài liệu trích dẫn báo cáo ghi rõ nguồn gốc Tp.Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2015 Ký tên Lê Phú Khánh Hòa SVTH: Lê Phú Khánh Hòa ii GVHD: ThS Nguyễn Thị Thu Hƣờng LỜI CẢM ƠN   Để hồn thành báo cáo mình, nỗ lực thân, em xin chân thành cảm ơn đến tất thầy cô trường Đại Học Công Nghệ TP.HCM truyền đạt cho em kiến thức quý báu năm em học trường Em xin chân thành cảm ơn cô Nguyễn Thị Thu Hường - Giảng viên hướng dẫn Khóa Luận Tốt Nghiệp tận tình giúp đỡ hướng dẫn em hồn thành tốt khóa luận Em xin chân thành cảm ơn Giám Đốc Công ty Cổ phần Thương mại Giao nhận Quốc tế Á Âu anh, chị phòng Kế Tốn giúp đỡ, hướng dẫn em suốt thời gian em làm khóa luận, tạo điều kiện cho em việc thu thập liệu Đồng thời, tạo điều kiện cho em tiếp cận với cơng tác kế tốn thực tế, hiểu rõ lý thuyết học Trường Đại học Công Nghệ TP.HCM thực tế Cổ phần Thương mại Giao nhận Quốc tế Á Âu Từ đó, em hồn thành khóa luận, đúc kết kinh nghiệm quý báu cho thân, có dịp làm quen với công việc nhân viên kế tốn, hành trang để em cố gắng học tập tốt công tác sau Tuy nhiên thời gian giới hạn, kiến thức khả làm em hạn chế, khơng thể tránh khỏi thiếu sót Kính mong nhận góp ý q thầy cơ, anh chị, bạn bè để báo cáo em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn xin gửi lời chúc sức khỏe, thành cơng đến tồn thầy, cô giáo trường Đại học Công Nghệ Tp.HCM ban lãnh đạo, tất thành viên Công ty Cổ phần Thương mại Giao nhận Quốc tế Á Âu Tp.Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2015 Ký tên Lê Phú Khánh Hòa SVTH: Lê Phú Khánh Hòa GVHD: ThS Nguyễn Thị Thu Hƣờng CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc - NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP Tên đơn vị thực tập : ……………………………………………………………………… Địa : ……………………………………………………………………………………… Điện ………………………………………………………………………… thoại liên lạc Email : : ……………………………………………………………………………………… NHẬN XÉT VỀ QUÁ TRÌNH THỰC TẬP CỦA SINH VIÊN: Họ tên sinh viên : MSSV : Lớp : Thời gian thực tập đơn vị : Từ …………… đến ………………………………… Tại phận thực tập :………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Trong trình thực tập đơn vị sinh viên thể : Tinh thần trách nhiệm với công việc ý thức chấp hành kỷ luật : Tốt Khá Trung bình Khơng đạt Số buổi thực tập thực tế đơn vị : >3 buổi/tuần 1-2 buổi/tuần đến đơn vị Đề tài phản ánh thực trạng hoạt động đơn vị : Tốt Khá Trung bình Khơng đạt Nắm bắt quy trình nghiệp vụ chun ngành (Kế tốn, Kiểm tốn, Tài chính, Ngân hàng … ) : Tốt Khá Trung bình Khơng đạt TP HCM, Ngày … tháng ….năm 201… Đơn vị thực tập (ký tên đóng dấu) SVTH: Lê Phú Khánh Hòa GVHD: ThS Nguyễn Thị Thu Hƣờng TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ TP HCM KHOA KẾ TỐN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN NHẬN XÉT VỀ QUÁ TRÌNH THỰC TẬP CỦA SINH VIÊN : Họ tên sinh viên : MSSV : Lớp : Thời gian thưc tập: Từ …………… đến ……………… Tại đơn vị: ………………………………………………………………… Trong trình viết báo cáo thực tập sinh viên thể : Thực viết báo cáo thực tập theo quy định: Tốt Khá Trung bình Không đạt Thường xuyên liên hệ trao đổi chuyên môn với Giảng viên hướng dẫn : Thường xuyên Ít liên hệ Không Đề tài đạt chất lượng theo u cầu : Tốt Khá Trung bình Khơng đạt TP HCM, ngày … tháng ….năm 201 Giảng viên hướng dẫn (Ký tên, ghi rõ họ tên) DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT SVTH: Lê Phú Khánh Hòa vi GVHD: ThS Nguyễn Thị Thu Hường CHỮ VIẾT TẮT CHỮ VIẾT ĐẦY ĐỦ BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế BHTN Bảo hiểm thất nghiệp CTY Công ty CK Chiết khấu CKTM Chiết khấu thương mại CP Chi phí CP Cổ phần thương mại CPBH Chi phí bán hàng CPQLDN Chi phí quản lý doanh nghiệp CPTC Chi phí tài CCDC Cơng cụ dụng cụ DT Doanh thu GTGT Giá trị gia tăng GVHB Giá vốn hàng bán HĐKT Hợp đồng kinh tế HĐTC Hoạt động tài KC Kết chuyển KQHĐ Kết kinh doanh KT Kế toán NKC Nhật ký chung QLDN Quản lý doanh nghiệp TNHH Trách nhiệm hữu hạn TNDN Thu nhập doanh nghiệp TNCN Thu nhập cá nhân TTĐB Tiêu thụ đặc biệt TK Tài khoản TSCĐ Tài sản cố định DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU SVTH: Lê Phú Khánh Hòa vii GVHD: ThS Nguyễn Thị Thu Hường Bảng 2.1: Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ năm 2012, 2013 2014 SVTH: Lê Phú Khánh Hòa viii GVHD: ThS Nguyễn Thị Thu Hường DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, ĐỒ THỊ, SƠ ĐỒ, HÌNH ẢNH Sơ đồ 1.1: Kế toán tổng hợp doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Sơ đồ 1.2:Kế toán tổng hợp doanh thu hoạt động tài Sơ đồ 1.3: Kế toán tổng hợp thu nhập khác Sơ đồ 1.4: Kế toán tổng hợp chiết khấu thương mại Sơ đồ 1.5: Kế toán tổng hợp hàng bán bị trả lại Sơ đồ 1.6: Kế toán tổng hợp giảm giá hàng bán Sơ đồ 1.7: Kế toán tổng hợp giá vốn hàng bán Sơ đồ 1.8: Kế tốn tổng hợp chi phí bán hàng Sơ đồ 1.9: Kế toán tổng hợp chi phí quản lý doanh nghiệp Sơ đồ 1.10: Kế tốn tổng hợp chi phí tài Sơ đồ 1.11: Kế tốn tổng hợp chi phí khác Sơ đồ 1.12: Kế tốn tổng hợp chi phí thuế TNDN hành Sơ đồ 1.13:Kế tốn tổng hợp chi phí thuế TNDN hỗn lại Sơ đồ 1.14: Kế toán xác định kết kinh doanh Sơ đồ 2.1: Cơ cấu máy Công ty Cổ phần Thương mại Giao nhận Quốc tế Á Âu Sơ đồ 2.2: Tổ chức máy kế tốn Cơng ty Sơ đồ 2.3: Trình tự ghi sổ kế tốn theo hình thức kế tốn Nhật ký chung Sơ đồ 2.4: Trình tự ghi sổ kế tốn theo hình thức kế tốn máy tnh sử dùng phần mềm tin học Sơ đồ 2.5: Trình tự hạch toán TK.511 “ Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ” Sơ đồ 2.6: Trình tự hach tốn TK.515 “Doanh thu hoạt động tài chính” Sơ đồ 2.7: Trình tự hạch tốn TK.632 “Giá vốn hàng bán” Sơ đồ 2.8: Trình tự hạch tốn TK.635 “Chi phí tài chính” Sơ đồ 2.9: Trình tự hạch tốn TK.642 “ Chi phí quản lý doanh nghiệp” Sơ đồ 2.10: Trình tự hạch tốn TK.811 “ Chi phí khác” SVTH: Lê Phú Khánh Hòa GVHD: ThS Nguyễn Thị Thu Hƣờng SVTH: Lê Phú Khánh Hòa GVHD: ThS Nguyễn Thị Thu Hường SVTH: Lê Phú Khánh Hòa GVHD: ThS Nguyễn Thị Thu Hường SVTH: Lê Phú Khánh Hòa GVHD: ThS Nguyễn Thị Thu Hường SVTH: Lê Phú Khánh Hòa GVHD: ThS Nguyễn Thị Thu Hường SVTH: Lê Phú Khánh Hòa GVHD: ThS Nguyễn Thị Thu Hường SVTH: Lê Phú Khánh Hòa GVHD: ThS Nguyễn Thị Thu Hường SVTH: Lê Phú Khánh Hòa GVHD: ThS Nguyễn Thị Thu Hường SVTH: Lê Phú Khánh Hòa GVHD: ThS Nguyễn Thị Thu Hường SVTH: Lê Phú Khánh Hòa GVHD: ThS Nguyễn Thị Thu Hường SVTH: Lê Phú Khánh Hòa GVHD: ThS Nguyễn Thị Thu Hường Phụ lục 21 Cô ng ty Cổ phần thương mạ i giao nhận quốc tế Á u Mẫu số B 09 - DNN Ban hà nh theo QĐ số Đòa : 108/21/11 cộng hoa, Phườ ng 4, Quận Tâ n Bình 48/2006/QĐ-BTC ngà y MST : 0306062765 14/9/2006 củ a Bộ trưở ng BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Năm 2014 I- Đặ c điể m hoạ t đông doanh nghiệ p: 1- Hình thứ c sở hữ u vố n: tư nhân 2- Lónh vự c kinh doanh: thương mại, dòch vụ 3- Tổn g số cô ng nhâ n viên ngườ i lao độn g : Đặc điể m hoạ t độ ng củ a DN nă m tà i có nh hưở n g đế n Bá o cá o tà i II- Chính sá ch kế toá n p dụ ng tạ i doanh nghiệp 1- Kỳ kế toá n nă m ( bắ t đầ u từ ngà y 01/01/2014 kế t thú c o ngà y 31/12/2014) 2- Đơn vò tiền sử dụ ng kế toá n : đồn g VN 3- Chế độ kế toá n p dụng: QĐ 1141/TC/CĐKT 4-Hình thứ c kế toá n p dụn g : Nhậ t ký chung 5- Phương phá p kế toá n hà ng tồn kho: - Nguyên tắ c đá n h giá hà ng tồn kho : khôn g p dụn g - Phương phá p tnh giá trò hà ng tồn kho : khôn g p dụn g - Phương phá p hoạch toá n hà ng tồn kho (kê khai thườ n g xuyên hay kiể m đònh kỳ ) : khôn g p dụn g 6- Phương phá p khấ u hao TSCĐ p dụng: đườ ng thẳ n g 7- Nguyên tắ c ghi nhận chi phí vay: 8- Nguyên tắ c ghi nhận chi phí phả i trả : 9- Nguyên tắ c phương phá p ghi nhậ n cá c khoả n dự phò ng phả i trả : 10- Nguyê n tắc ghi nhậ n chên h lệch tỷ giá : 11- Nguyê n tắc phương phá p ghi nhận doanh thu: III- Thô ng tin bổ sung cho cá c khoả n mục trình bà y Bả ng Cân đối kế toá n 1- Tiề n tương đương tiề n Cuố i nă m - Tiền mặ t - Tiền gử i ngâ n hà ng - Tương đương tiền Cộ ng 2- Hà ng tồ n kho Đầu nă m 2,698,609,707 5,126,586,070 2,698,609,707 5,126,586,070 Cuố i nă m - Nguyê n liệu , vật liệu - Côn g cụ, dụn g cụ - Chi phí SXKD dỡ dang - Thà n h phẩ m - Hà ng hoá - Hà ng gữ i bá n Đầu nă m Cộ ng SVTH: Lê Phú Khánh Hòa GVHD: ThS Nguyễn Thị Thu Hường 3- Tình hình tă ng, giả m tà i sả n cố đònh hữ u hình: Nhàcử a, Khoả n mục Phương tiệ n vậ t kiế n Má y mó c vậ n tả i trúc thiết bò truyề n Thiế t bò dụ ng cụ n lý dẫ n (1) Nguyê n giá TSCĐ hữ u hình - Số dư đầ u năm - Số tă ng nă m Trong : + Mua sắ m + Xâ y dựn g - Số giả m năm Trong : + Thanh lý + Nhượn g bá n + Chuyể n sang BĐS đầ u tư - Số dư cuối năm TSCĐ hữ u Tổ ng hình cộ ng khaù c 1,339,000,001 1,339,000,001 - - - 1,339,000,001 - - 1,339,000,001 - 205,119,318 205,119,318 (2) Gia ù trò hao mò n luỹ kế - Số dư đầ u năm - Số tă ng nă m - Số giả m năm - Số dư cuối năm 205,119,318 - 205,119,318 - 1,133,880,683 - (3) Giá trò cò n lạ i TSCĐ hữ u hình - Tại ngà y đầ u năm - Tại ngà y cuối năm Trong : + TSCĐ dù ng để chấ p, cầm cố cá c khoả n vay + TSCĐ tạ m thờ i khô ng sử dụng + TSCĐ chờ lý * Thuyế t minh số liệ u giả i trình c : - TSCĐ khấ u hao hế t cò n sữ dụ ng: - Lý tăng giả m : SVTH: Lê Phú Khánh Hòa - GVHD: ThS Nguyễn Thị Thu Hường 1,133,880,683 4- Tă ng, giả m tà i sả n cố đònh vô hình: Quyền Khoả n mục sử dụ ng đất (1) Nguyê n giá TSCĐ vô hình - Số dư đầu nă m - Số tăn g nă m Trong : + Mua nă m + Tạo từ nộ i doanh nghiệ - Số giả m năm Trong : + Thanh lý , nhượn g bá n + Giả m c - Số dư cuối năm (2) Giá trò hao mò n luỹ kế - Số dư đầu nă m - Số tăn g nă m - Số giả m năm - Số dư cuối năm (3) Giá trò cò n lạ i củ a TSCĐ vô hình - Tạ i ngà y đầ u năm - Tạ i ngà y cuố i nă m * Thuyết minh số liệu giả i thích c : Phầ n Quyền phá t Bả n quyề n, Nhã n hiệ u mềm hà nh bằ ng sá ng chế hà ng hoá má y TSCĐ Tổ ng vô hình cộ ng c tính 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5- Tình hình tă ng, giả m cá c khỏ an đầ u tư o đơn vò c Cuố i nă m Đầu nă m (1) Cá c khỏ a n đầ u tư tà i ngắ n hạ n - Chứ ng khó an đầu tư ngắn hạ n - Đầ u tư tà i ngắ n hạn c (2) Cá c khỏ a n đầ u tư tà i dà i hạ n - Đầ u tư o sở kinh doanh đồ ng kiể m só at - Đầ u tư o côn g ty liên kế t - Đầ u tư tà i dà i hạ n c Cộ ng 0 * Lý tăng, giả m : 06- Thuế cá c khoả n phả i nộp nhà nướ c - Thuế GTGT - Thuế tiêu thụ đặ c biệt - Thuế xuấ t, nhậ p khẩ u - Thuế Thu nhậ p doanh nghiệ p - Thuế Thu nhậ p cá nhân - Thuế Tà i nguyê n - Thuế nhà đấ t & tiền thuê đất - Cá c loạ i thuế c - Phí, lệ phí & cá c khoả n phả i nộ p c Cộ ng SVTH: Lê Phú Khánh Hòa Cuố i nă m Đầu nă m 318,640,651 411,540,032 16,821,265 17,944,477 335,461,916 429,484,509 GVHD: ThS Nguyễn Thị Thu Hường 07- Tình hình tă ng giả m nguồ n vố n chủ sở hữ u Chỉ tiê u 1- Vốn đầ u tư củ a chủ sở hữ u 2- Thặ ng dư vốn cổ phầ n 3- Vốn c củ a chủ sở hữ u 4- Cổ phiế u quỹ 5- Chê nh lệch tỷ giá hối i 6- Cá c quỹ thuộ c vốn chủ sở hữ u 7- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phố i Cộ ng * Lý tă ng, giả m : Số đầ u Tă ng Giả m nă m 5,000,000,000 naê m naê m 1,673,712,292 1,673,712,292 1,740,450,193 1,740,450,193 224,560,949 5,224,560,949 Số cuố i nă m 5,000,000,000 157,823,048 5,157,823,048 IV Thô ng tin bổ sung cho cá c khoả n mục trình bày Bá o cá o kế t hoạ t độ ng kinh doanh 08 - Chi tiế t doanh thu thu nhậ p c Nă m Nă m trướ c 18,006,045,593 15,041,233,572 1,010,257 1,064,621 - Doanh thu bá n hà ng Trong : Doanh thu trao đổ i hà ng hó a - Doanh thu cung cấ p dòch vụ Trong : Doanh thu trao đổ i dòch vụ - Doanh thu hoạ t độ ng tà i Trong : + Tiề n lã i, cổ tứ c , lợ i nhuậ n đượ c chia '+ Lã i chê n h lệ ch tỷ giá thực hiệ n '+ Lã i chê n h lệ ch tỷ giá chưa thự c hiệ n 09 - Điề u chỉnh cá c khoả n tă ng giả m thu nhậ p chòu thuế TNDN Nă m 10 - Chi phí sả n xuấ t, kinh doanh theo yế u tố Nă m trướ c (1) Tổ ng lợi nhuận kế toá n trướ c thuế (2) Cá c khoả n thu nhập khô ng tnh o thu nhập chòu thué TNDN (3) Cá c khoả n chí phí khôn g khấu trừ o thu nhậ p chòu thuế TNDN (4) Số lỗ chưa sử dụ ng ( Lỗ cá c nă m trướ c trứ o lợ i nhuậ n trướ c thuế) (5) Số thu nhập chòu thuế TNDN nă m ( = - + - 4) Naê m Naê m trướ c - Chi phí nguyê n liệ u, vật liệu - Chi phí nhâ n cô ng 4,286,900,212 6,147,328,449 - Chi phí khấu hao tà i sả n cố đònh - Chi phí dòch vụ mua ngoà i - Chi phí c bằn g tiề n 1,255,339,204 5,847,281,169 364,721,483 2,621,015,452 Cộ ng SVTH: Lê Phú Khánh Hòa 11,389,520,585 GVHD: ThS Nguyễn Thị Thu Hường V Thoâ ng tin bổ sung cho cá c khoả n mục trình bà y Bá o cá o lưu chuyể n tiề n tệ : 11- Thô ng tin cá c giao dòch khô ng bằ ng tiề n phá t sinh nă m bá o cá o Nă m Nă m trướ c Nă m Nă m trướ c - Việ c mua tà i sả n bằn g cá ch nhậ n cá c khoả n nợ liê n quan trự c tiếp thôn g qua nghiệ p vụ cho thuê tà i ; - Việ c chuyển nợ nh vốn chủ sở hữ u 12- Cá c khỏ an tiề n tương đương tiề n doanh nghiệ p nắ m giữ khô ng đượ c sử dụ ng - Cá c khỏ an tiề n nhậ n ký quỹ , ký cược; - Các khỏan khác … VI Những thô ng tin c - Nhữ n g khoả n nợ tiề m tà ng - Nhữ n g kiệ n phá t sinh sau kế t thú c kỳ kế toá n nă m - Thôn g tin so sá nh - Thôn g tin c VII Đá nh giá tổ ng t cá c tiê u cá c kiế n nghò : TP HCM, Ngà y 20 thá n g 03 nă m 2015 Ngườ i lậ p biể u Kế toá n trưở ng Giá m đố c ( Ký , họ n ) ( Ký , họ n ) ( Ký , họ n ) SVTH: Lê Phú Khánh Hòa GVHD: ThS Nguyễn Thị Thu Hường ... phải xác định kết kinh doanh, biết doanh thu, tổng hợp chi phí kinh doanh; doanh thu, chi phí yếu tố dùng để xác định kết kinh doanh Nói tóm lại, kết kinh doanh để đánh giá hiệu quả, tình hình kinh. .. hơn, với nhận thức tầm quan trọng kế toán xác định kết kinh doanh, doanh thu, chi phí doanh nghiệp nay, em thấy đề tài Kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh cần thiết nên em định chọn... tài nghiên cứu Kết cấu khóa luận Kết cấu khóa luận gồm chương: Chương 1: Cơ sở lý luận kế toán xác định kết kinh doanh Chương 2: Kế toán xác định kết kinh doanh Công Chương 3: Nhận xét kiến nghị
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán doanh thu, CP xác định kết quả kinh doanh tại cty CP TM giao nhận quốc tế á âu , Kế toán doanh thu, CP xác định kết quả kinh doanh tại cty CP TM giao nhận quốc tế á âu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay