tong hop cac bai thu hoach chinh tri he 908

31 6 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 09:50

TỔNG HỢP CÁC BÀI THU HOẠCH CHÍNH TRỊ Bài thu hoạch trị - Trường Tiểu học Tân Văn Bài thu hoạch trị - Trường THCS Lương Thế Vinh Bài thu hoạch trị - Trường THPT Buôn Mê Thuột Bài thu hoạch trị năm 2016 Bài Thu Hoạch trị 20111 Họ tên: Nguyễn Hữu Diện Đơn vị công tác: Trường Tiểu học xã Tân Văn - Bình Gia - Lạng Sơn Câu hỏi: Câu 1:Đ/c nêu đặc trưng XHCN mà nhân dân ta xây dựng cương lĩnh phát triển xây dựng đất nước thời kì độ lên CNXH (Bổ sung phát triển năm 2011) Câu 2: Tại nói “ Phát triển nhanh nguồn nhân lực chất lượng cao, tập trung việc đổi toàn diện giáo dục quốc dân gắn kết chặt chẽ nguồn nhân lực với phát triển ứng dụng khoa học công nghệ khâu đột phá chiến lược chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011-2020”.Liên hệ trách nhiệm thân Bài làm Câu 1: Đi lên CNXH khát vọng nhân dân ta, lựa chọn đắn Đảng nhà nước chủ tịch Hồ Chí Minh.Cương lĩnh 2011 rõ nước ta trải qua thời kỳ độ trình lâu dài Trong Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội (năm 1991) Đảng, mơ hình chủ nghĩa xã hội mà nhân dân ta xây dựng phác họa với sáu đặc trưng Trải qua nhiều kì đại hội Cương lĩnh sửa đổi bổ sung đại hội X đặc biệt bổ sung nhấn mạnh Cương lĩnh bổ sung phát triển năm 2011 với đặc trưng sau: - Đặc trưng thứ nhất: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh Đây đặc trưng tổng quát chi phối đặc trưng khác, thể mục tiêu chủ nghĩa xã hội Việt Nam Ở nước ta, tính ưu việt chủ nghĩa xã hội phải biểu cụ thể thiết thực, sở kế thừa quan điểm MarxLenin mục tiêu chủ nghĩa xã hội, đồng thời vận dụng sáng tạo quan điểm Chủ tịch Hồ Chí Minh: Chủ nghĩa xã hội cho dân giàu, nước mạnh…là công bằng, hợp lý, người hưởng quyền tự do, dân chủ, sống đời hạnh phúc.Tính ưu việt chủ nghĩa xã hội mà nhân dân ta xây dựng phải hướng tới việc thực hóa đầy đủ, đồng hệ mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công văn minh Tư tưởng xuyên suốt cách mạng Việt Nam độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội Đối với dân tộc Việt Nam, có chủ nghĩa xã hội bảo đảm cho dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh thật Đây khát vọng tha thiết toàn thể nhân dân Việt Nam sau đất nước giành độc lập thống Tổ quốc - Đặc trưng thứ hai: nhân dân làm chủ Tính ưu việt chủ nghĩa xã hội mà nhân dân ta xây dựng thể chất ưu việt trị chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa sở kế thừa giá trị quan điểm chủ nghĩa Marx-Lenin nghiệp cách mạng quần chúng; kế thừa giá trị tư tưởng truyền thống dân tộc Chủ tịch Hồ Chí Minh: dân chủ tức dân chủ, dân làm chủ Tính ưu việt chủ nghĩa xã hội đặc trưng vừa nêu thể nhận thức Đảng ta việc bước hoàn thiện dân chủ xã hội chủ nghĩa gắn liền với việc bảo đảm tất quyền lực Nhà nước thuộc nhân dân (nhân dân chủ thể quyền lực) Dự thảo Cương lĩnh (bổ sung phát triển) tiếp tục khẳng định: “Dân chủ xã hội chủ nghĩa chất chế độ ta, vừa mục tiêu vừa động lực phát triển đất nước Xây dựng bước hoàn thiện dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm tất quyền lực Nhà nước thuộc nhân dân Dân chủ phải thực thực tế sống cấp, tất lĩnh vực thông qua hoạt động Nhà nước nhân dân bầu hình thức dân chủ trực tiếp - Đặc trưng thứ ba: có kinh tế phát triển cao dựa lực lượng sản xuất đại chế độ công hữu tư liệu sản xuất chủ yếu Đây đặc trưng thể tính ưu việt lĩnh vực kinh tế chủ nghĩa xã hội mà nhân dân ta xây dựng so với chế độ xã hội khác.Dự thảo Cương lĩnh (bổ sung phát triển) tiếp tục khẳng định: Những mâu thuẫn vốn có chủ nghĩa tư bản, mâu thuẫn tính chất xã hội hóa ngày cao lực lượng sản xuất với chế độ chiếm hữu tư nhân tư chủ nghĩa không giải mà ngày trở nên sâu sắc Khi bàn phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế Đảng ta tiếp tục khẳng định quan điểm: Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, kinh tế tập thể không ngừng củng cố phát triển Kinh tế nhà nước với kinh tế tập thể ngày trở thành tảng vững kinh tế quốc dân.Quan điểm hoàn toàn quán với đặc trưng quan hệ sản xuất chủ nghĩa xã hội mà xây dựng xác lập dần bước chế độ công hữu Trong thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội phải dựa chế độ công hữu tư liệu sản xuất chủ yếu yếu tố đảm bảo định hướng xã hội chủ nghĩa phát triển kinh tế thị trường với nhiều thành phần kinh tế - Đặc trưng thứ tư: có văn hóa tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc Tính ưu việt tiến tiến chủ nghĩa xã hội mà nhân dân ta xây dựng thể khái quát, nhân văn văn hóa nhân loại; việc giữ gìn sắc dân tộc (những giá trị văn hóa truyền thống dân tộc Việt Nam: chủ nghĩa yêu nước Việt Nam, truyền thống đoàn kết nhân ái, ý thức độc lập, tự do, tự cường dân tộc ).Xây dựng văn hóa tiên tiến, mang đậm sắc dân tộc đòi hỏi vừa phải tiếp thu giá trị tinh hoa văn hóa nhân loại, vừa phải kế thừa, phát triển sắc văn hóa tộc người Việt Nam, xây dựng văn hóa Việt Nam thống đa dạng Sự kết hợp hài hòa giá trị tiên tiến với giá trị mang đậm sắc dân tộc thể tính ưu việt CNXH mà nhân dân ta xây dựng lĩnh vực văn hóa, làm cho văn hóa trở thành sức mạnh nội sinh quan trọng phát triển - Đặc trưng thứ năm: người có sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển tồn diện Tính ưu việt chủ nghĩa xã hội mà nhân dân ta xây dựng đặc trưng tổng quát dân giàu, nước mạnh, dân chủ, cơng bằng, văn minh, mà thể qua đặc trưng người xã hội xã hội chủ nghĩa Về phương diện người, chủ nghĩa xã hội đồng nghĩa với chủ nghĩa nhân văn, nhân đạo: tất người, cho người phát triển người tồn diện Chủ tịch Hồ Chí Minh rõ: Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội phải có người xã hội chủ nghĩa Để có người xã hội chủ nghĩa phải xác định thực hóa hệ giá trị phản ánh nhu cầu đáng người xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng.Vận dụng phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh người xã hội xã hội chủ nghĩa, Dự thảo Cương lĩnh (bổ sung phát triển) xác định hệ giá trị phản ánh nhu cầu, nguyện vọng thiết thực người Việt Nam là: có sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển tồn diện cá nhân Tính ưu việt chủ nghĩa xã hội thể đặc trưng quan điểm nhân văn, người, chăm lo xây dựng người, phát triển tồn diện người (đức, trí, thể, mỹ) Đảng Nhà nước ta - Đặc trưng thứ sáu: dân tộc cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đồn kết, tơn trọng giúp phát triển Đặc trưng thể tính ưu việt sách dân tộc, giải quan hệ dân tộc (theo nghĩa hẹp quan hệ tộc người) quốc gia đa dân tộc Việt Nam Thực 25 năm đổi đất nước chứng minh tính ưu việt sách dân tộc Đảng Nhà nước ta, chứng minh tính ưu việt chủ nghĩa xã hội giải quan hệ dân tộc Việt Nam Nhờ phát huy truyền thống đại đồn kết tồn dân tộc, tính đồng thuận cộng đồng 54 dân tộc anh em, chống lại âm mưu chia rẽ dân tộc lực thù địch - Đặc trưng thứ bảy: có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nhân dân, nhân dân, nhân dân Đảng Cộng sản lãnh đạo Chủ nghĩa xã hội mà nhân dân ta xây dựng thể tính ưu việt Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nhân dân, nhân dân, nhân dân, thực ý chí, quyền lực nhân dân, Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo Tính ưu việt xã hội nhân dân làm chủ gắn bó mật thiết với tính ưu việt Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.Dự thảo Cương lĩnh (bổ sung phát triển) rõ tính ưu việt Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta hướng tới xây dựng Đó là: Nhà nước gắn bó chặt chẽ với nhân dân, thực đầy đủ quyền dân chủ nhân dân, tôn trọng, lắng nghe ý kiến nhân dân chịu giám sát nhân dân; có chế biện pháp kiểm soát, ngăn ngừa trừng trị tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, vơ trách nhiệm, lộng quyền, xâm phạm quyền dân chủ cơng dân… - Đặc trưng thứ tám: có quan hệ hữu nghị hợp tác với nhân dân nước thếgiới Chủ nghĩa xã hội mà nhân dân ta xây dựng khơng thể tính ưu việt lĩnh vực: kinh tế, trị, văn hóa, xã hội mà thể quan hệ đối ngoại, sách đối ngoại Đảng Nhà nước ta Việt Nam luôn khẳng định quan hệ hữu nghị hợp tác giữ nhân dân ta nhân dân nước giới Việt Nam bạn, đối tác tin cậy nước cộng đồng quốc tế…Đảng Nhà nước ta chủ trương hợp tác bình đẳng, có lợi với tất nước, khơng phân biệt chế độ trị-xã hội khác sở nguyên tắc Hiến chương Liên hợp quốc luật pháp quốc tế Việc chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, tham gia tích cực vào tổ chức, diễn đàn quốc tế khu vực chứng minh cách sinh động tính ưu việt chủ nghĩa xã hội mà nhân dân ta xây dựng, thể đặc trưng quan hệ đối ngoại Đảng Nhà nước ta / Câu 2: VÌ với phát triển đến chóng mặt kinh tế giới, Việt Nam đứng trước thời thuận lợi đầy thách thức nhập WTO, thông thương mặt, điều có nghĩa nhanh chóng tiếp nhận công nghệ khoa học đại tiên tiên tiến nước bên cạnh khơng vận dụng thời trở lên bị tụt hậu.Nguồn lao động nước ta vô lớn thấp trình độ tay nghề nên dẫn đến giá nhân công rẻ đương nhiên, Giáo dục có tiềm phát triển chưa tương xứng Trong phát biểu thủ tướng phủ nhiệm kì 2011-2016 khẳng định: “Chúng ta sống thời đại với ba đặc điểm kinh tế lớn chi phối phát triển quốc gia Đó là: (1) Khoa học cơng nghệ phát triển nhanh, mạnh, thời đại trước Chính phát triển tạo sóng cơng nghiệp hóa lần thứ ba hình thành kinh tế tri thức; (2) Tồn cầu hóa ngày sâu rộng, liên kết kinh tế xuất ngày nhiều, thúc đẩy phân công lao động ngày sâu sắc hình thành chuỗi giá trị toàn cầu; cạnh tranh kinh tế diễn ngày liệt quốc gia phải giành cho ưu cạnh tranh đó; (3) Tình trạng khan loại nguyên liệu, lượng cạn kiệt nguồn tài nguyên không tái tạo được, đòi hỏi người phải tìm kiếm dạng nguyên liệu, lượng mới, bảo đảm phát triển bền vững Kinh nghiệm nước giới cho thấy quốc gia xây dựng phát huy tốt nguồn lực người hồn tồn thực thành cơng chiến lược cơng nghiệp hố, đại hoá rút ngắn Những năm qua, thực nhiều giải pháp nhằm phát triển nguồn nhân lực đạt nhiều thành tựu quan trọng Tuy nhiên, phát triển nguồn nhân lực nhiều bất cập, tỷ lệ lao động chưa qua đào tạo lớn, chất lượng đào tạo thấp, cấu ngành nghề không hợp lý Chúng ta thiếu cán quản lý nhà nước, quản trị doanh nghiệp; thiếu đội ngũ chuyên gia ngành kinh tế kỹ thuật cơng nhân có tay nghề cao Đây trở ngại lớn cho tiến trình cơng nghiệp hóa, đại hóa hội nhập quốc tế Chiến lược nhấn mạnh, phải đặc biệt coi trọng phát triển đội ngũ cán lãnh đạo quản lý giỏi, đội ngũ chuyên gia, quản trị doanh nghiệp giỏi, lao động lành nghề cán khoa học, công nghệ đầu đàn Đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu đa dạng, đa tầng cơng nghệ trình độ phát triển lĩnh vực, ngành nghề Thực liên kết chặt chẽ doanh nghiệp, sở sử dụng lao động, sở đào tạo Nhà nước để phát triển nguồn nhân lực theo nhu cầu xã hội Thực chương trình, đề án đào tạo nhân lực chất lượng cao ngành, lĩnh vực chủ yếu, mũi nhọn Chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, phát huy nhân tài; đào tạo nhân lực cho phát triển kinh tế tri thức Phát triển nguồn nhân lực vừa yêu cầu cấp bách vừa nhiệm vụ lâu dài theo tiến trình phát triển tri thức nhân loại Trong năm tới, phải tập trung đạo xây dựng triển khai chương trình đổi bản, toàn diện giáo dục theo hướng chuẩn hố, đại hố, xã hội hố, dân chủ hóa hội nhập quốc tế, đó, đổi chế quản lý giáo dục, phát triển đội ngũ giáo viên cán quản lý khâu then chốt Đặc biệt coi trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ tái cấu trúc kinh tế, chuyển đổi mơ hình tăng trưởng Lấy nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo làm trục xoay chính, kết hợp với mở rộng quy mô hợp lý Quan tâm giáo dục đạo đức, lối sống, lực sáng tạo, kỹ thực hành, khả lập nghiệp Đổi chế tài chính; thực kiểm định chất lượng giáo dục, đào tạo tất bậc học Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, kết hợp chặt chẽ nhà trường với gia đình xã hội Điểm nhấn khâu đột phá đặt việc phát triển nguồn nhân lực, nguồn nhân lực chất lượng cao gắn kết với việc phát triển ứng dụng khoa học công nghệ Điều thể tính hướng đích phát triển khoa học, công nghệ, bảo đảm chuyển tiềm trí tuệ nguồn nhân lực thành thành ứng dụng sáng tạo khoa học công nghệ - động lực then chốt trình phát triển nhanh bền vững” Liên hệ thân: Giáo dục quốc sách hàng đầu, đầu tư cho giáo dục đầu tư cho phát triển bền vững lâu dài.Trong xu hội nhập phát triển đất nước giáo dục tạo đột phá cho phát triển người, công nghệ Phát triển nhanh nguồn nhân lực, nguồn nhân lực chất lượng cao gắn kết với phát triển ứng dụng khoa học, cơng nghệ ngành giáo dục nghành tiên phong cho cách mạng này.Để ghóp phần làm lớn mạnh cho Giáo dục nứớc nhà thân giáo viên cần thấy nguyên tố hạt nhân phát triển việc rèn luyện thân thành người ưu tú, có trách nhiệm với nghề với đất nước việc bắt buộc với nhà giáo Ý thức rõ điều thân năm qua không ngừng phấn đấu học tập rèn luyện chuyên môn, nghiệp vụ, trau dồi tri thức đồng thời tích cực áp dụng triệt để cơng nghệ thơng tin vào q trình giảng dạy, lên lớp.Thực tốt nội quy quy chế quan đơn vị, học hỏi đồng nghiệp, thường xuyên cập nhật thay đổi, thông tin chuyên môn, giáo dục báo đài, internet vv để tránh bị tụt hậu theo kịp tốc độ phát triển xã hội công nghệ khoa học người ta thường nói “nhiều người tốt tạo nên xã hội tốt, nhiều người ưu tú đưa đến xã hội cường mạnh” Còn nhà giáo lại phải nỗ lực không ngừng rèn luyện phấn đấu để tạo hệ tương lai động tài giỏi,góp phần xây dựng xã hội văn minh giàu đẹp với khoa học đại bên cạnh người lao động có trình độ cao tạo nên giáo dục nước nhà.\ PHỊNG GD & ĐT NHA TRANG TRƯỜNG THCS LƯƠNG THẾ VINH Giáo viên: Nguyễn Thị Thanh Hải BÀI THU HOẠCH CHÍNH TRỊ 2009 Câu hỏi: Qua học tập chuyên đề “Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, phục vụ nhân dân theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh” Anh (chị) nhận thức nội dung sâu sắc nhất? Liên hệ với nhiệm vụ giao thân để thực tốt nhiệm vụ mục tiêu năm học 2009 – 2010 TRẢ LỜI Hồ Chí Minh gương sáng đạo đức thực hành đạo đức Tư tưởng Hồ Chí Minh đạo đức phận quan trọng hệ thống tư tưởng Người có giá trị tồn diện lý luận thực tiễn Bối cảnh đất nước khác nhiều so với lúc sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh Những đổi thay đời sống kinh tế- xã hội Việt Nam, đặc biệt quy mô nhỏ bé kinh tế, khó khăn thiên tai, dịch bệnh liên tiếp xảy khẳng định việc thực hành đạo đức theo gương Hồ Chí Minh việc làm có ý nghĩa to lớn Tiếp tục thực Cuộc vận động “Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh”, năm 2009, cán bộ, đảng viên, cơng chức, đồn viên, hội viên đồn thể trị - xã hội triển khai học tập chuyên đề: “Tư tưởng gương đạo đức Hồ Chí Minh việc nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, phụng Tổ quốc, phục vụ nhân dân” Và gắn với 40 năm thực di chúc thiêng liêng Bác, tơi xin có số ý kiến nhận thức thân sau: Nói phẩm chất đạo đức người Việt Nam, Bác Hồ rõ: Mỗi người phải tuân theo đạo đức công dân Đạo đức công dân, theo Bác hăng hái tham gia công việc chung, bảo vệ tài sản công cộng, bảo vệ Tổ quốc, cần, kiệm xây dựng nước nhà… Người nói, người phải có bổn phận với đất nước Nước dân dân chủ nước Tổ quốc Tổ quốc chung Tổ quốc độc lập tự Nếu nước phải làm nơ lệ Vì vậy, tư tưởng Hồ Chí Minh trách nhiệm công dân trước hết bao trùm trách nhiệm với Tổ quốc, với nhân dân Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, phụng Tổ quốc, phục vụ nhân dân Trước hết, ý thức trách nhiệm, theo Bác Hồ, thể mối quan hệ với nhiệm vụ giao, với công việc phải làm Khi giao việc gì, to, hay nhỏ, khó hay dễ, phải dồn hết tâm huyết làm đến nơi, đến chốn, tự giác làm Nếu làm việc theo lối cẩu thả, dễ làm, khó bỏ, làm cho qua chuyện, gặp làm vậy… tinh thần trách nhiệm Ý thức trách nhiệm thể không thụ động, trông chờ, ỷ nại; phải chủ động nắm vững đường lối, sách Đảng Chính phủ, thực đường lối quần chúng Bác Hồ dặn cán bộ, đảng viên, Đảng, Chính phủ đề đường lối, sách; cán phải nghiên cứu, hiểu suốt, thấm nhuần… Từ đó, tình hình thực tế đơn vị, địa phương đặt kế hoạch rõ ràng, tỉ mỉ, thiết thực; tuyên truyền, vận động, tổ chức nhân dân thi đua thực Đồng thời, phải bàn với dân, hỏi han, gom góp sáng kiến quần chúng Lãnh đạo quần chúng hoan nghênh quần chúng phê bình, “Phải đường lối quần chúng Thế có tinh thần trách nhiệm Đảng, Chính phủ, nhân dân” Hết lòng, phụng Tổ quốc, phục vụ nhân dân, theo tư tưởng Hồ Chí Minh người phải có trách nhiệm với Đất nước - Tổ quốc Tổ quốc nhân dân có mối quan hệ máu thịt, theo nghĩa “đồng bào” Thế nên, phụng Tổ quốc, phục vụ nhân dân phải đặt lợi ích Tổ quốc, nhân dân lên hết, trước hết Phải tận tâm, tận lực, tận tình phụng Tổ quốc, phục vụ nhân dân Và phải tôn trọng quyền làm chủ nhân dân, xác định nhân dân mà làm việc: “Việc lợi cho dân, ta phải làm Việc hại cho dân, ta phải tránh” Bác Hồ nói: “Nếu nước độc lập mà dân khơng hưởng hạnh phúc tự do, độc lập chẳng có nghĩa lý gì” Phục vụ nhân dân phải “Làm cho dân có ăn Làm cho dân có mặc Làm cho dân có chỗ Làm cho dân có học hành” Phục vụ nhân dân theo tư tưởng Bác Hồ hướng dẫn nhân dân tự chăm lo đời sống chình (hướng dẫn tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm…); đề chủ trương, sách đắn lợi ích nhân dân (hợp lòng dân) Bác dặn, việc to, việc nhỏ phải phù hợp với lòng ham, ý muốn, tình hình thiết thực quần chúng, phục vụ quần chúng, “Nghị mà dân chúng cho khơng hợp để họ đề nghị sửa chữa…” Phụng sự, phục vụ nhân dân phải luôn thấu triệt cán công bộc, đày tớ dân Bác Hồ dạy: “Làm cán bộ, tức suốt đời làm đày tớ trung thành nhân dân Mấy chữ a, b, c thuộc đâu, phải học học suốt đời thuộc được” Làm đày tớ phải học dân, hỏi dân, hiểu dân “Không học hỏi dân khơng lãnh đạo dân Có biết làm học trò dân, làm thầy học dân” Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ý thức trách nhiệm trước Tổ quốc, Đảng dân tộc hết, mục đích cao nhất, trách nhiệm người dân nước, nước nhà chưa giành độc lập, tự Vì vậy, Người xác định trách nhiệm: “Riêng phần tơi, xin đem hết tồn lực bạn, đồng bào mưu giành tự độc lập, phải hy sinh tính mệnh khơng nề” Đó gương suốt đời, tất lợi ích Tổ quốc nhân dân “Cả đời tơi có mục đích, phấn đấu cho quyền lợi Tổ quốc, hạnh phúc quốc dân Bất kỳ bao giờ, đâu, tơi theo đuổi mục đích, làm cho ích quốc, lợi dân” Trước “từ biệt giới này”, gặp cụ Các Mác, cụ Lênin, Bác viết Di chúc: “Suốt đời tơi hết lòng phục vụ Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân Nay dù phải từ biệt giới này, tơi khơng có điều phải hối hận, tiếc tiếc không phục vụ lâu nữa, nhiều nữa” Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh phụng Tổ quốc, phục vụ nhân dân rộng lớn sâu sắc Trước hết nhận thức Tổ quốc, nhân dân, vị trí, vai trò cán bộ, đảng viên, công chức Dân chủ, gốc nước Cán công bộc, đày tớ dân Phục vụ nhân dân nhiệm vụ cán bộ, cơng chức, gốc cơng việc Đó vấn đề cốt lõi việc nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, phụng Tổ quốc, phục vụ nhân dân theo gương đạo đức Bác Hồ kính yêu Tuy nhiên, cần thiết phải học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh bối cảnh khơng phải diễn trước mắt chúng ta, kinh tế khó khăn; tham nhũng, lãng phí chưa ngăn chặn mà phải nhận thức sâu sắc rằng, thực hành đạo đức vấn đề lâu dài, nước theo định hướng XHCN mà nhân loại Nhận thức không dừng lại chỗ kêu gọi cần ham muốn công danh phú quý chút Bây phải gánh vác chức Chủ tịch đồng bào ủy thác tơi phải gắng làm…” Cán bộ, đảng viên, công chức phải phụng Tổ quốc, phục vụ nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh, nghiệp cách mạng nhân dân tiến hành Nhân dân người làm lịch sử Sức mạnh nhân dân vơ địch Khơng có nhân dân, Đảng, Chính phủ khơng có lực lượng Có dân có tất cả: “Dễ mười lần khơng dân chịu, khó trăm lần dân liệu xong” Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, phụng Tổ quốc, phục vụ nhân dân Trước hết, ý thức trách nhiệm, theo Bác Hồ, thể mối quan hệ với nhiệm vụ giao, với công việc phải làm Khi giao việc gì, to, hay nhỏ, khó hay dễ, phải dồn hết tâm huyết làm đến nơi, đến chốn, tự giác làm Nếu làm việc theo lối cẩu thả, dễ làm, khó bỏ, làm cho qua chuyện, gặp làm vậy… khơng có tinh thần trách nhiệm Ý thức trách nhiệm thể khơng thụ động, trông chờ, ỷ nại; phải chủ động nắm vững đường lối, sách Đảng Chính phủ, thực đường lối quần chúng Bác Hồ dặn cán bộ, đảng viên, Đảng, Chính phủ đề đường lối, sách; cán phải nghiên cứu, hiểu suốt, thấm nhuần… Từ đó, tình hình thực tế đơn vị, địa phương đặt kế hoạch rõ ràng, tỉ mỉ, thiết thực; tuyên truyền, vận động, tổ chức nhân dân thi đua thực Đồng thời, phải bàn với dân, hỏi han, gom góp sáng kiến quần chúng Lãnh đạo quần chúng hoan nghênh quần chúng phê bình, “Phải đường lối quần chúng Thế có tinh thần trách nhiệm Đảng, Chính phủ, nhân dân” Hết lòng, phụng Tổ quốc, phục vụ nhân dân, theo tư tưởng Hồ Chí Minh người phải có trách nhiệm với Đất nước - Tổ quốc Tổ quốc nhân dân có mối quan hệ máu thịt, theo nghĩa “đồng bào” Thế nên, phụng Tổ quốc, phục vụ nhân dân phải đặt lợi ích Tổ quốc, nhân dân lên hết, trước hết Phải tận tâm, tận lực, tận tình phụng Tổ quốc, phục vụ nhân dân Và phải tôn trọng quyền làm chủ nhân dân, xác định nhân dân mà làm việc: “Việc lợi cho dân, ta phải làm Việc hại cho dân, ta phải tránh” Bác Hồ nói: “Nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc tự do, độc lập chẳng có nghĩa lý gì” Phục vụ nhân dân phải “Làm cho dân có ăn Làm cho dân có mặc Làm cho dân có chỗ Làm cho dân có học hành” Phục vụ nhân dân theo tư tưởng Bác Hồ hướng dẫn nhân dân tự chăm lo đời sống chình (hướng dẫn tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm…); đề chủ trương, sách đắn lợi ích nhân dân (hợp lòng dân) Bác dặn, việc to, việc nhỏ phải phù hợp với lòng ham, ý muốn, tình hình thiết thực quần chúng, phục vụ quần chúng, “Nghị mà dân chúng cho khơng hợp để họ đề nghị sửa chữa…” Phụng sự, phục vụ nhân dân phải luôn thấu triệt cán công bộc, đày tớ dân Bác Hồ dạy: “Làm cán bộ, tức suốt đời làm đày tớ trung thành nhân dân Mấy chữ a, b, c thuộc đâu, phải học học suốt đời thuộc được” Làm đày tớ phải học dân, hỏi dân, hiểu dân “Khơng học hỏi dân khơng lãnh đạo dân Có biết làm học trò dân, làm thầy học dân” Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ý thức trách nhiệm trước Tổ quốc, Đảng dân tộc hết, mục đích cao nhất, trách nhiệm người dân nước, nước nhà chưa giành độc lập, tự Vì vậy, Người xác định trách nhiệm: “Riêng phần tơi, xin đem hết tồn lực bạn, đồng bào mưu giành tự độc lập, phải hy sinh tính mệnh khơng nề” Đó gương suốt đời, tất lợi ích Tổ quốc nhân dân “Cả đời có mục đích, phấn đấu cho quyền lợi Tổ quốc, hạnh phúc quốc dân Bất kỳ bao giờ, đâu, theo đuổi mục đích, làm cho ích quốc, lợi dân” Trước “từ biệt giới này”, gặp cụ Các Mác, cụ Lênin, Bác viết Di chúc: “Suốt đời tơi hết lòng phục vụ Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân Nay dù phải từ biệt giới này, khơng có điều phải hối hận, tiếc tiếc không phục vụ lâu nữa, nhiều nữa” Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh phụng Tổ quốc, phục vụ nhân dân rộng lớn sâu sắc Trước hết nhận thức Tổ quốc, nhân dân, vị trí, vai trò cán bộ, đảng viên, cơng chức Dân chủ, gốc nước Cán công bộc, đày tớ dân Phục vụ nhân dân nhiệm vụ cán bộ, công chức, gốc cơng việc Đó vấn đề cốt lõi việc nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, phụng Tổ quốc, phục vụ nhân dân theo gương đạo đức Bác Hồ kính yêu Bản đăng ký Làm theo tư tưởng, gương đạo đức Hồ Chí Minh nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, phụng Tổ quốc, phục vụ nhân dân ( Mẫu số 1: Dùng cho Đảng viên ) - Họ tên: Phạm Tuyết Lan - Chức vụ: Giáo viên - Đơn vị: Trường THCS Phong Hải – Yên Hưng – Quảng Ninh Sau nghiên cứu, học tập chuyên đề “ Tư tưởng gương đạo đức Hồ Chí Minh nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, phụng Tổ quốc, phục vụ nhân dân ” Tôi xin đăng ký làm theo gương đạo đức chủ tịch Hồ Chí Minh nâng cao ý thức trách nhiệm hết lòng, phụng Tổ quốc, phục vụ nhân dân, thời gian tới sau: 1- Nhận thức thân tư tưởng, gương đạo đức Hồ Chí Minh nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, phụng Tổ quốc, phục vụ nhân dân: - Chủ tịch Hồ Chí Minh – Một danh nhân văn hóa giới, vị lãnh tụ vĩ đại chèo lái thuyền Cách mạng Việt Nam từ thắng lợi đến thắng lợi khác Người nhà tư tưởng lớn có tầm nhìn chiến lược, tồn diện lĩnh vực, đặc biệt tư tưởng Hơc Chí Minh từ Người bắt đầu hoạt động Cách mạng - Nghiên cứu, học tập tư tưởng, gương đạo đức Hồ Chí Minh nhiệm vụ, biện pháp tốt để nâng cao trình độ lý luận cán Đảng viên Chủ tịch Hồ Chí Minh gương đạo đức nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, phụng Tổ quốc, phục vụ nhân dân Theo Người, phụ trách cơng việc đó, to hay nhỏ, phải luôn nhớ đến việc với quan hệ cách mạng, ảnh hưởng tới Tổ quốc, nhân dân , phải toàn tâm, toàn lực làm trọn nhiệm vụ, làm cho xong, làm qua loa, tức có hại cho Tổ quốc, có hại đến nhân dân, đời Bác hết lòng, phụng Tổ quốc, phục vụ Cách mạng, phục vụ nhân dân Sức thuyết phục to lớn tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh cao đẹp toàn sống đời hoạt động Cách mạng Người Đó thống động cơ, lời nói, nói làm nhiều, làm với tinh thần trách nhiệm cao Người khơng tự rèn luyện, làm gương cho người noi theo mà biểu dương điển hình tiên tiến, gương tiểu biểu để giáo dục cho người - Là Đảng viên thời kỳ đổi mới, mà đời sống trị giới có biến đổi phức tạp nhận thấy việc học tư tưởng, gương đạo đức Hồ Chí Minh nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, phụng Tổ quốc, phục vụ nhân dân việc làm cần thiết 2- Suy nghĩ thân cần thiết nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, T tưởng Hồ Chí Minh nâng cao ý thức trách nhiệm, phụng Tổ quốc, phục vụ nhân dân 09/07/2009 11:07 Nhân loại bước vào năm cuối thập niên đầu kỷ XXI với nhiều thay đổi nhanh chóng Cùng với vấn đề tồn cầu hóa kinh tế, cách mạng khoa học- công nghệ, chiến tranh cục bộ, xung đột vũ trang , kinh tế Mỹ lâm vào khủng khoảng tài nặng nề từ sau khủng hoảng tài 1929-1933 lan rộng nhiều nước Cuộc khủng hoảng diễn biến phức tạp, khó lường trước, kéo dài vài năm, gây suy giảm, suy thoái kinh tế giới Trong bối cảnh đó, vấn đề lên nhân loại tìm cách vượt khỏi khủng hoảng, suy thoái kinh tế với giải pháp quan trọng hàng đầu nêu cao ý thức trách nhiệm, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm Trong phát biểu nhậm chức, Tổng thống Mỹ B Obama đề cập “nền kinh tế đặc biệt bị suy yếu, hậu tham lam vô trách nhiệm số đối tượng” Ông cho “những leo lên quyền lực đường tham nhũng, vị sai đường lịch sử” Cũng Thủ tướng Đức, Tổng thống Mỹ tuyên bố với Quốc hội sẵn sàng chịu trách nhiệm trước gói kích cầu ông đề nghị Phát biểu trước Quốc hội Mỹ, B Obama cho biết bắt đầu nghiên cứu kỹ lưỡng ngân sách liên bang xác nhận cắt giảm khoảng nghìn tỷ USD vòng mười năm tới; giải triệt để tình trạng lãng phí, nạn tham nhũng lạm dụng chương trình quốc gia Cùng với việc cơng khai thu nhập, khước từ phi đội trực thăng bảo vệ mới, Tổng thống Obama phê phán gay gắt tập đoàn AIG chi tiền thưởng - tiền cứu trợ từ Chính phủ, tức tiền thuế dân - không lúc Tổng thống Mỹ cho “làm họ - công ty rơi vào khủng hoảng khinh suất tham lam - biện hộ xúc phạm trắng trợn người nộp thuế, người bỏ tiền giúp cơng ty hiểm Đây chuyện tiền bạc Đây vấn đề liên quan tới giá trị tảng chúng ta” Không Mỹ, Đức, mà giới nỗ lực cao độ việc thực thi giải pháp hữu hiệu chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm để cứu vớt kinh tế Nước Nga, sau Tổng thống Thủ tướng công khai tài sản, nhiều quan chức công khai tài sản Thủ tướng Nhật công du máy bay nhỏ Hàn Quốc cắt giảm dùng xe cơng xuống 30%; Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn thép Busan Hàn Quốc xe Deawoo Trung Quốc có “Ngày tiết kiệm cơng sở” thưởng 10% tài sản cho người tố cáo tham nhũng Philippin có “Ngày khơng tơ qn đội”, tắt điều hòa sau 16 30 v.v… Một số Bộ trưởng, Thủ tướng nước xin từ chức, tự thấy khơng làm tròn trách nhiệm nhân dân giao (1) Rõ ràng vấn đề nêu cao đạo đức cơng dân, phòng, chống tham nhũng, thực trách nhiệm người đứng đầu giới, cung cấp nhiều thông tin gợi cho ta nhiều suy nghĩ bổ ích việc thực hành đạo đức Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành trung ương khóa X (12009) kiểm điểm “việc nghiên cứu, vận dụng kinh nghiệm nước phòng, chống tham nhũng ít; việc phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc chống tham nhũng chậm” Điều quan trọng tranh giới củng cố khẳng định tư tưởng gương đạo đức Hồ Chí Minh vẹn nguyên giá trị phổ biến toàn nhân loại giới có nhiều thay đổi Bối cảnh đất nước khác nhiều so với lúc sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh Những đổi thay đời sống kinh tế- xã hội Việt Nam, đặc biệt quy mô nhỏ bé kinh tế, khó khăn thiên tai, dịch bệnh liên tiếp xảy khẳng định việc thực hành đạo đức theo gương Hồ Chí Minh việc làm có ý nghĩa to lớn Tuy nhiên, cần thiết phải học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh bối cảnh khơng phải diễn trước mắt chúng ta, kinh tế khó khăn; tham nhũng, lãng phí chưa ngăn chặn mà phải nhận thức sâu sắc rằng, thực hành đạo đức vấn đề lâu dài, nước theo định hướng XHCN mà nhân loại Nhận thức không dừng lại chỗ kêu gọi cần phải nâng cao ý thức trách nhiệm, mà phải thấy không nêu cao ý thức trách nhiệm cơng việc, đặc biệt phòng, chống tham nhũng, lãng phí, chết Thực tiễn cho thấy lồi người muốn tồn phát triển cần hai nguồn nhựa sống: nguồn nhựa vật chất - phải có kinh tế làm tảng; nguồn nhựa tinh thần - phải có văn hóa, đạo đức làm tảng Đó hai chân đời sống người Riêng Việt Nam, nước nông nghiệp phương Đông lên CNXH từ hàng ngàn năm chế độ phong kiến chuyên chế, gần trăm năm chế độ thực dân không phần chuyên chế, lại phải trọng đạo đức Những năm qua, phát triển đất nước kiềng ba chân: xây dựng Đảng then chốt, xây dựng kinh tế nhiệm vụ trung tâm xây dựng văn hóa làm tảng tinh thần xã hội Tuy nhiên, việc xây dựng văn hóa, đạo đức thường diễn chậm so với xây dựng kinh tế Thậm chí GDP mức cao (8,48% năm 2007), nhà khoa học cảnh báo nguy tiềm ẩn tăng trưởng kinh tế, mà nguy lại nằm “vốn xã hội” Nơi nơi khác, mức độ mức độ khác, phải trả giá cho tăng trưởng nóng mà coi nhẹ giáo dục đạo đức, yếu việc dạy làm người, không trọng phát triển bền vững với yếu tố môi trường, tiến bộ, công an sinh xã hội Thiếu tinh thần trách nhiệm, quan liêu dẫn tới tham nhũng, lãng phí- nguyên nhân gây bất cơng, bất bình, xúc xã hội, làm suy giảm kinh tế lòng tin nhân dân Với nhìn tổng quan trên, dễ dàng nhận thức rằng, bối cảnh mới, tình hình, đặc điểm đất nước giới thay đổi nhiều, tư tưởng gương đạo đức Hồ Chí Minh khơng thay đổi, mang giá trị trường tồn Trong di sản đạo đức, với việc đề cập đạo đức công dân, đạo đức ngành, lĩnh vực, lứa tuổi, Hồ Chí Minh chủ yếu đề cập đạo đức cách mạng cán bộ, đảng viên, nói tới cán bộ, Người thường so sánh với nhân dân Mệnh đề “Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, phụng Tổ quốc, phục vụ nhân dân” Hồ Chí Minh chủ yếu đề cập tới trách nhiệm cán đương chức, đương quyền, so với nhân dân, họ người có quyền Tại vậy? Cách mạng nghiệp quần chúng nhân dân, nhân dân cần tổ chức có người dẫn đường Cán gốc công việc Mọi việc thành bại liên quan tới cán tốt hay xấu Nhưng cán lại đầy tớ dân, người phục vụ dân Cán bộ, đảng viên gương xã hội, “đi trước để làng nước theo” Gương sáng dân soi, gương mờ dân quay lưng lại Hồ Chí Minh rõ “đã cán so với nhân dân, nhiều có quyền hành, cấp cao quyền to, cấp thấp quyền nhỏ, Dù to hay nhỏ, có quyền mà thiếu lương tâm có dịp đục khoét, có dịp ăn đút, có dịp “dĩ cơng vi tư” Cán phải hiểu vai trò, vị trí dân tự hiểu vai trò, vị trí tiến trình cách mạng Sự hiểu biết để thấy quyền lực cán thi hành quyền lực dân, tay dân, dân ủy thác Khi ủy thác quyền lực cán bộ- Bác dặn- phải làm, người lính mệnh lệnh quốc dân trước mặt trận, đồng bào cho lui phải vui lòng lui “Đồng bào cho lui” nghĩa cán khơng tín nhiệm với nhân dân nữa, tự thấy chức vụ đảm nhiệm lớn so với tài, đức mình, cơng việc phụ trách trước dân mà khơng hồn thành phải miễn nhiệm, bãi nhiệm hay từ chức Cán đảng viên phải hiểu rằng, cơm ăn, áo mặc, vật liệu dùng dân, việc phục vụ dân, cơng bộc dân lẽ đương nhiên Mặt khác phải thấy Tổ quốc Tổ quốc chung dân nước Việt, Lạc cháu Hồng, người phải có trách nhiệm phụng Tổ quốc, đặc biệt đó, cán đội ngũ ưu tú dân tộc phải nêu cao tinh thần phục vụ Tổ quốc Bác Hồ dạy: “Các Vua Hùng có cơng dựng nước, Bác cháu ta phải giữ lấy nước” Mỗi cán phải nhận thức đắn, sâu sắc rằng, khác biệt chất thắng lợi chống ngoại xâm lãnh đạo Đảng so với thắng lợi triểu đại phong kiến trước chỗ thắng lợi Đảng lãnh đạo “biến người nô lệ thành người tự do” Cách mạng Tháng Tám 1945 dựng lên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Từ trở đi, nước ta nước dân chủ: Bao nhiêu lợi ích dân Bao nhiêu quyền hạn dân Chính quyền từ xã đến phủ Trung ương dân cử Những nhận thức nêu cho thấy việc nêu cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, phụng Tổ quốc, phục vụ nhân dân cán điều tất yếu, dễ hiểu người cán dân- cha mẹ dân thời thực dân phong kiến- phải phục vụ tốt đời sống nhân dân, phục vụ hàng ngày, phục vụ suốt đời Nội dung nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, phụng Tổ quốc, phục vụ nhân dân trước hết thể chỗ, người cán phải nắm vững đường lối, sách Đảng pháp luật Nhà nước để tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân thực hiện, tạo nên đồng thuận xã hội, làm cho nhân dân hiểu tin đường lối Đảng Trách nhiệm cán hướng dẫn nhân dân thực tốt đường lối, sách Đảng Nhà nước Cán bộ, với việc chấp hành nghiêm đường lối Đảng, phải đường lối quần chúng Tức đặt lợi ích nhân dân lên hết; liên hệ chặt chẽ với nhân dân; việc bàn với nhân dân, giải thích cho nhân dân hiểu rõ; có khuyết điểm thật phê bình trước nhân dân hoan nghênh nhân dân phê bình mình; sẵn sàng học hỏi nhân dân; tự phải làm gương mẫu cần, kiệm, liêm để nhân dân noi theo Đồng thời phải khắc phục nguyên nhân bệnh quan liêu Đó xa nhân dân, dẫn đến khơng nắm vững dân tình, dân tâm, dân ý Khinh nhân dân, cho dân không hiểu trị, lý luận Sợ nhân dân, tức có khuyết điểm sợ dân phê bình, sợ thể diện, sợ phải sửa chữa Khơng tin cậy nhân dân, tức không hiểu lực lượng nhân dân việc nhỏ mấy, dễ mấy, làm khơng xong; có lực lượng nhân dân việc khó mấy, to mấy, làm Khơng hiểu biết nhân dân, tức cán quên nhân dân cần lợi ích thiết thực- lợi ích gần, xa; riêng, chung; phận, toàn cục; nhân dân, khơng thể lý luận sng, trị sng Khơng yêu thương nhân dân, tức cán biết đòi hỏi dân, khơng biết giúp đỡ, có trách nhiệm với dân Điều có ý nghĩa quan trọng phải làm tròn nhiệm vụ Nhận thức chung làm tròn nhiệm vụ làm tròn phần việc giao; lời nói đơi với việc làm phải chịu hậu việc khơng hồn thành nhiệm vụ, lời nói khơng đơi với việc làm Làm tròn nhiệm vụ phía hệ thống trị (Đảng, Quốc hội, Chính phủ) phải điều tra, nghiên cứu, cân nhắc cẩn thận, nhằm vào lợi ích chung nhân dân mà đặt sách Mọi cơng tác Đảng ln ln phải đứng phía quần chúng Hồ Chí Minh viết: “Sự lãnh đạo công tác thiết thực Đảng, phải từ quần chúng ra, trở lại nơi quần chúng Nghĩa gom góp ý kiến rời rạc, lẻ tẻ quần chúng, phân tích nó, nghiên cứu nó, đặt thành ý kiến có hệ thống Rồi đem tuyên truyền, giải thích cho quần chúng, làm cho thành ý kiến quần chúng, làm cho quần chúng giữ vững thực hành ý kiến Đồng thời nhân lúc quần chúng thực hành, ta xem xét lại, coi ý kiến hay khơng Rồi lại tập trung ý kiến quần chúng, phát triển ưu điểm, sửa chữa khuyết điểm, tuyên truyền, giải thích, làm cho quần chúng giữ vững thực hành”(2) Ngược lại, “vì khơng biết gom góp ý kiến quần chúng, kinh nghiệm quần chúng, ý kiến người lãnh đạo thành lý luận suông, khơng hợp với thực tế” Có nghị quyết, sách phải “nghiêm ngặt kiểm tra, địa phương phải kiên thực hành nghị Đảng Kiên chống lại thói nghị đường, thi hành nẻo”(3) “Đảng phải xét lại nghị thị thi hành Nếu khơng nghị thị hóa lời nói sng mà hại đến lòng tin cậy nhân dân Đảng”(4) Về phía cán bộ, đảng viên, phải đem hết trí tuệ, tâm huyết lực lượng làm trọn vẹn, có hiệu phần việc giao, dù việc to hay nhỏ, dễ hay khó Làm tốt cơng việc khơng có nghĩa khơng vấp váp khuyết điểm Phải thấy vấp váp khuyết điểm tiến Và trường hợp phải biết tự phê bình, hoan nghênh nhân dân phê bình, kiên dùi mài tinh thần trách nhiệm Làm tròn phần việc đồng thời lời nói đơi với việc làm Nếu cơng việc khơng hồn thành, lời nói khơng đơi với việc làm, nói nhiều làm ít, nói mà khơng làm, nói đường làm nẻo, phải gánh chịu hậu Ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân phải gắn bó chặt chẽ xây chống Xây ý thức “việc lợi cho dân, dù nhỏ phải làm; việc hại cho dân, dù nhỏ phải tránh” Chống thói đạo đức giả, bệnh thành tích- hình thức, cẩu thả, làm cho có chuyện, dễ làm khó bỏ, đánh trống bỏ dùi, gặp làm Quan liêu mệnh lệnh, chủ quan, hấp tấp, tự tư tự lợi trái hẳn với tinh thần trách nhiệm, cần phải tiêu diệt Muốn làm tốt điều đó, cần có hệ giải pháp từ phía Đảng cán bộ, đảng viên Đảng phải tăng cường giáo dục cho cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc, toàn diện Đảng cầm quyền; nhận thức học thành cơng chưa thành cơng q trình lãnh đạo cách mạng Đảng Những nhận thức tưởng đơn giản hay “thuộc lòng”, khơng phải hiểu hành Chẳng hạn, “Đảng ta đạo đức, văn minh”; “Đảng có vững cách mạng thành công”, “Đảng chúng ta”; “làm cán tức suốt đời làm đày tớ trung thành nhân dân” Mấy chữ a, b, c - cách nói Bác- khơng phải thuộc đâu, phải học mãi, học suốt đời thuộc Các giải pháp từ phía cán bộ, đảng viên gồm nhận thức tu dưỡng Trong nhận thức, cần đột phá tư mang tính cách mạng khoa học, thể phẩm chất, lĩnh, trí tuệ, lực cán Cán khơng dám “tự trích” với trí- lĩnh người cách mạng; khơng dám nói, khơng dám làm, khơng dám chịu trách nhiệm, theo kiểu “đập đi, hò đứng”, “thấy xơi nói xơi ngọt, thấy thịt nói thịt bùi’, “theo gió bẻ buồm”, nói theo tinh thần Lênin Hồ Chí Minh- điều xấu hổ cho Chính phủ cơng bộc dân, cho Nhà nước pháp quyền dân, dân, dân; cho Đảng cầm quyền Cùng với nhận thức, cán đảng viên cần tu dưỡng, rèn luyện hàng ngày, suốt đời, gắn với cơng việc trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lực chuyên môn, phương pháp công tác cách lãnh đạo, v.v Trong bối cảnh nay, với việc thực hành tiết kiệm, chống tham ơ, lãng phí quan liêu, việc nâng cao ý thức trách nhiệm cán tinh thần dám chịu trách nhiệm, dám từ chức cán lãnh đạo ứng xử văn hóa- văn hóa từ chức- phẩm chất đạo đức quan trọng Nó phải xây dựng thành chế độ trách nhiệm, trách nhiệm người đứng đầu Chỉ người cán dám nghĩ dám làm, hết lòng, phục vụ Tổ quốc nhân dân, dám chịu trách nhiệm phải chịu trách nhiệm trước cơng việc giao vượt qua khó khăn, thách thức, đưa nghiệp đổi tiếp tục phát triển./ Trường THPT Buôn Ma Thuột-Giáo viên: Bùi Văn Tiến (Tháng năm 2010) Trường: THPT Buôn Ma Thuột Tổ: Địa lí Giáo viên: Bùi Văn Tiến BÀI THU HOẠCH LỚP BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ NĂM 2010 *** Anh (Chị) trình bày cảm nghĩ thơng qua việc học tập chuyên đề dự thảo văn kiện trình Đại hội XI ban chấp hành TW Đảng khóa X nêu nhận thức thân sau học tập chuyên đề: “Tư tưởng, gương đạo đức Hồ Chí Minh xây dựng Đảng ta thật sạch, vững mạnh, “là đạo đức, văn minh” Liên hệ thân phải làm để xây dựng Đảng “là sạch, văn minh” giai đoạn nay? 1/Những nhận thức thông qua việc học tập chuyên đề dự thảo văn kiện trình Đại hội XI ban chấp hành TW Đảng khóa X: Các dự thảo văn kiện gồm: Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2011-2020; Báo cáo trị Ban Chấp hành Trung ương khố X Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ XI Đảng; Báo cáo tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng Hội nghị thảo luận phương hướng công tác nhân Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; định số lượng phân bổ đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng số vấn đề khác Theo tôi, khâu quan trọng xây dựng Đảng trị - vấn đề cốt tử Đảng nhiệm vụ hàng đầu tồn cơng tác xây dựng Đảng 2/Để không ngừng nâng cao tinh thần trách nhiệm, nối tiếp tinh thần vận động “ Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh”, năm 2010; Ban đạo Trung ương vận động Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai chuyên đề: “Tư tưởng, gương đạo đức Hồ Chí Minh xây dựng Đảng ta thật sạch, vững mạnh “là đạo đức, văn minh” với công tác gắn tổ chức tiến hành Đại hội Đảng cấp năm 2010, Qua nghiên cứu chủ đề để góp phần xây dựng tổ chức Đảng văn minh vững mạnh Bản thân tơi tơi xin trình bày nội dung thu hoạch thông qua nhận thức tự liên hệ thân sau: Để hưởng ứng vận động học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh tất cán bộ, đảng viên quần chúng nhân dân; Bản thân tâm đắc nhiệt tình hưởng ứng để nghiên cứu học tập Luôn nghĩ vận động có ý nghĩa trị sâu sắc, mở lúc; Vì Đảng ta, nhân dân ta, nhà nước ta có nhiều hình ảnh, người có sống cao thượng, họ lo toan cho đất nước cho nghiệp cách mạng, luôn làm nhiều việc thiện, Trường THPT Buôn Ma Thuột-Giáo viên: Bùi Văn Tiến (Tháng năm 2010) Tổ Quốc chấp nhận hy sinh, gương cho nhiều người noi theo Nhưng ngược lại phận cán bộ, đảng viên có chức, có quyền, thối hóa biến chất, làm sâu mọt đục kht, làm giảm lòng tin nhân dân Đảng Chuyên đề học tập năm có nhiều ý nghĩa thiết thực chào mừng kiện trọng đại dân tộc ta: Kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 120 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh, 35 năm giải phóng Miền Nam thống đất nước, kỷ niệm 40 năm thực di chúc Bác Hồ 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội Những kiện trọng đại ấy, thành ngày hơm nay, có được, xuất phát từ đạo đắn đường lối, sách Đảng dẫn dắt tài tình Chủ tịch Hồ Chí Minh; Xây dựng Đảng nhiệm vụ quan trọng nghiệp cách mạng Đảng, công xây dựng bảo vệ Tổ quốc theo đường lối đổi ngày ln đòi hỏi Đảng ta phải vững mạnh, có tầm cao trí tuệ, sức chiến đấu, đủ lực lãnh đạo đáp ứng yêu cầu giai đoạn cách mạng Đồng thời xây dựng Đảng vững mạnh có ý nghĩa đến việc bảo vệ chế độ trị, đường phát triển đất nước lên chủ nghĩa xã hội với mục tiêu " Dân giàu nước mạnh xã hội công dân chủ văn minh" * Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh vÒ xây dựng Đảng ta sạch, vững mạnh “ đạo đức, văn minh” cụ thể là: Chủ tịch Hồ Chí Minh có nhiều nói, viết công tác xây dựng Đảng Tư tưởng Hồ Chí Minh xây dựng Đảng phong phú, tập trung vào điểm chủ yếu sau: + Cách mạng Việt Nam "trước hết phải có đảng cách mệnh" “Đảng muốn vững phải có chủ nghĩa làm cốt"; + Xây dựng Đảng phải thực tốt nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng: Nguyên tắc tập trung dân chủ; nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; nguyên tắc tự phê bình phê bình; kỷ luật nghiêm minh, tự giác; đồn kết, thống Đảng; + Quan tâm xây dựng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên có đức, có tài để Đảng xứng đáng "là đạo đức, văn minh"; + Tăng cường mối quan hệ gắn bó Đảng dân Đảng ta gắn bó với dân "Đảng nòi nhân dân"; mục đích Đảng "Đoàn kết toàn dân, phụng Tổ quốc" Người nói: " Đảng vừa người lãnh đạo, vừa người đầy tớ thật trung thành nhân dân; + Mỗi đảng viên phải hành động thực tế để có niềm tin u nhân dân, "dán lên trán hai chữ cộng sản" dân tin, dân yêu, dân kính, dân phục"; + Đảng phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn yêu cầu nghiệp cách mạng Đảng, dân tộc * Trong giai đoạn nay, giới nói chung, Việt Nam ta nói riêng đứng trước biến cố, thay đổi mơi trường khí hậu; thách thức lớn phát triển; Đặc biệt “Diễn Biến Hoà Bình” lực thù địch nhằm phá Trường THPT Buôn Ma Thuột-Giáo viên: Bùi Văn Tiến (Tháng năm 2010) hoại, lật đổ chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa chúng ta; trước thời thách thức lớn thế; để lãnh đạo đất nước điều kiện mới, Đảng phải tiếp tục tự đổi mới, tự chỉnh đốn, nâng cao lực lãnh đạo sức chiến đấu, nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, nâng cao tầm trí tuệ Mỗi cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng, cấp ủy đảng phải quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh xây dựng Đảng, chung tay xây dựng Đảng ta thực sạch, vững mạnh, “là đạo đức, văn minh” Qua vấn đề trên, việc học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh cơng tác xây dựng Đảng theo toâi cần tập trung vào nội dung, cơng việc sau đây:  Một Nâng cao phẩm chất trí tuệ Đảng, xây dựng hoàn thiện đường lối đổi mới, đề chủ trương giải pháp phù hợp cho giai đoạn phát triển mới;  Hai Quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, thực coi xây dựng Đảng nhiệm vụ then chốt tất ngành cấp; Hieän nghiệp đổi đất nước, suy yếu, thối hóa, biến chất phận tổ chức Đảng làm cho vai trò cầm quyền Đảng bị suy giảm, dẫn đến ổn định trị - xã hội nguy lớn Chăm lo xây dựng Đảng sạch, vững mạnh điều kiện tiên để giữ vững ổn định trị - xã hội, phát triển kinh tế, văn hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa Quan điểm xây dựng Đảng caàn : + Đẩy mạnh nâng cao hiệu nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, thu hút phát huy tiềm trí tuệ tồn dân tộc phải dựa vào lực lượng toàn dân + Cần đặc biệt coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên Trong điều kiện chế kinh tế thị trường hội nhập quốc tế nay, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ đức đủ tài, đầy tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước dân tộc, động, dám nghĩ, dám làm, không quan tâm, phát huy nhân tố người Đảng mà để phát huy sức mạnh tồn dân tộc, vấn đề có ý nghĩa định đến thành bại nghiệp cách mạng; + Kiên đấu tranh, khắc phục tình trạng suy thối tư tưởng trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, lãng phí, quan liêu tiêu cực khác Đảng xã hội  Ba Tiếp tục đổi phương thức lãnh đạo Đảng : tăng cường lãnh đạo đảng mặt trận tổ quốc đồn thể trị xã hội, Đảng tiếp thu ý kiến tổ chức để bổ xung, phát triển, điều chỉnh đường lối, chủ trương;  Bốn Giải tốt mối quan hệ với dân : phải lấy lợi ích đa số nhân dân làm mục đích ban hành sách  Năm là; Tổ chức tốt Đại hội Đảng cấp theo quy định điều lệ đảng, Đảng viên có lĩnh trị, phẩm chất đạo đức, lực, hồn thành nhiệm vụ giao, uy tín Đảng, xã hội, có tư đổi mới, khả tiếp cận nắm bắt xử lí vấn đề xã hội xúc nảy sinh, khả đoàn kết quy tụ vận dụng tốt tư tưởng gương đạo đức Hồ Chí Minh xây dựng Đảng vững mạnh đạo đức, văn minh Trường THPT Buôn Ma Thuột-Giáo viên: Bùi Văn Tiến (Tháng năm 2010) Qua đợt học tập chủ đề : “Về xây dựng Đảng ta thật sạch, vững mạnh” “đạo đức, văn minh” bổ sung thêm cho toâi kiến thức Đảng Hơn lúc hết; Toâi không ngừng nâng cao việc học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh để tạo nên nguồn động lực mạnh mẽ, nguồn lực người để theo đường mà Đảng Bác chọn cách vững Suốt đời phấn đấu cho nghiệp cách mạng Đảng, xây dựng Đảng sạch, vững mạnh; tuyệt đối trung thành với Đảng, với nghiệp cách mạng Để xây dựng Đảng vững mạnh, thực "là đạo đức, văn minh", đảng viên phải có đầy đủ đức tài, đức phải "gốc" Muốn vậy, cần nhận rõ phận đảng viên cán bộ: "Trọng lợi ích Đảng hết Ngồi lợi ích dân tộc, Tổ quốc, Đảng khơng có lợi ích khác Cho nên Đảng viên cán phải đặt lợi ích Đảng trước, lợi ích cá nhân lại sau” Đạo đức gốc đảng viên cán phải thật thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật cần kiệm liêm chính, chí cơng vơ tư Phải giữ gìn Đảng ta thật sạch, phải xứng đáng người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành nhân dân Kiên đấu tranh chống lại âm mưu diễn biến hồ bình lực thù địch ngồi nước Bản thân giáo viên , trước hết tơi tâm đắc vấn đề nghiên cứu, tìm tòi học tập tư tưởng, gương đạo đức Hồ Chí Minh xây dựng Đảng ta thật sạch, vững mạnh, nhằm để nhận xét đánh giá lại thân thời gian cơng tác, để khắc phục chưa đạt có định hướng phát huy mặt tốt năm Đem hết kiến thức, kĩ tâm huyết nhà giáo để góp phần đào tạo nguồn nhân lực tương lai cho đất nước Người viết Bùi Văn Tiến Họ tên: Đơn vị : Trường THCS Nhiệm vụ phân công: BÀI THU HOẠCH CHÍNH TRỊ 2016 Câu hỏi: Câu Anh (Chị) nhận xét sâu sắc vấn đề văn kiện Đại hội XII Đảng Câu Qua học tập, nghiên cứu Văn kiện Đại hội XII Đảng Nghị Đại hội Đảng lần thứ XVII với nhiệm vụ đảm trách, anh (chị) cần phải làm để thực tốt mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị Đại hội đề Bài Làm Anh (Chị) nhận xét sâu sắc vấn đề văn kiện Đại hội XII Đảng Những vấn đề bản, điểm Văn kiện Đại hội XII Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng thông qua Nghị văn kiện quan trọng, có ý nghĩa trị, tư tưởng hành động toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta Việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực Nghị Đại hội XII nhiệm vụ trọng tâm từ đến cuối năm 2016, mà tập trung nội dung bản, mới, giải pháp thực phù hợp với đối tượng, lĩnh vực Chỉ thị số 01-CT/TW Bộ Chính trị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực Nghị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng nội dung cần tập trung gồm: Nghị Đại hội XII Đảng, Báo cáo Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI văn kiện Đại hội XII Đảng đồng chí Tổngthư trình bày; Báo cáo trị; Báo cáo đánh giá kết thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 - 2015 phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 2020; Báo cáo tổng kết thực Nghị Trung ương khóa XI "Một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng nay" Nội dung Văn kiện Đại hội XII xây dựng sở tổng kết sâu sắc lý luận thực tiễn 30 năm đổi mới, có kế thừa, bổ sung, phát triển Văn kiện Đại hội XI, nghị Hội nghị Trung ương nhiệm kỳ đường lối, quan điểm Đảng nhiệm kỳ trước Trong đó, quan điểm bản, tư tưởng đạo, nội dung cốt lõi, vấn đề mới, diện tất lĩnh vực trị, kinh tế, văn hố, xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng hệ thống trị, cụ thể sau: Thứ nhất: Về đổi mơ hình tăng trưởng hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Kế thừa kết đạt nhiệm kỳ Đại hội XI, Văn kiện Đại hội XII có phát triển rõ nét, nêu rõ định hướng giải pháp đổi mơ hình tăng trưởng, cấu lại kinh tế gắn với đổi mơ hình tăng trưởng, xác định đặc trưng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam kinh tế thị trường đại hội nhập quốc tế; có quản lý Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, nhằm mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh" Thứ hai: Về lĩnh vực văn hoá – xã hội, Văn kiện đặc biệt trọng nhiệm vụ, giải pháp gắn kết giáo dục, đào tạo khoa học công nghệ với phát triển nguồn nhân lực, nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ hiệu q trình đẩy mạnh cơng nghiệp hố, đại hố, đổi mơ hình tăng trưởng, cấu lại kinh tế, thực đột phá chiến lược Việc xây dựng, phát triển văn hoá người Việt Nam, Văn kiện lựa chọn, định hướng nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, nhấn mạnh đặt lên hàng đầu nhiệm vụ xây dựng người Thực tiến bộ, công xã hội, đặc biệt bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội thành tựu bật 30 năm đổi mới, Văn kiện xác định điểm nhấn điểm mới, thực hiệu năm tới vấn đề quản lý phát triển xã hội Thứ ba: Về lĩnh vực quốc phòng, an ninh hoạt động đối ngoại, Báo cáo trị Đại hội XII có nêu: “Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa tình hình mới” Cụm từ "trong tình hình mới" điểm nhấn mạnh Về công tác đối ngoại hội nhập quốc tế, Báo cáo vấn đề cốt lõi phải xác định mục tiêu tối thượng lợi ích quốc gia – dân tộc Trong nhận rõ hợp tác phát triển xu đồng thời khơng mơ hồ thấy hợp tác chiều Hợp tác đồng thời phải đôi với đấu tranh, cạnh tranh để bảo vệ lợi ích đáng quốc gia; đồng thời đấu tranh, cạnh tranh để hợp tác không dẫn tới đối đầu, bất lợi Thứ tư: Về chủ trương phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, so với Nghị Đại hội XI, điểm Văn kiện Đại hội XII có nêu: "Phát huy mạnh mẽ nguồn lực, tiềm sáng tạo nhân dân"; "Tôn trọng điểm khác biệt không trái với lợi ích chung quốc gia - dân tộc" Trong định hướng xây dựng giai tầng xã hội, Văn kiện có yêu cầu “tiếp tục hồn thiện sách, pháp luật tín ngưỡng, tơn giáo, phát huy giá trị văn hố, đạo đức tốt đẹp tôn giáo” Thứ năm: Về phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm thực quyền làm chủ nhân dân, số nhiệm vụ, giải pháp mới, Văn kiện bổ sung phương hướng: “Dân chủ phải thực đầy đủ, nghiêm túc tất lĩnh vực đời sống xã hội” “Tập trung xây dựng văn pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền làm chủ nhân dân” Bổ sung nội dung “giám sát” phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát” Thứ sau: Về xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền, Văn kiện nêu lên nhiều nhiệm vụ, giải pháp mới, bật việc hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức Nhà nước theo quy định Hiến pháp năm 2013 Thực thí điểm dân trực tiếp bầu số chức danh sở cấp huyện; mở rộng đối tượng thi tuyển chức danh cán quản lý; hồn thiện tiêu chí đánh giá chế kiểm tra, giám sát, kiểm soát việc thực thi công vụ; xác định rõ quyền hạn, trách nhiệm người đứng đầu quan hành Thứ bảy: Về xây dựng Đảng vững mạnh, Báo cáo trị nêu trọng tâm kiên quyết, kiên trì tiếp tục thực Nghị Trung ương khoá XI Các cấp uỷ, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo quan, đơn vị cá nhân cán lãnh đạo, quản lý cấp từ Trung ương đến sở nghiêm túc, tự giác có kế hoạch, biện pháp phù hợp để khắc phục, sửa chữa yếu kém, khuyết điểm Ngoài ra, phần nhiệm vụ, giải pháp, Văn kiện đề 10 nội dung, tất bổ sung phát triển sở kế thừa từ văn kiện Đại hội khoá trước Những điểm nêu Văn kiện Đại hội XII phản ánh bước tiến tư lý luận Đảng trở thành định hướng trị quan trọng mục tiêu xây dựng, phát triển đất nước năm tới Việc làm rõ vấn đề Văn kiện Đại hội XII giúp cán bộ, đảng viên, cán chủ chốt cấp tỉnh nắm vững bước nội dung Văn kiện, chuẩn bị cho đợt sinh hoạt trị rộng lớn, từ góp phần thực đắn, sáng tạo Nghị Đại hội XII Đảng, phù hợp với tình hình điều kiện thực tế tỉnh ta, sớm đưa Nghị Đại hội XII Đảng vào sống Câu Qua học tập, nghiên cứu Văn kiện Đại hội XII Đảng Nghị Đại hội Đảng lần thứ XVII với nhiệm vụ đảm trách, anh (chị) cần phải làm để thực tốt mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị Đại hội đề 1- Mục tiêu tổng quát Tạo chuyển biến bản, mạnh mẽ chất lượng, hiệu giáo dục, đào tạo; đáp ứng ngày tốt công xây dựng, bảo vệ Tổ quốc nhu cầu học tập nhân dân Giáo dục người Việt Nam phát triển toàn diện phát huy tốt tiềm năng, khả sáng tạo cá nhân; yêu gia đình, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào; sống tốt làm việc hiệu Xây dựng giáo dục mở, thực học, thực nghiệp, dạy tốt, học tốt, quản lý tốt; có cấu phương thức giáo dục hợp lý, gắn với xây dựng xã hội học tập; bảo đảm điều kiện nâng cao chất lượng; chuẩn hóa, đại hóa, dân chủ hóa, xã hội hóa hội nhập quốc tế hệ thống giáo dục đào tạo; giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa sắc dân tộc Phấn đấu đến năm 2030, giáo dục Việt Nam đạt trình độ tiên tiến khu vực 2- Mục tiêu cụ thể Đối với giáo dục mầm non, giúp trẻ phát triển thể chất, tình cảm, hiểu biết, thẩm mỹ, hình thành yếu tố nhân cách, chuẩn bị tốt cho trẻ bước vào lớp Hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ tuổi vào năm 2015, nâng cao chất lượng phổ cập năm miễn học phí trước năm 2020 Từng bước chuẩn hóa hệ thống trường mầm non Phát triển giáo dục mầm non tuổi có chất lượng phù hợp với điều kiện địa phương sở giáo dục Đối với giáo dục phổ thơng, tập trung phát triển trí tuệ, thể chất, hình thành phẩm chất, lực cơng dân, phát bồi dưỡng khiếu, định hướng nghề nghiệp cho học sinh Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, trọng giáo dục lý tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống, ngoại ngữ, tin học, lực kỹ thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn Phát triển khả sáng tạo, tự học, khuyến khích học tập suốt đời Hồn thành việc xây dựng chương trình giáo dục phổ thơng giai đoạn sau năm 2015 Bảo đảm cho học sinh có trình độ trung học sở (hết lớp 9) có tri thức phổ thông tảng, đáp ứng yêu cầu phân luồng mạnh sau trung học sở; trung học phổ thông phải tiếp cận nghề nghiệp chuẩn bị cho giai đoạn học sau phổ thơng có chất lượng Nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, thực giáo dục bắt buộc năm từ sau năm 2020 Phấn đấu đến năm 2020, có 80% niên độ tuổi đạt trình độ giáo dục trung học phổ thơng tương đương Đối với giáo dục nghề nghiệp, tập trung đào tạo nhân lực có kiến thức, kỹ trách nhiệm nghề nghiệp Hình thành hệ thống giáo dục nghề nghiệp với nhiều phương thức trình độ đào tạo kỹ nghề nghiệp theo hướng ứng dụng, thực hành, bảo đảm đáp ứng nhu cầu nhân lực kỹ thuật công nghệ thị trường lao động nước quốc tế Đối với giáo dục thường xuyên, bảo đảm hội cho người, vùng nơng thơn, vùng khó khăn, đối tượng sách học tập nâng cao kiến thức, trình độ, kỹ chuyên môn nghiệp vụ chất lượng sống; tạo điều kiện thuận lợi để người lao động chuyển đổi nghề; bảo đảm xóa mù chữ bền vững Hồn thiện mạng lưới sở giáo dục thường xuyên hình thức học tập, thực hành phong phú, linh hoạt, coi trọng tự học giáo dục từ xa Đối với giáo dục thường xuyên, bảo đảm hội cho người, vùng nông thôn, vùng khó khăn, đối tượng sách học tập nâng cao kiến thức, trình độ, kỹ chun mơn nghiệp vụ chất lượng sống; tạo điều kiện thuận lợi để người lao động chuyển đổi nghề; bảo đảm xóa mù chữ bền vững Hồn thiện mạng lưới sở giáo dục thường xuyên hình thức học tập, thực hành phong phú, linh hoạt, coi trọng tự học giáo dục từ xa - Là giáo viên giảng dạy trường cấp tơi nhận thấy cố gắng chuyên môn giảng dạy , giáo án để lên lớp có truyền đạt hết kiến thức cho em học sinh - Lồng ghép tư tưởng bảo vệ thân bảo vệ tổ quốc xã hội hội nhập kinh - Truyền đạt cho học sinh phát huy giá trị văn hố, đạo đức tốt đẹp dân tộc Tóm lại: Trong xu giáo dục cần nhìn nhận thầy giáo nhà giáo dục người truyền đạt tri thức Ngày nay, người thầy đề cao vai trò truyền cảm hứng cho người học, làm cho người học ý thức tự giác cao độ việc học với nỗ lực cá nhân, đồng thời lực sáng tạo khai mở tạo môi trường để thể lực thân Do cần tập trung vào người thầy sư phạm, nhà trường sư phạm, tạo tảng vững để thực đổi tồn diện giáo dục, góp phần thực thắng lợi nhiệm vụ, giải pháp lĩnh vực giáo dục – đào tạo Người viết ... phát tri n kinh tế tri thức Phát tri n nguồn nhân lực vừa yêu cầu cấp bách vừa nhiệm vụ lâu dài theo tiến trình phát tri n tri thức nhân loại Trong năm tới, phải tập trung đạo xây dựng tri n...1 Bài thu hoạch trị hè - Trường Tiểu học Tân Văn Bài thu hoạch trị hè - Trường THCS Lương Thế Vinh Bài thu hoạch trị hè - Trường THPT Bn Mê Thu t Bài thu hoạch trị hè năm 2016 Bài Thu Hoạch... - động lực then chốt trình phát tri n nhanh bền vững” Liên hệ thân: Giáo dục quốc sách hàng đầu, đầu tư cho giáo dục đầu tư cho phát tri n bền vững lâu dài.Trong xu hội nhập phát tri n đất nước
- Xem thêm -

Xem thêm: tong hop cac bai thu hoach chinh tri he 908, tong hop cac bai thu hoach chinh tri he 908

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay