Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH TM DV tân việt mỹ năm 2015

113 7 0
  • Loading ...
1/113 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 09:49

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM KHOA KẾ TỐN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP KẾ TỐN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TÂN VIỆT MỸ NĂM 2015 Ngành: Kế tốn Chun ngành: Kế tốn tài Giảng viên hƣớng dẫn: Th.S Phan Minh Thùy Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Tuyết Trinh MSSV: 1211180719 Lớp: 12DKTC03 TP.Hồ Chí Minh, 2016 i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan đề tài nguyên cứu kết qua trình thực tập tìm hiểu thực tế Công ty TNHH Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Tân Việt Mỹ thời gian qua, tài liệu mang tính chất tham khảo học hỏi Khơng chép từ nguồn Tơi xin hồn tồn trách nhiệm trƣớc Nhà trƣờng, Qúy thầy tồn thể Công ty lời cam đoan này! TP Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2016 Tác giả Nguyễn Thị Tuyết Trinh ii LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, em xin chân thành cảm ơn đến Qúy thầy cô Trƣờng Đại Học Cơng Nghệ TP HCM tận tình bảo truyền đạt tất kiến thức cho chúng em suốt quãng thời gian học tập rèn luyện qua Cùng với lãnh đạo Khoa Kế tốn- Tài chính- Ngân hàng bảo tận tình Qúy thầy giúp chúng em có đƣợc tảng kiến thức có đƣợc hành trang để vững bƣớc bƣớc đƣờng tƣơng lai Đặc biệt cô Phan Minh Thùy, ngƣời tận tụy, hết lòng trực tiếp hƣớng dẫn, quan tâm em suốt q trình chuẩn bị, thực hồn thành báo cáo thực tập Em gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến Ban lãnh đạo Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Tân Việt Mỹ tạo hội để em đƣợc thực tập Công ty Và em đặc biệt gửi lời cảm ơn đến anh Trần Văn Kiếm_ Kế toán trƣởng, ngƣời trực tiếp hƣớng dẫn tạo điều kiện giúp đỡ em nhiều công việc kiến thức cho em suốt thời gian em thực tập nhƣ anh chị phòng ban khác Công ty quan tâm, giúp đỡ tạo cho em môi trƣờng làm việc thân thiện hiệu Tất điều cho em hội thuận lợi để em cọ xát với thực tế nhƣ học hỏi tch lũy thêm nhiều kinh nghiệm cho thân mai sau Cuối em xin chúc Qúy thầy cô, Ban lãnh đạo tồn thể anh chị Cơng Ty TNHH Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Tân Việt Mỹ dồi sức khỏe thành công công việc! Em xin chân thành cảm ơn! TP HCM, Ngày……tháng……năm 2016 (SV ký ghi rõ họ tên) Nguyễn Thị Tuyết Trinh CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP Tên đơn vị thực tập: ………………………………………………………………… Địa chỉ: ………………………………………………………………………………… Điện thoại liên lạc: …………………………………………………………………… Email: ……………………………………………………………………………… NHẬN XÉT VỀ QUÁ TRÌNH THỰC TẬP CỦA SINH VIÊN Họ tên sinh viên: ………………………………………………………… MSSV: ………………………………………………………………………… Lớp: …………………………………………………………………………… Thời gian thực tập đơn vị: Từ…… đến………………………………… Tại phận thực tập: Trong trình thực tập đơn vị sinh viên thể hiện: Tinh thần trách nhiệm với công việc ý thức chấp hành kỷ luật: Tốt Khá Trung bình Khơng đạt Số buổi thực tập thực tế đơn vị: >3 buổi/tuần 1-2 buổi/tuần đến đơn vị Đề tài phản ánh đƣợc thực trạng hoạt động Công ty: Tốt Khá Trung bình hơng K đạt Nắm bắt đƣợc quy trình nghiệp vụ chun ngành kế tốn: Tốt Khá rung Khơng đạt T bình TP HCM, Ngày ….Tháng… Năm 2016 Đơn vị thực tập (Ký tên đóng dấu) TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM KHOA KẾ TỐN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN NHẬN XÉT VỀ QUÁ TRÌNH THỰC TẬP CỦA SINH VIÊN: Họ tên sinh viên: MSSV: Lớp: Thời gian thƣc tập: Từ …………… đến ……………… Tại đơn vị: ………………………………………………………………… Trong trình viết báo cáo thực tập sinh viên thể hiện: Thực viết báo cáo thực tập theo quy định: Tốt Khá Trung bình Khơng đạt Thƣờng xun liên hệ trao đổi chuyên môn với giảng viên hƣớng dẫn: Thƣờng xun Ít liên hệ Khơng Báo cáo thực tập đạt chất lƣợng theo yêu cầu: Tốt Khá Trung bình Khơng đạt TP HCM, ngày … tháng ….năm 2016 Giảng viên hƣớng dẫn (Ký tên, ghi rõ họ tên) MỤC LỤC CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Phƣơng pháp nghiên cứu 1.5 Kết cấu đề tài CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 2.1 Kế toán doanh thu, thu nhập khác 2.1.1 Kế toán doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 2.1.1.1 Khái niệm, nội dung nguyên tắc kế toán DT bán hàng cung cấp DV 2.1.1.2 Nhiệm vụ kế toán DT bán hàng cung cấp DV 2.1.1.3 Chứng từ sử dụng 2.1.1.4 Tài khoản sử dụng 2.1.2 Kế toán khoản giảm trừ DT 2.1.2.1 Khái niệm, nội dung nguyên tắc kế toán khoản giảm trừ DT 2.1.2.2 Chứng từ sử dụng 2.1.2.3 Tài khoản sử dụng 2.1.3 Kế tốn DT hoạt động tài 2.1.3.1 Nội dung nguyên tắc kế toán DT hoạt động tài 2.1.3.2 Chứng từ sử dụng 2.1.3.3 Tài khoản sử dụng 2.1.4 Kế toán thu nhập khác 10 2.1.4.1 Nội dung nguyên tắc kế toán thu nhập khác 10 2.1.4.2 Chứng từ sử dụng 10 2.1.4.3 Tài khoản sử dụng 10 2.2 Kế tốn khoản chi phí phát sinh 11 2.2.1 Kế toán giá vốn hàng bán 11 2.2.1.1 Khái niệm, nội dung, nguyên tắc phƣơng pháp tnh GVHB 11 2.2.1.2 Chứng từ sử dụng 12 2.2.1.3 Tài khoản sử dụng 13 2.2.2 Kế tốn chi phí quản lý doanh nghiệp 15 2.2.2.1 Khái niệm, nội dung ngun tắc kế tốn chi phí QLDN 15 2.2.2.2 Chứng từ sử dụng 15 2.2.2.3 Tài khoản sử dụng 15 2.2.3 Kế tốn chi phí hoạt động tài 17 2.2.3.1 Nội dung chi phí hoạt động tài 17 2.2.3.2 Chứng từ sử dụng 18 2.2.3.3 Tài khoản sử dụng 18 2.2.4 Kế tốn chi phí khác 19 2.2.4.1 Nội dung, ngun tắc kế tốn chi phí khác 19 2.2.4.2 Chứng từ sử dụng 19 2.2.4.3 Tài khoản sử dụng 19 2.2.5 Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp 20 2.2.5.1 Khái niệm, nội dung chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 20 2.2.5.2 Chứng từ sử dụng 21 2.2.5.3 Tài khoản sử dụng 22 2.3 Kế toán xác định kết kinh doanh 22 2.3.1 Khái niệm, nội dung xác định kết kinh doanh 22 2.3.2 Tài khoản sử dụng 23 CHƢƠNG 3: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TÂN VIỆT MỸ 25 3.1 Lịch sử hình thành phát triển Công ty Tân Việt Mỹ 25 3.1.1 Lịch sử hình thành 25 3.1.2 Qúa trình phát triển 25 3.2 Lĩnh vực hoạt động kinh doanh thƣơng mại- dịch vụ 26 3.3 Chức hoạt động- Nhiệm vụ Công ty 27 vii 3.3.1 Chức 27 3.3.2 Nhiệm vụ 27 3.3.3 Mục tiêu hoạt động 27 3.4 Cơ cấu tổ chức, quản lý Công ty 28 3.4.1 Sơ đồ tổ chức máy quản lý Công ty 28 3.4.2 Tổ chức máy kế tốn Cơng ty 29 3.4.2.1 Sơ đồ máy kế toán 29 3.4.2.2 Tổ chức hình thức kế tốn áp dụng tạo Cơng ty 30 3.4.2.3 Chế độ kế toán áp dụng tạo Công ty 31 CHƢƠNG 4: THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TM & DV TÂN VIỆT MỸ 32 4.1 Kế toán doanh thu, thu nhập khác 32 4.1.1 Kế toán doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 32 4.1.1.1 Nội dung doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 32 4.1.1.2 Phƣơng thức bán hàng thời điểm ghi nhận doanh thu 32 4.1.1.3 Chứng từ, sổ sách kế toán 34 4.1.1.4 Tài khoản sử dụng 34 4.1.1.5 Những nghiệp vụ kinh tế phát sinh thực tế Công ty 35 4.1.2 Kế toán khoản giảm trừ doanh thu 39 4.1.3 Kế tốn doanh thu hoạt động tài 39 4.1.3.1 Chứng từ, sổ sách kế toán 39 4.1.3.2 Tài khoản sử dụng 39 5.1.2 Hạn chế: Mặc dù Công ty cố gắng mặt khách quan nhƣ chủ quan để đạt đƣợc ƣu điểm nhƣ Song sâu tìm hiểu Cơng ty nhiều hạn chế cần khắc phục: DT hàng tháng Công ty TNHH TM-DV Tân Việt Mỹ tƣơng đối nhiên , nên kinh tế ngày khó khăn, canh tranh công ty ngày cao, nhƣng Công ty sử dụng sách giảm giá hàng bán , không sử dụng chiết khấu thƣơng mại khách hàng mua thƣờng xuyên, ổn định, mua với khối lƣợng lớn toán tiền mặt toán trƣớc hạn Đối với loại chi phí cho hoạt động quản lý, Cơng ty gặp khó khăn việc theo dõi loại chi phí tất chi phí ( Chi phí bán hàng chi phí QLDN) Cơng ty đƣa vào loại chi phí QLDN Nhƣ vậy, gây khó khăn việc quản trị CP Ngoài ra, hoạt động mua hàng hóa, vật tƣ khoản chi phí vận chuyển DN không phân bổ vào giá mua hàng hóa vật tƣ mà xem khoản chi phí nhƣ chi phí hoạt động QLDN Mặc dù khoản chi phí vận chuyển khơng nhiều nên DN khơng phân bổ vào giá mua hàng hóa nhƣng điều ảnh hƣởng đến lợi nhuận DN Về việc sử dụng phần mềm hỗ trợ KT Excel gây khó khăn, bất tiện cơng tác hạch tốn sử dụng, nhƣ: dễ gây trùng lắp ghi chép, khó truy xuất thơng tin cần thiết, độ xác không cao, tốn nhiều thời gian công sức 5.2 Kiến nghị Để khắc phục yếu điểm nâng cao hiệu hoạt động công tác KT doanh thu, chi phí xác định KQKD Cơng ty, tơi có sổ kiến nghị sau: Trƣớc tiên cần tăng doanh thu bán hàng cách đẩy mạnh q trình tiêu thụ hàng hóa Cụ thể trọng đến chất lƣợng hàng hóa, cơng trình dịch vụ khác Bên cạnh để thúc đẩy nhanh q trình tiêu thụ, Cơng ty nên trọng đến sách bán hàng ƣu đãi nhƣ : Chiết khấu thƣơng mại, giảm giá hàng bán -Chăm sóc khách hàng quen thuộc, nhƣ thực nhiều sách ƣu đãi nữa, thƣờng xuyên quan tâm, theo dõi bảo trì cơng trình lắp cho khách hàng, để nâng cao uy tn chất lƣợng làm việc với đối tác - Với khách hàng mới: Cơng ty nên có sách bán hàng cởi mở với họ, với khách hàng mua với khối lƣợng lớn hay toán cách tăng thêm tỷ lệ giảm giá, chiết khấu để thu hút khách hàng, giảm chiếm dụng vốn làm tăng tốc độ lƣu chuyển vốn Với khoản chi phí vận chuyển q trình mua hàng hóa, vật tƣ DN nên cần xem xét lại để phân bổ chi phí vào chi phí giá vốn hàng mua Giảm chi phí mà DN phải chịu tăng lợi nhuận hoạt động DN Khi hạch toán nghiệp vụ phát sinh Sổ NKC, nên ý đến độ xác thông tin, tránh việc ghi nhầm, ghi trùng lắp Cơng ty nên phân tách chi phí lƣơng phận DN để tiện việc theo dõi, hạch tốn cơng tác quản lý, nhƣ: Nên tnh CP nhân viên cho hoạt động xây lắp cơng trình vào CP giá vốn cơng trình ( Có thể đặt hạn mức CP, cơng trình có quy mơ lớn CP cho nhân viên lắp đặt chạy thử công trình vƣợt q định mức nên tính CP vƣợt định mức vào giá vốn cơng trình) Công ty nên nâng cấp sử dụng thêm phần mềm kế toán ( nhƣ MISA ) để hỗ trợ công tác KT nhanh hơn, tiết kiệm thời gian, công sức độ xác cao KẾT LUẬN Trong DN nào, thiêu thụ hàng hóa thực giá trị hàng hóa, kết thúc tuần hoàn vốn kinh doanh nhằm thực giá trị sử dụng với khách hàng mua từ nhiều mục đích khác Thực trình tiêu thụ hiệu đồng nghĩa với tồn phát triển DN Nhất việc chuyển đổi môi trƣờng kinh tế, tiêu thụ hàng hóa trở thành mối quan tâm hàng đầu việc tổ chức KT doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh đòi hỏi phải hồn thiện Thực q trình tiêu thụ, kiểm sốt chi phí nhƣ định giàu nghèo DN Lợi nhuận mục đích cuối DN, lợi nhuận phản ánh KQKD trình độ quản lý DN, đồng thời phƣơng tiện để trì mở rộng hoạt động kinh doanh Xác định KQKD công cụ để nhà quản lý kiểm tra, đánh giá hiệu công tác tiêu thụ, quản lý, đánh giá thành hoạt động, xác định lợi nhuận Do đó, cơng tác bán hàng xác định KQKD trở thành thiết hoạt động kinh doanh đơn vị đối tƣợng bên ngồi có quan tâm Để đảm bảo hiệu cơng tác hạch tốn DT, CP xác định KQKD Cơng ty ngồi việc thiết lập hệ thống kiểm sốt nội hiệu mà phải khơng ngừng hồn thiện hệ thống KT Vì vậy, KT doanh thu, chi phí xác định KQKD vừa mang tnh lý luận vừa mang tnh thực tiễn cao Do hạn hẹp thời gian thực tập kiến thức chuyên môn nhƣ kinh nghiệm thực tế nên viết khơng tránh khỏi thiếu sót Rất mong đƣợc góp ý Qúy Thầy cơ, Qúy Anh chị bên Cơng ty để báo cáo đƣợc hồn thiện thực tiễn Tôi xin chân thành cảm ơn ! PHỤ LỤC PHỤ LỤC Hóa đơn GTGT 000013 Phiếu thu 09/12 Đơn vị: CTY TNHH TM & DV TÂN VIỆT MỸ Mẫu số 01 – TT Địa chỉ:33T2 Dƣơng Bá Trạc, F01, Q8, TP.HCM ( Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ- BTC ngày 20/03/2006 Bộ trƣởng BTC) PHIẾU THU Quyển số: 12/2015 Ngày 17 tháng 12 năm 2015 Số: 09/12 Nợ: 111 Có: 131 Họ tên ngƣời nộp tiền: Cty CP Hiệp Lợi Địa chỉ: Lý nộp: Thu tiền bán hàng Số tiền: 1.173.000 đ (viết chữ): Một triệu trăm bảy mƣơi ba ngàn đồng Kèm theo chứng từ gốc: HĐ GTGT số 0000013 Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) Kế tốn trƣởng (Ký, họ tên) Ngày 17 tháng 12 năm 2015 Ngƣời nộp tiền Ngƣời lập phiếu (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Thủ quỹ (Ký, họ tên) Đã nhận đủ số tiền ( viết chữ) + Tỷ giá ngoại tệ ( vàng bạc, đá quý): + Số tiền quy đổi: ( Liên gửi phải đóng dấu) PHỤ LỤC  áo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 2015 B Bảng cân đối kế toán năm 2015 Page of B CTC_TT200_B 02 Mâu số: B02-DN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc (Ban hành kèm theo Thông tư sổ 200/2014/rr-BTC ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) BẮO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Kỳ tnh thué: Năm 2015 Tên ngƣời nộp thuế: CÔNG TY TNHH TM DY TÂN VIỆT MỸ Mã số thuế: 0301444104 Địa chỉ: 33T2 Dƣơng Bá Trạc, Phƣờng Quận/Huyện: Quận Tỉnh/Thành phố: Tp Hồ Chí Minh Điện thoại: 08.38512013 Fax: 08.38568892 Email: Thanhkiem_kt@yahoo.com Tên đại lý thuế (nếu có): Mã số 'thuế: Địa chỉ: Quận/Huyện: thoại: Fax: đại lý thuế: số: Đơn vị tnh: Việt Nam Đồng Tên ngoại tệ: Việt Nam Đồng CHỈ TIÊU Tỉnh/Thành phố: Điện Email: Hợp đồng Ngày: Tỷ giá quy đồi: Mã số Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 01 Các khoản giảm trừ doanh thu 02 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ (10 10 = 01-02) Giá vốn hàng bán 11 Lọi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ (20 = 20 10-11) Doanh thu hoạt động tài 21 Chi phí tài - Trong đó: Chi phí lãi vay Thuyết minh Năm Năm trƣớc 33.665.359.173 33.665.359.173 31.408.507.073 24.325.314.927 2.256.852.100 1.885.441.494 10.548.641 212.990.029 23 167.627.751 212.023.854 1.840.706.244 1.282.351.607 248.453.208 31 12 Chi phí khác 32 13 Lọi nhuận khác (40 = 31 - 32) 14 Tổng lọi nhuận kế toán trƣớc thuế (50 = 30 + 40) 40 50 (361.435) 248.091.773 51 54.659.706 402.221.535 6.330.600 361.435 16 Chi phí thuế TNDN hỗn lại 52 17 Loi nhuân sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 60 51 - 2) Ngƣòi lập biểu (Ký, họ tên) 12.121.677 178.241.289 11 Thu nhập khác 18 Lãi cổ phiếu 19 Lãi suy giảm cổ phiếu 26.210.756.421 22 Chi phí bán hàng 25 Chi phí quản lý doanh nghiệp 26 10 Loi nhuân từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + 30 (21 - 22) - (25 + 26)} 15 Chi phí thuế TNDN hành 26.210.756.421 278.283.537 (271.952.937) 130.268.598 53.725.757 193.432.067 76.542.841 70 71 Kể toán trƣởng (Ký, họ tên) Tp Hồ Chỉ Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2016 Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) Signer Info: CÔNG TY CỔ PHẦN TS24 Signer Info: CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH vụ TÂN VIỆT MỸ Serial number: 5407E9BADE9D06DB9E6775F7CBA98859 Serial number: 54071ỐDAA09A937090167AỐ29EA9A432 file://C:\Program Files (x86)\TS24 professionalYTaxOnline2014\Ts24\4cce3d2c-ad69-49b 3/31/2016 Page of4 B CTC TT200_B Ola Mau số: B01-DN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự - Hạnh phúc (Ban hành kèm theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) BẢNG CẰN ĐỐI KẾ TOÁN (Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục) Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015 Tên ngƣời nộp thuế: CỐNG TY TNHH TM DV TẰN VIỆT MỸ MS số thuế: 0301444104 Địa chỉ: 33T2 Dƣơng Bá Trạc, Phƣờng Quận/Huyện: Quận Tỉnh/Thành phố: Tp Hồ Chí Minh Điện thoại: 08.38512013 Fax: 08.38568892 Email: Thanhkiem_kt@yahoo.com Tên đại lý thuế (nếu có): Mã số thuế: □□□□□□□□□□ - □□□ Địa chỉ: Quận/Huyện: thoại: Fax: đại lý thuế: số: Ngày: Đơn vị tnh: Việt Nam Đồng Tỉnh/Thành phố: Điện Email: Họp đồng TÀI SẢN Mã số A - TÀI SẢN NGẮN HAN (100 = 110+ 120 + 130 + 140 + 100 150) I Tiền khoản tƣong đƣơng tiền (110 = 111 + 112) 110 Tiền 111 Các khoản tƣơng đƣơng tiền 112 II Đầu tƣ tài ngắn hạn (120 = 121 + 122 + 123) 120 Chứng khốn kinh doanh 121 Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) 122 Đầu tƣ nắm giữ đến ngày đáo hạn 123 III Các khoản phải thu ngắn han (130 = 131 + 132 + + 130 137 + 139) Phải thu ngắn hạn khách hàng Trả trƣớc cho ngƣời bán ngắn hạn Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Phải thu cho vay ngắn hạn Phải thu ngắn hạn khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) Tài sản thiếu chờ xử lý IV Hàng tồn kho (140 = 141 + 149) Hàng tồn kho 131 132 133 134 135 136 137 139 140 141 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) V Tài sản ngắn hạn khác (150 = 151 + 152 + + 155) Chi phí trả trƣớc ngắn hạn Thuế GTGT đƣợc khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nƣớc Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ Tài sản ngắn hạn khác B - TÀI SẢN DÀI HAN (200 = 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260) 149 150 151 152 153 154 155 200 Thuyết minh Số cuối năm Số đầu năm 18.716.443.443 20.224.650.024 1.109.378.633 1.109.378.633 2.781.843.040 2.781.843.040 10.425.566.187 10.661.224.203 5.786.993.303 4.638.572.884 7.661.240.599 2.999.983.604 7.051.595.207 7.051.595.207 6.780.730.012 6.780.730.012 129.903.416 852.769 26.909.447 102.993.969 852.769 1.772.563.844 1.861.597.531 file://C:\Program Files (x86)\TS24 profession Tên ngoại tệ: Việt Nam Đồng Tỷ giá quy đồi al\TaxOnline2014\TS24\ố3bef27c-b5824: 17 3/31/2016 B CTC_TT200_B Ola Page of I- Các khoản phải thu dài hạn (210 = 211 + 212 + + 216 + 219) 210 Phải thu dài hạn khách hàng Trả trƣớc cho ngƣời bán dài hạn Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 211 212 213 Phải thu nội dài hạn Phải thu cho vay dài hạn 214 215 Phải thu dài hạn khác - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Tài sản cố định thuê tài (224 = 225 + 226) 216 219 220 221 222 223 224 - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kể (*) Tài sản cố định vơ hình (227 = 228 + 229) 225 226 227 - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) III Bất động sản đầu tƣ (230 = 231 + 232) 228 229 230 - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) IV Tài sản dang dở dài hạn (240 = 241 + 242) Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn Chi phí xây dựng dở dang V Đầu tƣ tài dài hạn (250 = 251 + + 255) 231 232 240 241 242 250 Đầu tƣ vào công ty Đầu tƣ vào công ty liên kết, liên doanh Đầu tƣ khác vào đơn vị khác Dự phòng đầu tƣ tài dài hạn (*) Đầu tƣ nắm giữ đến ngày đáo hạn V Tài sản dài hạn khác (260 = 261 + 262 + 263 + 268) Chi phí trả trƣớc dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại I Nọ’ ngắn hạn (310 = 311 + 312 + + 323 + 324) Phải trả ngƣời bán ngắn hạn 251 252 253 254 255 260 261 262 263 268 270 300 310 311 Ngƣời mua trả tiền trƣớc ngắn hạn Thuế khoản phải nộp Nhà nƣớc Phải trả ngƣời lao động Chi phí phải trả ngắn hạn ố Phải trả nội ngắn hạn 312 313 314 315 316 Phải trả theo tiến độ kế hoạch họp đồng xây dựng Doanh thu chƣa thực ngắn hạn Phải trả ngắn hạn khác 10 Vay nợ thuê tài ngắn hạn 317 318 319 320 11 Dự phòng phải trả ngắn hạn 321 12 Quỹ khen thƣởng, phúc lợi 322 file://C:\Program Files (x86)\TS24 professional\TaxOnline2014\TS24\63bef27c-b582-417 Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) II Tài sản cố định ( 220 = 221 + 224 + 227) Tài sản cố định hữu hình (221 = 222 + 223) Thiết bị, vật tƣ, phụ tùng thay thể dài hạn Tài sản dài hạn khác TỐNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) c - NỢ PHẢI TRẢ (300= 310 + 330) 3/31/2016 1.686.925.956 1.686.925.956 1.786.316.065 1.786.316.065 2.637.976.563 (951.050.607) 2.591.633.881 (805.317.816) 85.637.888 85.637.888 75.281.466 75.281.466 20.489.007.287 11.439.746.670 10.955.858.962 4.824.207.035 22.086.247.555 13.230.419.006 12.663.769.006 6.834.004.358 1.974.173.796 (94.649.755) 2.402.090.979 232.485.783 2.000.000.000 2.500.000.000 2.252.127.886 695.187.886 13 Quỹ bình ổn giá TC_TT200_B Ola 14 Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ BC II Nợ dài hạn (330 = 331 + 332 + + 342 + 343) Phải trả người bán dài hạn Người mua trả tiền trước dài hạn Chi phí phải trả dài hạn Phải trả nội vốn kinh doanh Phải trả nội dài hạn Doanh thu chưa thực dài hạn Phải trả dài hạn khác 323 324 330 331 332 333 334 335 336 337 Vay nợ thuê tài dài hạn Trái phiếu chuyển đổi 10 Cổ phiếu ưu đãi 11 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 12 Dự phòng phải trả dài hạn 13 Quỹ phát triển khoa học cơng nghệ D - VĨN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430) 338 339 340 341 342 343 400 I Vốn chủ sử hữu (410 = 411 + 412 + + 421 + 422) Vốn góp chủ sờ hữu (411 =41 la + 41 lb) - Cổ phiếu phổ thơng có quyền biểu - Cổ phiếu ưu đãi Thặng dư vốn cổ phần Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu Vốn khác chủ sở hữu 410 411 411a 41 lb 412 413 414 Cổ phiếu quỹ (*) 415 Chênh lệch đánh giá lại tài sản 416 Chênh lệch tỷ giá hối đoái 417 Quỹ đàu tư phát triển 418 Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp 419 10 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 420 11 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (421 = 42la + 42lb) 421 - LNST chưa phân phối lũy cuối kỳ trước - LNST chưa phân phối kỳ 421a 42ĩb 12 Nguồn vốn đầu tư XDCB II Nguồn kinh phí quỹ khác (430 = 431 + 432) 422 430 Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400) 431 432 440 Ngƣời lập biêu (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Page of 483.887.708 566.650.000 200.000.000 200.000.000 283.887.708 366.650.000 9.049.260.617 8.855.828.549 9.049.260.617 8.855.828.549 7.000.000.000 7.000.000.000 2.049.260.617 1.855.828.549 2.049.260.617 20.489.007.287 1.855.828.549 22.086.247.555 Tp Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2016 Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) file://C:\Program Files (x86)\TS24 professional\TaxOnline2014\TS24\63bef27c-b582-417 3/31/2016 B CTC_TT200_B Ola Page of Signer Info: CỒNG TY CỔ PHẦN TS24 Signer Info: CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂN VIỆT MỸ Serial number: 5407E9BADE9D06DB9E6775F7CBA98859 Serial number: 540716DAA09A937090167A629EA9A432 Signing Time: Signing Time: Trần Thị Mỹ Dung Số chứng hành nghề: Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán: Ghi chứ: file://C:\Program Files (x86)\TS24 professional\TaxOnline2014\TS24\63bef27c-b582-417 3/31/2016 B CTC_TT200_B Ola Page of (1) Những tiêu khơng có số liệu miễn trình bày khơng đánh lại “Mã số” tiêu (2) Số liệu tiêu cổ dấu (*) ghi so ãm hình thức ghi ngoặc đơn ( ) (3) Đoi với doanh nghiệp có kỳ kế tốn năm năm dương lịch (X) “Số cuối năm“ ghi “31.12.X“; “Sổ đầu năm“ ghi “01.01.X" Đối với người lập biểu đơn vị dịch vụ kế toán phải ghi rõ So chứng hành nghề, tên địa chi Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán Người lập biểu cá nhân ghi rõ số chứng hành nghề Signer Info' CÔNG TY CỒ PHẦN TS24 SifSfer Info: CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH vụ TÂN VIỆT Señal number: 540716DAA09A937090167A629EA9A432 Serial number: 5407E9BADE9D06DB9E6775F7CBA98859 file://C:\Program Files (x86)\TS24 professional\TaxOnline2014\TS24\63bef27c-b582-417 3/31/2016 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1/ Kế Tốn Tài Chính – Nhà xuất Đại học quốc gia TP HCM năm 2010 2/ Thông tƣ 200/2014/ TT-BTC chế độ kế toán DN 3/ Gíao trình Kế tốn tài – Trƣờng ĐH Cơng Nghệ TP.HCM 4/ Tài liệu thực tế Công ty TNHH Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Tân Việt Mỹ ... thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công Ty TNHH TM & DV Tân Việt Mỹ năm 2015 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Việc nguyên cứu kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công Ty TNHH TM DV Tân. .. chi phí xác định kết kinh doanh - Chƣơng 3: Tổng quan Công Ty TNHH TM & DV Tân Việt Mỹ - Chƣơng 4: Thực trạng cơng tác KT doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công Ty TNHH TM & DV Tân Việt. .. tạo Cơng ty 31 CHƢƠNG 4: THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TM & DV TÂN VIỆT MỸ 32 4.1 Kế toán doanh thu, thu
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH TM DV tân việt mỹ năm 2015 , Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH TM DV tân việt mỹ năm 2015

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay