Kỹ thuật giấu ảnh màu trong ảnh màu

31 5 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 09:49

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG -o0o - KỸ THUẬT GIẤU ẢNH MÀU TRONG ẢNH MÀU ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY ĐỒ ÁN TỐ T NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY Ngành: Cơng nghệ Thơng tin Sinh viên thực hiện: Lưu Thanh Bình Giáo viên hướng dẫn: TS Hồ Thị Hương Thơm Mã số sinh viên: 121225 Sinh viên thực hiện: Lưu Thanh Bình Giáo viên hướng dẫn: TS Hồ Thị Hương Thơm Mã số sinh viên: HẢI PHÒNG - 2012 121225 LỜI CẢM ƠN Em xin chân thành cảm ơn thầy, cô Khoa Công nghệ thông tin - trường Đại học dân lập Hải Phòng tận tình dạy dỗ, truyền đạt cho chúng em nhiều kiến thức bổ ích quý báu suốt năm học qua Em xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến cô Hồ Thị Hương Thơm, người trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ truyền đạt cho em kinh nghiệm để đề tài thực hồn thành Em xin cảm ơn gia đình bạn bè động viên giúp đỡ em suốt thời gian em làm đề tài tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn! Hải phòng, ngày tháng năm 2012 Sinh viên Lưu Thanh Bình MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU Chương TỔNG QUAN VỀ GIẤU TIN TRONG ẢNH 1.1 Định nghĩa giấu thông tin 1.1.1 Định nghĩa 1.1.1.1 Giấu tin tuý (Pure Steganography) 1.1.1.2 Giấu tin dùng khoá bí mật (Secret key Steganography) 1.1.1.3 Giấu tin dùng khố cơng khai (Public Key Steganography) 1.1.2 Phân loại kỹ thuật giấu tin 1.2 Môi trường giấu tin 1.2.1 Giấu tin ảnh 1.2.2 Giấu tin audio 1.2.3 Giấu thông tin video 1.2.4 Giấu thông tin văn dạng text 1.3 Biến đổi ảnh từ miền không gian sang miền tần số sóng nhỏ .9 1.4 Phương pháp đánh giá chất lượng ảnh PSNR(peak signal-to-noise ratio) 11 Chương GIẤU ẢNH MÀU TRONG ẢNH MÀU 12 2.1 Giới thiệu: 12 2.2 Thuật toán giấu tin 12 2.3 Thuật toán tách tin 15 2.4 Ví dụ minh họa 16 Chương CÀI ĐẶT THỬ NGHIỆM 17 3.1 Môi trường cài đặt 17 3.2 Giao diện chương trình 17 3.3 Thử nghiệm chương trình 24 3.4 Nhận xét: 27 KẾT LUẬN 28 TÀI LIỆU THAM KHẢO 29 LỜI MỞ ĐẦU Cuộc cách mạng thông tin kỹ thuật số đem lại thay đổi sâu sắc xã hội sống Những thuận lợi mà thông tin kỹ thuật số mang lại sinh thách thức hội cho trình đổi Sự đời phần mềm có tính mạnh, thiết bị máy ảnh kỹ thuật số, máy quét chất lượng cao, máy in, máy ghi âm kỹ thuật số, v.v…, với tới giới tiêu dùng rộng lớn để sáng tạo, xử lý thưởng thức liệu đa phương tiện (multimedia data) Mạng Internet toàn cầu biến thành xã hội ảo nơi diễn q trình trao đổi thơng tin lĩnh vực trị, qn sự, quốc phòng, kinh tế, thương mại… Và mơi trường mở tiện nghi xuất vấn nạn, tiêu cực cần đến giải pháp hữu hiệu cho vấn đề an tồn thơng tin nạn ăn cắp quyền, nạn xuyên tạc thông tin, truy nhập thông tin trái phép v.v Đi tìm giải pháp cho vấn đề không giúp ta hiểu thêm công nghệ phức tạp phát triển nhanh mà đưa hội kinh tế cần khám phá Do đồ án tìm hiểu phương pháp giấu tin ảnh Nôi dung gồm chương sau:  Chương Tổng quan giấu tin ảnh.Giới thiệu số định nghĩa giấu thông tin môi trường giấu tin, sơ lược mô hình giấu tin  Chương 2.Giấu ảnh màu ảnh màu Thuật tốn, sơ đồ thuật tốn, ví dụ minh họa trình giấu tin tách tin  Chương Cài đặt thử nghiệm Đưa môi trường cài đặt, giới thiệu giao diện chương trình chạy thử nghiệm số ảnh Chương TỔNG QUAN VỀ GIẤU TIN TRONG ẢNH 1.1 Định nghĩa giấu thông tin 1.1.1 Định nghĩa Giấu thông tin kỹ thuật giấu (hoặc nhúng) lượng thơng tin số vào đối tượng liệu số khác (“giấu tin” nhiều không cần phải hành động giấu cụ thể mà mang ý nghĩa quy ước) Định nghĩa mang tính tổng quát giấu tin Xét riêng kỹ thuật giấu tin mật (Steganography), định nghĩa sau cụ thể chia theo hệ giấu tin mật Từ đó, hệ thống giấu tin mật chia thành ba loại như: 1.1.1.1 Giấu tin tuý (Pure Steganography) Một σ(C, M, D, E), C tập phương tiện chứa thơng tin cần giấu, M tập thông điệp cần giấu với |C|≥|M|, E: C×M → C hàm nhúng thơng điệp M vào phương tiện chứa C D: C → M hàm giải tin cho D(E(c, m)) = m với m ∈ M, c ∈ C gọi hệ pure Steganography 1.1.1.2 Giấu tin dùng khố bí mật (Secret key Steganography) Một năm σ(C, M, K, Dk, Ek), C tập phương tiện chứa thông tincần giấu, M tập thông điệp cần giấu với |C|≥|M|, K tập khố bí mật, Ek: C×M×K → C hàm nhúng thông điệp M vào phương tiện chứa C sử dụng khố K Dk: C × K→ M hàm giải tin cho Dk(Ek(c, m, k), k) = m với m ∈ M, c ∈ C k ∈ K gọi hệ Secret key Stegangraphy 1.1.1.3 Giấu tin dùng khố cơng khai (Public Key Steganography) Giống hệ mã mật khố cơng khai, hệ giấu tin mật khố cơng khai khơng sử dụng việc truyền khố bí mật mà sử dụng hai khố khố bí mật khố cơng khai Khố cơng khai lưu sở liệu công cộng Được sử dụng q trình giấu tin Còn khố bí mật sử dụng q trình giải tin 1.1.2 Phân loại kỹ thuật giấu tin Do kỹ thuật giấu thơng tin số hình thành thời gian gần nên xu hướng phát triển chưa ổn định Nhiều phương pháp mới, theo nhiều khía cạnh khác đề xuất, chưa thể có định nghĩa xác, đánh giá phân loại rõ ràng Sơ đồ phân loại hình 2.2 tác giả Yedla Dinesh & Addanki Parna Ramesh đề suất vào tháng 1_2012 dựa phép biến đổi sóng nhỏ (Wavelet) Có thể chia lĩnh vực giấu liệu làm hai hướng lớn, watermarking steganography Nếu watermark quan tâm nhiều đến ứng dụng giấu mẩu tin ngắn đòi hỏi độ bền vững lớn thơng tin cần giấu (trước biến đổi thông thường tệp liệu mơi trường) steganography lại quan tâm tới ứng dụng che giấu tin đòi hỏi mật độ dung lượng lớn tốt 1.2 Môi trường giấu tin 1.2.1 Giấu tin ảnh Giấu thông tin ảnh, nay, phận chiếm tỉ lệ lớn chương trình ứng dụng, phần mềm, hệ thống giấu tin đa phương tiện lượng thông tin trao đổi ảnh lớn giấu thông tin ảnh đóng vai trò quan trọng hầu hết ứng dụng bảo vệ an toàn thông tin như: nhận thực thông tin, xác định xuyên tạc thông tin, bảo vệ quyền tác giả, điều khiển truy cập, giấu thơng tin mật Chính mà vấn đề nhận quan tâm lớn nhà cá nhân, tổ chức, trường đại học, viện nghiên cứu giới Giấu tin ảnh (image steganography) kỹ thuật lợi dụng số thông tin dư thừa liệu ảnh gốc (cover image) để giấu (hoặc nhúng) thông tin vào Kỹ thuật giấu phải đảm bảo người gửi (giấu) người nhận (tách) biết thông tin giấu, người khác khó cảm nhận tồn thông tin giấu ảnh Giấu tin ảnh gồm hai giai đoạn: nhúng thông tin vào ảnh gốc tách thông tin giấu Để tăng cường độ an tồn cho thơng tin đem giấu, thường trước giấu thơng tin mã hóa kỹ thuật mã hóa Trong q trình tách thơng tin, liệu gốc tham gia khơng Các kỹ thuật giấu tin tốt thường không cần liệu gốc để tách thơng tin giấu Dữ liệu có chứa thông tin s Dữ liệugốc c Bộ giấu tin Biến đổi T (tùy chọn) Biến đổi ngược T-1 (tùy chọn) Thơng tin M Hình 1.1: Sơ đồ q trình giấu tin ảnh Dữ liệu có chứa thơng tin (Stego) s Bộ tách tin Thông tin M Biến đổi T (tùy chọn) Hình 1.2: Sơ đồ trình tách tin ảnh Hình 1.1 1.2 sơ đồ tổng quát trình giấu tin tách tintrong ảnh, phép biến đổi T T-1 phép biến đổi tần số cosine, wavelet Thông tin giấu với liệu ảnh chất lượng ảnh thay đổi chẳng biết đằng sau ảnh mang thơng tin có ý nghĩa Ngày nay, ảnh số sử dụng phổ biến, giấu thơng tin ảnh đem lại nhiều ứng dụng quan trọng nhiều lĩnh vực đời sống xã hội Ví dụ nước phát triển, chữ kí tay số hoá lưu trữ sử dụng hồ sơ cá nhân dịch vụ ngân hàng tài chính, dùng để xác thực thẻ tín dụng người tiêu dùng Phần mềm WinWord MicroSoft cho phép người dùng lưu trữ chữ kí ảnh nhị phân gắn vào vị trí file văn để đảm bảo tính an tồn thơng tin Tài liệu sau truyền trực tiếp qua máy fax lưu truyền mạng Theo đó, việc nhận thực chữ kí, xác thực thông tin trở thành vấn đề quan trọng mà việc ăn cắp thơng tin hay xuyên tạc thông tin tin tặc trở thành vấn nạn quốc gia nào, tổ chức Thêm vào đó, lại có nhiều loại thông tin quan trọng cần bảo mật thông tin an ninh, thông tin bảo hiểm hay thơng tin tài chính, thơng tin số hố lưu trữ hệ thống máy tính hay mạng Chúng dễ bị lấy cắp bị thay đổi phần mềm chuyên dụng Việc nhận thực phát thông tin xuyên tạc trở nên vô quan trọng, cấp thiết Và đặc điểm giấu thơng tin ảnh thơng tin giấu ảnh cách vơ hình, cách mà truyền thông tin mật cho mà người khác biết sau giấu thơng tin chất lượng ảnh gần khơng thay đổi đặc biệt ảnh mầu hay ảnh xám 1.2.2 Giấu tin audio Giấu thông tin audio mang đặc điểm riêng khác với giấu thông tin đối tượng đa phương tiện khác Một yêu cầu giấu tin đảm bảo tính chất ẩn thơng tin giấu đồng thời không làm ảnh hưởng đến chất lượng liệu gốc Để đảm bảo yêu cầu này, kỹ thuật giấu thông tin ảnh phụ thuộc vào hệ thống thị giác người - HVS (Human Vision System) kỹ thuật giấu thơng tin audio lại phụ thuộc vào hệ thống thính giác HAS (Human Auditory System) Và vấn đề khó khăn hệ thống thính giác người nghe tín hiệu giải tần rộng công suất lớn nên gây khó dễ phương pháp giấu tin audio Nhưng thật may HAS lại việc phát khác biệt dải tần cơng suất điều có nghĩa âm to, cao tần che giấu âm nhỏ thấp cách dễ dàng Các mơ hình phân tích tâm lí điểm yếu thơng tin giúp ích cho việc chọn audio thích hợp cho việc giấu tin Vấn đề khó khăn thứ hai giấu thơng tin audio kênh truyền tin Kênh truyền hay băng thông chậm ảnh hưởng đến chất lượng thông tin sau giấu Ví dụ để nhúng đoạn java applet vào đoạn audio (16 bit, 44.100 Hz) có chiều dài bình thường phương pháp nói chung cần 20 bit/s Giấu thơng tin audio đòi hỏi yêu cầu cao tính đồng tính an tồn thơng tin Cácphương pháp giấu thông tin audio lợi dụng điểm yếu hệ thống thính giác người 1.2.3 Giấu thông tin video Cũng giống giấu thông tin ảnh hay audio, giấu tin video quan tâm phát triển mạnh mẽ cho nhiều ứng dụng điều khiển truy cập thông tin, nhận thực thông tin bảo vệ quyền tác giả Ta lấy ví dụ hệ thống chương trình trả tiền xem theo đoạn với video clip (pay per view application) Các kỹ thuật giấu tin video phát triển mạnh mẽ theo hai khuynh hướng thuỷ vân số data hiding Nhưng phần giới thiệu quan tâm tới kỹ thuật giấu tin video Một phương pháp giấu tin video đưa Cox phương pháp phân bố ý tưởng phương pháp phân phối thông tin giấu dàn trải theo tần số liệu chứa gốc Nhiều nhà nghiên cứu dùng hàm cosin riêng hệ số truyền sóng riêng để giấu tin Trong thuật tốn khởi nguồn thường kỹ thuật cho phép giấu ảnh vào video thời gian gần kỹ thuật cho phép giấu âm hình ảnh vào video Như phương pháp Swanson sử dụng phương pháp giấu theo khối, phương pháp giấu hai bít vào khối 8*8 Hay gần phương pháp Mukherjee kỹ thuật giấu audio vào video sử dụng cấu trúc lưới đa chiều 1.2.4 Giấu thông tin văn dạng text Giấu thông tin vào văn dạng text khó thực có thơng tin dư thừa, để làm điều người ta phải khéo léo khai thác dư thừa tự nhiên ngôn ngữ Một cách khác tận dụng định dạng văn (mã hóa thơng tin khoảng cách từ khóa hay dòng văn bản) Từ nội dung thơng điệp cần truyền đi, người ta sử dụng văn phạm phi ngữ cảnh để tạo nên văn “phương tiện chứa” truyền 1.3 Biến đổi ảnh từ miền không gian sang miền tần số sóng nhỏ Sóng nhỏ phân tách ảnh thành nhiều dải tần số gọi subband Mỗi mức wavelet tác động hai lần: lần duyệt theo chiều ngang lần duyệt theo chiều dọc (thứ tự không quan trọng chất đối xứng) ta thu bốn dải (như hình 2.1 thể hiện): horizontally and vertically lowpass (LL) horizontally lowpass and vertically highpass (LH) horizontally highpass and vertically lowpass (HL) horizontally and vertically highpass (HH) LL0 HLR-2 HLR-1 LHR-2 HHR-2 LHR-1 HHR-1 Hình 1.3.a) Biến đổi wavelet, b) Cấu trúc dải Chúng ta xem xét tín hiệu ảnh đầu vào (hoặc tín hiệu tile - component ảnh lớn) Giả sử với phân tách wavelet mức R-1 tương ứng với mức phân giải thứ R, đánh số từ ti R-1 tương ứng với mức phân giải (coarsest resolution) R-1 tương ứng với mức phân giải tốt (finest resolution) Mỗi dải lần phân tách xác định hướng (orientation) (ví dụ LL, LH, HL, HH) mức phân giải tương ứng (ví dụ 0,1,… , R-1) Tại mức phân giải (ngoại trừ mức thấp nhất), dải LL dải bị phân tách nhỏ Giả dụ, dải LLR-1 dải bị phân tách thành dải LL R-2,HLR-2,LHR-2 HHR-2 Sau đó, mức dải LL R-2 bị phân tách Quá trình lặp lặp lại ta thu dải LL kết hiển thị hình 2.3 Nếu khơng thực biến đổi (R=0) có dải LL0 10 Chương CÀI ĐẶT THỬ NGHIỆM 3.1 Môi trường cài đặt Ngôn ngữ cài đặt, mơi trường soạn thảo chạy chương trình thực ngơn ngữ lập trình Matlab 7.7(2008b) Hệ điều hành Window XP môi trường NetFarme Work 2.0 3.2 Giao diện chương trình Hình 3.1 Giao diện chương trình Đây giao diện khởi động, từ ta gọi đến giao diện khác thông qua menu 17 Từ menu “Anh Mau” chọn “giau tin” gọi đến giao diện giấu tin hình 3.2 Hình 3.2 Giao diện giấu tin Đây giao diện để giấu thông tin vào ảnh hiệu chỉnh hệ số Wavelet Để nhập ảnh vào ta chọn nút “Mo anh” giao dien giau tin, hộp thoại mở để ta chọn ảnh đưa vào giấu tin Hình 3.3 Chọn ảnh để giấu tin 18 Sau chon open Anh se duoc giau tin se mo Hình 3.4.Anh de giau tin Tiếp theo, ta nhập thông điệp cần giấu vào ảnh cách nhập trực tiếp vào thơng điệp hình 3.5 Hình 3.5.Nhập thơng điệp cần giấu 19 Tiếp theo ta lưu ảnh giấutin Hình 3.6 Lưu ảnh giấu tin Ta chọn nút “Giau tin” để bắt đầu thực trình giấu tin ảnh màu Giấu tin xong chương trình cho ảnh giấu tin Hình 3.7 Kết trình giấu tin 20 Từ menu “Tach tin” giao diện gọi giao diện tách tin hình 3.10 Hình 3.8 Giao diện tách tin Đây giao diện lấy ảnh giấu thông tin để tách lấy thông tin đồng thời khôi phục lại ảnh gốc giấu tin Thực mở ảnh có giấu tin để tách tin khơi phục ảnh thơng điệp Hình 3.9 Chọn ảnh để tách tin khôi phục Nhập thông số kiểm sốt tương ứng v thơng tin ảnh thơng điệp 21 Hình 3.10 Nhập thơng điệp để tách tin Sau nhập ảnh thơng số kiểm sốt tương ứng, chọn nút “Tach tin” để bắt đầu trình tách tin Hình 3.11 Q trình tách tin khơi phục ảnh gốc Đây giao diện đánh giá ảnh sau giấu tin khơi phục 22 Hình 3.12 Giao diện đánh giá ảnh Chọn nút “…” để chọn ảnh cần đánh giá Hình 3.13 chọn ảnh để đánh giá Sau chọn ảnh để đánh giá với nhau, chọn nút “Danh gia” để thực trình đánh giá 23 Hình3.14 Đánh giá chất lượng ảnh Kết cho ta giá trị đánh giá ảnh, nếu:  Giá trị 100 db ảnh khơng có thay đổi    Giá trị lớn 35 db nhỏ 100 db ảnh có thay đổi mức chấp nhận Giá trị nhỏ 35 db ảnh biến dạng mắt thường nhận thấy Giá trị nhỏ 20 db ảnh biến dạng khơng thể chấp nhận 3.3 Thử nghiệm chương trình Thực nghiệm đưa độ đánh giá PSNR với ảnh trước sau giấu tin Tập ảnh thử nghiệm ảnh định dạng *.png gồm tập A1 10 ảnh màu chuẩn định dạng png có kích thước 512x512 Và tập ảnh A2 40 ảnh có ngẫu nhiên gồm ảnh chụp ảnh tải mạngcó kích thước khác đặt tên từ Image1 tới Image40 chuyển thành cảnh cấp xám thông qua phần mềm Adobe photoshop CS3 Chuỗi thơng điệp giấu:mat.bmp có kích thước 16x14 Tập ảnh màu chuẩn A1 trước giấu tin hình 3.18 24 Hình 3.15 Tập ảnh màu chuẩn A1 trước giấu tin Tập ảnh màu chuẩn A1 sau giấu tin Hình 3.16.Tập ảnh màu chuẩn A1 sau giấu tin Tập ảnh xám& màu chuẩn A2 trước giấu tin hình 3.17 Hình 3.17 Tập ảnh màu xám chuẩn A2 trước giấu tin Tập ảnh xám& màu ngẫu nhiên A2 sau giấu tin Hình 3.18 Tập ảnh màu& xám chuẩn A2 sau giấu tin 25 Bảng 3.1.Kết đánh giá PSNRvới hai tập ảnh A1 A2 Ảnh gốc 1.png 2.png 3.png 4.png 5.png 6.png 7.png 8.png 9.png 10 png Image1.png Image2.png Image3.png Image4.png Image5.png Image6.png Image7.png Image8.png Image9.png Image10.png Image11.png Image12.png Image13.png Image14.png Image15.png Image16.png Image17.png Image18.png Image19.png Image20.png Image21.png Image22.png Image23.png Image24.png Image25.png Image26.png Image27.png Image28.png Image29.png Image30.png Image31.png Image32.png Image33.png Ảnh giấu tin 1a.png 2a.png 3a.png 4a.png 5a.png 6a.png 7a.png 8a.png 9a.png 10a.png Anh1.png Anh2.png Anh3.png Anh4.png Anh5.png Anh6.png Anh7.png Anh8.png Anh9.png Anh10.png Anh11.png Anh12.png Anh13.png Anh14.png Anh15.png Anh16.png Anh17.png Anh18.png Anh19.png Anh20.png Anh21.png Anh22.png Anh23.png Anh24.png Anh25.png Anh26.png Anh27.png Anh28.png Anh29.png Anh30.png Anh31.png Anh32.png Anh33.png 26 Độ biến dạng PSNR 46.9701 38.4217 48.4378 51.0284 43.339 53.4044 48.19 45.2522 49.822 48.521 56.2646 42.8639 56.663 68.3465 74.453 58.8326 57.6667 63.4847 37.4652 53.8311 57.4232 51.1541 55.9899 42.3101 47.5514 57.9166 53.9799 57.4042 45.6217 50.6981 42.6745 55.2693 52.2096 55.4165 53.7765 53.0152 44.6582 56.1766 56.3564 50.7402 42.3839 48.6788 56.826 Image34.png Image35.png Image36.png Image37.png Image38.png Image39.png Image40.png Anh34.png Anh35.png Anh36.png Anh37.png Anh38.png Anh39.png Anh40.png 57.2776 58.9807 55.8784 44.6582 48.6788 52.2096 55.4165 3.4 Nhận xét: Với kết thử nghiệm thu được, ta thấy giấu ảnh màu có kích cỡ nhỏ khơng q 100 x 100 pixel lý sau: với ảnh khác có hệ số khác nhau, hệ số thay vào hệ số giải tần số ảnh Nếu ảnh dùng để che giấu thông tin đồng màu với ảnh thơng điệp thay đổi hệ số ảnh với ảnh khơng đồng màu làm thay đổi nhiều hệ số điểm ảnh dẫn đến chất lượng ảnh bị thay đổi Không kỹ thuật giấu LSB hệ số thay đổi nhỏ giá trị điểm ảnh Tuy nhiên với ảnh nhị phân ảnh cấp xám kỹ thuật giấu cải thiện 27 KẾT LUẬN Báo cáo trình bày tổng quan giấu thông tin ảnh màu, lĩnh vực mẻ Đã có nhiều phương pháp đưa để giải vấn để trên, chúng phân thành loại: - Giấu tin miền không gian: thông tin giấu trực tiếp điểm ảnh, kỹ thuật nhằm bảo mật thông tin giấu áp dụng cho truyền thông tin mật - Giấu tin miền biến đổi: ảnh biến đổi sang miền khác sau thơng tin nhúng vào miền biến đổi biến đổi ngược trở lại thành ảnh, kỹ thuật nhằm bảo vệ ảnh giấu thường áp dụng để xác thực ảnh Đồ án tập trung nghiên cứu kỹ thuật hiệu chỉnh hệ số sóng nhỏ (wavelet), kỹ thuật giấu tin miền biến đổi Ảnh biến đổi sang miền wavelet, sau hệ số wavelet xử lý nhúng thông tin vào Đây kỹ thuật giấu tin ảnh mang tính bền vững chưa thực an tồn cho thơng tin giấu Chính kỹ thuật lên áp dụng giấu thông tin để bảo vệ ảnh nhằm xác thực ảnh Kỹ thuật thực thử nghiệm trên(ảnh xám vàảnh màu) lượng thông tin giấu tương đối lớn, giá trị độ đo chất lượng ảnh PSNR ảnh gốc ảnh mang thông điệp đạt mức chấp nhận Với tất lực thân giúp đỡ tận tình thầy em hoàn thành đồ án trên, nhiên kinh nghiệm thân hạn chế khơng thể tránh khỏi thiếu sót, em mong nhận đươc đóng góp q báu thầy bạn Em xin chân thành cảm ơn ! 28 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Nguyễn Xuân Huy, Trần Quốc Dũng, Giáo trình giấu tin thuỷ vân ảnh, Trung tâm thơng tin tư liệu, TTKHTN - CN 2003 [2] Ingemar Cox, Jeffrey Bloom, Matthew Miller, Ton Kalker, Jessica Fridrich, Digital Watermarking and Steganography, Morgan Kaufmann, 2008 [3] Yedla dinesh, Image Addanki purna ramesh, Efficient Capacity Steganography by Using Wavelets, International Journal of Engineering Research and Applications (IJERA) ISSN: 2248-9622, Vol 2, Issue 1, Jan-Feb 2012, pp.251-259 Đồ án tốt nghiệp khóa trước: [4] Dương ng Hiên_lớp CT701, “Nghiên cứu kỹ thuật giấu tin mật vùng biến đổi DWT”, tiểu án tốt nghiệp ngành CNTT – 2008 [5] Ngô Minh Long – Lớp CT701, “Phát ảnh có giấu tin Bit ý nghĩa LSB”, tiểu án tốt nghiệp ngành CNTT – 2008 [6] Đỗ Trọng Phú – CT702, “Nghiên cứu kỹ thuật giấu tin miềm biến đổi DFT”, tiểu án tốt nghiệp ngành CNTT – 2008 [7] Hoàng Thị Huyền Trang – CT802, “Nghiên cứu kỹ thuật phát ảnh giấu tin miền biến đổi ảnh”, đồ án tốt nghiệp ngành CNTT – 2008 [8] - Nguyễn Thị Kim Cúc – CT801, “Nghiên cứu số phương pháp bảo mật thông tin trước giấu tin ảnh”, đồ án tốt nghiệp ngành CNTT – 2008 [9] Vũ Tuấn Hoàng – CT801, “Nghiên cứu kỹ thuật phát ảnh có giấu tin dựa LSB ảnh cấp xám”, đồ án tốt nghiệp ngành CNTT – 2008 [10] Vũ Thị Hồng Phương – CT801, “Nghiên cứu kỹ thuật giấu tin ảnh gif”, đồ án tốt nghiệp ngành CNTT – 2008 [11] Đỗ Thị Nguyệt – CT901, “Nghiên cứu số kỹ thuật ước lượng độ dài thơng điệp giấu bit có trọng số thấp”, đồ án tốt nghiệp ngành CNTT – 2009 [12] Mạc Hiển – CT901, “Nghiên cứu kỹ thuật giấu thông tin ảnh GIF”, đồ án tốt nghiệp ngành CNTT – 2009 29 [13] Phạm Thị Quỳnh – CT901, “NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT PHÁT HIỆN THÔNG TIN ẨN GIẤU TRONG ẢNH JPEG2000”, đồ án tốt nghiệp ngành CNTT – 2009 [14] Phạm Thị Thu Trang – CT901, “Nghiên cứu kỹ thuật giấu thông tin ảnh JPEG2000”, đồ án tốt nghiệp ngành CNTT – 2009 [15] Trịnh Thị Thu Hà – CT901, “NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT PHÁT HIỆN THÔNG TIN ẨN GIẤU TRONG ẢNH GIF ”,đồ án tốt nghiệp ngành CNTT – 2009 [16] Vũ Trọng Hùng – CT801, “Kỹ thuật giấu tin thuận nghịch dựa miền liệu ảnh”, tiểu án tốt nghiệp ngành CNTT – 2009 [17] Đỗ Lâm Hoàng – CT1001, “Nghiên cứu kỹ thuật giấu tin thuận nghịch miền liệu ảnh cấp xám”, đồ án tốt nghiệp ngành CNTT – 2010 [18] Nguyễn trường Huy- CT1001, “Nghiên cứu kỹ thuật giấu tin ảnh nhị phân”, đồ án tốt nghiệp ngành CNTT – 2010 [19] Vũ Văn Thành- CT1001, “ Tìm hiểu giải pháp cơng nghệ xác thực điện tử sử dụng thủy vân số”, đồ án tốt nghiệp ngành CNTT – 2010 [20] Vũ Văn Tập – CT1001, “Nghiên cứu kỹ thuật phát ảnh có giấu tin miền liệu ảnh”, đồ án tốt nghiệp ngành CNTT – 2010 [21] Vũ Khắc Quyết – ct1001, “Nghiên cứu kỹ thuật giấu tin với dung lượng thông điệp lớn”, đồ án tốt nghiệp ngành CNTT – 2010 [22] Phạm Quang Tùng – CT1001, “Tìm hiểu kỹ thuật phát ảnh có giấu tin dựa phân tích tương quan bit LSB ảnh”, đồ án tốt nghiệp ngành CNTT – 2010 [23] Vũ Thị Ngọc – CT1101, “Nghiên cứu giải pháp giấu văn ảnh”, [24] Cao Thị Nhung – CT1101, “Tìm hiểu kỹ thuật thủy vân số thuận nghịch cho ảnh nhị phân”, đồ án tốt nghiệp ngành CNTT – 2011 [25] Hoàng Thị Thuy Dung – CT1101, “Kỹ thuật giấu tin ảnh dựa MBNS (Multiple Base Notational System)”, đồ án tốt nghiệp ngành CNTT – 2011 30 [26] Vũ Thùy Dung – CT1101, “Kỹ thuật giấu tin ảnh SES (Steganography Evading Statistical analyses)”, đồ án tốt nghiệp ngành CNTT – 2011 [27] Trịnh Văn Thành – CT1101, “Phát ảnh có giấu tin LSB phương pháp phân tích cặp mẫu”, đồ án tốt nghiệp ngành CNTT – 2011 [28] Phạm Văn Đại – CT1101, “Kỹ thuật giấu tin dựa biến đổi Contourlet”,đồ án tốt nghiệp ngành CNTT – 2011 [29] Nguyễn Mai Hương – CT1101, “Kỹ thuật giấu tin PVD”,đồ án tốt nghián ngành CNTT – 2011 [30] Phạm Văn Minh, “Kỹ thuật phát mù cho ảnh có giấu tin LLRT (Logarithm likelihood Ratio Test)”, đồ án tốt nghiệp ngành CNTT – 2011 [31] Nguyễn Thị Diễm Hương, “Kỹ thuật giấu tin k bit LSB ảnh”, đồ án tốt nghiồ ngành CNTT – 2012 [32] Bùi Văn Nhất, “Kỹ thuật giấu tin thuận nghịch ảnh MMPOUA”, đồ án tốt nghiVă ngành CNTT – 2012 [33] Nguyễn Văn Cường – CT1201, “Lược đồ giấu tin dựa hàm Modulus”, đồ án tốt nghiệp ngành CNTT – 2012 [34] Trần Đại Dương, “Kỹ thuật giấu tin thuận nghịch ảnh hiần chỉnh hệ số wavelet”, đồ án tốt nghiệp ngành CNTT 31 ... Tập ảnh màu chuẩn A1 trước giấu tin hình 3.18 24 Hình 3.15 Tập ảnh màu chuẩn A1 trước giấu tin Tập ảnh màu chuẩn A1 sau giấu tin Hình 3.16.Tập ảnh màu chuẩn A1 sau giấu tin Tập ảnh xám& màu chuẩn... việc tính MSE tổng giá trị (tính kênh màu RGB) chia cho kích thước ảnh chia cho 11 Chương GIẤU ẢNH MÀU TRONG ẢNH MÀU 2.1 Giới Thiệu -Kĩ thuật giấu ảnh ảnh màu tác giả Yedla dinesh & Addanki parna... pháp giấu tin ảnh Nôi dung gồm chương sau:  Chương Tổng quan giấu tin ảnh. Giới thiệu số định nghĩa giấu thông tin môi trường giấu tin, sơ lược mô hình giấu tin  Chương 2 .Giấu ảnh màu ảnh màu Thuật
- Xem thêm -

Xem thêm: Kỹ thuật giấu ảnh màu trong ảnh màu , Kỹ thuật giấu ảnh màu trong ảnh màu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay