Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH SX TM DV kiều an

114 11 0
  • Loading ...
1/114 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 09:49

LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan đề tài nghiên cứu Những kết số liệu khóa luận tốt nghiệp thực Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Kiều An, không chép nguồn khác Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước nhà trường cam đoan TP Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 06 năm 2016 Sinh viên thực ( Ký tên ) Nguyễn Thị Thủy Tiên i LỜI CẢM ƠN Qua trình nghiên cứu học tập khoa Kế tốn- Tài chính- Ngân hàng trường đại học Cơng Nghệ TP Hồ Chí Minh q trình thực tập thực tế Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ, giúp đỡ quý báu Qúy thầy cô, anh chị bạn bè, em hồn thành xong khóa luận tốt nghiệp Hồn thành khóa luận này, cho phép em bày tỏ lời cảm ơn tới Qúy thầy Cô, đặc biệt em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Th.S Ngô Thị Mỹ Thúy, người hướng dẫn tận tình để em hồn thành khóa luận cách tốt Cùng giúp đỡ nhiệt tình anh chị phòng kế tốn phòng ban khác công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Kiều An, tạo điều kiện thuận lợi cho em trình thực tập Tuy vậy, thời gian có hạn, kinh nghiệm hạn chế em nên khóa luận tốt nghiệp khơng tránh khỏi thiếu sót, hạn chế định Vì vậy, em mong nhận bảo, đóng góp ý kiến Thầy Cơ tồn thể bạn để em có điều kiện bổ sung nâng cao kiến thức Em xin chân thành cảm ơn! TP Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 06 năm 2016 Sinh viên thực ( Ký tên ) Nguyễn Thị Thủy Tiên ii iii MỤC LỤC CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục đích nghiên cứu .1 1.3 Nội dung nghiên cứu 1.4 Phạm vi nghiên cứu va phương pháp nghiên cứu 1.4.1 Phạm vi nghiên cứu 1.4.2 Phương pháp nghiên cứu 1.5 Giới thiệu kết cấu đề tài .2 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 2.1 Những vấn đề chung hoạt động kinh doanh .3 2.1.1 Khái niệm kết hoạt động kinh doanh .3 2.1.2 Nhiệm vụ kế toán xác định kết hoạt động kinh doanh 2.1.3 Ý nghĩa kế toán xác định kết kinh doanh 2.2 Kế toán doanh thu, thu nhập khác 2.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 2.2.1.1 Khái niệm 2.2.1.2 Điều kiện ghi nhận doanh thu 2.2.1.3 Chứng từ sổ sách kế toán sử dụng .8 2.2.1.4 Tài khoản sử dụng 2.2.1.5 Phương pháp hạch toán 2.2.2 Kế tốn doanh thu hoạt động tài 11 2.2.2.1 Khái niệm .11 2.2.2.2 Chứng từ sổ sách kế toán sử dụng 11 2.2.2.3 Tài khoản sử dụng 12 2.2.2.4 Nguyên tắc phản ánh vào tài khoản .13 2.2.2.5 Sơ đồ kế tốn tổng hợp doanh thu hoạt động tài 14 2.2.3 Kế toán thu nhập khác .14 2.2.3.1 Khái niệm .14 2.2.3.2 Chứng từ sổ sách kế toán sử dụng 15 2.2.3.3 Tài khoản sử dụng 17 2.2.3.4 Sơ đồ kế toán tổng hợp thu nhập khác 17 2.3 Kế toán khoản giảm trừ doanh thu 18 2.3.1 Khái niệm 18 2.3.2 Nguyên tắc xác định 18 2.3.3 Tài khoản sử dụng 19 2.3.4 Phương pháp hạch toán 19 2.4 Kế tốn khoản chi phí 20 2.4.1 Kế toán giá vốn hàng bán .20 2.4.1.1 Khái niệm .20 2.4.1.2 Chứng từ sổ sách kế toán sử dụng 20 2.4.1.3 Tài khoản sử dụng 21 2.4.1.4 Phương pháp hạch toán 21 2.4.2 Kế tốn chi phí hoạt động tài .21 2.4.2.1 Khái niệm .21 2.4.2.2 Chứng từ sổ sách kế toán sử dụng 21 2.4.2.3 Tài khoản sử dụng 22 2.4.2.4 Phương pháp hạch toán 22 2.4.3 Kế toán chi phí bán hàng 22 2.4.3.1 Khái niệm .22 2.4.2.2 Chứng từ sổ sách kế toán sử dụng 23 2.4.3.3 Tài khoản sử dụng 23 2.4.3.4 Phương pháp hạch toán 23 2.4.4 Kế tốn chi phí quản lý doanh nghiệp 24 2.4.4.1 Khái niệm .24 2.4.4.2 Chứng từ sổ sách kế toán sử dụng 25 2.4.4.3 Tài khoản sử dụng 25 2.4.4.4 Phương pháp hạch toán 25 2.4.5 Kế toán chi phí khác 26 2.4.5.1 Khái niệm .26 2.4.5.2 Chứng từ sổ sách kế toán sử dụng 26 2.4.5.3 Tài khoản sử dụng 28 2.4.5.4 2.4.6 Sơ đồ kế tốn tổng hợp chi phí khác 28 Kế tốn chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp .28 2.4.6.1 Khái niệm .28 2.4.6.2 Chứng từ sổ sách kế toán sử dụng 29 2.4.6.3 Tài khoản sử dụng 30 2.4.6.4 Sơ đồ kế toán tổng hợp thuế TNDN hành 31 2.5 Kế toán xác định kết kinh doanh 32 2.5.1 Khái niệm .32 2.5.2 Chứng từ kế toán sử dụng 32 2.5.3 Tài khoản sử dụng .32 CHƯƠNG 3: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH SX-TM-DV KIỀU AN 33 3.1 Giới thiệu q trình hình thành phát triển cơng ty .33 3.1.1 Giới thiệu công ty 34 3.1.2 Ngành nghề kinh doanh .34 3.2 Sơ đồ tổ chức, quản lý công ty 35 3.2.1 Sơ đồ tổ chức 35 3.2.2 Chức nhiệm vụ phòng ban 35 3.3 Cơ cấu tổ chức máy kế tốn cơng ty 36 3.3.1 Sơ đồ máy kế toán 36 3.3.2 Hệ thống thơng tin kế tốn cơng ty .37 3.3.2.1 Hệ thống tài khoản 38 3.3.2.2 Hệ thống chứng từ 39 3.3.2.3 Hình thức tổ chức kế toán 39 3.4 Tình hình cơng ty năm gần 40 3.5 Thuận lợi khó khăn 40 3.5.1 Thuận lợi .40 3.5.2 Khó khăn .40 CHƯƠNG 4: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY KIỀU AN 41 4.1 Đặc điểm kinh doanh, phương thức tiêu thụ tốn cơng ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Kiều An………………………… 42 4.1.1 Đặc điểm hoạt động kinh doanh 42 4.1.2 Phương thức tiêu thụ .42 4.1.3 Phương thức toán 42 4.2 Kế toán doanh thu, thu nhập khác .43 4.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 43 4.2.1.1 Nội dung .43 4.2.1.2 Chứng từ sử dụng chu trình luân chuyển chứng từ 44 4.2.1.3 4.2.2 Tài khoản sử dụng 44 Kế toán doanh thu hoạt động tài 44 4.2.2.1 Nội dung .45 4.2.2.2 Chứng từ sử dụng chu trình luân chuyển chứng từ 45 4.2.1.3 4.2.3 Hạch toán nghiệp vụ kinh tế chủ yếu 45 Kế toán thu nhập khác 46 4.2.3.1 Nội dung .46 4.2.3.2 Chứng từ sử dụng chu trình luân chuyển chứng từ 47 4.2.3.3 4.3 Hạch toán nghiệp vụ kinh tế chủ yếu 48 Kế toán khoản chi phí 48 4.3.1 Kế toán giá vốn hàng bán .49 4.3.1.1 Nội dung .49 4.3.1.2 Chứng từ sử dụng chu trình luân chuyển chứng từ 50 4.3.1.3 4.3.2 Tài khoản sử dụng 51 Kế tốn chi phí quản lý kinh doanh 51 4.3.2.1 Nội dung .51 4.3.2.2 Chứng từ sử dụng chu trình luân chuyển chứng từ 53 4.2.2.3 4.3.3 Tài khoản sử dụng 53 Kế tốn chi phí hoạt động tài 54 4.3.3.1 Chứng từ sử dụng chu trình luân chuyển chứng từ 54 4.3.3.2 Hạch toán số nghiệp vụ kinh tế phát sinh .55 vii ... động kinh doanh .3 2.1.2 Nhiệm vụ kế toán xác định kết hoạt động kinh doanh 2.1.3 Ý nghĩa kế toán xác định kết kinh doanh 2.2 Kế toán doanh thu, thu nhập khác 2.2.1 Kế toán doanh. .. Nhiệm vụ kế toán xác định kết hoạt động kinh doanh - Nhiệm vụ kế toán xác định kết hoạt động kinh doanh phản ánh đầy đủ, xác kết hoạt động kinh doanh kỳ hoạch tốn theo chế Bộ Tài Chính - Kết hoạt... nghiệp Nhận thức tầm quan trọng việc xác định kết kinh doanh, em chọn đề tài Kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Kiều n” Với kiến thức,
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH SX TM DV kiều an , Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH SX TM DV kiều an

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay