Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH kỹ thuật hưng phúc

140 19 0
  • Loading ...
1/140 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 09:49

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CƠNG NGHỆ TP.HCM KHOA KẾ TỐN - TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT HƯNG PHÚC Ngành: KẾ TOÁN Chuyên ngành: KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN Giảng viên hướng dẫn : Ths Ngô Thị Mỹ Thúy Sinh viên thực : Nguyễn Thị Thu Thảo MSSV: 1211180874 Lớp: 12DKKT04 TP Hồ Chí Minh, 2016 I BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP.HCM KHOA KẾ TỐN - TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT HƯNG PHÚC Ngành: KẾ TOÁN Chuyên ngành: KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN Giảng viên hướng dẫn : Ths Ngô Thị Mỹ Thúy Sinh viên thực : Nguyễn Thị Thu Thảo MSSV: 1211180874 Lớp: 12DKKT04 TP Hồ Chí Minh, 2016 II LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan đề tài nghiên cứu Những kết số liệu khóa luận thực Công ty TNHH Kỹ Thuật Hưng Phúc, không chép nguồn khác Tơi hồn tồn chịu trách nhiệm trước nhà trường cam đoan TP Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng năm 2016 tên Nguyễn Thị Thu Thảo III LỜI CẢM ƠN Sau thời gian nghiên cứu, học tập khoa Kế tốn – Tài – Ngân hàng trường Đại học Cơng nghệ TP Hồ Chí Minh, giúp đỡ quý báu thầy giáo, cô giáo bạn bè, em hồn thành khóa luận tốt nghiệp Hồn thành khóa luận này, trước hết, cho phép em bày tỏ lời cảm ơn thầy cô giáo khoa Kế tốn – Tài – Ngân hàng trường Đại học Cơng nghệ TP Hồ Chí Minh giúp đỡ em hồn thành khóa luận Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc đến Ngơ Thị Mỹ Thúy tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em suốt q trình hồn thành khóa luận Đồng thời, em xin cảm ơn giúp đỡ nhiệt tình anh chị nhân viên phòng kế tốn cơng ty TNHH Kỹ thuật Hưng Phúc tạo điều kiện thuận lợi để giúp đỡ em suốt thời gian thực tập Tuy vậy, thời gian có hạn, kinh nghiệm hạn chế sinh viên thực tập nên khóa luận tốt nghiệp khơng tránh khỏi thiếu sót, hạn chế định Vì vậy, em mong nhận bảo, đóng góp ý kiến thầy tồn thể bạn để em có điều kiện bổ sung, nâng cao kiến thức mình, phục vụ tốt cơng tác thực tế sau TP Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng năm 2016 tên Nguyễn Thị Thu Thảo IV V MỤC LỤC CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục đích nghiên cứu 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu 1.5 Kết cấu đề tài CHƯƠNG II: CƠ SỞ LÝ LUẬN KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT HƯNG PHÚC 2.1 Khái niệm, ý nghĩa nhiệm vụ kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh 2.1.1 Khái niệm kết hoạt động kinh doanh 2.1.2 Nhiệm vụ kế toán xác định kết kinh doanh 2.1.3 Ý nghĩa kế toán xác định kết hoạt động kinh doanh 2.1.4 Phân loại kết hoạt động kinh doanh 2.2 Kế toán doanh thu, thu nhập khác 2.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 2.2.2 Kế tốn doanh thu hoạt động tài 2.2.3 Kế toán thu nhập khác 10 2.3 Kế toán khoản giảm trừ doanh thu 11 2.4 Kế toán khoản chi phí phát sinh q trình bán hàng cung cấp dịch vụ 13 2.4.1 Kế toán giá vốn hàng bán 13 2.4.2 Kế tốn chi phí bán hàng 16 2.4.3 Kế tốn chi phí quản lý doanh nghiệp 18 2.4.4 Kế tốn chi phí tài 19 2.4.5 Kế tốn chi phí khác 21 2.4.6 Kế tốn chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 22 2.5 Kế toán xác định kết kinh doanh 26 CHƯƠNG III: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT HƯNG PHÚC 28 3.1 Giới thiệu chung công ty 28 3.1.1 Khái quát công ty 28 3.1.2 Quá trình hình thành phát triển 29 3.1.3 Chức nhiệm vụ Công ty TNHH Kỹ thuật Hưng Phúc 29 3.2 Cơ cấu tổ chức, quản lý công ty 30 3.2.1 Sơ đồ máy quản lý 30 3.2.2 Chức 30 3.3 Cơ cấu tổ chức kế tốn cơng ty 31 3.3.1 Đặc điểm hệ thống kế toán 31 3.3.2 Tổ chức máy kế toán 32 3.3.3 Chính sách, chế độ kế tốn áp dụng cơng ty 33 3.4 Tình hình cơng ty năm gần 35 VI 3.5 Thuận lợi, khó khăn phương hướng phát triển 36 3.5.1 Thuận lợi 36 3.5.2 Khó khăn 36 3.5.3 Phương hướng phát triển 36 CHƯƠNG IV: THỰC TRẠNG KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT HƯNG PHÚC 4.1 Đặc điểm kinh doanh công ty 38 4.1.1 Các phương thức bán hàng 38 4.1.2 Các phương thức toán 38 4.2 Thực trạng tổ chức công tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty 38 4.2.1 Kế toán doanh thu, thu nhập khác 38 4.2.1.1 Kế toán doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 38 4.2.1.2 Kế tốn doanh thu hoạt động tài 41 4.2.1.3 Kế toán thu nhập khác 42 4.2.1.4 Kế toán khoản giảm trừ doanh thu 43 4.2.2 Kế tốn khoản chi phí phát sinh trình bán hàng cung cấp dịch vụ 4.2.2.1 Kế toán giá vốn hàng bán 44 4.2.2.2 Kế tốn chi phí bán hàng 48 4.2.2.3 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 50 4.2.2.4 Kế tốn chi phí tài 52 4.2.2.5 Kế tốn chi phí khác 52 4.2.2.6 Kế tốn chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 53 4.3 Kế toán xác định kết kinh doanh 54 4.3.1 Xác định kết kinh doanh 55 4.3.2 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh 57 4.4 Trình bày thơng tin báo cáo tài 58 4.4.1 Trình bày thơng tin Báo cáo kết hoạt động kinh doanh 58 4.4.2 Trên Bảng cân đối kế toán 60 4.4.3 Trên Thuyết minh Báo cáo tài 60 4.4.4 Phân tích tnh hình kinh doanh Cơng ty 61 4.5 So sánh lý thuyết thực tế 63 4.5.1 Tổ chức công tác kế toán 63 4.5.2 Vận dụng chế độ kế toán 63 4.5.3 Chứng từ 63 4.5.4 Tài khoản 63 4.5.5 Sổ kế toán 64 4.5.6 So sánh khác 64 CHƯƠNG V: NHẬN XÉT KIẾN NGHỊ 65 5.1 Nhận xét 65 5.1.1 Nhận xét chung tnh hình hình hoạt động công ty 65 5.1.2 Nhận xét cơng tác kế tốn cơng ty 65 5.2 Kiến nghị 67 VII 5.2.1 Kiến nghị cơng tác kế tốn 67 5.2.2 Kiến nghị khác 68 5.3 Bài học kinh nghiệm 68 KẾT LUẬN 69 TÀI LIỆU THAM KHẢO 70 PHỤ LỤC VIII NGUYỄN THỊ THU THẢO 84 12DKKT04 NGUYỄN THỊ THU THẢO 85 12DKKT04 NGUYỄN THỊ THU THẢO 86 12DKKT04 NGUYỄN THỊ THU THẢO 87 12DKKT04 NGUYỄN THỊ THU THẢO 88 12DKKT04 NGUYỄN THỊ THU THẢO 89 12DKKT04 NGUYỄN THỊ THU THẢO 90 12DKKT04 NGUYỄN THỊ THU THẢO 91 12DKKT04 NGUYỄN THỊ THU THẢO 92 12DKKT04 NGUYỄN THỊ THU THẢO 93 12DKKT04 NGUYỄN THỊ THU THẢO 94 12DKKT04 NGUYỄN THỊ THU THẢO 95 12DKKT04 NGUYỄN THỊ THU THẢO 96 12DKKT04 NGUYỄN THỊ THU THẢO 97 12DKKT04 NGUYỄN THỊ THU THẢO 98 12DKKT04 ... LUẬN KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT HƯNG PHÚC 2.1 Khái niệm, ý nghĩa nhiệm vụ kế toán xác định kết kinh doanh 2.1.1 Khái niệm kết hoạt động kinh. .. luận kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty TNHH Kỹ thuật Hưng Phúc - Chương III: Giới thiệu tổng quan Công ty TNHH Kỹ thuật Hưng Phúc - Chương IV: Thực trạng kế toán doanh thu,. .. doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh 2.1.1 Khái niệm kết hoạt động kinh doanh 2.1.2 Nhiệm vụ kế toán xác định kết kinh doanh 2.1.3 Ý nghĩa kế toán xác định kết
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH kỹ thuật hưng phúc , Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH kỹ thuật hưng phúc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay