Kế toán doanh thu và xác định kết quả hoạt động kinh doanh công ty TNHH MTV nam huy đồng tháp

94 12 0
  • Loading ...
1/94 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 09:49

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP KHOA KINH TẾ & QTKD NGUYỄN VĂN HÒA MSSV: 0012460071 BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KẾ TOÁN DOANH THU XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CÔNG TY TNHH MTV NAM HUY ĐỒNG THÁP Chun ngành: Kế Tốn Trình độ: Đại Học Giảng viên hướng dẫn: Ths Trần Thị Bích Liên Đồng Tháp, năm 2014 MỤC LỤC Trang MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG DANH MỤC HÌNH .5 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT PHẦN 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu .7 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu, thực tập .8 PHẦN 2: NỘI DUNG 2.1 Khái quát sở lý luận chung 2.1.1 Cơ sở lý luận kế toán doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 2.1.1.1 Khái niệm 2.1.1.2 Đặc điểm 2.1.1.3 Tài khoản sử dụng và kết cấu tài khoản .11 2.1.1.4 Điều kiện ghi nhận doanh thu 12 2.1.1.5 Phương pháp hạch toán 13 2.1.2 Cơ sở lý luận kế toán xác định kết kinh doanh 23 2.1.2.1 Khái quát về kế toán xác định kết quả kinh doanh .23 2.1.1.2 Tài khoản sử dụng, kết cấu và nội dung phản ánh .25 2.1.2.3 Nguyên tắc hạch toán và phương pháp hạch toán 26 2.1.2.5 Kế toán thuế thu nhập hiện hành 28 2.1.3 Các khoản giảm trừ doanh thu 31 2.1.3.1 Khái niệm 31 2.1.3.2 Tài khoản sử dụng và kết cấu tài khoản .32 2.1.3.3 Phương pháp hoạch toán 32 2.1.4 Kế tốn chi phí, giá vốn 35 2.1.4.1 Kế toán giá vốn hàng bán 35 2.1.4.2 Kế toán chi phí tài 38 2.1.4.3 Kế tốn chi phí bán hàng 41 2.1.4.4 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 42 2.1.4.5 Kế tốn chi phí khác 46 2.2 Khái quát sở thực tập 48 2.2.1 Lịch sử hình thành và trình phát triển công ty .48 2.2.2 Chưc và nhiêm vu Công ty 49 2.2.2.1 Chức .49 2.2.2.2 Nhiêm vu 49 2.2.2.3 Quy trinh công nghê 49 2.2.3 Giơi thiêu bô máy quan ly Công ty 50 2.2.3.1 Sơ đô bô máy quản lý 50 2.2.3.2 Chức năng, nhiêm vu cua tưng bô phân .50 2.2.4 Tình hình hoạt động san xuất kinh doanh 51 2.3 Nội dung – tình hình thực tế kế tốn doanh thu và xác định kết qua hoạt động kinh doanh công ty TNHH MTV Nam Huy Đồng Tháp .52 2.3.1 Nghiên cưu thực tế quy trình kế toán doanh thu và xác định kết qua hoạt động kinh doanh công ty TNHH MTV Nam Huy Đồng Tháp 52 2.3.1.1 Tổ chức quy trinh kế tốn Cơng ty Nam Huy 52 2.3.1.2 Tở chức bơ máy kế tốn .53 2.3.1.3 Tổ chức thông chưng tư 55 2.3.1.4 Thưc hiên lâp báo cáo kế toán 56 2.3.1.5 Các sách kế tốn khác áp dung cơng ty 57 2.3.2 Thực hành nghiệp vu kế toán 57 2.3.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng 57 2.3.2.2 Kế tốn doanh thu hoạt đơng tài 63 2.3.2.4 Kế tốn giá vơn hàng bán 64 2.3.2.3 Kế toán thu nhâp khác 66 2.3.2.5 Hạch toán khoản giảm trư doanh thu .69 2.3.2.6 Kế toán xác định kết kinh doanh 75 2.4 Nhận xét chung đối tượng nghiên cưu 75 2.4.1 Ưu điểm 75 2.4.2 Nhược điểm 76 2.4.2.1 Phương pháp tính giá xuất kho .76 2.4.2.2 Chiết khấu bán hàng .76 2.4.2.3 Chương trinh khuyến mãi 77 2.4.2.4 Tổ chức bô máy quản lý 77 2.4.2.5 Về lập dư phòng phải thu khó đòi 77 2.4.2.6 Về lập dư phòng giảm giá hàng tôn kho .78 PHẦN 3: KẾT LUẬN, TỰ ĐÁNH GIÁ 79 3.1 Đế xuất giai pháp 79 3.1.1 Phương pháp tính giá xuất kho 79 3.1.2 Chiết khấu bán hàng 79 3.1.3 Chương trình khuyến mãi 80 3.1.4 Tô chưc bô máy quan ly 80 3.1.5 Về lập dự phòng phai thu khó đòi 82 3.1.6 Về phương pháp lập dự phòng giam giá hàng tồn kho .84 3.3 Tự đánh giá 85 3.2 Kết luận 85 TÀI LIỆU THAM KHẢO 86 DANH MỤC BẢNG Trang Bang 2.1: Chứng tư ghi sổ doanh thu bán hàng 63 Bang 2.2: Chứng tư ghi sổ giá vôn hàng bán .65 Bang 2.3: Bảng chứng tư ghi sở chi phí quản lý doanh nghiệp 67 Bang 2.4: Bảng chứng tư ghi sở chi phí bán hàng 68 Bang 2.5: Bảng chứng tư ghi sở chi phí tài 68 Bang 2.6: Bảng sổ TK 911 – Xác định kết kinh doanh 72 Bang 2.7: Bảng sổ TK 4211 – Lợi nhuận chưa phân phôi .73 Bang 2.8: Bảng kết hoạt động kinh doanh công ty Nam Huy .74 Bang 2.9: Bảng tính trích lập dư phòng phải thu khó đòi 83 DANH MỤC HÌNH Trang Hình 2.1: Kế tốn tởng hợp TK 511 – Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vu 18 Hình 2.2: Kế tốn tởng hợp TK 515 – Doanh thu hoạt động tài 21 Hình 2.3: Kế tốn tổng hợp TK 711 – Thu nhập khác 23 Hình 2.4: Kế tốn tởng hợp TK 911 – Xác định kết kinh doanh .28 Hình 2.5: Kế tốn tởng hợp TK 821 – Chi phí thuế thu nhập hành 31 Hình 2.6: Kế tốn tởng hợp TK 521 – Chiết khấu thương mại 33 Hình 2.7: Kế tốn tởng hợp TK 531 – Hàng bán bị trả lại .34 Hình 2.8: Kế toán tổng hợp TK 532 – Giảm giá hang bán 35 Hình 2.9: Kế tốn tởng hợp TK 632 – Giá vôn hàng bán 37 Hình 2.10: Kế tốn tởng hợp TK 635 – Chi phí tài 40 Hình 2.11: Kế tốn tởng hợp TK 641 – Chi phí bán hang .42 Hình 2.12: Kế tốn tởng hợp TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp 45 Hình 2.13: Kế toán tởng hợp TK 811 – Chi phí khác 47 Hình 2.14: Quy trinh công nghệ mít sấy khơ .50 Hình 2.15: Sơ đô tổ chức công ty Nam Huy 50 Hình 2.16: Sơ đô quy trinh ghi sổ 53 Hình 2.17: Sơ đô máy kế toán 54 Hình 2.18: Sơ đô kết chuyển TK911 – Xác định kết hoạt động kinh doanh 71 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TK: Tài khoản TNHH MTV: Trách nhiệm hữu hạn thành viên GTGT: giá trị gia tăng NSNN: ngân sách nhà nước XK: xuất TTĐB: tiêu thu đặc biệt TNDN: thu nhập doanh nghiệp PHẦN 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 1.1 Ly chọn đề tài Trong kinh tế nhiều thành phần chế thị trường nay, doanh nghiệp muôn tôn phát triển thi phải biết cạnh tranh nhằm thúc đẩy khả trinh sản xuất kinh doanh, tạo công ăn việc làm cho nguời lao động tạo nhiều sản phẩm hàng hóa cho xã hội Vi sư tơn lâu dài kinh doanh có lợi nhuận cao muc tiêu hàng đầu cua bất kỳ tở chức đơn vị nước ngồi quôc doanh Trong trinh hoạt động cua doanh nghiệp, thi hạch toán doanh thu xác định kết kinh doanh điều đáng quan tâm nhất Thật vậy, doanh thu xác định kết hoạt động kinh doanh thước đo để đánh giá chất lượng nguôn thu nhập, tạo điều kiện cho trinh hoạt động tái sản xuất cua doanh nghiệp Nguyên tắc cua hạch toán Kế toán sư trang trải có lời Vấn đề đặt làm để xác định kết hoạt động kinh doanh, sản xuất kinh doanh cua doanh nghiệp lời hay lỗ thông qua kết tiêu thu Tư phân tích chất lượng sản phẩm đã sản xuất đề biện pháp hữu ích công việc Nhận thức tầm quan trọng cua vấn đề nêu trên, nên đề tài nghiên cứu “Kế toán doanh thu và xác định kết qua hoạt động kinh doanh công ty TNHH MTV Nam Huy Đồng Tháp” đã chọn làm báo cáo thưc tập tôt nghiệp 1.2 Muc tiêu nghiên cưu - Muc tiêu chung: Đánh giá cơng tác kế tốn doanh thu xác định kết hoạt động kinh doanh công ty TNHH MTV Nam Huy Đơng Tháp, tư đề x́t giải pháp khắc phuc tình hinh kế tốn doanh thu nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh công ty - Muc tiêu cu thể: Tim hiểu tình hinh cơng tác kế tốn doanh thu hoạt động kinh doanh cua Cơng ty Phân tích tình hinh thưc tế cơng tác kế tốn doanh thu kết hoạt động kinh doanh công ty Phân tích nhân tơ ảnh hưởng đến cơng tác kế tốn doanh thu kết hoạt động kinh doanh công ty 1.3 Phạm vi nghiên cưu - Đôi tượng nghiên cứu: Kế toán doanh thu xác định kết hoạt động kinh doanh công ty TNHH MTV Nam Huy Đông Tháp - Thời gian liệu nghiên cứu: Sô liệu sử dung đề tài thu thập tháng - 9/2014 - Thời gian thưc tập: Tư tháng 10/2014 đến tháng 12/2014 - Nơi thưc tập: Công ty TNHH MTV Nam Huy Đông Tháp 1.4 Phương pháp nghiên cưu, thực tập - Phương pháp thu thập sô liệu: Thu thập sơ liệu tư sở kế tốn cua Công ty báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh - Phương pháp phân tích sô liệu: Tiến hành phân tích sô liệu thu thập được, phân tích tình hinh thưc tế cua cơng ty cơng tác kế toán doanh thu kết hoạt động sản xuất kinh doanh Cuôi cùng, sau biết rõ tình hinh thưc tế cơng tác kế tốn doanh thu kết hoạt động kinh doanh cua Công ty, tiến hành đưa giải pháp để hoàn thiện cơng tác kế tốn doanh thu giải pháp nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh PHẦN 2: NỘI DUNG 2.1 Khái quát sở ly luận chung 2.1.1 Cơ sở ly luận kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vu 2.1.1.1 Khái niêm a) Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vu tồn sơ tiền đã thu thu tư giao dịch nghiệp vu phát sinh doanh thu bán sản phẩm, hàng hố, cung cấp dịch vu cho khách hàng bao gơm khoản phu thu phí thu thêm ngồi giá bán (nếu có) b) Doanh thu tiêu thu nội Là lợi ích thưc tế thu tư việc bán hàng hoá, sản phẩm cung cấp dịch vu nội đơn vị trưc thuộc hạch toán phu thuộc công ty tổng công ty tính theo giá nội c) Doanh thu hoat đông tài chinh Doanh thu hoạt động tài khoản thu lãi liên quan đến hoạt động tài hoạt động kinh doanh vôn khác cua doanh nghiệp như: thu lãi, thu nhập tư hoạt động cho thuê tài sản, thu nhập hoạt động đầu tư, mua bán chứng khốn thu tư cở tức, lợi nhuận chia d) Doanh thu khác 10 Sổ TK 4211 “Lợi nhuân năm chưa phân phôi” SỔ CÁI Ngày 31/09/2014 Tên tài khoan: Lợi nhuân chưa phân phối Số hi êu: 4211 Đơn vị tính: đông TK Chứng tư Sô Ngày 31/12/1 Diễn giải Lợi nhuân chưa Đôi ứng 911 phân phôi Công phát sinh Ghi Sô tiền Nợ Có 164.268.238 164.268.238 164.268.238 Bảng 2.7: Bảng sổ TK 4211 – Lợi nhuận chưa phân phối 80 Công ty Nam Huy 180 Ấp Hòa Binh, Xã Hòa Tân, Châu Thành, ĐT KẾT QUẢ HOAT ĐÔNG KINH DOANH Tháng 09 năm 2014 Kỳ này Kỳ trươc Doanh thu bán hàng Các khoan giam trừ Chiết khấu thương mại Giảm giá hàng bán Hàng bán bị trả lại Doanh thu Giá vốn hàng bán 840.800.490 1.200.000 325.125.000 1.200.000 839.600.490 525.239.210 325.125.600 185.750.164 1.200.000 1.824.552.100 1.198.521.000 Lợi nhuân gôp Doanh thu hoạt đông tài 314.361.280 1.560.000 139.375.000 1.560.000 626.031.100 4.680.000 16.500.000 38.192.508 46.704.455 214.524.317 4.500.000 16.500.000 15.125.221 24.140.000 85.170.215 49.500.000 91.458.372 101.580.120 388.172.608 8.532.000 Chỉ tiêu Chi phí tài Chi phí bán hàng Chi phí QLDN Lợi nhuân Thu nhâp khác Chi phí khác Lợi nhuân khác Lợi nhuân trươc thuế Thuế TNDN phai nôp Lợi nhuân sau thuế Ngươi lâp biểu (Ký, họ tên) 4.500.000 219.024.317 54.756.079 164.268.238 Kế toán trưởng (Ký, họ tên) 85.170.215 21.292.554 63.877.661 Lũy kế từ đầu năm 1.825.752.100 1.200.000 8.532.000 396.704.608 99.176.152 297.528.456 Giám đốc (Ký, họ tên) Bảng 2.8: Bảng kết quảnghiên hoạt động 2.4 Nhận xét chung đối tượng cưu kinh doanh công ty Nam Huy 2.4.1 Ưu điểm Bơ máy cơng ty nhin chung gọn nhe, có sư phân công rõ ràng, hợp lý chức năng, nhiêm vu cua tưng nhân viên, tư làm cho hoạt đ ơng cua b máy kế tốn 81 nhịp nhàng, đảm bảo kịp thời hồn thành sở sách, báo cáo kế tốn vào q ci năm Trong q trinh thưc hiên cơng tác kế tốn, nhân viên kế tốn ln nh ân sư đạo kịp thời cua kế toán trưởng Ban lãnh đạo nên đảm bảo sư xác hạch tốn Cơng ty TNHH MTV Nam Huy Đông Tháp tổ chức bô máy kế tốn theo mơ hinh tâp trung Tất thông tin tâp hợp trước chuyển lên phòng kế tốn để xử lý chung Điều phù hợp với quy mô đăc điểm sản xuất cua công ty Đảm bảo sư thông nhất chung quản lý Hinh thức kế toán tâp trung giúp Ban Giám Đơc dễ dàng kiểm sốt câp nhât thơng tin phuc vu cho trinh quản lý Công ty sử dung hinh thức chứng tư ghi sổ đã phát huy yếu tô tích cưc cua hinh thức cơng tác kế tốn cơng ty ghi chép đơn giản Ngồi bơ máy kế tốn trang bị h ê thơng máy tính nơi mạng nhằm khắc phuc nhược điểm cua chứng tư ghi sổ ghi thiếu sót hay trùng lăp, giảm nhe cơng vi êc kế tốn viên, thơng tin câp nhât dễ dàng Viêc hạch toán tính toán với sư trợ giúp cua máy vi tính trở nên xác nhanh chóng Hê thơng sở sách báo cáo đầy đu, rõ ràng cung cấp cho nhà quản lý bất cứ lúc Đơi ngũ nhân viên kế tốn có trinh đơ, lưc có nhiều kinh nghi êm cơng viêc Quan thành viên phòng kế tốn than thi ên ln giúp đỡ để hồn thành tơt nhiêm vu Điều góp phần cho cơng tác kế tốn Cơng ty ln thơng nhất đạt hiêu Kết kinh doanh muc tiêu quan trọng hàng đầu cua tất công ty có cơnn ty Nam Huy Vi vây, lợi nhuân tiêu tổng hợp, phản ánh kết cuôi hoạt đông kinh doanh cua doanh nghiêp, nguôn vôn tái đầu tư phạm vi kinh doanh đòn bẩy hữu hiêu thúc đẩy hoạt đ ơng kinh doanh cua tồn doanh nghiêp Muc tiêu cuôi cua công ty hoạt đ ông kinh doanh đa hóa lợi nhuân cách: + Tơi đa hóa doanh thu + Tơi đa hóa chi phí + Tơi đa hóa doanh thu đơng thời tơi đa hóa lợi nhuận 82 Với phương châm “kinh doanh có lãi, an tồn, quay vòng vơn nhanh, uy tín hợp lý “cùng với Ban lãnh đạo kinh nghiêm, biết lắng nghe ý kiến cua khách hàng nên đã mang lại cho công ty Nam Huy kết tôt đep 2.4.2 Nhược điểm Bô máy kế tốn cua cơng ty tở chức ch ăt chẽ, hợp lý, rõ ràng nên rất thuân lợi cho viêc kế tốn Tuy nhiên m ơt sơ đ ăc điểm công ty cần khắc phuc để bô máy kế tốn hồn thiên hơn: 2.4.2.1 Phương pháp tính giá xuất kho - Hiên công ty sử dung phương pháp binh quân gia quyền để tính giá hàng hóa x́t kho, vào ci tháng cứ vào sơ lượng, giá trị hàng hóa tơn đầu kỳ sản xuất kỳ - Theo tình hinh hiên nay, giá mua hàng hóa biến đ ơng hàng tháng Giá hàng hóa lần nhâp kho khác hay xảy chênh lêch nhiều lần nhâp kho khác Vi vây đơn giá binh quân gia quyền vào cuôi tháng trung binh chênh lêch trên, không phản ánh giá trị thưc tế hàng hóa lần xuất kho 2.4.2.2 Chiết khấu bán hàng Chiết khấu bán hàng khoản ưu đãi mà Công ty dành cho khách hàng khách hàng toán trước thời hạn hay Công ty áp dung đôi với khách hàng làm ăn lâu năm Nghiêp vu xảy thường xuyên, hầu hết khách hàng hưởng chiết khấu với mức đô khác tùy tưng đôi tượng Nhưng doanh nghiêp không sử dung tài khoản 635 để phản ánh chiết khấu phần bán hàng mà trư thẳng vào doanh thu hóa đơn Điều gây nhầm lân, không rõ ràng sô tiền xác định doanh thu tiêu thu, vi êc ghi chép nghiêp vu phát sinh không đúng, không rõ ràng khoản thuế mà doanh nghi êp phải nôp Theo thưc tế Công ty, phòng kế tốn lâp hóa đơn GTGT thi phần chiết khấu tốn trư thẳng vào sơ tiền Như vây, hóa đơn thể hi ên đã trư chiết khấu, nhin hóa đơn ta khơng thấy sô tiền chiết khấu, phần tổng sô tiền thuế phản ánh không 83 Cu thể đôi với lơ hàng x́t ngày 13/07/2014, theo hóa đơn GTGT sơ 0149118 bán cho Công ty TNHH Khải Văn Doanh thu thưc tế 5.834.400 bao gôm 10% thuế GTGT: (Đơn vị tính: đông ) + Doanh thu sau trư chiết khấu: 5.834.400 x (100% - 3%) = 5.659.368 Theo cách làm cơng ty: Nợ TK 131(Khải Văn): 5.834.400 Có TK 5111: 5.304.400 Có TK 3331: 530.440 2.4.2.3 Chương trình khuyến mãi Do điều kiên cạnh tranh ngày gay gắt, để tiêu thu mạnh lượng hàng hóa doanh nghiêp không ngưng mở chiến lược khuyến mãi hấp dân nhằm lơi kéo khách hàng phía minh, giúp doanh nghiêp làm ăn có hi cao Tuy nhiên thành lâp nên Công ty Nam Huy thiếu sót chương trinh khuyến mãi, chưa quan tâm mức 2.4.2.4 Tô chưc bô máy quan ly Công ty thành lâp nên viêc tổ chức cấu bô máy quản lý găp khó khăn, chưa hồn thiện Cơng ty khơng tiến hành trích lâp quỹ cu ̉a Doanh nghiêp như: quỹ đầu tư phát triển, quỹ khen thưởng phúc lợi, quỹ dư phòng tài chính… 2.4.2.5 Về lập dự phòng phai thu khó đòi Thưc tế công ty nhiều khách hàng thường sử dung hinh thức toán nợ chấp nhận toán, mặt khác khách hàng cua công ty thường tỉnh khác có khoảng cách địa lý xa, nhiều trường hợp khách hàng vi lí mà chậm khơng có khả tốn Vi để đề phòng rui ro khơng thu tiền, cơng ty nên lập dư phòng đơi với khoản nợ phải thu khó đòi vào ci niên độ kế tốn 84 2.4.2.6 Về lập dự phòng giam giá hàng tồn kho Đơi với hàng hố nơng sản sấy, công ty tránh khỏi rui ro xảy như: chất lượng hàng hố giảm sút tơn kho lâu ngày, có biến động chất lượng giá thị trường Việc lập dư phòng giảm giá hàng tơn kho rất cần thiết nhằm giúp Công ty bù đắp thiệt hại thưc tế xảy hàng hoá tôn kho giảm giá, đông thời để phản ánh giá trị thưc tế tuý hàng tôn kho Thế nhưng, Cơng ty chưa lập dư phòng giảm giá hàng tôn kho 85 PHẦN 3: KẾT LUẬN, TỰ ĐÁNH GIÁ 3.1 Đế xuất giai pháp 3.1.1 Phương pháp tính giá xuất kho Để phản ánh xác giá thành phẩm x́t kho, cơng ty sử dung phương pháp FIFO để tính giá xuất kho Lượng hàng hóa thường xuyên nh âp xuất kho thi phương pháp FIFO theo dõi kịp thời xác biến đ ông giá hàng hóa Với sư trợ giúp cua thông máy tính thi vi êc tính đơn giá x́t phương pháp FIFO hồn tồn Đăc điểm hàng hóa Cơng ty có nhiều lô hàng “date” môt sản phẩm Phương pháp cứ vào lượng hàng hóa nh âp kho trước xuất trước theo giá thành, điều mà phương pháp binh quân gia quyền không phản ánh Hiên khó khăn lớn nhát xuất kho chương trinh tư đ ông xuất nên thu kho cứ vào phiếu xuất kho mà xuất hàng đôi lúc chương trinh bị lỗi nên chẵn, lẻ x́t lơn có lúc “date” xa x́t trước nên vi lẽ tránh trường hợp xảy bơ phân kiểm sốt phải xử lý kịp thời thu kho báo có trường hợp xảy Ngồi mơt sơ vướng mắt binh quân gia quyền thi chương trinh tư binh quân hàng ngày nên giá binh quân cua tưng măt hàng chưa xác Những vấn đề dân đến thiêt hại rất lớn, nên Công ty phải khắc phuc tình trạng chương trinh ngày xác phong phú 3.1.2 Chiết khấu bán hàng Nếu doanh nghiêp gôp chung doanh thu bán hàng chiết khấu bán hàng thi hạch toán (như phần 2.4.2.2) thi ta không thấy phần chiết khấu bán hàng, hạch tốn tách rời sau: Theo cách hạch toán vào tài khoản 635: (Chiết khấu 3%/ tởng doanh thu) Nợ TK 635: 175.032 Có TK 131 (Khải Văn): 175.032 Do sơ tiền phải thu khách hàng là: 86 Nợ TK 131: 5.659.368 Có TK 511: 5.144.880 Có TK 3331: 514.488 87 3.1.3 Chương trình khuyến mãi Doanh nghiêp cần phải hoạch định chương trinh khuyến mãi th ât hấp dân như: - Nhân ngày lễ, tết … Doanh nghiêp mở chương trinh bôc thăm trúng thưởng với lượng quà thưởng như: sử dung sản phẩm cua Công ty, khuyến mãi 5%, 10% với khách hàng mua với sô lượng nhiều … Nhằm tiêu thu hàng nhanh hơn, vượt mức kế hoạch đề … - Ngoài thi doanh nghiêp cấn phải trọng đến viêc tốn cho khách hàng có biện pháp khắc phuc tình trạng như: vi êc ch âm trễ phòng ban dân đến phòng kế tốn khơng tởng kết kịp thời, vi mà vi êc toán cho khách hàng châm dư kiến Điều mất sư tin bức xúc khách hàng khoản tiền tạm ứng khách hàng bỏ mua hàng khuyến mãi mà Công ty châm tốn Trước tình hinh thi phòng kinh doanh nên nhanh chóng vi êc tốn cho khách hàng có biên pháp khắc phuc tình trạng Sau tởng kết chương trinh phòng kế tốn có nhiêm vu toán cho khách hàng hai phương thức tốn chuyển khoản trư cơng nợ 3.1.4 Tô chưc bô máy quan ly - Công ty hiên nên tiến hành trích lâp quỹ cu ̉a Doanh nghiêp như: quỹ đầu tư phát triển, quỹ khen thưởng phúc lợi, quỹ dư phòng tài chính… + TK 415 “quỹ dư phòng tài chính” Muc đích cua quỹ dùng để bù đắp thiêt hại xảy trinh sản xuất kinh doanh sau đã trư vào khoản phải thu tư người bôi thường, tư tổ chức cá nhân gây sư tổn thất tư tổ chức bảo hiểm + Tài khoản “416” Quỹ dư phòng trợ cấp mất viêc Muc đích cua quỹ tạo chun mơn kỹ tht, trợ cấp cho người lao đ ông đã làm viêc Công ty (tư năm trở lên) bị mất viêc tạm thời Công ty thay đổi công nghê liên doanh, thay đổi tổ chức chưa bô trí cơng viêc hoăc chưa kịp thời giải cho thơi vi êc - Xí nghiêp cần bở sung quy chế chế đ cho tưng phòng ban khâu phân xưởng nắm bắt nhu cầu khách hàng hiên có nh ân hợp đơng thơng qua tìm thêm khách hàng Qua tân dung lưc, thiết bị, 88 máy móc người góp phần tăng thêm lợi nhuân cải thi ên đời sông cán b ô công nhân viên - Công ty không ngưng nâng cao chất lượng sản phẩm để cạnh tranh với Doanh nghiêp khác uy tín đơi với khách hàng, tư Cơng ty có nhiều chu đầu tư mới, ngày nhân nhiều hợp đông nôi b ô thị trường góp phần nâng cao hiêu cua Doanh nghiêp - Viêc phân tích kết hoạt đông kinh doanh giúp Doanh nghiêp tìm phương án nâng cao lợi nhuân, măt khác giúp cho Doanh nghiêp thấy măt mạnh măt yếu tư tìm nguyên nhân đưa phương án ưu nhất để khắc phuc nhằm tạo lợi kinh doanh Do Cơng ty nên có mơt b ô phân phân tích tình hinh sản xuất kinh doanh để ngày hồn thiên b máy quản lý Công ty Măt khác cần nâng cao trinh đô Đại học cho nhân viên kế toán lân phòng ban nhằm thưc hiên tơt nhất hoạt đơng tổ chức quản lý doanh nghiêp - Trong kinh tế thị trường hiên nay, viêc doanh nghiêp cạnh tranh ngày gay gắt tất yếu, doanh nghiêp đền phải chọn cho minh m ôt hướng phù hợp Do vây Công ty phải xây dưng kế hoạch, chiến lược phù hợp với điều ki ên cua minh tạo đông lưc cho sư phát triển cua năm - Thường xuyên tổ chức cc thăm dò ý kiến, thị hiếu khách hàng đời mâu mã hàng hóa, sản phẩm phù hợp đáp ứng yêu cầu cua thị trường - Thường xuyên tiếp thu tiến bô khoa học kỹ thu ât, công ngh ê sản xuất hiên đại nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm - Đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, cô mạng lưới tiêu thu sản phẩm nước Giữ vững thị trường, đẩy mạnh hoạt đ ông xuất nhiều nước giới, mở rông phân phôi sản phẩm thị trường n ôi địa nhằm tăng doanh thu - Thưc hiên tri đầu tư, mở rông sản x́t mơt sơ măt hàng tiêu thu có hi thị trường - Chú trọng nguôn nhân lưc người nhân tô quan trọng cho viêc đưa thưc hiên kế hoạch chiến lược kinh doanh Vi vây công ty cần 89 có sách nhằm khuyến khích đ ơng viên cán bô công nhân viên làm vi êc đơng, có trách nhiêm, hiêu tác phong làm viêc cơng nghiêp 3.1.5 Về lập dự phòng phai thu khó đòi Qũy dư phòng giảm thiệt hại xng mức thấp nhất Mặt khác, quỹ dư phòng tạo lập cho Cơng ty quỹ tiền tệ để đu sức khắc phuc trước thiệt hại xảy kinh doanh Để tôn trọng nguyên tắc “thận trọng” kinh doanh, công ty nên lập dư phòng cho tưng khoản nợ có khả khó đòi Căn cứ để ghi nhận khoản nợ phải thu khó đòi: - Nợ phải thu đã q hạn toánnăm trở lên, kể tư ngày đến hạn thu nợ ghi hợp đông kinh tế, khế ước vay nợ cam kết nợ, cơng ty đã đòi nhiều lần vân chưa thu nợ - Trong trường hợp đặc biệt, thời gian hạn chưa tới năm nợ thời gian xem xét giải thể, phá sản, có dấu hiệu khác bỏ trơn bị quan pháp luật giam giữ, xét xử thi ghi nhận khoản nợ khó đòi Phương pháp lập dư phòng: - Trên sở đơi tượng điều kiện lập dư phòng nợ phải thu khó đòi đã trinh bày trên, cơng ty phải lập dư phòng cho tưng khoản nợ phải thu khó đòi, dư kiến mức tởn thất xảy năm kế hoạch, kèm theo chứng cứ chứng minh khoản nợ khó đòi - Sau lập dư phòng cho tưng khoản nợ phải thu khó đòi, cơng ty tởng hợp tồn khoản dư phòng vào bảng chi tiết làm cứ để hạch tốn vào chi phí quản lí doanh nghiệp - Mức lập dư phòng khoản nợ phải thu khó đòi tơi đa khơng q 20% tởng sô dư nợ phải thu cua công ty thời điểm 31/12 hàng năm đảm bảo công ty không bị lỗ Đơi với khoản nợ khó đòi sau xố khỏi bảng cân đơi kế tốn, kế tốn vân phải mặt tiến hành biện pháp đòi nợ, mặt khác vân phải theo dõi tài khoản 004 - “Nợ khó đòi đã xử lý” thời gian 15 năm 90 Các khoản dư phòng phải thu khó đòi theo dõi tài khoản 139 “Dư phòng phải thu khó đòi”, tài khoản dùng để phản ánh việc lập dư phòng khoản phải thu khó đòi có khả khơng đòi vào ci niên độ kế tốn Nội dung cua tài khoản sau: + Bên nợ: Hồn nhập dư phòng phải thu khó đòi + Bên có: Sơ dư phòng phải thu khó đòi lập tính vào chi phí sản x́t kinh doanh + Sơ dư bên có: Sơ dư phòng khoản phải thu khó đòi có ci kỳ Q trinh hạch tốn sau: - Ci kỳ kế toán năm, doanh nghiệp cứ vào khoản nợ phải thu xác định không chắn thu (nợ phải thu khó đòi), kế tốn tính xác định sơ dư phòng phải thu khó đòi cần trích lập Bảng tính trích lập dư phòng phải thu khó đòi Tên khách hàng Tởng sơ nợ % nợ phải thu khó Mức trích lập dư phòng phải thu đòi ước tính phải thu khó đòi Tởng cộng Bảng 2.9: Bảng tính trích lập dự phòng phải thu khó đòi Nếu sơ dư phòng phải thu khó đòi cần trích lập năm lớn sơ dư cua khoản dư phòng phải thu khó đòi đã trích lập cuôi niên độ trước chưa sử dung hết, thi sô chênh lệch lớn hạch tốn vào chi phí, ghi: Nợ TK 642: Chi phí quản lý doanh nghiệp Có TK 139: Dư phòng phải thu khó đòi - Nếu sơ dư phòng phải thu khó đòi cần trích lập năm nhỏ sô dư cua khoản dư phòng phải thu khó đòi đã trích lập ci niên độ trước chưa sử dung hết, thi sô chênh lệch hồn nhập ghi giảm chi phí, ghi: Nợ TK 139: Dư phòng phải thu khó đòi Có TK 642: Chi phí quản lý doanh nghiệp (chi tiết hồn nhập dư phòng phải thu khó đòi) - Các khoản nợ phải thu khó đòi xác định thưc sư khơng đòi được phép xố nợ Việc xố nợ khoản phải thu khó đòi phải theo chế độ kế toán hành Căn cứ vào định xố nợ khoản nợ phải thu khó đòi, ghi: 91 Nợ TK 139: Dư phòng phải thu khó đòi (nếu đã lập dư phòng) Nợ TK 642: CP quản lý doanh nghiệp (nếu chưa lập dư phòng) Có TK 131: Phải thu cua khách hàng Có TK 138: Phải thu khác Đông thời ghi vào bên Nợ TK 004 “Nợ khó đòi đã xử lý” - Đơi với khoản phải thu khó đòi đã xử lý xố nợ, sau lại thu nợ, kế toán cứ vào giá trị thưc tế cua khoản nợ đã thu hôi được, ghi: Nợ TK 111,112: Tiền mặt, tiển gửi ngân hàng Có TK 711: Thu nhập khác Đơng thời ghi vào bên Có TK 004 “Nợ khó đòi đã xử lý” 3.1.6 Về phương pháp lập dự phòng giam giá hàng tồn kho Dư phòng lập giá trị thưc cua hàng tôn kho nhỏ giá gôc ghi nhận vào giá vôn hàng bán kỳ vào ci kỳ kế tốn năm lập BCTC Ci kỳ kế tốn năm, cứ vào sơ lượng, giá gơc, giá trị thưc cua tưng hàng hóa để xác định khoản dư phòng Căn cứ vào bảng kiểm kê, kế toán xác định mức lập dư phòng theo cơng thức sau: (Theo Thơng tư 228/2009/TT – BTC) Mức dư phòng giảm giá vật tư, Lượng vật tư hàng = hàng hóa hóa thưc tế tơn kho thời điểm lập Giá trị có Đơn giá gơc hàng × tơn kho theo sở kế tốn BCTC - thể thưc cua hàng tơn kho Cộng tởng mức dư phòng phải lập cua mặt hàng thành mức dư phòng giảm giá hàng tơn kho phải lập năm - Giá gốc hàng tồn kho bao gồm: chi phí mua, chi phí chế biến chi phí liên quan trưc tiếp khác theo quy định Chuẩn mưc kế tốn sơ 02 – Hàng tơn kho - Giá trị có thê thưc hàng tồn kho (giá trị dư kiến thu hôi): giá bán (ước tính) cua hàng tôn kho trư chi phí để hồn thành sản phẩm chi phí tiêu thu (ước tính) - Mức lập dư phòng giảm giá hàng tồn kho: tính cho tưng loại hàng tôn kho bị giảm giá tổng hợp toàn vào bảng chi tiết Bảng cứ để hạch tốn vào giá vơn hàng bán (giá thành tồn sản phẩm hàng hóa tiêu thu kỳ) cua doanh nghiệp 92 Như vậy, việc lập nên khoản dư phòng giúp cho hoạt động kinh doanh cua doanh nghiệp ởn định, tăng độ xác tin cậy cho thơng tin kế tốn đưa 3.2 Kết luận Trong điều kiện kinh doanh cua kinh tế thị trường để đứng vững không ngưng phát triền vấn đề hết sức khó khăn đơi với doanh nghiệp Bộ phận kế tốn nói chung với vai trò cơng cu quan trọng để quản lý kinh tế tài doanh nghiệp Trong cơng tác kế tốn doanh thu xác định kết kinh doanh có vị trí đặc biệt quan trọng Nó cung cấp sơ liệu kịp thời cho nhà quản lý doanh nghiệp tình hinh kinh doanh phản ánh kịp thời, đầy đu kết cuôi cua doanh nghiệp, phuc vu đắc lưc cho việc quản lý hoạt động kinh doanh cua doanh nghiệp 3.3 Tự đánh giá Sau thời gian thưc tập tìm hiểu cơng tác kế tốn Công ty TNHH MTV nam Huy Đông Tháp, em đã phần nắm bắt thưc trạng công tác tở chức kế tốn doanh nghiệp với đề tài: “kế toán doanh thu xác định kết hoạt động kinh doanh công ty TNHH MTV Nam Huy Đông Tháp” đã giúp em hiểu sâu lý luận chung, so sánh sư giông khác lý luận thưc tiễn nhằm bổ sung kiến thức đã học ghế nhà trường Báo cáo đã khái qt tồn q trinh hạch tốn kế tốn doanh thu chi phí xác định kết kinh doanh công ty Hy vọng với giải pháp ý kiến đóng góp cua em mở phương hướng cho công tác kế tốn nói riêng hoạt động kinh doanh cua Cơng ty nói chung đạt hiệu cao 93 Do thời gian thưc tập chưa nhiều nên vấn đề đưa chuyên đề chưa có tính khái quát cao, việc giải chưa hẳn đã hoàn tồn thấu đáo khơng tránh khỏi thiếu sót Em rất mong nhận ý kiến đóng góp, bảo cua thầy cô giáo, đặc biệt giáo viên hướng dân cán công ty để báo cáo cua em tôt TÀI LIỆU THAM KHẢO Phan Đức Dũng (2009), Kế Toán Tài Chinh, Nxb Thơng kê, TP Hơ Chí Minh Võ Văn Nhị (2005), Kế Toán Tài Chinh, NXB Thông Kê, TP Hơ Chí Minh Bộ Tài Chính (2006), Quyết Định số 15/2006/QĐ-BTC http://www.webketoan http://www.tapchiketoan.com http://luanvan.net.vn/ http://khotailieu.com/ 94 ... tác kế tốn doanh thu xác định kết hoạt động kinh doanh công ty TNHH MTV Nam Huy Đông Tháp, tư đề x́t giải pháp khắc phuc tình hinh kế toán doanh thu nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh công ty. .. kế tốn doanh thu kết hoạt động kinh doanh công ty 1.3 Phạm vi nghiên cưu - Đơi tượng nghiên cứu: Kế tốn doanh thu xác định kết hoạt động kinh doanh công ty TNHH MTV Nam Huy Đông Tháp - Thời... trình kế toán doanh thu và xác định kết qua hoạt động kinh doanh công ty TNHH MTV Nam Huy Đồng Tháp 52 2.3.1.1 Tở chức quy trinh kế tốn Công ty Nam Huy 52 2.3.1.2 Tổ chức bơ máy kế tốn
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán doanh thu và xác định kết quả hoạt động kinh doanh công ty TNHH MTV nam huy đồng tháp , Kế toán doanh thu và xác định kết quả hoạt động kinh doanh công ty TNHH MTV nam huy đồng tháp

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay