Giải pháp tạo việc làm cho người lao động sau xuất khẩu trở về nước ở huyện đông anh, thành phố hà nội

212 11 0
  • Loading ...
1/212 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 09:49

BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - - NGUYỄN HIẾU QUANG GIẢI PHÁP TẠO VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ðỘNG SAU XUẤT KHẨU TRỞ VỀ NƯỚC Ở HUYỆN ðÔNG ANH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ HÀ NỘI, 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - - NGUYỄN HIẾU QUANG GIẢI PHÁP TẠO VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ðỘNG SAU XUẤT KHẨU TRỞ VỀ NƯỚC Ở HUYỆN ðÔNG ANH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI CHUYÊN NGÀNH : QUẢN LÝ KINH TẾ Mà SỐ : 60.34.04.10 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN VIẾT ðĂNG HÀ NỘI, 2015 LỜI CAM ðOAN Tôi xin cam đoan rằng, nội dung, số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi xin cam kết chắn rằng, thơng tn trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày tháng năm 2015 Người thực Nguyễn Hiếu Quang Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page i LỜI CẢM ƠN Trong q trình học tập, nghiên cứu, tơi nhận hỗ trợ, giúp đỡ tận tnh thầy giáo, cô giáo, quan, đơn vị, gia đình bạn bè tnh thần vật chất để tơi hồn thành luận văn Lời đầu tiên, tơi xin bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo TS Nguyễn Viết ðăng, Khoa Kinh tế Phát triển nông thôn, Học viện Nơng nghiệp Việt Nam tận tnh hướng dẫn, đóng góp ý kiến q báu, giúp đỡ tơi vượt qua khó khăn q trình nghiên cứu để hồn chỉnh luận văn Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới: - Các thầy giáo, cô giáo Khoa Kinh tế Phát triển nông thôn, Học viện Nơng nghiệp Việt Nam, tồn thể thầy giáo, cô giáo tận tnh giảng dạy, hướng dẫn, truyền đạt kinh nghiệm, đóng góp cho tơi nhiều ý kiến q báu để tơi hồn thành luận văn Tơi xin trân trọng cảm ơn Phòng Thống kê, Phòng Lao động TBXH huyện ðơng Anh tạo điều kiện thuận lợi cho suốt trình nghiên cứu địa phương Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới người thân gia đình, bạn bè, đồng nghiệp ln động viên tạo điều kiện để an tâm học tập, nghiên cứu./ Hà Nội, ngày tháng Tác giả năm 2015 Nguyễn Hiếu Quang Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page ii MỤC LỤC LỜI CAM ðOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC BẢNG xii DANH MỤC BIỂU ðỒ xiii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT xiv PHẦN I MỞ ðẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục têu nghiên cứu 1.2.1 Mục têu chung 1.2.2 Mục têu cụ thể 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 ðối tượng nghiên cứu 1.5 Phạm vi nghiên cứu PHẦN II CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ TẠO VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ðỘNG SAU XUẤT KHẨU LAO ðỘNG 2.1 Cơ sở lý luận tạo việc làm cho người lao động sau xuất lao động 2.1.1 Một số khái niệm 2.1.2 ðặc điểm tạo việc làm cho người lao động sau xuất lao động 15 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 2.1.3 Nội dung nghiên cứu giải pháp tạo việc làm cho người lao động sau xuất lao động 16 2.1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến vấn đề tạo việc làm cho người lao động sau xuất lao động 20 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 2.2 Cơ sở thực tiễn tạo việc làm cho người lao động sau xuất lao động trở 25 2.2.1 Tình hình chung người lao động sau xuất trở 25 2.2.2 Kinh nghiệm tạo việc làm cho người lao động sau xuất lao động số nước 30 2.2.3 Các cơng trình nghiên cứu có liên quan 39 PHẦN III ðẶC ðIỂM ðỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 41 3.1 ðặc điểm địa bàn huyện ðông Anh, thành phố Hà Nội 41 3.1.1 ðiều kiện tự nhiên 41 3.1.2 ðiều kiện kinh tế - xã hội 45 3.2 Phương pháp nghiên cứu 51 3.2.1 Phương pháp tếp cận khung phân tích 51 3.2.2 Chọn điểm nghiên cứu 52 3.2.3 Phương pháp thu thập thông tin, số liệu 54 3.2.4 Phương pháp xử lý phân tích thơng tn số liệu 55 3.2.5 Hệ thống tiêu nghiên cứu 56 PHẦN IV KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 58 4.1 Khái quát chung tnh hình xuất lao động huyện ðơng Anh năm qua 58 4.1.1 Các kênh đưa người lao động xuất lao động 58 4.1.2 Ngành nghề xuất lao động 60 4.1.3 ðánh giá tình hình xuất lao động huyện ðông Anh 61 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 4.2 Thực trạng tnh hình tạo việc làm cho người lao động sau xuất trở nước huyện ðông Anh, thành phố Hà Nội 65 4.2.1 Thực trạng việc làm người lao động sau xuất 65 4.2.2 ðánh giá vấn đề tạo việc làm cho người lao động sau xuất trở nước thời gian qua huyện ðông Anh 80 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 4.3 86 Giải pháp tạo việc làm cho người lao động sau xuất trở nước 4.3.1 ðịnh hướng tạo việc làm cho người lao động sau xuất lao động huyện ðông Anh, thành phố Hà Nội 86 4.3.2 Giải pháp tạo việc làm cho người lao động sau xuất lao động hết hạn hợp đồng nước 87 PHẦN V KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 100 5.1 Kết luận 100 5.2 Khuyến nghị 102 5.2.1 ðối với quan quản lý nhà nước 102 5.2.2 ðối với quyền địa phương huyện ðơng Anh 103 5.2.3 ðối với doanh nghiệp tuyển dụng lao động 104 5.2.4 ðối với người lao động 104 TÀI LIỆU THAM KHẢO 106 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Thị trường xuất lao động năm 2011 28 Bảng 2.2 Cơ cấu lao động xuất hết hạn hợp đồng nước theo độ tuổi 30 Bảng 2.3 Cơ cấu LðXK hết hạn hợp đồng nước theo trình độ văn hóa trình độ chun mơn kỹ thuật 32 Bảng 3.1 Diện tích đất huyện ðơng Anh, 2013 42 Bảng 3.2 Dân số lực lượng lao động huyện ðông Anh, 2013 43 Bảng 4.1 Tổng hợp số lượng lao động xuất giai đoạn 2011 – 2013 59 Bảng 4.2 Ngành nghề lao động xuất giai đoạn 2011 – 2013 60 Bảng 4.3 Thực trạng việc làm NLð sau xuất điều tra 67 Bảng 4.4 Tình trạng việc làm NLð trước sau XKLð 69 Bảng 4.5 Tổng hợp lao động nước điều tra chia theo độ tuổi giới tính 71 Bảng 4.6 Tỷ lệ lao động thất nghiệp có việc làm sau nước chia theo độ tuổi - giới tính 73 Bảng 4.7 Tình hình phân bố thời gian tìm việc lao động xuất sau hết hạn hợp đồng nước 76 Bảng 4.8 Tỷ lệ chuyển việc LðXK hết hạn hợp đồng nước 77 Bảng 4.9 Tổng hợp tỷ lệ chuyển việc lao động điều tra 77 Bảng 4.10 Tình trạng thất nghiệp sau nước 78 Bảng 4.11 Các kênh tìm kiếm việc làm 79 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page cường hoạt động hệ thống thông tn thị trường lao động; Chủ động tăng cường công tác kết nối; Xây dựng chế độ đãi ngộ tốt lao động để có lao động phù hợp với yêu cầu công việc … 5.2 Khuyến nghị 5.2.1 ðối với quan quản lý Nhà nước Tiếp tục đổi chế quản lý theo quan điểm, đường lối ðảng mục têu đẩy mạnh hoạt động tạo việc làm cho người lao động sau xuất lao động, thơng qua hỗ trợ nguồn nhân lực chất lượng cho môi trường hội nhập quốc tế giai đoạn CNH, HðH đất nước Tăng cường hoạt động hợp tác với nước tiếp nhận lao động việc bảo vệ quyền người tất lao động xuất khẩu, hiệp định lao động làm sở cho việc hỏi học kinh nghiệm chuyên môn, tiếp thu thành tựu khoa học tiên tiến từ xây dựng lao động có tay nghề phục vụ đất nước sau xuất lao động trở Tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động sau xuất lao động tếp cận với thơng tin liên quan đến việc làm (chủ trương, sách pháp luật, chương trình dự án, ) Tiến hành đánh giá nhu cầu niên, người lao động vùng có sức ép việc làm lớn, đánh giá nhu cầu hỗ trợ lao động xuất trở ðánh giá hiệu sách hỗ trợ tạo việc làm cho NLð sau xuất lao động Khuyến khích tăng cường đào tạo nghề phục vụ cho công tác xuất lao động hậu XKLð ðẩy mạnh công tác tuyên truyền, tư vấn, hướng nghiệp đào tạo nghề liên quan đến xuất lao động hậu XKLð Tăng cường kiểm tra giám sát hoạt động tạo việc làm cho NLð sau xuất lao động cấp Kiên xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân có sai phạm lĩnh vực ðặc biệt phải tăng cường Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 104 tra, kiểm tra giám sát doanh nghiệp sử dụng NLð sau xuất lao động trình từ tuyển dụng, chế độ đãi ngộ, lương thưởng Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 105 Nhà nước cần có sách khuyến khích danh nghiệp tiếp nhận, giới thiệu việc làm cho lao động xuất nước; Chỉ đạo quyền địa phương xây dựng sách hỗ trợ người lao động xuất trở về, đặc biệt sách khuyến khích người lao động sử dụng tiền tiết kiệm, kinh nghiệm tay nghề để chuyển đổi việc làm, mở cửa hàng, cửa hiệu đầu tư kinh doanh, khuyến khích NLð sau xuất lao động chuyển đổi ngành nghề sang phi nơng nghiệp,… Hồn thiện hành lang pháp lý quản lý, giám sát trợ giúp NLð sau xuất Quy định cụ thể hoạt động quản lý, giám sát trình (trước, sau XKLð trở về); Quy định trách nhiệm xây dựng chương trình, kế hoạch tiếp nhận, theo dõi, giới thiệu, giúp đỡ sử dụng hiệu lao động xuất nước 5.2.2 ðối với quyền địa phương huyện ðông Anh Cần đẩy mạnh công tác thông tn, tuyên truyền lĩnh vực tạo việc cho NLð sau xuất lao động địa phương nhằm nâng cao ý thức hiểu biết người dân Xây dựng, tổng kết mơ hình tạo việc làm cho NLð sau xuất lao động thành cơng, đặc biệt trọng đến vai trò doanh nghiệp, quyền địa phương đồn thể cấp Tổ chức định kì buổi họp mặt người lao động sau XK trở với lãnh đạo tổ chức, doanh nghiệp để chia sẻ thông tn liên quan đến nhu cầu việc làm, hay giới thiệu gương điển hình tạo việc làm cho NLð sau xuất lao động ðối với đối tượng lao động xuất nước khơng có chuyên môn kỹ thuật (CMKT): tạo điều kiện cho họ tham gia đào tạo nghề hỗ trợ vốn vay giúp họ chuyển đổi nghề nghiệp mở rộng đầu tư sản xuất kinh doanh… Ngân hàng tổ chức tín dụng đại bàn huyện ðơng Anh cần đảm bảo chủ động nguồn vốn hỗ trợ hộ gia đình, người lao động Học viện Nơng nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 106 khơng có chun mơn kỹ thuật vay để phát triển sản xuất, tạo việc làm tạo Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 107 thêm việc làm chỗ cho thân mở cửa hàng, cửa hiệu, trang trại nơng nghiệp, Từ nâng cao lực quản lý cho người lao động phát triển tư sản xuất kinh doanh cho người lao động sau xuất lao động Nguồn vốn từ Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn, Ngân hàng sách xã hội huyện, từ quỹ quốc gia giải việc làm, quỹ tín dụng nhân dân, kể nguồn vốn quỹ đồn thể: Hội nơng dân, hội phụ nữ, hội cựu chiến binh huyện xã - thị trấn cần phát huy tác dụng tốt 5.2.3 ðối với doanh nghiệp tuyển dụng lao động - Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cần thiết phù hợp cho người lao động nói chung NLð sau xuất lao động nói riêng ðưa vấn đề kỷ luật lao động, tác phong công nghiệp thành mục quan trọng nội dung bồi dưỡng kiến thức cần thiết nhằm nâng cao nhận thức, ý thức người lao động buổi tư vấn, giới thiệu tuyển dụng lao động; - Các doanh nghiệp tuyển dụng lao động sau xuất lao động cần có phối hợp chặt chẽ với trường nghề địa phương để đào tạo lại nghề cho lao động hay kiểm tra lại chất lượng lao động từ tuyển dụng lao động có trình độ giỏi, phù hợp với u cầu cơng việc; - Phối kết hợp với cấc cấp quyền địa phương mà đặc biệt phòng Lao động Thương binh xã hội việc dà soát danh sách số lượng lao động hết hạn nước - Chủ động thông tn truyền thông, loa đài công tác tuyển dụng lao động, định kỳ hàng năm tổ chức buổi giới thiệu viêc làm Hội chợ việc làm, tư vấn tuyển dụng lao động, … 5.2.4 ðối với người lao động Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 108 - Chủ động nâng cao trình độ chun mơn kỹ thuật, tay nghề ngoại ngữ để dễ dàng tìm kiếm việc làm phù hợp với trình độ chun mơn tay nghề có thu nhập cao, ổn định Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 109 - Chủ động tìm hiểu quy định quyền lợi, nghĩa vụ người lao động nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết luật lao động Nâng cao ý thức, tổ chức kỷ luật tuân thủ quy định pháp luật trình sống làm việc - Tăng cường mối quan hệ gắn kết với quan đại diện nhà nước doanh nghiệp sau hết hạn hợp đồng nước để có thông tn biện pháp hỗ trợ việc làm tạo việc làm tốt - Cần chủ động việc tạo thu nhập nhiều hình thức khác nước, tránh tâm lý ỷ lại dẫn đến têu cực làm ảnh hưởng đến trật tự, an ninh xã hội Có kế hoạch sử dụng nguồn vốn tết kiệm kiếm vào phát triển sản xuất kinh doanh, cải thiện điều kiện sống cho thân gia đình Học viện Nơng nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 110 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ trị (1998), Chỉ thị số 41-CT/TW (22/9/1998) xuất lao động chuyên gia Bộ Giáo dục đào tạo (2005), Giáo trình kinh tế trị Mác-Lênin, NXB Chính trị quốc gia Cục việc làm (2008), Báo cáo điều tra, vấn 185 lao động hết hạn hợp đồng nước, Bộ Lao động Thương binh Xã hội, Hà Nội http://voer.edu.vn/m/cac-khai-niem-co-ban-ve-lao-dong-vaviec- lam/712b7e57 Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội huyện ðông Anh – năm 2011 Lê Hồng Huyên (2005), Vấn đề người lao động Việt Nam nước tự phá vỡ hợp đồng, Tạp chí việc làm ngồi nước, số 3, Hà Nội Nguyễn Lương Trào (1993), Mở rộng nâng cao hiệu việc đưa lao động Việt Nam làm việc, Luận án Tiến sỹ khoa học kinh tế, Trường ðại học Kinh tế quốc dân Ngọc Minh, Linh Hương (2011), “Thị trường lao động nước quý 1/2011”, Tạp chí Việc làm ngồi nước, (2/2011), Hà Nội Nguyễn Thị Hồng Bích (2007), Xuất lao động số nước ðông Nam Á kinh nghiệm học, Nxb Khoa học, Hà Nội, tr 55-180 10 Phạm Thị Hồn (2006), “Một số vấn đề sách lao động nước trở về”, Việc làm ngồi nước, số 3/2006 11 Phạm ðức Chính (2009), “Nâng cao lực hành hoạt động điều hành doanh nghiệp”, Quản lý nhà nước, số 162 (tháng 7/2009), tr 47-50 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 111 12 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2006), Luật người lao động Việt Nam làm việc nước ngồi theo hợp đồng Quốc Hội khóa XI, kỳ họp thứ 10, số 72/2006/QH11 ngày 29/11/2006 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 112 13 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2012), Bộ Luật lao động Quốc Hội khóa XIII, kỳ họp thứ 3, số 10/2012/QH13 ngày 18/06/2012 14 Trần Thị Thu (2006), Nâng cao hiệu quản lý xuất lao động doanh nghiệp điều kiện nay, Nxb Lao động - Xã hội, Hà Nội 15 Trịnh Vĩnh Hội (2006), “Nhận thức vấn đề đặt từ thực tế hoạt động xuất lao động”, Việc làm nước, số 2, Hà Nội 16 UBND huyện ðông Anh (2013), Niên giám thống kê giai đoạn 2011-2013 17 Văn kiện ðại Hội đại biểu lần thứ XXVII ðảng huyện ðông Anh – năm 2010 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 113 PHIẾU ðIỀU TRA Phiếu số: …………… GIẢI PHÁP TẠO VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ðỘNG SAU XUẤT KHẨU TRỞ VỀ NƯỚC Ở HUYỆN ðÔNG ANH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI ðiều tra, ngày tháng năm 2014 ðể phục vụ cho đề tài “Giải pháp tạo việc làm cho người lao động sau xuất trở nước huyện ðông Anh, thành phố Hà Nội”, nhằm mục đích tạo cơng ăn, việc làm, ổn định đời sống, nâng cao thu nhập cho người lao động sau xuất trở nước…góp phần tạo điều kiện phát triển kinh tế cho hộ gia đình, cộng đồng xã hội nói chung huyện ðơng Anh nói riêng Tơi tiến hành khảo sát hộ dân (người lao động sau XKLð trở nước) địa bàn huyện ðông Anh, Thành phố Hà Nội Rất mong nhận ý kiến tham gia đông đảo người dân cho phiếu khảo sát Những thơng tin cá nhân hộ gia đình cung cấp giữ kín dùng phục vụ nghiên cho đề tài Họ tên: Năm sinh: Dân tộc: Tơn giáo: Giới tính: Nam Nữ ðã có gia đình Chưa có gia đình Chỗ nay: Tình trạng nhân: Tình trạng sức khỏe: Trình độ học vấn: Tiểu học Trung học sở Trung học phổ thông Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 114 10 Ngành nghề Anh (Chị) làm trước xuất lao động Nghề ðiện, điện tử Nghề Gò, Hàn Nghề Dệt may Nghề trồng trọt, chăn nuôi Nghề Khác Thất nghiệp 11 Bậc học Anh (chị) gì: ðại học Cao đẳng chuyên nghiệp, cao đẳng nghề Trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề Khác I Thơng tin tình hình xuất lao động: Anh (chị) xuất lao động tại: Nhật Lybia Ả Rập Saudi Hàn Quốc Quatar Tiểu vương quốc Ả Rập ðài Loan Nga Indonesia Malaysia Kuwait Singapore Myanmar Canada Khác Ngành nghề lao động Anh (chị) gì: Nghề ðiện, điện tử Nghề Gò, Hàn Nghề Dệt may Nghề trồng trọt, chăn ni Nghề Khác Thất nghiệp Trình độ ngoại ngữ Anh (chị): Khơng biết Giao tiếp thơng thường Nghe, đọc hiểu Thơng thạo (ðọc viết ngơn ngữ) Có chứng chỉ: Anh (chị) học hỏi lao động xuất khẩu: II Thông tin tình hình tại: Cơng việc Anh (chị)? Tự tổ chức Làm thuê Liên kết Chưa làm Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 110 Mất thời gian để Anh (chị) tm cơng việc tại: Có việc làm Có việc làm từ tháng đến năm Có việc làm năm Anh (chị) đánh giá tay nghề làm trái ngành nghề đào tạo, làm việc bên nước ngoài: Anh (chị) tìm việc qua kênh thơng tin nào: Qua bạn bè, người thân Qua Trung tâm tư vấn, tổ chức giới thiệu việc làm Qua thông tin đài báo, mạng, Khác: Anh (chị) giới thiệu qua cơng việc làm: Quy mơ vốn: Quy mơ cơng nhân: Thu nhập bình qn tháng: Khóa khăn, trở ngại cơng việc: Anh (chị) có lợi xin việc so với người chưa xuất lao động Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 111 Anh (Chị) áp dụng kinh nghiệm quý báu học hỏi xuất cho công việc tại: Anh (chị) có sử dụng ngoại ngữ cơng việc hàng ngày không? Anh (chị) có mong muốn nhận hỗ trợ từ quyền địa phương, hay sách nhà nước vấn đề tạo việc làm: Xin trân trọng cảm ơn anh (chị)! ... xuất trở nước 4.3.1 ðịnh hướng tạo việc làm cho người lao động sau xuất lao động huyện ðông Anh, thành phố Hà Nội 86 4.3.2 Giải pháp tạo việc làm cho người lao động sau xuất lao động hết... hình tạo việc làm cho người lao động sau xuất trở nước huyện ðông Anh, thành phố Hà Nội 65 4.2.1 Thực trạng việc làm người lao động sau xuất 65 4.2.2 ðánh giá vấn đề tạo việc làm cho người lao. .. Trên sở đánh giá thực trạng tnh hình tạo việc làm cho người lao động sau xuất trở nước huyện ðông Anh, từ đề xuất giải pháp chủ yếu vấn đề tạo việc làm cho người lao động sau xuất trở nước huyện
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp tạo việc làm cho người lao động sau xuất khẩu trở về nước ở huyện đông anh, thành phố hà nội , Giải pháp tạo việc làm cho người lao động sau xuất khẩu trở về nước ở huyện đông anh, thành phố hà nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay