Giải pháp nâng cao kết quả thu bảo hiểm xã hội khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn thành phố bắc ninh, tỉnh bắc ninh

212 6 0
  • Loading ...
1/212 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 09:49

BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM LÊ THUÝ PHƯƠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO KẾT QUẢ THU BẢO HIỂM Xà HỘI KHỐI DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TRÊN ðỊA BÀN THÀNH PHỐ BẮC NINH, TỈNH BẮC NINH CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ Mà SỐ : 60.34.04.10 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: GS.TS NGUYỄN VĂN SONG HÀ NỘI - 2015 LỜI CAM ðOAN Tôi xin cam đoan đề tài nghiên cứu riêng Các số liệu sử dụng luận văn trung thực, có nguồn gốc rõ ràng Các kết nghiên cứu luận văn tập hợp quan Bảo hiểm xã hội thành phố Bắc Ninh chưa nghiên cứu công bố cơng trình khoa học Người cam đoan Lê Thuý Phương Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page i LỜI CẢM ƠN Trong trình thực đề tài: “Giải pháp nâng cao kết thu bảo hiểm xã hội khối doanh nghiệp quốc doanh địa bàn thành phố Bắc Ninh” nhận quan tâm giúp đỡ thầy cô giáo Bộ môn Kinh tế Tài nguyên Môi trường, Khoa Kinh tế Phát triển nông thôn - Học viện Nông nghiệp Việt Nam; Ban Giám đốc bảo hiểm xã hội tỉnh thành phố Bắc Ninh, đồng nghiệp quan doanh nghiệp; ủng hộ, động viên gia đình bè bạn Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến GS.TS Nguyễn Văn Song, người tận tình bảo, hướng dẫn tơi thực hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn Ban giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh thành phố Bắc Ninh, đồng nghiệp quan doanh nghiệp tạo điều kiện giúp đỡ tơi q trình điều tra, thu thập số liệu để hồn thành đề tài nghiên cứu Tơi xin cảm ơn gia đình bạn bè giúp đỡ, động viên tơi suốt q trình học tập thực luận văn tốt nghiệp Luận văn kết q trình nghiên cứu cơng phu, làm việc khoa học nghiêm túc thân, song khả trình độ có hạn nên tránh khỏi khiếm khuyết định Tôi mong nhận quan tâm, đóng góp ý kiến thầy cô giáo độc giả quan tâm đến đề tài Xin trân trọng cảm ơn! Tác giả Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page ii Lê Thuý Phương Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt vi Danh mục bảng vii Danh mục hình, sơ đồ, biểu đồ ix Phần MỞ ðẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục têu nghiên cứu 1.2.1 Mục têu chung 1.2.2 Mục têu cụ thể 1.3 ðối tượng phạm vi nghiên cứu 1.3.1 ðối tượng nghiên cứu 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu Phần CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ THU BHXH KHỐI DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH 2.1 Cơ sở lý luận thu bảo hiểm xã hội khối doanh nghiệp quốc doanh 2.1.1 Những vấn đề BHXH 2.1.2 Công tác thu BHXH 2.1.3 Khái niệm, đặc điểm vai trò DNNQD 2.1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến kết thu BHXH 2.2 Cơ sở thực tễn BHXH công tác thu BHXH 10 22 24 28 2.2.1 Bảo hiểm xã hội nước giới 28 2.2.2 Kinh nghiệm số địa phương nước 39 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 2.2.3 Kinh nghiệm địa phương tỉnh Bắc Ninh 2.3 47 Một số học rút cho tác giả địa phương thu BHXH khối doanh nghiệp quốc doanh 49 Phần ðẶC ðIỂM ðỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 51 ðặc điểm địa bàn nghiên cứu 51 3.1.1 Vị trí địa lý, ðiều kiện tự nhiên: 51 3.1.2 ðiều kiện kinh tế - Xã hội 51 3.2 ðặc điểm Bảo hiểm xã hội thành phố Bắc Ninh 57 3.2.1 Quá trình hình thành phát triển 57 3.2.2 Cơ cấu tổ chức máy quản lý Bảo hiểm xã hội thành phố Bắc Ninh 58 3.3 Phương pháp nghiên cứu 60 3.3.1 Khung phân tích 60 3.3.2 Nguồn số liệu 61 3.3.3 Phương pháp phân tch số liệu 62 3.3.4 Hệ Thống tiêu phân tích 62 Phần KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 4.1 65 Thực trạng kết thu BHXH khối DNNQD Bảo hiểm xã hội thành phố Bắc Ninh 65 4.1.1 Tổ chức máy quản lý thu Bảo hiểm xã hội thành phố Bắc Ninh 65 4.1.2 Tình hình thực kế hoạch thu Bảo hiểm xã hội 66 4.1.3 Kết thu BHXH khối DNNQD địa bàn thành phố Bắc Ninh 4.1.4 Công tác kiểm tra, giám sát 4.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến kết thu BHXH khối DNNQD 68 78 81 4.2.1 Nhận thức, ý thức, tâm lý, thói quen người lao động người sử dụng lao động 4.2.2 Tốc độ tăng kinh tế thu nhập bình quân đầu người Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế 82 84 Page 4.2.3 Qui mô doanh nghiệp Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế 85 Page 4.2.4 Quy trình thu nộp thủ tục tham gia BHXH 86 4.2.5 Thái độ, ý thức cán bảo hiểm xã hội 87 4.2.6 Công tác tra, kiểm tra cấp quyền 4.3 88 Một số giải pháp nhằm nâng cao kết thu BHXH khối DNNQD địa bàn thành phố Bắc Ninh 90 4.3.1 ðịnh hướng tăng cường, nâng cao kết thu bảo hiểm xã hội địa bàn thành phố Bắc Ninh 90 4.3.2 Mục tiêu nâng cao kết thu bảo hiểm xã hội khối doanh nghiệp quốc doanh đến năm 2020 91 4.3.3 Một số giải pháp nhằm nâng cao kết thu bảo hiểm xã hội khối doanh nghiệp quốc doanh địa bàn thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh Phần KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 92 101 5.1 Kết Luận 101 5.2 Kiến nghị 103 5.2.1 Kiến nghị với Bảo hiểm xã hội Việt Nam 103 5.2.2 Kiến nghị Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Ninh 104 5.2.3 Kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Ninh TÀI LIỆU THAM KHẢO Phụ lục Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế 105 106 108 Page DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế DNNQD Doanh nghiệp quốc doanh DN Doanh nghiệp UBND Ủy ban nhân dân Qð Quyết định Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page DANH MỤC BẢNG STT Tên bảng Trang 3.1 Tình hình đất đai thành phố Bắc Ninh giai đoạn 2011 – 2013 4.1 Tình hình thực kế hoạch thu BHXH giai đoạn 2010-2013 4.2 Tổng hợp tình hình tham gia BHXH giai đoạn 2010 -2013 4.3 Tổng hợp tình hình lao động tham gia BHXH giai đoạn 2010 – 2013 4.4 Bảng tổng hợp kết thu BHXH khối DNNQD giai đoạn 2011 - 2013 52 67 69 73 4.5 Bảng tổng hợp nợ BHXH giai đoạn 2010 – 2013 4.6 Danh sách DNNQD nợ BHXH 12 tháng 75 4.7 Số DNNQD trốn đóng BHXH giai đoạn 2011 – 2013 76 4.8 Số lao động DNNQD trốn đóng BHXH giai đoạn 2011 – 2013 4.9 71 74 77 Kết kiểm tra DNNQD giai đoạn 2011-2013 78 4.10 Kết kiểm tra liên ngành DNNQD giai đoạn 20112013 4.11 Kết kiểm tra việc chấp hành pháp luật BHXH số DNNQD năm 2013 4.12 83 Bảng tổng hợp mức độ hiểu biết chủ sử dụng lao động pháp luật BHXH DN điều tra 4.14 80 Bảng tổng hợp trình độ chuyên môn chủ Doanh nghiệp với DN điều tra 4.13 79 83 Bảng tổng hợp thu nhập bình quân người lao động DN điều tra 4.15 Tổng hợp điều tra số lao động DNNQD 4.16 Số lượng tỉ lệ chủ doanh nghiệp trả lời đánh giá Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế 84 85 86 Page vii Phụ lục Nhóm 1: DOANH NGHIỆP ðANG THAM GIA BHXH, BHYT BỘ CÂU HỎI PHỎNG VẤN Trước hết, xin cám ơn chủ doanh nghiệp đồng ý tham gia chương trình vấn chúng tơi Mục tiêu sách bảo hiểm xã hội ðảng ta là, chăm lo đời sống vật chất, tnh thần, chăm lo sức khỏe người lao động Xin ơng bà vui lòng cho biết thơng tin sau: I CÁC THƠNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP ðƯỢC PHỎNG VẤN Họ tên giám đốc doanh nghiệp:…………………………………… 1.Tên Doanh Nghiệp …………………………………………………… Giới tính: Tuổi: Nam Nữ …… tuổi (có thể ghi năm sinh:……………………) Loại hình doanh nghiệp: 1- Doanh nghiệp tư nhân 2- Công ty trách nhiệm hữu hạn 3- Công ty cổ phần 4- Công ty hợp danh Ngành nghề kinh doanh 1- Nông, lâm nghiệp, thủy sản 2- Công nghiệp khai thác mỏ, chế biến, sản xuất phân phối khí đốt nước 3- Xây dựng, thương nghiệp, sửa chữa xe có động đồ dùng gia đình, khách sạn nhà hàng 4- Vận tải, kho bãi thơng tn liên lạc 5- Tài chính, tn dụng 6- Hoạt động khoa học CN, kinh doanh tài sản dịch vụ tư vấn 7- Giáo dục, đào tạo, y tế, hoạt động cứu trợ xã hội, văn hóa thể thao Học viện Nơng nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 111 8- Các dịch vụ khác (hoạt động phục vụ cá nhân cộng đồng, dịch vụ khác) 6.ðịa doanh nghiệp:………………………………………………… Trình độ học vấn Giám đốc: 1- Cao đẳng/đại học trở lên 2- Trung cấp 3- Sơ cấp/công nhân kỹ thuật 4- Tốt nghiệp phổ thông trung học (cấp cũ) 5- Tốt nghiệp trung học sở (cấp cũ) 6- Tốt nghiệp tiểu học trở xuống (cấp cũ) Ồng (bà) cho biết tnh hình lao động doanh nghiệp: STT Chỉ tiêu Tổng số lao động có doanh nghiệp Số lượng Trong + HðLð có thời hạn 12 tháng + HðLð xác định thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng + HðLð không xác định thời hạn + Khơng ký HðLð Trình độ lao động + Lao động phổ thông + Sơ cấp/Trung cấp + Cao đẳng/ ðại học trở lên Số lao động tham gia BHXH, BHYT Thu nhập lao động bình quân doanh nghiệp năm qua: ………… đồng 10- Doanh nghiệp có thành lập tổ chức cơng đồn, sở ðảng khơng? Học viện Nơng nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 112 1- Có 2- Khơng 11- Doanh nghiệp xây dựng thang lương, bảng lương với quan quản lý lao động khơng? 1- Có 2- Khơng II KIẾN THỨC, THƠNG TIN VỀ BHXH: 12 Hiện ơng/bà có biết chế độ BHXH hành khơng? 1- Có biết 2- Biết chút 3- Khơng biết 13 Nếu có biết, biết chưa đầy đủ liệt kê chế độ BHXH hành mà Ông/Bà biết được: 1-…………………………………………………………………… 2-…………………………………………………………………… 3-…………………………………………………………………… 4-…………………………………………………………………… 5-…………………………………………………………………… 14 Ông (bà) hiểu biết BHXH thơng qua hình thức (có thể khoanh tròn vào nhiều số): 1- Nghe giới thiệu hội nghị tập huấn 2- Tạp chí, báo BHXH 3- Nghiên cứu, đọc tài liệu/tờ gấp, tờ rơi 4- ðài phát thanh/TV/các phương tiện thông tin đại chúng khác 5- Hướng dẫn cơng đồn 6- Nghe người khác nói lại 7- Khác (ghi rõ)……………………………………………………… 15 Theo ông (bà) hoạt động BHXH có phải kinh doanh khơng? 1- Có kinh doanh 2- Khơng kinh doanh Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 110 3- Không biết/không trả lời 4- Khác (ghi rõ) …………………………………………………………… 16 Ông (bà) cho biết tham gia BHXH loại hình 1- Bắt buộc 2- Tự chọn 3- Khơng biết/khơng trả lời 17 Ơng (bà) cho biết mức đóng BHXH hành bao nhiêu? ……………đồng hoặc………….% so với tiền lương 18 Phương thức đóng BHXH Doanh nghiệp? 1- Hàng tháng 3- tháng đóng lần 2- tháng đóng lần 4- năm đóng lần 19 Ơng (bà) cho biết quyền lợi người lao động tham gia BHXH (có thể khoanh tròn vào nhiều số) 1- Trợ cấp ốm đau 2- Trợ cấp thai sản 3- Trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 4- Hưu trí 5- Tử tuất 6- Bảo hiểm y tế 7- Trợ cấp thất nghiệp 8- Khác………………………………………………………………… 20 Ơng (bà) có biết mức hưởng hưu trí khơng? 1- Có 2- Biết chút 3- Khơng biết III THÔNG TIN VỀ CƠ QUAN BHXH 21 Ông (bà) cho biết thủ tục đăng ký tham gia BHXH 1- Thuận tiện 2- Rườm rà 3- Khó khăn Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 111 4- Không biết/ Không trả lời 22 Biểu mẫu công tác quản lý thu BHXH, BHYT 1- Dễ làm 2- Khó làm 3- Không làm 4- Cán BHXH hướng dẫn 5- Khác (ghi rõ)………………………………………………………… 23 Tình hình cấp sổ BHXH, cấp thẻ BHYT người lao động 1- Kịp thời 2- Không kịp thời 3- Khác (ghi rõ)………………………………………………………… 24 Công tác giải chế độ sách cho người lao động 1- Thuận tiện 2- Khó khăn 3- Khơng biết/ Không trả lời 25 Trong thời gian qua doanh nghiệp có tra, kiểm tra cơng tác BHXH khơng? 1- Có 2- Khơng Ngày…… tháng… năm 2014 ðiều tra viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế ðại diện doanh nghiệp Page 112 Nhóm 2: DOANH NGHIỆP CHƯA ðĂNG KÝ THAM BHXH, BHYT BỘ CÂU HỎI PHỎNG VẤN Trước hết, xin cám ơn chủ doanh nghiệp đồng ý tham gia chương trình vấn chúng tơi Mục tiêu sách bảo hiểm xã hội ðảng ta là, chăm lo đời sống vật chất, tnh thần, chăm lo sức khỏe người lao động Xin ông bà vui lòng cho biết thơng tin sau: I CÁC THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP ðƯỢC PHỎNG VẤN Họ tên giám đốc doanh nghiệp:…………………………………… Giới tính: Tuổi: Nam Nữ …… tuổi (có thể ghi năm sinh:……………………) Loại hình doanh nghiệp: 1- Doanh nghiệp tư nhân 2- Công ty trách nhiệm hữu hạn 3- Công ty cổ phần 4- Công ty hợp danh Ngành nghề kinh doanh 1- Nông, lâm nghiệp, thủy sản 2- Công nghiệp khai thác mỏ, chế biến, sản xuất phân phối khí đốt nước 3- Xây dựng, thương nghiệp, sửa chữa xe có động đồ dùng gia đình, khách sạn nhà hàng 4- Vận tải, kho bãi thông tn liên lạc 5- Tài chính, tn dụng 6- Hoạt động khoa học CN, kinh doanh tài sản dịch vụ tư vấn 7- Giáo dục, đào tạo, y tế, hoạt động cứu trợ xã hội, văn hóa thể thao Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 113 8- Các dịch vụ khác (hoạt động phục vụ cá nhân cộng đồng, dịch vụ khác) ðịa Doanh nghiệp:…………………………………………………… Trình độ học vấn Giám đốc 1- Cao đẳng/đại học trở lên 2- Trung cấp 3- Sơ cấp/công nhân kỹ thuật 4- Tốt nghiệp phổ thông trung học (cấp cũ) 5- Tốt nghiệp trung học sở (cấp cũ) 6- Tốt nghiệp tiểu học trở xuống (cấp cũ) Tình hình lao động doanh nghiệp: STT Chỉ tiêu Số lượng Tổng số lao động có doanh nghiệp Trong + HðLð có thời hạn 12 tháng + HðLð xác định thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng + HðLð không xác định thời hạn + Khơng ký HðLð Trình độ lao động + Lao động phổ thông + Sơ cấp/Trung cấp + Cao đẳng/ ðại học trở lên Thu nhập bình quân lao động doanh nghiệp năm qua:…………………… đồng 10- Doanh nghiệp có thành lập tổ chức cơng đồn, sở ðảng khơng? 1- Có 2- Khơng 11- Doanh nghiệp có xây dựng thang lương, bảng lương với quan quản lý Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 114 lao động khơng? 1- Có 2- Khơng II KIẾN THỨC, THƠNG TIN VỀ BHXH: 12 Hiện ơng/bà có biết chế độ BHXH hành không? 1- Có biết 2- Biết chút 3- Khơng biết 13 Nếu có biết, biết chưa đầy đủ liệt kê chế độ BHXH hành mà Ông/Bà biết được: 1-……………………………………………………………………… 2-……………………………………………………………………… 3-……………………………………………………………………… 4-……………………………………………………………………… 5-……………………………………………………………………… 6-……………………………………………………………………… 14 Lý ông/ bà chưa tham gia BHXH cho người lao động 1-……………………………………………………………………… 2-……………………………………………………………………… 3-……………………………………………………………………… 4-……………………………………………………………………… 5-……………………………………………………… 15 Ông (bà) hiểu biết BHXH thơng qua hình thức (có thể khoanh tròn vào nhiều số): 1- Nghe giới thiệu hội nghị tập huấn 2- Tạp chí, báo BHXH 3- Nghiên cứu, đọc tài liệu/tờ gấp, tờ rơi 4- ðài phát thanh/TV/các phương tiện thông tin đại chúng khác 5- Hướng dẫn cơng đồn 6- Nghe người khác nói lại 7- Khác (ghi rõ)……………………………………………………… 16 Theo ông (bà) hoạt động BHXH, BHYT có phải kinh doanh khơng? 1- Có kinh doanh 2- Khơng kinh doanh 3- Không biết/không trả lời 4- Khác (ghi rõ)………………………………………………………… 17 Doanh nghiệp đóng BHXH cho người lao động loại hình 1- Bắt buộc 2- Tự nguyện 3- Khơng biết/khơng trả lời 18 Ơng (bà) cho biết mức đóng BHXH hành bao nhiêu? ……………đồng hoặc………….% so với tiền lương 19 Phương thức đóng BHXH, BHYT Doanh nghiệp? 1- Hàng tháng 2- tháng đóng lần 3- tháng đóng lần 4- năm đóng lần 20 Ơng (bà) cho biết quyền lợi người lao động tham gia BHXH (có thể khoanh tròn vào nhiều số) 1- Trợ cấp ốm đau 2- Trợ cấp thai sản 3- Trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 4- Hưu trí 5- Tử tuất 6- Bảo hiểm y tế 7- Trợ cấp thất nghiệp 8- Khác………………………………………………………… 21 Ơng (bà) có biết mức hưởng hưu trí khơng? 1- Có 2- Biết chút 3- Khơng biết 22 Trong năm qua, quan quản lý Nhà nước có tra, kiểm tra công tác BHXH không 1- Có 2- Khơng 23 Nếu doanh nghiệp khơng tham gia BHXH có bị xử phạt khơng? 1- Có với mức phạt:……………… đồng 2- Không 24 Trong thời gian tới ông bà có tham gia BHXH, BHYT cho người lao động khơng? 1- Có 2- Khơng Ngày…… tháng… năm 2014 ðại diện doanh nghiệp ðiều tra viên PHIẾU ðIỀU TRA Phiếu cán CÁN BỘ LÀM CÔNG TÁC BHXH, CÁN BỘ Ở CÁC NGÀNH LIÊN QUAN TRÊN ðỊA BÀN TP BẮC NINH THÔNG TIN CÁ NHÂN Họ tên: ………………………………………………………………… Giới tính:……………….Tuổi: ……………… Trình độ văn hóa cán bộ: Sơ cấp Trung cấp Cao đẳng ðại học Sau đại học CÂU HỎI ðIỀU TRA (Ơng/Bà vui lòng tích vào phương án mà Ơng/Bà lựa chọn) Câu 1: ðến Ơng/Bà làm cơng tác BHXH liên quan đến BHXH năm? Dưới năm Từ năm đến năm Từ năm đến 10 năm Từ 10 năm đến 15 năm Từ 15 năm đến 20 năm Trên 20 năm Câu 2: Ơng/Bà có thường xun cập nhật tìm hiểu thông tin chế độ BHXH không? Thường xuyên Thỉnh thoảng Không Câu 3: Ơng/Bà thường tm hiểu thơng tin sách BHXH đâu? Phương tiện thông tn đại chúng Các trang web internet Từ quyền, tổ chức đồn thể Từ quan BHXH Nguồn khác (xin ghi rõ:……………………………………… ) Câu 4: Theo đánh giá ông (bà) DNNQD địa bàn hiểu biết sách BHXH mức độ nào? Khơng biết Nghe nói chưa biết rõ Biết Biết rõ Câu 5: Chính sách BHXH phổ biến cho Doanh nghiệp người lao động qua kênh thông tin nào? Từ phương tiện thông tin đại chúng Qua tổ chức đoàn thể Cơ quan BHXH cộng tác viên Hình thức khác (ghi rõ)……………………………………… Câu : Theo ý kiến ông/bà mức đóng mức hưởng thụ BHXH BB DNNQD nào? Tiêu chí Mức đóng BHXH Mức hưởng thụ BHXH - Ốm đau, thai sản, TNLð - Hưu trí, tử tuất Cao Thấp Hợp lý Câu 7: Ơng/Bà vui lòng cho biết ý kiến thủ tục tham gia thủ tục giải BHXH ? (có thể chọn nhiều phương án trả lời) Nhanh gọn Rườm rà, nhiều giấy tờ Ý kiến khác (xin ghi rõ:………………………………………… ) Câu 8: Theo Ông/Bà, phương thức chi trả BHXH phù hợp? Qua thẻ hệ thống ngân hàng (ATM…) Gián tiếp thông qua đại lý chi trả Cán quan BHXH trực tiếp chi trả Câu 9: Theo ơng/bà tỷ lệ DNNQD tham gia BHXH BB địa bàn quản lý thấp? Ý thức chấp hành Pháp luật BHXH thấp Không hiểu nghĩa, lợi ích BHXH Thủ tục rắc rối, ngại động chạm tới giấy tờ Lý khác:……………………………………………………… Câu 10: Ông (bà) cho biết trách nhiệm thái độ phục vụ cán quan BHXH? Kém Bình thường Chu đáo Ý kiến khác ( xin ghi rõ): Câu 11: Theo Ơng/Bà, việc tun truyền chế độ sách BHXH để người dân hiểu tuân thủ pháp luật BHXH phương tiện để dễ nắm bắt thơng tin nhất? Hội nghị, đồn thể Tờ rơi, áp phích… Thơng tin đại chúng: báo, đài, Internet Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 120 Phương tiện khác……………………………………… Câu 12: ðể nâng cao chất lượng phục vụ, theo Ông/Bà ngành BHXH cần làm gì? ðào tạo nâng cao chất lượng cán BHXH Tăng cường phân cấp, đẩy mạnh cải cách hành Ứng dụng rộng rãi cơng nghệ thông tin Ý kiến khác (xin ghi rõ:……………………………………………) Câu 13: Trong cơng tác quản lý BHXH khối DNNQD xin Ơng/Bà cho biết quan có kinh nghiệm thành công bật cần phát huy, nhân rộng để nâng cao kết thu BHXH khối DNNQD? ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Câu 14: Xin Ông/Bà cho biết khó khăn thực cơng tác thu BHXH BB thời gian qua? ………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Bắc Ninh, ngày……tháng……năm ……… Xin chân thành cảm ơn Ơng/Bà! Học viện Nơng nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 121 ... thành phố Bắc Ninh 90 4.3.1 ðịnh hướng tăng cường, nâng cao kết thu bảo hiểm xã hội địa bàn thành phố Bắc Ninh 90 4.3.2 Mục tiêu nâng cao kết thu bảo hiểm xã hội khối doanh nghiệp quốc doanh. .. hoạt động BHXH địa bàn thành phố Bắc Ninh Từ lý trên, chọn đề tài: "Giải pháp nâng cao kết thu Bảo hiểm xã hội khối Doanh nghiệp quốc doanh địa bàn thành phố Bắc Ninh - tỉnh Bắc Ninh" làm đề tài... 2020 91 4.3.3 Một số giải pháp nhằm nâng cao kết thu bảo hiểm xã hội khối doanh nghiệp quốc doanh địa bàn thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh Phần KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 92 101 5.1 Kết Luận 101 5.2
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp nâng cao kết quả thu bảo hiểm xã hội khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn thành phố bắc ninh, tỉnh bắc ninh , Giải pháp nâng cao kết quả thu bảo hiểm xã hội khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn thành phố bắc ninh, tỉnh bắc ninh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay