Hệ thống quản lý cho thuê ô tô

84 8 0
  • Loading ...
1/84 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 09:49

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÕNG -o0o - ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Hải Phòng 2009 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÕNG -o0o - HỆ THỐNG QUẢN CHO THUÊ Ô ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHÍNH QUY Ngành: Cơng nghệ thơng tin Hải Phòng 2009 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÕNG o0o HỆ THỐNG QUẢN CHO THUÊ Ô ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHÍNH QUY Ngành: Cơng nghệ thông tin Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Hồng Thắm Giáo viên hƣớng dẫn: TS Lê Văn Phùng Mã số sinh viên: 090049 Hải Phòng 2009 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÕNG CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc -o0o - NHIỆM VỤ THIẾT KẾ TỐT NGHIỆP Sinh viên: Nguyễn Thị Hồng Thắm Lớp: CT901 Tên đề tài : Mã số : 090049 Ngành: Công nghệ thông tin HỆ THỐNG QUẢN CHO THUÊ Ô NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI Nội dung yêu cầu cần giải nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp a Nội dung : - Tìm hiểu thuyết phân tích thiết kế hƣớng cấu trúc - Tìm hiểu hệ thống quản cho th - Phân tích thiết kế hệ thống cài đặt số modul chƣơng trình b Các yêu cầu cần giải - Tìm hiểu sở thuyết phục vụ cho đề tài - Phân tích thiết kế tốn quản cho th ô - Cài đặt thử nghiệm số modul chƣơng trình Các số liệu dùng để thiết kế tính tốn Địa điểm thực tập Cơng ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ Phƣơng Linh Địa chỉ: Số 5, Phố Ngô Tất Tố, Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội Đồ án tốt nghiệp Trường Đại học Dân lập Hải Phòng PHẦN NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CỦA CÁN BỘ CHẤM PHẢN BIỆN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Đánh giá chất lƣợng đề tài tốt nghiệp(về mặt nhƣ sở luận, thuyết minh chƣơng trình, giá trị thực tế) …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Cho điểm cán phản biện ( Điểm ghi số chữ) …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Ngày tháng năm 2009 Cán chấm phản biện (Ký, ghi rõ họ tên) Sinh viên: Nguyễn Thị Hồng Thắm – Lớp CT901 Đồ án tốt nghiệp Trường Đại học Dân lập Hải Phòng LỜI CẢM ƠN Trƣớc hết em xin bày tỏ tình cảm lòng biết ơn TS.Lê Văn Phùng – Viện khoa học công nghệ Việt Nam, ngƣời cho em nhiều thời gian quý báu, trực tiếp hƣớng dẫn tận tình bảo em suốt trình làm thực tập tốt nghiệp đồ án tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn tất thầy cô giáo môn công nghệ thông tin – Trƣờng Đại học Dân lập Hải Phòng, chân thành cảm ơn thầy giáo, giáo tham gia giảng dạy truyền đạt kiến thức quý báu suốt thời gian em học tập trƣờng, đọc phản biện đồ án em giúp em hiểu rõ vấn đề nghiên cứu, để em hồn thành tốt đồ án Em xin chân thành cảm ơn GS.TS.NGƢT Trần Hữu Nghị hiệu trƣởng nhà trƣờng Đại học Dân lập Hải Phòng, ban giám hiệu nhà trƣờng, Bộ mơn tin học, phòng ban nhà trƣờng giúp đỡ tạo điều kiện tốt cho em suốt thời gian học tập nhƣ q trình làm tốt nghiệp Tuy có nhiều cố gắng trình học tập, trình thực tập trình làm đồ án tốt nghiệp nhƣng khơng thể tránh khỏi thiếu sót, em mong đƣợc góp ý quý báu tất thầy cô giáo nhƣ tất bạn để kết em đƣợc hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Hải phòng, Ngày tháng năm 2009 Sinh viên Nguyễn Thị Hồng Thắm Sinh viên: Nguyễn Thị Hồng Thắm – Lớp CT901 Đồ án tốt nghiệp Trường Đại học Dân lập Hải Phòng LỜI MỞ ĐẦU Ngày Cơng nghệ thơng tin nói chung, Tin học nói riêng đóng góp vai trò quan trọng đời sống ngƣời Các thành tựu đã, đƣợc ứng dụng, phát triển lĩnh vực kinh tế - trị - quân quốc gia Nếu nhƣ trƣớc đây, máy tính đƣợc sử dụng cho nghiên cứu khoa học – kĩ thuật, ngày ứng dụng cho nhiều mục đích khác nhƣ: Quản lý, lƣu trữ liệu, giải trí, điều khiển tự động Nhƣ công nghệ thông tin trở thành cơng cụ quản cho tồn hệ thống xã hội Những năm gần đây, nƣớc ta tin học ứng dụng rộng rãi lĩnh vự giáo dục đào tạo Việc ứng dụng phần mềm quản hệ thống thông tin trợ giúp nhiều cho nhà quản Hệ thống thông tin quản cho thuê ô giúp ích cho khâu quản lý, khâu tìm kiếm cập nhật thơng tin,… đảm bảo khoa học xác nhanh chóng Đồ án giới thiệu phƣơng pháp phân tích thiết kế hƣớng cấu trúc đồng thời tìm hiểu trạng, nghiên cứu hệ thống quản cho thuê ô công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ Phƣơng Linh Áp dụng phƣơng pháp phân tích thiết kế hƣớng cấu trúc để giải toán Thử nghiệm công cụ SQL Server Visual Basic 6.0 để hỗ trợ thiết kế Tiến hành phân tích cài đặt chƣơng trình thử nghiệm Sinh viên: Nguyễn Thị Hồng Thắm – Lớp CT901 Đồ án tốt nghiệp Trường Đại học Dân lập Hải Phòng MỤC LỤC CHƢƠNG 1: KHẢO SÁT HỆ THỐNG VÀ XÁC ĐỊNH YÊU CẦU 1.1 Khảo sát, mô tả hệ thống .6 1.1.1 Mơ tả tốn nghiệp vụ 1.1.2 Biểu đồ hoạt động 1.2 Hồ sơ liệu 1.3.Yêu cầu hệ thống thực 13 1.4 Đánh giá thực trạng quản hƣớng giải 14 CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP LUẬN 15 PHÂN TÍCH THIẾT KẾ CĨ CẤU TRÚC 15 2.1 Các khái niệm .15 2.1.1 Hệ thống 15 2.1.2 Hệ thống thông tin 15 2.1.3 Các đặc điểm phƣơng pháp phân tích thiết kế có cấu trúc .16 2.1.4 Quan điểm vòng đời (chu trình sống ) HTTT 17 2.1.5 Phƣơng pháp mô hình hóa 21 2.2 Các loại mơ hình phƣơng pháp phân tích thiết kế hƣớng cấu trúc 23 2.2.1 Mơ hình xử 23 2.2.2 Mơ hình liệu 25 2.2.2.1.Mơ hình khái niệm liệu 25 2.2.2.2 Mơ hình CSDL logic (Mơ hình E_R) 30 2.3 Quy trình phân tích thiết kế theo hƣớng cấu trúc 33 2.3.1 Đề cƣơng mơ hình phân tích thiết kế ứng dụng 33 2.3.2.Quy trình phân tích thiết kế hƣớng cấu trúc 34 CHƢƠNG 3- PHÂN TÍCH 35 3.1 Xác định mô hình nghiệp vụ .35 3.1.1 Bảng phân tích chức nghiệp vụ, tác nhân hồ sơ liệu 35 3.1.2 Thiết lập biểu đồ ngữ cảnh hệ thống 36 3.1.3 Biểu đồ phân rã chức 37 3.1.4 Danh sách hồ sơ liệu sử dụng 38 3.1.5 Thiết lập ma trận thực thể chức 38 3.2 Mơ hình phân tích xử 39 3.2.1 Biểu đồ luồng liệu mức 39 3.2.2 Biểu đồ luồng liệu mức 40 3.3 Mơ hình phân tích liệu 43 CHƢƠNG 4- THIẾT KẾ 51 4.1 Thiết kế CSDL logic 51 4.1.1 Chuyển đổi mơ hình khái niệm liệu sang mơ hình quan hệ đạt chuẩn 3NF 51 4.1.2 Mơ hình E_R 52 4.2.Thiết kế CSDL vật 53 Sinh viên: Nguyễn Thị Hồng Thắm – Lớp CT901 Đồ án tốt nghiệp Trường Đại học Dân lập Hải Phòng 4.3.Thiết kế đầu 57 4.4 Thiết kế giao diện .58 4.4.1 Giao diện cập nhật 59 4.4.2 Giao diện tìm kiếm 59 4.4.3 Giao diện báo cáo 60 CHƢƠNG 5- LẬP TRÌNH THỬ NGHIỆM 61 5.1.Lựa chọn hệ quản trị CSDL ngơn ngữ lập trình .61 5.1.1.Lựa chọn hệ quản trị sở liệu .61 5.1.1.1 SQL Server 2000 61 5.1.1.2 Đặc điểm SQL đối tƣợng làm việc 62 5.1.1.3 Các kiểu liệu SQL 62 5.1.2 Lựa chọn ngôn ngữ 63 5.1.3 Kết nối sở liệu .63 5.2 Một số giao diện 65 5.2.1 Giao diện quản trị hệ thống 65 5.2.2 Giao diện cập nhật liệu 66 5.2.3 Giao diện tìm kiếm 70 5.2.4 Giao diện báo cáo thống 72 5.2.5 Giao diện trợ giúp 74 5.3 Đánh giá kết đạt đƣợc 75 5.4 Hƣớng dẫn sử dụng cài đặt chƣơng trình 76 TÀI LIỆU THAM KHẢO 77 LỜI CẢM ƠN 78 Sinh viên: Nguyễn Thị Hồng Thắm – Lớp CT901 Đồ án tốt nghiệp Trường Đại học Dân lập Hải Phòng - Truy cập CSDL từ xa thơng qua mơ hình ADO (Activex Data Oject) b Môi trƣờng liệu ( DATA ENVIRONMENT – DED ) *Cấu trúc chi tiết DED: Giao diện DED ActieX Designer DED sử dụng lớp đối tƣợng Visual Basic gọi ActiveX Designer Nó đƣợc nạp vào môi trƣờng soạn thảo VB nhƣ mục khác nhƣ menu, modul….Tuy nhiên cách thức để thao tác khác với mục Khi thao tác với DED ta sử dụng mục menu trình soạn thảo DED để xây dựng tập hoàn chỉnh kết nối (Connection) & lệnh liệu ( Command ) để xây dựng chƣơng trình Trong lúc thao tác với DED, ta có sử dụng đối tƣợng khác nhau: + Đối tƣợng kết nối liệu ( Connection): đối tƣợng định nghĩa kết nối chƣơng trình ta nguồn liệu + Đối tƣợng câu lệnh liệu( command): định nghĩa tập record lấy từ kết nối liệu Khi xác định đối tƣợng command, ta cần định đối tƣợng command lấy liệu từ đâu sở liệu việc xác lập nguồn liệu Nguồn liệu xác lập cách thức lấy liệu từ sở liệu : lấy thông tin qua TABLE, VIEW,SQL… Mỗi đối tƣợng Command đƣợc tạo & đƣợc gọi thực thi, Recordset đối tƣợng command đƣợc kích hoạt Lúc tên recordset tƣơng ứng là: RS+ Tên command Sinh viên: Nguyễn Thị Hồng Thắm – Lớp CT901 64 Đồ án tốt nghiệp Trường Đại học Dân lập Hải Phòng 5.2 Một số giao diện 5.2.1 Giao diện quản trị hệ thống a Giao diện đăng nhập b Giao diện cập nhật ngƣời dùng Sinh viên: Nguyễn Thị Hồng Thắm – Lớp CT901 65 Đồ án tốt nghiệp Trường Đại học Dân lập Hải Phòng 5.2.2 Giao diện cập nhật liệu Đặc tả giao diện tƣơng tác a Giao diện “Cập nhật khách hàng” - Mục tiêu: Nhập, xóa, sửa khách hàng đến liên hệ thuê xe - Ngƣời sử dụng: Ngƣời quản lý, kế tốn - Mơi trƣờng: Sinh viên: Nguyễn Thị Hồng Thắm – Lớp CT901 66 Đồ án tốt nghiệp Trường Đại học Dân lập Hải Phòng o Hệ điều hành Windows XP o Hệ quản trị SQL Server - Các bảng liệu sử dụng: KHÁCH - Thao tác xử lý: Xác định thông tin khách hàng mô tả - Hƣớng dẫn sử dụng: Đối với khách hàng nhập họ tên, chứng minh thƣ nhân dân, điện thoại, địa chỉ, số điện thoại, số tài khoản, ngân hàng, tên quan Nếu chọn nhập mà khơng muốn nhập chọn bỏ qua Nếu khách muốn đổi thơng tin chọn thông tin khách dấu mũi tên để di chuyển đến ghi cần sửa sau sửa thơng tin chọn ghi Nếu xóa chọn thơng tin cần xóa xóa - Kết quả: Sau lần nhập, sửa hay xóa thơng tin đƣợc thao tác lại bảng KHÁCH b Giao diện “Cập nhật loại xe” - Mục tiêu: Nhập, sửa, xóa thơng tin loại xe cho thuê - Ngƣời sử dụng: ngƣời quản lý, kế tốn cơng ty - Mơi trƣờng: o Hệ điều hành Windows XP o Hệ quản trị SQL Server - Các bảng liệu sử dụng: Bảng loại xe Sinh viên: Nguyễn Thị Hồng Thắm – Lớp CT901 67 Đồ án tốt nghiệp Trường Đại học Dân lập Hải Phòng - Thao tác xử lý: Xác định thông tin xe mô tả - Hƣớng dẫn sử dụng: Đối với xe nhập mã loại, tên loại xe, tổng số chỗ, số lƣợng xe Nếu nhập mà muốn dừng lại chọn bỏ qua Nếu muốn đổi thơng tin chọn thơng tin xe chọn mũi tên để di chuyển ghi cần sửa sau sửa thơng tin chọn ghi Nếu xóa thơng tin chọn thơng tin cần xóa chọn xóa - Kết quả: Sau lần nhập, sửa hay xóa thơng tin đƣợc thao tác lại bảng loại xe c Giao diện “Cập nhật Hóa đơn tốn” - Mục tiêu:Nhập, sửa, xóa,in thơng tin thông tin xe - Ngƣời sử dụng: ngƣời quản lý, kế tốn cơng ty - Mơi trƣờng: o Hệ điều hành Windows XP o Hệ quản trị SQL Server - Các bảng liệu sử dụng: Bảng Hóa đơn toán bảng Hợp đồng - Thao tác xử lý: Xác định thơng tin, tình trạng xe, khách hàng thuê xe - Hƣớng dẫn sử dụng: Đối với xe nhập hóa đơn, mã khách, mã xe, trả trƣớc, trả sau, phí PS, tổng tiền, ghi Nếu muốn đổi thơng tin chọn Sinh viên: Nguyễn Thị Hồng Thắm – Lớp CT901 68 Đồ án tốt nghiệp Trường Đại học Dân lập Hải Phòng thơng tin hóa đơn chọn tiến lùi sau sửa thơng tin chọn sửa Nếu xóa thơng tin chọn thơng tin cần xóa chọn xóa - Kết quả: Sau lần nhập, sửa hay xóa thơng tin đƣợc thao tác lại bảng loại xe, xe, khách, hóa đơn d Giao diện cập nhật Giá e Giao diện cập nhật Sổ xe Sinh viên: Nguyễn Thị Hồng Thắm – Lớp CT901 69 Đồ án tốt nghiệp Trường Đại học Dân lập Hải Phòng 5.2.3 Giao diện tìm kiếm a Tìm kiếm Loại xe - Mục tiêu: Tìm thơng tin Loại xe - Ngƣời sử dụng: Ngƣời quản lý, kế tốn, Khách - Mơi trƣờng: o Hệ điều hành Windows XP o Hệ quản trị SQL Server - Các bảng liệu sử dụng: Loại xe - Thao tác xử lý: Tìm kiếm thơng tin Loại xe Sinh viên: Nguyễn Thị Hồng Thắm – Lớp CT901 70 Đồ án tốt nghiệp - Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Hƣớng dẫn sử dụng: Khi muốn tìm kiếm ngƣời sử dụng kích vào tìm kiếm sau nhập thơng tin tìm kiếm chọn OK liệu tìm kiếm đƣợc hiển thị Nếu khơng muốn tìm kiếm khỏi tìm kiếm nhấn vào Cancel - Kết quả: Sau tìm kiếm có thơng tin sở liệu thơng tin đƣợc hiển thị khơng có khơng hiển thị b Tìm kiếm Xe c Tìm kiếm Đặt xe d Tìm kiếm Sổ xe Sinh viên: Nguyễn Thị Hồng Thắm – Lớp CT901 71 Đồ án tốt nghiệp Trường Đại học Dân lập Hải Phòng 5.2.4 Giao diện báo cáo thống kê a Tình hình sửa chữa xe Sinh viên: Nguyễn Thị Hồng Thắm – Lớp CT901 72 Đồ án tốt nghiệp Trường Đại học Dân lập Hải Phòng b Thống kê Hợp đồng c.Nợ chƣa toán Sinh viên: Nguyễn Thị Hồng Thắm – Lớp CT901 73 Đồ án tốt nghiệp Trường Đại học Dân lập Hải Phòng 5.2.5 Giao diện trợ giúp a Giao diện hƣớng dẫn sử dụng Sinh viên: Nguyễn Thị Hồng Thắm – Lớp CT901 74 Đồ án tốt nghiệp Trường Đại học Dân lập Hải Phòng b Giao diện hình xe mơ tả 5.3 Đánh giá kết đạt đƣợc a Những kết qủa đạt đƣợc - Chƣơng trình nhằm mục đích giúp cho ngƣời quản giải công việc đƣợc thuận lợi dễ dàng quản giấy tờ, giảm chi phí nhân cồn thời gian Giúp cho khách hàng đến đăng ký thuê ô làm thủ tục đƣợc nhanh chóng - Việc phân tích thiết kế hệ thống tƣơng đối chặt chẽ, đầy đủ bám sát với nghiệp vụ hoạt động việc quản cho thuê ô - Việc cập nhật liệu tƣơng đối tốt Sinh viên: Nguyễn Thị Hồng Thắm – Lớp CT901 75 Đồ án tốt nghiệp Trường Đại học Dân lập Hải Phòng - Chƣơng trình đƣợc thiết kế để dễ dàng cho việc mở rộng chức chƣơng trình b Những hạn chế - Chƣơng trình có tính chun nghiệp chƣa cao, chƣa giải đƣợc chọn vẹn vấn đề nảy sinh q trình quản lý, chƣa đạt tính thẩm mỹ cao c Hƣớng mở rộng - Chƣơng trình chạy máy đơn lẻ cần nâng cấp ứng dụng chạy môi trƣờng nhiều ngƣời dùng - Chỉnh sửa giao diện thân thiện với ngƣời dùng 5.4 Hƣớng dẫn sử dụng cài đặt chƣơng trình a Hƣớng dẫn cài đặt - Cài đặt SQL server cần có: win Nt máy 486, tối thiểu 16MB nhớ, 80MB đĩa cứng trống, in NT 3.51 trở lên - Cài đặt VB6 cần có đĩa CD_ROM Máy tính cần 32MB RAM, 2GB hard disk CPU pentium - Chƣơng trình đƣợc đóng gói thành cài đặt setup đƣợc đặt C với thƣ viện chƣơng trình chạy chƣơng trình cách dễ dàng sau ngƣời dụng làm theo hƣớng dẫn để cài đặt chƣơng trình với thao tác b Hƣớng dẫn sử dụng - Nhấn F5 chạy chƣơng trình - Sau đăng nhập hệ thống để vào thao tác với chức chƣơng trình - Muốn khỏi chƣơng trình chọn thoát Sinh viên: Nguyễn Thị Hồng Thắm – Lớp CT901 76 Đồ án tốt nghiệp Trường Đại học Dân lập Hải Phòng TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Tài liệu học trƣờng môn : Cơ sở liệu 1, Cơ sở liệu 2, Phân tích thiết kế hệ thống, Lập trình VisualBasic 6.0, SQL SERVER 2000 [2] Phân tích thiết kế hệ thống thơng tin đại (PGS.TS Nguyễn Văn Vỵ) – Nhà xuất Thống kê 2002 [3] Phân tích thiết kế hệ thống thông tin (PGS.TS Nguyễn Văn Ba) – Nhà xuất Đại học Quốc gia Hà Nội [4] Phân tích thiết kế hệ thống thông tin – Kiến thức thực hành TS.Lê Văn Phùng – Nhà xuất LĐ_XH 2004 [5] Một số giáo trình điện tử hệ quản trị sở liệu SQL SERVER 2000 Microsoft Visual Basic khác [6] Lập trình SERVER 2000 – Đoàn Thiện Ngân, Đoàn Thị Thanh Diễm, Hoàng Đức Hải – Nhà xuất lao động xã hội [7] Kỹ xảo lập trình VB6 – Phạm Hữu Khang – Nhà xuất lao động xã hội Sinh viên: Nguyễn Thị Hồng Thắm – Lớp CT901 77 Đồ án tốt nghiệp Trường Đại học Dân lập Hải Phòng LỜI CẢM ƠN Trƣớc tiên, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc em tới thầy giáo TS.Lê Văn Phùng Ngƣời bƣớc hƣớng dẫn, giúp đỡ em q trình thực tập hồn thiện luận văn tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo khoa công nghệ thông tin trƣờng Đại học dân lập Hải Phòng dìu dắt, dạy dỗ em kiến thức chuyên môn tinh thần học tập độc lập, sáng tạo để em có đƣợc kiến thức thực đề tài tốt nghiệp Trong trình thực đề tài tốt nghiệp, cố gắng nhiên thời gian khả có hạn nên em khơng thể tránh khỏi thiếu sót Vì vậy, em mong thầy cô giáo thông cảm, bảo giúp đỡ em Một lần em xin chân thành cảm ơn! Hải Phòng, ngày…tháng…năm 2009 Sinh viên thực Nguyễn Thị Hồng Thắm Sinh viên: Nguyễn Thị Hồng Thắm – Lớp CT901 78 ... thực trạng quản lý hƣớng giải - Trên thực tế, công ty số lƣợng công nhân viên hạn chế Quản lý cho thuê ô tô không đơn quản lý số lƣợng mà quản lý thơng tin đến liên quan khác nhƣ: xe cho thuê, xe... xử lý theo hợp đồng cho thuê ô tô - Công tác theo dõi diễn biến cho thuê xe lấy từ liệu có liên quan từ kho hồ sơ liệu quy đinh hợp đồng để giải c Các chức hệ thống: - Quản trị hệ thống: Quản. .. trình cho th xe: Cập nhật thơng tin phát sinh q trình quản lý nhƣ thơng tin xe bãi cho thuê, xe cho thuê, xe sửa chữa, thông tin xe đƣợc thuê nhiều… Thống kê báo cáo trình cho thuê ô tô - Chức
- Xem thêm -

Xem thêm: Hệ thống quản lý cho thuê ô tô , Hệ thống quản lý cho thuê ô tô

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay