Giá trị của thử nghiệm phát hiện kháng nguyên NS1 và các yếu tố dịch tễ, lâm sàng, huyết học và sinh hóa trong chẩn đoán và tiên lượng sớm sốt xuất huyết dengue nặng ở trẻ em

191 7 0
  • Loading ...
1/191 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 09:49

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HUỲNH CƠNG THANH GIÁ TRỊ CỦA THỬ NGHIỆM PHÁT HIỆN KHÁNG NGUYÊN NS1 VÀ CÁC YẾU TỐ DỊCH TỄ, LÂM SÀNG, HUYẾT HỌC VÀ SINH HĨA TRONG CHẨN ĐỐN VÀ TIÊN LƯỢNG SỚM SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE NẶNG Ở TRẺ EM LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HUỲNH CÔNG THANH GIÁ TRỊ CỦA THỬ NGHIỆM PHÁT HIỆN KHÁNG NGUYÊN NS1 VÀ CÁC YẾU TỐ DỊCH TỄ, LÂM SÀNG, HUYẾT HỌC VÀ SINH HĨA TRONG CHẨN ĐỐN VÀ TIÊN LƯỢNG SỚM SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE NẶNG Ở TRẺ EM Ngành: Nhi khoa Mã số: 62720135 LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC Người hướng dẫn khoa học: PGS TS TẠ VĂN TRẦM PGS TS ĐỖ VĂN DŨNG TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2019 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan phần cơng trình nghiên cứu đa trung tâm tập thể Những số liệu, kết nêu luận án trung thực đồng thuận người tham gia nghiên cứu để sử dụng luận án Tác giả BS Huỳnh Cơng Thanh MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục chữ viết tắt Danh mục bảng Danh mục hình Danh mục biểu đồ Trang ĐẶT VẤN ĐỀ MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU CHƯƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Lịch sử vấn đề nghiên cứu 1.2 Xét nghiệm chẩn đoán SXHD 1.3 Tiên lượng sớm SXHD nặng 22 1.4 Tình hình nghiên cứu ngồi nước 29 CHƯƠNG ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 37 2.1 Đối tượng nghiên cứu 37 2.2 Phương pháp nghiên cứu 37 2.3 Các sai lệch biện pháp khắc phục 54 2.4 Vấn đề y đức nghiên cứu 55 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 56 3.1 Đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng 72 đầu mẫu nghiên cứu .56 3.2 Giá trị xét nghiệm nhanh phát NS1 virút dengue chẩn đoán SXHD dân số nghiên cứu 65 3.3 Mối liên quan yếu tố dịch tễ, lâm sàng, huyết học sinh hóa 72 đầu với SXHD, mơ hình chẩn đốn sớm SXHD 69 3.4 Mối liên quan yếu tố dịch tễ, lâm sàng cận lâm sàng 72 đầu với SXHD nặng 73 CHƯƠNG BÀN LUẬN 77 4.1 Đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng 72 đầu mẫu nghiên 77 cứu 4.2 Giá trị xét nghiệm nhanh phát NS1 virút dengue chẩn đoán SXHD dân số nghiên cứu 84 4.3 Mối liên quan yếu tố dịch tễ, lâm sàng, huyết học sinh hóa 72 đầu với SXHD, mơ hình chẩn đốn sớm SXHD 88 4.4 Mối liên quan yếu tố dịch tễ, lâm sàng cận lâm sàng 72 đầu với SXHD nặng 95 4.5 Hạn chế đề tài 102 KẾT LUẬN 103 KIẾN NGHỊ 105 DANH MỤC CƠNG TRÌNH CƠNG BỐ CĨ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN TÀI LIỆU THAM KHẢO Phụ lục 1: Phiếu thu thập số liệu Phụ lục 2: Phiếu chấp thuận tham gia nghiên cứu Phụ lục 3: Danh sách bệnh nhân nghiên cứu Phụ lục 4: Phiếu chấp thuận Hội đồng Y đức Phụ lục 5: Phiếu cho phép sử dụng số liệu nghiên cứu DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT - ALB Albumin - ALT Alanine Transaminase - AST Aspartate - CK Transaminase Creatn - DENV kinase - DHCB Dengue virus - ELISA Dấu hiệu cảnh báo Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay - Hct Xét nghiệm hấp phụ miễn dịch gắn men - IFN-ɤ Hematocrit - IL Interferon gamma - NS1 Interleukin Nonstructure - RT-PCR - SDNNK - SXHD - TCYTTG - TNF-α Phi cấu trúc Reverse Transcripton Plymerase Chain Reacton Phản ứng khuếch đại gien phiên mã ngược Sốt nguyên nhân khác Sốt xuất huyết Dengue Tổ chức Y tế Thế giới Tumor necrosis factor α Yếu tố hoại tử mô α DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 1.1 Chẩn đốn xác định nhiễm dengue, phân tích kết đặc tính mẫu thử 14 Bảng 1.2 Bảng phân loại định nghĩa trường hợp SXHD theo TCYTTG 2009 có điều chỉnh 23 Bảng 2.1 Định nghĩa, phân loại giá trị biến số nghiên cứu 39 Bảng 2.2 Lịch thu nhận máu lượng máu lấy 46 Bảng 2.3 Ngưỡng phát xét nghiệm one-step real-tme multplex RT-PCR 49 Bảng 3.1 Đặc điểm dân số nghiên cứu 57 Bảng 3.2 Đặc điểm dịch tễ lâm sàng 72 đầu trường hợp SXHD 60 Bảng 3.3 Đặc điểm cận lâm sàng 72 đầu trường hợp SXHD 61 Bảng 3.4 Đặc điểm dịch tễ lâm sàng 72 đầu trường hợp SXHD nặng 64 Bảng 3.5 Đặc điểm cận lâm sàng 72 đầu trường hợp SXHD nặng 65 Bảng 3.6 Bảng kết NS1 Ag Strip 66 Bảng 3.7 Giá trị thử nghiệm NS1 Ag Strip 66 Bảng 3.8 Kết phân tch mối liên quan yếu tố dịch tễ lâm sàng 72 đầu với SXHD 70 Bảng 3.9 Kết phân tích mối liên quan yếu tố cận lâm sàng 72 đầu với SXHD 71 Bảng 3.10 Kết phân tích đa biến mối liên quan yếu tố dịch tễ lâm sàng cận lâm sàng 72 đầu với SXHD 72 Bảng 3.11 Kết phân tích mối liên quan yếu tố dịch tễ lâm sàng 72 đầu với SXHD nặng 74 Bảng 3.12 Kết phân tích mối liên quan yếu tố cận lâm sàng 72 đầu với SXHD nặng 75 Bảng 4.1 So sánh giá trị thử nghiệm nhanh NS1 Strip nơi so với xét nghiệm NS1 ELISA xét nghiệm nhanh khác 85 DANH MỤC CÁC HÌNH Trang Hình 1.1 Cấu trúc DENV Hình 1.2 Thời điểm phát DENV kháng thể IgM, IgG 10 Hình 1.3 Mơ hình đáp ứng kháng thể sơ nhiễm tái nhiễm dengue 11 Hình 1.4 Biểu đồ thời gian sơ nhiễm tái nhiễm dengue phương pháp sử dụng để phát nhiễm virút 13 Hình 1.5 Cấu trúc gien DENV 18 Hình 1.6 Phân loại trường hợp SXHD theo TCYTTG 2009 có chỉnh sửa 22 Hình 2.1 Các bước thực xét nghiệm NS1 Ag Strip 52 Hình 2.2 Phân tích kết xét nghiệm Dengue NS1 Ag Strip 53 Hình 3.1 Sơ đồ phân loại bệnh trẻ tham gia nghiên cứu 56 Hình 3.2 Phân bố phương pháp xác định chẩn đoán trường hợp SXHD 58 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Trang Sơ đồ 2.1 Sơ đồ nghiên cứu 45 Biểu đồ 3.1 Tần số tỉ lệ SXHD mẫu nghiên cứu 57 Biểu đồ 3.2 Tần số trường hợp SXHD qua năm 58 Biểu đồ 3.3 Phân loại SXHD nghiên cứu 59 Biểu đồ 3.4 Tần số tỉ lệ nhập viện SXHD nghiên cứu 59 Biểu đồ 3.5 Phân bố týp huyết DENV theo năm 62 Biểu đồ 3.6 Biểu đồ Venn biến chứng nặng SXHD 63 Biểu đồ 3.7 Tỉ lệ NS1 dương tính theo nhóm tuổi 67 Biểu đồ 3.8 Tỉ lệ NS1 dương tính theo ngày bệnh 67 Biểu đồ 3.9 Tỉ lệ NS1 dương tính theo týp huyết 68 Biểu đồ 3.10 Tỉ lệ NS1 dương tính theo đáp ứng miễn dịch 68 0519 0520 0521 0522 0523 0524 0525 0526 0527 0528 0529 0530 0531 0532 0533 0534 0535 0536 0537 0538 0539 0540 0541 0542 0543 0544 0545 0546 0547 0548 0549 0550 0551 0552 0553 0554 0555 0556 0557 0558 0559 0560 0561 0562 PHẠM NGỌC GIA B NGUYỄN BẢO D ĐỖ TẤN T NGUYỄN NGỌC PHÚ A NGUYỄN LÊ NG VÕ HOÀNG VINH QU NGUYỄN THỊ THÙY L PHẠM THỊ THANH TR LÊ THANH PH NGUYỄN DƯỜNG THANH TR VÕ NGUYỄN YẾN M NGUYỄN THỊ THÙY L LÊ NGUYỄN KHÁNH D TRƯƠNG VĨNH PH TRƯƠNG NGUYỄN THANH TH ĐINH THỊ TUYẾT NH PHAN THỊ PHƯƠNG TH ĐỖ THỊ NGỌC TR VĂN NGUYỄN THẢO U TRẦN QUANG H TỪ HOÀNG TH ĐOÀN MINH T TRẦN PHẠM DIỄM TR HUỲNH NGỌC ÁI L HUỲNH QUỐC A ĐOÀN THỊ TRÚC PH NGUYỄN THANH Đ TRẦN THỊ QUỲNH NH BẠCH THỊ NGỌC H PHAN NGỌC KIM NG PHAN NGỌC KHÁNH H NGUYỄN THỊ THẢO NG HÀNG HUỲNH MINH TH NGUYỄN NGỌC GIA H NGUYỄN VĂN PH NGUYỄN DUY KH HỒ THỊ CẨM GI NGUYỄN XUÂN H NGUYỄN NGỌC T NGUYỄN HOÀNG A NGUYỄN VŨ P NGUYỄN HUỲNH KIỀU NH ĐẶNG NGUYỄN DUY KH NGUYỄN NGỌC L Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nữ Nữ Nam Nữ Nữ Nữ Nam Nam Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nam Nam Nam Nữ Nữ Nam Nữ Nam Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nam Nam Nam Nam Nữ Nữ Nam Nam Nam Nữ Nam Nữ 16/4/2012 16/4/2012 16/4/2012 17/4/2012 17/4/2012 17/4/2012 17/4/2012 18/4/2012 18/4/2012 18/4/2012 19/4/2012 20/4/2012 20/4/2012 20/4/2012 23/4/2012 24/4/2012 25/4/2012 26/4/2012 26/4/2012 26/4/2012 27/4/2012 27/4/2012 2/5/2012 2/5/2012 2/5/2012 2/5/2012 3/5/2012 3/5/2012 4/5/2012 4/5/2012 4/5/2012 7/5/2012 7/5/2012 7/5/2012 8/5/2012 8/5/2012 9/5/2012 11/5/2012 14/5/2012 14/5/2012 14/5/2012 14/5/2012 15/5/2012 15/5/2012 12013941 12015077 12016649 0563 0564 0565 0566 0567 0568 0569 0570 0571 0572 0573 0574 0575 0576 0577 0578 0579 0580 0581 0582 0583 0584 0585 0586 0587 0588 0589 0590 0591 0592 0593 0594 0595 0596 0597 0598 0599 0600 0601 0602 0603 0604 0605 0606 NGUYỄN THANH QU NGÔ THỊ HUỲNH M NGUYỄN THỊ NHƯ Y NGUYỄN NGỌC ANH TH TRẦN MAI KH NGUYỄN THÀNH NH VÕ TƯỜNG V NGUYỄN HỒNG PH ĐẶNG CƠNG M LÊ GIA B HỒ TẤN L NGUYỄN NGỌC Y LÊ NGỌC H TRẦN QUỐC T NGUYỄN TRẦN MINH L NGUYỄN KIM NG NGUYỄN THỊ THÙY D LÊ TẤN P HỒ VŨ D NGUYỄN TRỌNG NGH TRẦN MINH KH ĐÀO NHẬT D PHAN THÀNH NH NGUYỄN ĐÌNH KH PHẠM THỊ THÚY D NGUYỄN TRUNG H, TRẦN TẤN PH NGUYỄN THỊ THU TH BÙI THỊ CẨM H NGUYỄN MINH NH NGUYỄN THANH T NGUYỄN THANH T NGUYỄN DUY KH NGUYỄN BẢO HOÀI A HUỲNH THỊ MỸ D LƯƠNG NGUYỄN TRƯỜNG V LÊ THỊ QUỲNH NH NGUYỄN NGỌC PH VƯƠNG MAI HỒNG H NGUYỄN NGỌC LAN V NGUYỄN PHẠM ĐÌNH N LÊ PHƯƠNG HỒNG G.` NGUYỄN GIA B BÙI NGỌC A Nam Nữ Nữ Nữ Nữ Nam Nữ Nam Nam Nam Nam Nam Nữ Nam Nam Nữ Nữ Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nữ Nam Nam Nữ Nữ Nam Nam Nam Nam Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ Nữ Nam Nữ Nam Nữ 16/5/2012 16/5/2012 17/5/2012 17/5/2012 18/5/2012 18/5/2012 18/5/2012 22/5/2012 22/5/2012 22/5/2012 22/5/2012 23/5/2012 23/5/2012 23/5/2012 24/5/2012 24/5/2012 24/5/2012 24/5/2012 25/5/2012 25/5/2012 28/5/2012 29/5/2012 29/5/2012 30/5/2012 30/5/2012 31/5/2012 31/5/2012 1/6/2012 1/6/2012 4/6/2012 5/6/2012 6/6/2012 6/6/2012 7/6/2012 7/6/2012 7/6/2012 8/6/2012 8/6/2012 8/6/2012 11/6/2012 11/6/2012 12/6/2012 13/6/2012 13/6/2012 12016714 12016736 12017672 12017583 12017551 12018491 12019396 12019705 0607 0608 0609 0610 0611 0612 0613 0614 0615 0616 0617 0618 0619 0620 0621 0622 0623 0624 0625 0626 0627 0628 0629 0630 0631 0632 0633 0634 0635 0636 0637 0638 0639 0640 0641 0642 0643 0644 0645 0646 0647 0648 0649 0650 LÊ NGỌC MỸ U NGUYỄN NGỌC KH MAI NGỌC PHƯƠNG U NGUYỄN QUAN H VÕ NGỌC ANH TH NGUYỄN HOÀNG GIA B TRƯƠNG THỊ YẾN NH NGUYỄN NHẬ T HỒ CẨM NH ĐINH NGUYÊN KH ĐOÀN NGUYỄN KHÁNH L NGUYỄN LÊ VIỆT Đ NGƠ MINH TH NGUYỄN HỒNG TH NGUYỄN HỒNG NH NGUYỄN TÂN NGH PHẠM NGỌC Đ NGUYỄN QUỐC T TRẦN THỊ MỸ T MAI THỊ MỸ H VÕ TRỌNG T CAO NGHĨA H ĐOÀN THỊ MINH TH LÊ THÂN V LÊ THỊ THANH M NGUYỄN HỒNG HUY T NGUYỄN ANH TH LƯƠNG MINH TH PHẠM TRƯỜNG A ĐẶNG THỊ KIM NG NGUYỄN HOÀI N TRƯƠNG PHƯỚC H NGUYỄN HOÀNG MỸ L NGUYỄN VĂN Đ LÊ NGUYỄN THANH B ĐỖ LÊ HOÀNG L LÊ ĐÀO NHÃ TR VÕ PHẠM GIA B LÊ NGỌC THẢO V ĐẶNG MINH T PHAN KIM PH ĐẶNG NGỌC TƯỜNG NH LÊ ANH KH NGUYỄN NGỌC KHÁNH TH Nữ Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nữ Nữ Nam Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ Nam Nam Nữ Nam Nam Nữ Nam Nam Nam Nữ Nam Nữ Nam Nam Nữ Nam Nữ 14/6/2012 14/6/2012 14/6/2012 15/6/2012 15/6/2012 18/6/2012 18/6/2012 19/6/2012 19/6/2012 20/6/2012 20/6/2012 20/6/2012 20/6/2012 20/6/2012 20/6/2012 21/6/2012 21/6/2012 21/6/2012 21/6/2012 22/6/2012 22/6/2012 25/6/2012 25/6/2012 25/6/2012 25/6/2012 26/6/2012 26/6/2012 27/6/2012 27/6/2012 27/6/2012 28/6/2012 28/6/2012 29/6/2012 29/6/2012 2/7/2012 2/7/2012 2/7/2012 2/7/2012 3/7/2012 3/7/2012 4/7/2012 4/7/2012 4/7/2012 5/7/2012 12020786 12021094 12021226 12021679 12021564 12022313 12022440 12022335 12022968 12022991 12022989 12023513 0651 0652 0653 0654 0655 0656 0657 0658 0659 0660 0661 0662 0663 0664 0665 0666 0667 0668 0669 0670 0671 0672 0673 0674 0675 0676 0677 0678 0679 0680 0681 0682 0683 0684 0685 0686 0687 0688 0689 0690 0691 0692 0693 0694 VĂN C TRẦN HIỂN M CÙ THỊ PHƯƠNG TH ĐOÀN HOÀI M VÕ HOÀNG TR PHAN NGỌC BẢO TR PHẠM HUỲNH MỸ L NGUYỄN BÙI GIA H NGUYỄN HÀ M TRẦN NGỌC YẾN NH VÕ KHÁNH NG LÊ PHƯỚC V NGUYỄN TRIỆU D ĐỖ LÊ BẢO H TẠ NGUYÊN VÂN NH NGUYỄN PHÁT H PHAN MINH TR NGUYỄN HỒNG THANH NH NGUYỄN HOÀI Đ NGUYỄN TÂ TH TRẦN TRUNG H NGUYỄN THIỊ HỒNG NG NGUYỄN TÂN L LÊ THỊ TUYẾT NG NGUYỄN HOÀNG H NGUYỄN BẢO QU PHẠM MINH TH NGUYỄN HỒNG NG HUỲNH NGỌC HỒNG GI DƯƠNG GIA TH NGUYỄN TUYẾT H HUỲNH CƠNG H VÕ TIẾN TH HUỲNH NHẬT H HUỲNH THỊ NGỌC D NGUYỄN THỊ YẾN NH LÊ PHẠM NGÂN B NGUYỄN THÀNH ĐẠT VŨ TRẦN TIẾN H NGUYỄN ANH T NGUYỄN BẢO T VŨ THỊ XUÂN L TRẦN THỊ THANH TR ĐẶNG NGUYỄN NGỌC NH Nam Nam Nữ Nữ Nam Nữ Nữ Nam Nữ Nữ Nam Nam Nam Nữ Nữ Nam Nam Nữ Nam Nam Nam Nữ Nam Nam Nam Nữ Nam Nữ Nữ Nam Nam Nam Nam Nam Nữ Nữ Nữ Nam Nam Nam Nam Nữ Nữ Nam 5/7/2012 5/7/2012 5/7/2012 6/7/2012 6/7/2012 6/7/2012 6/7/2012 6/7/2012 9/7/2012 9/7/2012 10/7/2012 10/7/2012 10/7/2012 10/7/2012 11/7/2012 11/7/2012 11/7/2012 11/7/2012 11/7/2012 11/7/2012 12/7/2012 12/7/2012 16/7/2012 16/7/2012 16/7/2012 17/7/2012 17/7/2012 17/7/2012 17/7/2012 17/7/2012 18/7/2012 18/7/2012 19/7/2012 20/7/2012 20/7/2012 20/7/2012 20/7/2012 23/7/2012 23/7/2012 24/7/2012 24/7/2012 24/7/2012 25/7/2012 26/7/2012 12023398 12023884 12024871 12025347 12025363 12025516 12025813 0695 0696 0697 0698 0699 0700 0701 0702 0703 0704 0705 0706 0707 0708 0709 0710 0711 0712 0713 0714 0715 0716 0717 0718 0719 0720 0721 0722 0723 0724 0725 0726 0727 0728 0729 0730 0731 0732 0733 0734 0735 0736 0737 0738 ĐỖ THÀNH S BÙI NGUYỄN HỮU NH NGUYỄN HUỲNH MỸ TR TRẦN CHÍ T NGUYỄN LƯƠNG CHÍ TH TRƯƠNG GIA B NGUYỄN THỊ CẨM H ĐẶNG NGUYỄN KIỀU D NGUYỄN ANH KH TRẦN NGỌC LAN H CAO KIẾN QU ĐỖ NGUYỄN NGÂN T CAO THỊ MỸ T LÊ NGUYỄN THANH H PHAN LÊ NGỌC QU PHẠM TRƯỜNG L HUỲNH THỊ TUYẾT M NGUYỄN HOÀI PH PHAN LƯU TÂN T HUỲNH KHÁNH TRIỂN B NGUYỄN HOÀI NH LÊ THỊ MỸ H NGUYỄN ĐÌNH KH LÊ NGUYỄN ANH TH LÊ VŨ HOÀI S NGUYỄN HUỲNH NHÃ PH NGUYỄN NGUYỆT NH CAO HUỲNH ANH TH VÕ NGỌC NHƯ Y NGUYỄN THANH L NGUYỄN ANH B NGUYỄN THỊ KIM D NGUYỄN THỊ NGỌC NG HỒ QUANG L NGUYỄN THỊ HỒNG NH LÊ TẠ GIA Y TRẦN SƠN B NGUYỄN MINH H NGUYỄN THỊ KHÁNH T HUỲNH THỊ TH HUỲNH TUẤN V TRƯƠNG HOÀNG MỸ U BÙI NGỌC PHƯƠNG TR NGUYỄN NGỌC THẨM PH Nam Nam Nữ Nam Nam Nam Nữ Nữ Nam Nữ Nam Nữ Nữ Nam Nữ Nam Nữ Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nữ Nam Nam Nữ Nữ Nữ Nam Nam Nữ Nữ Nam Nữ Nữ Nam Nam Nữ Nữ Nam Nữ Nữ Nữ 26/7/2012 26/7/2012 27/7/2012 27/7/2012 27/7/2012 27/7/2012 27/7/2012 30/7/2012 30/7/2012 31/7/2012 31/7/2012 31/7/2012 1/8/2012 1/8/2012 1/8/2012 1/8/2012 2/8/2012 3/8/2012 3/8/2012 6/8/2012 7/8/2012 7/8/2012 7/8/2012 7/8/2012 7/8/2012 8/8/2012 8/8/2012 8/8/2012 8/8/2012 10/8/2012 10/8/2012 13/8/2012 13/8/2012 14/8/2012 14/8/2012 14/8/2012 15/8/2012 15/8/2012 15/8/2012 15/8/2012 16/8/2012 16/8/2012 20/8/2012 20/8/2012 12026449 12026456 12026882 12027099 12027278 12027049 35809812 12027898 1202802 12028751 0739 0740 0741 0742 0743 0744 0745 0746 0747 0748 0749 0750 0751 0752 0753 0754 0755 0756 0757 0758 0759 0760 0761 0762 0763 0764 0765 0766 0767 0768 0769 0770 0771 0772 0773 0774 0775 0776 0777 0778 0779 0780 0781 0782 VÕ THỊ BÍCH TH NGUYỄN HỒNG T LAM NGỌC TH ĐOÀN THỊ ANH TH NGUYỄN TIẾN TH NGUYỄN TẤN PH LÊ HUỲNH TẤN PH TRIỆU NGUYỄN KIM NG NGUYỄN HỒNG ANH V PHAN THỊ BÍCH L NGUYỄN HÀ BẢO V LÝ GIA H ĐẶNG VỆ QU NGUYỄN THỊ SANG H LÊ NGỌC TUYẾT NH NGUYỄN HỮU KH NGUYỄN THỊ KIM TH TRƯƠNG THỊ MỸ PH VÕ THỊ KIM NG BÙI TẤN Đ TRẦN ĐĂNG KH ĐỖ HUỲNH THU NG PHẠM THỊ HIỆP H ĐỖ CAO TRÍ Đ TRƯƠNG PHƯỚC H NGUYỄN QUỐC H NGÔ TRƯƠNG HUYỀN PH PHẠM THỊ NGỌC H PHAN NGUYỄN NGỌC CH VÕ DUY KH HỒ ĐỨC H NGUYỄN ĐỨC V VĂN ANH TH NGUYỄN THÀNH KH VÕ TRẦN T TRẦN QUỐC A LÊ HOÀNG H DƯƠNG PHÚ L NGUYỄN NGỌC BẢO TR VÕ HOÀNG TR PHẠM HOÀNG D HUỲNH NGUYÊN GIA B PHẠM MINH TR HÀ THỊ MINH T Nữ Nam Nam Nữ Nam Nam Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ Nữ Nam Nữ Nữ Nữ Nam Nam Nữ Nam Nam Nam Nam Nữ Nữ Nữ Nam Nam Nam Nữ Nam Nam Nam Nam Nam Nữ Nam Nam Nam Nam Nữ 20/8/2012 21/8/2012 21/8/2012 22/8/2012 22/8/2012 22/8/2012 23/8/2012 23/8/2012 27/8/2012 27/8/2012 28/8/2012 28/8/2012 29/8/2012 29/8/2012 30/8/2012 30/8/2012 30/8/2012 30/8/2012 31/8/2012 4/9/2012 5/9/2012 5/9/2012 6/9/2012 6/9/2012 6/9/2012 7/9/2012 7/9/2012 7/9/2012 10/9/2012 10/9/2012 10/9/2012 11/9/2012 11/9/2012 11/9/2012 12/9/2012 12/9/2012 12/9/2012 13/9/2012 13/9/2012 13/9/2012 17/9/2012 18/9/2012 18/9/2012 19/9/2012 12029767 12031172 12031161 12032429 12032599 12032784 12032892 0783 0784 0785 0786 0787 0788 0789 0790 0791 0792 0793 0794 0795 0796 0797 0798 0799 0800 0801 0802 0803 0804 0805 0806 0807 0808 0809 0810 0811 0812 0813 0814 0815 0816 0817 0818 0819 0820 0821 0822 0823 0824 0825 0826 HUỲNH THỊ NGỌC Y NGUYỄN THỊ MINH NG NGUYỄN CHÍ TH MAI HỒNG PH ĐẶNG TIẾN PH BÙI QUANG V VÕ THỊ NHƯ TH HUỲNH GIA H NGÔ THỊ TÚ V PHẠM THÚY V TRẦN PHẠM HẢI TH NGUYỄN ANH T PHẠM THỊ NGỌC TH CHÂU THỊ YẾN NH PHẠM THỊ THANH GI LA HOÀI B TRẦN THIỆN V TRẦN THỊ THÚY K CÙ NGUYỄN HẢI Đ TRƯƠNG NGỌC ANH TH NGUYỄN THỊ NGỌC NH PHẠM CHÂU K NGUYỄN THỊ Y NGUYỄN VĂN CHÂN H NGUYỄN PHÚ TH TRƯƠNG THANH M ĐẶNG QUỐC B TRẦN VĂN H LÊ THỊ ANH TH LÊ THỊ THÚY B NGUYỄN TUẤN K NGUYỄN TẤN PH TẠ TIỂU TH BÙI THỊ THANH T PHẠM MINH TR NGUYỄN DƯƠNG TƯỜNG NG NGUYỄN VĨNH KH PHẠM TRUNG TH PHẠM NGUYỄN THANH TR NGUYỄN THỊ THÚY A VÕ NGỌC THANH TH VÕ ANH K PHAN HỮU NGH ĐẶNG HOÀNG KIỀU PH Nữ Nữ Nam Nam Nam Nam Nữ Nam Nữ Nữ Nam Nam Nữ Nữ Nữ Nữ Nam Nữ Nữ Nữ Nữ Nam Nữ Nam Nam Nữ Nam Nam Nữ Nữ Nam Nam Nữ Nữ Nam Nam Nam Nam Nữ Nữ Nữ Nam Nam Nữ 19/9/2012 21/9/2012 21/9/2012 24/9/2012 25/9/2012 26/9/2012 26/9/2012 27/9/2012 27/9/2012 28/9/2012 1/10/2012 1/10/2012 2/10/2012 3/10/2012 3/10/2012 3/10/2012 4/10/2012 5/10/2012 5/10/2012 8/10/2012 8/10/2012 9/10/2012 10/10/2012 11/10/2012 12/10/2012 15/10/2012 15/10/2012 15/10/2012 17/10/2012 18/10/2012 18/10/2012 18/10/2012 18/10/2012 19/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 23/10/2012 23/10/2012 23/10/2012 23/10/2012 24/10/2012 24/10/2012 12035398 12035998 12036734 12038230 12038616 12039450 52466612 0827 0828 0829 0830 0831 0832 0833 0834 0835 0836 0837 0838 0839 0840 0841 0842 0843 0844 0845 0846 0847 0848 0849 0850 0851 0852 0853 0854 0855 0856 0857 0858 0859 0860 0861 0862 0863 0864 0865 0866 0867 0868 0869 0870 CÙ NGỌC CẨM T NGUYỄN NGỌC H NGUYỄN MINH CH LÊ HOÀNG PHÚC L NGUYỄN HỮU TR TỐNG HOÀNG QU ĐỖ THỊ THÚY NG NGUYỄN QUẾ H NGUYỄN THIỆN NH TRẨN NGỌC HUỲNH NH HUỲNH THỊ MỸ D VÕ NGỌC TƯỜNG V TRẦN QUỐC KH NGUYỄN GIA B NGUYỄN MINH TH NGUYỄN DUY KH NGUYỄN THANH T NGUYỄN THỊ DIỄM TR NGUYỄN NGÔ QUỐC A NGUYỄN TRỌNG PH NGUYỄN NGỌC MINH TH BÙI THANH H NGUYỄN THỊ CẨM V NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG TR HỒ THỊ TÚ L LÊ THANH TH PHẠM CÔNG CH LÊ TRUNG H LÊ THỊ ANH TH TRIỆU VĂN H BÙI THỊ NGỌC T NGUYỄN THỊ XUÂN M NGUYỄN THỊ CẨM H VŨ NGỌC PH CAO QUỐC H NGUYỄN PHÚC T HUỲNH THỊ KIỀU TR TRẦN THẾ V TRƯƠNG GIA H THÁI NAM H NGUYỄN ĐÌNH H NGUYỄN CHÍ B PHAN THIÊN NH NGUYỄN THỊ YẾN NH Nữ Nữ Nam Nam Nam Nam Nữ Nữ Nam Nữ Nữ Nữ Nam Nam Nữ Nam Nam Nữ Nam Nam Nữ Nam Nữ Nữ Nữ Nam Nam Nam Nữ Nam Nữ Nữ Nữ Nam Nam Nam Nữ Nam Nữ Nam Nam Nam Nữ Nữ 24/10/2012 24/10/2012 25/10/2012 25/10/2012 29/10/2012 29/10/2012 29/10/2012 29/10/2012 30/10/2012 30/10/2012 30/10/2012 1/11/2012 2/11/2012 2/11/2012 2/11/2012 5/11/2012 5/11/2012 5/11/2012 6/11/2012 7/11/2012 7/11/2012 7/11/2012 7/11/2012 8/11/2012 8/11/2012 8/11/2012 8/11/2012 8/11/2012 9/11/2012 9/11/2012 9/11/2012 12/11/2012 13/11/2012 13/11/2012 14/11/2012 14/11/2012 15/11/2012 15/11/2012 15/11/2012 16/11/2012 16/11/2012 20/11/2012 21/11/2012 21/11/2012 12043154 0871 0872 0873 0874 0875 0876 0877 0878 0879 0880 0881 0882 0883 0884 0885 0886 0887 0888 0889 0890 0891 0892 0893 0894 0895 0896 0897 0898 0899 0900 0901 0902 0903 0904 0905 0906 0907 0908 0909 0910 0911 0912 0913 0914 PHẠM TRUNG H LÊ THỊ MỸ D BANH CHÍ KH VÕ HÀO N LÊ NGUYỄN HÀ NGUYỄN PHƯỚC TH HUỲNH TRƯƠNG THÀNH TR LÊ MINH H NGUYỄN GIA TH MAI VĂN HẢI Đ LÊ NGỌC PHƯƠNG V VÕ PHI L NGUYỄN THỊ NGỌC H LÊ HUỲNH NH HỒ THỊ NGỌC T PHẠM TẤN PH LÊ QUỐC V HUỲNH MINH TR NGUYỄN MINH CH NGUYỄN PHÚC V NGUYỄN THỊ TRÚC GI LÊ THÁI NGỮ B LÊ CHÍ D DƯƠNG THỊ NGỌC TR ĐỖ MINH D BÙI ANH PH NGUYỄN HUỲNH QUỐC V LÊ TUẤN D LÊ NGÔ VĂN Đ VÕ NGỌC T TRẦN QUỐC C VÕ THỊ NHƯ Y NGUYỄN TRẦN PHƯƠNG NH LÊ TẤN T NGUYỄN THỊ MỸ NH ĐÔNG THỊ BẠCH TH LÊ XUÂN TR HUỲNH NH PHAN THANH PH VÕ THÀNH C NGƠ HỒNG L LÂM TẤN NGH HUỲNH NGUYỄN ANH TH TRẦN HỒ MINH KH Nam Nữ Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nữ Nam Nữ Nữ Nữ Nam Nam Nam Nam Nam Nữ Nữ Nam Nữ Nam Nam Nam Nam Nam Nữ Nam Nữ Nữ Nam Nữ Nữ Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nữ Nữ 21/11/2012 21/11/2012 22/11/2012 22/11/2012 23/11/2012 26/11/2012 27/11/2012 27/11/2012 28/11/2012 29/11/2012 29/11/2012 30/11/2012 30/11/2012 3/12/2012 4/12/2012 4/12/2012 4/12/2012 6/12/2012 6/12/2012 7/12/2012 7/12/2012 12/12/2012 12/12/2012 12/12/2012 13/12/2012 17/12/2012 17/12/2012 17/12/2012 17/12/2012 18/12/2012 18/12/2012 24/12/2012 27/12/2012 4/1/2013 7/1/2013 9/1/2013 11/1/2013 14/1/2013 15/1/2013 15/1/2013 15/1/2013 15/1/2013 15/1/2013 16/1/2013 12043489 12043501 12043702 12044384 12044197 12045589 12046978 12046840 12047222 12047712 12048255 13000398 0915 0916 0917 0918 0919 0920 0921 0922 0923 0924 0925 0926 0927 0928 0929 0930 0931 0932 0933 0934 0935 0936 0937 0938 0939 0940 0941 0942 0943 0944 0945 0946 0947 0948 0949 0950 0951 0952 0953 0954 0955 0956 0957 0958 DƯƠNG GIA H VÕ QUANG TR CÙ NGỌC CẨM T NGUYỄN THỊ THÙY D BÙI SỸ T LÊ TUẤN D LÊ THỊ YẾN NH NGUYỄN DUY T HỒ THỊ THOẠI S NGUYỄN PHƯỚC V NGUYỄN QUỐC TR DƯƠNG PHÚC T NGUYỄN DƯƠNG THẢO V TRẦN HOÀNG QU VÕ TRẦN CHÍ T DƯƠNG THỊ NGỌC T NGUYỄN HỒNG D VÕ NGỌC NHƯ QU VŨ TRẦN TIẾN H LÊ HUỲNH THANH TR NGUYỄN NGỌC BẢO NG NGUYỄN ĐOÀN PHƯƠNG TR NGUYỄN KHÁNH NG NGUYỄN HOÀNG T LÊ NGUYỄN TUYẾT H NGUYỄN VĂN KH TRẦN THỊ THÙY D NGUYỄN THANH PH PHẠM NGUYỄN MINH NG NGUYỄN HOÀNG TIẾN PH PHAN HUY TH LÊ THỊ TUYẾT NG NGUYỄN LÊ TH TRƯƠNG MINH PH PHẠM THỊ NGỌC TR NGUYỄN LÊ NGỌC H PHẠM THÁI V TRẦN HOÀNG KH LÊ HOÀNG XUÂN M NGƠ THỊ NGỌC D NGUYỄN TRÍ D PHẠM THỊ NGỌC D TRẦN NGỌC LAN A LÊ HOÀNG PH Nam Nam Nữ Nữ Nam Nam Nữ Nam Nữ Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nữ Nữ Nữ Nam Nữ Nữ Nữ Nữ Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ Nam Nam Nữ Nam Nam Nữ Nữ Nam Nam Nữ Nữ Nam Nữ Nữ Nam 17/1/2013 18/1/2013 18/1/2013 21/1/2013 22/1/2013 22/1/2013 22/1/2013 24/1/2013 24/1/2013 28/1/2013 18/2/2013 22/2/2013 25/2/2013 26/2/2013 4/3/2013 4/3/2013 7/3/2013 7/3/2013 8/3/2013 11/3/2013 11/3/2013 11/3/2013 12/3/2013 13/3/2013 13/3/2013 14/3/2013 15/3/2013 15/3/2013 22/3/2013 22/3/2013 25/3/2013 28/3/2013 28/3/2013 29/3/2013 1/4/2013 1/4/2013 2/4/2013 3/4/2013 4/4/2013 4/4/2013 8/4/2013 8/4/2013 9/4/2013 9/4/2013 13002584 13002851 13003704 13008722 10562713 13009411 13011612 13011828 0959 0960 0961 0962 0963 0964 0965 0966 0967 0968 0969 0970 0971 0972 0973 0974 0975 0976 0977 0978 0979 0980 0981 0982 0983 0984 0985 0986 0987 0988 0989 0990 0991 0992 0993 0994 0995 0996 0997 0998 0999 1000 1001 1002 NGUYỄN TẤN T NGUYỄN QUỐC TH LÊ THỊ TUYẾT NG NGUYỄN THANH H BÙI NGỌC GIA QU NGUYỄN NGỌC GIA NGH NGUYỄN THỊ BẢO NGH VÕ THỊ NGỌC NG LÊ NGUYỄN MINH A LÊ TRONG TR LÊ VĂN PH NGUYỄN THẮNG L HUỲNH QUI V BÙI GIA BẢO KH ĐỖ CÔNG T LÊ ĐỨC H NGUYỄN NGỌC H VÕ HỒ THANH B NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG NH TRẦN VĂN TH NGUYỄN KHÁNH TR NGUYỄN THỊ THANH V NGUYỄN MINH TH TRẦN SĨ QU NGUYỄN THANH TR NGUYỄN TRUNG VẠN T NGUYỄN HỮU D NGUYỄN THÀNH TR NGUYỄN CHÍ T LƯƠNG THỊ KIM T LÝ MINH TH HUỲNH NGUYỄN THẢO NH NGUYỄN MỸ TH PHẠM LÊ MINH KH NGUYỄN THỊ NGỌC NG TRẦN QUANG D NGUYỄN HUỲNH THẾ NG NGUYỄN KHÁNH AN NGUYỄN QUỐC HUY NGUYỄN VŨ D VÕ THỊ THÚY TRANG NGUYỄN DÂN A NGUYỄN THANH S NGUYỄN THỊ YẾN NH Nam Nam Nữ Nam Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nữ Nam Nam Nữ Nữ Nam Nữ Nam Nam Nam Nam Nữ Nữ Nữ Nữ Nam Nữ Nam Nam Nam Nam Nam Nữ Nam Nam Nữ 10/4/2013 12/4/2013 15/4/2013 15/4/2013 17/4/2013 17/4/2013 18/4/2013 18/4/2013 22/4/2013 22/4/2013 23/4/2013 25/4/2013 26/4/2013 26/4/2013 2/5/2013 3/5/2013 6/5/2013 7/5/2013 7/5/2013 7/5/2013 9/5/2013 14/5/2013 15/5/2013 15/5/2013 15/5/2013 16/5/2013 20/5/2013 21/5/2013 22/5/2013 23/5/2013 24/5/2013 24/5/2013 27/5/2013 27/5/2013 28/5/2013 30/5/2013 30/5/2013 3/6/2013 5/6/2013 11/6/2013 12/6/2013 13/6/2013 18/6/2013 20/6/2013 13015491 13017140 13017786 13019040 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 NGUYỄN THANH TH NGUYỄN QUỲNH A PHẠM VĂN MINH NG LÊ QUỐC H PHẠM HUỲNH H ÂU NGUYỄN NGỌC Đ NGUYỄN NGUYÊN Đ NGUYỄN LÊ QUỐC TH TRẦN TRƯỜNG QU NGUYỄN PHƯƠNG V NGUYỄN QUỐC B NGUYỄN HOÀNG PHÚC NG NGUYỄN MINH T NGUYỄN HỮU NH TRƯƠNG KIM A ĐẶNG LÊ VINH QU PHẠM HUỲNH KHÁNH H NGUYỄN NGỌC GIA H ĐỖ TẤN L NGUYỄN PHÚC DUY KH PHẠM NGỌC KIM PH LÊ HIẾU H TRẦN THIỊ QUỲNH NH TRẦN LÊ HIẾU NGH VÕ HỮU V NGÔ NHỰT L NGUYỄN ANH D LÊ HOÀNG VĨNH A HUỲNH THỊ TRÂM A NGUYỄN ANH Đ LÊ NGUYỄN KIM T HỒ BÙI THẾ D DƯƠNG GIA H TRƯƠNG THỊ NGỌC TH TRẦN THÁI B PHẠM KHÁNH V NGUYỄN HOÀI N Xác nhận quan Nữ Nữ Nam Nam Nữ Nữ Nam Nam Nam Nữ Nam Nam Nam Nam Nữ Nam Nam Nữ Nam Nam Nữ Nam Nữ Nam Nam Nam Nam Nữ Nữ Nữ Nữ Nam Nam Nữ Nam Nam Nam 21/6/2013 25/6/2013 26/6/2013 26/6/2013 27/6/2013 27/6/2013 27/6/2013 27/6/2013 2/7/2013 2/7/2013 5/7/2013 8/7/2013 8/7/2013 10/7/2013 17/7/2013 17/7/2013 18/7/2013 31/7/2013 5/8/2013 19/8/2013 20/8/2013 28/8/2013 4/9/2013 10/9/2013 11/9/2013 13/9/2013 23/9/2013 30/9/2013 1/10/2013 8/10/2013 15/10/2013 21/10/2013 29/10/2013 4/11/2013 4/11/2013 11/11/2013 3/12/2013 13024989 13028283 656512 Ngày tháng năm 2018 Người thực soy TE TIEN GIANG CONG HOA XA HQ! CHU NGlliA VIET NAM Doc Lap - T1r !lo - Hanh Ph(ic BtNH VItN DA KHOA THU PHE DUYl):T CUA H
- Xem thêm -

Xem thêm: Giá trị của thử nghiệm phát hiện kháng nguyên NS1 và các yếu tố dịch tễ, lâm sàng, huyết học và sinh hóa trong chẩn đoán và tiên lượng sớm sốt xuất huyết dengue nặng ở trẻ em , Giá trị của thử nghiệm phát hiện kháng nguyên NS1 và các yếu tố dịch tễ, lâm sàng, huyết học và sinh hóa trong chẩn đoán và tiên lượng sớm sốt xuất huyết dengue nặng ở trẻ em

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay