Giao dịch điện tử trong các cơ quan nhà nước

65 6 0
  • Loading ...
1/65 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 09:49

Báo cáo tốt nghiệp Giao dịch điện tử quan nhà nước TÓM TẮT NỘI DUNG Hiện nay, với phát triển công nghệ thông tin truyền thông, giao dịch điện tử ngày đƣợc áp dụng rộng rãi lĩnh vực Trong việc áp dụng Giao dịch điện tử quan nhà nƣớc đƣợc Đảng nhà nƣớc ta quan tâm lớn Việc áp dụng thành công Giao dịch điện tử quan nhà nƣớc, đặc biệt cải cách hành mang lại nhiều lợi ích nhƣ giảm thủ tục hành chính, minh bạch hóa thủ tục, đem lại thuận tiện cho ngƣời dân nhƣ quan nhà nƣớc Để xây dựng thành công hệ thống giao dịch điện tử quan nhà nƣớc, bên cạnh việc phát triển sở hạ tầng việc đảm bảo an tồn thơng tin cho hệ thống điều quan trọng, tính định cho thành cơng hệ thống Đảm bảo an tồn thơng tin cho hệ thống đảm bảo yêu cầu an tồn thơng tin nhƣ tính bí mật, tính tồn vẹn, tính xác thực, tính chống chối bỏ tính sẵn sàng Nội dung khóa luận tập trung vào vấn đề công nghệ đảm bảo an tồn thơng tin giao dịch hành chính, u cầu đảm bảo an tồn thơng tin, nghiên cứu thực trạng ứng dụng CNTT số địa phƣơng đƣa số giao dịch khả thi Sinh viên: Phạm Thị Mai Anh - Khoa CNTT - ĐHDLHP Báo cáo tốt nghiệp Giao dịch điện tử quan nhà nước LỜI CẢM ƠN Em xin đƣợc bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo TS Lê Phê Đô – giảng viên trƣờng Đại Học Cơng Nghệ - ĐHQGHN tận tình hƣớng dẫn tạo điều kiện thuận lợi để em hoàn thành báo cáo tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn tất thầy giáo khoa Công nghệ thông tin – Trƣờng Đại Học Dân Lập Hải Phòng nhiệt tình giảng dạy cung cấp kiến thức quý báu để em hồn thành tốt báo cáo tốt nghiệp khóa học Cuối em xin cảm ơn tất bạn động viên, góp ý trao đổi hỗ trỡ cho em suốt thời gian vừa qua Vì thời gian hạn trình độ thân nhiều hạn chế, đề tài không tránh khỏi thiếu sót, em mong nhận đƣợc góp ý quý báu tất thầy toàn thể bạn để đề tài em đƣợc hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Hải Phòng, tháng 07 năm 2009 Sinh viên Phạm Thị Mai Anh Sinh viên: Phạm Thị Mai Anh - Khoa CNTT - ĐHDLHP Báo cáo tốt nghiệp Giao dịch điện tử quan nhà nước MỤC LỤC I Vấn đề an tồn thơng tin .5 1.1 Khái niệm an tồn thơng tin 1.2 Nhu cầu an tồn thơng tin 1.3 Các hiểm hoạ an tồn thơng tin II Các dịch vụ an toàn 2.1 Các chế an toàn 11 III Mật mã hóa khóa cơng khai hạ tầng khóa cơng khai 14 3.1 Giới thiệu mật mã khóa cơng khai .14 An toàn 15 Các ứng dụng 16 Thuật tốn liên kết khóa cặp 16 Những điểm yếu .16 Khối lƣợng tính tốn 17 Mối quan hệ khóa cơng khai với thực thể sở hữu khóa 18 3.2 Hạ tầng khóa cơng khai (PKI) 18 3.2.1 Khái niệm 18 3.2.2 Các thành phần hệ thống PKI 19 3.2.3 Chức PKI 20 3.2.3.1 Chứng thực (Certification) .20 3.2.3.2 Thẩm tra (Validation) .20 3.2.3.3 Quản lý khóa 20 3.2.3.4 Quản lý thời gian 22 3.2.3.5 Đảm bảo an toàn 23 Chƣơng 2: AN TỒN THƠNG TIN TRONG GIAO DỊCH HÀNH CHÍNH 24 2.1 Giao dịch điện tử 24 2.2 Ứng dụng Công nghệ thông tin giao dịch hành 25 2.2.1 Chính phủ điện tử 25 Hiệu Chính phủ điện tử .28 Mức độ phát triển dịch vụ hành cơng 30 2.2.2 Cổng thông tin điện tử 31 2.3 Đảm bảo an tồn thơng tin giao dịch hành 34 2.3.1 Thực trạng .34 2.3.2 Các yêu cầu đảm bảo An tồn thơng tin Giao dịch điện tử 35 2.3.3 Làm để đảm bảo an tồn thơng tin giao dịch điện tử 38 2.3.4 Giải pháp 40 2.3.5 Lợi ích việc áp dụng Giao dịch điện tử giao dịch hành 45 2.4 Đề xuất định hƣớng phát triển giao dịch hành 48 CHƢƠNG TÌM HIỂU THỰC TIỄN ỨNG DỤNG CƠNG NGHỆ THƠNG TIN TRONG GIAO DỊCH HÀNH CHÍNH 50 3.1 Thực tiễn ứng dụng Công nghệ thông tin hành cơng Hải Phòng .50 3.1.1 Ứng dụng CNTT cải cách hành quận Ngơ Quyền 51 3.1.2 Quận Hồng Bàng 55 3.2 Ứng dụng giao dịch điện tử giao dịch hành TP Hồ Chí Minh 55 3.3 Ứng dụng Cơng nghệ thơng tin giao dịch hành Hà Nội 61 KẾT LUẬN 64 Sinh viên: Phạm Thị Mai Anh - Khoa CNTT - ĐHDLHP Báo cáo tốt nghiệp Giao dịch điện tử quan nhà nước LỜI MỞ ĐẦU Ngày nay, mà nhu cầu giao dịch trực tuyến ngày tăng mối đe dọa hậu tiềm ẩn với thông tin giao dịch ngày lớn Các nguy rủi ro giao dịch điện tử đƣợc thể tiềm ẩn nhiều khía cạnh: ngƣời, tin tặc, virus… Để giải vấn đề cần xây dựng hệ thống đảm bảo an tồn thơng tin cho hệ thống giao dịch điện tử sở quy định hành pháp luật Việt Nam Hiện Đảng nhà nƣớc ta coi trọng cải cách thủ tục hành cho gọn nhẹ hiệu Triển khai hệ thống ứng dụng Giao dịch điện tử giao dịch hành cơng nhiệm vụ trọng tâm để đẩy nhanh trình cải cách hành Để triển khai xấy dựng ứng dụng Giao dịch điện tử thực hiệu tiến tới xây dựng thành cơng Chính phủ điện tử theo nghĩa nó, bên cạnh trọng nghiên cứu xây dựng hệ thống cần tiền hành song song việc nghiên cứu xây dựng hệ thống đảm bảo an tồn thơng tin giao dịch điện tử Trong khn khổ khóa luận em trình bày vấn để bảo mật xác thực thông tin dựa chứng số, loại giao dịch điện tử đƣa số giao dịch khả thi quan nhà nƣớc Cấu trúc khóa luận gồm chƣơng: Chƣơng 1: GIỚI THIỆU AN TOÀN THƠNG TIN Chƣơng 2: AN TỒN THƠNG TIN TRONG GIAO DỊCH HÀNH CHÍNH Chƣơng 3: TÌM HIỂU THỰC TIỄN ỨNG DỤNG CNTT TRONG GIAO DỊCH HÀNH CHÍNH TẠI MỘT SỐ ĐỊA PHƢƠNG Sinh viên: Phạm Thị Mai Anh - Khoa CNTT - ĐHDLHP Giao dịch điện tử quan nhà nước Báo cáo tốt nghiệp CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU AN TỒN THƠNG TIN I Vấn đề an tồn thơng tin 1.1 Khái niệm an tồn thơng tin An toàn giảm thiểu điểm yếu dễ bị công tài sản tài nguyên An tồn thơng tin nghĩa thơng tin đƣợc bảo vệ, hệ thống dịch vụ khả chống lại hiểm họa, lỗi tác động không mong đợi, thay đổi tác động đến độ an toàn hệ thống nhỏ Hệ thống đặc điểm sau khơng an tồn: Các thơng tin liệu hệ thống bị ngƣời khơng đƣợc quyền truy nhập tìm cách lấy sử dụng (thơng tin bị rò rỉ) Các thông tin hệ thống bị thay sửa đổi làm sai lệch nội dung (thông tin bị xáo trộn) Về bản, tổ chức, việc thơng tin xác kịp thời tác động quan trọng đến hoạt động, khả phát triển thu lợi tổ chức An tồn thơng tin giúp kiểm sốt bảo vệ thơng tin khỏi bị rò rỉ, mát, sai lệch vơ tình cố ý An tồn thơng tin phải đảm bảo thuộc tính quan trọng: - Tính bảo mật: đảm bảo ngƣời đƣợc phép đƣợc truy cập thông tin, tránh cho thông tin không bị rỏ rỉ trái phép cho đối thủ hay công chúng - Tính tồn vẹn: bảo vệ tính xác đầy đủ thông tin phƣơng pháp xử lý, tránh cho thông tin bị thay đổi trái phép - Tính sẵn sàng: đảm bảo ngƣời đƣợc phép truy cập thơng tin tài sản tƣơng ứng cần An tồn thơng tin bao gồm hoạt động quản lý, nghiệp vụ kỹ thuật hệ thống thông tin nhằm bảo vệ, khôi phục hệ thống, dịch vụ nội dung thông tin nguy tự nhiên ngƣời gây Việc bảo vệ thông tin, tài sản ngƣời hệ thống thông tin nhằm đảm bảo cho hệ thống thực chức năng, phục vụ đối tƣợng cách sẵn sàng, Sinh viên: Phạm Thị Mai Anh - Khoa CNTT - ĐHDLHP Báo cáo tốt nghiệp Giao dịch điện tử quan nhà nước xác tin cậy An tồn thơng tin bao hàm nội dung bảo vệ bảo mật thơng tin, an tồn liệu, an tồn máy tính an tồn mạng Thơng tin giá trị cao đảm bảo tính xác kịp thời, hệ thống cung cấp thơng tin giá trị thực chức hệ thống đảm bảo hoạt động đắn Mục tiêu an toàn bảo mật công nghệ thông tin đƣa số tiêu chuẩn an toàn ứng dụng tiêu chuẩn an toàn để loại trừ giảm bớt nguy hiểm cho hệ thống Do kỹ thuật truyền nhận xử lý thông tin ngày phát triển đáp ứng cácyêu cầu ngày cao nên hệ thống đạt tới độ an tồn Quản lý an tồn rủi ro đƣợc gắn chặt với quản lý chất lƣợng Khi đánh giá độ an tồn thơng tin cần phải dựa phân tích rủi ro, tăng an tồn cách giảm tối thiểu rủi ro Các đánh giá cần hài hồ với đặc tính, cấu trúc hệ thống q trình kiểm tra chất lƣợng Việc xây dựng hệ thống an tồn thơng tin khơng đơn ý nghĩa mặt vật chất kỹ thuật, mang đến nhiều lợi ích ảnh hƣởng trực tiếp đến hoạt động tổ chức: - Tài sản thông tin đƣợc quản lý chặt chẽ hệ thống - Nắm bắt kiểm sốt rủi ro xảy - Bảo mật thơng tin nội tổ chức, nhƣ tổ chức với bên - Thể cam kết tổ chức với đối tác khách hang hành động cụ thể - Bảo đảm khả hoạt động hệ thống cố khẩn cấp xảy 1.2 Nhu cầu an tồn thơng tin Sự phụ thuộc vào máy tính nối mạng ngày tăng phải bảo vệ chống lại nhiều loại hiểm hoạ khác Các tổ chức hƣớng tới trung tâm tính tốn liệu phân tán Ngày nay, tổ chức thƣờng sử dụng nhiều mạng cục (LAN) kết nối tới vị trí từ xa thơng qua mạng diện rộng (WAN) Hơn nữa, tổ chức sử dụng cách để kết nối tận dụng thuận lợi Internet Sinh viên: Phạm Thị Mai Anh - Khoa CNTT - ĐHDLHP Báo cáo tốt nghiệp Giao dịch điện tử quan nhà nước Động việc kết nối Internet để thâm nhập vào thị trƣờng hàng chục triệu ngƣời sử dụng khách hàng Mối quan tâm kết nối Internet ngƣời dùng cần ngăn chặn truy nhập trái phép vào hệ thống ứng dụng mạng của Chúng ta khơng phụ thuộc vào mạng LAN chứa liệu ứng dụng chạy Novell, UNIX, Windows Server, mà phụ thuộc vào mạng WAN ứng dụng nhƣ Web, thƣ điện tử, truyền tệp đăng nhập từ xa Ngày nay, hệ thống nhiều điểm yếu dễ bị cơng Virus nhiều Một phần nguyên nhân nhiều cá nhân đƣợc phép truy nhập vào hệ thống thông tin tổ chức Hơn nữa, tổ chức kết nối vào Internet thƣờng xun, hiểm hoạ an tồn khơng xuất phát từ bên mà bên ngồi - hiểm hoạ ngày mang tính tồn cầu Sự cần thiết nên phải tiến hành hỗ trợ quản lý kinh phí đầy đủ nhằm đảm bảo an toàn cho tài nguyên hoạt động tổ chức 1.3 Các hiểm hoạ an tồn thơng tin Các hệ thống Giao dịch điện tử, đặc biệt đƣợc kết nối với mạng Internet tiềm ẩn hiểm họa khả gây nên mát tổn hại tới ATTT hệ thống kiểu hiểm họa hệ thống: ngắt, chặn bắt, thay đổi giả mạo Cả hiểu họa khai thác khả bị tổn thƣơng tài sản hệ thống Hiểm họa ngắt: tài sản hệ thống bị không trạng thái sẵn sàng dung đƣợc Ví dụ nhƣ phá hoại cố ý thiết bị phần cứng, xóa bỏ tệp chƣơng trình hay tệp liệu Hiểm họa chặn bắt: đối tƣợng không đƣợc phép truy nhập vào tài sản Đối tƣợng ngƣời, chƣơng trình hệ tính tốn Những ví dụ kiểu vi phạm việc chép chƣơng trình, Sinh viên: Phạm Thị Mai Anh - Khoa CNTT - ĐHDLHP Báo cáo tốt nghiệp Giao dịch điện tử quan nhà nước liệu, việc nghe trộm để lấy liệu qua mạng Nếu chặn bắt lặng lẽ khơng để lại dấu vết để bị phát Hiểm họa biến đổi: Nhóm khơng đƣợc phép khơng xâm nhập trái phép mà sửa đổi trái phép tài sản hệ thống Ví dụ sửa đổi giá trị sở liệu, sửa đổi chƣơng trình, thay đổi liệu đƣợc truyền qua phƣơng tiện điện tử nhƣ mạng Internet Một số trƣờng hợp bị phát phƣơng pháp đơn giản, nhƣng số khác tinh vi hầu nhƣ phát đƣợc Hiểm họa giả mạo: Nhóm khơng đƣợc phép bịa đối tƣợng giả hệ thống Kẻ xâm nhập đƣa giao dịch giả mạo vào mạng truyền thống thêm ghi vào sở liệu Các hiểm họa từ phía ngƣời dung, hay chƣơng trình máy tính, tai nạn vô ý từ thân hệ thống Các hiểm họa cố ý, nhƣ phá hủy hệ thống chủ ý, hay vơ ý nhƣ làm đổ cốc cafe lên máy tính Các hiểm họa đến từ ngƣời tổ chức Các hiểm họa chủ động, nhƣ phá hủy thao tác máy chủ web, thụ động nhƣ việc nghe trộm giao tiếp bên giao dịch Mối hiểm họa từ phía ngƣời dùng: xâm nhập bất hợp pháp vào hệ thống, ăn cắp liệu, phần mềm, ăn cắp dịch vụ máy tính, phá hoại hay làm thay đổi phần mềm liệu, truy nhập bất hợp pháp gây từ chối dịch vụ với ngƣời dùng hợp pháp Hiểm họa rò rỉ thơng tin (dữ liệu, thơng tin cá nhân, thơng tin bí mật khác) từ ngƣời dùng hệ thống Nguy rủi ro tiềm ẩn kiến trúc hệ thống CNTT: tổ chức hệ thống kỹ thuật khơng cấu trúc bảo mật thơng tin, tổ chức khai thác sở liệu, chế truy nhập từ xa, sử dụng phần mềm ứng dụng Nếu tổ chức hệ thống thơng tin khơng cấu trúc bảo mật tốt, tin tặc lợi dụng lỗ hổng an ninh hệ thống (nhƣ qua lỗ hổng trình duyệt web…) để xâm nhập trái phép vào hệ thống Sinh viên: Phạm Thị Mai Anh - Khoa CNTT - ĐHDLHP Giao dịch điện tử quan nhà nước Báo cáo tốt nghiệp Nguy ATTT tiềm ẩn sách đảm bảo ATTT: chấp hành chuẩn an toàn, tức xác định rõ đƣợc phép không đƣợc phép vận hành hệ thống thông tin; thiết lập trách nhiệm bảo vệ thông tin không rõ ràng; không chấp hành sử dụng chuẩn bảo mật thông tin đƣợc cấp, chuẩn an toàn mạng, truy cập từ bên ngoài, chuẩn an toàn tƣờng lửa; sách an tồn Internet, v.v Thơng tin Giao dịch điện tử dễ bị tổn thƣơng công cụ quản lý tổ chức vận hành hệ thống không đƣợc thiết lập nhƣ: quy định mang tính hành trì kiểm tra tiêu chuẩn bảo mật thƣờng xuyên, công cụ phát âm mƣu xâm nhập nhằm báo trƣớc ý đồ tiếp cận trái phép giúp phục hổi cố, công cụ mang tính tồn vẹn liệu Ngồi ra, hệ thống tồn hiểm họa từ phần cứng ngƣời gây hiểm họa tự nhiên nhƣ: cháy, điện, hạ tầng mạng… Trong tất mối hiểm họa ngƣời điểm yếu định an toàn thông tin Giao dịch điện tử II Các dịch vụ an tồn Trong mơ hình OSI/RM (Open System Interconnection/ Reference Model) tầng Khi chức tầng đƣợc định nghĩa, giao thức (thông qua header) thực yêu cầu đƣợc xác định Các giao thức đƣợc định nghĩa tầng mơ hình Các dịch vụ an tồn đƣợc định nghĩa kiến trúc an toàn ISO 7498-2 Khi chức tầng đƣợc định nghĩa, dịch vụ đƣợc xác định kiến trúc an toàn Các dịch vụ đƣợc đặt vào tầng thích hợp OSI/RM Các dịch vụ an toàn đƣợc định nghĩa nhƣ sau: Dịch vụ an tồn Xác thực Mơ tả Xác thực bƣớc trình truy nhập hệ thống Gõ tên ngƣời dùng mật ví Sinh viên: Phạm Thị Mai Anh - Khoa CNTT - ĐHDLHP Báo cáo tốt nghiệp Giao dịch điện tử quan nhà nước dụ việc ta tự xác thực nhƣ ngƣời sử dụng hệ thống Kerberos ví dụ hệ thống xác thực Xác thực trình chứng minh định danh người sử dụng Kiểm soát truy Dịch vụ chống lại việc sử dụng trái phép tài nhập nguyên truy nhập thông qua giao thức mạng Kiểm soát truy nhập liên quan đến tài nguyên hệ thống mạng mà người sử dụng dịch vụ truy nhập Bảo mật liệu Dịch vụ chống lại sửa đổi trái phép Dịch vụ bảo mật liệu bao gồm: bảo mật kết nối, bảo mật không kết nối, bảo mật trƣờng đƣợc chọn bảo mật dòng thơng tin Bảo mật liệu liên quan đến bí mật liệu hệ thống mạng Bảo mật liệu bảo vệ liệu khỏi hiểm hoạ thụ động Toàn vẹn liệu Dịch vụ bao gồm: toàn vẹn kết nối khơi phục, tồn vẹn kết nối khơng khơi phục, tồn vẹn kết nối trƣờng đƣợc chọn tồn vẹn khơng kết nối trƣờng đƣợc chọn Toàn vẹn liệu chống lại hiểm hoạ chủ động Chống chối bỏ Chối bỏ đƣợc đƣợc định nghĩa không thừa nhận thực thể tham gia truyền thông rằng, không tham gia tất phần truyền thông Dịch vụ chống chối bỏ dạng sau: chống chối bỏ nguồn gốc chống chối bỏ chứng bàn giao Sinh viên: Phạm Thị Mai Anh - Khoa CNTT - ĐHDLHP 10 Báo cáo tốt nghiệp Giao dịch điện tử quan nhà nước Cùng với nƣớc công cải cách hành chính, Hải Phòng bƣớc áp dụng thành tựu cơng nghệ thơng tin hành công, đƣa công nghệ thông tin vào hầu hết hoạt động quan nhà nƣớc, xây dựng cổng thông tin điện tử Sở, ban, ngành, quận huyện phƣờng Các cổng thông tin điện tử nơi cung cấp thông tin thành phố nhƣ địa phƣơng, cập nhật chủ trƣơng, sách mới, hƣớng dẫn thủ tục hành chính, ngồi nơi đối thoại cơng tƣ quyền thành phố với doanh nghiệp, tổ chức ngƣời dân thành phố Ở Sở, ban, ngành xây dựng hệ thống mạng Lan nội để điều hành hoạt động cơng tác chun mơn, hình thành kho liệu dùng chung quan Bên cạnh đó, sở ngành thành lập phận “một cửa” liên thơng nội với phòng nghiệp vụ quan để rút ngắn thời gian giải công việc Hải Phòng đẩy mạnh việc triển khai mơ hình “một cửa” mẫu đại, áp dụng quản lý chất lƣợng theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2000 quận, huyện, sở ban, ngành… Thành phố ƣu tiên khuyến khích địa phƣơng đầu tƣ trang bị thiết bị đại, sớm hồn thành cơng cải cách hành chính, nhờ tạo khâu đột phá phát triển kinh tế - xã hội, nhằm thu hút mạnh mẽ đầu tƣ, khơi dậy nguồn lực, tận dụng tối đa hội thuận lợi đến với thành phố 3.1.1 Ứng dụng CNTT cải cách hành quận Ngơ Quyền Quận Ngơ Quyền quận đầu Hải Phòng ứng dụng cơng nghệ thơng tin cải cách hành quảnnhà nƣớc Đƣợc năm 2004 triển khai mạnh từ năm 2006, đến mục tiêu xây dựng “cổng thông tin điện tử” quận Ngô Quyền dần phát huy hiệu Giữa tháng 12-2008, Ngô Quyền trở thành quận Hải Phòng hồn tất việc liên thơng cổng thơng tin điện tử từ phƣờng, phòng, ban với UBND quận Việc điều hành từ quận xuống phƣờng hay việc phục vụ nhân dân đƣợc giải thông qua mạng điện tử công nghệ thông tin Quận Ngô Quyền áp dụng quy trình quản lý chất lƣợng theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001:2000 ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) dịch Sinh viên: Phạm Thị Mai Anh - Khoa CNTT - ĐHDLHP 51 Báo cáo tốt nghiệp Giao dịch điện tử quan nhà nước vụ hành cơng theo hƣớng liên thông đại Hệ thống 40 trang thông tin điện tử thành phần phƣờng phòng, ban chức quận bảo đảm phục vụ kịp thời, nhanh chóng, xác thơng tin tới ngƣời dân Mọi quy trình thủ tục đƣợc hƣớng dẫn chi tiết sổ bàn hay bảng tra cứu điện tử… Theo Chủ tịch UBND quận Nguyễn Xuân Phi cho biết: Quận triển khai hai ứng dụng Một là, xây dựng website quận để chia sẻ thông tin; hai là, hệ điều hành tác nghiệp, sử dụng nhiều phần mềm quy trình xử lý cơng việc kết nối với tất đơn vị phòng ban tồn quận Quy trình đƣợc thiết lập theo tiêu chuẩn chất lƣợng ISO 9001:2000 Phần mềm "một cửa liên thông" nằm hệ thống Trƣớc đây, lần làm hồ sơ cấp phép đất đai - xây dựng, thƣờng ngƣời dân thấy mệt mỏi phải tự cầm hồ sơ đến phận, từ Phòng Ðịa sang Phòng Tài ngun, đến Phòng Quản lý thị Phòng Thu thuế, lệ phí Vất vả nhƣ nhƣng khơng biết lúc nhận đƣợc hồ sơ Ðôi hồ sơ đƣợc giải xong nhƣng tìm để nhận Chƣa kể cách giao tiếp cán bộ, cơng chức thƣờng gây khó chịu Nay ngƣời dân cần đem hồ sơ đến phận “một cửa”, nhận giấy hẹn chờ ngày trả kết Loại hồ sơ giải ngày quy định rõ ràng, khơng lo chuyện nhậm nhèm Hơn nữa, thái độ cán phòng “một cửa” nhã nhặn, quy trình thủ tục đƣợc hƣớng dẫn sổ để bàn, bảng tra cứu điện tử, loa công cộng… Trong ngày chờ kết quả, ngƣời dân vào website quận, vào “mục tra cứu hồ sơ”, gõ mã số giấy hẹn vào mục tra cứu để biết hồ sơ phận nào, giải quyết, giải đến đâu, thiếu gì… Ngồi ra, ngƣời dân đến UBND quận, đƣa giấy hẹn vào máy đọc mã vạch để kiểm tra tình trạng hồ sơ Từ triển khai "một cửa" điện tử, thời gian giải hồ sơ rút ngắn đáng kể, số lƣợng hồ sơ đƣợc giải tăng lên nhiều Chẳng hạn, trƣớc xác nhận hồ sơ học/đi làm ba ngày, khoảng 15 phút Sinh viên: Phạm Thị Mai Anh - Khoa CNTT - ĐHDLHP 52 Báo cáo tốt nghiệp Giao dịch điện tử quan nhà nước "Một cửa"chỉ thay đổi nằm toàn thay đổi lớn xuất phát từ nỗ lực cải cách hành kết hợp với ứng dụng CNTT quận Ngô Quyền Hiện quận Ngô Quyền cung cấp nhiều dịch vụ trực tuyến cho ngƣời dân doanh nghiệp nhƣ đăng ký kinh doanh, tra cứu hồ sơ, tra cứu thủ tục trao đổi thông tin trực tuyến, cung cấp thơng tin hai chiều… tiết kiệm đƣợc chi phí hành chính, giảm hồ sơ thủ tục giấy tờ Quận tiến hành giảm hội họp cách giao ban điều hành mạng Với đầu tƣ ban đầu không lớn (năm 2006 tỷ, năm sau 300 triệu đồng), nhƣng hiệu mà quận đạt đƣợc to lớn Việc ứng dụng Công nghệ thông tin quận Ngô Quyền giúp khắc phục đƣợc tình trạng cửa nhiều dấu, hình thức Cán kho bạc sang bên quận in hóa đơn chỗ phần mềm kết nối với kho bạc Ngƣời dân đến đóng thuế, khơng cần phải đến kho bạc mà nộp phòng “một cửa” Ủy ban quận Bằng việc chuẩn hóa mã hóa thủ tục hành phần mềm điều hành tác nghiệp, công cụ hữu hiệu cải cách hành chính, hỗ trợ tích cực cho lãnh đạo quản lý, kiểm tra điều hành, dễ dàng truy xuất khai thác hồ sơ tài liệu, công khai minh bạch công việc, với tổ chức ngƣời dân Quận văn phòng chun giải tất vƣớng mắc ngƣời dân Không thiết phải đến tận UBND quận, mà cần vào website quận tra cứu đƣợc hồ sơ, thủ tục Để tránh tình trạng hồ sơ sai sót, quận bố trí cán nghiệp vụ thật giỏi khâu “một cửa” để nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ ghi giấy biên nhận, ngƣời dân việc nộp tiền sau vài ngày đến nhận hồ sơ Nếu hồ sơ khơng đạt u cầu phải hƣớng dẫn ln cho ngƣời dân Vấn đề an ninh bảo mật đƣợc đặc biệt trọng Quận hệ thống lƣu trữ Một cứng giấy, thứ hai mềm Hai hệ thống chung mã vạch Bản mềm để tra cứu cho nhanh, gốc để lƣu trữ Để đảm bảo, quận tiến hành không lƣu trã nơi mà nhiều chỗ khác Máy chủ nhiều ổ cứng lúc liệu đƣợc lƣu hai ổ Hiện quận máy chủ, dự định làm việc với công ty viễn thông gửi máy chủ lên Hà Nội để tốc độ đƣờng truyền cao Sinh viên: Phạm Thị Mai Anh - Khoa CNTT - ĐHDLHP 53 Báo cáo tốt nghiệp Giao dịch điện tử quan nhà nước Nhờ phần mềm hữu ích, thông minh, việc đạo từ quận xuống phƣờng, hay việc báo cáo ngƣợc lại, từ phƣờng lên quận đƣợc kết nối hệ thống, nên cơng việc đƣợc thực đồng bộ, nhanh chóng, khơng công thời gian Quận giao việc phƣờng biết ngay, tự xử lý nhập kết vào máy Kết ngày đƣợc tự động tổng hợp hiển thị phần mềm, cần lãnh đạo thơng tin tình hình hoạt động tuần, chi tiết đến cán bộ, công chức, phòng, ban Những việc chậm so với thời gian giải báo đỏ Việc lƣu giữ, tổ chức thơng tin đƣợc thực tự động: hồ sơ xử lý đến đâu, chuyển đi, lƣu trữ đƣợc cập nhật Thông tin từ sở liên tục đƣợc chuyển lên, phân loại nhập vào sở liệu dùng chung Với cơng chức, từ quy trình mới, áp lực cơng việc lớn trƣớc khơng theo dõi, máy giám sát khoa học xác, không làm làm sai lãnh đạo quận biết Mặt khác, họ buộc phải thao tác công việc máy kết Thật ra, tiện lợi thay đổi nhìn thấy đƣợc Ðằng sau đổi mạnh mẽ quy trình hành chính, CNTT đóng vai trò quan trọng Theo Chủ tịch UBND quận: đƣợc thành cơng nêu nhờ quận Ngơ Quyền đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT, lấy ngƣời làm nhân tố trung tâm Quận tổ chức tập huấn nhiều cải cách hành nội dung chuyển biến mạnh nhận thức cho đội ngũ cán lãnh đạo cơng chức Ðồng thời, quận sách động viên khen thƣởng công chức, đặc biệt đào tạo, đề bạt cán trẻ lực Một tiêu chuẩn để đƣợc đề bạt trƣởng, phó phòng phải biết ứng dụng CNTT Theo Chủ tịch Nguyễn Xuân Phi, cần đầu tƣ đạt ngƣỡng: đơn vị phải máy trạm, đƣờng truyền, phần mềm để kết nối với chia sẻ thơng tin Vì vậy, từ tháng 9-2006, quận đầu tƣ ban đầu tỷ đồng đầu tƣ hệ thống máy tính cho 10 quầy giao dịch, hình cảm ứng, phần mềm tra cứu điện tử, xếp hàng điện tử Ðặt điều kiện nay, việc cải cách hành khơng đơi với ứng dụng CNTT hơ hiệu "suông" Việc đầu tƣ công nghệ với máy tính, phần mềm bƣớc ban đầu, vấn đề mấu chốt Sinh viên: Phạm Thị Mai Anh - Khoa CNTT - ĐHDLHP 54 Báo cáo tốt nghiệp Giao dịch điện tử quan nhà nước định hiệu đầu tƣ phụ thuộc trình độ, lực chun mơn đội ngũ cán bộ, công chức Trong thời gian qua, Quận xây dựng đƣa vào áp dụng cổng thông tin điện tử phục vụ cho điều hành tác nghiệp chung, triển khai website riêng quận website thành phần đơn vị trực thuộc quận để chia sẻ tài nguyên Dự định thời gian tới, quận nâng cấp cổng thông tin điện tử ứng dụng triệt để phần mềm điều hành tác nghiệp toàn quận, dự kiến tìm hiểu sử dụng chữ ký điện tử giấy tờ thủ tục thủ tục pháp lý cho phép Ngoài quận lên kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực, tập trung phát triển Công nghệ thông tin 3.1.2 Quận Hồng Bàng Ngồi quận Ngơ Quyền, Quận Hồng Bàng hai địa phƣơng thành phố đƣợc chọn để thực xây dựng điểm phận tiếp nhận trả hồ sơ “một cửa” theo hƣớng đại, chuyên trách, độc lập liên thông Việc ứng dụng Cơng nghệ thơng tin cải cách hành bƣớc đột phá, khơng góp phần giảm thiểu đáng kể thời gian, nâng cao tính xác q trình giải thủ tục mà giảm số cấn công nhân viên phận “một cửa” Nếu ứng dụng công nghệ thông tin cách hiệu bƣớc đại hóa cơng tác giải thủ tục hành chính, q trình cải cách hành đạt kết cao hơn, rút ngắn thời gian giải hồ sơ Điều tạo tiền đề để hƣớng đến Chính phủ điện tử 3.2 Ứng dụng giao dịch điện tử giao dịch hành TP Hồ Chí Minh Cùng với Hải Phòng, TPHCM địa phƣơng triển khai rộng rãi ứng dụng Công nghệ thông tin giao dịch hành Tuy nhiên so với Hải Phòng, TPHCM ứng dụng rộng rãi nhiều mà mức độ ứng dụng nhanh cao Các ứng dụng chủ yếu triển khai cổng thơng tin điện tử mơ hình cửa điện tử để cung cấp thông tin đến ngƣời dân, doanh nghiệp TPHCM thành công việc xây dựng hệ thống tƣơng tác hai chiều phục vụ nhu cầu nhân dân thủ tục hành chính, đăng ký kinh doanh, chứng nhận quyền sở hữu… Việc ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông quannhà nƣớc ngày đƣợc coi trọng đẩy nhanh trình triển khai Một số hoạt động Sinh viên: Phạm Thị Mai Anh - Khoa CNTT - ĐHDLHP 55 Báo cáo tốt nghiệp Giao dịch điện tử quan nhà nước giao dịch hành đƣợc áp dụng rộng rãi quan nhà nƣớc Chúng góp phần đẩy nhanh q trình cải cách hành Sau ta tìm hiểu vấn đề ứng dụng Giao dịch điện tử hoạt động hành cơng, đăng ký kinh doanh trực tuyến Đây dịch vụ quan trọng việc cải cách hành chính, dịch vụ đƣợc triển khai nƣớc ta nhanh chóng đƣợc triển khai rộng khắp Đăng ký kinh doanh trực tuyến Đăng ký kinh doanh trực tuyến chƣơng trình cho phép doanh nghiệp, nhà đầu tƣ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cách gửi thông tin đăng ký tới sở kế hoạch đầu tƣ thông qua mạng Thực đăng ký kinh doanh trực tuyến thúc đẩy cải cách hành lĩnh vực kinh doanh hành cơng Chƣơng trình hỗ trỡ nhà đầu tƣ soạn thảo hồ sơ đăng ký kinh doanh cho loại doanh nghiệp hƣớng dẫn thủ tục gia nhập thị trƣờng, đăng ký mã số thuế khắc dấu qua mạng Các loại hình doanh nghiệp đƣợc phép đăng ký kinh doanh qua mạng gồm: Đăng ký thành lập doanh nghiệp tƣ nhân; Đăng ký thành lập chi nhánh; Đăng ký thành lập công ty cổ phần; Đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn; Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh Quy trình thực đăng ký kinh doanh trực tuyến Sinh viên: Phạm Thị Mai Anh - Khoa CNTT - ĐHDLHP 56 Giao dịch điện tử quan nhà nước Báo cáo tốt nghiệp Bao gồm bƣớc sau: Bƣớc 1: Vào website sở kế hoạch đầu tƣ, chọn mục Đăng ký kinh doanh để chọn loại hình doanh nghiệp đăng ký Nhập thông tin kiểm tra ban đầu bao gồm: Họ tên chủ Doanh nghiệp; Số Chứng minh nhân dân số chứng thực hợp pháp khác Sau nhấn “Đăng ký” Form nhập liệu ban đầu Ngƣời đăng ký nhận tiếp thông tin chi tiết doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh theo mẫu Đối với phần đăng ký ngành nghề kinh doanh, hệ thống danh sách ngành nghề Ngƣời đăng ký cần chọn ngành nghề danh sách Doanh nghiệp đƣợc đăng ký trực tuyến ngành nghề đƣợc phép, số ngành nghề bị hạn chế, chƣa đƣợc phép đăng ký kinh doanh trực tuyến Doanh nghiệp cần gửi kèm theo giấy phép đăng ký kinh doanh tài liệu đính kèm liên quan nhƣ xác nhận chứng hành nghề, điều lệ công ty mẫu Sau nhập đầy đủ thông tin hoàn tất thủ tục trên, doanh nghiệp bấm nút “Đăng ký” để chuyển thông tin đăng ký kinh doanh Sở kế hoạch đầu tƣ Sinh viên: Phạm Thị Mai Anh - Khoa CNTT - ĐHDLHP 57 Giao dịch điện tử quan nhà nước Báo cáo tốt nghiệp CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - ĐĂNG KÝ KINH DOANH DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN Kính gởi: Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch Đầu TpHCM (Lưu ý: vui lòng nhập thông tin font Unicode) Tôi * Ph?m Th?Mai Anh Sinh ngày(ng/th/nnnn) * Số chứng thực * Giới tính: * Nam Nữ Dân tộc * 151577566 Ngày cấp (ng/th/nnnn)* Nơi cấp * Nơi đăng ký hộ thường trú * (Số nhà, đường, phường, quận) Chỗ * (Số nhà, đường, phường, quận) Điện thoại Fax Đăng ký kinh doanh doanh nghiệp nhân làm chủ với nội dung sau: Tên doanh nghiệp * Doanh nghi?p tu nh Tên giao dịch Tên viết tắt Địa trụ sở * (Số nhà, đường, phường, quận) Điện thoại Fax Email Ngành nghề kinh doanh * 4.Vốn đầu ban đầu Tổng số * (VND) Tiền Việt Nam * (VND) Ngoại tệ tự chuyển đổi * (VND) Vàng * (VND) Vốn Pháp định: Trong Sinh viên: Phạm Thị Mai Anh - Khoa CNTT - ĐHDLHP 58 Giao dịch điện tử quan nhà nước Báo cáo tốt nghiệp Tài sản khác * Số loại tài sản Danh mục tài sản Nếu góp vốn nhà cửa, xe, tàu, phải ghi số nhà, biển số xe, số (VND) Tên loại Số lượng hiệu tàu Thời hạn hoạt động: Định giá 0 0 0 0 0 5.Tên chi nhánh Địa chi nhánh 6.Tên văn phòng đại diện Địa văn phòng đại diện Tơi cam kết thân không thuộc diện quy định Điều Luật Doanh nghiệp hoàn toàn chịu trách nhiệm tính xác, trung thực nội dung đăng ký kinh doanh, không hộ cá thể, thành viên công ty hợp danh; trụ sở thuộc quyền sở hữu / sử dụng hợp pháp Nhập mật khẩu* : Quý doanh nhân vui lòng đặt mật để truy cập thơng tin đăng ký vào lần sau Quý vị nên nhập địa Email để Sở kế hoạch gởi lại mật cho qúy vị Mật khẩu* Nhập lại mật * Email nhận mật Ðang ký Làm l?i Chú ý: Các vùng dấu * bắt buộc phải điền thơng tin Nếu thiếu, chương trình khơng chấp nhận nội dung đăng ký kinh doanh Form đăng ký thông tin chi tiết doanh nghiệp Bƣớc 2: Thẩm định hồ sơ, cấp nhận giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh Sau nhấn nút “Đăng ký”, chƣơng trình thông báo kết chuyển hồ sơ Sở Nếu tên doanh nghiệp ngƣời đăng ký chọn ngƣời đăng ký chƣơng trình thơng báo để chọn lại tên doanh nghiệp khác Nếu đƣợc chấp nhận chƣơng trình lại tồn thơng tin đăng ký để ngƣời đăng ký kiểm tra lại lần cuối, cần nhấn nút “Thay đổi” để điều chỉnh thơng tin Ngồi in thông tin để lƣu trữ thấy cần thiết Sinh viên: Phạm Thị Mai Anh - Khoa CNTT - ĐHDLHP 59 Báo cáo tốt nghiệp Giao dịch điện tử quan nhà nước Trƣớc đến nhận hồ sơ thức Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch đầu tƣ, ngƣời đăng ký thay đổi hủy thơng tin cách vào lại họ tên số Chứng minh nhân dân hay hộ chiếu nhấn nút “Kết quả”, muốn thay đổi thơng tin nhấn nút “Thay đổi”, muốn hủy thơng tin nhấn nút “Hủy” Sau ngƣời đăng ký thay đổi thơng tin chấp nhận Phòng Đăng ký kinh doanh Sở kế hoạch đầu tƣ trƣớc khơng giá trị Sau gửi thông tin đăng ký qua mạng tới Sở, Sở kế hoạch Đầu tƣ tiến hành thẩm định hồ sơ xem hợp lệ khơng: thơng tin đăng ký đầy đủ xác khơng, đầy đủ giấy tớ cần thiết không… Sau không ngày làm việc, ngƣời đăng ký nhận đƣợc kết xử lý hồ sơ qua phần “Kết quả” email Nếu hồ sơ đƣợc chấp nhận, thông tin trả lời hẹn ngày để ngƣời đăng ký đến Phòng Đăng ký kinh doanh Sở kế hoạch đầu tƣ để hoàn tất thủ tục đăng ký kinh doanh chỗ nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Trong trƣờng hợp hồ sơ bạn chƣa đƣợc chấp nhận, thông tin trả lời nêu rõ lý hƣớng dẫn cho bạn thực lại Ngoài in thơng báo giấy để lƣu trữ Khi doanh nghiệp đến Sở để nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cần ý xem thông tin hồ sơ mang theo ngày hẹn phần “Thông tin trả lời” Sau nhận đƣợc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải tiến hành đăng ký mã số thuế đăng ký khắc dấu Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đƣợc chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải thực đăng ký thuế với quan thuế Doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tiếp cục thuế tỉnh/ thành phố chi cục thuế Quận/ Huyện/ Thị xã nhận phiếu hẹn ngày nhận mã số thuế Thời gian để nhận đƣợc mã số thuế không 15 ngày Thuận lợi hạn chế đăng ký kinh doanh trực tuyến nƣớc ta  Thuận lợi: việc triển khai đăng ký kinh doanh trực tuyến mang lại thuận lợi - Cho phép doanh nghiệp thực việc đăng ký cách dễ dàng thuận tiện, nơi nào, thời điểm - Minh bạch cơng khai hóa thủ tục hành Sinh viên: Phạm Thị Mai Anh - Khoa CNTT - ĐHDLHP 60 Báo cáo tốt nghiệp  Giao dịch điện tử quan nhà nước - Thời gian xử lý hồ sơ đăng ký nhanh - Hiện nay, nhà nƣớc ta trọng việc triển khai áp dụng Giao dịch điện tử giao dịch hành Hạn chế - Các thủ tục đăng ký chƣa hoàn toàn đƣợc thực qua mạng - Thời gian xử lý dài - Tính hiệu chƣa cao, tỉ lệ doanh nghiệp thực đăng ký qua mạng chƣa cao doanh nghiệp chƣa hoàn toàn tin tƣởng vào việc đăng ký kinh doanh qua mạng nhiều ngƣời chƣa biết đến dịch vụ 3.3 Ứng dụng Công nghệ thông tin giao dịch hành Hà Nội Cũng nhƣ TPHCM Hải Phòng, Hà Nội triển khai rộng rãi ứng dụng Công nghệ thông tin giao dịch hành việc tƣơng tác thơng tin hai chiều lãnh đạo thành phố với ngƣời dân doanh nghiệp Từ ngày 1/6/2009, UBND TP Hà Nội chuyển công văn, văn quy phạm pháp luật ban hành tới sở, ban, ngành, quận, huyện thƣ điện tử Đối với văn cần gốc (đóng dấu đỏ), vòng tuần, UBND TP gửi tới đơn vị theo đƣờng bƣu điện Văn phòng UBND TP vừa thơng báo u cầu đơn vị bố trí phận trực mở hộp thƣ điện tử hàng ngày Trƣớc đó, UBND TP triển khai gửi giấy họp thƣ điện tử tin nhắn điện thoại di động Trong vòng tháng từ 16/4 đến 16/5, UBND TP gửi 200 loại giấy mời theo cách Việc làm làm giảm đáng kể thời gian chi phí vận chuyển cho công văn văn Ứng dụng nên đƣợc phát triển rộng rãi nhằm tạo chun mơn hóa ứng dụng Cơng nghệ thơng tin Tuy nhiên, cần phải phƣơng pháp nhƣ công cụ bảo mật tin cậy để đảm bảo an toàn cho thƣ điện tử đƣợc gửi Điều đặc biệt quan trọng tài liệu bí mật quan trọng Với vấn đề này, khóa luận xin đƣa số phƣơng pháp mã hóa e-mail nhằm đảm bảo an tồn cho thơng tin đƣợc gửi đƣờng truyền Sinh viên: Phạm Thị Mai Anh - Khoa CNTT - ĐHDLHP 61 Báo cáo tốt nghiệp Giao dịch điện tử quan nhà nước PGP - Pretty Good Privacy Mật mã hóa PGP (Pretty Good Privacy) làm phần mềm máy tính dùng để mật mã hóa liệu xác thực Mục tiêu ban đầu PGP nhằm vào mật mã hóa nội dung thơng điệp thƣ điện tử tệp đính kèm cho ngƣời dùng phổ thông, PGP trở thành giải pháp mã hóa cho cơng ty lớn, phủ nhƣ cá nhân Các phần mềm dựa PGP đƣợc dùng để mã hóa bảo vệ thơng tin lƣu trữ máy tính xách tay, máy tính để bàn, máy chủ q trình trao đổi thông qua email, IM chuyển file Giao thức hoạt động hệ thống ảnh hƣởng lớn trở thành hai tiêu chuẩn mã hóa Phiên PGP Desktop 9.x dành cho máy để bàn bao gồm tính năng: thƣ điện tử, chữ ký số, bảo mật IM, mật mã hóa ổ đĩa cứng máy tính xách tay, bảo mật tệp thƣ mục, tệp nén tự giải mã, xóa file an tồn Các tính riêng biệt đƣợc cấp phép theo cách khác tùy theo u cầu… Ngồi nhiều phiên khác Hoạt động PGP PGP sử dụng kết hợp mật mã hóa khóa cơng khai thuật tốn khóa đối xứng cộng thêm với hệ thống xác lập mối quan hệ khóa cơng khai danh ngƣời dùng (ID) Phiên hệ thống thƣờng đƣợc biết dƣới tên mạng lƣới tín nhiệm dựa mối quan hệ ngang hàng (khác với hệ thống X.509 với cấu trúc dựa vào nhà cung cấp chứng thực số) Các phiên PGP sau dựa kiến trúc tƣơng tự nhƣ hạ tầng khóa cơng khai PGP sử dụng thuật tốn mật mã hóa khóa bất đối xứng Trong hệ thống này, ngƣời sử dụng phải cặp khóa: khóa cơng khai khóa bí mật Ngƣời gửi sử dụng khóa cơng khai ngƣời nhận để mã hóa khóa chung (còn gọi khóa phiên) dùng thuật tốn mật mã hóa khóa đối xứng Khóa phiên khóa để mật mã hóa thơng tin đƣợc gửi qua lại phiên giao dịch Rất nhiều khóa cơng khai ngƣời sử dụng PGP đƣợc lƣu trữ máy chủ khóa PGP khắp giới Sinh viên: Phạm Thị Mai Anh - Khoa CNTT - ĐHDLHP 62 Báo cáo tốt nghiệp Giao dịch điện tử quan nhà nước Ngƣời nhận hệ thống PGP sử dụng khóa phiên để giải mã gói tin Khóa phiên đƣợc gửi kèm với thơng điệp nhƣng đƣợc mật mã hóa hệ thống mật mã bất đối xứng tự giải mã với khóa bí mật ngƣời nhận Hệ thống phải sử dụng dạng thuật toán để tận dụng ƣu hai: thuật toán bất đối xứng đơn giản việc phân phối khóa thuật tốn đối xứng ƣu tốc độ (nhanh cỡ 1000 lần) Flexcrypt Với địa chỉ, ta cần phải nhập mật Mật đƣợc dùng để giải mã thơng điệp, nghĩa ta phải xác nhận nhận đƣợc email Việc cần làm lần đầu tiên, sau chƣơng trình tự động mã hố/ giới hạn: đƣợc phép gửi/nhận email ngƣời Flexcrypt tƣơng thích với Windows Vista/XP Secure Message giải mã lần sau Lƣu ý: Bạn cần phải dùng chƣơng trình gửi/nhận email nhƣ Thunderbird, Outlook Express, … để hoạt động với Flexcrypt Chƣơng trình khơng chạy với webmail Chƣơng trình hồn tồn miễn phí, nhƣng Với phƣơng pháp này, ngƣời nhận với mật bạn cung cấp dùng chƣơng trình Secure Message để giải mã e-mail mã hóa thành e-mail ban đầu đƣợc thơi Còn ngƣời khác nhìn vào thêm hoa mắt e-mail “rừng” chữ xếp lộn xộn Chƣơng trình tƣơng thích với Windows, đƣợc cung cấp miễn phí địa chỉ: http://www.blaizgraphics.net/SMESSAGE.ZIP Trong chƣơng trình Secure Message năm mức độ mã hóa cho ngƣời sử dụng lựa chọn, là: Nominal, Low, Medium, High Extreme, đƣợc xếp theo thứ tự từ thấp đến cao Phiên miễn phí chƣơng trình cho phép bạn mã hóa văn mức Nominal, dù mức thấp nhƣng đủ để bạn yên tâm tính bảo mật Nếu bạn muốn sử dụng mức độ mã hóa cao phải trả phí cho nhà sản xuất chƣơng trình Secure Message … Sinh viên: Phạm Thị Mai Anh - Khoa CNTT - ĐHDLHP 63 Giao dịch điện tử quan nhà nước Báo cáo tốt nghiệp KẾT LUẬN Việc ứng dụng Giao dịch điện tử giao dịch hành cơng quan nhà nƣớc góp phần đẩy nhanh q trình cải cách thủ tục hành Tuy nhiên hạn chế đạt hiệu chƣa cao Tuy nhiên, nhà nƣớc ta bắt đầu quan tâm khuyến khích ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông quan nhà nƣớc Chúng ta hi vọng tƣơng lai khơng xa, áp dụng thành công giao dịch điện tử quan hành chính, góp phần xây dựng hệ thống hành sạch, minh bạch, hiệu Để đạt đƣợc điều này, phải trọng xây dựng hệ thống hạ tầng đảm bảo ATTT giao dịch Qua q trình tìm hiểu, phân tích tổng hợp tài liệu có, khóa luận trình bày đƣợc vấn đề sau: - Tìm hiểu nghiên cứu chứng số, mật mã hóa khóa cơng khai hạ tầng khóa cơng khai - Các loại giao dịch quan nhà nƣớc yếu tố đảm bảo an toàn giao dịch - Tìm hiểu đƣa ứng dụng điển hình số địa phƣơng đầu việc ứng dụng Cơng nghệ thơng tin giao dịch hành cơng Do thời gian nghiên cứu hạn, nội dung đề tài rộng nên khóa luận chƣa bao quát hết vấn đề nhiều thiếu sót Em mong nhận đƣợc góp ý thầy cô, bạn bè ngƣời quan tâm đến lĩnh vực để sớm đƣợc triển khai hiệu thực tiễn , , 2002 CHARLES P PFLEEGER, http://www.blaizgraphics.net/SMESSAGE.ZIP www.haiphongcity.gov.vn Sinh viên: Phạm Thị Mai Anh - Khoa CNTT - ĐHDLHP 64 Báo cáo tốt nghiệp Giao dịch điện tử quan nhà nước Sinh viên: Phạm Thị Mai Anh - Khoa CNTT - ĐHDLHP 65 ... luật Giao dịch điện tử quy định loại Giao dịch điện tử quan nhà nƣớc là: - Giao dịch điện tử nội quan nhà nƣớc - Giao dịch điện tử quan nhà nƣớc với - Giao dịch điện tử quan nhà nƣớc với quan, ... khóa cơng cộng Bob để kiểm chứng chữ ký điện tử Chƣơng 2: AN TỒN THƠNG TIN TRONG GIAO DỊCH HÀNH CHÍNH 2.1 Giao dịch điện tử Giao dịch điện tử giao dịch đƣợc thực thông qua phƣơng tiện điện tử có... nghiệp Giao dịch điện tử quan nhà nước LỜI MỞ ĐẦU Ngày nay, mà nhu cầu giao dịch trực tuyến ngày tăng mối đe dọa hậu tiềm ẩn với thông tin giao dịch ngày lớn Các nguy rủi ro giao dịch điện tử đƣợc
- Xem thêm -

Xem thêm: Giao dịch điện tử trong các cơ quan nhà nước , Giao dịch điện tử trong các cơ quan nhà nước

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay