Dịch vụ nước sạch cho người dân trên địa bàn huyện đông anh, thành phố hà nội

178 7 0
  • Loading ...
1/178 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 09:49

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM NGUYỄN THÚY DỊCH VỤ NƯỚC SẠCH CHO NGƯỜI DÂN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐÔNG ANH, THÀNH PHỐ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ NỘI, 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM NGUYỄN THÚY DỊCH VỤ NƯỚC SẠCH CHO NGƯỜI DÂN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐÔNG ANH, THÀNH PHỐ NỘI CHUYÊN NGÀNH : KINH TẾ NÔNG NGHIỆP MÃ SỐ : 60.62.01.15 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS MAI THANH CÚC NỘI, 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng: số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Nội, ngày tháng năm 2015 Người thực luận văn Nguyễn Thúy Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page i LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập, nghiên cứu gặp nhiều khó khăn, tơi nhận hỗ trợ, giúp đỡ tận tình thầy, cơ, đơn vị, gia đình bạn bè tinh thần vật chất để tơi hồn thành luận văn Lời đầu tiên, xin bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo PGS.TS Mai Thanh Cúc, trưởng Bộ môn Phát triển nông thôn, thầy giáo hướng dẫn tôi, tận tình đóng góp ý kiến q báu, động viên giúp đỡ tơi vượt qua khó khăn q trình nghiên cứu để hồn chỉnh luận văn Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới: PGS.TS Trần Đình Thao, trưởng khoa Kinh tế PTNT, giúp đỡ bảo vệ luận văn trước hội đồng; thầy cô môn PTNT, khoa Kinh tế phát triển nông thôn Học viện Nông nghiệp Nội tận tình giảng dạy truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm để tơi nghiên cứu nội dung đề tài Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo, Khoa Kinh tế PTNT, Trung tâm nước VSMT Nội tạo điều kiện giúp đỡ tơi q trình học tập nghiên cứu Tơi xin chân trọng cảm ơn phòng kinh tế, phòng TNMT huyện Đơng Anh, UBND xã Hải Bối xã Liên Hà, xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh Xí nghiệp kinh doanh nước Đơng Anh, BQL Dự án Công ty TNHH MTV nước Nội người dân ba xã huyện Đông Anh cộng tác tạo điều kiện thuận lợi cho suốt q trình nghiên cứu địa phương Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới người thân gia đình, bạn bè, đồng nghiệp Để có kết ngày hơm nay, phần nỗ lực cố gắng thân phần lớn cơng lao gia đình bố mẹ, anh chị em, bạn bè, đồng nghiệp động viên tạo điều kiện để an tâm học tập nghiên cứu Nội, ngày …… tháng …… năm 2015 Tác giả Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page ii Nguyễn Thúy Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG BIỂU vii DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH, BIỂU ĐỒ ix MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ DỊCH VỤ NƯỚC SẠCH 2.1 Cơ sở lý luận dịch vụ cung cấp nước 2.1.1 Một số khái niệm Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 2.1.2 Vai trò dịch vụ cung cấp nước đời sống người dân 16 2.1.3 Nội dung dịch vụ cung cấp nước 18 2.1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động cung cấp nước 23 2.2 Cơ sở thực tiễn dịch vụ cung cấp nước 29 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 2.2.1 Kinh nghiệm dịch vụ cung cấp nước giới 29 2.2.2 Kinh nghiệm dịch vụ cung cấp nước Việt Nam 32 ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 40 3.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 40 3.1.1 Đặc điểm tự nhiên 40 3.1.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội 45 3.2 Phương pháp nghiên cứu 56 3.2.1 Phương pháp chọn điểm nghiên cứu 56 3.2.2 Phương pháp thu thập thông tin 57 3.2.3 Phương pháp xử lý tài liệu phân tích thơng tin 58 3.2.4 Hệ thống tiêu nghiên cứu 59 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 61 4.1 Thực trạng cung cấp sử dụng dịch vụ nước địa bàn huyện 61 4.1.1 Các đơn vị cung cấp nước địa bàn 61 4.1.2 Tổng hợp hoạt động đơn vị kinh doanh dịch vụ cung cấp nước địa bàn huyện 67 4.1.3 Giá cung cấp dịch vụ nước chất lượng nước địa bàn huyện 68 4.1.4 Thực trạng sử dụng dịch vụ nước người dân 70 4.1.5 Đánh giá hiệu dịch vụ cung cấp nước huyện Đông Anh 73 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 4.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ cung cấp nước địa bàn Huyện 88 4.2.1 Yếu tố từ môi trường tự nhiên 88 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 4.2.2 Yếu tố từ nguồn cung 89 4.2.3 Yếu tố từ người dân sử dụng nguồn nước 92 4.2.4 Các yếu tố từ chủ trương, sách Nhà nước 94 4.3 Những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp nước cho người dân huyện Đông Anh 97 4.3.1 Giải pháp công nghệ cấp nước, quản lý công trình cấp nước 97 4.3.2 Giải pháp môi trường kinh doanh nước địa bàn huyện 98 4.3.3 Giải pháp hoạt động quản lý Nhà nước lĩnh vực cung cấp nước 99 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 100 5.1 Kết luận 100 5.2 Khuyến nghị 100 TÀI LIỆU THAM KHẢO 102 PHỤ LỤC 103 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 5 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Đông Anh huyện nằm sát trung tâm thành phố Nội, trở thành khu vực trọng điểm kinh tế - xã hội thủ đô Trong Chiến lược quốc gia nước VSMT nông, tỷ lệ người dân sử dụng nước theo tiêu chuẩn 02/BYT địa bàn huyện chưa đáp ứng yêu cầu Nguyên nhân thực trạng tổng kết hoạt động cung cấp nước địa bàn huyện đánh giá chưa đạt hiệu việc sử dụng nước người dân nhiều bất cập Đưa nước vùng nông thôn vấn đề cấp, ngành trọng quan tâm Tuy nhiên để nâng cao tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nguồn nước cho sinh hoạt, tiến tới xóa bỏ tình trạng sử dụng nguồn nước tự nhiên, bước giảm thiểu ô nhiễm môi trường cho người dân địa bàn huyện, thời gian tới cần tích cực việc đầu tư, xây dựng nhà máy xử lý nước, trọng việc huy động doanh nghiệp tham gia đầu tư xây dựng, quản lý khai thác cơng trình cấp nước Góp phần thực thành cơng chiến lược quốc gia nước vệ sinh môi trường nông thôn sớm hồn thành chương trình xây dựng nơng thơn huyện 5.2 Khuyến nghị • Đối với Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nước - Nâng cao hiệu quản lý cơng trình cấp nước hiệu quản lý doanh nghiệp để trở thành đơn vị độc lập hạch tốn kinh doanh khơng phụ thuộc nhiều vào sách trợ cấp Nhà nước - Phối hợp quan chức quản lý nguồn tài nguyên nước để sử dụng khai thác hợp lý tài nguyên này, đảm bảo cho việc phát triển bền vững doanh nghiệp nói riêng ngành nước nói chung • Đối với quyền địa phương - Đầu tư quản lý đầu tư cơng trình xây dựng hệ thống nước sạch, tránh thất Có lộ trình hành động cụ thể thực chặt chẽ chiến lược nước vệ sinh môi trường nông thôn - Cần xây dựng thực thường xuyên hoạt động tuyên truyền, tập huấn công tác cung cấp sử dụng nước cho người dân theo mục tiêu Chương trình nước VSMT giai đoạn (2012-2015) - Xây dựng Dự án cấp nước xuất phát từ nhu cầu người dân Thẩm tra chặt chẽ hiệu của Dự án để cấp phép xây dựng, tránh đầu tư dàn trải gây lãng phí nguồn vốn - Tạo hành lang thơng thống tổ chức doanh nghiệp thực đầu tư xây dựng cấp nước địa bàn huyện • Đối với quan Nhà nước - Xây dựng, triển khai thực chương trình, dự án cấp nước nông thôn cách hiệu thiết thực tránh dàn trải, gây lãnh phí, tập trung vào vùng có nhu cầu cao nguồn nước - Tiếp tục thực Chính sách hỗ trợ vốn cho địa phương nước nói chung huyện Đơng Anh nói riêng xây dựng Dự án cung cấp nước cho người dân nông thôn nguồn vốn phát triển ODA - Hoàn thiện hệ thống pháp lý tạo môi trường phát triển thuận lợi cho hoạt động cung cấp nước nông thôn TÀI LIỆU THAM KHẢO Lê Đức An, Nguyễn Văn Cừ, Trịnh Xuân Giản, Nguyễn Trọng Hiệu, Đặng Huy Huỳnh, Nguyễn Văn Lai (2010) Vai trò nước định hướng phát triển không gian thủ đô Nội, Nxb Nội Hồng Đơng, Ngọc Tuấn (2007) Nước vệ sinh với sức khỏe cộng đồng, NxB Nông Nghiệp Phạm Ngọc Quế (2009) Vệ sinh môi trường phòng bệnh nơng thơn, Nxb Nơng Nghiệp Trịnh Xn Lai (2011) Tính tốn cơng trình xử lý phân phối nước sạch, Nxb Xây dựng Nội Trần Hiếu Nhuệ (2005) Cấp nước VSMT nông thôn, Nxb Khoa Học Kỹ thuật, Nội Nguyễn Duy Thiện (2000) Các cơng trình cung cấp nước cho thị trấn cộng đồng dân cư nhỏ, Nxb Xây dựng Ngô Trọng Thuận, Văn Tuấn (2009) Nước người, Nxb Bản đồ Phạm Song, Nguyễn Bá Trinh, Văn Hiểu (2010) Công nghệ cung cấp nước vệ sinh môi trường, Nxb Khoa học Kỹ Thuật Hội nước sạch, vệ sinh môi trường Việt Nam (2003) Nước – vệ sinh môi trường Việt Nam phát triển bền vững, thực trạng giải pháp, Nxb Y học 10 Nguyễn Hoan, Trương Đình Bắc (2013) Kinh nghiệm quản lý nước vệ sinh môi trường Trung Quốc 11 Lê Văn Căn (1993) Những giải pháp chủ yếu để cấp nước sinh hoạt nông thôn Việt Nam , luận án phó tiến sĩ khoa học kinh tế - Trường ĐH kinh tế quốc dân 12 Nguyễn Thị Lan Hương (2011) Nghiên cứu hình thức quản lý dựa vào cộng đồng cơng trình cấp nước tập trung nông thôn Việt Nam, Luận án tiến sĩ kinh tế – Trường ĐH kinh tế quốc dân 13 Chương trình mục tiêu quốc gia nước vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn (2006-2010), (2010 – 2012), (2012 – 2015) 14 Báo cáo tình hình thực nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2011, 2012, 2013 kế hoạch phát triển năm UBND huyện Đơng Anh 15 Báo cáo tình hình thực nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2012, 2013 kế hoạch phát triển năm xã Liên Hà, Nguyên Khê, Hải Bối 16 Báo cáo tài năm 2010, 2011, 2012, Xí nghiệp Kinh doanh nước Đông Anh 17 Dự án đầu tư xây dựng mạng cấp nước xã Hải Bối khu vực lại xã Kim Chung, Võng La, Đại Mạnh (huyện Đông Anh) PHỤ LỤC Phiếu kết phân tích mẫu nước nhà hộ dân Phiếu điều tra hộ dân địa bàn huyện Đông Anh Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 104 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 105 BẢNG THU THẬP Ý KIẾN HỘ GIA ĐÌNH HUYỆN ĐỒNG ANH – NỘI Kính thưa ơng/ bà! Cuộc khảo sát chúng tơi nhằm tìm hiểu nhu cầu nước người dân địa phương Mọi thông tin ông /bà cung cấp sử dụng với mục đích nghiên cứu khoa học Kinh mong ơng/ bà bớt chút thời gian tham gia Chúng xin chân thành cảm ơn! Họ tên người vấn: ………………………………………………… Thơn/xóm: …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… Xã/thị Ngày trấn: vấn: ……………………………………………………………… I THƠNG TIN CHUNG Câu 1: Thơng tin thành viên sống gia đình (kể người vắng mặt) STT Tên Quan Giới hệ tính Tuổi Dân Học tộc vấn Nghề nghiệp Tình Bệnh Nghề trạng gặp phụ sức khỏe năm Chủ hộ 10 Note: Chỉ hỏi bệnh: da, tiêu chảy, bệnh đường ruột, đau mắt Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 106 Nếu khơng có bệnh ghi: Câu 2: Nghề nghiệp gia đình (chủ hộ) Sản xuất nơng nghiệp Kinh doanh, buôn bán Làm việc KCN Cán bộ, công nhân viên nhà nước Khác: ……………………………………………… Câu 3: Hộ gia đình ơng (bà) sử dụng nguồn nước cho sinh hoạt hàng ngày? Nguồn nước STT (Một mục đích sử dụng chọn nguồn) Dùng để Dùng để Dùng để Dùng để uống nấu ăn tắm giặt sản xuất Nước nhà máy nước cung cấp Giếng khoan Giếng đào Nước mưa Nước sông/ hồ/ ao… Nước mua từ bên ngồi Nước đóng bình Nguồn khác Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 107 Câu 4: Mơ tả nguồn nước mà gia đình ơng (bà) sử dụng: STT Đánh giá nguồn nước Màu sắc Mùi Vị Độ đục (trong/ đục/ đục) Nước để Nước để Nước để Nước để uống nấu ăn tắm giặt sản xuất Đánh giá chung nguồn nước (Tốt/ Khá/ TB/ Ko tốt) Note: Màu/ mùi/ vị ko có tượng bất thường ghi Nếu có tượng ghi cụ thể Câu 5: Ông bà đánh giá chất lượng nước máy nhà Tốt Tạm Khơng hài lòng Câu 6: Hộ gia đình ơng (bà) sử dụng khoảng lít nước dành cho sinh hoạt hàng ngày? Số lít nước sử dụng: …………… l/ngày Câu 7: Thu nhập gia đình năm qua(ước tính) STT Nguồn thu Thu từ làm nông nghiệp (chăn nuôi, trồng trọt) Nghề phụ gia đình Thu từ tiền cơng làm việc từ bên Thu từ hoạt động kinh doanh, buôn bán Thu từ tiền lương (hang tháng) Thu từ tiền lương hưu, tiền phụ cấp Các nguồn thu khác Tổng Số tiền Câu 8: Thời gian sử dụng nước máy hộ: Dưới năm năm Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 108 năm Trên năm Câu 9: Gia đình ơng (bà) sử dụng nước máy theo cách đây? Có đồng hồ nước riêng Gắn đồng hồ phụ từ nhà khác Sử dụng cơng trình nước cơng cộng Xin nước máy từ hộ khác Khác: (ghi cụ thể)……………………………………………… Câu 10: Chi phí ban đầu sử dụng nước máy STT Chi phí cho việc lắp đặt Chi phí gắn đồng hồ đo nước Chi phí lắp đặt đường ống nước Đóng góp để sử dụng nguồn cấp nước chung Chi phí lắp đặt đường ống gia đình Chi phí khác Tổng cộng Số tiền Câu 11: Ơng (bà) nhận xét chi phí ban đầu Quá cao Tương đối cao Phù hợp Nếu chọn cao: xin cho biết chi phí hợp lý? ……………… Dưới triệu Từ đến triệu Trên triệu Câu 12: Ông (bà) nhận xét thủ tục để xin lắp đặt đồng hồ nước? Thuận lợi Bình thường Chưa thuận lợi Nếu chọn chưa thuận lợi: xin cho biết vấn đề mà gia đình gặp phải xin lắp đặt đồng hồ nước? Thủ tục phức tạp Chờ đợi lâu Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 109 Khó tiếp xúc với cấp quản lý Thái độ người quản lý ko tốt Khác: (ghi cụ thể)…………………………………………………… Câu 13: Lượng nước máy mà gia đình sử dụng bình quân tháng: ……… m Câu 14: Gia đình phải trả tiền nước máy bao nhiêu? …………… /tháng Câu 15: Ông (bà) nhận xét giá nước máy nay? Quá cao Tương đối cao Phù hợp Nếu chọn cao: xin cho biết hợp lý? Dưới 5.000 đ/khối Từ 5-10.000 đ/khối Trên 10.000 đ/khối Câu 16: Đánh giá hạn chế nguồn nước máy sử dụng STT Nội dung hạn chế Nước có vẩn đục Nước có màu Nước có mùi Cường độ nước yếu Cung cấp nước ko ổn định Bị cắt nước nhiều ngày Đồng hồ ko xác Bị thất thoát nước Khác (cụ thể) Note: Có/ khơng Mức độ Tháng cao điểm Có ghi 1, khơng ghi Mức độ: nhiều/ thỉnh thoảng/ít Ghi rõ tháng xảy tình trạng Học viện Nơng nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 110 Câu 17: Nếu giá nước tăng lên gia đình ơng bà làm gì? Ngưng ko sử dụng Tiết kiệm nguồn nước sử dụng Sử dụng nguồn nước khác (giếng, mưa) Vẫn sử dụng Câu 18: Theo ông (bà) từ sử dụng nguồn nước máy gia đình có thường mắc phải bênh như: ngồi da, đau bụng, tiêu chảy ko? Vẫn thường mắc phải Bình thường Giảm nhiều Câu 19: Ơng bà có hài lòng nguồn nước máy mà gia đình sử dụng ko? Rất hài lòng Khơng hài lòng Khơng có ý kiến Câu 20: Theo ơng bà ban quản lý cơng trình cấp nước cần làm để nâng cao chất lượng nước Cải thiện thủ tục đăng ký, lắp đặt thu tiền nước Nâng cao chất lượng nguồn nước Cung cấp ổn định nguồn nước vào tháng Nâng cao áp lực nguồn nước Giảm thất thoát nước Khác (cụ thể) …………………………………………… Câu 21: Theo ơng (bà) quyền cần có sách để hỗ trợ hộ gia đình khó khăn, hộ nghèo huyện để họ sử dụng nước máy? STT Nội dung hỗ trợ Miễn phí lắp đặt đồng hồ nước Hỗ trợ phí lắp đặt đường ống nước đến tận nơi Giảm giá nước số tháng đầu Đầu tư cơng trình cấp nước cơng cộng Đánh dấu X đồng ý Khơng có ý kiến Ý kiến khác: …………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ THAM GIA CỦA ƠNG/BÀ Học viện Nơng nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 111 ... THÚY HÀ DỊCH VỤ NƯỚC SẠCH CHO NGƯỜI DÂN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐÔNG ANH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI CHUYÊN NGÀNH : KINH TẾ NÔNG NGHIỆP MÃ SỐ : 60.62.01.15 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS MAI THANH CÚC HÀ NỘI,... cung cấp nước cho người dân địa bàn huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội; 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu - Hoạt động dịch vụ cung cấp nước địa bàn huyện Đông Anh Học viện... cấp nước địa bàn Huyện áp dụng cho năm 2013 – 2020 - Phạm vi nội dung: Đề tài tập trung nghiên cứu thực trạng dịch vụ cung cấp nước địa bàn huyện Đông Anh, Hà Nội; yếu tố ảnh hưởng dịch vụ nhà
- Xem thêm -

Xem thêm: Dịch vụ nước sạch cho người dân trên địa bàn huyện đông anh, thành phố hà nội , Dịch vụ nước sạch cho người dân trên địa bàn huyện đông anh, thành phố hà nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay