Đánh giá thực trạng và đề xuất sử dụng hiệu quả đất nông nghiệp huyện lộc bình tỉnh lạng sơn

203 9 0
  • Loading ...
1/203 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 09:49

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP PTNT HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM NÔNG THỊ HẢO ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG ĐỀ XUẤT SỬ DỤNG HIỆU QUẢ ĐẤT NƠNG NGHIỆP HUYỆN LỘC BÌNH - TỈNH LẠNG SƠN LUẬN VĂN THẠC SĨ HÀ NỘI - 2015 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP PTNT HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM NÔNG THỊ HẢO ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG ĐỀ XUẤT SỬ DỤNG HIỆU QUẢ ĐẤT NƠNG NGHIỆP HUYỆN LỘC BÌNH - TỈNH LẠNG SƠN CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Mà SỐ: 60.85.01.03 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS VŨ THỊ BÌNH HÀ NỘI, NĂM 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng, số liệu kết nghiên cứu Luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan rằng, giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thông tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc Tác giả Luận văn Nông Thị Hảo Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nơng nghiệp Page i LỜI CẢM ƠN Để hồn thành Luận văn này, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn tới PGS.TS Vũ Thị Bình định hướng dẫn tận tình để tơi hồn thành Luận văn Tôi xin trân trọng cảm ơn thầy cô giáo Khoa Quản lý đất đai; Viện Đào tạo Sau đại học trường Học viện Nông nghiệp Việt Nam Xin trân trọng cảm ơn Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, Phòng Nơng nghiệp Phát triển nơng thơn, Phòng Tài ngun Mơi trường, Chi cục Thống kê huyện Lộc Bình tạo điều kiện để tơi nghiên cứu, hồn thành Luận văn Xin chân thành cảm ơn gia đình, đồng nghiệp tất bạn bè động viên, giúp đỡ tơi q trình thực đề tài này./ Tác giả Luận văn Nông Thị Hảo Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC BẢNG vi DANH MỤC CHỮ CÁI VIẾT TẮT viii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết Mục đích, yêu cầu tài nghiên đề cứu tài đề 2.1 Mục đích nghiên cứu 2.2 Yêu cầu đề tài .2 Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU .3 1.1 Một số vấn đề lý luận đất nông nghiệp 1.1.1 Đất đai .3 1.1.2 Đất nông nghiệp 1.1.3 Vấn đề suy thối đất nơng nghiệp .5 1.1.4 Nguyên tắc quan điểm sử dụng đất nông nghiệp bền vững 1.2 Một số vấn đề lý luận sử dụng đất nông nghiệp hiệu .9 1.2.1 Khái niệm hiệu hiệu sử dụng đất .9 1.2.2 Đặc điểm, phương pháp đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp 11 1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu sử dụng đất nơng nghiệp 14 1.3.1 Nhóm yếu tố điều kiện tự nhiên 14 1.3.2 Nhóm yếu tố kinh tế - tổ chức 15 1.3.3 Nhóm yếu tố xã hội 15 1.4 Tình hình sử dụng đất nông nghiệp 16 1.4.1 Tình hình sử dụng đất nơng nghiệp giới .16 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 1.4.2 Tình hình sử dụng đất nơng nghiệp Việt Nam .19 1.5 Các cơng trình nghiên cứu đánh giá đất sử dụng đất nông nghiệp 20 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page Chương 2: NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .23 2.1 Đối tượng nghiên cứu 23 2.2 Phạm vi nghiên cứu .23 2.3 Nội dung nghiên cứu 23 2.3.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội thực trạng môi trường 23 2.3.2 Đánh giá thực trạng sử dụng đất nông nghiệp 23 2.3.3 Đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp .23 2.3.4 Định hướng sử dụng đất nơng nghiệp huyện Lộc Bình .24 2.4 Phương pháp nghiên cứu .24 2.4.1 Phương pháp chọn điểm nghiên cứu .24 2.4.2 Phương pháp điều tra thu thập tài liệu, số liệu 24 2.4.3 Phương pháp tổng hợp phân tích, xử lý số liệu 25 2.4.4 Phương pháp đánh giá hiệu LUT 25 Chương 3: KẾT QUẢ THẢO LUẬN .27 3.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội thực trạng môi trường 27 3.1.1 Điều kiện tự nhiên, tài nguyên môi trường 27 3.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 34 3.1.3 Nhận xét chung điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội huyện Lộc Bình liên quan đến sản xuất nơng nghiệp 40 3.2 Đánh giá thực trạng sử dụng đất nông nghiệp huyện Lộc Bình 41 3.2.1 Hiện trạng sử dụng đất đai huyện Lộc Bình .41 3.2.2 Thực trạng sử dụng đất nông nghiệp huyện Lộc Bình 43 3.2.3 Thực trạng loại hình sử dụng đất nơng, lâm nghiệp huyện Lộc Bình 44 3.3 Đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp 48 3.3.1 Đánh giá hiệu sử dụng đất đất trồng hàng năm .48 3.3.2 Đánh giá hiệu sử dụng đất đất trồng rừng sản xuất 69 3.3.4 Đánh giá tổng hợp loại hình sử dụng đất huyện Lộc Bình 78 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 3.4 Định hướng sử dụng đất nơng nghiệp huyện Lộc bình 78 3.4.1 Phương hướng mục tiêu phát triển nông nghiệp huyện Lộc Bình 78 Học viện Nơng nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 3.4.2 Đề xuất loại hình sử dụng đất địa bàn huyện Lộc Bình 80 3.5 Một số giải pháp nhằm bảo vệ phát triển tài nguyên đất sản xuất nơng nghiệp huyện Lộc Bình 87 3.5.1 Giải pháp sở hạ tầng .87 3.5.2 Giải pháp chế sách nơng nghiệp 88 3.5.3 Giải pháp vốn đầu tư 88 3.5.4 Giải pháp thị trường 89 3.5.5 Giải pháp khoa học kỹ thuật .89 3.5.6 Giải pháp giống 89 3.5.7 Giải pháp nhân lực 90 KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 91 Kết luận 91 Kiến nghị .92 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 93 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Bảng 1.2 Tình hình diễn biến dự báo diện tích đất canh tác dân số giới 17 Diện tích loại đất nơng nghiệp 19 Bảng 3.1 Các nhóm đất phân theo nguồn gốc phát sinh địa bàn huyện Lộc Bình29 Bảng 3.2 Tổng sản phẩm cấu sản xuất ngành địa bàn huyện Lộc Bình năm gần .35 Bảng 3.3 Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp theo giá hành giai đoạn 2009-2013 .36 Bảng 3.4 Dân số huyện Lộc Bình 38 Bảng 3.5 Hiện trạng sử dụng đất huyện Lộc Bình năm 2013 .42 Bảng 3.6 Hiện trạng biến động sử dụng đất nông nghiệp huyện Lộc Bình 43 Bảng 3.7 Các loại hình sử dụng đất nông, lâm nghiệp chủ yếu huyện Lộc Bình năm 2013 .47 Bảng 3.8 Bảng tổng hợp hiệu kinh tế loại hình sử dụng đất Tiểu vùng 49 Bảng 3.9 Bảng tổng hợp hiệu kinh tế loại hình sử dụng đất Tiểu vùng 51 Bảng 3.10 Bảng tổng hợp hiệu kinh tế loại hình sử dụng đất Tiểu vùng 54 Bảng 3.11 Tổng hợp hiệu kinh tế theo LUT Tiểu vùng 57 Bảng 3.12 Hiệu xã hội loại hình sử dụng đất trồng hàng năm Tiểu vùng 59 Bảng 3.13 Hiệu xã hội loại hình sử dụng đất trồng hàng năm Tiểu vùng 60 Bảng 3.14 Hiệu xã hội loại hình sử dụng đất trồng hàng năm Tiểu vùng 61 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page PHIEU l>IEU TRA NONG H , ��n4' l �a J Muc do, k�t oua thtrc hien None: n2:heo Chan nudi Lam nghiep Nrfrrt.s'I '>C··C;) Ucr-e Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp � fo Page 115 - ·-· · -· - - ·· ··-· ··- -· · - - - - � .- , -· - Trong do: (1): R�tt6t; (2): T6t; (3): Trung binh; (4 ): Chua t6t Xin ong (ba) cho bi�t nhfrng kh6 khan d6i voi san xu§t nong nghiep, I§m n :? h 1·"e P, C h a� n nuoi cua ar· a d'm h mi're d"o cu a no Mfrc d{> kh6 khan (a) Ong (ha) co va' Chan nufii Lam Nong nhfrng bi�n phap gi, a� nghi�p nghi�p ST Loai kh6 khan nghi h6 tro 2i T ? Thieu dat canh tac Nguen mroc tuoi · ThiSu von san xu§.t ThiSu Lao dong ThiSu ky thuat J� Tieu thu kh6 Gia v�t tu � Gia SP dau kh6ng on dinh o2, Sau benh hai 10 Khac (ghi ro) ' z o2., � 2, 2., (a): Mire d9: = Kh6 khan r�t cao; = Kh6 khan cao; = Kh6 khan trung binh; = Khan khan thap; = Khan khan d.t th�p 10 Ong (ba) cho biSt chinh quyen dia phuong co chinh sach gi d6i voi viec chuyen d6i ca du SU dung d�t nong nghiep: Khong biSt ( )( ); co biSt ( ) NSu co, xin ong (ba) cho biSt cu thS d6 la chinh sach gi: 11 Ong (ba) cho bi St chinh quyen dia phuong co chinh sach gi d6i voi su dung d�t lam '< ); co biet ( ) NSu co, xin ong (ba) cho biSt cu thS la chinh sach gi: nghiep: Khong biSt ( 12 Xin ong (ba) cho bi�t cac chinh sach h6 trg ma gia dinh ong (ba) nh�n dU'Q'C tr chinh ,quy�n Nh� nuoc va ,dia phll'O'n� (Chinh sach lien quan d�n quyen su dl.J.ng dfit, v ay vdn phat trien san xuat, ho tro Ve ky thuat, th] trtnmg ) Cac chinh sach Thuoc Nha nurrc ThuQc dia nhuouz Vay v6n phat trien san xu§.t Ma lap t�p huan ve ky thuat sari xuĐ.t -ô f ' Hc vin Nụng nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 116 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 117 - Xin ong (ba) cho biSt Ioi ich cua cac chinh sach va h6 tro d6i voi gia dinh ong (ba) qua trinh san xuat nong nghiep: a R:lt t6t b T6t , @Trung binh d Chua t6t 3.4 Djch V\J khuyen nong Xin ong (ba) cho biSt cac loai dich vu khuyen nong va quan diSm cua ong (ba) sir d.n thiSt ciing nhtr ch.it hrong cua cac loai ng ciia cac nha may, xinghiep & dja phuong co gay tac d{>ng d�n san xu�t ndng nghi�p cua gia dinh khong? @Khong anh huong; b C6 anh huong - NSu anh huong thi theo chieu huong nao? + T6t len nhieu; + T6t len:' · + Khong thay d6i; + Xfi.u di; + Xfiu di nhieu 4.5 Theo ong (ba) mdi truong xung quanh khu dfin CU' not ong (ba) sinh s6ng nhfrng nam tro' lai day thay dBi theo chi�u hurrng nao? + T6t len nhieu; + T6t len; {t)KJ?.ong thay d6i; + Xfiu di; + Xfiu di nhieu Nhfrng thong tin chung toi thu th�p chi ID\J.C dich phuc V\J cho vi?c nghien cuu hoc t�p, ngoa] khdng co m\J.C dich gi khac, Xin chan cam on ong (ba) da giup 00' L(Jc Binh, NGUOl l>IEU TRA ' thang niim 2014 CHUH
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá thực trạng và đề xuất sử dụng hiệu quả đất nông nghiệp huyện lộc bình tỉnh lạng sơn , Đánh giá thực trạng và đề xuất sử dụng hiệu quả đất nông nghiệp huyện lộc bình tỉnh lạng sơn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay