Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong một số trang trại chăn nuôi vịt, ngan tại một số tỉnh miền bắc

134 6 0
  • Loading ...
1/134 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 09:49

BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - - ðỖ THỊ QUÝ ðÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ ðỀ XUẤT GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG TRONG MỘT SỐ TRANG TRẠI CHĂN NUÔI VỊT, NGAN TẠI MỘT SỐ TỈNH MIỀN BẮC LUẬN VĂN THẠC SĨ HÀ NỘI -2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - - ðỖ THỊ QUÝ ðÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ ðỀ XUẤT GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG TRONG MỘT SỐ TRANG TRẠI CHĂN NUÔI VỊT, NGAN TẠI MỘT SỐ TỈNH MIỀN BẮC CHUYÊN NGÀNH: THÚ Y Mà SỐ: 60.64.01.01 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS LẠI THỊ LAN HƯƠNG TS NGUYỄN THỊ NGA HÀ NỘI, 2015 LỜI CAM ðOAN Tôi xin cam đoan rằng, số liệu kết nghiên cứu luận văn hoàn toàn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Các thông tn, tài liệu trích dẫn trình bày luận văn nghi rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày tháng năm 2015 Tác giả luận văn ðỗ Thị Quý Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page i LỜI CẢM ƠN Sau hai năm học tập nghiên cứu, đến hồn thành chương trình luận văn Thạc sỹ chun ngành Thú y với tên đề tài “ðánh giá thực trạng đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường số trang trại chăn nuôi vịt, ngan số tỉnh miền bắc” ðể hoàn thành khóa luận cơng trình nghiên cứu này, tơi nhận dạy bảo tận tình định hướng giảng viên hướng dẫn TS Lại Thị Lan Hương, TS Nguyễn Thị Nga, quan tâm giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi tập thể giảng viên khoa Thú y - Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam, Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy phương Bộ môn vệ sinh thú y - Viện thú y Quốc Gia Nhân dịp cho phép trân trọng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến quan tâm giúp đỡ tận tình, q báu Qua tơi xin cảm ơn gia đình, đồng nghiệp bạn bè động viên, tạo điều kiện thời gian, vật chất tinh thần để tơi hồn thành tốt luận văn Một lần xin trân trọng cảm ơn! Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục viết tắt vi Danh mục bảng .vii Danh mục hình .viii MỞ ðẦU 1 ðặt vấn đề Mục tiêu nghiên cứu Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Khái qt tnh hình chăn ni vịt, ngan 1.1.1 Tình hình chăn ni vịt, ngan Việt Nam 1.1.2 ðặc điểm chất thải chăn nuôi vịt, ngan 1.2 Tác động chất thải chăn nuôi vịt, ngan đến vấn đề ô nhiễm môi trường 1.3 13 Tác động chất thải chăn nuôi vịt, ngan đến vấn đề dịch bệnh 1.4 Tình hình nghiên cứu biện pháp xử lý chất thải chăn nuôi vịt, ngan 15 1.4.1 Tình hình nghiên cứu nước 15 1.4.2 23 Tình hình nghiên cứu nước Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 28 2.1 28 ðối tượng, thời gian địa điểm nghiên cứu 2.2 Nội dung nghiên cứu 28 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 2.2.1 thải Nội dung 1: ðiều tra thực trạng ô nhiễm môi trường xử lý chất chăn nuôi vịt, ngan 28 2.2.2 Phân tích nồng độ khí thải , vi sinh vật chuồng nuôi vịt ngan tiêu nước thải 28 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 2.2.3 ðề xuất số giải pháp xử lý chất thải chăn nuôi vịt, ngan tập trung góp phần giảm thiểu nhiễm mơi trường 28 2.3 Phương pháp nghiên cứu 29 2.3.1 ðiều tra thực trạng ô nhiễm môi trường xử lý chất thải chăn nuôi vịt, ngan 29 2.3.2 ðề xuất giải pháp xử lý chất thải chăn nuôi vịt, ngan tập trung nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường 33 2.4 Phương pháp xử lý số liệu 33 Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 34 3.1 Kết điều tra thực trạng ô nhiễm môi trường xử lý chất thải chăn nuôi vịt, ngan 34 3.1.1 Tổng hợp số lượng phương thức chăn nuôi vịt, ngan tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang Hải Dương 34 3.1.2 Trình độ người chăn nuôi vịt, ngan 35 3.1.3 Số lượng vịt, ngan trang trại điều tra (Trung bình/trang trại) 37 3.1.4 ðặc điểm chuồng trại sử dụng nước chăn nuôi vịt, ngan 38 3.1.5 Cách xử lý chất thải lỏng chăn nuôi vịt, ngan 40 3.1.6 Cách xử lý chất thải rắn chăn nuôi vịt, ngan 43 3.1.7 Tình hình xử lý vịt, ngan ốm, chết 46 3.1.8 Nhận thức người chăn nuôi vịt, ngan ô nhiễm môi trường 47 3.2 Kết phân tích nồng độ khí thải , vi sinh vật chuồng nuôi vịt ngan tiêu nước thải 49 3.2.1 Kết nồng độ khí NH3 H2S chuồng nuôi vịt, ngan 49 3.2.2 Kết phân tích vi sinh vật chuồng ni vịt, ngan 50 3.2.3 Kết đánh giá mức độ ô nhiễm nước thải chăn nuôi vịt, ngan 51 3.2.4 Kết đánh giá mức độ ô nhiễm vi sinh vật nước thải 53 3.3 ðề xuất giải pháp xử lý chất thải nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường chăn nuôi vịt, ngan 55 3.3.1 Giải pháp kỹ thuật 55 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 3.3.2 Giải pháp quản lý 56 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 3.3.3 Giải pháp chế sách 57 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 59 Kết luận 59 Kiến nghị 60 TÀI LIỆU THAM KHẢO 61 PHỤ LỤC 65 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page DANH MỤC VIẾT TẮT FAO Tổ chức Lương thực & Nông nghiệp liên hợp quốc ( Food and Agriculture Organizaton) COD Chemical Oxygen Demand - nhu cầu oxy hóa học BOD Biochemical Oxygen Demand – nhu cầu ô xi sinh học N2O Ni tơ xít CH Khí methane S Lưu huỳnh H2S Hydrogen sulfide NO3 Ni trát P Phospho N Ni tơ VSV Vi sinh vật Cs Cộng TCN Tiêu chuẩn ngành TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam VAC Vườn ao chuồng KHCN Khoa học công nghệ BVMT Bảo vệ môi trường VFA Các hợp chất acid béo bay (Volatle fatty acids) EC Cộng đồng Châu Âu CFU Colony forming unit E.coli Escherichia coli TCVS Tiêu chuẩn vệ sinh Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận - Số lượng vịt, ngan tỉnh điều tra tương đối lớn, tổng lượng vịt, ngan nuôi nhiều tỉnh Bắc Giang Hải Dương với 3.826.000 4.130.000 Bắc Ninh số lượng vịt, ngan ni với 2.144.600 Phương thức chăn nuôi vịt, ngan tỉnh chủ yếu nuôi kết hợp nuôi cạn thả hồ ao - Chuồng nuôi vịt, ngan Hải Dương xây dựng sơ sài nên tỷ lệ chuồng kiên cố thấp với 2,58%, Băc Ninh Bắc Giang xây dựng kiên cố nên tỷ lệ đạt: 6,33% 4,08%; - Các trang trại tỉnh điều tra khơng có khu xử lý chất thải chăn ni, nên chất thải chăn nuôi hầu hết trang trại chăn nuôi vịt, ngan không xử lý chế phẩm sinh học khơng có khu xử lý chất thải riêng biệt, phân vịt, ngan chuồng nuôi thường đưa thẳng ao nuôi cá với tỷ lệ: Bắc Ninh 86,76%; Bắc Giang 90,23% Hải Dương 88,57%; - Hàm lượng khí NH3 H2S chuồng ni vịt, ngan tỉnh Bắc Ninh 3 Bắc Giang vượt tiêu chuẩn cho phép 10ppm/m 5ppm/m Hải Dương lại không phát thấy loại khí này, têu vi sinh vật tỉnh Hải Dương lại cao tỉnh Bắc Ninh Bắc Giang, lượng vi khuẩn Coli phân chuồng nuôi đạt tiêu chuẩn 500 MPN/100ml không phát lượng vi khuẩn Salmonella, nguyên nhân chuồng trại cách xử lý phân tỉnh khác biệt nhau; - Ở Hải Dương têu nước thải BOD, COD, NO3, ni tơ, phospho, độ pH ngưỡng têu chuẩn cho phép: 300mg/l; 400mg/l; 5mg/l; 150mg/l 20mg/l tiêu vi khuẩn coliform coli phân vượt ngưỡng tiêu chuẩn cho phép 5000MNP/100ml; 500MNP/100ml Ở tỉnh Bắc Ninh Bắc Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 66 Giang têu nước thải BOD, COD, nito tổng số, phospho tổng số vượt ngưỡng cho phép tiêu vi khuẩn lại ngưỡng cho phép; Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 67 Kiến nghị - Xây dựng sách quản lý phù hợp trạng môi trường nguy gây ô nhiễm môi trường hoạt động chăn nuôi; - ðẩy mạnh công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ (KHCN) bảo vệ môi trường lĩnh vực: công nghệ xử lý chất thải chăn ni thủy cầm; - Có chế khuyến khích nhà khoa học nước đầu tư, nghiên cứu giải vấn đề môi trường cộm lĩnh vực chăn nuôi - thú y - ðẩy mạnh ứng dụng tiến kỹ thuật thân thiện với môi trường, sản xuất Tùy điều kiện cụ thể nơi để lựa chọn mơ hình phù hợp nhằm đảm bảo việc thu gom triệt để nguồn chất thải từ trình chăn ni, khơng để nguồn thải phát tán ngồi mơi trường, sử dụng số chế phẩm sinh học bổ sung vào thức ăn chất thải chăn ni nhằm hạn chế khí độc hại vi sinh vật có hại, giảm nhiễm mơi trường ; - Tuyên truyền, phổ biến thực thi Công ước quốc tế liên quan đến BVMT địa phương; - Hàng năm tổ chức hội thảo để tổng kết, đánh giác nội dung thực hiện, tồn cần khắc phục công tác bảo vệ môi trường đồng thời trao đổi kinh nghiệm công tác quản lý nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ Cục, Vụ, Viện, tỉnh thành phố; - Nâng cao lực thực chương trình, dự án phát triển chăn ni – thú y có liên quan đến mơi trường Học viện Nơng nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 60 TÀI LIỆU THAM KHẢO TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT Bùi Xuân An ( 2007) Nguy tác động đến môi trường trạng quản lý chất thải chăn nuôi vùng ðông Nam Bộ, ðại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Bộ Nơng nghiệp Phát triển nông thôn (2011) Thông tư số 27/2011/BNNPTNT Quy định quy chế thủ tục cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại Lê Văn Căn (1976) Sổ tay phân bón Nhà xuất nơng nghiệp Tr 33-35 Nguyễn Hoài Châu (2007) An toàn sinh học- yếu tố quan trọng hàng đầu chăn ni tập trung Nguyễn Thị Chinh, Nguyễn Quang Tính, Nguyễn Thị Hạnh (2010) Nghiên cứu số đặc tính Salmonella typhymurium Salmonella enteritdis đàn vịt Bắc Ninh, Bắc Giang Tạp chí khoa học kỹ thuật thú y, số Tr 28-33 Nguyễn Tiến Dũng, ðào Thị Thanh Vân, Bùi Ngọc An, Bùi Nghĩa Vượng, Nguyễn Thế Vinh, Nguyễn Viết Không, Ngô Thanh Long (2004) Nguồn gốc viruts cúm gia cầm H5N1 Việt Nam, năm 2003/2004 Tạp chí khoa học kỹ thuật thú y 11, tr 6-14 Hoàng Kim Giao (2007) Phát triển chăn nuôi với vấn đề bảo vệ môi trường Tạp chí khoa học Số Tr 21-22 Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Quốc Trị (dịch)- Viện chăn nuôi (2001) Các chiến lược giải ảnh hưởng tới môi trường gây sản phẩm phụ ngành chăn nuôi gia cầm Trần Xuân Hạnh (1998) Kết bước đầu nghiên cứu tnh hình nhiễm vi khuẩn Salmonella đàn vịt thành phố Hồ Chí Minh số tỉnh phụ cận Tạp chí khoa học thú y Số 1, tr 61-67 10 Võ Thị Hạnh cs (2005) Dùng chế phẩm sinh học để biến phân chuồng thành phân vi sinh 11 ðào Lệ Hằng (2008) Chăn nuôi trang trại: thực trạng gải pháp, thông tn chuyên đề Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Số 4/2008 Tr 16- 20 12 ðào Lệ Hằng (2009) Chất thải chăn nuôi – Những nguy ảnh hưởng tới sức khỏe người vật nuôi Báo cáo Hội thảo “Chất thải chăn nuôi vấn đề ô nhiễm môi trường” 13 Hồ Thị Kim Hoa, Lê Thanh Hiền, Trần Thị Dân ( 2005) Tình hình quản lý chất thải chăn nuôi số huyện TP.Hồ Chí Minh tỉnh lân cận 14 ðỗ Ngọc Hòe (1996) Một số tiêu vệ sinh nguồn nước chăn ni Hà Nội, luận án phó tiến sĩ Khoa học nông nghiệp, ðại học Nông nghiệp I- Hà Nội 15 Nguyễn Ngọc Huân, Trần Xuân Hạnh, Tô Thị Phấn (2006) Xác định lưu hành Salmonella đàn vịt VC Super- M nuôi trại vịt giống Vigova Tạp chí chăn ni số Tr 69-72 16 Lăng Ngọc Huỳnh (2005) Vệ sinh môi trường chăn nuôi Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 61 17 Dương Nguyên Khang (2009) Báo cáo khoa học Hội thảo “Chất thải chăn nuôi – Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 62 Hiện trạng giải pháp Trường ðại học Nông nghiệp I Hà Nội 18 Trịnh Xuân Lai (2000) Tính tốn thiết kế cơng trình xử lý nước thải Nhà xuất Xây dựng Hà Nội Tr 105-108 19 Tơn Thất Lãng (2005) Mơ hình xử lý kỵ khí tốc độ cao ứng dụng xử lý nước thải 20 Nguyễn Thị Ngọc Liên (2005) ðánh giá số tiêu chuồng nuôi sử dụng chế phẩm EM chăn nuôi vịt Trung tâm nghiên cứu chăn nuôi vịt ðại Xuyên 21 Nguyễn Thị Ngọc Liên (2005) Tuyển tập cơng trình nghiên cứu chuyển giao tiến kỹ thuật chăn nuôi vịt, ngan 1980-2005 Nhà xuất nông nghiệp 2005, trang 230-233 22 Nguyễn Thị Ngọc Liên (1997) Nghiên cứu số đặc điểm dịch tễ học bệnh phó thương hàn vịt tỉnh Hà Tây biện pháp phòng trị Luận văn thạc sĩ khoa học Trường đại học Nông nghiệp, Hà Nội 23 Nguyễn Thị Hoa Lý, Hồ Thị Kim Hoa (2004) Một số điều cần ý sát trùng phòng bệnh thú y Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thú y, tập XI Tr 301-303 24 Lương ðức Phẩm (2009) Công nghệ xử lý nước thải biện pháp sinh học Nhà xuất Giáo dục Việt Nam Tr 23-25 25 ðào Ngọc Phong (1979) Ơ nhiễm mơi trường từ hoạt động chăn nuôi NXB khoa học kỹ thuật Tr 33-37 26 Lâm Vĩnh Sơn, Nguyễn Trần Ngọc Phương (2011) Nghiên cứu nâng cao hiệu xử lý nước thải chăn ni mơ hình Biogas có bổ sung bã mía Kỷ yếu Hội nghị khoa học Mơi trường Công nghệ sinh học năm 2011 Tr 89-105 27 Cao Trường Sơn, Lương ðức Anh, Hoàng Khai Dũng Hồ Thị Lam Trà (2010) ðánh giá chất lượng nước mặt xã Lai Vu, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương Tạp chí khoa học phát triển 2010, tập số Tr 296-303 28 Cao Trường Sơn, Lương ðức Anh, Vũ ðình Tơn Hồ Thị Lam Trà (2011) ðánh giá mức độ ô nhiễm nước mặt trang trại chăn nuôi địa bàn tỉnh Hưng Yên Tạp chí khoa học phát triển 2011 Tập số Tr 393-401 29 Tiêu chuẩn quy trình ngành thú y- Bộ Nông nghiệp PTNT Nhà xuất Nông nghiệp Tr 78-80 30 Nguyễn Như Thanh, Bùi Quang An, Trương Quang (2001) Giáo trình dịch tễ học thú y Nhà xuất Nông nghiệp Tr 39-41 31 Nguyễn Xn Thành (2003) Giáo trình Cơng nghệ vi sinh vật sản xuất nông nghiệp xử lý ô nhiễm môi trường Nhà xuất nông nghiệp.Tr 103-10 32 Phùng ðức Tiến, Nguyễn Duy ðiều, Hoàng Văn Lộc, Bạch Thị Thanh Dân (2009) ðánh giá thực trạng ô nhiễm mơi trường chăn ni Tạp chí Khoa học kỹ thuật chăn nuôi số Tr 67-69 33 Phạm Văn Toản CTV (2000) Báo cáo tổng kết đề tài KHCN.04.04: Nghiên cứu cơng nghệ sản xuất phân bón vi sinh đa chủng, phân bón chức phục vụ chăm sóc trồng cho số vùng sinh thái Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nơng nghiệp Page 63 34 Vũ ðình Tơn, Lại Thị Cúc, Phạm Văn Duy (2008) ðánh giá hiệu xử lý chất thải bể Biogas số trang trại chăn nuôi vùng ðồng sông Hồng Tạp chí khoa học phát triển 2008 Tập số 6, tr 556-561 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 64 35 Vũ ðình Tơn, Nguyễn Văn Duy, Hồ Thị Lam Trà, Lê Hữu Hiếu, ðào Tiến Khuynh (2009) Xử lý sử dụng chất thải hệ thống chăn ni trang trại tỉnh Hưng n Tạp chí chăn nuôi, số Tr 43-46 36 Hồ Lam Trà, Cao Trường Sơn Trầ Thị Loan (2008) Ảnh hưởng chăn ni gia cầm hộ gia đình tới chất lượng nước mặt Tạp chí Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn, số 10 tháng 10/2008 Tr 55-60 37 ðinh Xuân Tùng (2008) Các hệ thống chăn nuôi vịt ðồng sông Hồng Việt Nam 38 Trịnh Quang Tuyên, Nguyễn Quế Cơi, Nguyễn Thị Bình, Nguyễn Tiến Thơng ðàm Tuấn Tú (2010) Tạp chí khoa học Cơng nghệ chăn nuôi, số 23 tháng 4/2010 Tr 22-24 TÀI LIỆU TIẾNG ANH 39 A.C.Van Haandel,G.Letnga (2002) Anaerobic sewage: established technologies and perspectives Wat Sci Technol Vol.45.No.10, pp181-186] 40 Cambra-López, M., T Hermosilla., H T L Lai., M Montero., A J A Aarnink., & N W M Ogink Source identification and quantifcation of particulate matter emitted from livestock houses In International Symposium on Air Quality and Manure Management for Agriculture, 2010 (Vol CD-Rom Proceedings of the 13-16 September 2010 Conference): ASABE Publication 41 Dawkins, M S., C A Donnelly, and T A Jones (2004) duck welfare is influenced more by housing conditions than by stocking density Nature 427:342–344 42 De Wilde, W and Geenens, D (2003) Optimisaton of green wastewater treatment technologies Het Ingenieursblad, 10/11 (in Dutch) 43 Greg Johnsona, Dr Brad Culkin Ph.D a, Larry Stowella (2003) Membrane Filtration of Manure Wastewater, Vol 45 44 Haustein A T, Gilman R H, Skilicorn P W, Verara V, Guevara V, GastanaduyA (1990) Duckweed, a useful strategy for feeding chickens: performance of layers Poultry Science 69, pp 1835-1844 45 Haustein A T, Gilman R H and Ventura G (1987) Safety and efficacy of sewage grown Lemna as a protein source for ducks 6340 Sunny, Spring Columbia, Maryland 2104 46 Hammer, D.A (1989) Constructed wetlands for wastewater treatment: Municipal industrial, and agricultural Lewis Publishers, Chelsea, ML.831p 47 Iverson, M., Kirychuk, S., Drost, I.L., Jacobson (2000) Human health effects of dust expose in animal confinement buildings Journal of Agricultural Safety and Health 6, 283-286 48 Jongbloed, A.W & Lenis, N.P (1998a) Environmental concerns about animal manure Journal of Animal Science 76(10), 2641 – 2648 49 Lai, H T L , A.J.A Aarnink, M Cambra Lopez, T.T.T Huynh, H.K Parmenter, P.W.G Groot Koerkamp 2014 Size distribution of airbone particles in animal houses Agric Eng Int: CIGR Journal, 16(3): 28 - 42 50 Liangwei Deng, Ping Zheng, Ziai Chen, Qaisar Mahmood (2007) Improvement in post-treatment of digested swine wastewater, 5/2007 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 65 51 Nicholas P Cheremisinoff treatment technologies,2001 (2001) Handbook Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp of wtare and wastewater Page 66 52 Schiffman, S.S., Bennett, J.L., Raymer, J.H (2001) Quantification of odors and odorants from duck operations in North Carolina Agricultural and Forest Meteorology 108, 213-240 53 Sebastiaf PUIG BROCH (2008) Operaton and Control of SBR Processes for Enhenced Biological Nutriel Remove from wastewater Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 67 PHỤ LỤC Phụ lục Hình ảnh trang trại chăn ni vịt, ngan nằm cạnh khu dân cư ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt người dân Phụ lục Hình ảnh phân vịt, ngan thải trực tiếp ao, hồ nuôi cá Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 68 Phụ lục Hình ảnh phân vịt, ngan thải trực tiếp cống rãnh gây ô nhiễm môi trường xung quanh trang trại Phụ lục Hình ảnh nước chăn nuôi vịt, ngan bị ô nhiễm Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nơng nghiệp Page 69 Phụ lục Hình ảnh lấy mẫu nước ao nuôi vịt, ngan trang trại điều tra Phụ lục Hình ảnh lấy mẫu phân chuồng nuôi vịt, ngan trang trai điều tra Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 70 Phụ lục Yêu cầu vệ sinh thú y không khí chuồng ni TT Chỉ têu ðơn vị tính Giới hạn tối đa Vi khuẩn hiếu khí NH3 ppm 10 H 2S ppm VK/m 10 /m Phương pháp thử TCVN 6187-1996 (ISO 9308-1990) TCVN 6620:2000 Phụ lục Yêu cầu tiêu chuẩn nước thải chăn ni TT Tên tiêu ðơn vị tính Giới hạn tối đa Phương pháp thử Coliform tổng số MPN/100ml 5000 TCVN 6187-1996 (ISO 9308-1990) Coli phân MPN/100ml 500 TCVN 6187-1996 (ISO 9308-1990) Salmonella MPN/50ml KPH SMEWW 9260B Ghi chú: KPH - Không phát Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 71 Phụ lục Tiêu chuẩn vệ sinh nước thải chăn nuôi (TCN 678-2006) Tên tiêu ðơn v ị tính Giới han tối đa Phương pháp thử 6-8 TCVN 6492:1999 TT pH khoảng Sulfur hòa tan mg/l Nito tổng số mg/l 150 Phot tổng số mg/l 20 TCVN 6202:1996 Amoni (theo H3) mg/l TCVN 6620: 2000 Nhu cầu oxy hóa học (COD) mg/l 400 TCVN 6195:1996(ISO 9298-1989 Nhu cầu oxy hóa mg/l 300 TCVN 4566-1988 Tổng số chất rắn lơ lửng 500 TCVN 6625:2000(ISO 969 -1992 mg/l Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp TCVN 6637:2000 Page 72 ... giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường số trang trại chăn nuôi vịt, ngan số tỉnh miền bắc Mục tiêu nghiên cứu - ðánh giá thực trạng ô nhiễm môi trường việc xử lý chất thải trang trại chăn nuôi. .. chuyên ngành Thú y với tên đề tài “ðánh giá thực trạng đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường số trang trại chăn nuôi vịt, ngan số tỉnh miền bắc ðể hồn thành khóa luận cơng trình nghiên... trại chăn nuôi vịt, ngan số tỉnh miền bắc - ðề xuất số giải pháp nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường chăn nuôi vịt, ngan Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong một số trang trại chăn nuôi vịt, ngan tại một số tỉnh miền bắc , Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong một số trang trại chăn nuôi vịt, ngan tại một số tỉnh miền bắc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay