Đánh giá thực trạng công tác dồn điền đổi thửa phục vụ xây dựng nông thôn mới ở huyện trực ninh tỉnh nam định

178 5 0
  • Loading ...
1/178 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 09:49

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM -*** - CAO TRUNG KIÊN ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC DỒN ĐIỀN ĐỔI THỬA PHỤC VỤ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở HUYỆN TRỰC NINH TỈNH NAM ĐỊNH LUẬN VĂN THẠC SĨ HÀ NỘI, NĂM 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM -*** - CAO TRUNG KIÊN ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC DỒN ĐIỀN ĐỔI THỬA PHỤC VỤ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở HUYỆN TRỰC NINH TỈNH NAM ĐỊNH CHUYÊN NGÀNH : QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI MÃ SỐ: 60.85.01.03 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS CAO VIỆT HÀ HÀ NỘI, NĂM 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tơi xin cam đoan thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày 18 tháng năm 2015 Tác giả luận văn Cao Trung Kiên Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page i LỜI CẢM ƠN Trong suốt trình học tập thực đề tài, nhận giúp đỡ, ý kiến đóng góp, bảo quý báu thầy giáo, cô giáo khoa Quản lý đất đai, Học viện Nơng Nghiệp Việt Nam Để có kết nghiên cứu này, cố gắng nỗ lực thân, tơi nhận hướng dẫn chu đáo, tận tnh PGS.TS Cao Việt Hà – Khoa Quản lý đất đai người hướng dẫn cho thực định hướng đề tài hoàn thiện luận văn Trong thời gian nghiên cứu đề tài, nhận giúp đỡ, tạo điều kiện UBND huyện Trực Ninh, Phòng Tài ngun Mơi trường, Phòng Nơng nghiệp phát triển nông thôn, Chi cục thống kê huyện, phòng ban nhân dân xã, thị trấn huyện Trực Ninh; anh chị em bạn bè đồng nghiệp; động viên, tạo điều kiện gia đình, người thân quan nơi cơng tác Với lòng biết ơn, tơi xin chân thành cảm ơn giúp đỡ quý báu đó! Hà Nội, ngày 18 tháng năm 2015 Tác giả luận văn Cao Trung Kiên Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC BẢNG vi DANH MỤC HÌNH vii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT viii MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài 2 Mục đích yêu cầu 2.1 Mục đích 2.2 Yêu cầu Chương 1: TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Cơ sở lý luận dồn điền đổi đất nông nghiệp 1.1.1 Manh mún đất đai cần thiết phải dồn điền đổi 1.1.2 Tác động dồn điền đổi tới sử dụng đất nông nghiệp 10 1.1.3 Vai trò dồn điền đổi xây dựng nông thôn 11 1.2 Những nghiên cứu công tác dồn điền đổi giới Việt Nam 12 1.2.1 Những nghiên cứu dồn điền đổi giới 12 1.2.2 Kết thực dồn điền đổi Việt Nam 19 1.2.3 Tình hình dồn điền đổi đất nơng nghiệp tỉnh Nam Định 23 Chương 2: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 26 2.1 Đối tượng 26 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 2.2 Phạm vi 26 2.3 Nội dung nghiên cứu 26 2.3.1 Đánh giá điều kiện tự nhiên thực trạng phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2010 - 2014 26 2.3.2 Tình hình quản lý sử dụng đất huyện Trực Ninh giai đoạn 2010 - 2014 26 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 2.3.3 Thực trạng công tác dồn điền huyện Trực Ninh phục vụ xây dựng nông thôn 26 2.3.4 Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng đất nông nghiệp sau dồn điền đổi địa bàn huyện Trực Ninh 27 2.4 Phương pháp nghiên cứu 27 2.4.1 Phương pháp chọn điểm nghiên cứu 27 2.4.2 Phương pháp điều tra thu thập số liệu thứ cấp 28 2.4.3 Phương pháp điều tra số liệu sơ cấp 28 2.4.4 Phương pháp thống kê, xử lý phân tích số liệu 28 2.4.5 Phương pháp khảo sát thực địa 28 Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 29 3.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội địa bàn huyện 29 3.1.1 Điều kiện tự nhiên 29 3.1.2 Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội 34 3.1.3 Dân số, lao động, việc làm thu nhập 39 3.1.4 Thực trạng phát triển sở hạ tầng 40 3.2 Tình hình quản lý sử dụng đất huyện Trực Ninh giai đoạn 2010 - 2013 44 3.2.1 Tình hình quản lý đất đai 44 3.2.2 Biến động sử dụng đất giai đoạn 2010 - 2013 50 3.2.3 Tình hình biến động đất nơng nghiệp 53 3.3 Thực trạng công tác dồn điền đổi huyện Trực Ninh phục vụ xây dựng nông thôn 55 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 3.3.1 Cơ sở pháp lý việc dồn điền đổi đất nông nghiệp địa bàn huyện Trực Ninh tỉnh Nam Định 55 3.3.2 Tổ chức thực công tác dồn điền đổi đất nông nghiệp 57 3.3.3 Kết thực sách “dồn điền đổi thửa” đất nông nghiệp phục vụ xây dựng nông thôn địa bàn huyện 60 3.3.4 Đánh giá hiệu công tác dồn điền đổi phục vụ xây dựng nông thôn 66 3.3.5 Ý kiến người dân việc thực công tác dồn điền đổi 75 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 3.4 Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng đất nông nghiệp sau dồn điền đổi địa bàn huyện Trực Ninh 76 3.4.1 Tồn tại, hạn chế sử dụng đất sau dồn điền đổi địa bàn huyện Trực Ninh 77 3.4.2 Các giải pháp nâng cao hiệu sử dụng đất nông nghiệp sau dồn điền đổi địa bàn huyện Trực Ninh 78 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 80 Kết luận 80 Kiến nghị 81 TÀI LIỆU THAM KHẢO 82 PHỤ LỤC 85 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1: Thực trạng manh mún đất đai năm 2010 Bảng 1.2 Tình hình biến động số lượng quy mô trang trại nông nghiệp số nước Châu Âu 18 Bảng 3.1: Một số tiêu kinh tế chủ yếu huyện Trực Ninh giai đoạn 2010 - 2014 35 Bảng 3.2: Diện tích số loại trồng huyện Trực Ninh giai đoạn 2010 2014 36 Bảng 3.3: Một số tiêu dân số, nguồn nhân lực thời kỳ 2010 - 2014 39 Bảng 3.4 Lao động cấu lao động huyện Trực Ninh .40 Bảng 3.5 Tổng hợp trạng đường giao thông nông thôn huyện Trực Ninh 41 Bảng 3.6: Thực trạng ruộng đất nông nghiệp huyện Trực Ninh trước sau dồn điền đổi 63 Bảng 3.7: Tình hình sử dụng đất trước sau DĐĐT xã điều tra 66 Bảng 3.8: Ý kiến người dân trình sản xuất sau thực DĐĐT 67 Bảng 3.9: Số lượng cánh đồng mẫu lớn qua năm .68 Bảng 3.10: Quá trình phát triển trang trại giai đoạn 2010 -2014 69 Bảng 3.11: Số lượng gia súc, gia cầm huyện Trực Ninh năm 2010 năm 2014 70 Bảng 3.12: Giao thông thủy lợi nội đồng huyện Trực Ninh .71 Bảng 3.13: Đánh giá người dân tác động DĐĐT đến giảm chi phí trực tiếp cho sản xuất nơng nghiệp 72 Bảng 3.14: Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp năm 2010 năm 2014 73 Bảng 3.15: Ý kiến người dân việc đầu tư cho sản xuất sau DĐĐT 74 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page PHỤ LỤC 3: TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG ĐẤT NƠNG NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2010 – 2013 Năm 2010 STT Chỉ tiêu Mã Tổng diện tích đất nơng nghiệp Đất sản xuất nông nghiệp 1.1 Đất trồng hàng năm 1.1.1 Đất trồng lúa NNP LUA Cơ Diện Cơ động tích cấu tích cấu (2014/ (ha) (%) (ha) (%) 2010) 8.958,70 CHN Biến Diện 9.977,89 SXN Năm 2013 100 89,79 8.168,63 7.858,31 9.943,08 8.927,27 81,87 78,76 89,78 8.137,42 7.829,63 -34,81 100 -31,43 -31,21 81,84 78,74 -28,68 - Đất chuyên trồng lúa nước LUC 7.826,22 - Đất trồng lúa nước lại LUK 32,09 HNK 310,32 3,11 307,79 3,10 -2,53 BHK 310,32 3,11 307,79 3,10 -2,53 1.1.2 Đất trồng hàng năm khác - Đất trồng hàng năm khác 78,44 0,32 7.797,66 31,97 -28,56 78,42 0,32 -0,12 1.2 Đất trồng lâu năm CLN 790,07 7,92 789,85 7,94 -0,22 1.2.1 Đất trồng lâu năm khác LNK 790,07 7,92 789,85 7,94 -0,22 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 997,90 10,00 994,52 10,00 -3,38 TSN 997,90 10,00 994,52 10,00 -3,38 NKH 21,29 0,21 21,29 0,21 0,00 2.1 Đất nuôi trồng thuỷ sản nước Đất nông nghiệp khác Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 88 PHỤ LỤC 4: MỘT SỐ THÔNG TIN VỀ CƠ BẢN VỀ CÁC HỘ ĐIỀU TRA Phân loại hộ theo số Tổng số Chỉ tiêu ĐVT Số lượng =7 Cơ cấu (%) Số lượng 4 Tổng số hộ Hộ 100 Tuổi bình quân chủ hộ Tuổi 44,57 44,57 4 1 2 1 3 100 75 75 45 21 45 21 42 42 50 Cơ cấu (%) 50 Trình độ chủ hộ Tiểu học Người THCS Người 75 75 57 57 15 15 THPT Người 21 21 17 17 4 Trên THPT Người 0 0 Mức kinh tế 0 Giàu Hộ 15 15 10 10 5 Trung bình Hộ 72 72 57 57 13 13 2 Nghèo Hộ 13 13 8 3 2 Nhân bình quân/hộ Lao động bình quân/hộ Khẩu 4,08 4,08 3,59 3,59 5,29 5,29 Người/hộ 2,96 2,96 2,81 2,81 3,35 3,35 3,72 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp 3,72 Page 89 PHỤ LỤC 5: NỘI DUNG PHỎNG VẤN CÁC HỘ GIA ĐÌNH XÃ TRỰC CHÍNH VÀ XÃ TRỰC HÙNG Trực Chính Nội dung vấn ý kiến nông hộ Số hộ Số hộ Tỷ lệ (%) Trực Hùng Số hộ Tỷ lệ (%) Tổng số hộ vấn Tình hình đất nông nghiệp hộ 1.1 Thay đổi diện tích? - Số hộ trả lời: Có thay đổi - Số hộ trả lời: Không thay đổi 100 50 100 50 100 30 70 21 29 42 58 41 18 82 1.2 Thay đổi số thửa? - Số hộ trả lời: Có thay đổi - Số hộ trả lời: Không thay đổi Thay đổi bước trình sản xuất? - Số hộ trả lời: Thuận lợi - Số hộ trả lời: Không thay đổi - Số hộ trả lời: Kém thuận lợi 75 25 45 90 10 30 20 60 40 Dồn điền đổi có nâng cao hiệu cho sản xuất hộ gia đình khơng? - Số hộ trả lời: Có - Số hộ trả lời: Khơng - Số hộ trả lời: Không thay đổi Sau dồn điền đổi chi phí trực tiếp cho q trình sản xuất giảm khâu - Số hộ trả lời: Làm đất - Số hộ trả lời: Thuỷ lợi - Số hộ trả lời: Thu hoạch - Số hộ trả lời: Vận chuyển nơng sản Ơng (bà) nhận xét quy trình thực dồn điền đổi địa phương? - Số hộ trả lời: Đúng quy trình - Số hộ trả lời: Chưa quy trình Ông (bà) nhận thấy việc thực dồn điền đổi có đảm bảo cơng khai, minh bạch khơng? - Số hộ trả lời: Có - Số hộ trả lời: Không 88 12 47 94 41 82 18 85 11 44 3 88 6 41 82 16 0 75 81 85 87 41 45 40 47 82 90 80 94 34 36 45 40 68 72 90 80 100 50 100 50 100 99 49 98 50 100 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 90 Theo ông (bà) việc thực dồn điền đổi phục vụ xây dựng nơng thơn địa phương có mang tính thiết thực, phù hợp với địa phương khơng? 0 - Số hộ trả lời: Có 99 49 98 50 100 - Số hộ trả lời: Không 1 0 0 Sau dồn điền đổi gia đình cấp đổi GCN QSDĐ chưa? - Số hộ trả lời: Đã cấp - Số hộ trả lời: Chưa cấp Gia đình có đồng ý với phương án chuyển đổi ruộng đất xã khơng? - Số hộ trả lời: Có - Số hộ trả lời: Không - Số hộ trả lời: Không ý kiến 100 50 0 100 50 0 100 0 10 Sau dồn điền đổi gia đình có muốn nhận thêm đất để phát triển sản xuất không? - Số hộ trả lời: Có 17 11 22 12 - Số hộ trả lời: Không 83 39 78 44 88 11 Sau dồn điền đổi gia đình có muốn chuyển nhượng hay cho thuê đất giao để chuyển nghề khác không? 0 - Số hộ trả lời: Có - Số hộ trả lời: Không - Số hộ trả lời: Không ý kiến 12 Sau dồn điền đổi gia đình đầu tư cho sản xuất? 23 72 17 31 34 62 41 12 82 - Số hộ trả lời: Đầu tư cải tạo đất - Số hộ trả lời: Mua sắm máy móc, cơng cụ sản xuất 76 44 88 32 64 35 21 42 14 28 - Số hộ trả lời: Không thay đổi 21 12 15 30 75 43 86 32 64 56 35 70 21 42 81 47 94 34 68 13 16 10 13 Gia đình có kiến nghị hay nguyện vọng để cải thiện điều kiện sử dụng đất nông nghiệp địa phương sau dồn điền đổi thửa? - Số hộ trả lời: Tư vấn kỹ thuật canh tác - Số hộ trả lời: Tư vấn hỗ trợ chuyển đổi cấu trồng vật nuôi - Số hộ trả lời: Hỗ trợ vốn để mở rộng sản xuất - Số hộ trả lời: Nguyện vọng khác Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 91 PHỤ LỤC 6: TỔNG HỢP ĐẤT NƠNG NGHIỆP NGỒI ĐỒNG TRƯỚC VÀ SAU DỒN ĐIỀN ĐỔI THỬA CỦA 21 XÃ, THỊ TRẤN Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 92 STT Xã, thị trấn Trực Nội Trực Hùng Trực Đại Trung Đông Trực Khang Trực Hưng Trực Thanh Số xóm Diện tích (ha) UBND xã quản lý Tổng số địa 632 Chủ sử dụng Hộ gia đình, CN Hộ DT Tổng số phụ Trong Hộ Hộ Hộ Hộ 19 366,20 1601 351,44 14,76 19 366,20 1709 332,09 34,11 19 366,20 1709 332,09 34,11 25 291,97 2279 267,92 24,05 25 291,97 2309 258,60 33,37 25 291,97 2257 258,60 33,37 1093 3490 1155 971 131 21 537,76 3435 505,22 32,54 2422 12625 209 634 884 762 21 537,76 3788 484,79 52,97 1561 1404 648 175 21 537,76 3897 484,21 53,55 1682 28 500,22 4004 464,03 36,19 744 28 500,22 4096 455,07 45,15 28 500,22 4069 455,07 45,15 744 6680 1728 2091 230 20 14 290,73 1590 274,19 16,54 897 4309 363 329 380 442 14 290,73 1646 253,94 36,79 3271 478 766 363 14 290,73 1641 254,43 36,30 846 3102 488 876 246 31 18 344,59 1566 330,59 14,00 770 6174 213 164 288 318 18 344,59 1645 310,52 34,07 3018 524 920 218 18 344,59 1748 310,48 34,11 770 3424 529 829 325 63 15 335,62 1626 312,74 22,88 862 782 169 15 335,62 1779 297,74 37,88 15 335,62 1861 297,74 37,88 Hộ Hộ 6009 65 189 421 486 307 114 3843 450 797 255 85 64 39 12 599 3843 450 797 255 85 64 39 12 1225 3845 959 1084 226 10 3490 7013 7469 12313 6467 840 1246 1594 945 1398 280 186 77 336 142 1340 675 346 27 397 584 2518 634 1220 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nơng nghiệp 625 Bình qn thửa/h ộ Hộ 12 thử a 3,75 7 131 13 Sau dồn điền Trước dồn điền Theo phương án Sau dồn điền 3,68 1,85 39 Sau dồn điền 3,08 Trước dồn điền 1,58 76 43 Theo phương án 1,64 Sau dồn điền 2,71 Trước dồn điền 1,99 Theo phương án 1,89 265 147 111 38 14 Sau dồn điền 3,94 1,83 Trước dồn điền Theo phương án 1,92 1,96 2,52 1,33 16 Theo phương án 2,25 35 Ghi Trước dồn điền 2,25 1,69 484 1295 278 Hộ 11 thử a 1,55 1598 1195 Hộ 10 thử a 1,51 174 4094 12 Hộ thử a 118 2125 2363 Hộ thử a Hộ 1,35 Trước dồn điền Theo phương án Sau dồn điền Trước dồn điền Theo phương án Sau dồn điền Page 93 10 11 12 13 14 15 16 Việt Hùng Trực Phú Trực Thắng Cổ Lễ Trực Chính Trực Tuấn Trực Mỹ Trực Thái Trực Cường 22/25 455,79 2520 433,05 22,74 22/25 455,79 2532 411,18 44,61 22/25 455,79 2575 411,30 44,49 939 16 406,88 1994 359,07 47,81 1142 16 406,88 1991 346,11 60,77 16 406,88 2041 346,11 60,77 14 313,66 2318 297,44 16,22 14 313,66 2579 285,01 28,65 14 313,66 2663 284,77 28,89 234,47 2048 203,35 31,12 234,47 2067 201,48 32,99 234,47 2243 201,72 32,75 279,98 1665 231,91 48,07 279,98 1866 218,38 61,60 279,98 1872 218,41 61,57 15 382,71 1716 366,09 16,62 15 382,71 1716 353,49 29,22 15 382,71 1534 354,22 28,49 14 346,65 1496 325,17 21,48 14 346,65 1611 308,91 37,74 14 346,65 1321 308,96 37,69 561 15 497,00 2462 459,77 37,23 1612 15 497,00 2937 441,95 55,05 15 497,00 2530 441,98 55,02 1584 14 419,59 2273 392,95 26,64 1581 14 419,59 2273 378,76 40,83 14 419,59 2.602 378,76 40,83 1034 20052 151 242 568 1545 301 118 5136 748 1262 428 105 32 3390 1039 619 247 75 12 2679 1415 464 112 Theo phương án 637 2653 1491 488 62 Sau dồn điền 1217 5616 488 756 732 4588 990 1169 420 1215 4627 1099 1164 400 580 3274 1149 632 217 3003 1287 624 156 580 3129 1494 612 137 316 6809 202 245 152 3863 558 619 689 318 3425 429 1334 108 636 8657 116 192 212 229 3150 282 1434 543 2906 294 1108 132 573 3771 225 407 724 2858 407 1161 43 2457 376 765 169 11 11462 90 172 285 552 5358 1200 1116 558 63 5085 787 1010 529 7955 228 424 4087 710 4746 1136 5033 1506 295 446 1641 457 243 90 37 20 Trước dồn điền Theo phương án 42 Sau dồn điền Trước dồn điền Trước dồn điền Theo phương án Sau dồn điền 41 Trước dồn điền 1 Theo phương án Sau dồn điền 150 435 Trước dồn điền 481 Theo phương án Sau dồn điền 230 195 200 193 Trước dồn điền 149 Theo phương án Sau dồn điền Trước dồn điền 140 Theo phương án Sau dồn điền 623 443 133 21 588 456 311 167 1328 219 16 920 426 109 208 72 11 Trước dồn điền Theo phương án Sau dồn điền 71 19 Trước dồn điền Theo phương án 10 1 Sau dồn điền 20 T r ự c T 21 Cát Thành Tổ ng P h n g Liêm Hải Đ T r ự c Đ o 11/12 296,00 1.745 275,15 20,85 730 4514 281 699 457 133 126 41 2,59 Trước dồn điền 23/24 476,25 dồn điền 4.010 423,90 52,35 510 5842 2434 1339 218 19 19/22 344,87 Trước dồn điền 1.895 315,36 29,51 478 6206 214 290 632 439 19/22 344,87 phương án 1.996 308,11 36,76 613 1254 129 19/22 344,87 dồn điền 1.981 308,32 36,55 457 3265 815 1061 92 13 11/12 296,00 1.745 261,38 34,62 3133 560 982 203 1,80 Theo phương án 31/33 480,65 Trước dồn điền 2.843 445,95 34,70 1061 12858 200 407 362 602 31/33 480,65 phương án 3.018 425,47 55,18 31/33 480,65 dồn điền 3.219 422,86 57,79 1049 6919 1094 1109 13/25 235,85 Trước dồn điền 1.898 228,57 7,28 455 5570 278 520 496 13/25 235,85 phương án 2.196 221,86 13,99 3768 669 1422 85 13/25 235,85 dồn điền 2.247 221,30 14,55 615 3801 938 1103 169 7.837,44 46.750 Trước dồn điền 7.288,30 549,14 19.488 162.849 365 7.837,44 49.275 Theo phương án 6.978,92 858,52 365 7.837,44 Sau dồn điền 6.975,69 861,75 11/12 296,00 2.174 260,46 35,54 584 3590 1010 925 227 11 1,65 Sau dồn điền 23/24 476,25 3.776 448,34 27,91 521 13346 279 824 979 725 515 262 127 46 15 1 3,53 Trước dồn điền 23/24 476,25 3.776 424,08 52,17 8878 701 1441 1241 393 2,35 Theo phương án 365 3,48 50.194 3508 5824 89.195 17.672 88.107 861 7.050 18.400 21.309 1490 10.285 23.063 21.787 1,46 186 109 24 3,27 1,76 10.555 6.765 5.529 Theo 1,65 457 324 165 97 100 129 Sau 4,52 661 595 Sau 1,93 305 330 96 18 200 74 Theo 2,15 2,93 1,72 35 7.271 920 1.127 Sau Theo 1,69 5.059 64 305 4.428 39 75 1.553 12 14 754 398 180 28 Sau 1,81 1,76 Mã phiếu PHỤ LỤC 7: MẪU PHIẾU ĐIỀU TRA NÔNG HỘ PHIẾU ĐIỀU TRA NƠNG HỘ Huyện: Xã: Thơn: Họ tên chủ hộ: Tuổi: ………………… Dân tộc:……………………………… Giới tính: Nam, Nữ Trình độ: ……………… Loại hộ: Giàu = 1; Trung bình = 2; Nghèo = PHẦN I: THÔNG TIN CHUNG VỀ HỘ 1.1 Số nhân khẩu: người 1.2 Số lao động gia đình: người Số lao động phi nông nghiệp: người 1.3 Thu nhập hộ (triệu đồng) Lĩnh vực Năm 2010 Năm 2013 Trồng trọt Chăn nuôi Nghề khác Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 95 PHẦN II: TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐẤT NƠNG NGHIỆP CỦA HỘ 2.1 Tình hình đất nơng nghiệp hộ Chỉ tiêu Trước DĐĐT Sau DĐĐT Năm 2010 Năm 2013 Diện tích (m ) Số Diện tích (thửa) (m ) Số (thửa) I Tổng diện tích đất NN Đất trồng lúa Đất chuyên màu Đất trồng lâu năm Đất nuôi trồng thủy sản Đất lúa - cá II Nguồn gốc Đất giao Đất thuê, đấu thầu Đất cho thuê 2.2 Sau thực dồn điền đổi thửa, ông (bà) thấy sản xuất nơng nghiệp có thay đổi so với trước? Tiêu chí Làm đất Gieo trồng Chăm sóc Bảo vệ Giao thơng, thủy lợi nội đồng Áp dụng khoa học kỹ thuật Cơ cấu mùa vụ Thu hoạch Thuận lợi Không thay Kém thuận đổi lợi 2.3 Dồn điền đổi có nâng cao hiệu cho sản xuất hộ gia đình khơng? A Có B Không C Không thay đổi 2.4 Sau dồn điền đổi chi phí trực tiếp cho q trình sản xuất giảm khâu nào? Làm đất Thu hoạch Thuỷ lợi Vận chuyển nông sản PHẦN III: ĐÁNH GIÁ VỀ VIỆC THỰC HIỆN DỒN ĐIỀN ĐỔI THỬA CỦA ĐỊA PHƯƠNG 3.1 Ơng (bà) nhận xét quy trình thực dồn điền đổi địa phương? A Đúng quy trình B Chưa quy trình 3.2 Ơng (bà) nhận thấy việc thực dồn điền đổi có đảm bảo cơng khai, minh bạch khơng? A Có B Không 3.3 Theo ông (bà) việc thực dồn điền đổi phục vụ xây dựng nông thôn địa phương có mang tính thiết thực, phù hợp với địa phương khơng? A Có B Khơng 3.4 Sau dồn điền đổi gia đình cấp đổi giấy CNQSDĐ chưa? Đã cấp Chưa cấp 3.5 Gia đình có đồng ý với phương án chuyển đổi ruộng đất xã khơng? Khơng Có Khơng ý kiến Nếu câu trả lời “khơng” xin ơng/bà cho biết lý do:………………… …………………………………………………………………………… 3.6 Sau dồn điền đổi gia đình có muốn nhận thêm đất để phát triển sản xuất khơng? Khơng Có 3.7 Sau dồn điền đổi gia đình có muốn chuyển nhượng hay cho thuê đất giao để chuyển nghề khác không? Không Có Khơng ý kiến 3.8 Sau dồn điền đổi gia đình đầu tư cho sản xuất? Đầu tư cải tạo đất Mua sắm máy móc, cơng cụ sản xuất Khơng thay đổi 3.9 Gia đình chuyển đổi cấu sử dụng đất sau dồn điền đổi thửa? ………………………………………………………………………………….….………… ………………………………………………………………………….…………………… ……………………………………………………… 3.10 Gia đình có kiến nghị hay nguyện vọng để cải thiện điều kiện sử dụng đất nông nghiệp địa phương sau dồn điền đổi thửa? Tư vấn kỹ thuật canh tác Tư vấn hỗ trợ chuyển đổi cấu trồng vật nuôi Hỗ trợ vốn để mở rộng sản xuất Nguyện vọng khác…………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………… Trực Ninh, ngày tháng năm 2014 Chủ hộ ... Trực Ninh Nhằm đánh giá việc thực tác động công tác dồn điền đổi đến việc xây dựng nông thôn huyện Trực Ninh, tiến hành thực đề tài: Đánh giá thực trạng công tác dồn điền đổi phục vụ xây dựng nông. .. nghiệp phục vụ xây dựng nông thôn địa bàn huyện 60 3.3.4 Đánh giá hiệu công tác dồn điền đổi phục vụ xây dựng nông thôn 66 3.3.5 Ý kiến người dân việc thực công tác dồn điền đổi. ..BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM -*** - CAO TRUNG KIÊN ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC DỒN ĐIỀN ĐỔI THỬA PHỤC VỤ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở HUYỆN
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá thực trạng công tác dồn điền đổi thửa phục vụ xây dựng nông thôn mới ở huyện trực ninh tỉnh nam định , Đánh giá thực trạng công tác dồn điền đổi thửa phục vụ xây dựng nông thôn mới ở huyện trực ninh tỉnh nam định

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay