Đánh giá khả năng ứng dụng phương pháp ELISA để phân tích clenbuterol trong thịt lợn và thức ăn chăn nuôi lợn

105 7 0
  • Loading ...
1/105 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 09:49

BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT HỌC VIỆN NÔNG NGH IỆP VIỆT NAM **** NGUYỄN ðĂNG THẾ HƯNG ðÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP ELI SA ðỂ PHÂN TÍCH CLENBUTEROL TRONG THỊ T VÀ THỨC ĂN CHĂN NUÔI LỢN LUẬN VĂN THẠC SĨ Hà Nội – 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT HỌC VIỆN NÔNG NGH IỆP VIỆT NAM **** NGUYỄN ðĂNG THẾ HƯNG ðÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP ELI SA ðỂ PHÂN TÍCH CLENBUTEROL TRONG THỊ T VÀ THỨC ĂN CHĂN NUÔI LỢN Chuyên ngành Mã số : CHĂN NUÔI : 60.62.01.05 NGƯỜ I HƯỚNG DẪN KHOA HỌC : TS PHẠM KIM ðĂNG Hà Nội – 2015 LỜI CAM ðOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tơi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Tác giả Nguyễn ðăng Thế Hưng Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page i LỜI CẢM ƠN Sau thời gian học tập, nghiên cứu thực đề tài tốt nghiệp, ngồi nỗ lực thân, tơi nhận nhiều quan tâm giúp đỡ quý báu nhà trường, thầy giáo, cô giáo bạn đồng nghiệp Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới TS Phạm Kim ðăng, người động viên, hướng dẫn bảo tận tình cho suốt thời gian làm luận văn tốt nghiệp Tôi xin cảm ơn chân thành tới cán Phòng thí nghiệm Trung tâm, thầy giáo, giáo Bộ mơn Sinh lý – Tập tính động vật, Khoa Chăn nuôi & Nuôi trồng thủy sản, Học viện Nơng nghiệp Việt Nam góp ý bảo để luận văn tơi hồn thành Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn tới tập thể cán Trung tâm Khuyến nông tỉnh Hưng Yên, Sở Nơng nghiệp&PTNT Chi cục Thú y, phòng nơng nghiệp, trạm thú y chủ sở kinh doanh thức ăn chăn nuôi, hộ chăn nuôi lợn địa bàn tỉnh Hưng Yên, Thái Bình, Hải Dương, nơi tạo điều kiện giúp đỡ thực đề tài hoàn thành luận văn ðể hoàn thành luận văn này, tơi nhận động viên, khích lệ người thân gia đình bạn bè Tôi xin chân thành cảm ơn tnh cảm cao quý Tác giả Nguyễn ðăng Thế Hưng Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page ii MỤC LỤC LỜI ðOAN CAM LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC BẢNG VÀ HÌNH vi DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT viii MỞ ðẦU .1 TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Một số thông tin chung Clenbuterol 1.1.1 Cơ chế tác agonist .5 1.1.2 Dược động dụng học của β- β-agonists 1.1.3 Phân loại 1.2 Thông tin liên quan đến việc sử dụng Clenbuterol chăn nuôi 1.3 Tình hình nghiên cứu ngồi nước 15 1.3.1 Tình hình nghiên 15 cứu 1.3.2 Tình hình nghiên nước .16 1.4 nước cứu Các phương pháp phân tích kiểm tra chất kích thích sinh trưởng thức ăn sản phẩm chăn nuôi 17 1.4.1 Phương pháp Test) 17 1.4.2 Phương pháp xác .19 1.5 khẳng định sàng lọc định (Screening luợng Các qui định liên quan đến chất kích thích sinh trưởng Học viện Nơng nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page chăn ni 21 NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .24 2.1 24 ðối tượng, địa điểm thời gian nghiên cứu 2.1.1 ðối tượng 24 nghiên 2.1.2 ðịa điểm cứu 24 2.1.3 Thời gian .24 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp nghiên cứu nghiên cứu Page 2.2 Nguyên vật liệu, hóa chất thiết bị 24 2.3 Nội dung nghiên cứu 25 2.3.1 Một số đặc điểm hoạt động kinh doanh thức ăn chăn thuốc thú y số tỉnh vùng ðồng sông Hồng 25 2.3.2 Nghiên cứu đánh đánh giá khả phân tích phát Clenbuterol thịt lợn thức ăn chăn nuôi phương pháp ELISA 25 2.4 Phương pháp nghiên cứu 25 2.4.1 Phương pháp điều tra .26 2.4.2 Phương pháp tách chiết mẫu thức ăn chăn nuôi mẫu thịt 27 2.4.3 Phương pháp đánh giá tham số phương pháp 29 2.4.4 Phương pháp xử lý số liệu .30 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 31 3.1 Một số đặc điểm hoạt động kinh doanh thức ăn chăn nuôi thuốc thú y dùng chăn nuôi lợn số tỉnh địa bàn ðồng sông Hồng 31 3.1.1 Hoạt động kinh doanh thức ăn chăn nuôi 31 3.1.2 Hoạt động kinh doanh thuốc thú y 34 3.1.3 Quản lý nhà nước thức ăn chăn ni, hóa chất thuốc thú y 38 3.2 ðánh giá khả phân tích Clenbuterol thức ăn chăn ni thịt lợn phương pháp ELISA 39 3.2.1 Thăm dò tính ổn định phương pháp thông qua thử nghiệm xây Page Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp dựng đường chuẩn 39 3.2.2 Thăm dò ngưỡng phát kít ELISA 42 3.2.3 Kết xác định khả phát (CCβ) 44 3.2.4 Kết xác định độ đặc hiệu, độ chọn lọc độ xác thực phương pháp 47 3.2.5 Thử nghiệm phân tích mẫu củng cố mẫu thực khẳng định phương pháp sắc ký nồng độ khác 49 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page KẾT LUẬN VÀ ðỀ NGHỊ 52 4.1 Kết luận 52 4.1.1 Hoạt động kinh doanh thức ăn chăn nuôi thuốc thú y tỉnh thuộc địa bàn Vùng ðồng sông Hồng 52 4.1.2 Khả phát Clenbuterol phương pháp ELISA 52 4.2 ðề nghị 53 TÀI LIỆU THAM KHẢO 54 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Một số đặc điểm cấu tạo tính chất lý hóa Clenbuterol salbutamol Bảng 1.2 Kết kiểm tra giám sát sử dụng kháng sinh chất cấm năm 2014 14 Bảng 1.3 Giới hạn tồn dư tối thiểu cho phép (MRPL) phòng thí nghiệm tham chiếu ðức 21 Bảng 1.4 Quy định mẫu dương tính theo phương pháp định lượng 23 Bảng 2.1 Dung lượng mẫu điều tra 27 Bảng 2.2 Bố trí thí nghiệm xác định tham số phương pháp 30 Bảng 3.1 Kết đánh giá điều kiện kinh doanh đại lý cửa hàng thuốc thú y 36 Bảng 3.2 Kết kiểm tra tính ổn định đường chuẩn 40 Bảng 3.3 Kết thử tính ổn định phương pháp thông qua việc xây dựng đường chuẩn 42 Bảng 3.4 Kết xác định giới hạn phát phương pháp 43 Bảng 3.5 Kết phân tích mẫu trắng mẫu củng cố để xác định khả phát (CCβ) phương pháp 45 Bảng 3.6 Kết phân tích mẫu trắng mẫu củng cố clenbuterol nồng độ ppb mẫu thức ăn chăn nuôi lợn 48 Bảng 3.7 Kết phân tích mẫu trắng mẫu củng cố clenbuterol nồngPage độ Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp nghiên cứu cho thấy độ thu hồi đạt từ 72,4 đến 76,33% phân tích mẫu củng cố giải nồng độ từ đến ppb Như vậy, độ thu hồi, kết nghiên cứu cao so với kết nghiên cứu ðoàn Thị Khang cs (2006) Sở dĩ có khác biệt kít hệ cải thiện khác biệt giải nồng độ thử nghiên cứu phù hợp với khoảng tuyến tính đường chuẩn Bảng 3.9 Kết thử nghiệm phân tích mẫu củng cố nồng độ khác Nền mẫu Nồng độ củng cố (ppb) Kết phân tích (ppb) Mean SD ðộ thu hồi (%) Thức ăn chăn 0,15 0,132 0,011 88,22 nuôi 0,3 0,263 0,012 87,50 (n=4) 0,45 0,389 0,012 86,33 1,0 0,853 0,054 85,33 Thịt lợn 0,15 0,131 0,007 87,33 (n=4) 0,3 0,254 0,017 84,72 0,45 0,364 0,031 80,86 1,0 0,803 0,120 80,27 3.2.5.2 Thử nghiệm phân tích mẫu thực khẳng định nồng độ ðể phân tích khả phát phương pháp ELISA, nghiên cứu sử dụng mẫu khẳng định phương pháp phân tích sắc ký Phòng thí nghiệm tham chiếu cung cấp, kết cho thấy mẫu Thức ăn chăn ni kết phân tích ELISA thấp so với nồng độ công bố từ 15,77 đến 16,85% Trong mẫu thịt sai khác lớn giao động từ 24,08 đến 36,12% Như thấy mẫu khác ảnh hưởng đến kết phân tích Học viện Nơng nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 50 Nếu so sánh với kết đánh giá độ thu hồi phân tích mẫu trắng củng cố kết phân tích tương đối phù hợp thống đối mẫu thức ăn Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nơng nghiệp Page 51 Còn mẫu thịt lợn mẫu thực cho kết độ thu hồi thấp ðiều mẫu thức ăn củng cố có chất tương tự với mẫu thức ăn có trộn Clenbuterol Còn mẫu thịt lợn thực nhiễm Clenbuterol có chất khác với việc củng cố, việc tách chiết Clenbuterol khỏi mẫu thịt khó khăn so với mẫu củng cố So với kết ðoàn Thị Khang cs (2006) khác biệt kết hai phương pháp phân tích ELISA phương pháp GC/MS thí khác biết rõ gần 50% (ELISA cho kết 3,074 ppb, phương pháp GC/MS cho kết 5,978 ppb) Sở dĩ có sai khác phân tích khẳng định nghiên cứu LC/MS nghiên cứu ðoàn Thị Khang cs (2006) lại GS/MS Ngồi kít ELISA có khác biệt hệ, kít sử dụng nghiên cứu sản xuất vào năm 2011 nghiên cứu ðồn Thị Khang cs (2006) sử dụng Kít sản xuất vào năm 2005 Bảng 3.10 Kết thử nghiệm phân tích mẫu thực nồng độ khác Loại mẫu Thức ăn chăn ni Thịt lợn Kí hiệu TACN_Clen_1 TACN_Clen_2 TACN_Clen_3 Pork_Clen_1 Pork_Clen_2 Pork_Clen_3 Nồng độ Nồng độ Sự sai khác khẳng định phân tích so với cơng LC/MS ELISA bố (ppb) 3,68 15,46 30,56 2,27 17,83 24,58 (ppb) 3,06 11,98 25,74 1,45 12,53 18,66 (%) - 16,85 - 22,51 - 15,77 - 36,12 - 29,73 - 24,08 Như vậy, kết luận phương pháp ELISA có giá trị sử dụng để sàng lọc, khơng có khả định lượng xác Nên phân tích cho kết dương tính với Clenbuterol cần khẳng định định lượng lại xác phương pháp sắc ký khối phổ trước công bố kết KẾT LUẬN VÀ ðỀ NGHỊ 4.1 Kết luận 4.1.1 Hoạt động kinh doanh thức ăn chăn nuôi thuốc thú y tỉnh thuộc địa bàn Vùng ðồng sông Hồng Thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y địa bàn điều tra đa dạnh chủng loại mẫu mã Sản phẩm cung cấp cho người chăn ni theo hai hình thức, gián tiếp thơng qua hệ thống đại lý cập 1, cấp hệ thống bán lẻ trực tiếp từ công ty sản xuất đến người chăn nuôi ðiều kiện kinh doanh thức ăn chăn ni khắt khe so với thuốc thú y tỷ lệ hộ kinh doanh không đạt yêu cấu theo qui định cao ðặc biệt hệ thống bán lẻ có 50% không đạt yêu cầu địa điểm kinh doanh điều kiện bày bán bảo quản Trong đó, thuốc thú y qui định điều kiện kinh doanh chặt chẽ tỷ lệ hộ kinh doanh khơng đạt u cầu cao, chủ yếu đại lý cấp đặc biệt hệ thống bán lẻ đại đa số không đạt yêu cầu địa điểm, vệ sinh cấp người bán Ngoài kênh phân phối thơng thường số sản phẩm đưa vào chăn nuôi thông qua thị trường chợ đen nguồn từ thuốc dùng cho nhân y Mặc dù qui định, văn pháp lý tương đối hoàn thiện, chức nghiệm vụ quan quản lý rõ ràng thực tế công tác tra, quản lý sở nhiều hạn chế ðại đa số thực kiểm tra hành chưa có nhiều hoạt động kiểm tra kỹ thuật yêu cầu thực tế 4.1.2 Khả phát Clenbuterol phương pháp ELISA Kết khảo sát khả phân tích Clenbuterol thức ăn chăn nuôi thịt lợn Kit ELISA sử dụng nghiên cứu cho thấy ngưỡng phát hiện, khả phát hiện, độ đặc hiệu, độ chọn lọc độ xác thực hoàn toàn đáp ứng tiêu chí phương pháp sàng lọc theo qui định Quyết định 2002/657/EC điều kiện Thông tư 57/2002 Kết phân tích mẫu thực khẳng định phương pháp sắc ký khối phổ cho thấy phương pháp ELISA có giá trị sàng lọc, định tính Kết phân tích cơng bố thức mẫu nghi ngờ sau phân tích ELISA khẳng định lại phương pháp khẳng định định lượng xác 4.2 ðề nghị - ðề nghị tăng cường quản lý sản xuất kinh doanh thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, đặc biệt chất cấm từ nguồn cung cấp - Tiếp tục nghiên cứu đánh giá liên phòng thí nghiệm để xem xét khả ứng dụng phương pháp ELISA khiểm soát tồn dư hormone Clenbuterol nói riêng hormone nói chung trước ứng dụng phân tích sàng lọc mẫu vào thực tế TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng việt Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn (2002) Quyết định số 54/2002 Qð-BNN ngày 20 tháng 06 năm 2002 việc cấm sản xuất, nhập khẩu, lưu thông sử dụng số loại kháng sinh hóa chất sản xuát kinh doanh thức ăn chăn nuôi Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn (2008) Quyết định số 3762 /Qð – BNN – CN ngày 28/11/2008 việc quản lý chất MELAMINE chăn nuôi nuôi nuôi trồng thủy sản Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn (2011) Thông tư 66/2011/TTBNNPTNT quy định chi tiết số điều Nghị định số 08/2010/Nð-CP ngày 05/02/2010 Chính phủ quản lý thức ăn chăn nuôi Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn (2012) Thông tư số 57/2012/TTBNNPTNT ngày 07 tháng 11 năm 2012 Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn quy định việc kiểm tra, giám sát chất thuộc nhóm Betaagonist chăn ni Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn (2014) Thơng tư 28/2014/TTBNNPTNT ngày 4/9/2014 ban hành danh mục hóa chất, kháng sinh cấm nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh sử dụng thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm Việt Nam Bùi Quốc Anh (2009) “bộ kit phát nhanh chất clenbuterol thịt gia súc gia cầm thời gian giờ” Công ty Inotech – Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Thị Phương Hòa (2008), Thực trạng cơng tác vệ sinh an tồn thực phẩm ngành chăn ni thú y giải pháp khắc phục, Tạp chí khoa học kỹ thuật thú y, tập XV, số 2-2008, tr 293-299 ðoàn Thị Khang, Phan Thanh ðạm, Dương Thị Thu Anh ðào ðức Hảo (2008) Ứng dụng kỹ thuật ELISA để xác định Clenbuterol Salbutamol thức ăn chăn ni, Tạp chí Khoa học Cơng nghệ Chăn ni số 13, tháng 8/2008 Dương Thanh Liêm, Bùi Như Phúc Dương Duy ðồng (2002) Thức ăn dinh dưỡng vật nuôi, NXB ðại học Nông Lâm, TP HCM, tr 146-179 10 Lã Văn Kính(2010), Tác hại hocmone kích thích tăng trưởng họ betaagonists sức khỏe 11 Lê Quốc Thịnh (2012), Hiểu thêm thuốc bị cấm chăn nuôi, Truy cập ngày 20/1/2013 từ htp://suckhoedoisong.vn/201232192119243p44c116/hieu-them-vethuoc- bi-cam-trong-chan nuoi.htm 12 Lê Tấn Lam Anh (2012) Kinh hoàng thịt lợn tạo nạc Clenbuterol, Truy cập ngày 13/12/2012 từ http://vnexpress.net/gl/ban-docviet/2012/03/kinh-hoang-thit-lon-tao-nac-bang-clenbuterol/ 13 Lê Thanh Hà (2006), Dùng clenbuterol để tăng trọng heo, bò, gà: Thịt chín, thuốc còn, Truy cập ngày 22/4/2013 từ htp://www.vcn.vnn.vn/PrintPreview.aspx?ID=2755 14 Nghị định Phủ (2010) Nghị định 08/2010/Nð-CP ngày 05/02/2010 quản lý thức ăn chăn nuôi 15 Ngọc Lê (2012) ðã kiểm soát chất tạo nạc, Truy cập ngày 22/3/2013 từ htp://vietbao.vn/Kinh-te/Da-kiem-soat-duoc-chat-taonac/55447631/88/ 16 Nguyễn Tâm (2012) Ba tỉnh phát có mẫu thịt chứa chất tạo nạc, Truy cập ngày 20/3/2013 từ http://vtc.vn/321-328138/suc-khoe/ba-tinh-phathien-co-mau-thit-chua-chat-tao-nac.htm 17 Nguyễn Thị Chân cộng (2010) “ Xác định Clenbuterol thịt heo phương pháp sắc ký lỏng ghép khối phổ triplequad (LC-MS/MS) 18 Phạm Kim ðăng, Guy DEGAND, Phạm Hồng Ngân, Guy MAGHUINROGISTER, Marie-Louise SCIPPO (2008): Ứng dụng phương pháp ELISA để phân tích tồn dư tồn dư quinlone tơm số tỉnh phía bắc Việt Nam Tạp chí Khoa học Phát triển 2008: Tập VI, Số 3:; 261-267 19 Phạm Nho Huỳnh Hồng Quang (2012) β-agonist: Ứng dụng nguy ảnh hưởng đến sức khỏe người, Truy cập ngày 22/3/2013 từ htp://www.impe-qn.org.vn/impe- qn/vn/portal/InfoDetail.jsp? area=58&cat=1092&ID=5756 20 Phạm Thị Kiều Nga (2008) Bước đầu khảo sát dư lượng Dexamethasone Clenbuterol thịt bò, heo gà TP.HCM, Luận văn, ðại học Nông lâm TP.HCM 21 Phòng thức ăn chăn ni- Cục chăn ni (2014) Tình hình quản lý, sử dụng kháng sinh chất cấm thức ăn chăn nuôi Hội thảo quản lý chất lượng thức ăn chăn nuôi Do Cục chăn nuôi – Bộ NN&PTNT tổ chức ngày 18/12/2014 Hà Nội 22 Ủy ban Thường vụ Quốc hội số 8/2004/PL-UBTVQH11 ban hành ngày 29/4/2004 23 VTC News (2012) Hà Nội: Phát thịt lợn nhiễm chất tạo nạc, Truy cập ngày 10/1/2013 từ http://vtc.vn/649-331252/suc-khoe/an-toan-thucpham/ha-noi-phat-hien-thit-lon-nhiem-chat-tao-nac.htm 24 Vương Xuân (2012) Nhiều mẫu thịt lợn TP HCM nhiễm chất độc, Truy cập ngày 20/12/2012 từ http://giadinh.vnexpress.net/tin-tuc/to-am/nhieumau-thit-lon-tp-hcm-nhiem-chat-doc-2278188.html Tài liệu tiếng nước 25 Beermann, D H (1984) β-adrenergic agonists and growth In M P Shreibman, C G Scanes and P K T Pang The Endocrinology of Growth, Development and Metabolism in Vertebrates: 345-366 26 EC (1990) Official Journal of the European Communities L224, of 18 August 1990, Council Regulation 2377/90/EC; consolidated version of the Annexes to IV updated up to 22.12.2004 obtained from www.emea.eu.int.) 27 EC (2002) Commission Decision 2002/657/EC of 12 August 2002 implementng Council Directive 96/23/EC establishes criteria and procedures for the validation of analytcal methods to ensure the quality and comparability of analytcal results generated by official labolatories 28 EC (2003) Commission Decision 2003/181/CE, 13 March 2003 Official Journal of the European Communites., L71, pp 17–18 29 EU (1996)Council Directve 96/23/EC on measures to monitor certain substances and residues thereof in live animals and repealing directives 85/358/eec and 86/469/eec and decisions 89/187/eec and 1/664/eec 30 EU (2002): EU regulation, European commission decision 2002/657/EC 31 EU (2010) Commision regulaton No 37/2010 of 22 December 2009 on pharmacologically actve substances and their classification regarding maximum residue limits in foodstufs of animal origin Off J Eur Communities., 2010, L15, 1-72 32 G Van Vyncht, S Preece, P Gaspar, G.Maghuin-Rogister and E Depauw (1996) Gas and liquid chromatography coupledto tandem mass spectrometry for the multresidue analysis of β-agonist in biological matrices, Journal of chromatography A: 43 -49 33 Gianfranco Brambilla,Maurizio Fiori,Barbara Rizzo,Vitorio Crescenzi, and Giancarlo Masci (2001), Use of molecularly imprinted polymers in the solid-phase extracton of clenbuterol from animal feeds and biological matrices, Journal of Chromatography B 759, pp 27–32 34 Guy Degand and Anne Bernes-Duyckaerts (1993) Determinaton of pagonists in urine by an enzyme immunoassay based on the use of an anti-salbutamol antiserum, Analytca Chimica Acta, 275: pp.241-247 35 Maltin cs.; 1987 CLENBUTEROL, a Beta Agonist, induces Growth in Innervated and denevated rat Soleus Muscle via Apparently Diferent Mechanisms 36 Michael and O'Keefe (1999) Methods for veterinary drug residue analysis in food, The Natonal Food Centre, Dunsinea, Castleknock, Dublin 15: – 25 37 Peter Batjoens, Dirk Courtheyn, Hubert F De Brabander, Jan Vercam men, Kata De Wasch and Maureen Logghe (1996) Gas chromatography _ tandem mass spectrometry analysis of clenbuterol residue in faeces, Journal of chromatography A: 133 -139 38 Taylor and Francis Issue (2005) Food Additives & Contaminants, Publisher, 22(6): 563 – 566 39 RF Witkamp, M Wang, RJAN Lamers, HAAJ Korthout, JHJ van Nesselrooij(1996) Toxicology and applied pharmacology, 137(2), pp.237244 40.Woodward, KN.(2000) regulation of veterinaty drugs, In: General and Applied Toxicology( eds B, Ballantyne, T Marrs and T.Syversen), 2nd edn, pp.1633-1652 41.Warriss, P.D.(1990) the handling of cattle pre-slaughter and effects on carcass meat quality, applied animal Behaviour sciene 28, Pp.171186 PHỤ LỤC Ảnh Clenbuterol ELISA Test Kit Ảnh Hệ thống bay mẫu Ảnh Chuyên gia hướng dẫn sử dụng trước lúc thử nghiệm Ảnh Máy đọc ELISA sử dụng nghiên cứu ... thức ăn chăn thuốc thú y số tỉnh vùng ðồng sông Hồng 25 2.3.2 Nghiên cứu đánh đánh giá khả phân tích phát Clenbuterol thịt lợn thức ăn chăn nuôi phương pháp ELISA 25 2.4 Phương pháp nghiên... tiến hành “ðánh giá khả ứng dụng phương pháp ELISA để phát Clenbuterol có thịt thức ăn chăn ni lợn Mục đích đề tài: - ðánh giá tình hình kinh doanh hóa chất thuốc thú y dùng chăn nuôi thú y số... 25 2.4.1 Phương pháp điều tra .26 2.4.2 Phương pháp tách chiết mẫu thức ăn chăn nuôi mẫu thịt 27 2.4.3 Phương pháp đánh giá tham số phương pháp 29 2.4.4 Phương pháp xử lý số
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá khả năng ứng dụng phương pháp ELISA để phân tích clenbuterol trong thịt lợn và thức ăn chăn nuôi lợn , Đánh giá khả năng ứng dụng phương pháp ELISA để phân tích clenbuterol trong thịt lợn và thức ăn chăn nuôi lợn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay