Chương trình quản lý lương công ty thuốc lá hải phòng

83 8 0
  • Loading ...
1/83 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 09:48

Chƣơng trình Quản lý Lƣơng Cơng ty Thuốc Hải Phũng B GIO DC V O TO Tr-ờng đại học dân lập hải phòng -o0o - CHƢƠNG TRÌNH QUẢN LÝ LƢƠNG CƠNG TY THUỐC LÁ HẢI PHÒNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHNH QUY Ngành công nghệ thông tin Giỏo viờn hng dẫn: ThS Nguyễn Thị Thanh Thoan Sinh viên Lớp Mã sinh viên : Nguyễn Thị Diễm Trang : CT1102 : 111005 Hải Phòng, 7/2011 Sinh viên: Nguyễn Thị Diễm Trang – CT1102 Đồ án CNTT - 2011 Chƣơng trình Quản lý Lƣơng Cơng ty Thuốc Hải Phòng MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN LỜI NÓI ĐẦU DANH MỤC HÌNH VẼ DANH MỤC BẢNG BIỂU THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT CHƢƠNG 10 CƠ SỞ LÝ THUYẾT 10 1.1 Phân tích thiết kế hệ thống hƣớng cấu trúc .10 1.1.1 Khái niệm chung hệ thống thông tin 10 1.1.2 Tiếp cận phát triển hệ thống thông tin định hƣớng cấu trúc 10 1.1.3 Các bƣớc phát triển hệ thống thông tin 11 1.1.4 Các mơ hình phát triển hệ thống thông tin .12 1.1.5 Tiếp cận phát triển hệ thống thông tin định hƣớng cấu trúc 13 1.2 Thiết kế sở liệu quan hệ 14 1.2.1 Cơ sở liệu hệ quản trị sở liệu 14 1.2.2 Chuẩn hóa sở liệu 14 1.3 Ngôn ngữ cài đặt chƣơng trình 15 1.3.1 Hệ quản trị sở liệu SQL SERVER 15 1.3.2 Ngôn ngữ VISUAL BASIC.NET 17 CHƢƠNG 20 TỔNG QUAN BÀI TOÁN QUẢN LÝ LƢƠNG 20 2.1 Giới thiệu công ty thuốc Hải Phòng 20 2.2 Quy trình quản lý lƣơng Cơng ty thuốc Hải Phòng 22 2.2.1 Tính lƣơng 23 2.2.2 Các khoản thu nhập lƣơng 24 2.2.3 Các chi trả khác 25 2.3 Bảng nội dung công việc 26 Sinh viên: Nguyễn Thị Diễm Trang – CT1102 Đồ án CNTT - 2011 Chƣơng trình Quản lý Lƣơng Cơng ty Thuốc Hải Phòng 2.4 Sơ đồ tiến trình nghiệp vụ 29 2.4.1 Sơ đồ tiến trình nghiệp vụ: Tiếp nhận thơng số tính lƣơng 29 2.4.2 Sơ đồ tiến trình nghiệp vụ: Lập bảng lƣơng 30 2.4.3 Sơ đồ tiến trình nghiệp vụ: Tạm ứng 31 2.4.4 Sơ đồ tiến trình nghiệp vụ: Thanh tốn lƣơng 32 2.4.5 Sơ đồ tiến trình nghiệp vụ: Báo cáo 33 CHƢƠNG 34 PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG 34 3.1 Mơ hình nghiệp vụ 34 3.1.1 Bảng phân tích xác định chức năng, tác nhân hồ sơ 34 3.1.2 Biểu đồ ngữ cảnh 36 3.1.4 Sơ đồ phân rã chức 40 3.1.5 Danh sách hồ sơ liệu sử dụng 43 3.1.6 Ma trận thực thể chức 44 3.2 Biểu đồ luồng liệu 45 3.2.1 Biểu đồ luồng liệu mức 45 3.2.2 Biểu đồ luồn liệu mức 46 3.3 Thiết kế sở liệu 51 3.3.1 Mơ hình liên kết thực thể ER 51 3.3.2 Mơ hình quan hệ 55 3.3.3 Các bảng liệu vật lý 59 3.3.4 Biểu đồ luồng hệ thống 65 3.3.5 Thiết kế giao diện 70 3.3.6 Hồ sơ liệu sử dụng 72 Sinh viên: Nguyễn Thị Diễm Trang – CT1102 Đồ án CNTT - 2011 Chƣơng trình Quản lý Lƣơng Cơng ty Thuốc Hải Phòng CHƢƠNG 75 CÀI ĐẶT CHƢƠNG TRÌNH 75 4.1 Chức chƣơng trình .75 4.2 Một số giao diện 75 4.2.1 Giao diện 75 4.2.2 Giao diện cập nhật liệu 77 4.2.3 Giao diện tính lƣơng 78 4.2.4 Một số báo cáo 80 KẾT LUẬN 81 TÀI LIỆU THAM KHẢO 82 Sinh viên: Nguyễn Thị Diễm Trang – CT1102 Đồ án CNTT - 2011 Chƣơng trình Quản lý Lƣơng Cơng ty Thuốc Hải Phòng LỜI CẢM ƠN Trƣớc hết, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Nguyễn Thị Thanh Thoan, ngƣời trực tiếp hƣớng dẫn tận tình giúp đỡ em hồn thành đề tài tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn giúp đỡ tồn thể giáo viên khoa cơng nghệ thơng tin trƣờng Đại học Dân lập Hải Phòng dìu dắt, dạy dỗ em kiến thức chuyên môn tinh thần học tập độc lập, sáng tạo để em có đƣợc kiến thức thực đề tài tốt nghiệp Cuối cùng, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu đậm tới gia đình, bạn bè ngƣời ln sát cánh bên em, tạo điều kiện tốt để em thực đề tài tốt nghiệp Trong trình thực đề tài đồ án tốt nghiệp, cố gắng song thời gian khả có hạn nên em khơng thể tránh khỏi thiếu sót Vì vậy, em mong nhận đƣợc thông cảm, bảo giúp đỡ thầy giáo, cô giáo bạn Một lần em xin chân thành cảm ơn! Hải Phòng, ngày 04 tháng 07 năm 2007 Sinh Viên Nguyễn Thị Diễm Trang Sinh viên: Nguyễn Thị Diễm Trang – CT1102 Đồ án CNTT - 2011 Chƣơng trình Quản lý Lƣơng Cơng ty Thuốc Hải Phòng LỜI NĨI ĐẦU Cùng với phát triển mạnh mẽ xã hội, khoa học cơng nghệ khơng thể phủ nhận vai trò to lớn ngành cơng nghệ thơng tin Việc ứng dụng công nghệ thông tin nhiều ngành, nhiều lĩnh vực đem lại hiệu lợi ích vơ to lớn, đặc biệt áp dụng đắn thành công công nghệ vào hoạt động kinh tế, sản xuất thấy khác biệt vƣợt bậc mà hiệu mang lại Nắm bắt đƣợc phát triển xã hội, kinh tế thị trƣờng, có nhiều doanh nghiệp sớm áp dụng công nghệ thông tin vào sản xuất, hệ thống quản lý nhằm đem lại hiệu kinh tế, rút ngắn thời gian làm việc cho kết xác Nền tin học phát triển ngƣời có nhiều phƣơng pháp mới, công cụ để xử lý thông tin nắm bắt đƣợc nhiều thông tin Tin học đƣợc ứng dụng vào quản lý ngày nhiều hơn, đa dạng Việc áp dụng tin học vào quản lý, sản xuất, kinh doanh du lịch xu hƣớng tất yếu Chƣơng trình quản lý đƣợc đề cập đến đồ án chƣơng trình quản lý Lƣơng Cơng ty thuốc Hải Phòng Đối với cơng việc tính lƣơng cho cán công nhân viên thực giấy thời gian có nhƣợc điểm lớn độ xác khơng cao thời gian xử lý công việc lâu Để giải khó khăn cơng việc cách nhanh chóng thuận lợi tin học cung cấp cho phƣơng pháp công cụ để xây dựng chƣơng trình ứng dụng việc có đƣợc chƣơng trình gần nhƣ tự động hố đƣợc công việc cho nhân viên Sinh viên: Nguyễn Thị Diễm Trang – CT1102 Đồ án CNTT - 2011 Chƣơng trình Quản lý Lƣơng Cơng ty Thuốc Hải Phòng DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 1 Chu trình phát triển hệ thống thơng tin 11 Hình Mơ hình thác nƣớc 12 Hình Mơ hình vòng đời truyền thống 12 Hình Cấu trúc hệ thống định hƣớng cấu trúc 13 Hình Mơ hình chức hệ quản trị CSDL 16 Hình Mơ hình quản lý Cơng ty Thuốc Hải Phòng 20 Hình 2 Sơ đồ tiến trình nghiệp vụ “Tiếp nhận thơng số tính lƣơng” 29 Hình Sơ đồ tiến trình nghiệp vụ “Lập bảng lƣơng” 30 Hình Sơ đồ tiến trình nghiệp vụ “Tạm ứng” 31 Hình Sơ đồ tiến trình nghiệp vụ “Thanh tốn lƣơng” 32 Hình Sơ đồ tiến trình nghiệp vụ “Báo cáo” 33 Hình Biểu đồ ngữ cảnh 36 Hình Sơ đồ phân rã chức 40 Hình 3 Ma trận thực thể chức 44 Hình Biếu đồ luồng liệu mức 45 Hình Biểu đồ luồng liệu mức “Tiếp nhận thơng số tính lƣơng” 46 Hình Biểu đồ luồng liệu mức “Lập bảng lƣơng” 47 Hình Biểu đồ luồng liệu mức “Tạm ứng” 48 Hình Biểu đồ luồng liệu mức “Thanh tốn lƣơng” 49 Hình Biểu đồ luồng liệu mức “Báo cáo” 50 Hình 10 Các liên kết 53 Hình 11 Mơ hình ER 54 Hình 12 Mơ hình quan hệ 58 Hình 13 Biểu đồ luồng hệ thống “Tiếp nhận thơng số tính lƣơng” 65 Hình 14 Biểu đồ luồng hệ thống “Lập bảng lƣơng” 66 Sinh viên: Nguyễn Thị Diễm Trang – CT1102 Đồ án CNTT - 2011 Chƣơng trình Quản lý Lƣơng Cơng ty Thuốc Hải Phòng Hình 15 Biểu đồ luồng hệ thống “Tạm ứng” 67 Hình 16 Biểu đồ luồng hệ thống “Thanh toán lƣơng” 68 Hình 17 Biểu đồ luồng hệ thống “Báo cáo” 69 Hình 18 Giao diện cập nhật 70 Hình 19 Giao diện tính lƣơng 71 Hình 20 Giao diện báo cáo 71 Hình 21 Hồ sơ liệu 74 Hình Chức chƣơng trình 75 Hình Giao diện 76 Hình 4 Giao diện cập nhật liệu 77 Hình Giao diện tính lƣơng 79 Hình Giao diện báo cáo 80 Sinh viên: Nguyễn Thị Diễm Trang – CT1102 Đồ án CNTT - 2011 Chƣơng trình Quản lý Lƣơng Cơng ty Thuốc Hải Phòng DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng Bảng nội dung công việc 28 Bảng Bảng phân tích xác định chức năng, tác nhân, hồ sơ 35 Bảng Nhóm chức 39 Bảng 3 Bảng xác định thực thể, thuộc tính 51 Bảng Bảng biểu diễn thực thể 55 Bảng Bảng biểu diễn mối quan hệ 56 Bảng Bảng liệu vật lý CBCNV .59 Bảng Bảng liệu vật lý PHONGBAN .59 Bảng Bảng liệu vật lý BANGCHAMCONG 60 Bảng Bảng liệu vật lý BANGTHUONG 61 Bảng 10 Bảng liệu vật lý BANGKYLUAT 61 Bảng 11 Bảng liệu vật lý BANGTAMUNGLUONG 62 Bảng 12 Bảng liệu vật lý BANGXEPLOAI .62 Bảng 13 Bảng liệu vật lý COQUANBHXH 63 Bảng Bảng liệu vật lý HOPDONG .63 Bảng Bảng liệu vật lý CHUCVU 64 Bảng Bảng liệu vật lý SOBH 64 Sinh viên: Nguyễn Thị Diễm Trang – CT1102 Đồ án CNTT - 2011 Chƣơng trình Quản lý Lƣơng Cơng ty Thuốc Hải Phòng THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT CSDL Database Cơ sở liệu ADO ActiveX Data Objects Đối tƣợng liệu kích hoạt SQL Structured Query Ngơn ngữ truy vấn có cấu trúc BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế TNCN Thu nhập cá nhân CNSX Công nhân sản xuất HSDL Hồ sơ liệu NV Nhân viên CMTND Chứng minh thƣ nhân dân PB Phòng ban CV Chức vụ CQ Cơ quan NCCĐ Ngày công chế độ SNC Số ngày công PC Phụ cấp HĐ Hợp đồng QĐ KTKL Quyết định khen thƣởng kỷ luật Sinh viên: Nguyễn Thị Diễm Trang – CT1102 Đồ án CNTT - 2011 Chƣơng trình Quản lý Lƣơng Cơng ty Thuốc Hải Phòng 68 d/ Biểu đồ luồng hệ thống : 4.0 Thanh tốn lƣơng Hình 16 Biểu đồ luồng hệ thống “Thanh toán lƣơng” Sinh viên: Nguyễn Thị Diễm Trang – CT1102 Đồ án CNTT - 2011 Chƣơng trình Quản lý Lƣơng Cơng ty Thuốc Hải Phòng 69 e/ Biểu đồ luồng hệ thống : 5.0 Báo cáo Hình 17 Biểu đồ luồng hệ thống “Báo cáo” Sinh viên: Nguyễn Thị Diễm Trang – CT1102 Đồ án CNTT - 2011 Chƣơng trình Quản lý Lƣơng Cơng ty Thuốc Hải Phòng 70 3.3.5 Thiết kế giao diện a/ Giao diện cập nhật Hình 18 Giao diện cập nhật Sinh viên: Nguyễn Thị Diễm Trang – CT1102 Đồ án CNTT - 2011 Chƣơng trình Quản lý Lƣơng Cơng ty Thuốc Hải Phòng 71 b/ Giao diện tính lƣơng Hình 19 Giao diện tính lƣơng c/ Giao diện báo cáo Hình 20 Giao diện báo cáo Sinh viên: Nguyễn Thị Diễm Trang – CT1102 Đồ án CNTT - 2011 Chƣơng trình Quản lý Lƣơng Cơng ty Thuốc Hải Phòng 72 3.3.6 Hồ sơ liệu sử dụng Sinh viên: Nguyễn Thị Diễm Trang – CT1102 Đồ án CNTT - 2011 Chƣơng trình Quản lý Lƣơng Cơng ty Thuốc Hải Phòng Sinh viên: Nguyễn Thị Diễm Trang – CT1102 73 Đồ án CNTT - 2011 Chƣơng trình Quản lý Lƣơng Cơng ty Thuốc Hải Phòng 74 Hình 21 Hồ sơ liệu Sinh viên: Nguyễn Thị Diễm Trang – CT1102 Đồ án CNTT - 2011 Chƣơng trình Quản lý Lƣơng Cơng ty Thuốc Hải Phòng 75 CHƢƠNG CÀI ĐẶT CHƢƠNG TRÌNH 4.1 Chức chƣơng trình Hình Chức chƣơng trình 4.2 Một số giao diện 4.2.1 Giao diện Sinh viên: Nguyễn Thị Diễm Trang – CT1102 Đồ án CNTT - 2011 Chƣơng trình Quản lý Lƣơng Cơng ty Thuốc Hải Phòng 76 Hình Giao diện Sinh viên: Nguyễn Thị Diễm Trang – CT1102 Đồ án CNTT - 2011 Chƣơng trình Quản lý Lƣơng Cơng ty Thuốc Hải Phòng 77 4.2.2 Giao diện cập nhật liệu Hình Giao diện cập nhật liệu Sinh viên: Nguyễn Thị Diễm Trang – CT1102 Đồ án CNTT - 2011 Chƣơng trình Quản lý Lƣơng Cơng ty Thuốc Hải Phòng 78 4.2.3 Giao diện tính lƣơng Sinh viên: Nguyễn Thị Diễm Trang – CT1102 Đồ án CNTT - 2011 Chƣơng trình Quản lý Lƣơng Cơng ty Thuốc Hải Phòng 79 Hình 4 Giao diện tính lƣơng Sinh viên: Nguyễn Thị Diễm Trang – CT1102 Đồ án CNTT - 2011 Chƣơng trình Quản lý Lƣơng Cơng ty Thuốc Hải Phòng 80 4.2.4 Một số báo cáo Hình Giao diện báo cáo Sinh viên: Nguyễn Thị Diễm Trang – CT1102 Đồ án CNTT - 2011 Chƣơng trình Quản lý Lƣơng Cơng ty Thuốc Hải Phòng 81 KẾT LUẬN Tự đánh giá khố luận - Đây chƣơng trình giúp nhân viên kế tốn thực cơng việc thuận lợi, nhanh chóng, xác đặc biệt vấn đề tính tốn lƣơng cho cán công nhân viên - Tuy nhiên chƣơng trình thiếu tính chun nghiệp, chƣa giải đƣợc chọn vẹn vấn đề nảy sinh trình quản lý, chƣa đạt tính thẩm mỹ cao Kết thu nhận đƣợc thân - Để thiết kế chƣơng trình em nắm bắt thu nhận đƣợc kiến thức sau: + Có khả thực trình xây dựng phần mềm ứng dụng từ khâu khảo sát, phân tích thiết kế hệ thống đến khâu thiết kế, trình bày chƣơng trình Qua em tích luỹ đƣợc nhiều kinh nghiệm quý báu để giải toán thực tế + Nghiên cứu sở liệu + Tìm hiểu sâu ngơn ngữ SQL + Nghiên cứu sâu ngơn ngữ lập trình Visual Basic với công nghệ NET + Xác định vấn đề cần giải + Thiết kế giao diện cho ngƣời sử dụng Hƣớng phát triển đề tài - Chƣơng trình chƣa giải đƣợc nhiều vấn đề phức tạp phòng Kế tốn em cố gắng đề hoàn thiện chức nghiệp vụ tốn đề - Đây chƣơng trình chạy máy đơn lẻ, tính ứng dụng chƣa cao yêu cầu tất yếu chƣơng trình phải nâng cấp để chạy mơi trƣờng nhiều ngƣời sử dụng Sinh viên: Nguyễn Thị Diễm Trang – CT1102 Đồ án CNTT - 2011 Chƣơng trình Quản lý Lƣơng Cơng ty Thuốc Hải Phòng 82 TÀI LIỆU THAM KHẢO PGS TS Nguyễn Văn Vỵ (2004), Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống thơng tin, NXB thống kê, Hà nội Nguyễn Tuệ , Giáo trình Nhập mơn hệ sở liệu, Nhà xuất giáo dục Ths Trịnh Ngọc Linh, Giáo trình lập trình Visual Basic.net với sở liệu, Nhà xuất thông tin truyền thông http://www.caulacbovb.com http://www.manguon.com http://www.tailieu.vn http://www.ebook4u.vn Sinh viên: Nguyễn Thị Diễm Trang – CT1102 Đồ án CNTT - 2011 ... Đồ án CNTT - 2011 Chƣơng trình Quản lý Lƣơng Cơng ty Thuốc Hải Phòng 20 CHƢƠNG TỔNG QUAN BÀI TỐN QUẢN LÝ LƢƠNG 2.1 Giới thiệu công ty thuốc Hải Phòng - Cơng ty thuốc Hải Phòng doanh nghiệp nhà... CHƢƠNG 20 TỔNG QUAN BÀI TOÁN QUẢN LÝ LƢƠNG 20 2.1 Giới thiệu công ty thuốc Hải Phòng 20 2.2 Quy trình quản lý lƣơng Cơng ty thuốc Hải Phòng 22 2.2.1 Tính lƣơng ... 20/12/1994 UBND thành phố Hải Phòng - Năm 2006 cơng ty thuốc Hải Phòng chuyển đổi thành công ty TNHH Nhà nƣớc thành viên Thuốc Hải Phòng - Trụ sở : 280 Đà Nẵng – Ngơ Quyền – Hải Phòng - Ngành nghề kinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Chương trình quản lý lương công ty thuốc lá hải phòng , Chương trình quản lý lương công ty thuốc lá hải phòng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay