Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp nhằm bảo vệ môi trường tại làng nghề tái chế nhựa minh khai, thị trấn như quỳnh, huyện văn lâm, tỉnh hưng yên

141 5 0
  • Loading ...
1/141 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 09:48

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM CAO THỊ TƯƠI ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NHẰM BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TẠI LÀNG NGHỀ TÁI CHẾ NHỰA MINH KHAI, THỊ TRẤN NHƯ QUỲNH, HUYỆN VĂN LÂM, TỈNH HƯNG YÊN CHUYÊN NGÀNH: KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG MÃ SỐ: 60.44.03.01 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN THẾ BÌNH HÀ NỘI - 2015 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố Các thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Tác giả luận văn Cao Thị Tươi Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page i LỜI CẢM ƠN Tơi xin gửi lời cảm ơn đến tồn thể thầy cô giáo Khoa Môi trường Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam truyền đạt cho kiến thức tạo điều kiện giúp đỡ tơi hồn thành chương trình học cao học suốt hai năm qua Đặc biệt, Tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến Tiến sĩ Nguyễn Thế Bình dành nhiều thời gian trực tiếp hướng dẫn, bảo tận tnh cho Tơi hồn thành đề tài nghiên cứu Tôi xin cảm ơn Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Hưng Yên,Trung tâm kỹ thuật tài ngun đất Mơi trường Bộ Mơn Hóa Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam, UBND thị trấn Như Quỳnh, Phòng Tài ngun &Mơi trường huyện Văn Lâm tạo điều kiện thuận lợi cho tếp cận thu thập thông tn, cần thiết cho đề tài Cuối cùng, Tôi xin chân thành cảm ơn gia đình,bạn bè người động viên giúp đỡ tnh thần, vật chất suốt trình học tập thực đề tài Học Viên Cao Thị Tươi Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC BẢNG v DANH MỤC HÌNH vi DANH MỤC VIẾT TẮT vii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục đích nghiên cứu CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Cơ sở lý luận ô nhiễm môi trường 1.1.1 Khái niệm môi trường 1.1.2 Khái niệm ô nhiễm môi trường 1.1.3 Nguồn gây ô nhiễm môi trường 1.1.4 Ảnh hưởng 1.2 ô nhiễm môi trường Làng nghề tái chế nhựa vấn đề môi trường .9 1.2.1 Giới thiệu chung làng nghề tái chế nhựa 1.2.2 đến Tác động từ hoạt động sản xuất làng nghề tái chế nhựa môi trường .11 Chương ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 26 2.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu .26 2.2 Nội dung nghiên cứu .26 2.3 Phương pháp nghiên cứu 26 2.3.1 Phương pháp .26 2.3.2 Phương pháp 27 điều lấy tra,thu mẫu Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp thập số liệu phân tch Page 2.3.3 Phương pháp 29 2.3.4 Phương pháp chứng 29 chuyên so sánh gia đối 2.3.5 Phương pháp thống kê xử lý số liệu .30 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 31 3.1 Điều kiện tự nhiên,kinh tế - xã hội làng nghề nhựa Minh Khai 31 3.1.1 Điều kiện tự nhiên 31 3.1.2 Khái quát tnh hình phát triển kinh tế - xã hội 34 3.2 Thực trạng sản xuất làng nghề tái chế nhựa Minh Khai 35 3.2.1 Lịch sử phát triển làng nghề nhựa Minh Khai 35 3.2.2 Hiện trạng sản xuất làng nghề 36 3.3 Hiện trạng mơi trường khơng khí nước làng nghề qua năm 39 3.3.1 Hiện trạng mơi trường khơng khí xung quanh qua năm 39 3.4 Hiện trạng quản lý môi trường làng nghề .67 3.4.1 Tác động hoạt động sản xuất làng nghề tới môi trường sức khỏe cộng đồng 67 3.4.2 Hiện trạng quản lý môi trường làng nghề tái chế nhựa Minh Khai 68 3.5 Một số biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường làng nghề nhựa Minh Khai 71 3.5.1 Giải pháp quản lý 72 3.5.2 Giải pháp quy hoạch 74 3.5.3 Giải pháp kỹ thuật 74 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .77 Kết luận .77 Kiến nghị .77 TÀI LIỆU THAM KHẢO .78 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page DANH MỤC BẢNG STT Tên bảng Trang Bảng 1.1 Thành phần khối lượng nhựa thu gom làng nghề 11 Bảng 1.2 Đặc trưng nhiễm từ q trình sản xuất số làng nghề…… 16 Bảng 1.3 Đặc trưng nước thải từ sản xuất số làng nghề…………… 18 Bảng 1.4 Tỷ lệ bệnh tật làng nghề…………………………………………… 20 Bảng 2.1 Vị trí lấy mẫu khơng khí làng nghề Nhựa Minh Khai 27 Bảng 2.2.Vị trí lấy mẫu nước mặt, nước thải làng nghề Nhựa Minh Khai 27 Bảng 2.3 Danh mục tiêu chuẩn lẫy mẫu, xử lý bảo quản mẫu 28 Bảng 2.4 Danh mục tiêu chuẩn phân tích tiêu 28 Bảng 3.1 Lượng nguyên liệu sản phẩm từ hoạt động sản xuất làng nghề 38 Bảng 3.2 Tỉ lệ phát sinh nước thải nguồn 40 Bảng 3.3.Kết quan trắc mơi trường khơng khí xung quanh ngày 24/12/2012 39 Bảng 3.4 Kết quan trắc mơi trường khơng khí xung quanh 26/12/2013 40 Bảng 3.5 Kết quan trắc môi trường không khí xung quanh 31/12/ 2014 41 Bảng 3.6 Kết quan trắc môi trường nước mặt ngày 20/12/2012 46 Bảng 3.7 Kết quan trắc môi trường nước mặt ngày 18/12/2013 47 Bảng 3.8 Kết quan trắc môi trường nước mặt ngày 23/12/ 2014 48 Bảng 3.9 Kết quan trắc môi trường nước thải 20/12/2012 58 Bảng 3.10 Kết quan trắc môi trường nước thải 18/12/ 2013 59 Bảng 3.11 Kết quan trắc môi trường nước thải 23/12/ 2014 60 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page DANH MỤC HÌNH STT Tên hình Trang Hình 3.1 Nhiệt độ trung bình mùa qua năm 32 Hình 3.2 Độ ẩm trung bình mùa qua năm 32 Hinh 3.4 Biểu đồ so sánh thơng số TSP khơng khí qua năm 42 Hình 3.5 Biểu đồ so sánh thơng số CO khơng khí qua năm 43 Hình 3.6 Biểu đồ so sánh thơng số NO2 khơng khí qua năm 44 Hình 3.7 Biểu đồ so sánh thơng số SO2 khơng khí qua năm 45 Hình 3.8 Biểu đồ so sánh thông số TSS nước mặt qua năm 49 Hình Biểu đồ so sánh thông số COD nước mặt qua năm 50 Hình 3.10 Biểu đồ so sánh thông số BOD5 nước mặt qua năm 51 + Hình 3.11 Biểu đồ so sánh thông số NH4 -N nước mặt qua năm 52 Hình 3.12 Biểu đồ so sánh thông số PO -P nước mặt qua năm 53 3+ Hình 3.13.Biểu đồ thơng số Fe nước mặt qua năm 54 Hình 3.14 Biểu đồ so sánh thơng số coliform nước mặt qua năm 55 Hình 15 Biểu đồ so sánh thơng số E.coli nước mặt qua năm 56 Hình 3.16.Biểu đồ so sánh thông số TSS nước thải qua năm 61 Hình 3.17 Biểu đồ so sánh thông số BOD5 nước thải qua năm 62 Hình 3.18.Biểu đồ so sánh thơng số COD nước thải qua năm 63 + Hình 3.19 Biểu đồ so sánh thơng số NH4 -N nước thải qua năm 64 3+ Hình 3.20 Biểu đồ so sánh thơng số Fe nước thải qua năm 65 Hình 3.21 Biểu đồ so sánh thông số coliform nước thải qua năm 66 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BOD5 : Nhu cầu oxy sinh học ngày BVMT : Bảo vệ môi trường BQL : Ban quản lý BTNMT : Bộ Tài nguyên Môi Trường CTR : Chất thải rắn COD : Nhu cầu oxy hóa học QCVN : Quy chuẩn Việt Nam TCCP : Tiêu chuẩn cho phép TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam TNMT : nguyên môi trường TSS số chất rắn lơ lửng UBND : : : Tài Tổng Ủy ban nhân dân VSMT : Vệ sinh môi trường Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page vii MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Sự phát triển làng nghề thời gian vừa qua đóng vai trò quan trọng phát triển kinh tế- xã hội địa phương Tuy nhiên, phát triển làng nghề kéo theo mặt hạn chế,đặc biệt vấn đề ô nhiễm môi trường xảy ngày nghiêm trọng Sự ô nhiễm ảnh hưởng không nhỏ đến kinh tế sức khỏe đời sống người dân cần có giải pháp giảm thiểu kịp thời Nằm xu hướng làng nghề tái chế nhựa Minh Khai thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên Minh Khai làng nghề tái chế nhựa q trình phát triển mạnh mẽ theo mơ hình cơng nghiệp hóa,góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương giải nhu cầu việc làm cho người lao động nâng cao đời sống cho nhân dân bên cạnh đó, gây nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến mơi trường hạn chế quy mô, công nghệ sản xuất, yếu khâu quản lý ý thức tự giác giữ gìn bảo vệ mơi trường người dân yếu Do đó, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động sản xuất, cảnh quan môi trường đặc biệt sức khỏe người dân nơi Trước tình hình thực tế trên, nhằm cung cấp thơng tn cụ thể trạng môi trường làng nghề tái chế nhựa Minh Khai đề xuất giải pháp nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường phục vụ cho phát triển làng nghề tiến hành nghiên cứu đề tài:“Đánh giá trạng đề xuất giải pháp nhằm bảo vệ môi trường làng nghề tái chế nhựa Minh Khai,thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên” Mục đích nghiên cứu -Đánh giá trạng môi trường làng nghề tái chế nhựa Minh Khai thơng qua việc thu thập số liệu, phân tích têu môi trường thành phần Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page viii Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page ix Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page x Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page xi Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page xii Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page xiii Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page xiv Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page xv Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page xvi Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page ii ... tài: Đánh giá trạng đề xuất giải pháp nhằm bảo vệ môi trường làng nghề tái chế nhựa Minh Khai ,thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên Mục đích nghiên cứu -Đánh giá trạng môi trường làng. .. bàn thị trấn Như Quỳnh huyện Văn Lâm tỉnh Hưng Yên - Thực trạng sản xuất làng nghề nhựa Minh Khai - Đánh giá trạng môi trường nước không khí làng nghề tái chế nhựa năm 2014 - Đề xuất số giải pháp. .. 3.2 Thực trạng sản xuất làng nghề tái chế nhựa Minh Khai 35 3.2.1 Lịch sử phát triển làng nghề nhựa Minh Khai 35 3.2.2 Hiện trạng sản xuất làng nghề 36 3.3 Hiện trạng môi trường khơng
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp nhằm bảo vệ môi trường tại làng nghề tái chế nhựa minh khai, thị trấn như quỳnh, huyện văn lâm, tỉnh hưng yên , Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp nhằm bảo vệ môi trường tại làng nghề tái chế nhựa minh khai, thị trấn như quỳnh, huyện văn lâm, tỉnh hưng yên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay