Đánh giá công tác quản lý dự án xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn tại huyện quỳnh phụ, tỉnh thái bình, thành phố hà nội

249 13 0
  • Loading ...
1/249 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 09:48

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM PHẠM HUYỀN TRANG ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG KẾT CẤU HẠ TẦNG NÔNG THÔN TẠI HUYỆN QUỲNH PHỤ, TỈNH THÁI BÌNH LUẬN VĂN THẠC SĨ HÀ NỘI - 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM PHẠM HUYỀN TRANG ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG KẾT CẤU HẠ TẦNG NÔNG THÔN TẠI HUYỆN QUỲNH PHỤ, TỈNH THÁI BÌNH LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH : QUẢN LÝ KINH TẾ MÃ SỐ : 60.34.04.10 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN MẬU DŨNG HÀ NỘI - 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng, số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học học vị Tôi xin cam đoan rằng, giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thông tn trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày tháng năm 201 Tác giả luận văn Phạm Huyền Trang Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page i LỜI CẢM ƠN Trong trình thực nghiên cứu đề tài, nhận quan tâm giúp đỡ nhiệt tnh, đóng góp quý báu nhiều tập thể, cá nhân tạo điều kiện thuận lợi để tơi hồn thành luận văn Lời đầu tên, xin chân thành cảm ơn thầy giáo PGS.TS Nguyễn Mậu Dũng – Bộ môn Tài nguyên môi trường, khoa Kinh tế Phát triển nông thôn, trường Học viện Nông nghiệp Việt Nam trực tiếp hướng dẫn suốt thời gian nghiên cứu thực đề tài Tơi xin cảm ơn góp ý chân thành thầy, cô giáo khoa Kinh tế phát triển nông thôn, Học viện Nông nghiệp Việt Nam Tôi xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo cấp, ngành : UBND huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình Tơi xin cảm ơn góp ý chân thành bạn bè, gia đình, người thân giúp đỡ tơi q trình thực đề tài Tơi biết ơn xin gửi lời cảm ơn chân thành, sâu sắc tới giúp đỡ quý báu Hà Nội, ngày tháng năm 201 Tác giả luận văn Phạm Huyền Trang Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC BẢNG, SƠ ĐỒ vi DANH MỤC HỘP vii DANH MỤC VIẾT TẮT viii PHẦN I: MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục têu nghiên cứu 1.2.1 Mục têu tổng quát 1.2.2 Mục têu cụ thể 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu PHẦN II: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG KẾT CẤU HẠ TẦNG NÔNG THÔN 2.1 Cơ sở lý luận 2.1.1 Lý luận quản lý dự án 2.1.2 Lý luận kết cấu hạ tầng 13 2.1.3 Lý luận đánh giá công tác quản lý dự án xây dựng kết cấu hạ tầng 16 2.2 30 Cơ sở thực tễn Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 2.2.1 30 Thực tiễn quản lý dự án xây dựng kết cấu hạ tầng giới 2.2.2 Thực tiễn quản lý dự án xây dựng kết cấu hạ tầng Việt Nam 36 PHẦN III: ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 43 3.1 3.1.1 43 Đặc điểm huyện Quỳnh Phụ 43 Điều kiện tự nhiên Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 3.1.2 Điều kiện kinh tế xã hội 45 3.1.3 Nhận xét chung 51 3.2 Phương pháp nghiên cứu 53 3.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 53 3.2.2 Phương pháp xử lý phân tích số liệu 55 3.2.3 Hệ thống têu nghiên cứu sử dụng đề tài 56 PHẦN IV: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 58 4.1 Khái quát tnh hình triển khai thực dự án xây dựng kết cấu hạ tầng Quỳnh Phụ 58 4.1.1 Khái quát tình hình thực dự án phát triển giao thơng nông thôn 58 4.1.2 Khái quát tnh hình thực dự án phát triển hệ thống hạ tầng thủy lợi 58 4.2 Đánh giá công tác quản lý dự án xây dựng kết cấu hạ tầng Quỳnh Phụ 60 4.2.1 Đánh giá tổ chức máy quản lý 60 4.2.2 Đánh giá công tác lựa chọn nhà thầu hoạt động xây dựng 67 4.2.3 Đánh giá công tác thi công xây dựng cơng trình 73 4.2.4 Đánh giá việc giải ngân vốn, quản lý chi phí 85 4.2.5 Đánh giá quản lý thực vận hành bảo trì cơng trình 93 4.2.6 Đánh giá hiệu dự án tới kinh tế - xã hội địa phương 96 4.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý dự án 97 4.3.1 Luật pháp sách đầu tư 98 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 4.3.2 Năng lực, trình độ cán quản lý dự án 101 4.3.3 Trách nhiệm nhà thầu thi công 102 4.3.4 Năng lực đơn vị tư vấn lập dự án 103 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 4.3.5 Sự đồng tình bên có liên quan 103 4.4 Giải pháp tăng cường quản lý dự án xây dựng kết cấu hạ tầng Quỳnh Phụ 105 4.4.1 Hồn thiện cơng tác quản lý dự án xấy dựng kết cấu hạ tầng nông thôn 105 4.4.2 Hồn thiện cơng tác quản lý thi công xây dựng 107 4.4.3 Nâng cao chất lượng công tác giải ngân vốn quản lý chi phí 112 PHẦN V: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 114 5.1 Kết luận 114 5.2 Kiến nghị 116 TÀI LIỆU THAM KHẢO 119 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page DANH MỤC BẢNG, SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1: Chu trình quản lý dự án Sơ đồ 2.2: Nội dung quản lý dự án 11 Bảng 2.1: Đầu tư số nước khu vực (% GDP) 37 Bảng 2.2: Các chế cấp vốn đầu tư kết cấu hạ tầng (% GDP) 38 Bảng 3.1: Hiện trạng sử dụng đất huyện Quỳnh Phụ 2013 46 Bảng 3.2: Giá trị sản xuất cấu kinh tế huyện Quỳnh Phụ từ 2011-2013 .50 Bảng 3.3: Số lượng mẫu điều tra 53 Bảng 4.1: Nguồn vốn đầu tư cho CSHT giao thông huyện từ 20112013 59 Bảng 4.2: Các cơng trình giao thơng nơng thôn huyện, xã quản lý từ 2011- 2013 57 Bảng 4.3: Các cơng trình thủy lợi huyện quản lý từ 2011-2013 59 Bảng 4.4: Tổ chức máy Ban QLDA huyện Quỳnh Phụ 63 Bảng 4.5: Kết điều tra dự án giao thông, thủy lợi thực Ban 64 Bảng 4.6: Quy mô phương thức thực đấu thầu Ban 68 Bảng 4.7: Kế hoạch đấu thầu dự án cơng trình đường từ Bến Tượng vào đền A Sào 69 Bảng 4.8: Một số dự án bị chậm tến độ Ban quản lý 75 Bảng 4.9: Ý kiến đánh giá tiến độ thi công hộ dân 75 Bảng 4.10: Bảng quy định mức tạm ứng vốn Ban áp dụng 86 Bảng 4.11: Kết thực dự án giao thông, thủy lợi theo năm 88 Bảng 4.12: Đánh giá nhà thầu tến độ giải ngân 91 Bảng 4.13: Kết điều tra yếu tố ảnh hưởng đến quản lý dự án KCHT 105 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 2-Bình thường [ ] 3-Khơng tốt [ ] + Tiến độ thực 1-Tốt [ ] 2-Bình thường [ ] 3-Không tốt [ ] + Quản lý nguyên vật liệu, nhân lực 1-Tốt [ ] 2-Bình thường [ ] 3-Không tốt [ ] - Đánh giá cán giám sát cơng trình: + Có mặt cơng trường 1-Thường xuyên [ ] 2- Thỉnh thoảng 3- Không [ ] [ ] + Việc giám sát trình thi công 1-Thường xuyên [ ] 2- Thỉnh thoảng 3- Không [ ] [ ] - Đánh giá cán quản lý dự án huyện: + Có thường xuyên đến cơng trường khơng? 1-Có [ ] 2- Khơng [ ] + Có thường xuyên kiểm tra hạng mục thi cơng khơng? 1-Có [ ] 2- Khơng [ ] + Có thành lập ban giám sát đầu tư cộng đồng không? Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 130 1-Có [ ] 2- Khơng [ ] + Ban giám sát hoạt động có hiệu khơng? - 1-Hiệu [ ] 2-Ít hiệu [ ] 3-Khơng hiệu [ ] Đánh giá chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật cơng trình đưa vào sử dụng: + Chất lượng cơng trình 1-Tốt [ ] 2-Tạm [ ] 3-Khơng tốt [ ] + Kết cấu cơng trình 1-Tốt [ ] 2-Tạm [ ] 3-Không tốt [ ] + Mỹ thuật cơng trình 1-Tốt [ ] 2-Tạm [ ] 3-Không tốt [ ] 15.Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý dự án: 1- Pháp luật sách [ ] 2- Năng lực cán quản lý [ ] 3- Trách nhiệm nhà thầu [ ] 4- Năng lực đơn vị tư vấn lập dự án [ ] 5- Đồng tnh bên liên quan [ ] Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 131 16 Đánh giá đại diện chủ đầu tư, đơn vị thực dự án tính kịp thời việc tạm ứng, giải ngân toán 1-Rất nhanh [ ] 2-Nhanh [ ] 3- Kịp thời [ ] 4- Chậm [ ] 5- Rất chậm [ ] 17.Những khó khăn cơng tác tạm ứng, tốn vốn đơn vị thực cơng trình XDCB 1-Các văn hướng dẫn thường xuyên thay đổi 2- Thủ tục rườm rà [ ] [ ] 3- Chưa có phối hợp tốt phòng ban liên quan [ ] 4- Năng lực giải cán quản lý [ ] 5- Thiếu hướng dẫn cán chuyên môn 6- Khác, ghi rõ [ ] [ ] 18 Nguyên nhân toán chậm 1- Số lượng dự án nhiều [ ] 2-Năng lực cán lập toán hạn chế [ ] 3- Cán tốn phải kiêm nhiệm nhiều cơng việc [ ] 4- Cán tốn thiếu chun mơn [ ] 5- Văn hướng dẫn không rõ ràng [ ] 6- Khác, ghi rõ [ ] 19 Đánh giá người sử dụng cơng trình XDCB 1- Cơng trình bị rạn nứt, lún, sử dụng [ ] 2- Thiết kế cơng trình chưa phù hợp [ ] 3- Sau đưa vào sử dụng bị thấm, dột [ ] 4- Gạch, bị vỡ, dộp, nổ Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp [ ] Page 132 5- Trách nhiệm việc bảo trì, bảo dưỡng chưa cao 6- Khác, ghi rõ Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp [ ] [ ] Page 133 20 Các giải pháp quản lý dự án kết cấu hạ tầng cho cơng trình tới địa bàn huyện 21 Ông/bà đánh Bản quản lý dự án công tác quản lý dự án xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn huyện Quỳnh Phụ ? 22.Bên Nhà thầu có trách nhiệm, vai trò nghĩa vụ cơng tác quản lý dự án xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn Quỳnh Phụ thời gian tới? (Đối với giai đoạn quản lý dự án: đầu thầu, thi công, giải ngân, kiểm tra giám sát, nghiệm thu,…) 23 Theo ơng/bà cơng tác quản lý dự án xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn Quỳnh Phụ năm qua gặp khó khăn gì? 24 Theo ơng/bà cần làm để nâng cao chất lượng quản lý công tác quản lý dự án xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn Quỳnh Phụ thời gian tới? (Đối với giai đoạn quản lý dự án: đầu thầu, thi công, giải ngân, kiểm tra giám sát, nghiệm thu,…) Ghi chú: Ông/ bà đánh dấu X vào ô lựa chọn câu hỏi Xin chân thành cảm ơn! Ngày tháng năm 2014 Phỏng vấn viên Người vấn Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 134 (Ký ghi rõ họ tên) Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp (Ký ghi rõ họ tên) Page 135 Phiếu điều tra hộ dân, đánh giá công trình xây dựng I-Thơng tin chủ hộ: 1.Họ tên: Tuổi: Giới tính: 1-Nam [ ] 2-Nữ [ ] Trình độ học vấn: 1- Cấp (Tiểu học) [ ] 2-Cấp (Trung học sở) [ ] 3-Cấp (Trung học phổ thơng) [ ] Trình độ chun môn: 1- Sơ cấp, trung cấp, chuyên ngành [ ] 2-Cao đẳng, chuyên ngành [ ] 3- Đại học, chuyên ngành [ ] 6.Dự án thi công: Thu nhập hộ: 1-Từ nơng nghiệp 2-Tiền lương [ ] 3-Tiểu thủ công nghiệp [ ] 4- Làm thuê [ ] 5-Từ buôn bán dịch vụ [ ] 6- Nguồn khác [ ] Trong năm 2013 thu nhập bình qn/tháng gia đình ơng/bà bao nhiêu? (triệu đồng) Gia đình có thành viên Học viện Nơng nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp (người) Page 136 II-Nội dung điều tra 10.Quá trình đấu thầu cơng trình có diễn cơng khai khơng? 1-Có [ ] 2- Khơng [ ] 3- Khơng biết [ ] 11 Ơng/ bà có thường xun sử dụng cơng trình khơng? 1-Rất thường xun 2- Thường xun 3- Bình thường 4- Ít 5- Khơng 12.Ông/ bà cho ý kiến đánh giá định đầu tư cơng trình địa bàn huyện Quỳnh Phụ: 1-Kịp thời [ ] 2-Chậm trễ, phải đầu tư sớm [ ] Ý kiến khác 13.Ơng/ bà biết q trình chuẩn bị đầu tư thơng qua kênh thông tin nào? 1-Thông báo huyện [ ] ( phát thanh, văn bản) 2-Thông báo xã [ ] ( phát thanh, văn bản) 3-Qua báo chí [ ] 4-Qua hộ nông dân khác [ ] 5-Qua họp dân (thơn, xóm) [ ] 6-Qua tổ chức đồn thể [ ] 14.Ơng/bà cho biết cơng trình có phải giải phóng mặt khơng? 1-Có [ ] 2-Không [ ] Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 137 15.Nếu có gia đình có thuộc diện giải phóng mặt khơng? 1-Có [ ] 2-Khơng [ ] 16.GPMB huyện có đảm bảo theo quy định nhà nước khơng? 1-Có [ ] 2-Khơng [ ] 17.Ơng/ bà đánh giá chế, sách nhà nước GPMB? 1- Phù hợp [ ] 2-Không phù hợp [ ] + Nếu không phù hợp điểm nào? 1-Giá đền bù [ ] 2-Định mức đền bù [ ] 3-Chính sách táiđịnh cư [ ] 18.Hình thức tun truyền vận động cơng tác GPMB UBMTTQ, đoàn thể hiệu chưa? 1-Hiệu [ ] 2-Chưa hiệu [ ] 3-Hạn chế [ ] Ý kiến khác 19.Trong thời gian thi cơng cơng trình, ơng/bà có chứng kiến q trình thi cơng? 1-Có [ ] 2-Khơng [ ] Nếu có đề nghị ơng/ bà cho ý kiến : - Đánh giá đơn vị thi công + Q trình thi cơng Học viện Nơng nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 138 1-Tốt [ ] 2-Bình thường [ ] 3-Khơng tốt [ ] + Tiến độ thực 1-Tốt [ ] 2-Bình thường [ ] 3-Khơng tốt [ ] + Quản lý nguyên vật liệu, nhân lực 1-Tốt [ ] 2-Bình thường [ ] 3-Không tốt [ ] - Đánh giá cán giám sát cơng trình: + Có mặt công trường 1-Thường xuyên [ ] 2- Thỉnh thoảng [ ] 3- Không [ ] + Việc giám sát q trình thi cơng 1-Thường xun [ ] 2- Thỉnh thoảng 3- Không [ ] [ ] - Đánh giá cán quản lý dự án huyện: + Có thường xun đến cơng trường khơng? 1- Có [ ] 2- Khơng [ ] + Có thường xun kiểm tra hạng mục thi cơng khơng? 1- Có [ ] 2- Không [ ] Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 139 + Có thành lập ban giám sát đầu tư cộng đồng khơng? 1- Có [ ] 2- Khơng [ ] + Ban giám sát hoạt động có hiệu khơng? 1- Hiệu [ ] 2-Ít hiệu [ ] 3-Không hiệu [ ] -Đánh giá chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật cơng trình đưa vào sử dụng: + Chất lượng cơng trình 1- Tốt [ ] 2-Tạm [ ] 3-Không tốt [ ] + Kết cấu cơng trình 1- Tốt [ ] 2-Tạm [ ] 3-Không tốt [ ] + Mỹ thuật cơng trình 1- Tốt [ ] 2-Tạm [ ] 3-Khơng tốt [ ] -Ơng/bà có phải đóng góp để xây dựng cơng trình khơng? 1-Có [ ] 2- Khơng [ ] -Nếu có, theo ơng/bà mức đóng góp hợp lý chưa? 1-Rất hợp lý 2- Hợp lý Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 140 3- Bình thường 4- Cao/bất hợp lý 5-Quá cao/Rất bất hợp lý -Đánh giá hiệu đầu tư công trình 1-Hiệu [ ] 2-Chưa hiệu [ ] 3-Lãng phí [ ] -Các hộ nơng dân có tham gia quản lý, đánh giá dự án khơng? 1- Có Khơng [ ] [ ] -Nếu có, vai trò người dân quản lý, giám sát dự án nào? 20.Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý dự án: 1- Pháp luật sách [ ] 2- Năng lực cán quản lý [ ] 3- Trách nhiệm nhà thầu [ ] 4- Năng lực đơn vị tư vấn lập dự án [ ] 5- Đồng tnh bên liên quan [ ] Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 140 TT Các vấn đề cần theo dõi, kiểm tra xác định Trả lời (Có/Khơng) 21 Việc đầu tư cơng trình có làm tăng tệ nạn xã hội địa bàn không? 22 Việc đầu tư cơng trình có gây cản trở sinh hoạt đời sống cộng đồng địa bàn xã, thơn hay khơng? 23 Việc đầu tư có cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh cộng đồng địa bàn huyện? 24 Việc đầu tư cơng trình có làm giảm việc làm, thu nhập người dân địa bàn? 25 Nhà thầu thi cơng có tn thủ quy trình, quy phạm kỹ thuật hay theo thiết kế hay không? 26 Các dự án đầu tư có ảnh hưởng đến mơi trường sống địa bàn huyện? 27 Đánh giá người dân khả sử dụng cơng trình sở hạ tầng xây dựng địa bàn - Đường giao thông nông thôn địa bàn huyện: 1-Đi lại tốt 2-Chỉ mùa [ ] [ ] - Tình hình sử dụng điện: 1-Sử dụng cho sinh hoạt [ ] 2-Sử dụng chủ yếu cho sản xuất kinh doanh [ ] 3-Sử dụng cho sinh hoạt sản xuất [ ] Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 141 - Khả phục vụ cơng trình thủy lợi cho sản xuất: 1- Rất tốt [ ] 2- Bình thường [ ] 3- Kém [ ] - Khả phục vụ trường học: 1-Tốt [ ] 2-Bình thường 3- Kém [ ] [ ] - Tình hình phục vụ trạm y tế xã: Đang hoạt động tốt [ ] Hoạt động khơng tốt [ ] Ơng/bà đánh Bản quản lý dự án công tác quản lý dự án xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn huyện Quỳnh Phụ? Theo ơng/bà cơng tác quản lý dự án xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn Quỳnh Phụ năm qua gặp khó khăn gì? Theo ơng/bà cần làm để nâng cao chất lượng quản lý công tác quản lý dự án xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn Quỳnh Phụ thời gian tới? (Đối với giai đoạn quản lý dự án: đầu thầu, thi công, giải ngân, kiểm tra giám sát, nghiệm thu,…) Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 142 Ghi chú: Ông/ bà đánh dấu X vào ô lựa chọn câu hỏi Xin chân thành cảm ơn! Phỏng vấn viên (Ký ghi rõ họ tên) Ngày tháng năm 2014 Người vấn (Ký ghi rõ họ tên) Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 143 ... giá công tác quản lý dự án xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình từ đề xuất hệ thống giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý dự án xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn huyện. .. huyện Quỳnh Phụ thời gian tới 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Hệ thống hóa sở lý luận thực tễn việc quản lý dự án xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn - Đánh giá công tác quản lý dự án xây dựng kết cấu hạ tầng. .. quản lý dự án xây dựng kết cấu hạ tầng Quỳnh Phụ 105 4.4.1 Hồn thiện cơng tác quản lý dự án xấy dựng kết cấu hạ tầng nông thôn 105 4.4.2 Hồn thiện cơng tác quản lý thi công
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá công tác quản lý dự án xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn tại huyện quỳnh phụ, tỉnh thái bình, thành phố hà nội , Đánh giá công tác quản lý dự án xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn tại huyện quỳnh phụ, tỉnh thái bình, thành phố hà nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay