Chọn tạo và đánh giá các dòng dưa chuột địa phương tự phối

153 18 0
  • Loading ...
1/153 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 09:48

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNN HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM ĐÀM HƯƠNG GIANG CHỌN TẠO VÀ ĐÁNH GIÁ CÁC DÒNG DƯA CHUỘT ĐỊA PHƯƠNG TỰ PHỐI CHUYÊN NGÀNH : KHOA HỌC CÂY TRỒNG MÃ SỐ : 60.62.01.10 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC : TS TRẦN THỊ MINH HẰNG HÀ NỘI - 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực, khách quan chưa cơng bố cơng trình khác Tơi xin cam đoan thơng tin trích dẫn luận văn làm rõ nguồn gốc Tác giả luận văn Đàm Hương Giang Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page i LỜI CẢM ƠN Trong suốt trình học tập, nghiên cứu thực luận văn, cố gắng nỗ lực thân, nhận hỗ trợ to lớn nhà trường, quan tâm động viên giúp đỡ, ý kiến đóng góp quý báu thầy giáo khoa Nơng học nói chung thầy cô môn Rau - Quả - Hoa cảnh Học viện Nơng nghiệp Việt Nam nói riêng Để có kết nghiên cứu này, người trân trọng cảm ơn Tiến sỹ Trần Thị Minh Hằng, người trực tếp hướng dẫn khoa học tận tình, chu đáo cho tơi thời gian nghiên cứu đề tài hồn thành luận văn Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến gia đình, người thân, anh chị em, bạn bè, đồng nghiệp tạo điều kiện giúp tơi hồn thành chương trình học tập nghiên cứu Tôi xin trân trọng cảm ơn! Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN ƠN i LỜI CẢM ii MỤC LỤC iii DANH MỤC BẢNG MỤC HÌNH CÁC DỊNG DƯA CHUỘT ĐỊA PHƯƠNG vi DANH viii NGUỒN GỐC ix MỞ ĐẦU 1 ĐẶT VẤN ĐỀ MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3 1.1 Nguồn gốc phân bố dưa chuột 1.1.1 Nguồn gốc 1.1.2 Phân bố 1.2 Đặc điểm thực vật học dưa chuột 1.2.1 Rễ 1.2.2 Thân 1.2.3 Lá 1.2.4 Hoa 1.2.5 Quả hạt 1.3 Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh 1.3.1 Nhiệt độ 1.3.2 Ánh sáng 1.3.3 Ẩm độ 1.3.4 Đất dinh dưỡng 1.4 Tạo dòng dưa chuột tự phối 1.5 12 1.6 10 10 12 Đánh giá khả kết hợp chung phương pháp lai đỉnh Tạo giống ưu lai dưa chuột Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp 13 Page 1.7 14 Tình hình nghiên cứu chọn tạo giống dưa chuột Thế giới Việt Nam Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 1.7.1 Tình hình nghiên cứu chọn tạo giống dưa chuột Thế giới 14 1.7.2 Tình hình nghiên cứu chọn tạo giống dưa chuột Việt Nam 16 Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 20 2.1 Vật liệu, địa điểm thời gian nghiên cứu 20 2.1.1 Vật liệu nghiên cứu 2.1.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu 2.2 Nội dung nghiên cứu 2.3 Phương pháp nghiên cứu 2.3.1 Thiết kế thí nghiệm 2.3.2 Phương pháp tự phối 22 2.3.3 Phương pháp lai đỉnh 23 2.3.4 Phương pháp phân tích số liệu 24 2.3.5 Các tiêu phương pháp theo dõi 25 2.4 Kỹ thuật trồng chăm sóc Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1 20 22 22 22 22 26 28 Đánh giá khả phân ly tính trạng dòng dưa chuột tự phối đời I1, I2 có nguồn gốc từ mẫu giống dưa chuột địa phương tỉnh đồng bằng, trung du miền núi Bắc Bộ 3.1.1 Thời gian qua giai đoạn sinh trưởng chủ yếu dòng dưa chuột tự phối đời I1, I2 3.1.2 29 29 Đánh giá khả phân ly tính trạng kích thước mầm thật dòng dưa chuột tự phối đời I1, I2 3.1.3 Đánh giá khả phân ly đặc điểm dòng dưa chuột tự phối đời I1, I2 3.1.4 53 Đánh giá khả phân ly số tính trạng dòng dưa chuột tự phối đời I1, I2 3.1.7 49 Đánh giá khả phân ly số tính trạng hoa dòng dưa chuột tự phối đời I2 3.1.6 36 Đánh giá khả phân ly kiểu sinh trưởng chiều dài 15 đốt dòng dưa chuột tự phối đời I1 I2 3.1.5 31 69 Đánh giá khả phân ly tính trạng hình thái bề mặt vỏ gai Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page dòng tự phối đời I1, I2 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp 81 Page 3.2 Kết tạo dòng dưa chuột tự phối đời I2 I3 từ dòng dưa chuột tự phối đời I1, I2 3.3 92 Kết lai tạo tổ hợp lai đỉnh dòng dưa chuột tự phối đời I1 với Cuc71 Lũng PHẦN V KẾT LUẬN – ĐỀ NGHỊ 93 97 5.1 Kết luận 97 5.2 Đề nghị 97 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp 98 101 Page DANH MỤC BẢNG STT Tên bảng Trang Bảng 2.1 Các dòng dưa chuột tham gia thí nghiệm 20 Bảng 2.2 Các dòng dưa chuột sử dụng để lai đỉnh với vật thử Cuc71 Lũng 21 Bảng 3.1 Thời gian qua giai đoạn sinh trưởng chủ yếu dòng dưa chuột tự phối đời I1, I2 29 Bảng 3.2 Đánh giá khả phân ly kích thước mầm thật dòng dưa chuột tự phối đời I1, I2 Bảng 3.3 31 Đánh giá khả phân ly hình dạng dòng dưa chuột đời I1, I2 36 Bảng 3.4 Đánh giá khả phân ly phiến dòng dưa chuột tự phối đời I1, I2 38 Bảng 3.5 Đánh giá khả phân ly hình dạng dòng dưa chuột tự phối đời I1, I2 43 Bảng 3.6 Đánh giá khả phân ly chiều dài 15 đốt dòng dưa chuột tự phối đời I1, I2 51 Bảng 3.7 Đánh giá khả phân ly số tính trạng giới tính tính tạo khơng hạt dòng dưa chuột tự phối đời I2 54 Bảng 3.8 Đánh giá khả phân ly tính trạng kích thước hoa đực dòng dưa chuột tự phối đời I1, I2 58 Bảng 3.9 Đánh giá khả phân ly tính trạng kích thước hoa màu gai dòng dưa chuột tự phối đời I1, I2 64 Bảng 3.10 Đánh giá khả phân ly tính trạng kích thước dòng tự phối đời I1, I2 69 Bảng 3.11 Đánh giá khả phân ly tính trạng hình dạng dòng tự phối đời I1, I2 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp 72 Page Bảng 3.12 Đánh giá khả phân ly tính trạng màu sắc vỏ dòng dưa chuột tự phối đời I1, I2 78 Bảng 3.13 Đánh giá khả phân ly tính trạng hình thái bề mặt vỏ gai dòng tự phối đời I1, I2 81 Bảng 3.14 Đánh giá khả phân ly tính trạng hình thái bề mặt vỏ, gai chiều dài cuống dòng tự phối đời I1, I2 85 Bảng 3.15 Đánh giá khả phân ly tính trạng hình thái bề mặt vỏ dòng tự phối 88 Bảng 3.16 Khả kết hạt dòng dưa chuột tự phối 92 Bảng 3.17 Khả kết hạt tổ hợp lai đỉnh dòng dưa chuột tự phối đời I1 x Cuc71 94 Bảng 3.18 Khả kết hạt tổ hợp lai đỉnh dòng dưa chuột tự phối đời I1 x Lũng Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp 95 Page vii Chúng tến hành lai đỉnh thu 25 tổ hợp lai đỉnh dòng tự phối I1 với vật thử Cuc71 25 dòng lai đỉnh với vật thử Lũng Kết nghiên cứu cho thấy: Khối lượng 100 hạt dòng dưa chuột tự phối đời I1 lai với Cuc71 lớn khối lượng 100 hạt dòng dưa chuột lai với Lũng Những dòng đánh giá có khả kết hợp dòng cho lai thử có tỷ lệ số hạt chắc/quả cao Tỷ lệ số hạt chắc/quả dòng dưa chuột tự phối đời I1 với Cuc71 từ 44,39% - 80,02%, dòng có tỷ lệ hạt cao dòng TB1I1, dòng có tỷ lệ hạt thấp dòng SL34I1 Các dòng lại có tỷ lệ hạt từ 44,75% - 75,39%; Trong đó, tỷ lệ số hạt chắc/quả dòng dưa chuột tự phối đời I1 với giống dưa chuột Lũng từ 8,62% - 65,55%, dòng có tỷ lệ hạt thấp dòng SL34I1 LCH3I1, dòng có tỷ lệ hạt cao dòng LS1I1 Các dòng dưa chuột lại có tỷ lệ hạt tương đối thấp từ 12,50% – 30,00% chiếm tỷ lệ lớn Như vậy, khả kết hợp chung dòng dưa chuột tự phối đời I1 với Cuc71 đạt kết cao kết hợp chung dòng tự phối đời I1 với Lũng Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 96 PHẦN V KẾT LUẬN – ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận - Đánh giá mức độ phân ly tính trạng số lượng chất lượng dòng dưa chuột tự phối đời I1 I2: + Các dòng HD3, HY1 3681ít phân ly hai hệ với 18,18% - 27,27% tính trạng có hệ số số biến động CV 8%, tổng số 11 tính trạng theo dõi + Các dòng phân ly nhiều đời tự phối I1 phân ly đời tự phối I2 là: BK1, SL27b, LS2, VP1 Ở đời I1 có 36,36% - 54,55%, đời I2 có 18,18% - 27,27% tính trạng số lượng có hệ số biến động CV > 8%, 11 tính trạng theo dõi + Các dòng phân ly tính trạng chất lượng hai đời tự phối là: CB2, LS1, TB1 TQ1 với 3,33% - 10,00% tính trạng phân ly; dòng BN1, ĐB1b, ĐB13, HD3, HY1, LCH3, LS2, SL13, SL29g, SL34 VP2 có 13,33% - 23,33% tính trạng phân ly tổng số 30 tính trạng theo dõi + Các dòng BK1, BN2, ĐB10c, ĐB15, HP1, SL9a, SL27b, SL28b, TB2, 1661 3681 có 13,33% - 26,67% tính trạng phân ly đời I1, đời I2 có 6,67% - 10,00% tính trạng phân ly tổng số 30 tính trạng theo dõi - Các tính trạng: kiểu sinh trưởng, biểu giới tính, màu gai bầu nhụy, tính tạo không hạt, rãnh quả, mật độ gai, u quả, chiều dài cuống quả, nốt chấm, mật độ nốt chấm không phân ly tất dòng tự phối I1 I2 - Đã tạo 27 dòng dưa chuột tự phối I2 - Đã tạo 18 dòng dưa chuột tự phối I3 - Đã lai tạo 25 tổ hợp lai đỉnh dòng dưa chuột tự phối I1 với Cuc71 25 tổ hợp lai đỉnh dòng dưa chuột tự phối I1 với Lũng 5.2 Đề nghị Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 97 Tiếp tục tiến hành nghiên cứu nhằm đánh giá mức độ phân ly dòng dưa chuột đời I3 tạo dòng tự phối đời tiếp theo; Sử dụng tổ hợp lai thử với vật thử để đánh giá khả kết hợp chung sớm dòng dưa chuột tự phối đời I2 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 98 TÀI LIỆU THAM KHẢO TÀI LIỆU TRONG NƯỚC Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn (2012) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia khảo nghiệm giá trị canh tác sử dụng giống dưa chuột, QCVN 0187:2012/BNNPTNT Lã Đình Mỡ Dương Đức Huyền Cây dưa chuột- Tài nguyên thực vật Đông Nam Á, NXB Nông nghiệp Hà Nội Mai Thị Phương Anh, Trần Văn Lài Trần Khắc Thi (1996) Rau trồng rau, NXB Nông nghiệp, Hà Nội Ngô Thị Hạnh, Phạm Mỹ Linh Trần Khắc Thi (2009) “Kết chọn tạo giống dưa chuột nhỏ phục vụ chế biến đóng hộp ngun quả”, Tạp chí Nơng nghiệp Phát triển Nơng thôn – Giống trồng vật nuôi, tập 2, tr.15 -24 Ngô Thị Hạnh (2011) Nghiên cứu nguồn vật liệu khởi đầu cho chọn tạo giống dưa chuột (Cucumis sativus L.) ưu lai phục vụ chế biến, Luận văn tến sĩ nông nghiệp Nguyễn Công Khẩn cộng (2007) Bảng thành phần thực phẩm Việt Nam, NXB Y học tr 109 Nguyễn Tấn Hinh, Đào Xuân Thảng Đoàn Xuân Cảnh (2004) "Báo cáo kết chọn tạo giống dưa chuột PC4", Báo cáo khoa học Hội nghị khoa học Bộ NN PTNT, Hà Nội, tr 29-34 Nguyễn Thị Lan (2013) Bài giảng cao học mơn Phương pháp thí nghiệm thống kê sinh học, Trường Đại học Nông Nghiệp Hà Nội Phạm Mỹ Linh, Trần Khắc Thi Ngô Thị Hạnh Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất dòng mẹ đơn tính (Gynoecious) để sản xuất hạt giống dưa chuột lai F1 10 Phạm Mỹ Linh, Ngô Thị Hạnh Trần Khắc Thi (2009) “Kết chọn tạo giống dưa chuột dài cho chế biến muối mặn ăn tươi”, Tạp chí Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn – Giống trồng vật nuôi tập tr 5–12 11 Tạ Thu Cúc (2000) Giáo trình rau, NXB Nông ngiệp tr 206 12 Trần Khắc Thi (1981) Giống dưa chuột Hữu Nghị, Báo Khoa học Đời sống, Hà Nội, số 15 13 Trần Khắc Thi (1985) Nghiên cứu đặc điểm số giống dưa chuột ứng dụng chúng công tác giống Đồng sông Hồng, luận án Tiến Sĩ Khoa học Nông nghiệp, Hà Nội 14 Trần Khắc Thi Nguyễn Công Hoan (2005) Kỹ thuật trồng rau sạch, rau an toàn chế biến rau xuất khẩu, NXB Thanh Hóa tr 51 15 Trần Khắc Thi, Nguyễn Thu Hiền, Ngô Thị Hạnh, Phạm Mỹ Linh Dương Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 99 Kim Thoa Rau ăn - Trồng rau an toàn, suất, chất lượng cao, NXB Khoa học tự nhiên công nghệ, tr 39 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 100 16 Trần Văn Lài Lê Thị Hà (2002) Cẩm nang trồng rau, NXB Mũi Cà Mau tr 73-106 17 Vũ Đình Hòa, Vũ Văn Liết Nguyễn Văn Hoan (2005) Giáo trình chọn giống trồng, Trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội, tr 103-111 18 Vũ Thị Việt Hồng (2010) Khảo sát đặc tính nơng sinh học dòng dưa chuột địa phương tự phối đời I1 trồng Gia Lâm- Hà Nội, Luận văn thạc sỹ nơng nghiệp 19 Vũ Tun Hồng cộng (1995) “Giống dưa chuột H1” Nghiên cứu lương thực thực phẩm, NXB Nông nghiệp, Hà Nội, tr.162 – 165 20 Vũ Tuyên Hoàng, Đào Xuân Thảng, Đỗ Thị Dung Đoàn Xuân Cảnh (1998) “Kết chọn tạo giống dưa chuột lai PC1”, nghiên cứu công nghiệp thực phẩm, 1995 -1998, NXB Nông nghiệp, Hà Nội, tr.178– 180 TÀI LIỆU NƯỚC NGOÀI 21 Boualem A, Fleurier S, Troadec C, Audigier P, et al (2014) Development of a Cucumis sativus Tilling platform for forward and reverse genetics PloS ONE 9(5): e97963 Doi :10.131/journal.pone 22 Daniel Nicodemo, Euclides Braga Malheiros, David De Jong, and Regina Helena N.C (2013) Enhanced production of parthenocarpic cucumber pollinated with stingless bees and Africanized honey bees in greenhouses Ciências Agrárias, Londrina, v 34, n 6, suplemento 1, p 3625-3634 23 De Candole A.P (1984) Origin of cultivalted plants, New York, USA 24 Hartman, HT., A.M Kofranek, V.E Rubatsky, and W.J Flocker (1988) Plant sience Prentce-Hall Intl N.J.674 25 Hossain M.A., et al (2002), Efect of cepalexin on sex expresion, fruit development and yeild of cucumber (Cucumis sativus L.) Online Journal of biologycal sciences (10), P: 656- 658 26 Kasem Piluek, Somsak Ratanayingyong (1991), Hybrid performance of mini cucumber (Cucumis sativus L.), Kasetsart J (Nat Sci Suppl.), Vol 25, p: 5457 27 Lower, R.L, Wehner T.C Jenkins S.F (1991) “Gy4 cucumber inbred and Raleigh”, Hybrid pickling cucumber, J HortScience, Vol.26, No.1, p 77-78 28 McCreight J.D, Staub J.E, Wehner T.C Gone Global: Familiar and exotic cucurbits have Asian origins HortScience Vol 48(9).2013 p1078-1089 29 Robinson R.W., Decker-Walter D.S (1999), Cucurbits CAB International, USA 30 Seiji Yamasaki and Nobuharu Fujii (2011) The M Locus and EthyleneControlled sex determination in Adromonoecious Cucumber plants Plant Cell Physiol 42(6) : p608- 619 31 Sing P.S., S.K Dasgupta, S.K Tripathi (2004), Hybrid Vegetable development Volume FPP An Imprint of the Haworth Press, Inc No 2/3 and No 4, p: 381-383 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 101 32 Staub J.E., Serquen F.C., Gupta M (1996), “Genetic markers, map Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 102 construction, and their application in plant breeding”, HortScience 31, p.729741 33 Staub J.E and Rebecca Grumet (1993), “Selection for multiple disease resistance reduces cucumber yield potential”, Journal Euphytca Volume 67, Number 3/January, 1993 p.205 – 213 34 Staub J.E, Robbins M.D, and T.C Weher (2009) Cucumber Cucurbit Breeding Hortculural science 35 Vavilov N.I (1926) Studies on the Origin of Cultivated Plants Leningrad 248 p 36 Tatlioglu, T (1993), Cucumber cucumis sativus L., In “Genetic improvement of vegetable crops” (ed G Kaloo, B.O Bergh), Pergamon Pres, Oxford,UK Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nơng nghiệp Page 100 PHỤ LỤC Các tính trạng đặc trưng giống dưa chuột đánh giá theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng tính ổn định giống dưa chuột Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam – DUS (QCVN 01-93:2012/BNNPTNT) TT 10 Tính trạng Mức độ biểu Khơng Lá mầm: Vị đắng Có Hữu hạn Cây: Kiểu sinh trưởng Vơ hạn Rất ngắn Ngắn Cây: Tổng chiều dài Trung bình 15 lóng đầu tên Dài Rất dài Thẳng Phiến lá: Thế Ngang Rủ Ngắn Trung bình Phiến lá: Chiều dài Dài Rất nhỏ Phiến lá: Tỷ lệ chiều dài Nhỏ thùy đầu lá/chiều dài Trung bình To phiến Rất to Nhọn Phiến lá: Hình dạng đỉnh Góc vng Tù thùy đầu Tròn Nhạt Trung bình Phiến lá: Mức độ xanh Đậm Khơng có Ít Phiến lá: Mức độ phồng Trung bình Nhiều Rất nhiều Khơng có Phiến lá: Mức độ gợn Trung bình sóng mép Nhiều Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Mã số 9 3 7 7 Page 101 11 Phiến lá: Răng cưa mép 12 Thời gian hoa nở 13 Cây: Biểu giới tính 14 Cây: Số lượng hoa đốt 15 Bầu nhụy: Màu gai 16 Tính tạo khơng hạt 17 Quả: chiều dài 18 Quả: Đường kính 19 Quả: Hình dạng mặt cắt ngang 20 Quả: Hình dạng đầu 21 Quả: chiều dài đoạn thắt(áp dụng với giống thắt) 22 Quả: Hình dạng Rất Ít Trung bình Nhiều Rất nhiều Sớm Trung bình Muộn Hoa đơn tính đực chiếm ưu Hoa đực xấp xỉ hoa Hoa đơn tính chiếm ưu Hoa lưỡng tính hoa đực Từ 1-2 Từ 3-5 Nhiều Trắng Đen Khơng Có Rất ngắn Ngắn Trung bình Dài Rất dài Nhỏ Trung bình To Tròn Tròn đến có góc cạnh Có góc cạnh Thắt Nhọn Tù Rất ngắn Ngắn Trung bình Dài Rất dài Nhọn Tù Tròn 9 3 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 102 23 Quả: Màu vỏ giai đoạn thu thương phẩm 24 Quả: Mức độ màu vỏ 25 Quả: Gân 26 Quả: Rãnh 27 Quả: Nếp nhăn 28 Quả: Mức độ nếp nhăn 29 Quả: Loại gai 30 Quả: Mật độ gai 31 Quả: màu gai 32 Quả: U 33 Quả: Kích cỡ u 34 Quả: Chiều dài vết sọc 35 Quả: Nốt chấm Cụt Trắng Vàng Xanh Nhạt Trung bình Đậm Khơng có Trung bình Nhiều Khơng Có Khơng Có Rất Ít Trung bình Nhiều Rất nhiều Chỉ có gai mềm Có gai mềm gai Chỉ có gai Rất thưa Thưa Trung bình Dày Rất dày Trắng Nâu sáng Nâu đậm Khơng Có Rất nhỏ Nhỏ Trung bình To Rất to Khơng có ngắn Ngắn Trung bình Dài Rất dài Khơng Có 3 9 3 9 9 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 103 36 37 38 39 40 Chỉ dải Quả: Sự phân bố nốt chấm Chiếm ưu dải Phân bố Rất thưa Thưa Quả: Mật độ nốt chấm Trung bình Dày Rất dày Khơng có Trung bình Quả: Phấn Nhiều Ngắn Quả: Chiều dài cuống Trung bình Dài Trắng Vàng Quả: Màu Xanh giai đoạn chín sinh lý Da cam Nâu 3 5 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 104 ... yếu dòng dưa chuột tự phối đời I1, I2 3.1.2 29 29 Đánh giá khả phân ly tính trạng kích thước mầm thật dòng dưa chuột tự phối đời I1, I2 3.1.3 Đánh giá khả phân ly đặc điểm dòng dưa chuột tự phối. .. tự phối đời I1 I2 52 Hình 3.4 Hình ảnh hoa đực dòng dưa chuột tự phối 63 Hình 3.5 Hình ảnh hoa dòng dưa chuột tự phối 69 Hình 3.6 Hình ảnh dòng dưa chuột tự phối đời I1 76 Hình 3.7 Hình ảnh dòng. .. ĐÍCH VÀ U CẦU * Mục đích - Tạo dòng tự phối đời I2, I3 mang đặc tính tốt từ mẫu giống dưa chuột địa phương nhằm chọn tạo dòng phục vụ cho chọn tạo giống ưu lai F1 - Đánh giá mức độ phân ly dòng tự
- Xem thêm -

Xem thêm: Chọn tạo và đánh giá các dòng dưa chuột địa phương tự phối , Chọn tạo và đánh giá các dòng dưa chuột địa phương tự phối

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay