Luật cạnh tranh 2018

41 7 0
  • Loading ...
1/41 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 09:46

Luật cạnh tranh số 232018QH14 ngày 12 tháng 6 năm 2018Quy định về thị phần, doanh nghiệp thống lĩnh trên thị trường và các hành vi cạnh tranh được phép hoặc bị cấmLuật này quy định về hành vi hạn chế cạnh tranh, tập trung kinh tế gây tác động hoặc có khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh đến thị trường Việt Nam; hành vi cạnh tranh không lành mạnh; tố tụng cạnh tranh; xử lý vi phạm pháp luật về cạnh tranh; quản lý nhà nước về cạnh tranh Lưu ý: Quy định về thị phần, doanh nghiệp thống lĩnh thị trường và các hành vi cạnh tranh được phép hoặc bị cấm VB Luật: QUỐC HỘI -Luật số: 23/2018/QH14 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 12 tháng năm 2018 LUẬT CẠNH TRANH Căn Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật Cạnh tranh Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều Phạm vi điều chỉnh Luật quy định hành vi hạn chế cạnh tranh, tập trung kinh tế gây tác động có khả gây tác động hạn chế cạnh tranh đến thị trường Việt Nam; hành vi cạnh tranh không lành mạnh; tố tụng cạnh tranh; xử lý vi phạm pháp luật cạnh tranh; quản lý nhà nước cạnh tranh Điều Đối tượng áp dụng Tổ chức, cá nhân kinh doanh (sau gọi chung doanh nghiệp) bao gồm doanh nghiệp sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ cơng ích, doanh nghiệp hoạt động ngành, lĩnh vực thuộc độc quyền nhà nước, đơn vị nghiệp công lập doanh nghiệp nước hoạt động Việt Nam Hiệp hội ngành, nghề hoạt động Việt Nam Cơ quan, tổ chức, cá nhân nước nước ngồi có liên quan Điều Giải thích từ ngữ Trong Luật này, từ ngữ hiểu sau: Hiệp hội ngành, nghề bao gồm hiệp hội ngành hàng hiệp hội nghề nghiệp Hành vi hạn chế cạnh tranh hành vi gây tác động có khả gây tác động hạn chế cạnh tranh, bao gồm hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh, lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường lạm dụng vị trí độc quyền Tác động hạn chế cạnh tranh tác động loại trừ, làm giảm, sai lệch cản trở cạnh tranh thị trường Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh hành vi thỏa thuận bên hình thức gây tác động có khả gây tác động hạn chế cạnh tranh Lạm dụng vị trí thớng lĩnh thị trường, lạm dụng vị trí độc quyền hành vi doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường, vị trí độc quyền gây tác động có khả gây tác động hạn chế cạnh tranh Hành vi cạnh tranh không lành mạnh hành vi doanh nghiệp trái với nguyên tắc thiện chí, trung thực, tập quán thương mại chuẩn mực khác kinh doanh, gây thiệt hại gây thiệt hại đến quyền lợi ích hợp pháp doanh nghiệp khác Thị trường liên quan thị trường hàng hóa, dịch vụ thay cho đặc tính, mục đích sử dụng giá khu vực địa lý cụ thể có điều kiện cạnh tranh tương tự có khác biệt đáng kể với khu vực địa lý lân cận Tố tụng cạnh tranh hoạt động điều tra, xử lý vụ việc cạnh tranh giải khiếu nại định xử lý vụ việc cạnh tranh theo trình tự, thủ tục quy định Luật Vụ việc cạnh tranh vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật cạnh tranh bị điều tra, xử lý theo quy định Luật này, bao gồm vụ việc hạn chế cạnh tranh, vụ việc vi phạm quy định tập trung kinh tế vụ việc cạnh tranh không lành mạnh Điều Áp dụng pháp luật cạnh tranh Luật điều chỉnh chung quan hệ cạnh tranh Việc điều tra, xử lý vụ việc cạnh tranh, miễn trừ thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm thông báo tập trung kinh tế phải áp dụng quy định Luật Trường hợp luật khác có quy định hành vi hạn chế cạnh tranh, hình thức tập trung kinh tế, hành vi cạnh tranh không lành mạnh việc xử lý hành vi cạnh tranh không lành mạnh khác với quy định Luật áp dụng quy định luật Điều Quyền nguyên tắc cạnh tranh kinh doanh Doanh nghiệp có quyền tự cạnh tranh theo quy định pháp luật Nhà nước bảo đảm quyền cạnh tranh hợp pháp kinh doanh Hoạt động cạnh tranh thực theo nguyên tắc trung thực, công lành mạnh, không xâm phạm đến lợi ích Nhà nước, lợi ích công cộng, quyền lợi ích hợp pháp doanh nghiệp, người tiêu dùng Điều Chính sách Nhà nước cạnh tranh Tạo lập, trì mơi trường cạnh tranh lành mạnh, cơng bằng, bình đẳng, minh bạch Thúc đẩy cạnh tranh, bảo đảm quyền tự cạnh tranh kinh doanh doanh nghiệp theo quy định pháp luật Tăng cường khả tiếp cận thị trường, nâng cao hiệu kinh tế, phúc lợi xã hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Tạo điều kiện để xã hội, người tiêu dùng tham gia trình giám sát việc thực pháp luật cạnh tranh Điều Trách nhiệm quản lý nhà nước cạnh tranh Chính phủ thống quản lý nhà nước cạnh tranh Bộ Công Thương quan đầu mối giúp Chính phủ thực quản lý nhà nước cạnh tranh Các Bộ, quan ngang Bộ, phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn mình, có trách nhiệm phối hợp với Bộ Công Thương thực quản lý nhà nước cạnh tranh Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn mình, có trách nhiệm thực quản lý nhà nước cạnh tranh Điều Các hành vi bị nghiêm cấm có liên quan đến cạnh tranh Cơ quan nhà nước thực hành vi gây cản trở cạnh tranh thị trường sau đây: a) Ép buộc, yêu cầu, khuyến nghị doanh nghiệp, quan, tổ chức, cá nhân phải thực không thực việc sản xuất, mua, bán hàng hóa, cung ứng, sử dụng dịch vụ cụ thể mua, bán hàng hóa, cung ứng, sử dụng dịch vụ với doanh nghiệp cụ thể, trừ hàng hóa, dịch vụ thuộc lĩnh vực độc quyền nhà nước trường hợp khẩn cấp theo quy định pháp luật; b) Phân biệt đối xử doanh nghiệp; c) Ép buộc, yêu cầu, khuyến nghị hiệp hội ngành, nghề, tổ chức xã hội - nghề nghiệp khác doanh nghiệp liên kết với nhằm hạn chế cạnh tranh thị trường; d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để can thiệp trái pháp luật vào hoạt động cạnh tranh Tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, vận động, kêu gọi, ép buộc tổ chức để doanh nghiệp thực hành vi hạn chế cạnh tranh, cạnh tranh không lành mạnh Chương II THỊ TRƯỜNG LIÊN QUAN VÀ THỊ PHẦN Điều Xác định thị trường liên quan Thị trường liên quan xác định sở thị trường sản phẩm liên quan thị trường địa lý liên quan Thị trường sản phẩm liên quan thị trường hàng hóa, dịch vụ thay cho đặc tính, mục đích sử dụng giá Thị trường địa lý liên quan khu vực địa lý cụ thể có hàng hóa, dịch vụ cung cấp thay cho với điều kiện cạnh tranh tương tự có khác biệt đáng kể với khu vực địa lý lân cận Chính phủ quy định chi tiết khoản Điều Điều 10 Xác định thị phần thị phần kết hợp Căn vào đặc điểm, tính chất thị trường liên quan, thị phần doanh nghiệp thị trường liên quan xác định theo phương pháp sau đây: a) Tỷ lệ phần trăm doanh thu bán doanh nghiệp với tổng doanh thu bán tất doanh nghiệp thị trường liên quan theo tháng, quý, năm; b) Tỷ lệ phần trăm doanh số mua vào doanh nghiệp với tổng doanh số mua vào tất doanh nghiệp thị trường liên quan theo tháng, quý, năm; c) Tỷ lệ phần trăm số đơn vị hàng hóa, dịch vụ bán doanh nghiệp với tổng số đơn vị hàng hóa, dịch vụ bán tất doanh nghiệp thị trường liên quan theo tháng, quý, năm; d) Tỷ lệ phần trăm số đơn vị hàng hóa, dịch vụ mua vào doanh nghiệp với tổng số đơn vị hàng hóa, dịch vụ mua vào tất doanh nghiệp thị trường liên quan theo tháng, quý, năm Thị phần kết hợp tổng thị phần thị trường liên quan doanh nghiệp tham gia vào hành vi hạn chế cạnh tranh tập trung kinh tế Doanh thu để xác định thị phần quy định khoản Điều xác định theo chuẩn mực kế toán Việt Nam Trong trường hợp doanh nghiệp hoạt động kinh doanh chưa đủ 01 năm tài doanh thu, doanh số, số đơn vị hàng hóa, dịch vụ bán ra, mua vào để xác định thị phần quy định khoản Điều tính từ thời điểm doanh nghiệp bắt đầu hoạt động thời điểm xác định thị phần Chính phủ quy định chi tiết Điều Chương III THỎA THUẬN HẠN CHẾ CẠNH TRANH Điều 11 Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh Thỏa thuận ấn định giá hàng hóa, dịch vụ cách trực tiếp gián tiếp Thỏa thuận phân chia khách hàng, phân chia thị trường tiêu thụ, nguồn cung cấp hàng hóa, cung ứng dịch vụ Thỏa thuận hạn chế kiểm soát số lượng, khối lượng sản xuất, mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ Thỏa thuận để bên tham gia thỏa thuận thắng thầu tham gia đấu thầu việc cung cấp hàng hóa, cung ứng dịch vụ Thỏa thuận ngăn cản, kìm hãm, không cho doanh nghiệp khác tham gia thị trường phát triển kinh doanh Thỏa thuận loại bỏ khỏi thị trường doanh nghiệp bên tham gia thỏa thuận Thỏa thuận hạn chế phát triển kỹ thuật, công nghệ, hạn chế đầu tư Thỏa thuận áp đặt ấn định điều kiện ký kết hợp đồng mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cho doanh nghiệp khác thỏa thuận buộc doanh nghiệp khác chấp nhận nghĩa vụ không liên quan trực tiếp đến đối tượng hợp đồng Thỏa thuận không giao dịch với bên không tham gia thỏa thuận 10 Thỏa thuận hạn chế thị trường tiêu thụ sản phẩm, nguồn cung cấp hàng hóa, cung ứng dịch vụ bên không tham gia thỏa thuận 11 Thỏa thuận khác gây tác động có khả gây tác động hạn chế cạnh tranh Điều 12 Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh doanh nghiệp thị trường liên quan quy định khoản 1, Điều 11 Luật Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh doanh nghiệp quy định khoản 4, Điều 11 Luật Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh doanh nghiệp thị trường liên quan quy định khoản 7, 8, 9, 10 11 Điều 11 Luật thỏa thuận gây tác động có khả gây tác động hạn chế cạnh tranh cách đáng kể thị trường Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh doanh nghiệp kinh doanh công đoạn khác chuỗi sản xuất, phân phối, cung ứng loại hàng hóa, dịch vụ định quy định khoản 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10 11 Điều 11 Luật thỏa thuận gây tác động có khả gây tác động hạn chế cạnh tranh cách đáng kể thị trường Điều 13 Đánh giá tác động khả gây tác động hạn chế cạnh tranh cách đáng kể thỏa thuận hạn chế cạnh tranh Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đánh giá tác động khả gây tác động hạn chế cạnh tranh cách đáng kể thỏa thuận hạn chế cạnh tranh vào số yếu tố sau đây: a) Mức thị phần doanh nghiệp tham gia thỏa thuận; b) Rào cản gia nhập, mở rộng thị trường; c) Hạn chế nghiên cứu, phát triển, đổi công nghệ hạn chế lực công nghệ; d) Giảm khả tiếp cận, nắm giữ sở hạ tầng thiết yếu; đ) Tăng chi phí, thời gian khách hàng việc mua hàng hóa, dịch vụ doanh nghiệp tham gia thỏa thuận chuyển sang mua hàng hóa, dịch vụ liên quan khác; e) Gây cản trở cạnh tranh thị trường thơng qua kiểm sốt yếu tố đặc thù ngành, lĩnh vực liên quan đến doanh nghiệp tham gia thỏa thuận Chính phủ quy định chi tiết khoản Điều Điều 14 Miễn trừ thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh quy định khoản 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10 11 Điều 11 bị cấm theo quy định Điều 12 Luật miễn trừ có thời hạn có lợi cho người tiêu dùng đáp ứng điều kiện sau đây: a) Tác động thúc đẩy tiến kỹ thuật, công nghệ, nâng cao chất lượng hàng hóa, dịch vụ; b) Tăng cường sức cạnh tranh doanh nghiệp Việt Nam thị trường quốc tế; c) Thúc đẩy việc áp dụng thống tiêu chuẩn chất lượng, định mức kỹ thuật chủng loại sản phẩm; d) Thống điều kiện thực hợp đồng, giao hàng, tốn khơng liên quan đến giá yếu tố giá Thỏa thuận lao động, thỏa thuận hợp tác ngành, lĩnh vực đặc thù thực theo quy định luật khác thực theo quy định luật Điều 15 Nộp hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm Doanh nghiệp dự định tham gia thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm nộp hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia Hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm bao gồm: a) Đơn theo mẫu Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia ban hành; b) Dự thảo nội dung thỏa thuận bên; c) Bản Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp văn tương đương doanh nghiệp tham gia thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm; Điều lệ hiệp hội ngành, nghề trường hợp thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm có tham gia hiệp hội ngành, nghề; d) Báo cáo tài doanh nghiệp tham gia thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm 02 năm liên tiếp liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ báo cáo tài từ thời điểm thành lập đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ doanh nghiệp thành lập có xác nhận tổ chức kiểm toán theo quy định pháp luật; đ) Báo cáo giải trình cụ thể việc đáp ứng quy định khoản Điều 14 Luật kèm theo chứng để chứng minh; e) Văn ủy quyền bên tham gia thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm cho bên đại diện (nếu có) Doanh nghiệp nộp hồ sơ chịu trách nhiệm tính trung thực hồ sơ Tài liệu hồ sơ tiếng nước ngồi phải kèm theo dịch tiếng Việt Điều 16 Thụ lý hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia có trách nhiệm thụ lý hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia có trách nhiệm thơng báo văn cho bên nộp hồ sơ tính đầy đủ, hợp lệ hồ sơ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia có trách nhiệm thơng báo văn nội dung cụ thể cần sửa đổi, bổ sung để bên sửa đổi, bổ sung hồ sơ thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo Khi kết thúc thời hạn mà bên yêu cầu không sửa đổi, bổ sung sửa đổi, bổ sung hồ sơ khơng đầy đủ theo u cầu Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia trả lại hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ Sau nhận thông báo hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, bên nộp hồ sơ phải nộp phí thẩm định hồ sơ theo quy định pháp luật phí lệ phí Hồ sơ thụ lý kể từ thời điểm bên nộp hồ sơ hồn thành nghĩa vụ nộp phí thẩm định hồ sơ Điều 17 Yêu cầu bổ sung thông tin, tài liệu đề nghị hưởng miễn trừ thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm Sau thụ lý hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia có quyền yêu cầu bên nộp hồ sơ bổ sung thông tin, tài liệu cần thiết khác có liên quan đến dự định thực thỏa thuận hạn chế cạnh tranh Trường hợp bên yêu cầu không bổ sung bổ sung không đầy đủ thông tin, tài liệu theo yêu cầu, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia xem xét, định sở thơng tin, tài liệu có Điều 18 Tham vấn trình xem xét hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia có quyền tham vấn ý kiến quan, tổ chức, cá nhân có liên quan nội dung thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm đề nghị hưởng miễn trừ Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận yêu cầu Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia việc tham vấn ý kiến, quan, tổ chức, cá nhân tham vấn có trách nhiệm trả lời văn cung cấp thơng tin, tài liệu có liên quan nội dung tham vấn Điều 19 Rút hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm Doanh nghiệp có quyền rút hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm Đề nghị rút hồ sơ phải lập thành văn gửi đến Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia Phí thẩm định hồ sơ khơng hồn lại cho doanh nghiệp rút hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ Điều 20 Thẩm quyền thời hạn quyết định việc hưởng miễn trừ thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia định chấp thuận định không chấp thuận cho bên hưởng miễn trừ thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm theo quy định Luật này; trường hợp không chấp thuận cho bên hưởng miễn trừ phải nêu rõ lý Thời hạn định việc hưởng miễn trừ 60 ngày kể từ ngày thụ lý hồ sơ Đối với vụ việc phức tạp, thời hạn định quy định khoản Điều Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia gia hạn không 30 ngày Việc gia hạn phải thông báo văn cho bên nộp hồ sơ chậm 03 ngày làm việc trước ngày hết thời hạn định Trường hợp Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia vi phạm quy định trình tự, thủ tục thời hạn định việc hưởng miễn trừ, doanh nghiệp có quyền khiếu nại, khởi kiện theo quy định pháp luật Điều 21 Quyết định hưởng miễn trừ thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm Quyết định hưởng miễn trừ thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm phải có nội dung chủ yếu sau đây: a) Tên, địa bên tham gia thỏa thuận; b) Nội dung thỏa thuận thực hiện; c) Điều kiện nghĩa vụ bên tham gia thỏa thuận; d) Thời hạn hưởng miễn trừ Quyết định hưởng miễn trừ thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm phải gửi cho bên tham gia thỏa thuận thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày định Thời hạn hưởng miễn trừ quy định điểm d khoản Điều không 05 năm kể từ ngày định Trong thời gian 90 ngày trước thời hạn hưởng miễn trừ kết thúc, theo đề nghị bên tham gia thỏa thuận, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia xem xét, định việc tiếp tục không tiếp tục hưởng miễn trừ thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm Trường hợp tiếp tục hưởng miễn trừ thời hạn hưởng miễn trừ không 05 năm kể từ ngày định tiếp tục hưởng miễn trừ Điều 22 Thực thỏa thuận hạn chế cạnh tranh trường hợp hưởng miễn trừ Các bên tham gia thỏa thuận hạn chế cạnh tranh đáp ứng điều kiện hưởng miễn trừ quy định khoản Điều 14 Luật thực thỏa thuận hạn chế cạnh tranh sau có định hưởng miễn trừ quy định Điều 21 Luật Các bên tham gia thỏa thuận hạn chế cạnh tranh hưởng miễn trừ phải thực định hưởng miễn trừ quy định Điều 21 Luật Điều 23 Bãi bỏ quyết định hưởng miễn trừ thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia định bãi bỏ định hưởng miễn trừ trường hợp sau đây: a) Điều kiện hưởng miễn trừ khơng còn; b) Phát có gian dối việc đề nghị hưởng miễn trừ; c) Doanh nghiệp hưởng miễn trừ vi phạm điều kiện, nghĩa vụ để hưởng miễn trừ định hưởng miễn trừ; d) Quyết định hưởng miễn trừ dựa thơng tin, tài liệu khơng xác điều kiện hưởng miễn trừ Trường hợp điều kiện hưởng miễn trừ khơng còn, bên hưởng miễn trừ có trách nhiệm thơng báo cho Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia để định bãi bỏ định hưởng miễn trừ Quyết định bãi bỏ định hưởng miễn trừ phải gửi cho bên tham gia thỏa thuận thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày định Chương IV LẠM DỤNG VỊ TRÍ THỐNG LĨNH THỊ TRƯỜNG, LẠM DỤNG VỊ TRÍ ĐỘC QUYỀN Điều 24 Doanh nghiệp, nhóm doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường Doanh nghiệp coi có vị trí thống lĩnh thị trường có sức mạnh thị trường đáng kể xác định theo quy định Điều 26 Luật có thị phần từ 30% trở lên thị trường liên quan Nhóm doanh nghiệp coi có vị trí thống lĩnh thị trường hành động gây tác động hạn chế cạnh tranh có sức mạnh thị trường đáng kể xác định theo quy định Điều 26 Luật có tổng thị phần thuộc trường hợp sau đây: a) Hai doanh nghiệp có tổng thị phần từ 50% trở lên thị trường liên quan; b) Ba doanh nghiệp có tổng thị phần từ 65% trở lên thị trường liên quan; c) Bốn doanh nghiệp có tổng thị phần từ 75% trở lên thị trường liên quan; d) Năm doanh nghiệp trở lên có tổng thị phần từ 85% trở lên thị trường liên quan Nhóm doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường quy định khoản Điều khơng bao gồm doanh nghiệp có thị phần 10% thị trường liên quan Điều 25 Doanh nghiệp có vị trí độc quyền Doanh nghiệp coi có vị trí độc quyền khơng có doanh nghiệp cạnh tranh hàng hóa, dịch vụ mà doanh nghiệp kinh doanh thị trường liên quan Điều 26 Xác định sức mạnh thị trường đáng kể Sức mạnh thị trường đáng kể doanh nghiệp, nhóm doanh nghiệp xác định vào số yếu tố sau đây: a) Tương quan thị phần doanh nghiệp thị trường liên quan; b) Sức mạnh tài chính, quy mơ doanh nghiệp; c) Rào cản gia nhập, mở rộng thị trường doanh nghiệp khác; d) Khả nắm giữ, tiếp cận, kiểm soát thị trường phân phối, tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ nguồn cung hàng hóa, dịch vụ; đ) Lợi công nghệ, hạ tầng kỹ thuật; e) Quyền sở hữu, nắm giữ, tiếp cận sở hạ tầng; g) Quyền sở hữu, quyền sử dụng đối tượng quyền sở hữu trí tuệ; h) Khả chuyển sang nguồn cung cầu hàng hóa, dịch vụ liên quan khác; i) Các yếu tố đặc thù ngành, lĩnh vực mà doanh nghiệp hoạt động kinh doanh Chính phủ quy định chi tiết khoản Điều Điều 27 Hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, lạm dụng vị trí độc quyền bị cấm Doanh nghiệp, nhóm doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường thực hành vi sau đây: a) Bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ giá thành tồn dẫn đến có khả dẫn đến loại bỏ đối thủ cạnh tranh; b) Áp đặt giá mua, giá bán hàng hóa, dịch vụ bất hợp lý ấn định giá bán lại tối thiểu gây có khả gây thiệt hại cho khách hàng; c) Hạn chế sản xuất, phân phối hàng hóa, dịch vụ, giới hạn thị trường, cản trở phát triển kỹ thuật, công nghệ gây có khả gây thiệt hại cho khách hàng; d) Áp dụng điều kiện thương mại khác giao dịch tương tự dẫn đến có khả dẫn đến ngăn cản doanh nghiệp khác tham gia, mở rộng thị trường loại bỏ doanh nghiệp khác; đ) Áp đặt điều kiện cho doanh nghiệp khác ký kết hợp đồng mua, bán hàng hóa, dịch vụ yêu cầu doanh nghiệp khác, khách hàng chấp nhận nghĩa vụ không liên quan trực tiếp đến đối tượng hợp đồng dẫn đến có khả dẫn đến ngăn cản doanh nghiệp khác tham gia, mở rộng thị trường loại bỏ doanh nghiệp khác; e) Ngăn cản việc tham gia mở rộng thị trường doanh nghiệp khác; g) Hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường bị cấm theo quy định luật khác Doanh nghiệp có vị trí độc quyền thực hành vi sau đây: a) Hành vi quy định điểm b, c, d, đ e khoản Điều này; b) Áp đặt điều kiện bất lợi cho khách hàng; c) Lợi dụng vị trí độc quyền để đơn phương thay đổi hủy bỏ hợp đồng giao kết mà khơng có lý đáng; d) Hành vi lạm dụng vị trí độc quyền bị cấm theo quy định luật khác Điều 28 Kiểm soát doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực độc quyền nhà nước Nhà nước kiểm soát doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực độc quyền nhà nước biện pháp sau đây: a) Quyết định giá mua, giá bán hàng hóa, dịch vụ thuộc lĩnh vực độc quyền nhà nước; b) Quyết định số lượng, khối lượng, phạm vi thị trường hàng hóa, dịch vụ thuộc lĩnh vực độc quyền nhà nước; c) Định hướng, tổ chức thị trường liên quan đến hàng hóa, dịch vụ thuộc lĩnh vực độc quyền nhà nước theo quy định Luật quy định khác pháp luật có liên quan Khi doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực độc quyền nhà nước thực hoạt động kinh doanh khác lĩnh vực độc quyền nhà nước hoạt động kinh doanh doanh nghiệp khơng chịu điều chỉnh quy định khoản Điều chịu điều chỉnh quy định khác Luật Chương V TẬP TRUNG KINH TẾ Điều 29 Các hình thức tập trung kinh tế Tập trung kinh tế bao gồm hình thức sau đây: a) Sáp nhập doanh nghiệp; b) Hợp doanh nghiệp; c) Mua lại doanh nghiệp; d) Liên doanh doanh nghiệp; đ) Các hình thức tập trung kinh tế khác theo quy định pháp luật Sáp nhập doanh nghiệp việc doanh nghiệp chuyển toàn tài sản, quyền, nghĩa vụ lợi ích hợp pháp sang doanh nghiệp khác, đồng thời chấm dứt hoạt động kinh doanh tồn doanh nghiệp bị sáp nhập Hợp doanh nghiệp việc hai nhiều doanh nghiệp chuyển toàn tài sản, quyền, nghĩa vụ lợi ích hợp pháp để hình thành doanh nghiệp mới, đồng thời chấm dứt hoạt động kinh doanh tồn doanh nghiệp bị hợp Mua lại doanh nghiệp việc doanh nghiệp trực tiếp gián tiếp mua tồn phần vốn góp, tài sản doanh nghiệp khác đủ để kiểm soát, chi phối doanh nghiệp ngành, nghề doanh nghiệp bị mua lại Liên doanh doanh nghiệp việc hai nhiều doanh nghiệp góp phần tài sản, quyền, nghĩa vụ lợi ích hợp pháp để hình thành doanh nghiệp Điều 30 Tập trung kinh tế bị cấm Doanh nghiệp thực tập trung kinh tế gây tác động có khả gây tác động hạn chế cạnh tranh cách đáng kể thị trường Việt Nam Điều 31 Đánh giá tác động khả gây tác động hạn chế cạnh tranh cách đáng kể việc tập trung kinh tế Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đánh giá tác động khả gây tác động hạn chế cạnh tranh cách đáng kể việc tập trung kinh tế vào yếu tố kết hợp yếu tố sau đây: a) Thị phần kết hợp doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế thị trường liên quan; b) Mức độ tập trung thị trường liên quan trước sau tập trung kinh tế; c) Mối quan hệ doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế chuỗi sản xuất, phân phối, cung ứng loại hàng hóa, dịch vụ định ngành, nghề kinh doanh doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế đầu vào bổ trợ cho nhau; d) Lợi cạnh tranh tập trung kinh tế mang lại thị trường liên quan; người đại diện người thân thích Cơ quan điều tra vụ việc cạnh tranh Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh chấp nhận làm người phiên dịch cho người khuyết tật Điều 72 Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan người khơng có khiếu nại vụ việc cạnh tranh, bên bị điều tra việc giải vụ việc cạnh tranh có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ họ nên họ tự đề nghị bên khiếu nại, bên bị điều tra đề nghị Cơ quan điều tra vụ việc cạnh tranh, Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh chấp nhận đưa họ vào tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Cơ quan điều tra vụ việc cạnh tranh, Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh đưa họ vào tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan yêu cầu độc lập tham gia tố tụng cạnh tranh với bên khiếu nại bên bị điều tra Thủ tục yêu cầu độc lập người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan thực theo thủ tục khiếu nại vụ việc cạnh tranh Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập tham gia tố tụng cạnh tranh với bên khiếu nại có quyền lợi có quyền nghĩa vụ theo quy định khoản khoản Điều 67 Luật Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tham gia tố tụng cạnh tranh với bên bị điều tra có nghĩa vụ có quyền nghĩa vụ theo quy định khoản khoản Điều 67 Luật Điều 73 Từ chối giám định, phiên dịch đề nghị thay đổi người giám định, người phiên dịch Việc từ chối giám định, phiên dịch đề nghị thay đổi người giám định, người phiên dịch phải lập thành văn nêu rõ lý Điều 74 Quyết định việc thay đổi người giám định, người phiên dịch Việc thay đổi người giám định, người phiên dịch Thủ trưởng Cơ quan điều tra vụ việc cạnh tranh định, trừ trường hợp quy định khoản Điều Trong trình xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh, Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh định việc thay đổi người giám định, người phiên dịch Trường hợp phải thay đổi người giám định, người phiên dịch phiên điều trần Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh định hoãn phiên điều trần Việc trưng cầu người giám định khác cử người phiên dịch khác thực theo quy định Điều 70 Điều 71 Luật Mục TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐIỀU TRA VÀ XỬ LÝ VỤ VIỆC CẠNH TRANH Điều 75 Cung cấp thông tin hành vi vi phạm Tổ chức, cá nhân phát hành vi có dấu hiệu vi phạm quy định pháp luật cạnh tranh có trách nhiệm thơng báo cung cấp thông tin, chứng cho Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia Tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm cung cấp thông tin, chứng trung thực cho Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia Trong trường hợp yêu cầu, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia thực biện pháp cần thiết để giữ bí mật thơng tin danh tính tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, chứng Điều 76 Tiếp nhận, xác minh đánh giá thông tin hành vi vi phạm Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia có trách nhiệm tiếp nhận, xác minh đánh giá thông tin, chứng hành vi có dấu hiệu vi phạm quy định pháp luật cạnh tranh tổ chức, cá nhân cung cấp Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia có quyền yêu cầu tổ chức, cá nhân quy định khoản Điều 75 Luật cung cấp thêm thông tin, chứng để làm rõ hành vi vi phạm Điều 77 Khiếu nại vụ việc cạnh tranh Tổ chức, cá nhân cho quyền lợi ích hợp pháp bị xâm hại hành vi vi phạm quy định pháp luật cạnh tranh có quyền thực khiếu nại vụ việc cạnh tranh đến Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia Thời hiệu khiếu nại 03 năm kể từ ngày hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật cạnh tranh thực Hồ sơ khiếu nại bao gồm: a) Đơn khiếu nại theo mẫu Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia ban hành; b) Chứng để chứng minh nội dung khiếu nại có hợp pháp; c) Các thơng tin, chứng liên quan khác mà bên khiếu nại cho cần thiết để giải vụ việc Bên khiếu nại phải chịu trách nhiệm tính trung thực thông tin, chứng cung cấp cho Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia Điều 78 Tiếp nhận, xem xét hồ sơ khiếu nại Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ khiếu nại, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia có trách nhiệm xem xét tính đầy đủ, hợp lệ hồ sơ khiếu nại; trường hợp hồ sơ khiếu nại đầy đủ, hợp lệ, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia thông báo cho bên khiếu nại việc tiếp nhận hồ sơ đồng thời thông báo cho bên bị khiếu nại Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông báo cho bên liên quan quy định khoản Điều này, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia xem xét hồ sơ khiếu nại; trường hợp hồ sơ khiếu nại không đáp ứng yêu cầu theo quy định khoản Điều 77 Luật này, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia thông báo văn việc bổ sung hồ sơ khiếu nại cho bên khiếu nại Thời hạn bổ sung hồ sơ khiếu nại không 30 ngày kể từ ngày nhận thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ khiếu nại Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia gia hạn thời gian bổ sung hồ sơ lần không 15 ngày theo đề nghị bên khiếu nại Trong thời hạn quy định khoản khoản Điều này, bên khiếu nại có quyền rút hồ sơ khiếu nại Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia dừng việc xem xét hồ sơ khiếu nại Điều 79 Trả hồ sơ khiếu nại Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia trả lại hồ sơ khiếu nại vụ việc cạnh tranh trường hợp sau đây: Thời hiệu khiếu nại hết; Khiếu nại không thuộc thẩm quyền giải Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia; Bên khiếu nại không bổ sung đầy đủ hồ sơ theo quy định khoản Điều 78 Luật này; Bên khiếu nại xin rút hồ sơ khiếu nại Điều 80 Quyết định điều tra vụ việc cạnh tranh Thủ trưởng Cơ quan điều tra vụ việc cạnh tranh định điều tra vụ việc cạnh tranh trường hợp sau đây: Việc khiếu nại vụ việc cạnh tranh đáp ứng yêu cầu theo quy định Điều 77 Luật không thuộc trường hợp quy định Điều 79 Luật này; Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia phát hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật cạnh tranh thời hạn 03 năm kể từ ngày hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật cạnh tranh thực Điều 81 Thời hạn điều tra vụ việc cạnh tranh 1.Thời hạn điều tra vụ việc hạn chế cạnh tranh 09 tháng kể từ ngày định điều tra; vụ việc phức tạp gia hạn lần không 03 tháng 2.Thời hạn điều tra vụ việc vi phạm quy định tập trung kinh tế 90 ngày kể từ ngày định điều tra; vụ việc phức tạp gia hạn lần không 60 ngày 3.Thời hạn điều tra vụ việc cạnh tranh không lành mạnh 60 ngày kể từ ngày định điều tra; vụ việc phức tạp gia hạn lần không 45 ngày 4.Việc gia hạn điều tra phải thông báo đến bên bị điều tra bên liên quan chậm 07 ngày làm việc trước ngày kết thúc thời hạn điều tra Điều 82 Áp dụng biện pháp ngăn chặn bảo đảm xử lý vi phạm hành điều tra, xử lý vụ việc cạnh tranh Trong trình điều tra, xử lý vụ việc cạnh tranh, Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn mình, yêu cầu quan có thẩm quyền áp dụng biện pháp ngăn chặn bảo đảm xử lý vi phạm hành sau theo quy định pháp luật xử lý vi phạm hành chính: a) Tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm, giấy phép, chứng hành nghề; b) Khám phương tiện vận tải, đồ vật; c) Khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm Chính phủ quy định trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp ngăn chặn bảo đảm xử lý vi phạm hành điều tra, xử lý vụ việc cạnh tranh Điều 83 Lấy lời khai Điều tra viên vụ việc cạnh tranh tiến hành lấy lời khai bên khiếu nại, bên bị điều tra, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, người làm chứng, tổ chức, cá nhân liên quan khác để thu thập xác minh thông tin, chứng cần thiết cho việc giải vụ việc cạnh tranh Việc lấy lời khai quy định khoản Điều tiến hành trụ sở Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia Trong trường hợp cần thiết, việc lấy lời khai tiến hành bên ngồi trụ sở Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia Biên ghi lời khai phải người khai tự đọc lại hay nghe đọc lại ký tên điểm vào trang Người khai có quyền yêu cầu ghi sửa đổi, bổ sung vào biên ghi lời khai ký tên điểm xác nhận Biên phải có chữ ký người lấy lời khai, người ghi biên vào trang Trường hợp người lấy lời khai từ chối ký, điểm vào biên bản, điều tra viên vụ việc cạnh tranh tiến hành lấy lời khai phải ghi vào biên nêu rõ lý Điều 84 Triệu tập người làm chứng trình điều tra Trong q trình điều tra, bên có quyền đề nghị Cơ quan điều tra vụ việc cạnh tranh triệu tập người làm chứng Bên đề nghị triệu tập người làm chứng có nghĩa vụ trình bày lý cần thiết phải có người làm chứng để Cơ quan điều tra vụ việc cạnh tranh định Việc lấy lời khai người làm chứng phải lập thành biên theo quy định Điều 83 Luật Điều 85 Chuyển hồ sơ trường hợp phát hành vi có dấu hiệu tội phạm Trong q trình điều tra, phát có dấu hiệu tội phạm, điều tra viên vụ việc cạnh tranh phải báo cáo Thủ trưởng Cơ quan điều tra vụ việc cạnh tranh xem xét, kiến nghị Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia chuyển phần toàn hồ sơ liên quan đến dấu hiệu tội phạm đến quan nhà nước có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật Trường hợp xác định khơng có khơng khởi tố vụ án hình tội vi phạm quy định cạnh tranh, quan nhà nước có thẩm quyền trả lại hồ sơ cho Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia để tiếp tục điều tra theo quy định Luật Thời hạn điều tra tính từ ngày Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia nhận lại hồ sơ Điều 86 Đình điều tra Thủ trưởng Cơ quan điều tra vụ việc cạnh tranh định đình điều tra vụ việc cạnh tranh trường hợp sau đây: 1.Trong q trình điều tra khơng thể thu thập chứng để chứng minh hành vi vi phạm theo quy định Luật này; 2.Bên khiếu nại rút hồ sơ khiếu nại bên bị điều tra cam kết chấm dứt hành vi bị điều tra, cam kết thực biện pháp khắc phục hậu Cơ quan điều tra vụ việc cạnh tranh chấp thuận; 3.Trường hợp thực điều tra quy định khoản Điều 80 Luật này, bên bị điều tra cam kết chấm dứt hành vi bị điều tra, cam kết thực biện pháp khắc phục hậu Cơ quan điều tra vụ việc cạnh tranh chấp thuận Điều 87 Khôi phục điều tra Thủ trưởng Cơ quan điều tra vụ việc cạnh tranh tự theo yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia theo đề nghị bên liên quan khôi phục điều tra trường hợp sau đây: a) Bên bị điều tra không thực hiện, thực không đúng, không đầy đủ cam kết theo quy định khoản khoản Điều 86 Luật này; b) Việc chấp thuận cam kết bên bị điều tra dựa thơng tin khơng đầy đủ, khơng xác thơng tin sai lệch bên cung cấp Thời hạn điều tra sau có định khơi phục điều tra 04 tháng Điều 88 Báo cáo điều tra Sau kết thúc điều tra, điều tra viên vụ việc cạnh tranh lập báo cáo điều tra gồm nội dung chủ yếu sau để trình Thủ trưởng Cơ quan điều tra vụ việc cạnh tranh: a.Tóm tắt vụ việc; b.Xác định hành vi vi phạm; c.Tình tiết chứng xác minh; d.Đề xuất biện pháp xử lý Thủ trưởng Cơ quan điều tra vụ việc cạnh tranh kết luận điều tra chuyển hồ sơ vụ việc cạnh tranh, báo cáo điều tra kết luận điều tra đến Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia để tổ chức xử lý theo quy định Luật Điều 89 Xử lý vụ việc vi phạm quy định tập trung kinh tế Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ vụ việc, báo cáo điều tra kết luận điều tra, Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia phải định sau đây: a) Xử lý vụ việc vi phạm quy định tập trung kinh tế; b) Yêu cầu Cơ quan điều tra vụ việc cạnh tranh điều tra bổ sung trường hợp nhận thấy chứng thu thập chưa đủ để xác định hành vi vi phạm quy định pháp luật cạnh tranh Thời hạn điều tra bổ sung 30 ngày kể từ ngày định; c) Đình giải vụ việc vi phạm quy định tập trung kinh tế Thời hạn xử lý vụ việc vi phạm quy định tập trung kinh tế trường hợp điều tra bổ sung 20 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ, báo cáo điều tra kết luận điều tra bổ sung Điều 90 Xử lý vụ việc cạnh tranh không lành mạnh Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ vụ việc, báo cáo điều tra kết luận điều tra, Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia phải định sau đây: a) Xử lý vụ việc cạnh tranh không lành mạnh; b) Yêu cầu Cơ quan điều tra vụ việc cạnh tranh điều tra bổ sung trường hợp nhận thấy chứng thu thập chưa đủ để xác định hành vi vi phạm quy định pháp luật cạnh tranh Thời hạn điều tra bổ sung 30 ngày kể từ ngày định; c) Đình giải vụ việc cạnh tranh không lành mạnh Thời hạn xử lý vụ việc cạnh tranh không lành mạnh trường hợp điều tra bổ sung 10 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ, báo cáo điều tra kết luận điều tra bổ sung Điều 91 Xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ vụ việc, báo cáo điều tra kết luận điều tra, Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia phải định thành lập Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh để xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thành lập, Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh yêu cầu Cơ quan điều tra vụ việc cạnh tranh tiến hành điều tra bổ sung trường hợp nhận thấy chứng thu thập chưa đủ để xác định hành vi vi phạm quy định pháp luật cạnh tranh Thời hạn điều tra bổ sung 60 ngày kể từ ngày yêu cầu Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày thành lập ngày nhận báo cáo điều tra kết luận điều tra bổ sung, Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh phải định đình giải vụ việc cạnh tranh theo quy định Điều 92 Luật định xử lý vụ việc cạnh tranh theo quy định Điều 94 Luật Trước định xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh, Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh phải mở phiên điều trần theo quy định Điều 93 Luật Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh định xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh sở thảo luận, bỏ phiếu kín định theo đa số Điều 92 Đình giải quyết vụ việc cạnh tranh 1.Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia xem xét việc định đình giải vụ việc vi phạm quy định tập trung kinh tế vụ việc cạnh tranh không lành mạnh trường hợp sau đây: a) Bên khiếu nại rút đơn khiếu nại bên bị điều tra cam kết chấm dứt hành vi bị điều tra, cam kết thực biện pháp khắc phục hậu quả; b) Trường hợp thực điều tra theo quy định khoản Điều 80 Luật này, bên bị điều tra cam kết chấm dứt hành vi bị điều tra, cam kết thực biện pháp khắc phục hậu 2.Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh xem xét việc định đình giải vụ việc hạn chế cạnh tranh trường hợp sau đây: a.Bên khiếu nại rút đơn khiếu nại bên bị điều tra cam kết chấm dứt hành vi bị điều tra, cam kết thực biện pháp khắc phục hậu quả; b.Trường hợp thực điều tra quy định khoản Điều 80 Luật này, bên bị điều tra cam kết chấm dứt hành vi bị điều tra, cam kết thực biện pháp khắc phục hậu 3.Quyết định đình giải vụ việc cạnh tranh phải gửi cho bên khiếu nại, bên bị điều tra công bố công khai Điều 93 Phiên điều trần Chậm 15 ngày trước ngày kết thúc thời hạn quy định khoản Điều 91 Luật này, Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh phải mở phiên điều trần Phiên điều trần tổ chức công khai Trường hợp nội dung điều trần có liên quan đến bí mật nhà nước, bí mật kinh doanh tổ chức kín Quyết định mở phiên điều trần giấy triệu tập tham gia phiên điều trần phải gửi cho bên khiếu nại, bên bị điều tra tổ chức, cá nhân liên quan chậm 05 ngày làm việc trước ngày mở phiên điều trần; trường hợp Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh triệu tập tham gia phiên điều trần mà vắng mặt khơng có lý đáng triệu tập tham gia phiên điều trần hợp lệ đến lần thứ hai mà vắng mặt Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh tiến hành xử lý vụ việc cạnh tranh theo quy định Những người tham gia phiên điều trần bao gồm: a) Thành viên Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh; b) Bên khiếu nại; c) Bên bị điều tra; d) Người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp bên khiếu nại, bên bị điều tra; đ) Thủ trưởng Cơ quan điều tra vụ việc cạnh tranh điều tra viên vụ việc cạnh tranh điều tra vụ việc cạnh tranh; e) Thư ký phiên điều trần; g) Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan người khác ghi định mở phiên điều trần Tại phiên điều trần, người tham gia phiên điều trần trình bày ý kiến tranh luận để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp Các ý kiến tranh luận phiên điều trần phải ghi vào biên Điều 94 Quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh Quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh có nội dung chủ yếu sau đây: a) Tóm tắt nội dung vụ việc; b) Phân tích vụ việc; c) Kết luận xử lý vụ việc Quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh tống đạt cho tổ chức, cá nhân có liên quan thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày ký Việc tống đạt định xử lý vụ việc cạnh tranh phải thực phương thức sau đây: a) Trực tiếp; c) Qua người thứ ba ủy quyền Trường hợp không tống đạt theo phương thức quy định khoản Điều định xử lý vụ việc cạnh tranh phải niêm yết công khai thông báo phương tiện thông tin đại chúng Điều 95 Hiệu lực quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh Quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh có hiệu lực pháp luật kể từ ngày kết thúc thời hạn khiếu nại quy định Điều 96 Luật này, trừ trường hợp quy định khoản Điều 99 Luật Mục GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI QUYẾT ĐỊNH XỬ LÝ VỤ VIỆC CẠNH TRANH Điều 96 Khiếu nại quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận định xử lý vụ việc cạnh tranh, tổ chức, cá nhân khơng trí với phần toàn nội dung định xử lý vụ việc cạnh tranh có quyền khiếu nại đến Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia Điều 97 Đơn khiếu nại quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh 1.Đơn khiếu nại định xử lý vụ việc cạnh tranh phải có nội dung chủ yếu sau đây: a Ngày, tháng, năm làm đơn khiếu nại; b Tên, địa bên làm đơn khiếu nại; c Số, ngày, tháng, năm định xử lý vụ việc cạnh tranh bị khiếu nại; d Lý việc khiếu nại yêu cầu bên làm đơn khiếu nại; đ Chữ ký, dấu (nếu có) bên làm đơn khiếu nại Đơn khiếu nại định xử lý vụ việc cạnh tranh kèm theo thơng tin, chứng bổ sung (nếu có) chứng minh cho khiếu nại có hợp pháp Điều 98 Thụ lý đơn khiếu nại quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận khiếu nại, Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia có trách nhiệm thụ lý giải quyết, thông báo văn cho bên khiếu nại bên liên quan đến nội dung đơn khiếu nại; trường hợp không thụ lý giải phải trả lời văn nêu rõ lý Điều 99 Hậu việc khiếu nại quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh 1.Quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh bị khiếu nại tiếp tục thi hành, trừ trường hợp quy định khoản Điều 2.Trong trình giải khiếu nại, xét thấy việc thi hành phần toàn định xử lý vụ việc cạnh tranh bị khiếu nại gây hậu khó khắc phục Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia định tạm đình việc thi hành phần tồn định Quyết định tạm đình Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia hết hiệu lực kể từ ngày định giải khiếu nại định xử lý vụ việc cạnh tranh có hiệu lực pháp luật Điều 100 Giải quyết khiếu nại quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh Việc giải khiếu nại vụ việc hạn chế cạnh tranh quy định sau: a) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thụ lý đơn khiếu nại, Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia định thành lập Hội đồng giải khiếu nại định xử lý vụ việc cạnh tranh bao gồm Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia tất thành viên khác Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, trừ thành viên tham gia Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh; b) Việc định giải khiếu nại phải có hai phần ba tổng số thành viên Hội đồng giải khiếu nại tham gia Quyết định giải khiếu nại thông qua cách biểu theo đa số; trường hợp số phiếu ngang định theo ý kiến Chủ tịch Hội đồng giải khiếu nại; c) Thời hạn giải khiếu nại 30 ngày kể từ ngày định thành lập Hội đồng giải khiếu nại Việc giải khiếu nại vụ việc vi phạm quy định tập trung kinh tế, cạnh tranh không lành mạnh quy định sau: a) Sau thụ lý đơn khiếu nại, Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia có trách nhiệm giải khiếu nại theo thẩm quyền; b) Thời hạn giải khiếu nại 30 ngày kể từ ngày thụ lý đơn khiếu nại Đối với vụ việc phức tạp, thời hạn giải khiếu nại quy định khoản khoản Điều kéo dài không 45 ngày Điều 101 Quyết định giải quyết khiếu nại quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh Giữ nguyên định xử lý vụ việc cạnh tranh Sửa phần toàn định xử lý vụ việc cạnh tranh Hủy định xử lý vụ việc cạnh tranh để giải lại trường hợp sau đây: a) Thành phần Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh không quy định Luật này; b) Có vi phạm nghiêm trọng tố tụng cạnh tranh; c) Có tình tiết dẫn đến khả thay đổi định xử lý vụ việc cạnh tranh mà trình điều tra, xử lý vụ việc cạnh tranh biết Trường hợp định xử lý vụ việc cạnh tranh bị hủy theo quy định khoản Điều này, Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia giao lại hồ sơ cho Cơ quan điều tra vụ việc cạnh tranh thành lập Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh theo quy định Luật Thành viên Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh, điều tra viên vi phạm trường hợp quy định điểm a điểm b khoản Điều không tiếp tục tham gia điều tra, xử lý vụ việc Điều 102 Hiệu lực quyết định giải quyết khiếu nại Quyết định giải khiếu nại định xử lý vụ việc cạnh tranh có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ký Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày ký, định giải khiếu nại định xử lý vụ việc cạnh tranh phải gửi đến tổ chức, cá nhân có liên quan để thi hành Điều 103 Khởi kiện quyết định giải quyết khiếu nại Trường hợp không đồng ý với định giải khiếu nại, tổ chức, cá nhân có quyền khởi kiện phần toàn nội dung định giải khiếu nại định xử lý vụ việc cạnh tranh Tồ án có thẩm quyền theo quy định Luật Tố tụng hành thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận định giải khiếu nại định xử lý vụ việc cạnh tranh Trường hợp Tòa án thụ lý đơn khởi kiện theo quy định khoản Điều này, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia có trách nhiệm chuyển hồ sơ vụ việc cạnh tranh đến Tòa án thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận yêu cầu Tòa án Mục CƠNG BỐ CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN CẠNH TRANH QUỐC GIA Điều 104 Các quyết định phải công bố công khai Các định sau phải công bố công khai, trừ nội dung quy định Điều 105 Luật này: a) Quyết định hưởng miễn trừ thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm; b) Quyết định việc tập trung kinh tế; c) Quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh; d) Quyết định đình giải vụ việc cạnh tranh; đ) Quyết định giải khiếu nại định xử lý vụ việc cạnh tranh Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia công bố công khai định quy định khoản Điều sau định có hiệu lực pháp luật Điều 105 Nội dung không công bố Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia định khơng cơng bố nội dung liên quan tới bí mật nhà nước, bí mật kinh doanh doanh nghiệp định quy định khoản Điều 104 Luật Điều 106 Đăng tải nội dung quyết định phải công bố Nội dung phép công bố định quy định khoản Điều 104 Luật phải đăng tải trang thông tin điện tử Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia thời gian 90 ngày liên tục kể từ ngày định có hiệu lực pháp luật Điều 107 Công bố đăng tải báo cáo kết hoạt động năm Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia công bố đăng tải báo cáo kết hoạt động năm trang thông tin điện tử Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia Mục HỢP TÁC QUỐC TẾ TRONG QUÁ TRÌNH TỐ TỤNG CẠNH TRANH Điều 108 Hợp tác quốc tế trình tố tụng cạnh tranh Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia tiến hành hoạt động hợp tác với quan cạnh tranh nước ngồi q trình tố tụng cạnh tranh để kịp thời phát hiện, điều tra xử lý hành vi có dấu hiệu vi phạm quy định pháp luật cạnh tranh Phạm vi hợp tác quốc tế trình tố tụng cạnh tranh bao gồm tham vấn, trao đổi thông tin, tài liệu hoạt động hợp tác quốc tế phù hợp khác theo quy định pháp luật Việt Nam điều ước quốc tế mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thành viên Điều 109 Nguyên tắc hợp tác quốc tế trình tố tụng cạnh tranh Hợp tác quốc tế tố tụng cạnh tranh thực nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, không can thiệp vào công việc nội nhau, bình đẳng có lợi, phù hợp với Hiến pháp, pháp luật Việt Nam điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thành viên Trường hợp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chưa ký kết chưa gia nhập điều ước quốc tế có liên quan việc hợp tác quốc tế tố tụng cạnh tranh thực theo nguyên tắc có có lại khơng trái với Hiến pháp, pháp luật Việt Nam, phù hợp với pháp luật quốc tế tập quán quốc tế Chương IX XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ CẠNH TRANH Điều 110 Nguyên tắc xử lý vi phạm, hình thức xử lý vi phạm biện pháp khắc phục hậu vi phạm pháp luật cạnh tranh Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật cạnh tranh tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành bị truy cứu trách nhiệm hình sự; gây thiệt hại đến lợi ích Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp tổ chức, cá nhân phải bồi thường thiệt hại theo quy định pháp luật Đối với hành vi vi phạm pháp luật cạnh tranh, tổ chức, cá nhân vi phạm phải chịu hình thức xử phạt sau đây: a) Cảnh cáo; b) Phạt tiền Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật cạnh tranh bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung sau đây: a) Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp văn tương đương, tước quyền sử dụng giấy phép, chứng hành nghề; b) Tịch thu tang vật, phương tiện sử dụng để vi phạm pháp luật cạnh tranh; c) Tịch thu khoản lợi nhuận thu từ việc thực hành vi vi phạm Ngồi hình thức xử phạt theo quy định khoản khoản Điều này, tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật cạnh tranh bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu sau đây: a) Cơ cấu lại doanh nghiệp lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, lạm dụng vị trí độc quyền; b) Loại bỏ điều khoản vi phạm pháp luật khỏi hợp đồng, thỏa thuận giao dịch kinh doanh; c) Chia, tách, bán lại phần tồn vốn góp, tài sản doanh nghiệp hình thành sau tập trung kinh tế; d) Chịu kiểm sốt quan nhà nước có thẩm quyền giá mua, giá bán hàng hóa, dịch vụ điều kiện giao dịch khác hợp đồng doanh nghiệp hình thành sau tập trung kinh tế; đ) Cải cơng khai; e) Các biện pháp cần thiết khác để khắc phục tác động hành vi vi phạm Chính phủ quy định chi tiết hình thức xử phạt biện pháp khắc phục hậu hành vi vi phạm quy định pháp luật cạnh tranh Điều 111 Phạt tiền hành vi vi phạm pháp luật cạnh tranh Mức phạt tiền tối đa hành vi vi phạm quy định thỏa thuận hạn chế cạnh tranh, lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, lạm dụng vị trí độc quyền 10% tổng doanh thu doanh nghiệp có hành vi vi phạm thị trường liên quan năm tài liền kề trước năm thực hành vi vi phạm, thấp mức phạt tiền thấp hành vi vi phạm quy định Bộ luật Hình Mức phạt tiền tối đa hành vi vi phạm quy định tập trung kinh tế 05% tổng doanh thu doanh nghiệp vi phạm thị trường liên quan năm tài liền kề trước năm thực hành vi vi phạm Mức phạt tiền tối đa hành vi vi phạm quy định cạnh tranh không lành mạnh 2.000.000.000 đồng Mức phạt tiền tối đa hành vi khác vi phạm quy định Luật 200.000.000 đồng Mức phạt tiền tối đa quy định khoản 1, 2, Điều áp dụng hành vi vi phạm tổ chức; cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật cạnh tranh, mức phạt tiền tối đa phần hai mức phạt tiền tối đa tổ chức Chính phủ quy định chi tiết mức phạt tiền hành vi vi phạm quy định Luật Điều 112 Chính sách khoan hồng Doanh nghiệp tự nguyện khai báo giúp Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia phát hiện, điều tra xử lý hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm quy định Điều 12 Luật miễn giảm mức xử phạt theo sách khoan hồng Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia định việc miễn giảm mức xử phạt theo sách khoan hồng Việc miễn giảm mức xử phạt quy định khoản Điều thực sở đáp ứng đủ điều kiện sau đây: a) Đã tham gia với vai trò bên thỏa thuận hạn chế cạnh tranh quy định Điều 11 Luật này; b) Tự nguyện khai báo hành vi vi phạm trước quan có thẩm quyền định điều tra; c) Khai báo trung thực cung cấp tồn thơng tin, chứng có hành vi vi phạm, có giá trị đáng kể cho việc phát hiện, điều tra xử lý hành vi vi phạm; d) Hợp tác đầy đủ với quan có thẩm quyền suốt q trình điều tra xử lý hành vi vi phạm Quy định khoản Điều không áp dụng doanh nghiệp có vai trò ép buộc tổ chức cho doanh nghiệp khác tham gia thỏa thuận Chính sách khoan hồng áp dụng cho không 03 doanh nghiệp đầu tiên nộp đơn xin hưởng khoan hồng đến Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đáp ứng đủ điều kiện quy định khoản Điều Căn xác định doanh nghiệp hưởng khoan hồng quy định sau: a) Thứ tự khai báo; b) Thời điểm khai báo; c) Mức độ trung thực giá trị thông tin, chứng cung cấp Việc miễn, giảm mức phạt tiền thực sau: a) Doanh nghiệp đầu tiên có đơn xin hưởng khoan hồng đáp ứng đủ điều kiện quy định khoản Điều miễn 100% mức phạt tiền; b) Doanh nghiệp thứ hai thứ ba có đơn xin hưởng khoan hồng đáp ứng đủ điều kiện quy định khoản Điều lần lượt giảm 60% 40% mức phạt tiền Điều 113 Thẩm quyền hình thức xử lý vi phạm pháp luật cạnh tranh Trường hợp quan nhà nước thực hành vi quy định khoản Điều Luật này, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia có trách nhiệm yêu cầu quan nhà nước chấm dứt hành vi vi phạm khắc phục hậu Cơ quan nhà nước yêu cầu phải chấm dứt hành vi vi phạm, khắc phục hậu bồi thường thiệt hại theo quy định pháp luật Trường hợp tổ chức, cá nhân thực hành vi bị cấm quy định khoản Điều Luật này, Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh có thẩm quyền sau đây: a) Phạt cảnh cáo; b) Phạt tiền quy định khoản Điều 111 Luật này; c) Áp dụng biện pháp quy định điểm b, điểm c khoản điểm đ, điểm e khoản Điều 110 Luật này; d) Yêu cầu quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng biện pháp quy định điểm a khoản Điều 110 Luật Đối với hành vi vi phạm quy định thỏa thuận hạn chế cạnh tranh, lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, lạm dụng vị trí độc quyền, Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh có thẩm quyền sau đây: a) Phạt cảnh cáo; b) Phạt tiền theo quy định khoản Điều 111 Luật này; c) Áp dụng biện pháp theo quy định điểm b, điểm c khoản điểm a, b, d, đ, e khoản Điều 110 Luật này; d) Yêu cầu quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng biện pháp quy định điểm a khoản điểm a khoản Điều 110 Luật Đối với hành vi vi phạm quy định tập trung kinh tế, Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia có thẩm quyền sau đây: a) Phạt cảnh cáo; b) Phạt tiền quy định khoản Điều 111 Luật này; c) Áp dụng biện pháp quy định điểm b, điểm c khoản điểm a, c, d, e khoản Điều 110 Luật này; d) Yêu cầu quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng biện pháp quy định điểm a khoản điểm a khoản Điều 110 Luật Đối với hành vi vi phạm quy định cạnh tranh không lành mạnh hành vi vi phạm khác theo quy định Luật không thuộc trường hợp quy định khoản 1, 2, Điều này, Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia có thẩm quyền sau đây: a) Phạt cảnh cáo; b) Phạt tiền quy định khoản khoản Điều 111 Luật này; c) Áp dụng biện pháp quy định điểm b, điểm c khoản điểm đ, điểm e khoản Điều 110 Luật này; d) Yêu cầu quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng biện pháp quy định điểm a khoản Điều 110 Luật Các hành vi quy định khoản Điều 45 Luật xử lý theo quy định pháp luật khác có liên quan Điều 114 Thi hành quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh Sau 15 ngày kể từ ngày định xử lý vụ việc cạnh tranh có hiệu lực pháp luật mà bên phải thi hành khơng tự nguyện thi hành bên thi hành, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia có quyền yêu cầu quan nhà nước có thẩm quyền tổ chức thi hành định Trường hợp định xử lý vụ việc cạnh tranh có liên quan đến tài sản bên phải thi hành Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia yêu cầu quan thi hành án dân có thẩm quyền tổ chức thi hành định Điều 115 Thi hành quyết định giải quyết khiếu nại quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh Sau 15 ngày kể từ ngày định giải khiếu nại định xử lý vụ việc cạnh tranh có hiệu lực pháp luật mà bên phải thi hành không tự nguyện thi hành không khởi kiện Toà án theo quy định Điều 103 Luật bên thi hành, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia có quyền yêu cầu quan nhà nước có thẩm quyền tổ chức thi hành định Trường hợp định giải khiếu nại định xử lý vụ việc cạnh tranh có liên quan đến tài sản bên phải thi hành bên thi hành, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia có quyền yêu cầu quan thi hành án dân có thẩm quyền tổ chức thi hành định Chương X ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH Điều 116 Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ quy định số luật khác Sửa đổi, bổ sung số điều Luật Thi hành án dân số 26/2008/QH12 sửa đổi, bổ sung số điều theo Luật số 64/2014/QH13 sau: a) Thay cụm từ “quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh” Điều 1, điểm e khoản Điều 35, điểm a khoản Điều 56 cụm từ “quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh, định giải khiếu nại định xử lý vụ việc cạnh tranh Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Hội đồng giải khiếu nại định xử lý vụ việc cạnh tranh”; b) Thay cụm từ “Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh” Điều 26 Điều 27 cụm từ “Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh, Hội đồng giải khiếu nại định xử lý vụ việc cạnh tranh”; c) Điểm đ khoản Điều sửa đổi, bổ sung sau: “đ) Quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh, định giải khiếu nại định xử lý vụ việc cạnh tranh Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Hội đồng giải khiếu nại định xử lý vụ việc cạnh tranh mà sau 15 ngày kể từ ngày có hiệu lực pháp luật đương không tự nguyện thi hành, không khởi kiện Tòa án;” Bãi bỏ khoản Điều 19 Luật Viễn thông số 41/2009/QH12 Bãi bỏ điểm 4.1 tiểu mục 04, mục II, Phần A thuộc Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Luật Phí lệ phí số 97/2015/QH13 Điều 117 Hiệu lực thi hành Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng năm 2019 Luật Cạnh tranh số 27/2004/QH11 hết hiệu lực kể từ ngày Luật có hiệu lực thi hành Điều 118 Điều khoản chuyển tiếp Kể từ ngày Luật có hiệu lực thi hành, hành vi vi phạm pháp luật cạnh tranh theo quy định Luật Cạnh tranh số 27/2004/QH11 tiếp tục xem xét, giải sau: Hành vi vi phạm bị điều tra, xử lý mà xác định không vi phạm quy định Luật đình điều tra, xử lý; Hành vi vi phạm bị điều tra, xử lý, giải khiếu nại định xử lý vụ việc cạnh tranh mà bị xác định vi phạm quy định Luật tiếp tục bị điều tra, xử lý, giải khiếu nại theo quy định Luật Trường hợp hình thức xử lý mức phạt tiền hành vi vi phạm theo quy định Luật cao quy định Luật Cạnh tranh số 27/2004/QH11 áp dụng quy định Luật Cạnh tranh số 27/2004/QH11 Luật này được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ thơng qua ngày 12 tháng năm 2018 CHỦ TỊCH QUỐC HỘI Nguyễn Thị Kim Ngân ... vụ việc cạnh tranh không lành mạnh Điều Áp dụng pháp luật cạnh tranh Luật điều chỉnh chung quan hệ cạnh tranh Việc điều tra, xử lý vụ việc cạnh tranh, miễn trừ thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị... Chương VIII TỐ TỤNG CẠNH TRANH Mục QUY ĐỊNH CHUNG Điều 54 Nguyên tắc tố tụng cạnh tranh Hoạt động tố tụng cạnh tranh quan tiến hành tố tụng cạnh tranh, người tiến hành tố tụng cạnh tranh, người tham... đến vụ việc cạnh tranh theo yêu cầu Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Cơ quan điều tra vụ việc cạnh tranh, Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh Mục CƠ QUAN TIẾN HÀNH TỐ TỤNG CẠNH TRANH, NGƯỜI
- Xem thêm -

Xem thêm: Luật cạnh tranh 2018, Luật cạnh tranh 2018

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay