Luận văn Tìm hiểu về nghiệp vụ thanh toán quốc tế tại Công ty TNHH Thiết bị Y tế Thiên Y

19 3 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 09:38

LỜI MỞ ĐẦU Việt Nam trình hội nhập kinh tế quốc t ế ngày sâu r ộng M ối quan hệ làm ăn Việt Nam với quốc gia gi ới ngày tăng, đ ặc biệt lĩnh vực xuất nhập Kim ngạch xuất nhập kh ẩu c Vi ệt Nam liên tục tăng nhiều năm Năm 2010, kim ngạch xuất nh ập kh ẩu c Vi ệt Nam đạt 71,63 tỷ USD, tăng 25,5% so với năm 2009 (theo số liệu T C ục thống kê) Khi quan hệ xuất nhập ngày mở rộng nhu c ầu tốn qu ốc tế ngày đa dạng Trong hợp đồng giao dịch ngoại th ương, khâu tốn đóng vai trò quan trọng, định đến hi ệu kinh tế c h ợp đ ồng Chính vậy, toán quốc tế giao dịch ngoại thương th ường phát sinh r ất nhiều tranh chấp bên có liên quan Thanh tốn quốc t ế ti ềm ẩn r ất nhiều rủi ro Những rủi ro gây thiệt hại không nhỏ t ới l ợi ích c doanh nghiệp nói riêng kinh tế nói chung Một chủ thể hoạt động tốn doanh nghiệp xuất nhập Trên th ực t ế, ho ạt đ ộng toán doanh nghiệp xuất nhập gặp nhi ều khó khăn vướng mắc trình độ nghiệp vụ tốn doanh nghi ệp ch ưa cao.Việc nâng cao hiệu hoạt động toán xuất nhập kh ẩu m r ộng ho ạt động thương mại doanh nghiệp xuất nhập Vi ệt Nam v ới đ ối tác giới Để tìm hiểunghiệp vụ tốn quốc tế doanh nghi ệp xuất nhập khẩu, qua q trình kiến tập Cơng ty TNHH Thiết bị Y t ế Thiên Y, em chọn đề tài: “Tìm hiểu nghiệp vụ tốn qu ốc t ế t ại Công ty TNHH Thi ết bị Y tế Thiên Y” Đề tài thực hướng dẫn Giảng viên Phan Trần Trung Dũng với giúp đỡ cán nhân viên t ại Công ty TNHH Thiết bị Y tế Thiên Y Bằng phương pháp nghiên cứu bàn, phân tích tổng hợp số liệu, báo cáo khái quát tình hình hoạt động tốn quốc t ế t ại công ty giai đo ạn 2006 đ ến tháng đầu năm 2011, ưu điểm tồn t ại hoạt đ ộng tốn, từ đưa số kiến nghị nâng cao hiệu hoạt động toán qu ốc t ế t ại doanh nghiệp Báo cáo gồm chương: Chương 1: Cơ sở lý luận nghiệp vụ toán quốc t ế doanh nghi ệp xu ất nhập Chương 2: Thực trạng nghiệp vụ toán quốc tế Công ty TNHH Thi ết bị Y t ế Thiên Y Chương 3: Một số kiến nghị nâng cao hiệu hoạt động tốn quốc tế t ại Cơng ty TNHH Thiết bị Y tế Thiên Y CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA NGHIỆP VỤ THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI DOANH NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU 1.1 Khái niệm toán quốc tế Các quốc gia giới ngày liên hệ chặt chẽ v ới thông qua ho ạt động thương mại, đầu tư, giao lưu văn hóa xã hội… Trong hoạt động này, m ối quan hệ thu chi tiền quốc gia hình thành Vì v ậy, toán định nghĩa tổng hợp yếu tố cấu thành chế thu chi gi ữa qu ốc gia với quy định chủ thể tham gia toán, lựa chọn ti ền t ệ, cơng cụ phương thức đòi chi trả tiền tệ 1.2 Các yếu tố cấu thành toán quốc tế Như định nghĩa đưa mục 1.1, chế toán qu ốc t ế bao g ồm y ếu t ố cấu thành chủ thể tham gia toán, lựa chọn ti ền tệ, th ời gian toán, cơng cụ tốn, phương thức tốn 1.2.1 Chủ thể tham gia toán Trong toán quốc tế, chủ thể tham gia toán chia thành nhóm: ngân hàng trung ương, ngân hàng chủ thể khác: - Ngân hàng trung ương tham gia tốn quốc tế với vai trò đ ại di ện cho Chính phủ tổ chức tiền tệ quốc tế, ký kết Điều ước quốc tế tổ chức, thực hệ thống toán nước nước ngồi - Trong nhóm chủ thể ngân hàng, ngân hàng thương mại chủ thể chủ yếu tham gia toán quốc tế Và chức c ngân hàng th ương mại sáng tạo cơng cụ lưu thơng tín dụng thay cho ti ền m ặt th ực có hiệu chức phương tiện lưu thơng ti ền tệ, ví d ụ nh Séc thương mại, séc ngân hàng, chứng tiền gửi chuyển nhượng - Nhóm chủ thể lại bao gồm pháp nhân, thể nhân hoạt động lĩnh vực phi Ngân hàng kinh doanh xuất nhập hàng hóa, lao đ ộng, du lịch, giao nhận, đầu tư, văn hóa xã hội… Nhóm chủ thể tham gia hoạt đ ộng toán quốc tế với tư cách người ủy thác cho Ngân hàng thu h ộ nh ững khoản phải thu lệnh cho Ngân hàng chi kho ản ph ải chi cho n ước 1.2.2 Tiền tệ sử dụng Trong toán quốc tế, bên phải thống với ti ền t ệ s d ụng Đồng tiền sử dụng để tính tốn (thể giá hàng hóa d ịch v ụ) ho ặc tốn (trực tiếp chi trả) Trong q trình lịch sử tham gia vào toán qu ốc tế, tiền tệ phát triển đa dạng Căn vào phạm vi sử dụng, tiền tệ chia làm loại: - Tiền tệ giới: tiền tệ quốc gia đương nhiên thừa nhận làm phương tiện tốn, dự trữ quốc tế mà khơng cần phải th ức th ừa nhận thơng qua Hiệp định quốc tế Tiền tệ giới vàng - Tiền tệ quốc tế: tiền tệ chung khối kinh tế quốc t ế, th ừa nhận thông qua hiệp định tiền tệ ký kết nước thành viên, ví d ụ đồng SDR, đồng Euro… - Tiền tệ quốc gia: tiền tệ quốc gia, phát hành, t ồn t ại l ưu thông luật tiền tệ quốc gia quy định, ví dụ USD, GBP, JPY… Căn vào chuyển đổi, tiền tệ chia làm loại: - Tiền tự chuyển đổi: tiền tệ mà luật tiền tệ c n ước ho ặc khói kinh t ế có tiền tệ cho phép có thu nhập t ti ền t ệ có quy ền yêu c ầu hệ thống ngân hàng chuyển đổi đồng tiền sang tiền t ệ n ước khác mà khơng cần phải có giấy phép - Tiền tệ chuyển khoản: tiền tệ mà luật tiền tệ nước kh ối kinh tế quy định khoản thu nhập tiền tệ ghi vào tài khoản mở hệ thống ngân hàng quyền chuyển khoản sang tài khoản bên khác Tiền tệ chuyển khoản tự chuyển đổi - Tiền tệ clearing: tiền tệ quy định hiệp định toán bù tr hai bên ký kết phủ hai nước với Tiền tệ clearing không th ể t ự chuyển đổi chuyển khoản 1.2.3 Thời gian tốn Việc quy định thời gian tốn có ý nghĩa quan trọng đối v ới bên tham gia tốn quốc tế liên quan chặt chẽ tới vi ệc luân chuy ển vốn, l ợi t ức, bi ến động tiền tệ toán Việc thương lượng thời gian tốn ln ch ứa đựng lợi ích đối kháng bên Thời gian tốn đ ược chia thành nhóm: - Thời gian toán trả tiền trước: Việc trả tiền toàn hay phần giá trị hợp đồng thực hi ện tr ước giao hàng số ngày Việc tốn trước nhằm m ục đích: người nhập cấp tín dụng cho người xuất người nhập kh ẩu đặt cọc đảm bảo thực hợp đồng nhập - Thời gian toán trả tiền ngay: Bên phải toán tốn người xu ất kh ẩu hoàn thành nghĩa vụ giao hàng sau người nhập kh ẩu nhận ch ứng từ gửi hàng sau nhận xong hàng hóa - Thời gian tốn trả tiền sau: Trong nhóm thời gian tốn sau, bên phải tốn toán ti ền sau X ngày kể từ bên xuất hoàn thành nghĩa vụ giao hàng ho ặc nhận chứng từ nhận xong hàng - Thời gian toán hỗn hợp: Các bên thỏa thuận với kết hợp tốn tr ước, toán toán sau Thanh toán hỗn hợp thường áp dụng hợp đồng mà thời gian kể từ ký kết hợp đồng đến bên đ ược tốn hồn thành nghĩa vụ cam kết tương đối dài 1.2.4 Cơng cụ tốn Trong q trình tốn chủ thể thiếu công c ụ tín d ụng Quan hệ tín dụng khác hình thành nên cơng cụ tín dụng khác nhau: - Quan hệ tín dụng thương mại sản sinh hối phiếu, kỳ phiếu thương mại - Quan hệ tín dụng ngân hàng sản sinh hối phi ếu ngân hàng, kỳ phi ếu ngân hàng, séc, chứng tiền gửi, thư tín dụng, thư bảo lãnh, thẻ tín dụng… - Quan hệ tín dụng đầu tư sản sinh cổ phiếu, trái phi ếu, chứng khoán phái sinh 1.2.5 Phương thức toán quốc tế Phương thức toán quốc tế cách, nội dung điều kiện để ti ến hàng thu chuyển trả tiền thỏa thuận ngân hàng bên ủy thác a) Phương thức chuyển tiền - Khái niệm: Chuyển tiền phương thức mà khách hàng (người yêu c ầu chuy ển tiền) yêu cầu Ngân hàng chuyển số tiền định cho m ột người khác (người hưởng lợi) địa điểm định phương ti ện chuyển tiền khách hàng quy định Quy trình nghiệp vụ: Người hưởng lợi thực nghĩa vụ quy định hợp đồng Người yêu cầu chuyển tiền lênh cho Ngân hàng chuyển ngoại tệ nước Ngân hàng chuyển tiền báo Nợ tài khoản ngoại tệ Người yêu cầu chuyển tiền chuyển phát lệnh toán cho Ngân hàng trả tiền nước Người hưởng lợi Ngân hàng chuyển tiền Ngân hàng Ngân hàngtiền trả tiền Ngân hàng trả tiền báo Nợ tài khoản Ngân hàng chuyển tiền Ngân hàng trả tiền báo Có tài khoản Người hưởng lợi - Người yêu cầu Người hưởng lợi - Trường hợp áp dụng: + Phương thức chuyển tiền thường sử dụng làm phần phương thức toán khác + Phương thức chuyển tiền thường áp dụng toán phi thương mại + Phương thức chuyển tiền sử dụng số ti ền cần chuy ển nhỏ, bên có tin tưởng lẫn - Ưu nhược điểm: + Ưu điểm: nhanh chóng, đơn giản, chi phí thấp + Nhược điểm: rủi ro người xuất không toán (chuy ển ti ền sau giao hàng), rủi ro người nhập không giao hàng (chuy ển tiền trước giao hàng) b) Phương thức ghi sổ: - Khái niệm: Phương thức toán ghi sổ phương thức quy đ ịnh r ằng người ghi sổ sau hoàn thành nghĩa vụ quy định h ợp đồng sở mở sổ nợ để ghi nợ người ghi sổ đơn vị tiền tệ định đến định kỳ định hai bên th ỏa thu ận người ghi sổ sử dụng phương thức chuyển tiền để toán cho người ghi sổ - Quy trình nghiệp vụ: Người ghi sổ cung ứng dịch vụ mở sổ ghi nợ Người ghi sổ Ngân hàng nước người ghi5sổNgânNgười hàng nước đượcngười ghi sổghi yêusổcầu ngân hàng chuyển tiền để toán theo định kỳ Ghi nợ tài khoản Người ghi sổ Phát lệnh chuyển tiền cho Ngân hàng trung gian Ngân hàng trung gian báo Nợ tài khoản Ngân hàng chuyển tiền Ngân hàng trung gian báo Có tài khoản Người ghi sổ Người ghi sổ Người ghi sổ - Trường hợp áp dụng: + Hai bên ký hợp đồng sở phải thực tin cậy lẫn + Dùng cho phương thức hàng đổi hàng, gửi bán, đại lý kinh tiêu, nhi ều l ần, thường xuyên thời kỳ định + Dùng toán phi thương mại - Ưu nhược điểm: + Ưu điểm: người ghi sổ lợi, nhận hàng mà khơng ph ải tốn + Nhược điểm: người ghi sổ chịu rủi ro không toán c) Phương thức bảo lãnh: - Khái niệm: Bảo lãnh việc người thứ ba (Người bảo lãnh) cam kết với bên có quy ền (Người nhận bảo lãnh) thực nghĩa vụ thay cho bên có nghĩa v ụ (Người bảo lãnh) đến thời hạn mà Người bảo lãnh không thực hiện, thực không nghĩa vụ - Trường hợp áp dụng: Bảo lãnh sử dụng bên không tin tưởng vào vi ệc th ực hi ện nghĩa vụ (thực hợp đồng, toán, dự thầu, hoản tr ả tiền đặt c ọc…) bên kia, cần có đảm bảo từ bên thứ ba - Ưu nhược điểm: + Ưu điểm: bảo lãnh đảm bảo chắn việc thực hi ện nghĩa vụ đối v ới người nhận bảo lãnh + Nhược điểm: người bảo lãnh thường bị yêu cầu ký quỹ, gây đọng vốn d) Phương thức tín dụng dự phòng - Khái niệm: Theo Quy tắc thực hàng tín dụng dự phòng quốc tế ISP 98, tín dụng d ự phòng định nghĩa cam kết khơng hủy ngang, độc l ập, b ằng văn b ản buộc phát hành người phát hành cam k ết v ới người hưởng lợi tốn chuywngs từ xuất trình bề mặt phù h ợp cới điều khoản điều kiện thư tín dụng dự phòng theo quy tắc Trường hợp áp dụng ưu nhược điểm: - Về chất, bảo lãnh thư tín dụng dự phòng Bảo lãnh đ ược s dụng phổ biến châu Âu thư tín dụng dự phòng sử dụng Mỹ Vì vậy, trường hợp áp dụng ưu nhược điểm thư tín dụng dự phòng tương tự với bảo lãnh e) Phương thức nhờ thu  Nhờ thu trơn - Khái niệm: Phương thức nhờ thu trơn phương thức toán mà người có khoản tiền phải thu từ cơng cụ tốn khơng th ể tự thu được, phải ủy thác cho Ngân hàng thu h ộ ti ền ghi công cụ tốn khơng kèm với điều kiện chuy ển giao chứng từ (chứng từ thương mại) - Quy trình nghiệp vụ: Người xuất giao hàng gửi trực tiếp chứng từ giao hàng cho Người nhập Người xuất ký phát hối phiếu viết lênh nhờ thu ủy thác Ngân hàng nước thu tiền từ Người nhập Ngân hàng chuyển 3ủy thác cho Ngân hàng đại lý nước nhập thư nhờ thu kèm với hối phiếu thù tiền từ Ngân hàng hối phiếu, Ngân hàng thuđại lý xuất trình Ngân hàngNgười chuyểnnhập trả tiền chấp nhận trả tiền Ngân hàng đại lý chuyển tiền thu cho người hưởng lợi chuyển trả hối phiếu chấp nhận tốn Ngân hàng đại lý báo Có tài khoản Ngân hàng chuyển Có tài khoản Người hưởng lợị Ngân hàng chuyển báo Người trả tiền Người hưởng lợi - Trường hợp áp dụng: + Hai bên phải tin cậy lẫn + Thường áp dụng toán thương mại - Ưu nhược điểm: + Ưu điểm: + Nhược điểm: trình giao nhận hàng tách bi ệt hồn tồn v ới q trình tốn, ngân hàng trung gian thu hộ tiền, ng ười nh ập kh ẩu nhân hàng không trả tiền chậm trả tiền  Nhờ thu kèm chứng từ - Khái niệm: Phương thức nhờ thu kèm chứng từ phương thức tốn mà người có khoản tiền phải thu ghi cơng c ụ tốn, nh ưng khơng thể tự thu từ người bị ký phát mà phải ủy thác cho ngân hàng thu hộ tiền ghi cơng cụ tốn v ới điều ki ện giao ch ứng từ người bị ký phát toán, chấp nhận toán thực điều kiện khác quy định - Quy trình nghiệp vụ: Ngân hàng thu Ngân hàng chuyển Người trả tiền Người hưởng lợi Giao hàng Lập chứng từ toán nhờ thu: Lệnh nhờ thu kèm với hối phiếu chứng từ thương mại Ủy thác cho Ngân hàng đại lý thu hộ tiền: Thư nhờ thu kèm chứng từ thương mại Xuất trình hối phiếu đòi tiền u cầu thực điều kiện nhờ thu: D/P, D/A, D/TC Người trả tiền chấp nhận hay từ chối toán Ngân hàng thu thông báo chấp nhận hay từ chối tốn Ngân hàng chuyển thơng báo chấp nhận hay từ chối toán Trường hợp áp dụng: - Phương thức nhờ thu kèm chứng từ sử dụng rộng rãi toán thương mại quốc tế Ưu nhược điểm: + Ưu điểm: nâng cao vai trò ngân hàng việc khống ch ế b ộ ch ứng từ, gắn kết việc nhận chứng từ với việc tốn v ới nhau, r ủi ro người nhập nhập hàng không toán giảm bớt - + Nhược điểm: người nhập khơng nhận hàng hóa t ch ối tốn, người xuất phải chuyển hàng hóa nước gi ảm giá bán f) Phương thức tín dụng chứng từ - Khái niệm: Phương thức tín dụng chứng từ thỏa thuận, m ột Ngân hàng (Ngân hàng mở thư tín dụng) theo yêu cầu khách hàng (Người yêu cầu mở thư tín dụng) trả số tiền định cho m ột người khác (Người hưởng lợi số tiền thư tín dụng) chấp nhận hối phi ếu người ký phát phạm vi số tiền người xu ất trình cho Ngân hàng chứng từ toán phù hợp v ới quy đ ịnh c th tín dụng Quy trình nghiệp vụ: - Ngân hàng thơng báo Gửi đơn yêu cầu phát hành thư tín dụng (L/C) tiến hành ký quỹ Phát hành L/C qua Ngân hàng đại lý cho Người xuất hưởng lợi Ngân hàng thông báo tiến hành thông báo L/C chuyển gốc L/C cho Người hưởng lợi Giao hàng Ngân hàng phát hành Xuất trình chứng từ đòi tiền Ngân hàng phát hành L/C Ngân hàng phát hành thông báo kết kiểm tra chứng từ cho Người yêu cầu Người yêu cầu chấp nhận hay từ chối toán Ngân1 hàng phát hành thông báo chấp nhận hay từ chối nhận chứng từ Chi nhánh NHPH Người hưởng lợi Người yêu cầu - Trường hợp áp dụng: Phương thức tín dụng chứng từ phương thức mà quyền lợi người xuất người nhập đảm bảo Vì vậy, phương thức tín d ụng chứng từ phương thức toán giao dịch thương mại đ ược s dụng nhiều giới - - Ưu nhược điểm: + Ưu điểm: Người xuất cần hoàn thành nghĩa vụ giao hàng l ập chứng từ phù hợp với thư tín dụng tốn; người xu ất kh ẩu muốn nhận tiền phải giao hàng theo yêu cầu người nhập quy định thư tín dụng người nhập đ ược đảm bảo người xuất giao hàng theo yêu cầu + Nhược điểm: Phức tạp, người nhập phải ký quỹ mở thư tín d ụng, gây đọng vốn,việc kiểm tra phù hợp chứng từ thư tín dụng máy mócPhương thức thư ủy thác mua Khái niệm: Thư ủy thác mua phương thức mà Ngân hàng n ước người nhập theo yêu cầu người nhập khẩu, viết đơn yêu c ầu ngân hàng đại lý nước xuất phát hành thư ủy thác mua cam k ết mua h ối phiếu người xuất ký phát với điều kiện chứng từ xuất trình phù hợp với điều kiện đặt thư ủy thác mua phải đ ược địa di ện người nhập đóng nước người xuất xác nhận toán - - Trường hợp áp dụng: + Phương thức thư ủy thác mua áp dụng người xuất không tin tưởng vào khả toán ngân hàng nước nhập khẩu, yêu cầu người nhập phải chuyển tiền sang ngân hàng n ước xu ất kh ẩu đ ể ủy thác cho ngân hàng trả tiền hối phiếu người xuất ký phát + Phương thức thư ủy thác mua áp dụng mặt hàng cơng nghiệp có kỹ thuật có hàm lượng công nghệ cao n ước công nghiệp xuất sang nước nghèo phát triển hay tr ường h ợp nước công nghiệp phát triển nhập nguyên liệu quý hi ếm c nước phát triển Ưu nhược điểm: 10 + Ưu điểm: phương thức có lợi người xuất + Nhược điểm: người nhập hồn tồn bất lợi, chưa có lu ật hay t ập quán quốc tế ICC điều chỉnh 1.3 Đặc điểm toán quốc tế 1.3.1 Thanh toán quốc tế chứa đựng yếu tố ngoại quốc Chủ thể tham gia toán người cư trú phi cư trú, không phân bi ệt qu ốc t ịch, hay người phi cư trú với Tiền tệ sử dụng toán ngoại tệ hai nước nội tệ có nguồn gốc ngoại tệ 1.3.2 Thanh toán quốc tế dịch vụ ngân hàng quốc tế Trong toán quốc tế, chủ thể có nguồn thu khoản chi khơng th ể t ự đứng thu tiền trả tiền trực tiếp mà phải thông qua h ệ thống m ạng lưới ngân hàng Các ngân hàng thường thiết lập quan hệ ngân hàng đại lý, l ập chi nhánh, ngân hàng đại diện nước ngồi để thực hi ện dịch vụ tốn qu ốc t ế có hiệu 1.3.3 Thanh tốn quốc tế chứa đựng nhiều rủi ro Các chủ thể tham gia toán quốc tế thường đối mặt v ới nhi ều r ủi ro khơng gian tốn quốc tế rộng lớn, thời gian toán dài, m ội tr ường pháp lý quốc tế thiếu chưa đồng nhất… 1.4 Những rủi ro phát sinh toán quốc tế đối v ới doanh nghi ệp xu ất nh ập 1.4.1 Rủi ro tín dụng Rủi ro tín dụng rủi ro khả toán c bên tham gia vào tốn, đặc biệt phương thức tín dụng chứng t Do nh ững biến động liên tục kinh tế thị trường, tình trạng thơng tin bất cân x ứng, bên tham gia toán gặp phải trường h ợp m ất kh ả tốn Đối với người xuất gặp rủi ro người nhập bị vỡ n ợ, phá sản, khả toán Người xuất chịu rủi ro sai sót chứng từ khiến chứng từ bị từ chối toán, ngân hàng phát hành thư tín dụng khả toán 1.4.2 Rủi ro đạo đức Rủi ro đạo đức rủi ro xảy bên tham gia tốn c ố tình khơng thực nghĩa vụ gây thiệt hại t ới quy ền l ợi c bên khác Nếu khách hàng bạn hàng lâu năm, ng ười nh ập kh ẩu có th ể cố tình trì hỗn, từ chối tốn cách bắt l ỗi sai sót ch ứng t ừ, ép giá người xuất để thu lợi Trong đó, người xuất có th ể cố ý giao hàng hóa không phù hợp với hợp đồng không giao hàng nh ưng b ằng cách 11 xuất trình chứng từ phù hợp với ều khoản hợp đồng ký kết Ngoài ra, người xuất giao hàng cho ng ười chuyên ch nh ưng bị người chuyên chở lừa đảo, nhận hàng biến bán hàng 1.4.3 Rủi ro ngoại hối Rủi ro ngoại hối rủi ro xảy việc toán đ ược ấn định b ằng m ột ngoại tệ Khi tỷ giá biến động có thay đ ổi sách quản lý ngoại hối quốc gia bên tham gia gây t ổn thất cho m ột nhiều bên tham gia tốn Ví dụ, tỷ giá USD/VND đ ột ngột tăng gây rủi ro ngoại hối cho người nhập Việt Nam chi tr ả USD ng ược lại người xuất Ngoài ra, việc nước người nhập kh ẩu tuyên bố cấm chuyển ngoại tệ sang nước người xuất để toán hay thi hành sách cấm vận gây thiệt hại cho người xuất 1.4.4 Rủi ro tác nghiệp Rủi ro tác nghiệp rủi ro sai sót kỹ thuật bên tham gia gây nên Trình độ ngoại thương tốn quốc tế, trình độ nghiệp vụ ý th ức th ực nghiệp vụ bên tham gia yếu nguyên nhân d ẫn đ ến rủi ro tác nghiệp 1.4.5 Rủi ro pháp lý Rủi ro pháp lý thường phát sinh trường hợp có tranh ch ấp, ếu ki ện bên tham gia toán mà cần có s ự can thi ệp c h ệ th ống pháp luật Sở dĩ bên tham gia toán phải chịu r ủi ro pháp lý mơi tr ường pháp lý luật pháp nước khác nhau, luật quốc gia nhi ều tr ường hợp mâu thuẫn với thông lệ quốc tế Khi đám phán quy định ều khoản pháp lý c h ợp đồng, bên tham gia ký kết không hiểu rõ môi tr ường pháp lý c t ừng nước, thông lệ quốc tế 2.2 Tình hình hoạt động tốn quốc tế Công ty TNHH Thiết bị Y tế Thiên Y 2.2.1 Ngân hàng cung cấp dịch vụ: Những giao dịch tốn cơng ty, m ới thi ết l ập m ối quan h ệ làm ăn với bên đối tác thực Ngân hàng Ngoại Thương Vi ệt Nam (Vietcombank) ngân hàng uy tín Việt Nam tốn quốc t ế Sau nh ững lần toán này, công ty thỏa thuận với đối tác giao d ịch toán thực qua Ngân hàng VID Public Đến nay, giao dịch toán qu ốc tế công ty thực VID Public Bank VID Public Bank đ ược thành lập năm 1991, ngân hàng liên doanh t ại Vi ệt Nam v ới t l ệ v ốn góp 50:50 Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam (BIDV) Ngân hàng Public Bank 12 Berhad Malaysia Sở dĩ, công ty chuyển sang sử dụng dịch vụ t ại VID Public Bank b ởi biểu phí mà VID Public Bank đưa thấp so với Vietcombank C ụ th ể, đ ối v ới d ịch vụ chuyển tiền, mức phí Vietcombank 0,2% số tiền chuyển, mức phí VID Public Bank 0,15% Có thể nói, chuy ển sang s d ụng d ịch v ụ c VID Public Bank, công ty tiết kiếm khoản chi phí tốn 2.2.2 Tiền tệ sử dụng a) Đồng tiền sử dụng tốn: Cơng ty TNHH Thiết bị Y tế Thiên Y có đối tác nhà cung c ấp Mỹ, Pháp, Hàn Quốc, Singapore, Trung Quốc Có thể nói nhà cung c ấp c cơng ty t ương đ ối đa dạng, châu lục, sử dụng đồng tiền khác Tuy nhiên công ty ch ỉ s d ụng hai đồng tiền tốn USD EUR Trong đó, USD chi ếm t tr ọng r ất l ớn Đ ối v ới nhà cung cấp khu vực châu Á nhà cung cấp Hàn Qu ốc, Singapore Trung Quốc, đồng tiền sử dụng tốn ln USD Bảng số liệu đồng tiền sử dụng toán từ năm 2006 đến tháng đ ầu năm 2011: 2006 Tổng số đơn hàng Số đơn hàng toán USD Chiếm 100% Số đơn hàng toán EUR Chiếm 0% 2006 Tổng giá 25010 trị đơn hàng (USD) (*) Tổng giá 25010 trị đơn hàng toán USD Chiếm 100% Tổng giá 2007 2008 16 12 2009 25 23 2010 43 40 Q1/2011 35 31 89% 75% 92% 93% 89% 11% 25% 8% 7% 11% 2007 35394 2008 94323 2009 175622 2010 498230 Q1/2011 426567 32562 68856 156304 433460 362582 92% 2832 73% 25467 89% 19318 87% 64770 85% 63985 13 trị đơn hàng toán EUR quy đổi sang USD (*) Chiếm 0% 8% 27% 11% 13% 15% (*) Giá trị quy đổi theo tỷ giá bình quân EUR/USD bảng dưới: 2006 2007 2008 2009 2010 Q1/2011 EUR/USD 1,2547 1,3680 1,4641 1,3908 1,3245 1,4018 Nguồn: Internal Revenue Service (Website: http://www.irs.gov/businesses/small/international/article/0,,id=206089,00.html) Từ bảng số liệu thấy, tỷ trọng sử dụng USD toán qu ốc t ế c công ty từ đầu năm 2006 đến tháng đầu năm 2011 mức cao, gần 90% Tuy nhiên, t năm 2007 đến năm 2010, tỷ trọng đồng tiền tốn có thay đ ổi l ớn C ụ th ể, t USD giảm từ 92% năm 2007, xuống 73% năm 2008, r ồi l ại tăng lên 89% 87% năm sau Trong đó, t trọng EUR tốn tăng từ 8% năm 2007 lên 27% năm 2008, sau gi ảm xu ống 11% 13% l ần l ượt năm Dựa vào bảng số liệu t giá bình quân EUR/USD qua năm phần lý giải tượng Giai đoạn cuối năm 2007-2008 giai đo ạn khủng hoảng tài nổ Mỹ Điều ến cho đồng USD có bi ến đ ộng lớn, giảm giá mạnh so với EUR: tỷ giá EUR/USD tăng từ 1,3680 năm 2007 lên 1,4641 năm 2008 lại giảm xuống 1,3908 năm 2009 Trong b ối c ảnh này, việc toán EUR có lợi Vì nhi ều đơn hàng, nhà cung c ấp yêu cầu công ty toán EUR Đặc biệt, số nhà cung cấp Mỹ yêu cầu công ty toán EUR Tuy nhiên đến kh ủng hoảng n ợ bùng phát lan rộng quốc gia khu vực đồng ti ền chung châu Âu v ới nh ững b ất ổn kinh tế khác khu vực này, đồng EUR lại bị gi ảm giá so v ới USD d ẫn đ ến t tr ọng sử dụng USD toán lại tăng trở lại b) Tỷ giá áp dụng: Công ty TNHH Thiết bị Y tế Thiên Y nguồn thu ngoại t ệ khơng có tài kho ản ngoại tệ ngân hàng Vì tốn cho nhà cung c ấp n ước ngồi, công ty phải mua ngoại tệ từ VID Public Bank Tỷ ngân hàng áp d ụng t giá bán ngo ại tệ ngân hàng niêm yết thời điểm bán ngoại tệ cho công ty 14 Việc phụ thuộc vào USD toán gây r ất nhi ều khó khăn cho doanh nghiệp giai đoạn căng thẳng tỷ giả USD/VND 2010 đến đầu năm 2011 Trong giai đoạn này, tỷ giá USD/VND điều chỉnh tăng l ần vào tháng tháng năm 2010 lần vào tháng năm 2011 khiến cho thị tr ường ngoại t ệ di ễn bi ến h ết s ức căng thẳng Quý IV năm 2010, tỷ giá USD/VND thị tr ường tự có lúc lên t ới 21.530 trần tỷ giá bán NHTM 19500 T ức t giá USD/VND th ị trường tự cao so với tỷ giá niêm yết NHTM t ới g ần 10% M ức chênh l ệch khiến cho đối tượng có nguồn cung ngoại t ệ khơng đồng ý bán cho ngân hàng với tỷ giá thấp niêm yết Điều buộc ngân hàng phải ngầm tăng t giá bán USD/VND lên Giai đoạn này, mua ngoại tệ nhằm mục đích tốn t ại VID Public Bank, công ty TNHH Thiết bị y tế Thiên Y phải mua USD v ới t giá th ị tr ường tự Trên danh nghĩa, công ty mua ngoại t ệ v ới t giá USD/VND=19.500 Kho ản chênh lệch (khoảng 2.000 VND USD) so với t giá thị tr ường t ự đ ược VID Public Bank chuyển thành khoản phí thực hi ện dịch vụ tốn Vì th ế th ực tế, cơng ty phải mua USD với tỷ giá thị trường USD/VND vào khoảng 21.500 c) Biện pháp phòng ngừa rủi ro tỷ giá Có thể thấy tỷ giá USD/VND có nhiều biến động năm qua, th ường có xu hướng tăng vào cuối năm doanh nghiệp cần USD để toán h ợp đ ồng Ngân hàng Nhà nước nhiều lần điều chỉnh tăng t giá th ức USD/VND M ỗi l ần điều chỉnh tỷ vậy, công ty lập t ức tăng đ ơn giá bán cho khách hàng nước Trong khi, việc tỷ giá tăng l ập t ức tăng chi phí nh ập cơng ty Tỷ giá USD/VND thường xuyên bi ến động gây nh ững rủi ro ngoại hối cho công ty Mặc dầu vậy, công ty không áp d ụng bi ện pháp đ ể phòng ngừa rủi ro Cơng ty khơng có khái ni ệm v ề công c ụ phái sinh mà ngân hàng đưa hợp đồng kỳ hạn ngoại tệ 2.2.3 Thời gian tốn Cơng ty có nhóm thời hạn tốn: - - Thời hạn toán trả trước: Khi nhà cung cấp nhận báo Có ngân hàng giao hàng cho cơng ty Nhóm thời hạn tốn g ồm 10 nhà cung cấp Thời hạn toán trả chậm: tốn trả sau vòng 30, 45, 60 ngày kể từ ngày giao hàng Nhóm thời hạn toán gồm nhà cung c ấp: Biomet (Mỹ), BodiTech (Hàn Quốc), Integra (Mỹ) Đây nhà cung c ấp mà cơng ty có số lượng đơn đặt hàng chiếm phần l ớn Những đ ơn đ ặt hàng đ ầu với nhà cung cấp này, công ty phải toán tr ước nhà cung c ấp giao hàng Nhưng trải qua trình làm ăn lâu dài, t ạo l ập đ ược s ự tin cậy, công ty nhà cung cấp cho phép toán tr ả sau Đi ều có lợi cho cơng ty cơng ty chiếm dụng vốn thời gian 15 - Thời hạn toán hỗn hợp: toán trước 50%, 50% lại tốn vòng 90 ngày kể từ ngày giao hàng Nhóm thời hạn tốn h ỗn h ợp có nhà cung cấp Đối tác có quan h ệ mua bán v ới cơng ty theo hình thức mua bán qua trung gian, tức đối tác mua thi ết b ị t nhà cung cấp Mỹ bán lại cho cơng ty Thanh tốn hỗn hợp hình th ức đ ược sử dụng nhiều mua bán qua trung gian 2.2.4 Phương thức tốn Đối với tất nhà cung cấp, Cơng ty TNHH Thi ết bị Y t ế Thiên Y đ ều s d ụng phương thức toán chuyển tiền Công ty TNHH Thi ết bị Y t ế Thiên Y nhà phân phối độc quyền Việt Nam hầu hết nhà cung cấp mà cơng ty có m ối quan h ệ làm ăn Thơng thường, phương thức tốn chuyển tiền đ ược s d ụng tiềm ẩn nhiều rủi ro thường sử dụng số tiền tốn nh ỏ, bên có tin cậy lẫn Tuy nhiên trường hợp này, cơng ty nhà cung c ấp nước ngồi có mối quan hệ chặt chẽ phương thức tốn chuy ển ti ền sử dụng Quy trình nghiệp vụ chuyển tiền Cơng ty TNHH Thiết bị Y tế Thiên Y: - Trường hợp toán sau: SGD VID Public Bank số Ngô Quyền Hà Nội Ngân hàng trả tiền 4 SGD VID Public Bank số 2Ngô Quyền Hà Nội Công ty TNHH Thiết bị Y tế Thiên Y Ngân hàng trả tiền Nhà cung cấp Nhà cung cấp nước giao hàng giao chứng từ Công ty TNHH Thiết bị Y tế Thiên Y Nhà cung cấp 30, 45, 60 ngày từ ngày giao hàng, Công ty TNHH Thiết bị Y tế Thiên Y yêu cầu VID Public Bank chuyển tiền Hồ sơ yêu cầu chuyển tiền gồm có: Đơn xin mua ngoại tệ Lệnh chuyển - tiền Trường hợp tốn trước: Hợp đồng ngoại thương gốc Hóa đơn Công ty TNHH Thiết bị Y tế Thiên Y yêu cầu VID Public Bank chuyển tiền Tờ khai hải quan Hồ sơ yêu cầu chuyển tiền gồm có: VID Public Bank báo Nợ tài khoản ngoại tệ Thiên Y Đơn xin mua ngoại tệ VID Public Bank phát lệnh toán cho Ngân hàng trả tiền nước nhà cung cấp Lệnh chuyển tiền Ngân hàng trả tiền báo Nợ tài khoản VID Public Bank Hợp đồng ngoại thương gốc Ngân hàng trả tiền báo Có tài khoản nhà cung cấp Hóa đơn Cam kết xuất trình chứng từ gốc VID Public Bank báo Nợ tài khoản ngoại tệ Thiên Y 16 VID Public Bank phát lệnh toán cho Ngân hàng trả tiền nước nhà cung cấp Ngân hàng trả tiền báo Nợ tài khoản VID Public Bank Ngân hàng trả tiền báo Có tài khoản nhà cung cấp Nhà cung cấp giao hàng giao chứng từ - Trường hợp toán hỗn hợp SGD VID Public Bank số Ngô Quyền Hà Nội Ngân hàng trả tiền 1 Công ty TNHH Thiết bị Y tế Thiên Y Nhà cung cấp Công ty TNHH Thiết bị Y tế Thiên Y yêu cầu VID Public Bank chuyển tiền trả trước 50% giá trị lô hàng Hồ sơ yêu cầu chuyển tiền gồm có: Đơn xin mua ngoại tệ Lệnh chuyển tiền Hợp đồng ngoại thương gốc Hóa đơn Cam kết xuất trình chứng từ gốc Nhà cung cấp giao hàng giao chứng từ Công ty TNHH Thiết bị Y tế Thiên Y yêu cầu VID Public Bank chuyển tiền tốn nốt 50% giá trị lơ hàng Hồ sơ yêu cầu chuyển tiền gồm có: Đơn xin mua ngoại tệ Lệnh chuyển tiền Hợp đồng ngoại thương gốc Hóa đơn Tờ khai hải quan 2.3 Ưu nhược điểm chế tốn Cơng ty TNHH Thiết bị Y tế Thiên Y 17 2.3.1 Ưu điểm - 18 KẾT LUẬN Qua trình kiến tập Công ty TNHH Thiết bị Y t ế Thiên Y, em nhận th t ầm quan trọng hoạt động toán quốc tế hiệu kinh tế doanh nghiệp xuất nhập Trong thời gian kiến tập, em nhận thấy nghiệp vụ tốn quốc t ế Cơng ty Thi ết bị Y tế Thiên Y tương đối đơn gian, nhanh chóng có chi phí thấp Đi ều t ạo thu ận lợi có biến động nhân liên quan đến tốn, doanh nghi ệp khơng m khó khăn việc giải cơng việc tạm thời trước ển đ ược nhân s ự m ới Do mối quan hệ tin cậy chặt chẽ gi ữa công ty đối tác cung cấp n ước ngồi nên việc tốn cơng ty gặp trục trặc th ời gian qua B ằng n ỗ l ực không ngừng việc tạo dựng niềm tin với đối tác, công ty d ần đạt đ ược thỏa thuận điều kiện tốn có lợi Tuy nhiên hoạt động tốn quốc tế cơng ty tiềm ẩn rủi ro tỷ giá phụ thuộc vào USD tốn Đ ồng thời, trình độ nghiệp vụ toán quốc tế doanh nghiệp chưa cao Từ quan sát nhận xét trên, em chủ động đưa số ki ến ngh ị nh ằm nâng cao hiệu hoạt động toán quốc tế Công ty TNHH Thi ết b ị Y t ế Thiên Y Do công ty thành lập vào hoạt động chưa lâu nên vị th ế c công ty đàm phán điều kiện tốn yếu Cơng ty khó có th ể thay đ ổi ều khoản toán với đối tác mà phải chấp nhận áp đ ặt t phía đ ối tác Trong trường hợp khó khăn này, doanh nghiệp phải chấp nhận thực tế Đối v ới rủi ro tỷ giá, công ty cần nâng cao lực d ự báo t giá s d ụng công c ụ phái sinh tỷ giá cách hợp lý Về lâu dài, công ty c ần kh ẳng đ ịnh v ị th ế c đ ể đàm phán thay đổi điều kiện tốn có lợi cho cơng ty 19 ... hợp toán hỗn hợp SGD VID Public Bank số Ngô Quyền Hà Nội Ngân hàng trả tiền 1 Công ty TNHH Thiết bị Y tế Thiên Y Nhà cung cấp Công ty TNHH Thiết bị Y tế Thiên Y yêu cầu VID Public Bank chuyển... Cơng ty TNHH Thiết bị Y tế Thiên Y 17 2.3.1 Ưu điểm - 18 KẾT LUẬN Qua trình kiến tập Công ty TNHH Thiết bị Y t ế Thiên Y, em nhận th t ầm quan trọng hoạt động toán quốc tế hiệu kinh tế doanh nghiệp. .. Quyền Hà Nội Công ty TNHH Thiết bị Y tế Thiên Y Ngân hàng trả tiền Nhà cung cấp Nhà cung cấp nước giao hàng giao chứng từ Công ty TNHH Thiết bị Y tế Thiên Y Nhà cung cấp 30, 45, 60 ng y từ ngày
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn Tìm hiểu về nghiệp vụ thanh toán quốc tế tại Công ty TNHH Thiết bị Y tế Thiên Y, Luận văn Tìm hiểu về nghiệp vụ thanh toán quốc tế tại Công ty TNHH Thiết bị Y tế Thiên Y

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay