Nông trường quốc doanh ở miền Tây Nghệ An từ năm 1956 đến năm 2015 (Luận án tiến sĩ)

180 2 0
  • Loading ...
1/180 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 09:13

Nông trường quốc doanh ở miền Tây Nghệ An từ năm 1956 đến năm 2015Nông trường quốc doanh ở miền Tây Nghệ An từ năm 1956 đến năm 2015Nông trường quốc doanh ở miền Tây Nghệ An từ năm 1956 đến năm 2015Nông trường quốc doanh ở miền Tây Nghệ An từ năm 1956 đến năm 2015Nông trường quốc doanh ở miền Tây Nghệ An từ năm 1956 đến năm 2015Nông trường quốc doanh ở miền Tây Nghệ An từ năm 1956 đến năm 2015Nông trường quốc doanh ở miền Tây Nghệ An từ năm 1956 đến năm 2015Nông trường quốc doanh ở miền Tây Nghệ An từ năm 1956 đến năm 2015Nông trường quốc doanh ở miền Tây Nghệ An từ năm 1956 đến năm 2015Nông trường quốc doanh ở miền Tây Nghệ An từ năm 1956 đến năm 2015Nông trường quốc doanh ở miền Tây Nghệ An từ năm 1956 đến năm 2015Nông trường quốc doanh ở miền Tây Nghệ An từ năm 1956 đến năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH HỒNG THỊ YẾN NƠNG TRƯỜNG QUỐC DOANH MIỀN TÂY NGHỆ AN TỪ NĂM 1956 ĐẾN NĂM 2015 LUẬN ÁN TIẾN SĨ LỊCH SỬ Nghệ An, 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH HOÀNG THỊ YẾN NÔNG TRƯỜNG QUỐC DOANH MIỀN TÂY NGHỆ AN TỪ NĂM 1956 ĐẾN NĂM 2015 Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam Mã số: 9.22.90.13 LUẬN ÁN TIẾN SĨ LỊCH SỬ Người hướng dẫn khoa học: PGS TS Nguyễn Trọng Văn PGS.TS Đinh Quang Hải Nghệ An, 2019 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, số liệu, kết nêu luận án trung thực Những kết luận luận án chưa công bố cơng trình khác Tác giả Hồng Thị Yến MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i MỤC LỤC i DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT i DANH MỤC CÁC BẢNG i DANH MỤC BIỂU ĐỒ i MỞ ĐẦU CHƯƠNG TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 1.1 Những nghiên cứu nơng trường quốc doanh nói chung 1.2 Những nghiên cứu Nông trường quốc doanh miền Tây Nghệ An 23 1.3 Kết nghiên cứu đạt vấn đề luận án cần tập trung giải 28 CHƯƠNG NÔNG TRƯỜNG QUỐC DOANH MIỀN TÂY NGHỆ AN TỪ NĂM 1956 ĐẾN NĂM 1986 32 2.1 Những yếu tố tác động đến đời phát triển nông trường quốc doanh miền Tây nghệ An 32 2.1.1 Điều kiện tự nhiên 32 2.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 35 2.1.3 Chủ trương xây dựng phát triển nông trường Đảng 39 2.2 Quá trình đời hệ thống tổ chức 41 2.2.1 Quá trình đời .41 2.2.2 Hệ thống tổ chức .45 2.3 Hoạt động nông trường giai đoạn 1956 - 1975 48 2.3.1 Khai hoang, lao động sản xuất 48 2.3.2 Tham gia chiến đấu phục vụ chiến đấu 58 2.3.3 Đời sống cán bộ, công nhân nông trường .60 2.4 Hoạt động nông trường giai đoạn 1975 - 1986 65 2.4.1 Nông trường quốc doanh miền Tây Nghệ An trước yêu cầu nhiệm vụ 65 2.4.2 Nông trường quốc doanh miền Tây Nghệ An khôi phục sản xuất sau chiến tranh 68 2.4.3 Khó khăn nơng trường tín hiệu chuyển đổi mơ hình quản lý 72 Tiểu kết chương 79 CHƯƠNG NÔNG TRƯỜNG QUỐC DOANH MIỀN TÂY NGHỆ AN TỪ NĂM 1986 ĐẾN NĂM 2015 80 3.1 Yêu cầu chuyển đổi phương thức quản lý hoạt động nông trường quốc doanh miền Tây Nghệ An giai đoạn 1986 - 1997 80 3.1.1 Yêu cầu chuyển đổi phương thức quản lý 80 3.1.2 Tổ chức máy 82 3.1.3 Phương thức quản lý “khoán” 85 3.1.4 Hoạt động sản xuất, kinh doanh 91 3.2 Nông trường quốc doanh miền Tây Nghệ An giai đoạn 1997 - 2015 97 3.2.1 Chủ trương, sách Đảng, Nhà nước đổi nông trường 97 3.2.2 Sự thay đổi hệ thống tổ chức 100 3.2.3 Sự thay đổi mơ hình quản lý 104 3.2.4 Hoạt động sản xuất, kinh doanh 108 3.2.5 Đời sống cán bộ, công nhân nông trường 119 Tiểu kết chương 123 CHƯƠNG MỘT SỐ NHẬN XÉT VỀ NÔNG TRƯỜNG QUỐC DOANH MIỀN TÂY NGHỆ AN 124 4.1 Về nguồn gốc đời 124 4.2 Trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh 125 4.3 Về phương thức quản lý 129 4.4 Những đóng góp nông trường quốc doanh miền Tây Nghệ An 130 Về kinh tế 130 4.5 Một số kinh nghiệm 140 KẾT LUẬN 144 CÁC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 148 DANH MỤC TÀ I LIỆU THAM KHẢO .149 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TT Chữ viết tắt Nguyên Nghĩa NTQD NXB TNHH MTV TTLTQG TW UBND Ủy ban nhân dân XHCN Xã hội chủ nghĩa CNH-HĐH Nông trường quốc doanh Nhà xuất Trách nhiệm hữu hạn thành viên Trung tâm lưu trữ quốc gia Trung ương Cơng nghiệp hóa - Hiện đại hóa DANH MỤC CÁC BẢNG BẢNG SỐ TRANG Bảng 2.1: Thống kê đồn điền Nghệ An thời thuộc Pháp xếp theo đơn vị diện tích 36 Bảng 2.2: Danh sách nông trường quốc doanh miền Tây Nghệ An từ năm 1956 đến năm 1980 45 Bảng 2.3: Tình hình sản xuất tiêu thụ sản phẩm Nông trường Đông Hiếu tháng năm 1958 50 Bảng 2.4: Sản lượng giao nộp sản phẩm cho nhà nước nông trường miền Tây Nghệ An (1965 - 1975) .57 Bảng 2.5: Tình hình học tập tháng đầu năm 1965 nơng trường Đơng Hiếu 61 Bảng 2.6: Tình hình lao động tiền lương Nông trường Đông Hiếu (tháng 4/ 1957) 65 Bảng 2.7 So sánh phát triển hệ thống nông trường quốc doanh Việt Nam qua năm 1976, 1980 67 Bảng 2.8 Sản lượng giao nộp sản phẩm cho nhà nước từ năm 1976 đến năm 1980 số nông trường miền Tây Nghệ An 69 Bảng 2.9 Sản phẩm nông nghiệp nông trường quốc doanh miền Tây Nghệ An cung ứng cho thị trường nước từ năm 1976 đến năm 1980 .70 Bảng 2.10 Sản phẩm nông nghiệp cung ứng cho thị trường xuất sang nước xã hội chủ nghĩa từ năm 1976 đến năm 1980 70 Bảng 2.11 Tiǹ h hiǹ h sản xuấ t của các nông trường quố c doanh (1981-1986) 77 Bảng 3.1: Tình hình nhận khốn Nơng trường Tây Hiếu năm 1996 .88 Bảng 3.2: Kết sản xuất kinh doanh Nông trường 1/5 (1988 - 1991) 94 Bảng 3.3: Kết sản xuất kinh doanh Nông trường 1/5 (1995-1996) 95 Bảng 3.4: Tình hình nhận khốn Cơng ty TNHH MTV 3/2 (1999 -2015) 107 Bảng 3.5: Kết hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Đầu sản xuất xuất nhập Cà phê - Cao su Nghệ An ( 2005-2009) 110 Bảng 3.6: Kết sản xuất Công ty nông công nghiệp 3/2 ( 2005-2009) 113 Bảng 3.7: Kết hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty TNHH MTV cà phê cao su Nghệ An (2011-2015) 115 Bảng 3.8: Kết hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty TNHH nông công nghiệp (2011 - 2015) 117 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1: Số lượng công nhân diện tích đất trồng cơng nghiệp nông trường năm 1956 49 Biểu đồ 2.2 Diện tích trồng cơng nghiệp nơng trường quốc doanh miền Tây Nghệ An giai đoạn 1956 - 1965 50 Biểu đồ 2.3: Số lượng gia súc, gia cầm nông trường miền Tây Nghệ An (19561965) 52 Biểu đồ 2.4: Sản lượng cà phê nhân, cao su mủ khô nông trường miền Tây Nghệ An xuất sang nước XHCN (1960 – 1965) 54 Biểu 3.1 Kết sản xuất kinh doanh Nông trường Tây Hiếu giai đoạn 19891996 93 Biểu đồ 3.2: Kết sản xuất Nông trường 1/5 96 Biểu đồ 3.3: So sánh hoạt động sản xuất Công ty TNHHMTV cà phê- cao su Nghệ An qua hai giai đoạn 116 Biểu đồ 3.4: So sánh hoạt động sản xuất Công ty TNHH MTV Nông công nghiệp 3/2 118 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài 1.1 Sau Hiệp định Giơnevơ ký kết (21/7/1954), miền Bắc hồn tồn giải phóng, đất nước tạm thời chia cắt thành hai miền Nam Bắc với nhiệm vụ chiến lược khác Miền Bắc bước vào thời kỳ hòa bình xây dựng chủ nghĩa xã hội Miền Nam tiếp tục cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân Tại miền Bắc, Đảng Chính phủ chủ trương quốc hữu hóa thành phần kinh tế, hai hình thức sở hữu sở hữu nhà nước sở hữu tập thể, hình thức sở hữu nhà nước đóng vai trò chủ đạo Hai hình thức sở hữu song song tồn tại, bổ sung hỗ trợ lẫn nhau.Trong nông nghiệp, nông trường quốc doanh đại diện cho sở hữu Nhà nước, góp phần định phát triển kinh tế nói chung kinh tế nơng nghiệp nói riêng đất nước địa phương; hợp tác xã nơng nghiệp đại diện cho sở hữu tập thể Nông trường quốc doanh bắt đầu đời từ năm 1955 trải qua trình phát triển mạnh mẽ, thập kỷ 60 kỷ XX Khi đó, mơ hình nơng trường quốc doanh xem gương, “đầu tàu” dẫn dắt nông nghiệp miền Bắc tiến lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa (XHCN) Tuy nhiên, sau khoảng 20 năm phát triển, mơ hình nơng trường quốc doanh bắt đầu bộc lộ dần khuyết tật Từ năm 1976, hệ thống nơng trường quốc doanh có nhược điểm, hạn chế, yếu cách thức tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh Từ sau năm 1986, trước yêu cầu công Đổi mới, nơng trường quốc doanh có chuyển đổi cho phù hợp Một phận đất đai nông trường quốc doanh liệu sản xuất giao cho nông trường viên; số khác chuyển sang mơ hình cơng ty trách nhiệm hữu hạn thành viên; có khơng nơng trường quốc doanh phải giải thể Song thực tế cách thức tổ chức quản lý tài sản, đặc biệt đất đai thuộc nông trường trước đây, vấn đề nhức nhối Bên cạnh đó, đời sống việc làm nông trường viên cần xã hội quan tâm có hướng giải Các nông trường quốc doanh miền Tây Nghệ An khơng nằm ngồi thực trạng chung Từ năm 1956 đến năm 2015, nông trường quốc doanh miền Tây Nghệ An trải qua giai đoạn khác có thành cơng, đóng góp quan trọng nghiệp phát triển kinh tế - xã hội địa phương Nhưng nông trường quốc doanh nước, sau thời gian phát triển dần bộc lộ hạn chế, yếu số nông trường quốc doanh phải giải thể Những nơng trường quốc doanh tồn phải thay đổi cách thức quản lý, sản xuất, kinh doanh để vừa khỏi tình trạng khủng hoảng, vừa phù hợp với yêu cầu tình hình thực tiễn 1.2 Không quan tâm nhiều vấn đề Hợp tác xã nông nghiệp, từ trước đến nay, nghiên cứu nông trường quốc doanh chưa thực thu hút quan tâm nhà nghiên cứu, kể nhà hoạch định thực thi sách Đối với nghiên cứu Nơng trường quốc doanh miền Tây Nghệ An giai đoạn 1956 - 2015 lại ỏi Các nghiên cứu đề cập cách sơ lược đời số thành tích nông trường quốc doanh hoạt động sản xuất kinh doanh Còn nghiên cứu yếu nơng trường; q trình chuyển đổi phương thức quản lý; đóng góp nơng trường quốc doanh miền Tây Nghệ An phát triển kinh tế - xã hội địa phương khiêm tốn, chí khơng có Vì vậy, việc nghiên cứu nông trường quốc doanh miền Tây Nghệ An giai đoạn 1956 - 2015 cần thiết nhằm đánh giá đúng, khách quan, tồn diện thành tích, đóng góp Nơng trường quốc doanh miền Tây Nghệ An; đồng thời thấy rõ hạn chế yếu tìm ngun nhân Trên sở đó, rút nhận xét khách quan, khoa học đúc kết số kinh nghiệm, góp phần cung cấp sở khoa học, thực tiễn cho quan Đảng, Nhà nước, hoạch định chủ trương, sách đạo thực phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn nay; đồng thời nhằm nâng cao chất lượng hiệu hoạt động nông trường quốc doanh thời gian tới Với lý trên, chọn đề tài “Nông trường quốc doanh miền Tây Nghệ An từ năm 1956 đến năm 2015” làm Luận án tiến sĩ chuyên ngành Lịch sử Việt Nam 102 Công ty TNHH MTV cà phê, cao su Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011-Mục tiêu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2012, lưu phòng Kế hoạch Cơng ty 103 Công ty TNHH MTV cà phê, cao su Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 Mục tiêu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2014, lưu phòng Kế hoạch Cơng ty 104 Cơng ty THHH MTV Nông công nghiệp 3/2 Báo cáo thuyết minh tổng hợp phương án sử dụng đất, lưu phòng Kế hoạch Công ty 105 Công ty TNHH MTVcà phê cao su Nghệ An Báo cáo tổng kết năm 2013 triển khai nhiệm vụ năm 2014, lưu phòng Kế hoạch Công ty 106 Công ty Đầu sản xuất xuất cà phê, cao su Nghệ An Phương án tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh cơng ty, năm 1998, lưu phòng Kế hoạch Công ty 107 Công ty Nông công nghiệp 3/2 Kế hoạch sản xuất năm 2006, lưu phòng Kế hoạch Công ty 108 Công ty TNHH MTV cà phê, cao su Nghệ An (2015) Đề án xếp đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên cà phê cao su Nghê An, Lưu Sở nông nghiệp phát triển nông thôn Nghệ An 109 Công báo: Chỉ thị số 336-TTg ngày 16-8-1957 công tác củng cố nông trường quốc doanh, số 53, ngày 11-12- 195, lưu phòng Giám đốc Công ty 110 Cục nông trường quân đội Báo cáo tình hình chuyển quân sản xuất năm 1959 Cục nông trường, HS 43, lưu TTLTQG 111 Cục Nông trường quố c doanh Báo cáo tình hình gieo trồ ng, thu hoạch chế biế n các loại cà phê của nông trường Tây Hiế u năm (1955-1957), HS 64, lưu TTLTQG 112 Cục Nông trường quố c doanh Báo cáo tổ ng kế t công tác năm 1960 của nông trường Đông Hiế u, HS 134, lưu TTLTQG 113 Cục Nông trường quố c doanh, Báo cáo tổ ng kế t năm 1957 của nông trường Đông Hiế u, HS 54, lưu TTLTQG 158 114 Cục Nông trường quố c doanh Kế hoạch, báo cáo tổ ng kế t công tác sản xuấ t và thu chi tài vụ năm 1958 của nông trường Tây Hiế u, HS 117, lưu TTLTQG 115 Cục Nông trường quố c doanh Kế hoạch, báo cáo tổ ng kế t công tác sản xuấ t và thu chi tài vụ và kiế n thiế t năm 1959 của nông trường Sông Con, HS 114, lưu TTLTQG 116 Cục Nông trường quố c doanh Báo cáo quyế t toán năm 1960 của nông trường Nghiã Đàn - Nghê ̣ An, HS 138, lưu TTLTQG 117 Cục Nông trường quố c doanh Báo cáo tổ ng kế t năm 1956 của nông trường Tây Hiế u, HS 47, lưu TTLTQG 118 Cục Nông trường quố c doanh Kế hoạch thu chi tài vụ và báo cáo tổ ng kế t năm 1960 của nông trường Sông Con, HS 140, lưu TTLTQG 119 Cục Nông trường quố c doanh Kế hoạch thu chi tài vụ và báo cáo tiế n độ năm 1960 của nông trường Tây Hiế u, HS 144, lưu TTLTQG 120 Cục Nông trường quố c doanh Kế hoạch, báo cáo tổ ng kế t công tác sản xuấ t và thu chi tài vụ năm 1958 của nông trường Đông Hiế u, HS 77, lưu TTLTQG 121 Cục Nông trường quốc doanh Kế hoạch, báo cáo tổ ng kế t công tác sản xuấ t và kiến thiết năm 1959 của nông trường Tây Hiế u, HS 117, lưu TTLTQG 122 Cục Nông trường quốc doanh Báo cáo tổ ng kế t năm 1956 của nông trường Đông Hiế u, HS 37, lưu TTLTQG 123 Cusơrutse.H (1928) Trong vùng đất đỏ miền Bắc Trung kỳ, Tập san chấn hưng kinh tế Đông Dương, số 534, Phạm Mạnh Phan dịch, lưu Thư viện tỉnh Nghệ An, ký hiệu NA 395 124 Trần Hữu Dục (1963) Ra sức xây dựng củng cố nông trường quốc doanh, NXB Sự thật - Hà Nội 125 Phạm Quốc Doanh Đổi nông trường quốc doanh giai đoạn Việt Nam, Luận án phó tiến sỹ khoa học kinh tế, Trường ĐH kinh tế quốc dân, 1994 159 126 Phan Lê Dương Một số biện pháp góp phần hồn thiện máy quản lý nông trường quốc doanh Tây Hiếu 1, chuyên đề thực tập tốt nghiệp, năm 1995 127 Dương Quang Diệu (1988) Nông trường 715 - kết sản xuất cải tiến quản lý, NXB Nông nghiệp 128 Lê Dinh, Hiệu từ phương thức khốn nơng trường Lam Sơn, Tạp chí Lao động Xã hội, số 260 (15/4/2005) 129 Đảng Nông trường 1/5 Dự thảo báo cáo nhiệm kỳ 1987-1991, ngày 15/10/1991, lưu phòng Kế hoạch nơng trường 130 Đảng huyện Quỳ Hợp Đảng ủy Công ty Nông công nghiệp 3/2 Báo cáo trị BCH Đảng cơng ty khóa 30 trình đại hội đảng cơng ty lần thứ 31 (nhiệm kỳ 2015-2020, lưu phòng Kế hoạch công ty 131 Đảng huyện Quỳ Hợp - Đảng ủy Công ty Nông công nghiệp 3/2 Báo cáo trị BCH Đảng khóa 28 trình bày Đại hội Đảng khóa 29, lưu phòng Kế hoạch cơng ty 132 Đảng huyện Quỳ Hợp - Đảng ủy Công ty Nông công nghiệp 3/2, Báo cáo tình hình thực nhiệm vụ trị cơng tác xây dựng Đảng năm 2005, lưu phòng Đảng ủy cơng ty 133 Đảng ủy Công ty Nông công nghiệp 3/2 Báo cáo tổng kết xây dựng Đảng năm 2007- Phương hướng nhiệm vụ năm 2008, lưu phòng Đảng ủy cơng ty 134 Đảng huyện Quỳ Hợp - Đảng ủy Công ty Nơng cơng nghiệp 3/2, Báo cáo trị BCH Đảng cơng ty khóa 30 trình đại hội đảng công ty lần thứ 31 nhiệm kỳ 2015-2020, lưu phòng Đảng ủy cơng ty 135 Đảng huyện Quỳ Hợp - Đảng ủy Công ty Nông công nghiệp 3/2 Báo cáo tổng kết xây dựng Đảng năm 2007 phương hướng nhiệm vụ năm 2008, lưu phòng Đảng ủy cơng ty 136 Đảng Nông trường Cờ Đỏ Truyền thống 45 năm xây dựng nơng trường Cờ Đỏ, lưu phòng truyền thống Nơng trường Cờ Đỏ 160 137 Đảng Nông trường Đông Hiếu Bài nói chuyện với cán cơng nhân Nơng trường Đông Hiếu Nghĩa Đàn - Nghệ An, lưu Thư viện tỉnh Nghệ An, ký hiệu BBK, H450.CH 138 Đảng Nông trường Đông Hiếu Truyền thống 55 năm xây dựng trưởng thành Nông trường Đông Hiếu, lưu Phòng truyền thống Nơng trường Đơng Hiếu 139 Đảng Nông trường Tây Hiếu Truyền thống 50 năm xây dựng trưởng thành Nông trường Tây Hiếu, lưu Phòng truyền thống Nơng trường Tây Hiếu 140 Đảng ủy - Ban giám đốc - Cơng đồn Cơng ty TNHH thành viên nông công nghiệp 3/2 Lịch sử Nông trường 3/2 (1958-2013), lưu Phòng Kế hoạch 141 Đảng ủy Nông trường 1/5 Tài liệu tham quan nông trường Liên Xơ, tập tài liệu số 12, lưu Phòng Kế hoạch 142 Đảng Cộng sản Việt Nam (2002), Văn kiện Đảng tồn tập, tập 16, năm 1955 NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 143 Đảng Cộng sản Việt Nam (1960) Văn kiện Đại hội lần thứ III Đảng, NXB Sự Thật 144 Đảng Cộng sản Việt Nam (1961) Văn kiện Đảng tồn tập, tập 22, NXB Chính trị quốc gia 145 Đảng Cộng sản Việt Nam (1976) Văn kiện Đại hội lần thứ IV Đảng, NXB Sự thật 146 Đảng Cộng sản Việt Nam (1982) Văn kiện Đại hội lần thứ V Đảng, NXB Sự thật 147 Đảng Cộng sản Việt Nam (2004) Các Nghị Trung ương Đảng 2001 - 2004, NXB Chính trị Quốc gia Hà Nội 148 Bành Thị Thúy Hà Kinh tế đồn điền Nghệ An thời thuộc Pháp (18971945), Luận văn thạc sỹ khoa học Lịch sử 149 Đinh Quang Hải, Tìm hiểu nơng trường quốc doanh miền Bắc Việt Nam giai đoạn 1955-1960, Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 10 (462), năm 2014 161 150 Đỗ Hùng, Những tín hiệu Nơng trường Sơng Đà, Tạp chí Đơng Nam Á, số 77 (10/2004) 151 Hội đồng Chính phủ (1969) Hồ sơ tội ác chiến tranh giặc Mỹ Nông trường Quốc doanh miền Bắc 1965 -1968, HS 70, mã tài liệu 190190, lưu TTLTQG 152 Hội đồng Chính phủ (1969) Hồ sơ tội ác chiến tranh giặc Mỹ Nông trường quốc doanh miền Bắc 1965 -1968, HS 70, mã tài liệu 190190, lưu TTLTQG 153 Hội đồng Chính phủ Báo cáo cơng tác biên chế năm 1957 Nông trường Phủ Quỳ, Đông Hiếu, Yên Mỹ, HS 1718, mã tài liệu 43512, lưu TTLTQG 154 Hội đồng Chính phủ, Hồ sơ điều chỉnh ranh giới khu vực khai thác quốc doanh lâm nhân dân Sông Con, Nga Đồi Nông trường Phủ Quỳ năm 1956 - 1957, HS 5979, mã tài liệu 40526, lưu TTLTQG 155 Huyện ủy - Hội đồng nhân dân - UBND huyện Nghĩa Đàn (2008) Nghĩa đàn đất nước người, lưu Phòng Cơng Đồn UBND huyện Nghĩa Đàn 156 Kulic G.V, Iubovich N.M, Ruxakop G.K, Xkrpitsuna E.N (1978) Sổ tay cán kinh tế nông trang tập thể nông trường quốc doanh, tập I, NXB Nông nghiệp Hà Nội 157 Nguyễn Văn Khánh (1998), Cơ cấu kinh tế xã hội Việt Nam thời thuộc địa (1858-1945), NXB Đại học Quốc gia Hà Nội 158 Lịch sử Chính phủ Việt Nam, Biên niên Lịch sử Chính phủ Việt Nam 1945 2005, tập (1992 - 2005) 159 Liên hiệp xí nghiệp nơng cơng nghiệp quốc doanh Phủ Quỳ Nông trường quốc doanh Tây Hiếu 1, Phương án khoán sản phẩm cà phê kinh doanh vụ 1987-1988, lưu phòng Đảng ủy nơng trường 160 Nghị định 12 Chính phủ xếp lại tổ chức đổi chế quản lý doanh nghiệp nông nghiệp nhà nước ngày 2/3/1993, lưu Sở Nông nghiệp Nghệ An 161 Nghị định 01/CP (1995) giao khoán đất đai nông lâm trường, lưu Sở Nông nghiệp Nghệ An 162 162 Nghị định 170/2004/NĐ - CP ngày 22 tháng năm 2004 Chính phủ xếp, đổi mới, phát triển nông lâm trường quốc doanh, lưu Sở Nông nghiệp Nghệ An 163 Nghị định số 135/2005/ QĐ - CP ngày 8/11/2005 Chính phủ việc giao khốn đất nơng nghiệp, đất rừng sản xuất đất có mặt nước ni trồng thủy sản nông, lâm trường quốc doanh, lưu Sở Nông nghiệp Nghệ An 164 Nghị định số 172/2013/NĐ - CP ngày 13/11/2013 Chính phủ thành lập, tổ chức lại, giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên Nhà nước làm chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên công ty công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên Nhà nước làm chủ sở hữu, lưu Sở Nông nghiệp Nghệ An 165 Nghị định số 200/2004/NĐ - CP ngày tháng 12 năm 2004 phủ xếp đổi phát triển nông lâm trường quốc doanh, lưu Sở Nông nghiệp Nghệ An 166 Nghị định số 25/2010/NĐ - CP ngày 19 tháng năm 2010 Chính phủ chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên Nhà nước làm chủ sở hữu, lưu Sở Nông nghiệp Nghệ An 167 Nghị định số 118/2014/NĐ - CP ngày 17/12/2014 Chính phủ xếp đổi phát triển, nâng cao hiệu hoạt động công ty nông, lâm nghiệp, lưu Sở nông nghiệp Nghệ An 168 Nghị định số 59/2011/NĐ - CP ngày 18/7/2011 Chính phủ chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần, lưu Sở Nông nghiệp Nghệ An 169 Nghị định số 71/2013/NĐ - CP ngày 11/7/2013 Chính phủ đầu vốn nhà nước vào doanh nghiệp quản lý tài doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, lưu Sở Nông nghiệp Nghệ An 163 170 Nghị số 28 - NQ/TW, ngày 16/6/2003 tiếp tục xếp, đổi phát triển nông lâm trường quốc doanh Bộ trị ban hành, lưu Sở Nơng nghiệp Nghệ An 171 Nghị số 30 - NQ/TW ngày 12/ 3/ 2014 tiếp tục xếp, đổi phát triển, nâng cao hiệu hoạt động công ty nông, lâm nghiệp, lưu Sở Nông nghiệp Nghệ An 172 Nghi số 51/HĐBT, ngày 22/5/1985 cải tiến quản lý nơng trường quốc doanh tình hình mới, lưu Sở Nông nghiệp Nghệ An 173 Nghị Trung ương III (khóa VI) chủ trương chuyển hoạt động đơn vị kinh tế quốc doanh sở từ bao cấp sang hạch toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa, lưu Sở Nông nghiệp Nghệ An 174 Nghị TW5 (khóa 7) ngày 10/6/1993 đổi hệ thống doanh nghiệp nhà nước nông- lâm - ngư - nghiệp, lưu Sở Nông nghiệp Nghệ An 175 Nông trường 1/5 Hồ sơ đề nghị nhà nước xét phong tặng danh hiệu đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho cán bộ, công nhân viên lực lượng tự vệ nông trường 1/5 thuộc huyện nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An, năm 1996, HS 12, lưu phòng Kế hoạch Cơng ty TNHH MTV 1/5 176 Nông trường 1/5 Dự thảo phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm (19761980) Đảng nông trường 1/5 khóa 19, lưu Phòng Kế hoạch nông trường 177 Nông trường 1/5 Dự thảo báo cáo trị Đại hội đại biểu Đảng nơng trường khóa 25, ngày 22/7/1996, lưu Phòng Kế hoạch nông trường 178 Nông trường 1/5 Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh từ 1958 1985, lưu Phòng Truyền thống Nơng trường 1/5 179 Nơng trường 19/5 Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh từ 1958 1985, lưu Phòng Truyền thống Nơng trường 19/5 180 Nơng trường Cờ Đỏ Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh từ 1961 1985, lưu Phòng Truyền thống Nơng trường Cờ Đỏ 164 181 Nơng trường Đơng Hiếu Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh từ 1956 - 1985, lưu Phòng Truyền thống Nông trường Đông Hiếu 182 Nông trường Tây Hiếu Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh từ 1956 - 1985, lưu Phòng Truyền thống Nơng trường Tây Hiếu 183 Nông trường Tây Hiếu Truyền thống 60 năm xây dựng trưởng thành, lưu Phòng Truyền thống Nông trường Tây Hiếu 184 Nông trường quốc doanh 3/2 Kế hoạch sản xuất năm 1990, lưu Phòng Kế hoạch 185 Trần Cao Nguyên, Kinh tế nông trường huyện Nghĩa Đàn thời kỳ trước đổi (1956 - 1985), Luận văn Thạc sĩ khoa học Lịch sử, năm 2013 186 Trần Hồ Nam, Đội quân nông trường, Tạp chí Lịch sử Quân số 6, năm 2006 187 Nagimốp U.N (1958), Quản lý nông trường quốc doanh, NXB Nông nghiệp 188 Đặng Phong Lịch sử kinh tế Việt Nam 1945-2000, tập II, năm 1995-1975, NXB Khoa học xã hội 189 Đặng Phong (2009),“Phá rào” kinh tế vào đêm trước đổi mới, NXB Tri thức 190 Đặng Phong (2017), kinh tế Việt Nam, NXB Tri thức 191 Đặng Phong (2009), Những mũi đột phá kinh tế thời trước đổi mới, NXB Khoa học Xã hội 192 Phạm Mạnh Phan (dịch) Nghiên cứu cà phê Phủ Quỳ, lưu Thư viện tỉnh Nghệ An, ký hiệu NA 343 193 Nguyễn Trọng Phúc (2011), Các Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội nghị Ban chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (1930 – 2011), NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà Nội 194 Phòng Ủy ban Nơng nghiê ̣p trung ương (1971-1976) Báo cáo chỉ đạo vùng kinh tế mới Phủ Quỳ việc thực hiê ̣n kế hoạch tháng đầ u năm 1974 ở vùng kinh tế mới Nghiã Đàn, lưu phòng lưu trữ UBND tỉnh Nghệ An 165 195 Quyết định 26/CP, ngày 21/1/1981 Chính phủ khoán sản phẩm sở quốc doanh nơng nghiệp nói chung- nơng trường quốc doanh nói riêng, lưu Sở Nông nghiệp Nghệ An 196 Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn Nghệ An (2015) Phương án tổng thể xếp, chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên nông, lâm nghiệp tỉnh Nghệ An, lưu Sở Nông nghiệp Nghệ An 197 Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn Nghệ An Công ty nông - công nghiệp 3-2 Kế hoạch sản xuất năm 2006, lưu Phòng Kế hoạch 198 Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn Nghệ An Công ty Đầu sản xuất xuất nhập cà phê cao su Nghệ An Báo cáo đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2005-2009, lưu Phòng Kế hoạch 199 Sở Nơng nghiệp Phát triển nông thôn Nghệ An Công ty Đầu sản xuất xuất nhập cà phê cao su Nghệ An, Phương án tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh năm 1997, lưu Phòng Kế hoạch 200 Trần Vũ Tài (2005), “Kinh tế đồn điền Phủ Quỳ thời thuộc Pháp”, Tạp chí khoa học, tập XXXIV, (số 4B), Trường Đại học Vinh 201 Trần Vũ Tài Những chuyển biến kinh tế nông nghiệp Bắc Trung Kỳ, Luận án tiến sĩ lịch sử, năm 2007 202 Tạ Thị Thúy (1966) Đồn điền người Pháp Bắc Kỳ 1884-1918, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội 203 Tỉnh ủy Nghệ An Hồ sơ - Đại hội Đại biểu Đảng Nông trường 3/2 năm 1967,1968 1970, lưu kho lưu trữ Tỉnh ủy Nghệ An 204 Tỉnh ủy Nghệ An Hồ sơ - Đại hội Đại biểu Đảng Nông trường 3/2 năm 1961,1963, 1964, lưu kho lưu trữ Tỉnh ủy Nghệ An 205 Tỉnh ủy Nghệ An Hồ sơ - báo cáo cuả Ban Chỉ đạo miền Tây công tác nông nghiệp năm 1960, lưu kho lưu trữ Tỉnh ủy Nghệ An 206 Tỉnh ủy Nghệ An Hồ sơ - báo cáo Ban Chỉ đạo miền Tây công tác nông nghiệp năm 1964, lưu kho lưu trữ Tỉnh ủy Nghệ An 166 207 Tỉnh ủy Nghệ An Hồ sơ - báo cáo Ban Chỉ đạo miền Tây tình hình cơng tác miền tây năm 1961,1962,1963, lưu kho lưu trữ Tỉnh ủy Nghệ An 208 Tỉnh ủy Nghệ An Hồ sơ - báo cáo Uỷ ban hành chính, ban dân tộc, ủy ban nông nghiệp, lệnh Nghệ An công tác miền Tây năm 1970, 1974, 1975, lưu kho lưu trữ Tỉnh ủy Nghệ An 209 Tỉnh ủy Nghệ An Hồ sơ - báo cáo việc thực sách dân tộc vận động “đồng bào miền xuôi tham gia phát triển kinh tế, văn hóa miền núi “trong 10 năm qua 1961 – 1971 ban khai hoang Nghệ An, lưu kho lưu trữ Tỉnh ủy Nghệ An 210 Tỉnh ủy Nghệ An Hồ sơ - Đại hội Đại biểu Đảng Nông trường 1/5 năm 1964, 1967 1968, lưu kho lưu trữ Tỉnh ủy Nghệ An 211 Tỉnh ủy Nghệ An Hồ sơ - Đại hội Đại biểu Đảng Nông trường 19/5 năm 1967,1970 1971, lưu kho lưu trữ Tỉnh ủy Nghệ An 212 Tỉnh ủy Nghệ An Hồ sơ - Đại hội Đại biểu Đảng nông trường 19/5 năm 1962,1963 1964, lưu kho lưu trữ Tỉnh ủy Nghệ An 213 Tỉnh ủy Nghệ An Hồ sơ - Đại hội Đại biểu Đảng Nông trường Bãi Phủ năm 1961, 1962 1964, lưu kho lưu trữ Tỉnh ủy Nghệ An 214 Tỉnh ủy Nghệ An Hồ sơ - Đại hội Đại biểu Đảng Nông trường Cờ Đỏ năm 1963, 1964 ,1967 1971, lưu kho lưu trữ Tỉnh ủy Nghệ An 215 Tỉnh ủy NA Hồ sơ - Đại hội Đại biểu Đảng Nông trường Đông Hiếu năm 1970, 1971, 1973, 1974 1975, lưu kho lưu trữ tỉnh ủy Nghệ An 216 Tỉnh ủy Nghệ An Hồ sơ - Đại hội Đại biểu đảng Nông trường Sông Con năm 1961,1964,1967,1974, lưu kho lưu trữ tỉnh ủy Nghệ An 217 Tỉnh ủy Nghệ An Hồ sơ - Đại hội Đại biểu Đảng Nông trường Tây Hiếu năm 1967, 1968, 1971 1975, lưu kho lưu trữ Tỉnh ủy Nghệ An 218 Tỉnh ủy Nghệ An Hồ sơ - Đại hội Đại biểu đảng Nông trường Tây Hiếu năm 1960, 1963 1964, lưu kho lưu trữ Tỉnh ủy Nghệ An 219 Tỉnh ủy Nghệ An Hồ sơ - Đại hội Đại biểu Đảng ủy Nông trường 1/5 năm 1961,1962 1963 Lưu kho lưu trữ Tỉnh ủy Nghệ An 167 220 Tỉnh ủy Nghệ An Hồ sơ - Đại hội Đại biểu Đảng huyện Nghĩa Đàn khóa 11,12 năm 1967 1969, lưu kho lưu trữ Tỉnh ủy Nghệ An 221 Tỉnh ủy Nghệ An Hồ sơ - kế hoạch Ủy ban Nông nghiệp Trung ương, Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm vụ thiết kế vùng kinh tế nông - lâm nghiệp Phủ Quỳ số chế độ nông - lâm - ngư ngiệp năm 1960, 1972, 1973, lưu kho lưu trữ Tỉnh ủy Nghệ An 222 Tỉnh ủy Nghệ An Hồ sơ - nghị quyết, thơng tư, thị, báo cáo Chính phủ việc mở rộng diện tích phát triển nông - lâm nghiệp trung du miền núi năm 1974-1975, lưu kho lưu trữ Tỉnh ủy Nghệ An 223 Tỉnh ủy Nghệ An Hồ sơ - nhiệm vụ thiết kế vùng kinh tế nông lâm nghiệp Phủ Quỳ Ủy ban Nông nghiệp Trung ương năm 1972, lưu kho lưu trữ Tỉnh ủy Nghệ An 224 Tỉnh ủy Nghệ An Hồ sơ - thông , nghị quyết, báo cáo Ban Chỉ đạo miền Tây công tác nông nghiệp năm 1962, lưu kho lưu trữ Tỉnh ủy Nghệ An 225 Tỉnh ủy Nghệ An Hồ sơ - Đại hội Đại biểu Đảng huyện Nghĩa Đàn năm 1960,1961,1963, lưu kho lưu trữ Tỉnh ủy Nghệ An 226 Tỉnh ủy Nghệ An Đại hội Đại biểu Đảng Nông trường Đông Hiếu năm 1961, 1962, 1963, HS 812, lưu kho lưu trữ Tỉnh ủy Nghệ An 227 Tỉnh ủy Nghệ An Đại hội Đại biểu Nông trường Đông Hiếu năm 1971, 1972, 1974, 1975, HS 816, lưu kho lưu trữ Tỉnh ủy Nghệ An 228 Tỉnh ủy Nghệ An Đại hội Đại biểu Nông trường 3/2 năm 1961, 1962, 1963, HS 810, lưu kho lưu trữ Tỉnh ủy Nghệ An 229 Tỉnh ủy Nghệ An Đại hội Đại biểu Đảng Nông trường 3/2 năm 1967, 1968, 1970, HS 811, lưu kho lưu trữ Tỉnh ủy Nghệ An 230 Tổng công ty rau Việt Nam - Nông trường quốc doanh Tây Hiếu 1, Quy chế toán khốn ngành trồng trọt, chăn ni năm 1989, lưu Phòng Kế hoạch 168 231 Tổng cơng ty rau Việt Nam Nông trường quốc doanh Tây Hiếu 1, Phương án khoán sản phẩm cà phê kinh doanh dịch vụ 1987-1988, lưu Phòng Kế hoạch 232 Tổng cục thống kê (1969) Báo cáo tình hình thực kế hoạch tháng đầu năm 1969 hai nông trường Quốc doanh Tây Hiếu Vạn Linh tỉnh Nghệ An, Hồ sơ 381, mã tài liệu 190074, lưu TTLTQG III 233 Ngô Kế Tuấn, Ngô Kim Thanh (6/2009) Các loại hình tổ chức kinh doanh gắn với đa dạng hóa hình thức sở hữu Việt Nam - Tạp chí nghiên cứu kinh tế số 373, lưu Thư viện Quốc gia Hà Nội 234 Nguyễn Đăng Trình (1985) Nông trường Đồng Giao 30 năm xây dựng, trưởng thành (1955 – 1985), NXB Nông nghiệp 235 Tài liệu vấn Bác Nguyễn Văn Giá, xóm Hưng Thịnh, xã Tây Hiếu, Thị xã Thái Hòa (nguyên đội trưởng đội sản xuất Nông trường Tây Hiếu) 236 Tài liệu vấn Bác Nguyễn Văn Diệu, xóm Hưng Cơng, xã Tây Hiếu, Thị xã Thái Hòa (ngun cơng nhân Nơng trường Tây Hiếu) 237 Tài liệu vấn Bác Nguyễn Văn Phúc, xóm Liên Xuân, xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp (nguyên công nhân Nông trường 3/2) 238 Tài liệu vấn Ơng Trần Văn Nam, xóm Hưng Tân, xã Tây Hiếu, Thị xã Thái Hòa (nguyên Giám đốc Nông trường Tây Hiếu) 239 Đào Văn Tập (1990) 45 năm kinh tế Việt Nam 1945 - 1990, NXB Khoa học xã hội Hà Nội 240 Cuốn “Lịch sử Đảng Nghệ An, tập (1954 - 1975)”, nhóm tác giả Bùi Ngọc Tam, Hồng Minh Truyền, Dương Văn Em, Ngô Đức Khánh, NXB Nghệ An, năm 1999 241 UBND tỉnh Nghệ An - Công ty TNHH thành viên cà phê, cao su Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 mục tiêu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2012, lưu Phòng Kế hoạch 242 UBND tỉnh Nghệ An - Công ty Đầu sản xuất xuất nhập cà phê, cao su Nghệ An Báo cáo đánh giá kết thực nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2006, lưu Phòng Kế hoạch 169 243 UBND tỉnh Nghệ An - Công ty TNHH thành viên 3/2 Báo cáo thuyết minh tổng hợp phương án sử dụng đất, lưu Phòng Kế hoạch 244 UBND tỉnh Nghệ An - Công ty TNHH thành viên cà phê, cao su Nghệ An Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 mục tiêu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2012, lưu Phòng Kế hoạch 245 UBND tỉnh Nghệ An - Công ty TNHH thành viên cà phê, cao su Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 mục tiêu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2014, lưu Phòng Kế hoạch 246 UBND tỉnh Nghệ An - Cơng ty TNHH thành viên cà phê, cao su Nghệ An Báo cáo tổng kết năm 2012 triển khai nhiệm vụ năm 2013, lưu Phòng Kế hoạch 247 UBND tỉnh Nghệ An - Công ty TNHH thành viên nông công nghiệp 3/2 Báo cáo thực kế hoạch năm 2010, nhiệm vụ kế hoạch năm 2011, lưu Phòng Kế hoạch 248 UBND tỉnh Nghệ An (1997) Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty đầu sản xuất xuất cà phê, cao su Nghệ An, lưu phòng Giám đốc nơng trường 249 UBND tỉnh Nghệ An - Sở Nông nghiệp Phát triển nơng thơn (1995) Một số tình hình Nông trường Nghĩa Đàn cần quan tâm, lưu phòng Giám đốc nơng trường 250 UBND tỉnh Nghệ An, Quyết định số 82, ngày 13/9/ 2002 việc đổi tổ chức chế quản lý nông lâm trường quốc doanh, lưu Sở Nông nghiệp Nghệ An 251 UBND tỉnh Nghệ An Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn (2010) Phương án tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Đầu sản xuất xuất nhập cà phê cao su Nghệ An, lưu Phòng Kế hoạch 252 Ủy ban hành Nghệ An Hồ sơ - định, thị, thông tư, kế hoạch báo cáo ban chấp hành, ban tổ chức trung ương, uỷ ban hành quan tỉnh Nghệ An vận động quản lý hợp tác xã nông nghiệp năm 1973,1974,1975, lưu Phòng Lưu trữ UBND tỉnh Nghệ An 170 253 Ủy ban hành Nghệ An - khối nông nghiệp Hồ sơ - tập tài liệu nông trường Bộ lệnh liên khu IV, uỷ ban hành Nghệ An việc xây dựng nông trường quốc doanh quân đội tỉnh, lưu Phòng Lưu trữ UBND Tỉnh Nghệ An 254 Ủy ban Hành Nghệ An (1956) Hồ sơ - tập báo cáo nông trường việc thực kế hoạch nhà nước, HS 56, lưu Phòng lưu trữ UBND tỉnh Nghệ An 255 Ủy ban Hành Nghệ An (1960) Hồ sơ - tập tài liệu Phó thủ tướng Bộ nơng lâm, Ủy ban hành Nghệ An củng cố tổ chức hoạt động nông trường Nghệ An, lưu Phòng Lưu trữ UBND tỉnh Nghệ An 256 Ủy ban Hành Nghệ An (1958) Hồ sơ - tập tài liệu Tổng cục khai hoang ủy ban hành tỉnh việc củng cố phát triển báo cáo tình hình cơng tác khai hoang sản xuất, lưu Phòng Lưu trữ UBND tỉnh Nghệ An 257 Ủy ban Hành Nghệ An (1958) Hồ sơ - tập tài liệu nông trường ty công nghiệp thủ công nghiệp Nghệ A\n việc điều động nhân lực khai hoang, lưu Phòng Lưu trữ UBND tỉnh Nghệ An 258 Ủy ban Hành Nghệ An (1960) Hồ sơ - tập tài liệu nông trường việc quy hoạch nông trường Nghệ An, lưu Phòng Lưu trữ UBND tỉnh Nghệ An 259 Ủy ban Hành Nghệ An (1965) Hồ sơ - tập tài liệu Phó thủ tướng, Bộ nông lâm, cục quản lý nông trường quốc doanh, ban tra Nghệ An việc quản lý nơng trường quốc doanh, lưu Phòng Lưu trữ UBND tỉnh Nghệ An 260 Ủy ban Hành Nghệ An (1970) Hồ sơ - tập tài liệu tỉnh ủy việc vận động đồng bào miền xuôi tham gia sản xuất miền núi Lưu Phòng Lưu trữ UBND tỉnh Nghệ An 261 Ủy ban Hành Nghệ An (1975) Hồ sơ - tập tài liệu việc xây dựng, củng cố, phát triển nông trường Nghệ An, lưu Phòng Lưu trữ UBND tỉnh Nghệ An 171 262 Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An Quyết định số 82, ngày 13/9/2002 việc đổi tổ chức chế quản lý nông lâm trường quốc doanh, lưu Sở Nông nghiệp Nghệ An 263 Ủy ban Hành Nghệ An, khối nông nghiệp Tập báo cáo nông trường thực kế hoạch nhà nước, HS 56, lưu Phòng Lưu trữ UBND tỉnh Nghệ An 264 Nguyễn Hải Vân (2012) Hồi ký viết Nông trường 19/5, lưu Phòng Truyền thống nơng trường 19/5 265 Viện Kinh tế học (1990) 45 năm kinh tế Việt Nam, NXB Khoa học xã hội Hà Nội 266 Nguyễn Trọng Văn (chủ biên) (2012) Đồn điền Thanh Hóa thời thuộc Pháp (1940-1045), NXB Thanh Hóa 267 Nguyễn Trọng Văn, Nguyễn Ngọc Huyền (2016) Đồn điền người Pháp Nghệ An từ năm 1897 đến năm 1945, Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Vinh, tập 45 268 Phạm Thị Vượng, Lực lượng lao động nữ nông trường quốc doanh miền Bắc Việt Nam giai đoạn 1955 -1975, Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số (479) 2016 269 Phạm Thị Vượng, Nông trường quân đội Vân Lĩnh dấu ấn trung đoàn 210/sư đoàn 305 vùng Thanh Ba - Phú Thọ, Tạp chí Lịch sử quân số 312 (12/2017) 270 Trần Kim Xuyến, Chính sách xã hội niên nông trường, Tạp chí Xã hội, số 4, năm 1986 172 ... cứu nông trường quốc doanh huyện Tuy nhiên, luận án có so sánh với nơng trường quốc doanh Thanh Hóa * Về thời gian, luận án giới hạn nghiên cứu Nông trường quốc doanh miền Tây Nghệ An từ năm 1956. .. luận án cần tập trung giải 28 CHƯƠNG NÔNG TRƯỜNG QUỐC DOANH Ở MIỀN TÂY NGHỆ AN TỪ NĂM 1956 ĐẾN NĂM 1986 32 2.1 Những yếu tố tác động đến đời phát triển nông trường quốc doanh miền Tây nghệ. .. doanh miền Tây Nghệ An từ năm 1986 đến năm 2015 Chương 4: Một số nhận xét nông trường quốc doanh miền Tây Nghệ An CHƯƠNG TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN Từ trước đến
- Xem thêm -

Xem thêm: Nông trường quốc doanh ở miền Tây Nghệ An từ năm 1956 đến năm 2015 (Luận án tiến sĩ), Nông trường quốc doanh ở miền Tây Nghệ An từ năm 1956 đến năm 2015 (Luận án tiến sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay