Phát triển đội ngũ chuyên viên phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh (Luận án tiến sĩ)

241 6 0
  • Loading ...
1/241 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 09:05

Phát triển đội ngũ chuyên viên phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí MinhPhát triển đội ngũ chuyên viên phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí MinhPhát triển đội ngũ chuyên viên phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí MinhPhát triển đội ngũ chuyên viên phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí MinhPhát triển đội ngũ chuyên viên phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí MinhPhát triển đội ngũ chuyên viên phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí MinhPhát triển đội ngũ chuyên viên phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí MinhPhát triển đội ngũ chuyên viên phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí MinhPhát triển đội ngũ chuyên viên phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí MinhPhát triển đội ngũ chuyên viên phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí MinhPhát triển đội ngũ chuyên viên phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC VINH DƢƠNG VĂN THƢ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CHUYÊN VIÊN PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CH INH LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC NGHỆ AN – 2019 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC VINH DƢƠNG VĂN THƢ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CHUYÊN VIÊN PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CH INH C u n n n : Quản lý giáo dục số : 4 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Thị Hƣờng PGS.TS Phạm Minh Hùng NGHỆ AN– 2019 LỜI CA ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu kết nêu luận án chƣa đƣợc cơng bố cơng trình Tác giả luận án Dƣơn Văn T ƣ LỜI CẢ ƠN Để hồn thành Luận án tơi xin trân trọng đƣợc bày tỏ lòng biết ơn chân thành sâu sắc tới PGS.TS Nguyễn Thị Hƣờng, PGS.TS Phạm Minh Hùng Ngƣời Thầy/Cô hƣớng dẫn khoa học tâm huyết tận tình bảo, động viên khích lệ, dành nhiều thời gian trao đổi định hƣớng cho q trình thực luận án Tơi xin trân trọng gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban Giám hiệu Trƣờng Đại học Vinh, Ban Lãnh đạo Khoa Giáo dục, Phòng Đào tạo sau Đại học, Thƣ viện Trƣờng, Phòng Hành Tổng hợp tất thầy cô giáo, đồng nghiệp, bạn bè Khoa, Trƣờng quan đơn vị Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ, phòng Giáo dục Đào tạo huyện Cần Giờ, phòng Giáo dục Đào tạo quận huyện thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị liên quan tạo điều kiện, hƣớng dẫn, giúp đỡ, hỗ trợ chia sẻ kinh nghiệm cho tơi suốt q trình học tập nghiên cứu Cuối cùng, tơi xin gửi lòng ân tình lời cảm ơn sâu sắc tới Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ, phòng Giáo dục Đào tạo huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh Cơ quan tơi công tác, tạo điều kiện thuận lợi cho tơi q trình nghiên cứu Đặc biệt Gia đình tơi, ngƣời theo sát, hỗ trợ tơi suốt thời gian qua Đó nguồn động viên, cổ vũ giúp tơi có thêm sức mạnh, động lực cố gắng để hoàn thành luận án Tác giả luận án Dƣơn Văn T ƣ MỤC LỤC Trang LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN ÁN DANH MỤC CÁC BẢNG MỞ ĐẦU CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CHUYÊN VIÊN PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO 1.1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề 1.1.1 Những nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực quản lý nhà nƣớc giáo dục 1.1.2 Những nghiên cứu phát triển đội ngũ chuyên viên phòng Giáo dục Đào tạo 13 1.1.3 Đánh giá chung tổng quan nghiên cứu .15 1.2 Đội ngũ chuyên viên phòng Giáo dục Đào tạo bối cảnh đổi giáo dục .16 1.2.1 Khái niệm chuyên viên, đội ngũ chuyên viên phòng Giáo dục Đào tạo .16 1.2.2 Vị trí chức năng, nhiệm vụ chuyên viên phòng Giáo dục Đào tạo 18 1.2.3 Đặc trƣng lao động nghề nghiệp chuyên viên phòng Giáo dục Đào tạo 21 1.2.4 Yêu cầu ph m chất, lực chuyên viên phòng Giáo dục Đào tạo bối cảnh đổi giáo dục 27 1.2.5 Những thách thức chuyên viên phòng Giáo dục Đào tạo bối cảnh đổi toàn diện giáo dục 33 1.3 Vấn đề phát triển đội ngũ chuyên viên phòng Giáo dục Đào tạo 33 1.3.1 Khái niệm phát triển, phát triển đội ngũ chuyên viên phòng Giáo dục Đào tạo 33 1.3.2 Sự cần thiết phải phát triển đội ngũ chuyên viên phòng Giáo dục Đào tạo 37 1.3.3 Nội dung phát triển đội ngũ chuyên viên phòng Giáo dục Đào tạo .42 1.4 Chủ thể phát triển đội ngũ chuyên viên phòng Giáo dục Đào tạo .51 1.4.1 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh/ thành phố 51 1.4.2 Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo 51 1.4.3 Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận/huyện .52 1.4.4 Trƣởng phòng Giáo dục Đào tạo 52 1.5 Các yếu tố ảnh hƣởng đến hoạt động phát triển đội ngũ chuyên viên phòng Giáo dục Đào tạo .53 1.5.1 Yếu tố khách quan .53 1.5.2 Yếu tố chủ quan 58 Kết luận chƣơng 60 CHƢƠNG THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CHUYÊN VIÊN PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO THÀNH PH H CH MINH 61 2.1 Khái quát khảo sát thực trạng 61 2.1.1 Mục đích khảo sát 61 2.1.2 Nội dung khảo sát 61 2.1.3 Đối tƣợng, địa bàn thời gian khảo sát .61 2.1.4 Công cụ khảo sát 61 2.1.5 Phƣơng pháp khảo sát 62 2.1.6 Xử lí kết khảo sát 63 2.2 Kết khảo sát thực trạng 63 2.2.1 Khái quát tình hình kinh tế - xã hội giáo dục thành phố Hồ Chí Minh 63 2.2.2 Thực trạng đội ngũ chuyên viên phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh .67 2.2.3 Thực trạng hoạt động phát triển đội ngũ chuyên viên phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh 90 2.2.4 Thực trạng yếu tố ảnh hƣởng đến phát triển đội ngũ chuyên viên phòng Giáo dục Đào tạo 97 2.3 Đánh giá chung .99 2.3.1 Mặt mạnh .99 2.3.2 Mặt hạn chế .100 2.3.3 Nguyên nhân 101 Kết luận chƣơng .104 CHƢƠNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CHUYÊN VIÊN PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO THÀNH PH H CH MINH .105 3.1 Nguyên tắc đề xuất giải pháp .105 3.1.1 Nguyên tắc đảm bảo tính mục tiêu 105 3.1.2 Nguyên tắc đảm bảo tính tồn diện 105 3.1.3 Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn 105 3.1.4 Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi .105 3.1.5 Nguyên tắc đảm bảo tính hiệu 106 3.2 Giải pháp phát triển đội ngũ chuyên viên phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh 106 3.2.1 Tổ chức quán triệt cần thiết phải phát triển đội ngũ chuyên viên phòng Giáo dục Đào tạo cho cán quản lý cấp .106 3.2.2 Đổi công tác quy hoạch phát triển đội ngũ chuyên viên phòng Giáo dục Đào tạo 109 3.2.3 Tăng cƣờng hoạt động bồi dƣỡng nâng cao lực quản lý nhà nƣớc giáo dục cho đội ngũ chuyên viên công chức, viên chức diện quy hoạch chuyên viên phòng Giáo dục Đào tạo 113 3.2.4 Đổi chế tuyển chọn, sử dụng, điều động cơng tác đội ngũ chun viên phòng Giáo dục Đào tạo 120 3.2.5 Xây dựng tiêu chu n làm để đánh giá đội ngũ chuyên viên phòng Giáo dục Đào tạo 128 3.2.6 Hồn thiện sách, tạo động lực làm việc cho đội ngũ chuyên viên phòng Giáo dục Đào tạo 139 3.3 Mối quan hệ giải pháp 144 3.4 Khảo sát tính cấp thiết, tính khả thi giải pháp 145 3.4.1 Mục đích khảo sát 145 3.4.2 Nội dung khảo sát 145 3.4.3 Phƣơng pháp khảo sát 145 3.4.4 Đối tƣợng khảo sát 146 3.4.5 Kết khảo sát tính cấp thiết tính khả thi 146 3.5 Thử nghiệm 148 3.5.1 Tổ chức thử nghiệm 148 3.5.2 Phân tích kết thử nghiệm 150 Kết luận chƣơng .160 KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ .161 C C C NG TR NH LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 165 ĐÃ ĐƢỢC T C GIẢ C NG B .165 TÀI LIỆU THAM KHẢO 166 PHỤ LỤC 175 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN ÁN TT Các chữ viết đầ đủ Các chữ viết tắt BD Bồi dƣỡng CB Cán CBQL Cán quản lý CNH, HĐH Cơng nghiệp hóa, đại hóa CV Chuyên viên ĐH Đại học ĐT Đào tạo ĐC Đối chứng GD Giáo dục 10 GD-ĐT Giáo dục Đào tạo 11 KT-XH Kinh tế - xã hội 12 TP HCM Thành phố Hồ Chí Minh 13 KN Kỹ 14 LĐ Lãnh đạo 15 QL Quản lý 16 QLGD Quản lý giáo dục 17 SGK Sách giáo khoa 18 TN Thử nghiệm 19 HĐND Hội đồng nhân dân 20 UBND Ủy ban nhân dân DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1 Thống kê CV phòng GD-ĐT (giới, độ tuổi, đảng viên) TP.HCM 68 Bảng 2.2.Trình độ chun mơn, lý luận trị quản lý đội ngũ CV phòng GD-ĐT TP.HCM 69 Bảng 2.3 Số lƣợng ngƣời làm việc gắn với cấu vị trí việc làm CV phòng GDĐT TP.HCM 69 Bảng 2.4 Ph m chất trị, đạo đức, lối sống đội ngũ chuyên viên phòng Giáo dục Đào tạo 73 Bảng 2.5 Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sƣ phạm đội ngũ chuyên viên phòng Giáo dục Đào tạo 76 Bảng 2.6 Năng lực tham mƣu, thực quản lý đội ngũ chuyên viên phòng Giáo dục Đào tạo 81 Bảng 2.7 Năng lực hoạt động xã hội đội ngũ chuyên viên phòng Giáo dục Đào tạo .87 Bảng 2.8 Kết khảo sát hoạt động phát triển đội ngũ CV phòng GD-ĐT quận/huyện TP.HCM 90 Bảng 2.9 Kết khảo sát mức độ yếu tố ảnh hƣởng đến hoạt động phát triển đội ngũ CV phòng GD-ĐT TP HCM 97 Bảng 3.1 Bộ tiêu chu n CV phòng GD-ĐT 129 Bảng 3.2 Đánh giá tính cấp thiết giải pháp đề xuất .146 Bảng 3.3 Đánh giá tính khả thi giải pháp đề xuất .147 Bảng 3.4 Kết khảo sát trình độ ban đầu kiến thức quản lý nhà nƣớc .151 giáo dục nhóm trƣớc thử nghiệm .151 Bảng 3.5 Khảo sát trình độ ban đầu KN QL nhà nƣớc GD nhóm trƣớc TN 151 Bảng 3.6 Bảng kết trình độ kiến thức QL nhà nƣớc GD nhóm CV phòng GD-ĐT sau TN lần so với trƣớc TN 152 Bảng 3.7 Phân bố tần suất fi tần suất tích luỹ f i  kiến thức QL nhà nƣớc GD nhóm trƣớc TN kết TN lần 153 Phụ lục CHƢƠNG TR NH ỒI DƢỠNG Nân cao năn lực t am mƣu t ực nhiệm vụ quản lý n nƣớc giáo dục tr n địa bàn quận/huyện c o đội n c u n vi n p n GD-ĐT I Mục tiêu Mục tiêu chung Mục tiêu chƣơng trình nhằm BD nâng cao kiến thức, KN QL, nâng cao lực cho CV phòng GD-ĐT tham mƣu, thực tốt chức QL nhà nƣớc GD địa bàn quận/huyện; QL sở GD mơi trƣờng có nhiều thay đổi, biết gắn tầm nhìn với hành động, đáp ứng yêu cầu đổi bản, toàn diện GD-ĐT Mục tiêu cụ thể 2.1 Về kiến thức - Hiểu r chức nhiệm vụ ngƣời CV phòng GD-ĐT; Đặc trƣng lao động ngƣời CV phòng GD-ĐT; Ph m chất, lực ngƣời CV phòng GD-ĐT bối cảnh đổi bản, toàn diện GD-ĐT; Những thách thức ngƣời CV phòng GDĐT bối cảnh - Hiểu đƣợc ý ngh a, tầm quan trọng việc lập kế hoạch phát triển GD; Nêu đƣợc đặc điểm lập kế hoạch có tham gia lập kế hoạch hƣớng đến kết quả; Nêu đƣợc điều kiện để lập kế hoạch hiệu - Hiểu rõ, nắm vững kiến thức phát triển chƣơng trình GD nhà trƣờng phổ thơng theo định hƣớng phát triển lực học sinh đạo nhà trƣờng triển khai thực có hiệu - Hiểu r nội dung đạo sở GD đổi phƣơng pháp dạy học đánh giá kết học tập học sinh theo tiếp cận lực; nội dung cần tập huấn phƣơng pháp giáo dục theo định hƣớng STEM - Nắm đƣợc khái niệm liên quan đến hoạt động nghiên cứu khoa học sƣ phạm ứng dụng; đạo sở GD triển khai thực có hiệu - Hiểu đƣợc nội dung cần thiết hoạt động chun mơn cơng tác QL tài chính, QL phát huy sở vật chất trƣờng lớp, phòng học mơn, phòng thực hành thí nghiệm, thƣ viện, trang thiết bị dạy học thực công tác xã hội hóa giáo dục; nhƣ nội dung chủ yếu tự chủ, tự chịu trách nhiệm 2.2 Về kỹ năn - Kỹ tham mƣu QL công tác lập thực thi kế hoạch, giám sát đánh giá thực kế hoạch phòng GD-ĐT - Kỹ tham mƣu, QL phát triển chƣơng trình GD nhà trƣờng theo định hƣớng phát triển lực học sinh - Kỹ tham mƣu đạo, hƣớng dẫn sở GD triển khai hoạt động QL đổi PPDH, phƣơng pháp giáo dục theo định hƣớng STEM - Kỹ tham mƣu đạo, hƣớng dẫn sở GD nhà trƣờng vận dụng quy trình lập kế hoạch nghiên cứu khoa học sƣ phạm ứng dụng sáng kiến kinh nghiệm; quy trình tiến hành nghiên cứu khoa học sƣ phạm ứng dụng sáng kiến kinh nghiệm trƣờng phổ thông - Kỹ tham mƣu, phối hợp hƣớng dẫn lập dự toán tài kiểm tra việc thực QL tài chính, QL phát huy công sử dụng sở vật chất, phòng học mơn, phòng thực hành thí nghiệm, thƣ viên, trang thiết bị GD phục vụ công tác quản lý, dạy học sở giáo dục, nâng cao chất lƣợng giáo dục, phát triển nhà trƣờng Kỹ tham mƣu, phối hợp hƣớng dẫn thực xã hội hóa giáo dục, huy động nguồn lực: tài chính, sở vật chất trƣờng lớp, , phòng học mơn, thực hành thí nghiệm, trang thiết bị giáo dục…phục vụ công tác quản lý dạy học, chăm lo học sinh 2.3 Về t độ - Nâng cao ý thức nghề nghiệp, đạo đức phong cách làm việc dân chủ, trách nhiệm, khoa học ngƣời CV phòng GD-ĐT bối cảnh - Nhận thức đƣợc cần thiết phải lập kế hoạch chiến lƣợc phát triển GD tâm thực hiện; tích cực vận dụng quy trình xây dựng sách lập kế hoạch đƣợc hƣớng dẫn vào tham mƣu đạo xây dựng kế hoạch, chƣơng trình hoạt động cụ thể phòng GD-ĐT - Ý thức đƣợc cần thiết phải đổi tƣ duy, phƣơng thức chế QL nhà nƣớc GD bối cảnh nay; tích cực, chủ động tâm thực - Ý thức đƣợc vị trí, vai trò hoạt động nghiên cứu khoa học sƣ phạm ứng dụng góp phần đổi hoạt động dạy học GD sở GD - Có thái độ nghiêm túc tham mƣu thực phối hợp thực nhiệm vụ QL tài chính, góp phần nâng cao hiệu sử dụng ngân sách Nhà nƣớc II Đối tƣợng bồi ƣỡng Đối tƣợng BD gồm chun viên phòng GD-ĐT cơng chức, viên chức diện nguồn quy hoạch CV III Nội un c ƣơn trìn Tổng khối lƣợng kiến thức gồm c u n đề: 60 tiết Nội dung khối kiến thức STT Nội dung bồi ƣỡng Số tiết Lý thuyết Thảo luận, thực hành Tự học Ngƣời CV phòng GD-ĐT trƣớc bối cảnh đổi bản, toàn diện GD-ĐT Lập kế hoạch chiến lƣợc phát triển GD địa phƣơng Chỉ đạo sở GD QL phát triển chƣơng trình GD nhà trƣờng theo định hƣớng phát triển lực học sinh Chỉ đạo đổi phƣơng pháp dạy học sở GD, phƣơng pháp giáo dục theo định hƣớng STEM QL hoạt động nghiên cứu khoa học sƣ phạm ứng dụng sáng kiến kinh nghiệm sở GD QL tài chính, QL phát huy sở vật chất trƣờng lớp, phòng học mơn, phòng thực hành thí nghiệm, thƣ viện, trang thiết bị dạy học, thực cơng tác xã hội hóa giáo dục 10 10 10 3 15 6 10 4 10 2 IV Mô tả nội dung khối kiến thức N ƣời CV phòng GD-ĐT trƣớc bối cản đổi ản, toàn diện GD Chuyên đề bao gồm nội dung sau: - Chức nhiệm vụ ngƣời CV phòng GD-ĐTtrƣớc bối cảnh đổi bản, toàn diện GD - Đặc trƣng lao động ngƣời CV phòng GD-ĐT - Ph m chất, lực ngƣời CV phòng GD-ĐT bối cảnh đổi bản, toàn diện GD-ĐT - Những thách thức ngƣời CV phòng GD-ĐT bối cảnh - Phát triển đội ngũ CV phòng GD-ĐT, yêu cầu cấp thiết trƣớc bối cảnh đổi bản, toàn diện GD - Các yếu tố ảnh hƣởng đến cơng tác phát triển đội ngũ CV phòng GD-ĐT Lập kế hoạch chiến lƣợc phát triển GD-ĐT Chuyên đề bao gồm nội dung sau: - Một số vấn đề chung lập kế hoạch phát triển GD-ĐT - Phân tích tình hình - Xác định định hƣớng chiến lƣợc phát triển GD-ĐT - Xác định mục tiêu chiến lƣợc phát triển GD-ĐT - Xác định giải pháp chiến lƣợc phát triển GD-ĐT - Trình bày kế hoạch, phê duyệt kế hoạch chiến lƣợc phát triển GD-ĐT Quản lý phát triển c ƣơn trìn GD n trƣờn t o địn ƣớng phát triển năn lực học sinh Chuyên đề bao gồm nội dung sau: - Một số vấn đề chung chƣơng trình, chƣơng trình GD, cấu trúc chƣơng trình - Xây dựng chƣơng trình GD nhà trƣờng theo định hƣớng phát triển lực học sinh - Phát triển chƣơng trình GD nhà trƣờng theo định hƣớng phát triển lực học sinh - Mơ hình, chế QL phát triển chƣơng trình GD nhà trƣờng theo định hƣớng phát triển lực học sinh - Chỉ đạo sở GD tổ chức thực chƣơng trình GD Chỉ đạo đổi p ƣơn p áp ạy học n trƣờng Chuyên đề bao gồm nội dung sau: - Một số vấn đề chung đổi phƣơng pháp dạy học trƣờng mầm non, phổ thông - Tổ chức BD cho giáo viên sử dụng phƣơng pháp, kỹ thuật dạy học tích cực phƣơng tiện đại - Chỉ đạo triển khai đổi phƣơng pháp dạy học - Chỉ đạo việc QL việc sử dụng thiết bị dạy học ứng dụng công nghệ thông tin dạy học - Chỉ đạo việc QL hoạt động đánh giá kết học tập học sinh theo tiếp cận lực - Chỉ đạo triển khai Phƣơng pháp giáo dục theo định hƣớng STEM:Thực kế hoạch tiếp cận STEM quy mô nhà trƣờng; Xây dựng chia sẻ cách thức tiếp cận STEM; Phát triển kỹ giảng dạy STEM chính: Xác định vấn đề STEM, triển khai cách thức tiếp cận phù hợp, phân tích đánh giá phƣơng pháp Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học sƣ p ạm ứng dụng sáng kiến kinh nghiệm sở GD Chuyên đề bao gồm nội dung sau: - Khái quát nghiên cứu khoa học sƣ phạm ứng dụng sáng kiến kinh nghiệm - Lập kế hoạch nghiên cứu khoa học sƣ phạm ứng dụng sáng kiến kinh nghiệm nhà trƣờng - Quy trình tiến hành nghiên cứu khoa học sƣ phạm ứng dụng sáng kiến kinh nghiệm nhà trƣờng: Xác định đề tài nghiên cứu; Lựa chọn thiết kế nghiên cứu; Thu thập liệu nghiên cứu; Phân tích liệu; Báo cáo đề tài nghiên cứu - Đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học sƣ phạm ứng dụng sáng kiến kinh nghiệm nhà trƣờng - Kinh nghiệm QL nghiên cứu khoa học sƣ phạm ứng dụng sáng kiến kinh nghiệm sở GD Phối hợp quản lý tài chính, quản lý p át u sở vật chất trƣờng lớp, phòng học mơn, phòng thực hành thí nghiệm t ƣ viện, trang thiết bị dạy học thực cơng tác xã hội hóa giáo dục Chun đề bao gồm nội dung sau: - Các nội dung chủ yếu tự chủ, tự chịu trách nhiệm: Chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm sử dụng biên chế tài đơn vị nghiệp; Quy chế chi tiêu nội - Phối hợp hƣớng dẫn thực lập dự tốn tài kiểm tra việc thực QL tài chính, QL phát huy cơng sử dụng sở vật chất, phòng học mơn, phòng thực hành thí nghiệm, thƣ viên, trang thiết bị giáo dục phục vụ công tác quản lý, dạy học sở giáo dục, nâng cao chất lƣợng giáo dục, phát triển nhà trƣờng - Kỹ tham mƣu, phối hợp hƣớng dẫn thực xã hội hóa GD, huy động nguồn lực: tài chính, sở vật chất trƣờng lớp, phòng học mơn, thực hành thí nghiệm, trang thiết bị GD…phục vụ công tác quản lý dạy học, chăm lo học sinh V Hƣớng d n thực Căn chƣơng trình này, sở BD xây dựng đề cƣơng chi tiết cho chuyên đề Phƣơng pháp BD nên sử dụng phƣơng pháp phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo ngƣời học; tăng cƣờng thảo luận, vận dụng kiến thức vào giải tình thực tiễn QL phòng GD-ĐT Hình thức BD nên đa dạng, linh hoạt phù hợp với t ng đối tƣợng, điều kiện công tác tình hình t ng địa phƣơng Sau chuyên đề có kiểm tra Kết thúc khóa BD ngƣời học phải hoàn thành tiểu luận vận dụng kiến thức, KN kinh nghiệm t khóa BD để thực đổi QL phòng GD-ĐT nơi cơng tác, dƣới hỗ trợ, tƣ vấn, giám sát đánh giá quan QL cấp trực tiếp ngƣời học Đánh giá tiểu luận: Kết hợp đánh giá sở BD với ý kiến nhận xét LĐ Sở GD-ĐT, LĐ quan cấp địa phƣơng (phòng GD-ĐT, UBND quận/huyện) Phụ lục PHIẾU ĐÁNH GIÁ IẾN THỨC VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ GIÁO DỤC (Dành cho l p bồi ưỡng CV phòng GDƠng/Bà khoanh tròn vào câu tr lời m Ông B cho ) nh t: Chức năn chuyên viên phòng GD-ĐT: a Chuyên viên phòng GD-ĐT ngƣời tham mƣu, đề xuất Lãnh đạo phòng GD-ĐT nhằm đảm bảo thực tốt chức quản lý nhà nƣớc giáo dục địa bàn quận huyện, chuyên viên phòng GD-ĐT đồng thời ngƣời th a hành, thực thi đạo cấp giao, chịu đạo, quản lý thống Trƣởng phòng, chịu quản lý trực tiếp Phó phòng phụ trách l nh vực, ngồi chịu điều hành Trƣởng phòng tập trung số công tác lớn với yêu cầu đột xuất, kh n trƣơng quan, UBND huyện b Chuyên viên phòng GD-ĐT ngƣời tham mƣu cho Trƣởng phòng GD-ĐT Phó Trƣởng phòng GD-ĐT để tổ chức thực chức quản lý nhà nƣớc l nh vực giáo dục theo luật định, đƣợc qui định Điều Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 Chính phủ Quy định trách nhiệm quản lý nhà nƣớc giáo dục c Chun viên phòng GD-ĐT có chức kiểm tra, hƣớng dẫn sở GD thực có hiệu mục tiêu GD phát triển GD địa bàn quận/huyện theo t ng l nh vực, nội dung đƣợc Lãnh đạo phòng GD-ĐT phân cơng, phù hợp với vị trí việc làm, chun mơn nghiệp vụ chun viên; chun viên phòng GD-ĐT có trách nhiệm kịp thời báo cáo, tham mƣu đề xuất lãnh đạo phòng GD-ĐT để thúc đ y CBQL sở GD cải tiến công tác QL nhằm thực thành công nghiệp phát triển GD địa bàn quận/huyện d Tất điều nói Đặc trƣn lao động chuyên viên phòng GD-ĐT: a Kết hợp chặt chẽ tính khoa học tính nghệ thuật; Kết hợp hoạt động giao tiếp liên nhân cách b Tham mƣu, đề xuất định kịp thời, phù hợp thực tiễn GD địa bàn quận/huyện; Định hƣớng giá trị, xây dựng văn hóa tổ chức cho sở GD cộng đồng c Kết hợp tham mƣu đề xuất thực nghiệp đổi GD địa bàn quận/huyện; Kết nối ngƣời cán quản lý cấp phòng GD-ĐT với ngƣời cán quản lý cấp sở(cấp trƣờng địa bàn quận/huyện d Tất điều nói Các yếu tố khách quan ản ƣởn đến công tác phát triển đội n c u n vi n phòng GD-ĐT tron ối cảnh nay: a Quá trình tồn cầu hóa, kinh tế tri thức xã hội thông tin, cách mạng công nghiệp 4.0, Phƣơng pháp giáo dục theo định hƣớng STEM; Quan điểm Đảng, Nhà nƣớc phát triển đội ngũ cán bộ, công chức thực chức nhiệm vụ quản lý giáo dục b Quá trình chuyển đổi chế QL t chế hành tập trung sang chế thị trƣờng định hƣớng XHCN; Yêu cầu đổi bản, toàn diện GD-ĐT việc triển khai chƣơng trình sách giáo khoa giáo dục phổ thơng sau năm 2019 c Chính sách phân cấp QL nhà nƣớc GD d Tất yếu tố Quá trìn tác động ản ƣởng tới n vi t độ nhữn n ƣời khác nhằm đạt tới mục tiêu chức năn : a Kế hoạch b Tổ chức c Chỉ đạo d Kiểm tra Sự cần thiết phải phát triển đội n c u n vi n p n GD-ĐT tron ối cảnh nay: a Đáp ứng yêu cầu phát triển đội ngũ CBQL nhà nƣớc GD thời kỳ đ y mạnh CNH, HĐH; Đáp ứng yêu cầu đổi bản, toàn diện GD-ĐT b Đáp ứng yêu cầu đạo, QL phát triển chƣơng trình, sách giáo khoa phổ thông theo định hƣớng phát triển ph m chất, lực học sinh triển khai thực chƣơng trình sách giáo khoa, giáo dục phổ thông sau năm 2019 c Đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu QL nhà nƣớc GD địa phƣơng d Tất yêu cầu Quan điểm n o ƣới đâ đún ? a Ngƣời CBQL phòng GD-ĐT giữ chuyên viên giỏi cách tạo cho họ môi trƣờng làm việc thuận lợi hội thăng tiến b Nguồn gốc động viên nhu cầu ngƣời mong muốn đƣợc thoả mãn c Có thể động viên cơng chức, viên chức thơng qua điều mà họ kỳ vọng d Tất quan điểm Những kỹ năn STE l tíc ợp kỹ năn : a Kỹ khoa học, Kỹ công nghệ, Kỹ kỹ thuật, Kỹ toán học b Kỹ kỹ thuật c Kỹ toán học d Kỹ khoa học Kỹ công nghệ Để biện p áp động viên khuyến íc đạt hiệu cao, cần t am mƣu đề xuất nhà QL phải xuất phát từ: a Nhu cầu nguyện vọng cấp dƣới b Tiềm lực địa phƣơng c Phụ thuộc vào yếu tố d Tất câu Nhữn đặc điểm quan trọng nói giáo dục STEM: a Cách tiếp cận liên ngành b Lồng ghép với học giới thực c Kết nối t trƣờng học, cộng đồng đến tổ chức tồn cầu d Tất điều nói 10 Mối quan hệ hoạc định kiểm soát: a Mục tiêu đề hoạch định tiêu chu n để kiểm soát b Kiểm soát giúp điều khiển kế hoạch hợp lý c Kiểm soát phát sai lệch thực kế hoạch d Tất câu 11 Phẩm chất năn lực chuyên viên phòng GD-ĐT bối cản đổi bản, tồn diện GD-ĐT: a Ph m chất trị đạo đức nghề nghiệp b Năng lực chuyên môn nghiệp vụ, nghiệp vụ sƣ phạm c Năng lực quản lý lực hoạt động xã hội d Tất điều nói Năn lực cần thiết n đầu chuyên viên phòng GD-ĐT bối cảnh là: a Năng lực định b Năng lực lựa chọn ƣu tiên c Năng lực giải vấn đề d Năng lực gây ảnh hƣởng 13 Các yếu tố chủ quan ản ƣởn đến công tác phát triển đội n c u n vi n phòng GD-ĐT tron ối cảnh nay: a Nhận thức CBQL cấp b Nhu cầu kh ng định thân c Hồn cảnh gia đình, sức khỏe, số yếu tố khác ( thái độ, giới tính, tuổi tác) CV phòng GD-ĐT d Tất yếu tố (a, b,c) 14 S dụng nguồn nhân lực là: a Tuyển dụng, sàng lọc b Bố trí, đánh giá, đãi ngộ c Kế hoạch hóa sức lao động d Tất điều nói Đổi ản, toàn diện GD-ĐT l : a Đổi vấn đề lớn, cốt lõi, cấp thiết, t quan điểm, tƣ tƣởng đạo đến mục tiêu, nội dung, phƣơng pháp, chế, sách, điều kiện bảo đảm thực b Đổi LĐ Đảng, QL Nhà nƣớc đến hoạt động quản trị sở GD - ĐT việc tham gia gia đình, cộng đồng, xã hội thân ngƣời học c Đổi tất bậc học, ngành học d Tất điều nói 16 Mục ti u đổi GD phổ thông theo tinh thần Nghị Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp n Trun ƣơn óa XI l : a Phát triển trí tuệ, thể chất, hình thành ph m chất, lực công dân, phát BD khiếu, định hƣớng nghề nghiệp cho học sinh b Nâng cao chất lƣợng GD toàn diện, trọng GD lý tƣởng, truyền thống, đạo đức, lối sống, ngoại ngữ, tin học, lực KN thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn c Phát triển khả sáng tạo, tự học, khuyến khích học tập suốt đời d Tất ý Để triển khai thực có hiệu Nghị Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp n Trun ƣơn óa XI c u n vi n phòng GD-ĐT cần t am mƣu t ực hiện: a Đổi tƣ QL b Đổi chế QL c Đổi phƣơng thức QL d Tất điều nói 18 Chức QL là: a Kế hoạch b Tổ chức c Kế hoạch, Tổ chức, Chỉ đạo kiểm tra d Chỉ đạo kiểm tra 19 Hoạc định việc xây dựng kế hoạch dài hạn để: a Xác định mục tiêu tìm biện pháp b Xác định xây dựng kế hoạch c Xây dựng kế hoạch cho tồn trƣờng d Tất điều nói Xác định mục tiêu kế hoạch Việt Nam t ƣờng: a Dựa vào ý chủ quan cấp b Lấy kế hoạch năm trƣớc cộng thêm tỷ lệ phần trăm định xác định c Không lấy đầy đủ ảnh hƣởng mơi trƣờng bên bên ngồi d Tất câu Đáp án: 1d, 2d, 3d, 4c, 5d, 6d, 7a, 8d, 9d, 10d, 11d, 12b, 13d, 14d, 15d, 16d, 17d, 18c, 19a, 20d Phụ lục 10 CHUẨN THANG ĐÁNH GIÁ Ỹ NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ GIÁO DỤC CỦA CHUYÊN VIÊN PHÒNG GD-ĐT (Dành cho l p Bồi ưỡng CV phòng GD- ) KN lập kế hoạch chiến lƣợc phát triển GD Mức khá: tham mƣu thiết kế đƣợc kế hoạch chiến lƣợc phát triển GD phù hợp với tầm nhìn chiến lƣợc, chƣơng trình hành động quận /huyện; có đầy đủ kế hoạch phòng GD-ĐT Các kế hoạch thể rõ mục tiêu, đƣợc xây dựng khoa học, đảm bảo tính cụ thể, thiết thực, khả thi Mức trung bình: tham mƣu thiết kế đƣợc kế hoạch chiến lƣợc phát triển GD phù hợp với tầm nhìn chiến lƣợc, chƣơng trình hành động quận/huyện; có đầy đủ kế hoạch Các kế hoạch chƣa thể rõ mục tiêu, hoạt động, thời gian, địa điểm, nguồn lực thực Mức yếu: Lúng túng việc tham mƣu thiết kế kế hoạch chiến lƣợc phát triển GD Các kế hoạch chƣa thể rõ mục tiêu, hoạt động nguồn lực thực Kỹ năn quản lý phát triển c ƣơn trìn GD n trƣờn t o địn ƣớng phát triển năn lực học sinh Mức khá: Nắm đƣợc bƣớc quy trình phát triển chƣơng trình GD nhà trƣờng theo định hƣớng phát triển lực học sinh; xác định rõ bƣớc quy trình QL phát triển chƣơng trình GD nhà trƣờng theo định hƣớng phát triển lực học sinh; tham mƣu đạo trƣờng triển khai thực bƣớc quy trình QL phát triển chƣơng trình GD nhà trƣờng theo định hƣớng phát triển lực học sinh cách khoa học Mức trung bình: xác định đƣợc bƣớc quy trình QL phát triển chƣơng trình GD nhà trƣờng theo định hƣớng phát triển lực học sinh; tham mƣu đạo trƣờng triển khai thực bƣớc quy trình QL phát triển chƣơng trình GD nhà trƣờng theo định hƣớng phát triển lực học sinh chƣa Mức yếu: chƣa xác định đƣợc rõ bƣớc quy trình QL phát triển chƣơng trình GD nhà trƣờng theo định hƣớng phát triển lực học sinh; lúng túng việc tham mƣu đạo trƣờng triển khai thực bƣớc quy trình QL phát triển chƣơng trình GD nhà trƣờng theo định hƣớng phát triển lực học sinh Kỹ năn ỗ trợ C QL n trƣờng phát triển c ƣơn trìn GD n trƣờn t o địn ƣớng phát triển năn lực học sinh Mức khá: Xác định rõ bƣớc quy trình hƣớng dẫn CBQL nhà trƣờng phát triển chƣơng trình GD nhà trƣờng theo định hƣớng phát triển lực học sinh; triển khai thực bƣớc quy trình hƣớng dẫn CBQL nhà trƣờng phát triển chƣơng trình GD nhà trƣờng theo định hƣớng phát triển lực học sinh cách Mức trung bình: xác định đƣợc bƣớc quy trình hƣớng dẫn CBQL nhà trƣờng phát triển chƣơng trình GD nhà trƣờng theo định hƣớng phát triển lực học sinh; triển khai thực bƣớc quy trình hƣớng dẫn giáo viên phát triển chƣơng trình GD nhà trƣờng theo định hƣớng phát triển lực học sinh chƣa Mức yếu: chƣa xác định đƣợc rõ bƣớc quy trình hƣớng dẫn CBQL nhà trƣờng phát triển chƣơng trình GD nhà trƣờng theo định hƣớng phát triển lực học sinh; lúng túng việc triển khai thực bƣớc quy trình hƣớng dẫn giáo viên phát triển chƣơng trình GD nhà trƣờng theo định hƣớng phát triển lực học sinh Kỹ năn t am mƣu đạo ƣớng d n thực đổi p ƣơn p áp ạy học v đán iá ết học tập học sinh theo tiếp cận năn lực nhà trƣờn ; t am mƣu c ỉ đạo ƣớng d n triển p ƣơn p áp iáo ục (PPDH) t o địn ƣớng STEM Mức khá: Xác định rõ mục tiêu, yêu cầu, nội dung, định hƣớng đổi PPDH, phƣơng pháp giáo dục theo định hƣớng STEM; xác định đƣợc quy trình bƣớc triển khai đổi PPDH theo hƣớng phát huy tính tự giác, tích cực, chủ động, sáng tạo lực HS; tham mƣu đạo trƣờng triển khai thực bƣớc quy trình đổi PPDH cách Mức trung bình: Xác định đƣợc mục tiêu, yêu cầu, nội dung, định hƣớng đổi PPDH, phƣơng pháp giáo dục theo định hƣớng STEM; xác định đƣợc quy trình bƣớc triển khai đổi PPDH theo hƣớng phát huy tính tự giác, tích cực, chủ động, sáng tạo lực HS nhƣng chƣa đầy đủ; tham mƣu đạo trƣờng triển khai thực bƣớc quy trình đổi PPDH chƣa Mức yếu: Chƣa xác định đƣợc quy trình bƣớc triển khai đổi PPDH theo hƣớng phát huy tính tự giác, tích cực, chủ động, sáng tạo lực HS; chƣa nắm đƣợc phƣơng pháp giáo dục theo định hƣớng STEM; lúng túng việc tham mƣu đạo trƣờng triển khai thực bƣớc quy trình đổi PPDH Kỹ năn quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học sƣ p ạm ứng dụng sở GD Mức khá: Xác định rõ quy trình tiến hành nghiên cứu khoa học sƣ phạm ứng dụngở sở GD: Xác định đề tài nghiên cứu; Lựa chọn thiết kế nghiên cứu; Thu thập liệu nghiên cứu; Phân tích liệu; Báo cáo đề tài nghiên cứu; Xác định đƣợc bƣớc quy trình QL nghiên cứu khoa học sƣ phạm ứng dụng sở GD; Tham mƣu đạo sở GD triển khai thực bƣớc quy trình QL nghiên cứu khoa học sƣ phạm ứng dụng cách Mức trung bình: xác định đƣợc bƣớc quy trình QL nghiên cứu khoa học sƣ phạm ứng dụngở sở GD; Tham mƣu đạo sở GD triển khai thực bƣớc quy trình QL nghiên cứu khoa học sƣ phạm ứng dụng chƣa Mức yếu: xác định đƣợc bƣớc quy trình QL nghiên cứu khoa học sƣ phạm ứng dụng sở GD nhƣng chƣa đầy đủ; lúng túng việc tham mƣu đạo sở GD triển khai thực bƣớc quy trình QL nghiên cứu khoa học sƣ phạm ứng dụng Kỹ năn QL hoạt động viết sáng kiến kinh nghiệm sở GD Mức khá: Lựa chọn đƣợc sáng kiến kinh nghiệm theo quy định Sở GDĐT; Xác định rõ quy trình hƣớng dẫn CBQL, giáo viên viết sáng kiến kinh nghiệm; Tham mƣu đạo sở GD triển khai thực bƣớc quy trình hƣớng dẫn CBQL, giáo viên viết sáng kiến kinh nghiệm cách Mức trung bình: Lựa chọn đƣợc sáng kiến kinh nghiệm theo quy định Sở GD-ĐT; Xác định đƣợc quy trình hƣớng dẫn CBQL, giáo viên viết sáng kiến kinh nghiệm; Tham mƣu đạo sở GD triển khai thực bƣớc quy trình hƣớng dẫn giáo viên viết sáng kiến kinh nghiệm chƣa Mức yếu: Lựa chọn đƣợc sáng kiến kinh nghiệm theo quy định Sở GDĐT; Chƣa xác định rõ quy trình hƣớng dẫn CBQL, giáo viên viết sáng kiến kinh nghiệm; lúng túng việc tham mƣu đạo sở GD triển khai thực bƣớc quy trình hƣớng dẫn CBQL, giáo viên viết sáng kiến kinh nghiệm Kỹ năn quản lý hoạt động viết sáng kiến kinh nghiệm phòng GD-ĐT Mức khá: Lựa chọn đƣợc sáng kiến kinh nghiệm theo quy định Sở GDĐT; Xác định rõ quy trình hƣớng dẫn CB, chuyên viên viết sáng kiến kinh nghiệm; Tham mƣu triển khai thực bƣớc quy trình hƣớng dẫn CB, chuyên viên viết sáng kiến kinh nghiệm cách Mức trung bình: Lựa chọn đƣợc sáng kiến kinh nghiệm theo quy định Sở GD-ĐT; Xác định đƣợc quy trình hƣớng dẫn CB, chuyên viên viết sáng kiến kinh nghiệm; Tham mƣu triển khai thực bƣớc quy trình hƣớng dẫn CB, chuyên viên viết sáng kiến kinh nghiệm chƣa Mức yếu: Lựa chọn đƣợc sáng kiến kinh nghiệm theo quy định Sở GDĐT; Chƣa xác định rõ quy trình hƣớng dẫn CB, chuyên viên viết sáng kiến kinh nghiệm; Còn lúng túng việc tham mƣu triển khai thực bƣớc quy trình hƣớng dẫn CB, chuyên viên viết sáng kiến kinh nghiệm Kỹ năn p ối hợp, hỗ trợ quản lý t i c ín p át u sở vật chất, trang thiết bị dạy học, phòng học mơn, phòng thực hành thí nghiệm t ƣ viện phục vụ công tác quản lý, dạy học để góp phần nâng cao chất lƣợng giáo dục, phát triển n trƣờng Mức khá: Xác định rõ chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm sử dụng biên chế tài đơn vị nghiệp; Xác định đƣợc quy trình bƣớc phối hợp lập dự tốn tài chính, kiểm tra tài nội bộ; biết rõ quy trình phối hợp xây dựng qui chế quản lý, sử dụng phát huy sở vật chất, trang thiết bị dạy học, phòng học mơn, phòng thực hành thí nghiệm, thƣ viện để phục vụ tốt hoạt động chuyên môn, công tác quản lý, dạy học Mức trung bình: Xác định đƣợc chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm sử dụng biên chế tài đơn vị nghiệp; Xác định đƣợc quy trình bƣớc phối hợp lập dự tốn tài chính, kiểm tra tài nội nhƣng chƣa đầy đủ; biết quy trình phối hợp xây dựng qui chế quản lý, sử dụng phát huy sở vật chất, trang thiết bị dạy học, phòng học mơn, phòng thực hành thí nghiệm, thƣ viện để phục vụ hoạt động chuyên môn, công tác quản lý, dạy học nhƣng chƣa bản, chƣa đầy đủ Mức yếu: Chƣa xác định đƣợc chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm sử dụng biên chế tài đơn vị nghiệp; chƣa xác định đƣợc quy trình bƣớc phối hợp lập dự tốn tài chính, kiểm tra tài nội bộ; lúng túng, chƣa biết quy trình phối hợp xây dựng qui chế quản lý, sử dụng phát huy sở vật chất, trang thiết bị dạy học, phòng học mơn, phòng thực hành thí nghiệm, thƣ viện để phục vụ hoạt động chuyên môn, công tác quản lý, dạy học Kỹ năn p ối hợp t am mƣu c ỉ đạo ƣớng d n sở GD xây dựng quy chế chi tiêu nội Mức khá:Xác định đƣợc quy trình bƣớc phối hợp xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ; phối hợp tham mƣu đạo sở GD triển khai thực bƣớc xây dựng Quy chế chi tiêu nội cách Mức trung bình: Xác định đƣợc quy trình bƣớc phối hợp xây dựng Quy chế chi tiêu nội nhƣng chƣa đầy đủ; phối hợp tham mƣu đạo sở GD triển khai thực bƣớc xây dựng Quy chế chi tiêu nội chƣa Mức yếu: Chƣa xác định đƣợc quy trình bƣớc phối hợp xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ; Còn lúng túng việc phối hợp tham mƣu đạo sở GD triển khai thực bƣớc xây dựng Quy chế chi tiêu nội 10 Kỹ năn xã hội óa GD u động nguồn lực Mức khá: Phối hợp, tham mƣu xây dựng đƣợc kế hoạch huy động nguồn lực phù hợp với thực tế quận/huyện; có đầy đủ chƣơng trình hoạt động nhằm huy động nguồn lực Các kế hoạch thể rõ mục tiêu, đƣợc xây dựng khoa học, đảm bảo tính cụ thể, thiết thực, khả thi Mức trung bình: Phối hợp, tham mƣu xây dựng đƣợc kế hoạch huy động nguồn lực phù hợp với thực tế quận/huyện nhƣng chƣa đầy đủ; có nhƣng chƣa đầy đủ chƣơng trình hoạt động nhằm huy động nguồn lực Các kế hoạch chƣa thể rõ mục tiêu, đƣợc xây dựng khoa học, đảm bảo tính cụ thể, thiết thực, khả thi Mức yếu: Lúng túng việc phối hợp tham mƣu xây dựng kế hoạch huy động nguồn lực phù hợp với thực tế quận /huyện Phụ lục 11 Kết qu kh o sát nhu c u, yêu c u bồi ưỡng đội ng phòng GDMức độ TT Nội dung bồi ƣỡng Bồi dƣỡng lý luận trị Rất cần thiết SL % 400 Cần thiết 82 Ít cần thiết Không cần thiết 15 80.00% 16.40% 3.00% 0.60% Bồi dƣỡng quản lý hành nhà SL 401 81 15 nƣớc (ngạch chuyên viên, ngạch % 80.20% 16.20% 3.00% 0.60% chuyên viên chính) 420 60 10 10 Bồi dƣỡng nghiệp vụ quản lý giáo SL dục % 84.00% 12.00% 2.00% 2.00% Bồi dƣỡng chuyên môn nghiệp vụ SL % 430 51 14 86.00% 10.20% 2.80% 1.00% SL 410 70 10 10 % 82.00% 14.00% 2.00% 2.00% 415 70 10 Bồi dƣỡng tin học ứng dụng SL quản lý giáo dục % 83.00% 14.00% 2.00% 1.00% Bồi dƣỡng ngoại ngữ 385 80 25 10 Kiến thức văn pháp luật liên SL quan đến công tác quản lý giáo dục % 77.00% 16.00% 5.00% 2.00% Kỹ xây dựng văn quy phạm SL 415 72 10 pháp luật l nh vực giáo dục thuộc % 83.00% 14.40% 2.00% 0.60% Quận/Huyện quản lý Năng lực QL tài chính, phát huy sở SL 100 195 100 105 vật chất trƣờng lớp, trang thiết bị GD % 20.00% 39.00% 20.00% 21.00% để nâng cao chất lƣợng GD toàn diện 10 450 31 17 Năng lực quản lý đáp ứng yêu cầu đối SL bản, toàn diện giáo dục % 90.00% 6.20% 3.40% 0.40% 11 Nội dung, chƣơng trình SGK GD phổ SL 450 40 10 thông sau năm 2019; Phƣơng pháp % 90.00% 8.00% 2.00% 0.00% GD theo định hƣớng STEM ... phát triển đội ngũ chuyên viên phòng Giáo dục Đào tạo 37 1.3.3 Nội dung phát triển đội ngũ chuyên viên phòng Giáo dục Đào tạo .42 1.4 Chủ thể phát triển đội ngũ chuyên viên phòng Giáo dục Đào. .. trạng hoạt động phát triển đội ngũ chuyên viên phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh C ƣơn 3: Giải pháp phát triển đội ngũ chuyên viên phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh 9 CHƢƠNG... pháp phát triển đội ngũ chuyên viên phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh 106 3.2.1 Tổ chức quán triệt cần thiết phải phát triển đội ngũ chuyên viên phòng Giáo dục Đào tạo
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển đội ngũ chuyên viên phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh (Luận án tiến sĩ), Phát triển đội ngũ chuyên viên phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh (Luận án tiến sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay