Kế toán thu, chi và kết quả hoạt động tại các trường Đại học công lập đào tạo nhóm ngành kỹ thuật công nghệ ở Việt Nam (Luận án tiến sĩ)

231 11 0
  • Loading ...
1/231 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 08:58

Kế toán thu, chi và kết quả hoạt động tại các trường Đại học công lập đào tạo nhóm ngành kỹ thuật công nghệ ở Việt NamKế toán thu, chi và kết quả hoạt động tại các trường Đại học công lập đào tạo nhóm ngành kỹ thuật công nghệ ở Việt NamKế toán thu, chi và kết quả hoạt động tại các trường Đại học công lập đào tạo nhóm ngành kỹ thuật công nghệ ở Việt NamKế toán thu, chi và kết quả hoạt động tại các trường Đại học công lập đào tạo nhóm ngành kỹ thuật công nghệ ở Việt NamKế toán thu, chi và kết quả hoạt động tại các trường Đại học công lập đào tạo nhóm ngành kỹ thuật công nghệ ở Việt NamKế toán thu, chi và kết quả hoạt động tại các trường Đại học công lập đào tạo nhóm ngành kỹ thuật công nghệ ở Việt NamKế toán thu, chi và kết quả hoạt động tại các trường Đại học công lập đào tạo nhóm ngành kỹ thuật công nghệ ở Việt NamKế toán thu, chi và kết quả hoạt động tại các trường Đại học công lập đào tạo nhóm ngành kỹ thuật công nghệ ở Việt NamKế toán thu, chi và kết quả hoạt động tại các trường Đại học công lập đào tạo nhóm ngành kỹ thuật công nghệ ở Việt Nam BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI - Trần Thị Thắm KẾ TOÁN THU, CHI KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG LẬP ĐÀO TẠO NHĨM NGÀNH KỸ THUẬT CƠNG NGHỆ VIỆT NAM Luận án tiến sĩ kinh tế Hà Nội, Năm 2019 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI - Trần Thị Thắm KẾ TOÁN THU, CHI KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG LẬP ĐÀO TẠO NHĨM NGÀNH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ VIỆT NAM Chuyên ngành: Kế toán Mã số: 62.34.03.01 Luận án tiến sĩ kinh tế Người hướng dẫn khoa học: PGS TS Phạm Thị Thu Thủy TS Bùi Hồng Quang Hà Nội, Năm 2019 i LỜI CAM ĐOAN Tác giả Luận án xin cam đoan cơng trình nghiên cứu độc lập tác giả khẳng định nghiên cứu chưa tác giả sử dụng để nhận học vị từ trước đến nay, nguồn số liệu tác giả sử dụng nghiên cứu trung thực, nguồn gốc trích dẫn rõ ràng Nội dung nghiên cứu Luận án có sử dụng kết nghiên cứu trước số tác giả dạng trích dẫn Luận án TÁC GIẢ LUẬN ÁN Trần Thị Thắm ii LỜI CẢM ƠN Trước tiên NCS xin phép gửi lời cảm ơn tới Thầy (cô) giáo trường Đại học Thương mại tạo điều kiện thuận lợi để NCS học tập, nghiên cứu trường thời gian qua Tác giả Luận án xin chân thành cảm ơn PGS.TS Phạm Thị Thu Thủy TS Bùi Hồng Quang hướng dẫn, bảo cho tác giả trình nghiên cứu hoàn thành nội dung Luận án Nhân tác giả xin gửi lời cảm ơn tới anh (chị) kế toán trưởng trường ĐHCL đào tạo nhóm ngành KT- CN Việt Nam hỗ trợ tác giả trình khảo sát, tìm hiểu thực trạng kế tốn thu, chi kết hoạt động trường Cuối cùng, xin gửi lời cảm ơn tới đồng nghiệp người thân gia đình giành nhiều tình cảm, tạo điều kiện cho tác giả hoàn thành Luận án, tác giả Luận án xin trân trọng cảm ơn! Tác giả Luận án iii MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1.TÍNH CẤP THIẾT ĐỀ TÀI 2.TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 3.MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU 11 4.CÂU HỎI NGHIÊN CỨU CỦA LUẬN ÁN 11 5.ĐỐI TƯỢNG PHẠM VI NGHIÊN CỨU 12 6.PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 12 7.NHỮNG ĐIỂM MỚI ĐÓNG GÓP CỦA LUẬN ÁN 13 8.KẾT CẤU LUẬN ÁN 14 CHƯƠNG1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KT THU, CHI KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TRONG ĐƠN VỊ SNCL 15 1.1 TỔNG QUAN VỀ ĐƠN VỊ SNCL 15 1.1.1 Khái niệm phân loại đơn vị SNCL 15 1.1.2 Bản chất hoạt động đơn vị SNCL 19 1.1.3 Cơ chế TC đơn vị SNCL 23 1.2 KẾ TOÁN THU CHI KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TRONG ĐƠN VỊ SNCL 27 1.2.1 Cơ sở kế toán đơn vị SNCL 27 1.2.2 Nội dung thu chi kết hoạt động đơn vị SNCL 29 1.2.3 Kế toán thu chi kết hoạt động đơn vị SNCL theo sở KT tiền mặt 37 1.2.4 Kế toán thu chi kết hoạt động đơn vị SNCL theo sở KT dồn tích 41 1.3 KINH NGHIỆP ÁP DỤNG CMKT CÔNG QUỐC TẾ VỀ KẾ TOÁN THU CHI KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TRONG ĐƠN VỊ SNCL TẠI MỘT SỐ QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI BÀI HỌC CHO VIỆT NAM 48 iv 1.3.1 Kinh nghiệm Australia 48 1.3.2 Kinh nghiệm Indonesia 50 1.3.3 Bài học cho Việt Nam 51 KẾT LUẬN CHƯƠNG 55 CHƯƠNG THỰC TRẠNG KẾ TOÁN THU, CHI KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI CÁC TRƯỜNG ĐHCL ĐÀO TẠO NHÓM NGHÀNH KTCN VIỆT NAM 56 2.1 TỔNG QUAN VỀ CÁC TRƯỜNG ĐHCL ĐÀO TẠO NHÓM NGÀNH KT-CN ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG 56 2.1.1 Khái niệm phân loại trường ĐHCL 56 2.1.2 Mơ hình tổ chức hoạt động trường ĐHCL đào tạo nhóm ngành KT- CN 60 2.1.3 Đặc điểm hoạt động trường ĐHCL đào tạo nhóm ngành KTCN 63 2.1.4 Quản lý tài hoạt động trường ĐHCL đào tạo nhóm ngành KT- CN 69 2.1.5 Tổ chức cơng tác kế tốn trường ĐHCL đào tạo nhóm ngành KTCN 71 2.2 THỰC TRẠNG QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH KẾ TỐN THU CHI KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TRONG CÁC ĐƠN VỊ SNCL 69 2.2.1 Thực trạng xây dựng ban hành khn khổ pháp lý tài đơn vị SNCL 69 2.2.2 Thực trạng quy định kế toán thu chi kết hoạt động đơn vị SNCL 71 2.3 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN THU CHI KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TRONG CÁC TRƯỜNG ĐHCL ĐÀO TẠO NHÓM NGÀNH KT- CN VIỆT NAM 74 v 2.3.1 Thực trạng sở kế toán ghi nhận giao dịch thu chi kết hoạt 74 động 2.3.2 Thực trạng kế toán thu hoạt động 74 2.3.3 Thực trạng kế toán chi hoạt động 75 2.3.4 Thực trạng kế toán kết hoạt động 95 2.4 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN THU CHI KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TRONG CÁC TRƯỜNG ĐHCL ĐÀO TẠO NHÓM NGÀNH KT- CN VIỆT NAM 96 2.4.1 Ưu điểm 96 2.4.2 Hạn chế nguyên nhân 97 KẾT LUẬN CHƯƠNG 102 CHƯƠNNG ĐỊNH HƯỚNG GIẢI PHÁP HỒN THIỆN KẾ TỐN THU CHI KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI CÁC TRƯỜNG ĐHCL ĐÀO TẠO NHÓM NGHÀNH KT- CN VIỆT NAM 103 3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TẠI CÁC TRƯỜNG ĐHCL ĐÀO TẠO NHÓM NGHÀNH KT- CN VIỆT NAM 103 3.1.1 Xu hướng phát triển trường ĐHCL 103 3.1.2 Xu hướng phát triển hoạt động trường ĐHCL đào tạo nhóm ngành KT- CN 104 3.2 QUAN ĐIỂM HỒN THIỆN KẾ TỐN THU CHI KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI CÁC TRƯỜNG ĐHCL ĐÀO TẠO NHÓM NGÀNH KT – CN VIỆT NAM 105 3.3GIẢI PHÁP HỒN THIỆN KẾ TỐN THU CHI KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TRONG ĐƠN VỊ SNCL LẬP THUỘC LĨNH VỰC GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VIỆT NAM 108 vi 3.3.1 Giải pháp hoàn thiện vấn đề mang tính khn mẫu kế tốn thu, chi kết hoạt động đơn vị SNCL thuộc lĩnh vực Giáo dục Đào tạo 108 3.3.2 Giải pháp hồn thiện kế tốn thu, chi kết hoạt động trường ĐHCL đào tạo nhóm ngành KT- CN 122 3.4 ĐIỀU KIỆN TRIỂN KHAI CÁC GIẢI PHÁP 135 3.4.1 Về phía Nhà nước Bộ, ngành 135 3.4.2 Về phía trường ĐHCL đào tạo ngành KT- CN 136 KẾT LUẬN CHƯƠNG 137 KẾT LUẬN 138 vii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Tiếng việt BCTC Báo cáo tài chinh CNH Công nghiệp hóa CP Chi phí CMKT Chuẩn mực kế tốn CN Công nghiệp CNTT Công nghệ thông tin DT Doanh thu ĐHCL Đại học công lập GTGT Giá trị gia tăng GDĐH Giáo dục đại học HCSN Hành nghiệp HĐH Hiện đại hóa KTTC Kế tốn tài KT Kế tốn KT-CN Kỹ thuật cơng nghệ KT-XH Kinh tế xã hội KQ Kết NSNN Ngân sách Nhà nước NCS Nghiên cứu sinh SNCL Sự nghiệp công lập SX Sản xuất TNDN Thu nhập doanh nghiệp TK Tài khoản TSCĐ Tài sản cố định Tiếng anh IEAC International Federation of Accountant viii IAS International Accounting Standard PSC Public Sector Committee IMF International International Monetary Fund IPSAS International Pubic Sector Accounting Standard IPSASB International Pubic Sector Accounting Standard Board 201 15/05/17 300023/L Lương tháng 3341 1,789,090,450 15/05/17 300024/L Lương tháng 3341 1,789,090,450 … Số dư đầu kỳ 490- 503 19/1/17 CHP102 Nguyễn Thúy Nga chi làm thêm 1111 345.900 21/1/17 CHP102 Nguyễn Thúy Nga chi làm thêm 1111 785.900 23/1/17 CHP202 Trần Thu Bích chi làm thêm 1111 645.000 26/1/17 CHP112 Nguyễn Trọng Hiếu chi làm thêm 1111 375.900 28/1/17 CHP152 Đỗ Phương Nga chi làm thêm 1111 645.900 29/1/17 CHP122 Nguyễn Tuấn Điệp chi làm thêm 1111 385.900 30/1/17 CHP114 Nguyễn Văn Việt chi làm thêm 1111 245.900 30/1/17 21098 Quyết toán lương tháng 3341 32,098,000 28/2/17 21178 Quyết toán lương tháng 3341 32,008,000 30/3/17 21198 Quyết toán lương tháng 3341 32,098,000 30/4/17 21209 Quyết toán lương tháng 3341 32,008,000 30/5/17 21210 Quyết toán lương tháng 3341 32,068,000 30/6/17 21218 Quyết toán lương tháng 3341 32,018,000 30/7/17 21228 Quyết toán lương tháng 3341 32,198,000 30/8/17 21238 Quyết toán lương tháng 3341 32,498,000 30/9/17 21239 Quyết toán lương tháng 3341 32,498,000 30/10/17 21248 Quyết toán lương tháng 10 3341 32,198,000 202 … Cộng phát sinh 19,098,980,789 …ngày …tháng… Năm… Người lập sổ Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu) Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội Mã đơn vị có QHSN: 1057109 (trích) SỔ KẾ TỐN CHI TIẾT 66122 – chi hoạt động không thường xuyên năm Tháng… Ngày tháng Số hiệu chứng từ Diễn giải TK đối ứng Năm 2017 Nợ Có Mã ngành KT Mã NDKT 340-348 6500-6503 Số dư đầu kỳ 340-348 Mục 6500-6503 15/02/17 345980 Nguyễn Văn Hùng toán XDT10T12/2016 312 89,090,450 Cộng phát sinh 89,090,450 Dư cuối kỳ 89,090,450 Số dư đầu kỳ 340-348 Mục 6900-6902 15/04/17 345890C1 Trần Văn Hùng Lệ phí kiểm tra lưu hành định kỳ xe 1111 490,000 Cộng phát sinh 490,000 Dư cuối kỳ 490,000 340-348 6900-6902 CTGS 203 Số dư đầu kỳ 490-502MT16Mục 9050-9062 17/06/17 456809/16HM Mua thiết bị tin học 466 1,908,878,000 Cộng phát sinh 1,908,878,000 Số dư cuối kỳ 1,908,878,000 490-502MT 9050-9062 Số dư đầu kỳ 490-502 MT16 Mục 9050-9099 28/9/17 569 Mua điều hòa 46122 50,456,000 Cộng phát sinh 50,456,000 Dư cuối kỳ 50,456,000 Số dư đầu kỳ 490-504 Mục 7000-7049 05/11/17 432800PC Nguyễn Thị Hà TTT/Ư lớp bồi dưỡng GV 2017 1111 5,890,000 Cộng phát sinh 5,890,000 Dư cuối kỳ 5,890,000 490-504 7000-7049 … …Ngày… tháng… năm… Người lập sổ Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) ( Ký, đóng đấu) 204 205 Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội SỔ CÁI Năm 2017 (trích) Tài khoản: Chi hoạt động Số hiệu: 661 Ngày tháng ghi sổ Chứng từ Diễn giải Trang TT dòng Số hiệu TK ĐƯ Chi tiền mặt 11 08 111 1,327,890,700 Chi tiền gửi 21 14 112 3,768,908,800 Lương phải trả 12 17 334 4,434,908,650 BHXH phải nộp 11 20 332 821,890,890 Chi xăng dầu 32 15 111 323,678,900 Chi lương 14 18 334 32,908,900 Số Ngày Nhật chung Số tiền Nợ Số dư đầu kỳ Chi hoạt động thường xuyên … Chi hoạt động không thường xuyên … K/C xác định KQ Có 206 Cộng PS Số dư CK …Ngày… tháng… năm… Người lập sổ Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội Thủ trưởng đơn vị ( Ký, đóng đấu) PHỤ LỤC 34 Mã đơn vị có QHSN: 1057109 (trích) SỔ KẾ TOÁN CHI TIẾT 631 – chi hoạt động SXKD dịch vụ Năm … Ngày Số hiệu tháng chứng từ Diễn giải TK đối ứng Nợ Có Mã ngành Mã KT NDKT CTGS 207 Số dư đầu kỳ 490-505 DA5 15/02/17 30001D1 Thanh tốn tiền giảng Ngơ Hải Nam lớp D1 1111 9,090,450 22/02/17 30003D1 Thanh toán tiền giảng Trần Văn Tồn lớp D1 1111 5,908,000 28/02/17 30567PC Thanh tốn tiền giảng GS Davis lớp D1 1112 179,090,890 03/03/17 30577PC Thanh toán tiền giảng GS Line lớp D1 1112 129,090,890 05/03/17 30579PC Thanh toán tiền giảng GS Bella lớp D1 1112 129,090,890 13/03/17 30581PC Thanh toán tiền giảng GS Lili lớp D1 1112 129,090,890 23/03/17 30587PC Thanh toán tiền giảng GS Jone lớp D1 1112 129,090,890 … Cộng phát sinh 1,879,090,089 Số dư đầu kỳ 490- 505 DHVN-DN 12/01/17 2098DN Nguyễn Nam tốn đón chun gia 312 12,908,000 13/01/17 2099DN Nguyễn Nam tốn đón GS Maks 1111 567,090 15/01/17 3090PC Thanh toán tiền giảng GS Davis lớp DN 1112 32,980,900 21/01/17 3099PC Thanh toán tiền giảng GS Line lớp DN 1112 87,090,890 2/02/17 3191PC Thanh toán tiền giảng GS Bella lớp DN 1112 109,090,900 12/03/17 3193PC Thanh toán tiền giảng GS Lili lớp DN 1112 138,090,900 21/03/17 3196PC Thanh toán tiền giảng GS Jone lớp DN 1112 106,890,000 22/04/17 3198PC Thanh toán tiền giảng GS Marcolin lớp DN 1112 136,090,900 2/05/17 3199PC Thanh toán tiền giảng GS Breeter DN 1112 116,899,000 … 490-502KHHP 208 Cộng phát sinh 2,090,800,324 Số dư đầu kỳ 490-502 KHTX 15/01/17 CKH13 Nguyễn Việt Hùng toán bãi xe tháng 1111 43,980,900 19/01/17 CKH15 Nguyễn Tuấn Minh trích tiền trơng xe tơ 1111 23,090,789 19/02/17 CKH16 Anh Nam Chi 20% trông xe ôtô 1111 7,090,789 15/03/17 CKH13 Nguyễn Việt Hùng toán bãi xe tháng 1111 33,080,990 19/04/17 CKH15 Nguyễn Việt Hùng toán bãi xe tháng 1111 33,098,789 … Cộng phát sinh 1,789,079,000 …Ngày… tháng… năm… Người lập sổ Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) ( Ký, đóng đấu) 209 Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội SỔ CÁI Năm 2017 Tài khoản: Chi hoạt động SXKD Số hiệu: 631 Ngày Chứng từ tháng Số Ngày Diễn giải Nhật chung Số Số tiền TT dòng hiệu 12 07 1111 329,890,900 Chi đối tác 21 11 1121 768,908,800 Lương 16 19 334 134,908,890 12 34 332 21,890,800 Trang ghi sổ Nợ Có TK ĐƯ Số dư đầu kỳ Chi dịch vụ mua phải trả BHXH phải nộp … K/C xác định KQ 1,789,079, 000 Cộng PS 1,789,079,000 Số dư CK …Ngày… tháng… năm… Người lập sổ (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) PHỤ LỤC 35 SỔ TÀI KHOẢN 421, 461 Đơn vị … TK… Năm… Thủ trưởng đơn vị ( Ký, đóng đấu) 210 Ngày Số hiệu Diến giải tháng chứng từ TK Đ Số tiền Ứ Nợ CTGS Có Số dư ĐK … Dư CK …Ngày… tháng… năm… Ng lập sổ KT trưởng (Ký, họ tên) Thủ trưởng (Ký, họ tên) ( Ký, đóng đấu) PHỤ LỤC 36 SỔ TÀI KHOẢN 661, 631 Đơn vị … TK… Năm… Ngày Số tháng hiệu Diến giải TK Đ Số tiền Ứ Mã nội dung chứng kinh tế từ Nợ Số dư ĐK … Có CTGS 211 Dư CK …Ngày… tháng… năm… Ng lập sổ KT trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Thủ trưởng ( Ký, đóng đấu) PHỤ LỤC 37 BIÊN BẢN NGHIỆM THU Hôm ngày….tháng…năm…chúng gồm có Bên A: Đại diện: Chức vụ:……………………………… Địa chỉ: Điện thoại: …………………………………… Bên B: Đại diện: …………………………… Chức vụ …………………………………… Địa chỉ:…………………………… Điện thoại:…………………………………… Mã số thuế: Số tài khoản: Sau bàn ba ̣c, hai bên cùng thỏa thuâ ̣n thố ng nhấ t thiế t lâ ̣p biên bản nghiê ̣m thu với nô ̣i dung sau: Cùng lý hợp đồng số .ngày tháng năm Nội dung công việc (ghi hợp đồng) thực hiện: Giá trị hợp đồng thực hiện……………………………………………………… Bên toán cho bên số tiền đồng (viết chữ) Số tiền bị phạt bên vi phạm hợp đồng: đồng (viết chữ) Số tiền bên phải tốn cho bên .đồng (viết chữ)… Kết luận: ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B 212 PHỤ LỤC 38 HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG Mẫu số:01GTKT3/001 hiệu: … Số: 0000081 Liên : Ngày … tháng …năm … Đơn vị bán hàng: Mã số thuế: Địa chỉ: Họ tên người mua hàng: Mã số thuế: Địa chỉ: số Đại Cồ Việt, Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà nội Hình thức tốn CK Số tài khoản ………………………………………… STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền Cộng tiền hàng Thuế suất GTGT……Tiền thuế GTGT…………………… Tổng tiền toán Số tiền chữ: Người mua hàng (Ký, ghi rõ họ tên) Người bán hàng (Ký, ghi rõ họ tên) Thủ trưởng đơn vị (Ký,đóng dấu, ghi rõ họ tên) HĨA ĐƠN BÁN HÀNG Liên : Ngày… tháng … năm … Đơn vị bán hàng: Mẫu số 02 GTTT3/001 hiệu Số: 213 Mã số thuế:0106366646 Địa chỉ: … Họ tên người mua hàng: … Tên đơn vị: … Mã số thuế:… Địa chỉ: … Hình thức tốn: TM Số tài khoản……………………………………… STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền Cộng tiền hàng: Số tiền chữ: Người mua hàng Người bán hàng (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 214 PHỤ LỤC 39 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG Quý… Năm … ĐVT……… Chỉ tiêu Mã số I.Hoạt động nghiệp 1.Doanh thu Mã số 01 Thu từ NSNN cấp Mã số 02 Thu từ nguồn viện trợ Mã số 03 2.Chi phí Mã số 04 Chi phí hoạt động Mã số 05 Chi phí nguồn viện trợ Mã số 06 Thặng dư /thâm hụt hoạt động SN Mã số 07 (07= 01-04) II Hoạt động SXKD, dịch vụ 1.Doanh thu bán hàng cung cấp dịch Mã số 08 vụ Các khoản giảm trừ doanh thu Mã số 09 Doanh thu bán hàng Mã số 10 cung cấp dịch vụ (10= 08-09) Giá vốn hàng bán Mã số 11 Lợi nhuận gộp bán hàng cung Mã số 12 cấp dịch vụ (12= 10-11) III Hoạt động tài 1.Doanh thu hoạt động tài Mã số 13 Thuyết Số năm Số năm minh trước 215 Chi phí hoạt động tài Mã số 14 IV Chi phí quản lý kinh doanh Mã số 15 V Lợi nhuận từ hoạt động kinh Mã số 16 doanh (16= 12+ 13-14-15) VI Hoạt động khác 1.Thu nhập khác Mã số 17 Chi phí khác Mã số 18 Thặng dư hoạt động khác (19=17-18) Mã số 19 VI.Tổng thặng dư/thâm hụt hoạt động Mã số 20 trước thuế (20= 16 + 19) VII Chi phí thuế TNDN Mã số 21 VI.Thặng dư/thâm hụt sau thuế Mã số 22 Ngày… tháng …năm… Người lập biểu Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị ... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI - Trần Thị Thắm KẾ TOÁN THU, CHI VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG LẬP ĐÀO TẠO NHĨM NGÀNH KỸ THUẬT CƠNG NGHỆ Ở VIỆT NAM Chuyên... kế toán thu hoạt động 74 2.3.3 Thực trạng kế toán chi hoạt động 75 2.3.4 Thực trạng kế toán kết hoạt động 95 2.4 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN THU CHI VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TRONG CÁC TRƯỜNG ĐHCL ĐÀO... thiện kế tốn thu, chi kết hoạt động trường ĐHCL đào tạo nhóm ngành KT- CN Việt nam Luận án đề xuất giải pháp hoàn thiện kế toán thu, chi kết hoạt động trường ĐHCL đào tạo nhóm ngành KT- CN Việt nam
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán thu, chi và kết quả hoạt động tại các trường Đại học công lập đào tạo nhóm ngành kỹ thuật công nghệ ở Việt Nam (Luận án tiến sĩ), Kế toán thu, chi và kết quả hoạt động tại các trường Đại học công lập đào tạo nhóm ngành kỹ thuật công nghệ ở Việt Nam (Luận án tiến sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay