Kế toán quản trị chi phí tại các doanh nghiệp sản xuất gốm, sứ xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Bình (Luận án tiến sĩ)

179 11 0
  • Loading ...
1/179 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 08:57

Kế toán quản trị chi phí tại các doanh nghiệp sản xuất gốm, sứ xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái BìnhKế toán quản trị chi phí tại các doanh nghiệp sản xuất gốm, sứ xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái BìnhKế toán quản trị chi phí tại các doanh nghiệp sản xuất gốm, sứ xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái BìnhKế toán quản trị chi phí tại các doanh nghiệp sản xuất gốm, sứ xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái BìnhKế toán quản trị chi phí tại các doanh nghiệp sản xuất gốm, sứ xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái BìnhKế toán quản trị chi phí tại các doanh nghiệp sản xuất gốm, sứ xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái BìnhKế toán quản trị chi phí tại các doanh nghiệp sản xuất gốm, sứ xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái BìnhKế toán quản trị chi phí tại các doanh nghiệp sản xuất gốm, sứ xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái BìnhKế toán quản trị chi phí tại các doanh nghiệp sản xuất gốm, sứ xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái BìnhKế toán quản trị chi phí tại các doanh nghiệp sản xuất gốm, sứ xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Bình BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI * ĐẶNG NGUYÊN MẠNH KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT GỐM, SỨ XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Hà Nội, năm 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI * ĐẶNG NGUN MẠNH KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT GỐM, SỨ XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH Chun ngành: Kế tốn Mã số chuyên ngành: 62.34.03.01 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS Phạm Thị Thu Thủy PGS TS Vũ Mạnh Chiến LỜI CAM ĐOAN Hà Nội, năm 2019 Tôi xin cam đoan toàn nội dung Luận án kết làm việc miệt mài, nghiêm túc, trách nhiệm nhiều năm liền tập thể nhà khoa học phân công hướng dẫn nghiên cứu sinh Các số liệu thu thập, mơ tả, trình bày, phân tích, minh họa Luận án có sở nguồn gốc rõ ràng Kết nghiên cứu Luận án chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu trước Nghiên cứu sinh Đặng Nguyên Mạnh MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục chữ viết tắt Danh mục bảng, biểu Danh mục sơ đồ PHẦN MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết Tổng quan tình hình nghiên cứu Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu 11 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 12 Câu hỏi nghiên cứu phương pháp nghiên cứu 13 Những đóng góp luận án 19 Kết cấu luận án 20 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 1.1 Nhận diện chi phí phân loại chi phí doanh nghiệp sản xuất 21 1.1.1 Bản chất chi phí 21 1.1.2 Phân loại chi phí 22 1.2 Các chức quản trị doanh nghiệp nhu cầu thơng tin kế tốn quản trị chi phí phục vụ nhà quản trị 24 1.2.1 Các chức quản trị doanh nghiệp 24 1.2.2 Quan điểm vai trò kế tốn quản trị chi phí 27 1.2.3 Nhu cầu thơng tin kế tốn quản trị chi phí phục vụ chức quản trị 30 1.3 Kế tốn quản trị chi phí với chức quản trị doanh nghiệp 31 1.3.1 Kế tốn quản trị chi phí với chức lập kế hoạch 31 1.3.2 Kế tốn quản trị chi phí với chức tổ chức thực 38 1.3.3 Kế toán quản trị chi phí với chức kiểm sốt, đánh giá 43 1.3.4 Ứng dụng thông tin kế tốn quản trị chi phí với việc định 47 1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến việc ứng dụng kế toán quản trị chi phí doanh nghiệp 51 1.4.1 Nhóm nhân tố người 53 1.4.2 Nhóm nhân tố tổ chức 53 1.4.3 Nhóm nhân tố bên ngồi 55 1.5 Kế tốn quản trị chi phí nước phát triển giới học kinh nghiệm cho doanh nghiệp Việt Nam 56 1.5.1 Kế toán quản trị chi phí doanh nghiệp Hoa Kỳ 56 1.5.2 Kế tốn quản trị chi phí doanh nghiệp Đức 57 1.5.3 Kế tốn quản trị chi phí doanh nghiệp Nhật Bản 58 1.5.4 Bài học kinh nghiệm cho doanh nghiệp Việt Nam 60 KẾT LUẬN CHƯƠNG 62 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT GỐM SỨ XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH 63 2.1 Khái quát chung ngành gốm sứ doanh nghiệp sản xuất gốm sứ xây dựng địa bàn tỉnh Thái Bình 63 2.1.1 Lịch sử hình thành, phát triển thị trường sản phẩm gốm sứ xây dựng Việt Nam 63 2.1.2 Khái quát doanh nghiệp sản xuất gốm sứ xây dựng địa bàn tỉnh Thái Bình 64 2.1.3 Đặc điểm tổ chức máy quản lý quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm gốm, sứ xây dựng 65 2.1.4 Đặc điểm cơng tác kế tốn 68 2.1.5 Đặc thù hoạt động doanh nghiệp tác động đến kế tốn quản trị chi phí 70 2.1.6 Nhận diện phân loại chi phí doanh nghiệp 71 2.2 Thực trạng kế tốn quản trị chi phí với chức quản trị doanh nghiệp sản xuất gốm sứ xây dựng địa bàn tỉnh Thái Bình 74 2.2.1 Thực trạng kế toán quản trị chi phí với chức lập kế hoạch 74 2.2.2 Thực trạng kế tốn quản trị chi phí với chức tổ chức thực 84 2.2.3 Thực trạng kế tốn quản trị chi phí với chức kiểm soát, đánh giá 91 2.2.4 Thực trạng ứng dụng thơng tin kế tốn quản trị chi phí phục vụ cho việc định 96 2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến ứng dụng kế toán quản trị chi phí doanh nghiệp sản xuất gốm sứ xây dựng địa bàn tỉnh Thái Bình 97 2.3.1 Mô tả mẫu nghiên cứu 97 2.3.2 Kết thống mô tả tác động nhóm nhân tố người 98 2.3.3 Kết thống mơ tả tác động nhóm nhân tố tổ chức 99 2.3.4 Kết thống mô tả tác động nhóm nhân tố bên ngồi 102 2.4 Đánh giá chung thực trạng KTQTCP với chức quản trị nhân tố ảnh hưởng đến ứng dụng KTQTCP doanh nghiệp sản xuất gốm sứ xây dựng địa bàn tỉnh Thái Bình 103 2.4.1 Về thực trạng KTQTCP với chức quản trị 103 2.4.2 Về thực trạng nhân tố ảnh hưởng đến ứng dụng KTQTCP doanh nghiệp 106 2.4.3 Nguyên nhân 107 KẾT LUẬN CHƯƠNG 109 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HỒN THIỆN KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT GỐM SỨ XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH 110 3.1 Định hướng phát triển doanh nghiệp sản xuất gốm sứ xây dựng địa bàn tỉnh Thái Bình 110 3.2 Ngun tắc u cầu hồn thiện kế tốn quản trị chi phí doanh nghiệp sản xuất gốm sứ xây dựng địa bàn tỉnh Thái Bình 111 3.2.1 Nguyên tắc hoàn thiện 111 3.2.2 Yêu cầu 112 3.3 Giải pháp hồn thiện kế tốn quản trị chi phí với chức quản trị doanh nghiệp sản xuất gốm sứ xây dựng địa bàn tỉnh Thái Bình 112 3.3.1 Hồn thiện việc xác định nội dung phân loại chi phí doanh nghiệp 113 3.3.2 Hoàn thiện kế tốn quản trị chi phí với chức lập kế hoạch 114 3.3.3 Hoàn thiện kế tốn quản trị chi phí với chức tổ chức thực 129 3.3.4 Hoàn thiện kế tốn quản trị chi phí với chức kiểm soát, đánh giá 139 3.3.5 Hồn thiện sử dụng thơng tin kế tốn quản trị chi phí để hỗ trợ định 148 3.4 Các giải pháp để tăng cường ứng dụng kế tốn quản trị chi phí doanh nghiệp sản xuất gốm sứ xây dựng địa bàn tỉnh Thái Bình 153 3.4.1 Về nhóm nhân tố người 153 3.4.2 Về nhóm nhân tố tổ chức 153 3.4.3 Về nhóm nhân tố bên 154 3.5 Các điều kiện để thực giải pháp 154 3.5.1 Về phía Nhà nước quan chức tỉnh Thái Bình 154 3.5.2 Về phía doanh nghiệp sản xuất gốm sứ xây dựng địa bàn tỉnh Thái Bình 155 KẾT LUẬN CHƯƠNG 157 KẾT LUẬN 159 DANH MỤC CƠNG TRÌNH CƠNG BỐ CỦA TÁC GIẢ 161 TÀI LIỆU THAM KHẢO 162 PHỤ LỤC ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ABC Chi phí dựa sở hoạt động AIS Hệ thống thơng tin kế tốn BSC Thẻ điểm cân CĐ Công đoạn CĐKT Cân đối kế toán CIMA Viện điều lệ kế toán quản trị CNTT Cơng nghệ thơng tin CP Chi phí CPBH Chi phí bán hàng CPQLDN Chi phí quảndoanh nghiệp CSHT Cơ sở hạ tầng CSHT Cơ sở hạ tầng CSPL Chính sách pháp luật DDĐK Dở dang đầu kỳ DN Doanh nghiệp DT Doanh thu ĐT Đối tượng ĐVSP Đơn vị sản phẩm EOQ Số lượng đặt hàng kinh tế HĐQT Hội đồng quản trị HĐTV Hội đồng thành viên IFAC Liên đồn kế tốn quốc tế IRR Tỉ suất sinh lời nội JIT Đúng thời điểm KQ Kết KQKD Kết kinh doanh KTQT Kế toán quản trị KTQTCP Kế tốn quản trị chi phí KTTC Kế tốn tài LCC Chi phí theo vòng đời sản phẩm LCTT Lưu chuyển tiền tệ LN Lợi nhuận MQH Mối quan hệ NC Nhân công NCTT Nhân công trực tiếp NPV Giá trị NVLCTT Nguyên vật liệu trực tiếp NVLPTT Nguyên vật liệu phụ trực tiếp NVLTT Nguyên vật liệu trực tiếp PSCP Phát sinh chi phí PSTK Phát sinh kỳ QLDN Quảndoanh nghiệp SHNN Sở hữu Nhà nước SP Sản phẩm SX Sản xuất SXC Sản xuất chung TC Chi phí mục tiêu TK Tài khoản TN Trách nhiệm TNDN Thu nhập doanh nghiệp TNHH Trách nhiệm hữu hạn TQM Quản lý chất lượng toàn diện TSCĐ Tài sản cố định THTT Tập hợp trực tiếp UBND Ủy ban nhân dân UQ Ủy quyền DANH MỤC BẢNG, BIỂU Bảng MĐ 01: Thống kết khảo sát sơ qua bảng câu hỏi 17 Bảng MĐ 02: Thống kết khảo sát thức qua bảng câu hỏi 18 Bảng 1.1: Ma trận mối quan hệ lĩnh vực quản trị trình quản trị 25 Biểu đồ 1.1: Đường chi phí mục tiêu đơn vị sản phẩm 36 Bảng 1.2: Thống số nhân tố ảnh hưởng đến ứng dụng KTQTCP 52 Bảng 2.1: Giá trị tổng sản phẩm gốm sứ xây dựng địa bàn tỉnh Thái Bình 64 Bảng 2.2: Kết khảo sát tiêu thức phân loại chi phí doanh nghiệp 71 Bảng 2.3: Kết khảo sát danh mục định mức chi phí doanh nghiệp 75 Bảng 2.4: Kết khảo sát phận trực tiếp tham gia xây dựng định mức chi phí doanh nghiệp 75 Bảng 2.5: Kết khảo sát hệ thống dự tốn chi phí hoạt động doanh nghiệp 79 Bảng 2.6: Kết khảo sát lập kế hoạch chi phí chiến lược doanh nghiệp83 Bảng 2.7: Kết khảo sát mơ hình kế tốn chi phí 84 Bảng 2.8: Kết khảo sát phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 85 Bảng 2.9: Kết khảo sát tiêu thức phân bổ chi phí SXC 89 Bảng 2.10: Chi tiết thông tin Tài khoản 154 90 Bảng 2.11: Kết khảo sát danh mục hệ thống báo cáo quản trị chi phí 91 Bảng 2.12: Kết khảo sát kiểm sốt chi phí liên quan đến R&D 91 Bảng 2.13: Tỉ trọng bình qn loại chi phí/tổng chi phí dự kiến để sản xuất sản phẩm 92 Bảng 2.14: Kết khảo sát kiểm sốt chi phí hoạt động hàng ngày 92 Bảng 2.15: Kết khảo sát danh mục khoản mục chi phí trọng yếu phân tích chênh lệch 94 Bảng 2.16: Kết khảo sát danh mục tỉ lệ chi phí hoạt động phân tích chênh lệch 95 Bảng 2.17: Kết khảo sát đánh giá hiệu hoạt động chi phí chiến lược trung tâm chi phí 95 Bảng 2.18: Mức độ quan tâm sử dụng phân tích điểm hòa vốn để loại định liên quan 97 Bảng 2.19: Thống nhận định thành phần nhóm nhân tố người đến ứng dụng KTQTCP DN nghiên cứu 98 Bảng 2.20: Thống kết nhận định thành phần nhóm nhân tố tổ chức đến ứng dụng KTQTCP DN nghiên cứu 99 Bảng 2.21: Thống kết nhận định thành phần nhóm nhân tố bên ngồi đến ứng dụng KTQTCP DN nghiên cứu 102 Bảng 2.22: Tổng hợp nhân tố ảnh hưởng đến ứng dụng KTQTCP DNSX gốm sứ xây dựng địa bàn tỉnh Thái Bình 106 Biểu đồ 2.1: Điểm đánh giá trung bình nhân tố đến ứng dụng KTQTCP 107 Biểu đồ 3.1: Mục tiêu phát triển sản phẩm gốm sứ xây dựng địa bàn tỉnh Thái Bình (giai đoạn 2016 – 2020) 111 Bảng 3.1: Mẫu báo cáo dự tốn chi phí NVLTT phục vụ cho việc định 123 Bảng 3.2: Mẫu báo cáo dự tốn chi phí NVLTT phục vụ việc định 124 Bảng 3.3: Mẫu dự toán mục tiêu hoạt động kinh doanh dài hạn 126 Bảng 3.4: Kế hoạch chi phí mục tiêu dòng sản phẩm 128 Bảng 3.5: Phân tích hoạt động, nguồn sinh phí nguồn lực sử dụng phân xưởng 131 Bảng 3.6: Bảng số lượng sản phẩm tương đương đầu công đoạn n 137 Bảng 3.7: Báo cáo chi phí sản xuất công đoạn n 138 Biểu đồ 3.1: Biểu đồ phân tích chi phí có liên quan đến EOQ 142 Bảng 3.8: Bảng đánh giá tổng quan hiệu sản phẩm 145 Bảng 3.9: Lộ trình thực giải pháp đề xuất 155 Mặt khác doanh nghiệp phải thực công tác phân quyền, tăng cường đầu tư công nghệ đặc biệt công nghệ thông tin công tác kế toán Đây tiền đề quan trọng để kế toán nói chung, KTQTCP nói riêng thực tốt chức năng, nhiệm vụ Điểm khởi đầu cần có phần mềm kế toán phù hợp, nên thiết kế riêng phải bố trí phân hệ dành cho cơng tác KTQTCP Ngồi doanh nghiệp cần trọng xây dựng chiến lược kinh doanh với yêu cầu sản xuất sản phẩm chất lượng cao, hệ thống phân phối rộng Việc sản xuất sản phẩm đòi hỏi nghiên cứu kỹ lưỡng nhu cầu khách hàng với chiến lược tối thiểu hóa chi phí đảm bảo chất lượng cho sản phẩm Vì KTQTCP dự kiến hoạt động, phân bổ nguồn lực, xác định yếu tố dẫn dắt tính độc đáo, khác biệt hoạt động sản xuất sản phẩm để từ tư vấn, lựa chọn giải pháp mang tính khả thi 3.4.3 Về nhóm nhân tố bên ngồi Nếu nhân tố pháp luật Nhà nước có tác động chưa rõ ràng với nhân tố cạnh tranh, doanh nghiệp cần biến áp lực cạnh tranh đối thủ phân khúc thành động lực quan trọng để hoàn thiện hoạt động quản trị doanh nghiệp Áp lực cạnh tranh cao, xu hướng ứng dụng KTQTCP doanh nghiệp ngày lớn Thông qua KTQTCP việc phân tích chi phí để mang lại lợi cạnh tranh thực thơng qua việc thường xuyên phân tích, so sánh chi phí, xác định yếu tố dẫn dắt chi phí, rõ hoạt động nhằm tạo điều kiện để cắt giảm chi phí 3.5 Các điều kiện để thực giải pháp 3.5.1 Về phía Nhà nước quan chức tỉnh Thái Bình Xét chất, đề tài luận án tập trung nghiên cứu KTQTCP công việc mang tính nội Nhân tố sách pháp luật Nhà nước đánh giá có tác động khơng rõ ràng Tuy nhiên với vai trò quản lý, điều tiết vĩ mô kinh tế để doanh nghiệp nói chung có doanh nghiệp sản xuất gốm sứ xây dựng địa bàn tỉnh Thái Bình nói riêng thực có tăng cường ứng dụng KTQTCP, Nhà nước quan chức tỉnh Thái Bình cần: - Tạo điều kiện chế, sách, hội tiếp cận nguồn lực để doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, trọng sản xuất sản phẩm với chất lượng hiệu ngày cao - Chỉ đạo quan chức Hải quan, quản lý thị trường, cơng an có biện pháp hữu hiệu ngăn chặn sản phẩm gốm sứ nhập trái phép qua đường tiểu ngạch, 154 làm giả, nhái thương hiệu có uy tín đăng ký sở hữu trí tuệ nhằm bảo vệ thị trường, hạn chế cạnh tranh không lành mạnh gây thiệt hại cho doanh nghiệp - Cần có quan điểm quán nội dung cần thiết phải thực kế tốn quản trị nói chung, kế tốn quản trị chi phí nói riêng doanh nghiệp - Chỉ đạo Hiệp hội doanh nghiệp, trung tâm xúc tiến hỗ trợ doanh nghiệp mở lớp có hỗ trợ học phí miễn phí nhằm nâng cao trình độ, kiến thức kế toán quản trị cho lãnh đạo doanh nghiệp - Tạo điều kiện kết nối, trao đổi, chia sẻ kiến thức quản trị doanh nghiệp lãnh đạo doanh nghiệp tỉnh nước với lãnh đạo doanh nghiệp có tảng quản trị tốt giới để trao đổi kinh nghiệm, hướng tới việc học hỏi, hợp tác thành công - Các trường đại học, cao đẳng trường Đại học Thái Bình cần tiếp tục hồn thiện, phát triển nội dung, chương trình mơn học kế tốn quản trị Giúp doanh nghiệp hiểu biết thêm kế toán quản trị để chủ động vận dụng doanh nghiệp 3.5.2 Về phía doanh nghiệp sản xuất gốm sứ xây dựng địa bàn tỉnh Thái Bình Xuất phát tôn trọng thực tế khách quan, để nâng cao tính hiệu việc ứng dụng KTQTCP, doanh nghiệp cần: - Đánh giá lại thực trạng KTQTCP để phục vụ chức quản trị doanh nghiệp Từ bố trí nguồn lực để sớm cải thiện tính hiệu KTQTCP việc sử dụng thông tin KTQTCP cho chức lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, kiểm soát, đánh giá chi phí định - Chủ động mời chuyên gia để tư vấn hoạt động quản trị chung tồn doanh nghiệp, có KTQTCP Phối hợp với sở đào tạo tổ chức lớp tập huấn để định hình nội dung thích hợp cho việc triển khai KTQTCP phạm vi phận toàn doanh nghiệp - Quan tâm đến việc bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho phận kế tốn để thực thi KTQTCP thực tế - Xây dựng lộ trình hợp lý để thực giải pháp đề xuất, cụ thể: Bảng 3.9: Lộ trình thực giải pháp đề xuất Hệ thống giải pháp đề xuất Nhận diện phân loại chi phí KTQTCP với chức lập kế hoạch 155 Ngắn hạn x Dài hạn Thích hợp với Mọi DN - Điều chỉnh việc xây dựng định mức CPNCTT, định mức chi phí SXC - Điều chỉnh quy trình, cách thức xây dựng hệ thống dự tốn chi phí hoạt động x Mọi DN x Mọi DN - Hướng dẫn lập kế hoạch chi phí chiến lược theo phương x pháp chi phí mục tiêu DN lớn KTQTCP với chức tổ chức thực - Điều chỉnh lại mơ hình kế tốn chi phí theo mơ hình kế tốn chi phí ước tính - Điều chỉnh lại phương pháp kế toán liên quan đến chứng từ, tài khoản, sổ kế toán, báo cáo kế toán x Mọi DN x Phù hợp với DN lớn x Mọi DN KTQTCP với chức kiểm soát, đánh giá - Điều chỉnh nội dung kiểm soát trước phát sinh chi phí hoạt động - Điều chỉnh nội dung kiểm soát chi phí theo mơ hình JIT - Điều chỉnh nội dung đánh giá chênh lệch chi phí hoạt động tỉ trọng chi phí - Định hình đánh giá trung tâm chi phí x x x x - Xác định đánh giá chi phí chiến lược theo phương pháp điểm chuẩn (Benchmarking) DN lớn Mọi DN x DN lớn x DN lớn Sử dụng thông tin KTQTCP với việc định - Xác định sản lượng, doanh thu hòa vốn x Mọi DN - Xác định cấu chi phí x Mọi DN - Các định giá bán x Mọi DN - Quyết định chấp nhận từ chối đơn đặt hàng đặc biệt x Mọi DN x Mọi DN - Phân tích thơng tin liên quan đến định sản xuất kinh doanh dòng sản phẩm (Nguồn: Tác giả đề xuất) 156 KẾT LUẬN CHƯƠNG Như từ phát thực trạng KTQTCP, giải pháp kiến nghị tác giả đề xuất Với bốn nguyên tắc bốn yêu cầu, giải pháp tập trung vào nội dung bao gồm: (1) Hoàn thiện việc nhận diện, phân loại chi phí doanh nghiệp, đặc biệt nhấn mạnh việc phân loại chi phí chung chi phí SXC, chi phí bán hàng, chi phí QLDN thành chi phí biến đổi, chi phí cố định làm tiền đề cho việc sử dụng kỹ thuật KTQTCP, đặc biệt ứng dụng phân tích chi phí, khối lượng, lợi nhuận để phục vụ việc định (2) Hoàn thiện KTQTCP với chức lập kế hoạch tập trung vào giải pháp liên quan đến việc bổ sung xây dựng định mức chi phí, dự tốn chi phí hoạt động lập kế hoạch chi phí chiến lược theo phương pháp chi phí mục tiêu (3) Hồn thiện KTQTCP với chức tổ chức thực hiện, bao gồm giải pháp liên quan đến việc chuyển đổi sang mơ hình chi phí ước tính, thay đổi cách thức phân bổ, điều chỉnh chi phí SXC cuối kỳ Điều chỉnh phương pháp kế tốn chi phí với việc thay đổi đối tượng tập hợp chi phí, đề xuất phân bổ chi phí chung theo tiêu thức dựa quy mô doanh nghiệp, đề xuất điều chỉnh quy trình tập hợp chi phí, bổ sung thêm hệ thống chứng từ, sổ sách có liên quan đến nội dung định mức chi phí, chi tiết hóa thơng tin tài khoản tập hợp chi phí theo công đoạn sản xuất bổ sung mẫu sổ sách báo cáo chi phí có liên quan (4) Hồn thiện KTQTCP với chức kiểm sốt, đánh giá chi phí, tập trung vào giải pháp liên quan đến việc sử dụng thêm báo cáo để kiểm sốt chi phí hoạt động trước phát sinh hàng ngày, sử dụng phương pháp so sánh, thay liên hoàn việc đánh giá chênh lệch chi phí Kết hợp đánh giá tỉ suất chi phí , định hình, đánh giá hiệu trung tâm chi phí Xác định đánh giá chi phí chiến lược theo phương pháp điểm chuẩn (5) Hoàn thiện việc sử dụng thông tin KTQTCP hỗ trợ nhà quản trị định Trong trọng kỹ thuật sử dụng phân tích chi phí khối lượng lợi nhuận, phân tích điểm hòa vốn, sử dụng thơng tin thích hợp vào việc hỗ trợ nhóm định mà nhà quản trị đặc biệt quan tâm là: Hỗ trợ xác định điểm hòa vốn sản phẩm; kết cấu chi phí tại; định giá bán; định việc chấp nhận từ chối đơn đặt hàng đặc biệt; định từ bỏ hay tiếp tục sản xuất sản phẩm 157 Mặt khác để tăng cường việc ứng dụng KTQTCP, giải pháp nhóm nhân tố người, nhóm nhân tố tổ chức nhóm nhân tố bên ngồi đề xuất Tác giả cho để thực hệ thống giải pháp vai trò hỗ trợ quan quản lý nhà nước cần thiết Tuy vậy, vấn đề then chốt phải nỗ lực, tâm cao nhà quản trị, đặc biệt phận kế tốn chìa khóa quan trọng để nâng cao khả ứng dụng tính hiệu kế tốn quản trị chi phí phạm vi doanh nghiệp 158 KẾT LUẬN Luận án “Kế tốn quản trị chi phí doanh nghiệp sản xuất gốm sứ xây dựng địa bàn tỉnh Thái Bình” với kết cấu chương việc tổng kết sở lý luận đến việc mơ tả, phân tích thực trạng kết thúc việc đề xuất hệ thống giải pháp, kiến nghị liên quan đến kỹ thuật việc ứng dụng KTQTCP doanh nghiệp sản xuất gốm sứ xây dựng địa bàn tỉnh Thái Bình Đánh giá cách khách quan, luận án đạt kết cụ thể sau: (1) Đã tổng kết sở lý luận chung nội dung, kỹ thuật, phương pháp KTQTCP với chức quản trị doanh nghiệp Nhận diện nhân tố lý thuyết ảnh hưởng đến việc ứng dụng KTQTCP doanh nghiệp Các nội dung nghiên cứu mối quan hệ tương quan với KTQTCP nhiều nước giới, từ rút học kinh nghiệm cần thiết để áp dụng cho doanh nghiệp sản xuất Việt Nam (2) Luận án đánh giá thực trạng KTQTCP doanh nghiệp sản xuất gốm sứ xây dựng địa bàn tỉnh Thái Bình Kết cho thấy kỹ thuật, phương pháp có liên quan chủ yếu phục vụ cơng tác kế tốn tài Tuy nhiên việc phân loại chi phí sản xuất kinh doanh, lập dự tốn chi phí, phương pháp tập hợp, phân bổ, hạch tốn, kiểm tra, đánh giá chi phí sử dụng thơng tin chi phí phục vụ cho việc định liên quan đến chức quản trị doanh nghiệp có hạn chế định Việc ứng dụng KTQTCP doanh nghiệp mức độ khác chịu ảnh hưởng không giống liên quan đến nhân tố nhóm (3) Để nâng cao tính hiệu KTQTCP phục vụ chức quản trị việc ứng dụng KTQTCP doanh nghiệp sản xuất gốm sứ xây dựng địa bàn tỉnh Thái Bình, luận án tập trung vào nhóm giải pháp liên quan đến chức quản trị doanh nghiệp là: Các giải pháp nhận diện, phân loại chi phí doanh nghiệp; giải pháp hồn thiện KTQTCP với chức lập kế hoạch liên quan đến việc bổ sung xây dựng định mức chi phí, dự tốn chi phí hoạt động kế hoạch chi phí chiến lược Các giải pháp hồn thiện KTQTCP với chức tổ chức thực liên quan đến việc thay đổi mơ hình, phương pháp kế tốn chi phí, thay đổi đối tượng, quy trình tập hợp chi phí, phân bổ chi phí chung theo tiêu thức cụ thể phù hợp với quy mô doanh nghiệp, bổ sung thêm hệ thống chứng từ, sổ sách, báo cáo có liên quan đến nội dung định mức chi phí, chi tiết hóa thơng tin tài khoản tập hợp chi phí theo quy trình Các giải pháp hồn thiện với chức kiểm sốt, đánh giá chi phí bổ sung mẫu báo cáo 159 để kiểm sốt chi phí hoạt động trước phát sinh hàng ngày, kiểm sốt chi phí theo mơ hình JIT, đánh giá chênh lệch chi phí, tỉ suất chi phí thơng qua việc sử dụng phương pháp so sánh, thay liên hồn, định hình, đánh giá trung tâm chi phí, xác định đánh giá chi phí chiến lược theo phương pháp điểm chuẩn giải pháp liên quan đến sử dụng phương pháp phân tích KTQTCP phục vụ việc định Trong cơng cụ phân tích chi phí khối lượng lợi nhuận sử dụng để hỗ trợ nhóm định: Hỗ trợ xác định sản lượng, doanh thu hòa vốn, kết cấu chi phí doanh nghiệp; định giá bán; định việc chấp nhận từ chối đơn đặt hàng đặc biệt; định từ bỏ hay tiếp tục sản xuất sản phẩm Các giải pháp liên quan đến nhóm nhân tố người, nhóm nhân tố tổ chức nhóm nhân tố bên ngồi Bên cạnh kết đạt được, hạn chế định thời gian, kinh phí dành cho nghiên cứu, cách thức thu thập, xử lý số liệu sơ cấp….nên luận án tồn như: Mẫu nghiên cứu hẹp số lượng doanh nghiệp sản xuất gốm sứ xây dựng địa bàn tỉnh không nhiều Một số giải pháp đề xuất mang tính giả định, chưa thể cụ thể hóa sâu đánh giá hiệu kinh tế giải pháp đề xuất Việc xác định thực trạng nhân tố ảnh hưởng đến ứng dụng KTQTCP dừng lại kết thống mô tả Luận án chưa sử dụng kỹ thuật phương pháp nghiên cứu định lượng để phân tích nhân tố khám phá, xác định hàm hồi quy tương quan nhân tố ảnh hưởng đến ứng dụng KTQTCP doanh nghiệp nên chưa đáp ứng kỳ vọng Những vấn đề tác giả tiếp tục hoàn thiện đề tài nghiên cứu khoa học thời gian tới Nhân tác giả xin trân trọng gửi lời biết ơn trân trọng đến PGS TS Phạm Thị Thu Thủy, PGS TS Vũ Mạnh Chiến, Bộ mơn Kế tốn tài – Khoa Kế tốn Kiểm toán trường Đại học Thương mại, số chuyên gia tư vấn kế tốn, tài doanh nghiệp Hội Kế toán Kiểm toán Việt Nam, VCCI, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thái Bình, lãnh đạo, phận kế toán doanh nghiệp nghiên cứu, Ban giám hiệu, bạn đồng nghiệp trường Đại học Thái Bình gia đình thân u ln tin tưởng, động viên, hỗ trợ để giúp tác giả hoàn thành nội dung luận án nghiên cứu Tác giả xin trân trọng tiếp thu ý kiến đóng góp quý báu nhà khoa học, nhà quản trị phận kế toán doanh nghiệp để nội dung luận án hoàn thiện Tác giả xin trân trọng biết ơn! 160 DANH MỤC CƠNG TRÌNH CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ Đặng Nguyên Mạnh (2013), Thơng tin kế tốn quản trị chi phí - khảo sát doanh nghiệp tỉnh Thái Bình, Tạp chí nghiên cứu tài kế tốn, số 09(122) 2013: 66-69 Đặng Nguyên Mạnh (2013), Bàn hệ thống thông tin kế tốn quản trị chi phí doanh nghiệp, Tạp chí Nghiên cứu tài kế tốn, số 11(124) 2013: 50-53 Đặng Nguyên Mạnh (2014), Phương pháp "kiểm sốt chi phí mục tiêu" nước hàm ý cho Việt Nam, Tạp chí Nghiên cứu tài kế toán, số 11 (136) 2014: 55-57 Đặng Nguyên Mạnh (2016), Bước tiến tạo minh bạch, rõ ràng thực đăng ký thuế, Tạp chí Tài chính, kỳ tháng 9/2016: 40-41 Đặng Nguyên Mạnh (2017), Vận dụng kế tốn quản trị chi phí doanh nghiệp sản xuất tỉnh Thái Bình, Tạp chí Tài chính, kỳ tháng 9/2017: 87-88 Đặng Nguyên Mạnh (2017), Recommendations for disaster risk finance and insurance to APEC member economies, Review of Finance Vol 1, number (12/2017) Lê Xuân Trường, Đặng Nguyên Mạnh (2018), Hội nhập hợp tác quốc tế thuế bối cảnh cách mạng cơng nghiệp 4.0, Nhà xuất Tài chính, Hà Nội 161 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Bộ Xây dựng (2014), Quyết định số 1586/QĐ-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2014 Bộ trưởng Bộ Xây dựng phê duyệt quy hoạch phát triển vật liệu gốm, sứ xây dựng đá ốp lát Việt Nam đến năm 2020, Quyết định Phạm Văn Dược, Nguyễn Thị Thu Hiền (2010) Kế toán quản trị, NXB Đại học cơng nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, Tp Hồ Chí Minh Nguyễn Phú Giang (2005a) Kế tốn quản trị phân tích kinh doanh, NXB Tài chính, Hà Nội Nguyễn Phú Giang (2013b) Xây dựng mơ hình kế tốn quản trị chi phí doanh nghiệp sản xuất thép địa bàn tỉnh Thái Nguyên, đề tài NCKH cấp Bộ Đào Thúy Hà (2015) Hoàn thiện kế tốn quản trị chi phí doanh nghiệp sản xuất thép Việt Nam, Luận án tiến sĩ kinh tế, trường Đại học Kinh tế quốc dân Đoàn Thị Thu Hà Nguyễn Thị Ngọc Huyền (2012) Giáo trình quản trị học, NXB Tài Chính, Hà Nội Nguyễn Hải Hà (2016) Hoàn thiện tổ chức kế tốn quản trị chi phí doanh nghiệp may Việt Nam, Luận án tiến sĩ kinh tế, Học viện tài Phạm Hồng Hải (2013), Nghiên cứu quản trị chi phí kinh doanh theo q trình hoạt động (ABC/M) doanh nghiệp chế biến gỗ Việt Nam, Luận án tiến sĩ kinh tế, trường Đại học Kinh tế quốc dân Lê Thị Minh Huệ (2016) Hồn thiện kế tốn quản trị chi phí doanh nghiệp mía đường địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Luận án tiến sĩ kinh tế, Học viện Tài 10 Trần Ngọc Hùng (2016) Các nhân tố tác động đến việc vận dụng kế toán quản trị doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam, Luận án tiến sĩ kinh tế, Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh 11 Nguyễn Thanh Huyền (2015), Vận dụng hệ thống phương pháp kế toán quản trị chi phí vào chu kỳ sống doanh nghiệp sản xuất gạch ốp lát Việt Nam, Luận án tiến sĩ kinh tế, trường Đại học Kinh tế quốc dân 162 12 Nguyễn Thành Hưng (2017) Tổ chức hệ thống thông tin kế tốn quản trị chi phí doanh nghiệp viễn thông Việt Nam, Luận án tiến sĩ kinh tế, trường Đại học Thương mại 13 Lê Thị Hương (2017) Kế tốn quản trị chi phí cơng ty cổ phần xây lắp địa bàn Hà Nội, Luận án tiến sĩ kinh tế, Học viện tài 14 Trần Thị Thu Hường (2014) Xây dựng mơ hình kế tốn quản trị chi phí doanh nghiệp sản xuất xi măng Việt Nam, Luận án tiến sĩ kinh tế, trường Đại học Kinh tế quốc dân 15 Đặng Thị Hòa (2008) Giáo trình kế tốn quản trị, NXB Tài chính, Hà Nội 16 Nguyễn Hoản (2012) Tổ chức kế tốn quản trị chi phí doanh nghiệp sản xuất bánh kẹo Việt Nam, Luận án tiến sĩ kinh tế, trường Đại học Kinh tế quốc dân 17 Nguyễn Thị Ngọc Lan (2012), Tổ chức kế tốn quản trị chi phí vận tải hàng hóa công ty vận tải đường Việt Nam, Luận án tiến sĩ kinh tế, trường Đại học Kinh tế quốc dân 18 Đặng Nguyên Mạnh (2013) Thông tin kế tốn quản trị chi phí - khảo sát doanh nghiệp tỉnh Thái bình Tạp chí nghiên cứu tài kế tốn 09 (122) 19 Nguyễn Bá Minh (2010) Làm rõ số nội dung kế tốn quản trị Tạp chí nghiên cứu tài kế toán 2(79): 36 – 40 20 Trần Xuân Nam (2010) Kế tốn tài chính, NXB Thống kê, Hà Nội 21 Trần Thế Nữ (2011) Xây dựng mơ hình kế tốn quản trị chi phí doanh nghiệp thương mại quy mô vừa nhỏ Việt Nam, Luận án tiến sĩ kinh tế, trường Đại học Kinh tế quốc dân 22 Nguyễn Phương Ngọc (2016) Hồn thiện kế tốn quản trị chi phí cơng ty sản xuất kinh doanh nước thuộc khu vực Miền Bắc, Luận án tiến sĩ kinh tế, Học viện Tài 23 Nguyễn La Soa (2016) Hồn thiện kế tốn quản trị chi phí cho Tổng cơng ty xây dựng cơng trình giao thông 8, Luận án tiến sĩ kinh tế, Học viện Tài 24 Nguyễn Thị Minh Phương (2013) Xây dựng mơ hình kế tốn trách nhiệm doanh nghiệp sản xuất sữa Việt Nam, Luận án tiến sĩ kinh tế, trường Đại học Kinh tế quốc dân 163 25 Nguyễn Ngọc Quang (2014) Giáo trình kế tốn quản trị, NXB Giáo dục Việt Nam, Hà Nội 26 Đoàn Ngọc Quế, Đào Tất Thắng, Lê Đình Trực (2013) Kế tốn quản trị, NXB Kinh tế, TP Hồ Chí Minh 27 Quốc Hội (2015) Luật kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2015 28 Đoàn Xuân Tiên (2007) Giáo trình Kế tốn quản trị, NXB Tài chính, Hà Nội 29 Trương Bá Thanh (2010) Giáo trình kế tốn quản trị, NXB Giáo dục, Hà Nội 30 Doãn Thành (2018) “Ngành gốm sứ xây dựng nhỏ lẻ, phân tán” (online) (http://kinhtedothi.vn/nganh-gom-su-xay-dung-van-nho-le-phan-tan-328165.html) (ngày truy xuất 24/10/2018) 31 Nguyễn Minh Thành (2017) Hồn thiện kế tốn quản trị đơn vị thuộc tổng cơng ty điện lực dầu khí Việt Nam, Luận án tiến sĩ kinh tế, Học viện Tài 32 Nguyễn Quốc Thắng (2011) Tổ chức kế tốn quản trị chi phí, giá thành doanh nghiệp thuộc ngành giống trồng Việt Nam, Luận án tiễn sĩ kinh tế, trường Đại học Kinh tế quốc dân 33 Thủ tướng phủ (2014), Quyết định số 1469/QĐ-TTg ngày 22 tháng năm 2014 Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2020 định hướng đến năm 2030, Quyết định 34 Phạm Thị Thủy (2007) Xây dựng mơ hình kế tốn quản trị chi phí doanh nghiệp sản xuất dược phẩm Việt Nam, Luận án tiến sĩ kinh tế, trường Đại học Kinh tế quốc dân 35 Shlomo Maital (2014) Kinh tế học dành cho doanh nhân 10 công cụ quản lý thiết yếu, NXB Lao động – Xã hội, Hà Nội 36 Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình (2008) Quyết định số 715/QĐ-UB ngày 01 tháng năm 2008 Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình việc phê duyệt quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Thái Bình đến năm 2020, Quyết định 37 Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình (2017) Báo cáo số 02/BC-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2018 tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 nhiệm vụ trọng tâm năm 2018, Báo cáo Hội nghị Tiếng Anh 38 Abdel-Kader M (2006) Management accounting practices in the British food and drinks 164 industry British Food Journal, 108: 336-357 39 Andersson, PM (2013) BUSN68 individual meeting with Chao Su May 30th Lund University, Sweden 40 Askarany D & Yazdifar H, 2012 A comparative study of the adoption and implementation of target costing in the UK, Australia and New Zealand, International journal of production economics, 135: 382 - 392 41 Birnberg, J., Luft, J & Shields, M (2006) Psychology theory in management accounting research In: C.Chapman, A Hopwood & M Shields (Eds), Handbook of Management Accounting Research (Vol 1) Oxford: Elsevier 42 Brierley, J A., Christopher, J., & Drury, C (2001b) Research into product costing practice: a European perspective The European Accounting Review, 10(2), 215-256 43 Christopher S.Chapman., et al (2007), Handbook of Management Accounting Research, Volume 1, Productivity Press, Netherlands 44 Cooper, R & Kaplan, R S (1992) Activity based cost systems: measuring the cost of resource usage Accounting Horizons, 6, 1–13 45 Cooper, R., Slagmulder, R., 1997 Target Costing and Value Engineering Productivity Press, Portland 46 Czarniawska, B (1997) Narrating the organization: dramas of institutional identity Chicago: University of Chicago Press 47 Czarniawska-Joerges, B & Jacobsson, B (1989) Budget in a cold climate Accounting, Organizations and Society, 14, 29–39 48 DeLoach, J W (2000) Enterprise wide risk management London: Pearson Education Ltd 49 Demski, J & Feltham, G (1976) Cost determination: a conceptual approach Ames, IA: Iowa State University Press 50 Demski, J & Feltham, G (1978) Economic incentives in budgetary control systems The Accounting Review, 53, 336–359 51 English, LP (1999), Improving Data Warehouse and Business Information Quality: Methods for Reducing Costs and Increasing Profits, John Wiley & Sons, New York, NY 165 52 Firth, C (1996), Data quality in practice: experience from the front-line, paper presented at the Conference of Information Quality, 25-26 October 53 Fullerton, R R., & Mcwatters, C S (2004) An empirical examination of cost accounting practices used in advanced manufacturing environment Advances in Management Accounting,12, 85-113 54 Friedl, G.; Küpper, HU.; Pedell, B & Hammer, C (2009) How German companies run their cost accounting systems? Management Accounting Quarterly: 10(2), pp.38-52 55 Fung (2012), Discussion of Management accounting information systems in a developing country, Asia-Pacific Journal of Accounting & Economics, Vol 19, No 1, April 2012, 115–118 56 Garrison, Noreen and Brewer (2012), Managerial Accounting Garrison 14E, Springer 57 Guaqiang Ren (2012), Benchmarking the life cycle cost management of Building Project, Atlantis Press 58 Horngren, Datar and Rajan (2012), Cost accounting a managerial emphasis 14E, Amazon 59 Horngren, CT (1989) Cost and management accounting: yesterday and today Journal of Management Accounting Research: fall(1), p21 60 Hume-Schwarz, J A (2007) COST accounting: A historical perspective Proceedings of the Academy of Accounting and Financial Studies,12(2), 53-59 61 Hutchinson, R & Liao K (2009) Zen accounting: how Japanese management accounting practice supports lean management Management Accounting Quarterly: 11(1), pp.27-35 62 Lucas Malcolm (2013) Management Accounting Practices of (UK) Small – Medium Sized Enterprises Improving SME performance through Management Accounting Education CIMA 9:4 63 Joshi, S., Krishnan, R & Lave, L (2001) Estimating the hidden costs of environmental regulation The Accounting Review, 76(2), 171–198 64 Kaplan, R S (1984) The evolution of management accounting The Accounting Review, 59(3), 390–418 65 Kaplan, R S (1986) Must CIM be justified by faith alone? Harvard Business Review, 64(2), 87–95 166 66 Kaplan, R S & Johnson, H T (1987) Relevance lost Boston, MA: Harvard Business School Press 67 Kato, Y., 1993a Target costing support systems: lessons from leading Japanese companies Management Accounting Research (4), 33–47 68 Kohler, EL (1970) A dictionary for accountants (4th ed) Englewood Cliffs: PrenticeHall 69 Krumwiede, KR (2005) Rewards and realities of German cost accounting Strategic Finance: April 70 Mark Covaleski & et all (2007) Budgeting Research: Three Theoretical Perspectives and Criteria for Selective Integration Handbook of Management Accounting Research Volume 2, 578-621 71 McConville, DJ (1993) Start with ABC Industry Week: 242 (17), pp 33-35 72 Miculescu.Corina (2012), Quality of Accounting information to optimize the decisional process The Journal of the Faculty of Economics 2: 694 – 699 73 Monden, Y., Hamada, K., 1991 Target costing and kaizen costing in Japanese automobile companies Journal of Management Accounting Research Fall, 16–34 74 Rider, F (1936), Library cost accounting The Library Quarterly: 6(4), pp 331-81 75 Shannon W Anderson (2007), Managing Costs and Cost Structure throughout the Value Chain Handbook of Management Accounting Research Volume 2, 481-506 76 Sharman, PA (2003), Bring on German cost accounting Strategic Finance: December, pp.30-38 77 Seungjun, Roh et al (2018), Development of a Streamlined Environmental Life cycle Costing model for Buildings in South Korea, Hanyang University 78 Sieglinde, K.F (1995), Life – Cycle costing manual for the Federal Energy Management Program, US Department of commerce 79 Su, Chao (2013), A study of cost accounting Practices – Through Germany, Japan and the USA , the thesis of Economic, Lund Universtity 80 Talha, M (2010) A new look at management accounting The Journal of Applied Business Research, 26(4-2010), 83-96 81 Tuan Zainun, Tuan Mat, 2010 Management accounting and organizational change: impact of alignment of management accounting system, structure and strategy on performance PhD thesis Edith Cowan University, Perth Western Australia 167 82 Tomkins, C & Carr, C (1996) Reflections on the papers in this issue and a commentary on the state of strategic management accounting Management Accounting Research, 7(2), 271–280 83 Tupmongkol, T (2008) An empirical study of the factors of the activity-based costing (ABC) implementation in Thailand: four case studies in Thai state enterprises Unpublished thesis Northumbria University Retrieved from(2013-0711) 84 Wang, R.Y (1998), A product perspective on total data quality management, Communications of the ACM, Vol 41 No 2, pp 58-65 85 Weber, J & Weißenberger, Deckungsbeitragsrechnung: a BE critical (1997) Relative evaluation of Einzelkosten-und Riebel's approach Management Accounting Research: 8(3), pp 277–298 86 Xu et al (2003), Key issues of accounting information quality management- Australian case studies, Industrial Management & Data Systems, Vol 103 Iss pp 461 – 470 87 Yoshikawa, T (2001) Cost accounting standard and cost accounting systems in Japan Lessons from the past - recovering lost traditions Accounting, Business & Financial History: 11(3), pp 269-281 168 ... KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT GỐM SỨ XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH 63 2.1 Khái quát chung ngành gốm sứ doanh nghiệp sản xuất gốm sứ xây dựng địa bàn tỉnh Thái Bình. .. kế toán quản trị chi phí doanh nghiệp sản xuất Chương 2: Thực trạng kế tốn quản trị chi phí doanh nghiệp sản xuất gốm sứ xây dựng địa bàn tỉnh Thái Bình Chương 3: Giải pháp hồn thiện kế tốn quản. .. chi phí doanh nghiệp 71 2.2 Thực trạng kế tốn quản trị chi phí với chức quản trị doanh nghiệp sản xuất gốm sứ xây dựng địa bàn tỉnh Thái Bình 74 2.2.1 Thực trạng kế tốn quản trị chi phí
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán quản trị chi phí tại các doanh nghiệp sản xuất gốm, sứ xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Bình (Luận án tiến sĩ), Kế toán quản trị chi phí tại các doanh nghiệp sản xuất gốm, sứ xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Bình (Luận án tiến sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay