ĐÁP án môn LICH SU HOC THUYET KINH TE e LEARNING

20 36 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 08:56

Mô tả câu hỏi Việc nghiên cứu môn Lịch sử học thuyết kinh tế có ý nghĩa: Chọn câu trả lời: a Hiểu nắm vững chủ trương, đường lối Đảng ta b Mở rộng nâng cao hiểu biết kinh tế thị trường c Hiểu sâu sắc Kinh tế trị kinh tế học d Tất phương án Đáp án là: Tất phương án Mô tả câu hỏi Đối tượng môn Lịch sử học thuyết kinh tế là? Chọn câu trả lời: a Ý kiến khác b Các hệ thống quan điểm kinh tế đại biểu tiêu biểu giai cấp lịch sử c Hệ thống quan điểm kinh tế giai cấp lịch sử Đáp án là: Hệ thống quan điểm kinh tế giai cấp lịch sử d Các quan điểm kinh tế Mô tả câu hỏi Những vấn đề cốt lõi hệ thống tư tưởng, lý luận, lý luận học thuyết kinh tế là? Chọn câu trả lời: a Quan niệm hành xử người sản xuất tiêu dùng giá trị b Bàn giá trị c Khủng hoảng kinh tế, tăng trưởng phát triển d Vai trò Nhà nước với kinh tế e Tất phương án Đáp án là: Tất phương án Mô tả câu hỏi “Dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh” nghĩa là? Chọn câu trả lời: a Đất nước quan trọng b Vua hết, quan trọng c Tất phương án d Dân hết, quan trọng Đáp án là: Dân hết, quan trọng Mô tả câu hỏi Chế độ “tỉnh điền” thời Trung Hoa cổ đại là? Chọn câu trả lời: a Chỉ có đất tư b Đất đai vừa có đất cơng, vừa có đất tư Đáp án là: Đất đai vừa có đất cơng, vừa có đất tư c Đất đai quan lại d Toàn đất đai chung Mô tả câu hỏi So với môn Lịch sử kinh tế trị, phạm vi nghiên cứu mơn Lịch sử học thuyết kinh tế? Chọn câu trả lời: a Rộng Đáp án là: Rộng b Hẹp c Như Mô tả câu hỏi Ai người nguồn gốc địa tô chênh lệch giá nông sản tồn thị trường chi phí sản xuất điều kiện xấu định với giá nông sản sản xuất điều kiện tốt trung bình? Chọn câu trả lời: a A.Smith (S) b F.Quesnay c Cả người(S) d D Ricardo (Đ) Mô tả câu hỏi Trong “Biểu kinh tế” F.Quesnay, hoạt động sản xuất là? Chọn câu trả lời: a Hoạt động thương nghiệp b Hoạt động công nhân nông nghiệp c Hoạt động nông nghiệp d Hoạt động công nghiệp e Hoạt động thương nghiệp, hoạt động công nhân nông nghiệp Đáp án là: Hoạt động thương nghiệp, hoạt động công nhân nông nghiệp Mô tả câu hỏi Theo A.Smith, sức mạnh quy luật kinh tế là? Chọn câu trả lời: a Sự sáng tạo người b Quy luật quan hệ sản xuất c Quy luật thị trường (S) d Vô địch (Đ) Mô tả câu hỏi 10 Tác giả “Những nguyên lý kinh tế trị học thuế khóa” viết năm 1817 là? Chọn câu trả lời: a W.Petty b J.B.Say c D.Ricardo Đáp án là: D.Ricardo d A.Smith Mô tả câu hỏi 11 Đóng góp quan trọng trường phái trọng nơng là? Chọn câu trả lời: a Phát hiên quy luật vận động sản xuất nông nghiệp.(S) b Tất phát nêu (S) c Phát giá trị thặng dư d Phát sản phẩm túy (Đ) Mô tả câu hỏi 12 Khi nghiên cứu giá trị hàng hóa, D.Ricardo phân biệt được: Chọn câu trả lời: a Lao động cá biệt lao động xã hội b Lao động cụ thể lao động trừu tượng.(Đ) c Lao động sản xuất lao động không sinh lời.(S) d Lao động giản đơn lao động phức tạp Mô tả câu hỏi 13 Học thuyết giá trị - lao động nhà kinh tế học tư sản cổ điển hồn tồn khơng phân tích: Chọn câu trả lời: a Chất giá trị b Lượng giá trị c Lượng giá trị, nguồn gốc giá trị d Nguồn gốc giá trị(S) e Hình thái giá trị (Đ) Mơ tả câu hỏi 14 Theo K.Marx, đối tượng kinh tế trị là? Chọn câu trả lời: a Các phương thức làm tăng cải,(S) b Tìm cách phân phối hợp lý cải tạo ra, c Tìm cách để làm tăng lợi nhuận, d Quan hệ sản xuất,(Đ) Mô tả câu hỏi 15 Theo Saint Simon, xã hội tư sản là? Chọn câu trả lời: a Sự thống trị cá nhân, ích kỷ (Đ) b Một mơ hình xã hội tương lai c Xã hội đầy rẫy đặc quyền, đặc lợi với nhiều nghịch cảnh; Sự thống trị cá nhân, ích kỷ d Xã hội có nhiều kẻ ăn bám, ăn bám gia đình, ăn bám xã hội e Xã hội đầy rẫy đặc quyền, đặc lợi với nhiều nghịch cảnh Mô tả câu hỏi 16 Theo K.Marx tiền tệ khơng có chức sau đây: Chọn câu trả lời: a Phương tiện lưu thông b Phương tiện toán c Thước đo giá trị hàng hóa d Phương tiện cất trữ e Tạo cải vật chất (Đ) Mô tả câu hỏi 17 Theo lý thuyết chế thị trường tự điều tiết K.Marx, yếu tố định tín hiệu thị trường là? Chọn câu trả lời: a Quan hệ cung – cầu b Quy luật giá trị (Đ) c Ích lợi hàng hóa d Lòng ham muốn người tiêu dung Mô tả câu hỏi 18 Đặc trưng xã hội tương lai nhà chủ nghĩa xã hội không tưởng là? Chọn câu trả lời: a Xã hội tương lai xã hội người bình đẳng b Tất phương án (Đ) c Nền sản xuất tổ chức cách tự giác, tình trạng cạnh tranh vơ phủ bị loại trừ d Nền sản xuất lớn đảm bảo thoả mãn đầy đủ nhu cầu thành viên xã hội Mô tả câu hỏi 19 K.Marx cho rằng, hàng hóa có giá trị sử dụng do: Chọn câu trả lời: a Lao động cụ thể người sản xuất hàng hóa(Đ) b Tất phương án c Tính chất tự nhiên vật d Lao động người tác động vào vật Mô tả câu hỏi 20 Theo A.Smith, kinh tế phù hợp với trật tự tự nhiên là? Chọn câu trả lời: a Kết hợp độc quyền cạnh tranh b Ý kiến khác c Độc quyền d Tự kinh tế Đáp án là: Tự kinh tếVì :Tham khảo : Mơ tả câu hỏi 21 F Quesnay cho rằng, nông dân giai cấp: Chọn câu trả lời: a Ý kiến khác b Giai cấp không sản xuất c Giai cấp sở hữu d Giai cấp sản xuất Đáp án là: Giai cấp sản xuất Mô tả câu hỏi 22 Phương pháp đặc trưng mà nhà kinh tế trị học cổ điển sử dụng để tìm chất tượng kinh tế là? Chọn câu trả lời: a Phân tích b Khái qt hóa c Trừu tượng hóa Đáp án là: Trừu tượng hóa d Duy vật Mô tả câu hỏi 23 Những phương pháp nghiên cứu sau trường phái kinh tế trị học cổ điển Anh: Chọn câu trả lời: a Tâm lý chủ quan b Trừu tượng hóa c Phân tích mặt lượng (Đ) d Duy vật (Sai) Mô tả câu hỏi 24 Ai người chia tư thành tư cố định tư lưu động Chọn câu trả lời: a W.Petty (1623 – 1687) b A Turrgot (1727 – 1771)(Đ) c A.Smith (1723 – 1790) (Sai) d D.Ricardo (1772 – 1823) Mô tả câu hỏi 25 Ai người đưa thước đo giá trị hàng hoá “thời gian lao động xã hội cần thiết” ? Chọn câu trả lời: a S Sismondi(Đ) b F.Quesnay c D Ricardo d A.Smith (Sai) Mô tả câu hỏi 26 A.Smith cho tiền công là? Chọn câu trả lời: a Hình thức biểu tiền giá trị sức lao động b Giá trị lao động c Giá lao động, khoản tư liệu sinh hoạt cần thiết tối thiểu cho công nhân d Giá lao động (Đ) e Khoản tư liệu sinh hoạt cần thiêt tối thiểu cho công nhân (S) Mơ tả câu hỏi 27 Giá ích lợi định quan điểm : Chọn câu trả lời: a Cả người mua bán b Người mua Đáp án là: Người mua c Người bán Mô tả câu hỏi 28 D.Ricardo cho giá trị hàng hóa là? Chọn câu trả lời: a Do nguồn thu nhập định b Do tính hữu ích hàng hóa định c Do quan hệ cung – cầu tâm trạng người mua định d Do số lượng lao động tương đối, cần thiết để sản xuất hàng hóa định Đáp án là: Do số lượng lao động tương đối, cần thiết để sản xuất hàng hóa định Mô tả câu hỏi 29 Trường phái trọng nông kỷ XVIII Pháp đời bối cảnh: Chọn câu trả lời: a Bắt đầu cơng nghiệp hóa b Chủ nghĩa trọng thương bị sức thuyết phục, nông nghiệp nước Pháp bị suy sụp nghiêm trọng Đáp án là: Chủ nghĩa trọng thương bị sức thuyết phục, nông nghiệp nước Pháp bị suy sụp nghiêm trọng, c Chủ nghĩa trọng thương bị sức thuyết phục d Nền nông nghiệp nước Pháp bị suy sụp nghiêm trọng e Sản xuất nơng nghiệp tồn giới bị suy sụp Mô tả câu hỏi 30 Đối tượng kinh tế trị học tư sản cổ điển Anh là? Chọn câu trả lời: a Phân tích vận động cải sản xuất tư chủ nghĩa b Ý kiến khác c Phân tích nguồn gốc sản xuất d Phân tích vận động nội phương thức sản xuất tư chủ nghĩa giai đoạn đầu Đáp án là: Phân tích vận động nội phương thức sản xuất tư chủ nghĩa giai đoạn đầu Mô tả câu hỏi 31 Hạn chế trường phái trọng thương là? Chọn câu trả lời: a Ít tính lý luận b Tuyệt đối hóa vai trò thương nghiệp (S) c Ít tính thực tiễn d Tất phương án (Đ) e Ít tính lý luận tuyệt đối hóa vai trò thương nghiệp Mô tả câu hỏi 32 Theo D.Ricardo giá trị hàng hóa: Chọn câu trả lời: a Khác xa với cải b Phụ thuộc vào số lượng lao động sử dụng trình sản xuất Đáp án là: Phụ thuộc vào số lượng lao động sử dụng trình sản xuất c Rất cần thiết cho giá trị sử dụng d Khơng có quan hệ với giá trị sử dụng Mơ tả câu hỏi 33 Theo trường phái trọng thương, mục đích thương mại là? Chọn câu trả lời: 10 a Mở rộng bn bán b Ý kiến khác c Có nhiều lợi nhuận Đáp án là: Có nhiều lợi nhuận d Mua rẻ, bán đắt Mô tả câu hỏi 34 Theo D.Ricardo, điều tiết giá hàng hóa là? Chọn câu trả lời: a Vai trò nhà nước b Quan hệ cung - cầu c Hao phí lao động sản xuất Đáp án là: Hao phí lao động sản xuất d Tâm trạng người mua Mô tả câu hỏi 35 Quan điểm kinh tế trường phái trọng nông ủng hộ tư tưởng: Chọn câu trả lời: a Tự kinh tế Đáp án là: Tự kinh tế b Nhà nước can thiệp mạnh vào kinh tế c Đầu tư nhà nước vào nông nghiệp d Phát triển kinh tế Mơ tả câu hỏi 36 Câu nói : “Giá trị hàng hóa phản ánh giá trị tiền tệ, ánh sáng mặt trăng phản chiếu ánh sáng mặt trời vậy” của: Chọn câu trả lời: a J.B.Say 11 b A.Smith c D.Ricardo d W.Petty Đáp án là: W.Petty Mô tả câu hỏi 37 Giá trị ích lợi định quan điểm của: Chọn câu trả lời: a F Quesnay b D.Ricardo c J.B.Say Đáp án là: J.B.Say d A.Smith Mô tả câu hỏi 38 Đại biểu xuất sắc trường phái trọng nông là? Chọn câu trả lời: a Ý kiến khác b F.Quesnay (1694-1774), A.R.J Turgot (1727- 1771) (Đ) c A.Smith (1723 – 1790) d F.Quesnay (1694-1774) e A.R.J Turgot (1727- 1771) Mô tả câu hỏi 39 Ai người ủng hộ tự kinh doanh, tự buôn bán? Chọn câu trả lời: a F.Quesnay b A.Smith 12 c Cả người Đáp án là: Cả người d D Ricardo Mô tả câu hỏi 40 Trong “Biểu kinh tế’ F.Quesnay, sản phẩm xã hội bao gồm: Chọn câu trả lời: a Sản phẩm túy (S) b Sản phẩm nông nghiệp sản phẩm công nghiệp (Đ) c Các sản phẩm nông nghiệp d Ý kiến khác Mô tả câu hỏi 41 Lý thuyết kinh tế trường phái trọng nông phản ánh bảo vệ lợi ích của: Chọn câu trả lời: a Các nhà tư nơng nghiệp giai đoạn tích lũy ngun thủy tư Đáp án là: Các nhà tư nơng nghiệp giai đoạn tích lũy ngun thủy tư b Các nhà tư nông nghiệp kinh tế tư chủ nghĩa c Giai cấp địa chủ phong kiến d Giai cấp nông dân Mô tả câu hỏi 42 Lý thuyết trường phái trọng thương đưa quan điểm: Chọn câu trả lời: a Nhà nước cần can thiệp vào kinh tế, b Sự giàu có nhiều tiền,(S) c Tất phương án (Đ) d Mục đích hoạt động kinh tế hàng hóa lợi nhuận, (S) 13 Mô tả câu hỏi 43 Tác giả “Của cải dân tộc” viết năm 1776 là? Chọn câu trả lời: a A.Smith Đáp án là: A.Smith b J.B.Say c W.Petty d D.Ricardo Mô tả câu hỏi 44 Lý thuyết tiền công A.Smith chủ trương: Chọn câu trả lời: a Trả lương cao Đáp án là: Trả lương caoVì : b Trả lương trung bình c Khơng nói rõ nên trả d Trả lương thấp Mô tả câu hỏi 45 Theo trường phái trọng nông, nông nghiệp là? Chọn câu trả lời: a Sự tác động tự nhiên nên có tăng thêm chất, tạo chất mới, Đáp án là: Sự tác động tự nhiên nên có tăng thêm chất, tạo chất mới,Vì : b Sự kết hợp nguyên tố có sẵn để tạo sản phẩm túy, c Sự kết hợp nhiều nguyên tố chất khác tồn từ trước, d Ý kiến khác Mô tả câu hỏi 46 Theo D.Ricardo, lao động khứ kết tinh tư chuyển phần vào giá trị sản phẩm nhanh hay chậm tuỳ thuộc: Chọn câu trả lời: 14 a Tính chất cố định hay lưu động tư Đáp án là: Tính chất cố định hay lưu động tư b Quan hệ cung cầu c Năng suất lao động d Cường độ lao động Mô tả câu hỏi 47 Theo W.Petty, lượng tiền tệ cần thiết cho lưu thông xác định bởi: Chọn câu trả lời: a Thời hạn toán b Tốc độ chu chuyển tiền tệ c Tất phương án Đáp án là: Tất phương án d Số lượng hàng hóa Mơ tả câu hỏi 48 D Ricardo phân biệt được: Chọn câu trả lời: a Giá trị giá sản xuất b Giá trị giá trị trao đổi Đáp án là: Giá giá trị c Giá lao động giá sức lao động d Địa tô chênh lệch địa tô tuyệt đối Mô tả câu hỏi 49 Quan niệm A.Smith: “Tiền lương, lợi nhuận địa tô ba nguồn gốc giá trị trao đổi” là? Chọn câu trả lời: a Đúng 15 b Sai Đáp án là: Sai c Ý kiến khác d Không chuẩn xác Mô tả câu hỏi 50 Trường phái trọng thương lý thuyết kinh tế của: Chọn câu trả lời: a Ý kiến khác b Những người đứng đầu giai cấp thống trị xã hội tư chủ nghĩa c Tư tưởng tư sản kinh tế trị Đáp án là: Tư tưởng tư sản kinh tế trị Vì: d Giai cấp quý tộc phong kiến Tây Âu Mô tả câu hỏi 51 Khi nghiên cứu kinh tế, người lấy “Con người kinh tế”làm điểm xuất phát: Chọn câu trả lời: a D.Ricardo b W.Petty (S) c A.Smith (Đ) d J.B.Say Mô tả câu hỏi 52 Theo trường phái trọng nông, nguồn gốc của cải là? Chọn câu trả lời: a Công nghiệp b Cả công nghiệp nông nghiệp 16 c Nông nghiệp Đáp án là: Nông nghiệp d Thương nghiệp Mô tả câu hỏi 53 Theo trường phái trọng nông, tư là? Chọn câu trả lời: a Tiền tệ b Tiền tệ đất đai c Các yếu tố vật chất mua tiền đưa vào sản xuất nông nghiệp Đáp án là: Các yếu tố vật chất mua tiền đưa vào sản xuất nông nghiệp d Toàn tư liệu sản xuất mua tiền Mơ tả câu hỏi 54 Kinh tế trị tư sản cổ điển Anh học thuyết kinh tế của: Chọn câu trả lời: a Giai cấp tư sản nhằm chống lại tư tưởng kinh tế phong kiến b Giai cấp tư sản giai đoạn đầu phương thức sản xuất tư chủ nghĩa (Đ) c Giai cấp tư sản giai đoạn tích lũy nguyên thuỷ tư (S) d Những người đứng đầu nước Anh Mô tả câu hỏi 55 Cơ sở lý luận chủ yếu trường phái trọng nông là? Chọn câu trả lời: a Học thuyết sản phẩm ròng (sản phẩm túy), b Lý luận tư c Học thuyết trật tự tự nhiên, Đáp án là: Học thuyết trật tự tự nhiên, 17 d Học thuyết lao động sản xuất, Mô tả câu hỏi 56 Lý thuyết giá cả, A.Smith chưa phân biệt được: Chọn câu trả lời: a Giá sản xuất giá thị trường b Giá tự nhiên giá trị c Giá tự nhiên giá thị trường (S) d Giá giá trị (Đ) Mô tả câu hỏi 57 Theo trường phái trọng thương, để có nhiều cải cần phải? Chọn câu trả lời: a Nhập siêu b Phát hành thêm tiền c Xuất siêu Đáp án là: Xuất siêu d Mở rộng sản xuất Mô tả câu hỏi 58 Ai người đưa lý thuyết giá trị - ích lợi? Chọn câu trả lời: a J.B.Say Đáp án là: J.B.Say Vì: Tham khảo : b A.Smith c D.Ricardo d T.R.Malthus Mô tả câu hỏi 59 Ai người đưa thước đo giá trị hàng hoá “thời gian lao động xã hội cần thiết” ? 18 Chọn câu trả lời: a S Sismondi Đáp án là: S Sismondi b F.Quesnay c D Ricardo d A.Smith Mô tả câu hỏi 60 Tiêu chuẩn quốc gia giàu có theo trường phái trọng thương là? Chọn câu trả lời: a Tiền hay vàng bạc Đáp án là: Tiền hay vàng bạc b Thương nghiệp c Ngoại thương d Lợi nhuận Mô tả câu hỏi 61 Ai người cho rằng, có địa tơ lao động nơng nghiệp có suất cao công nghiệp? Chọn câu trả lời: a D Ricardo b W Petty c A Smith Đáp án là: A Smith d F Quesnay Mô tả câu hỏi 62 Trong nhà kinh tế sau đây, quán theo đuổi lý luận giá trị - lao động: Chọn câu trả lời: 19 a T.R.Malthus b D.Ricardo Đáp án là: D.Ricardo c W.Petty d A.Smith Mơ tả câu hỏi 63 “Thương mại đá thử vàng phồn thịnh quốc gia; khơng có phép lạ khác để kiếm tiền trừ thương mại” câu nói của? Chọn câu trả lời: a Thomat Mun (1751 – 1614) (Đ) b W.Staford (1554 – 1612) (S) c A.Montchretien (1575 – 1629) d J.B.Collbert (1616 – 1683) Mô tả câu hỏi 63 Theo D.Ricardo, cấu giá trị hàng hóa gồm: Chọn câu trả lời: a Giá trị lao động trực tiếp giá trị lao động cần thiết trước đó máy móc, nhà xưởng.(Đ) b Giá trị lao động sống cộng với gí trị lao động khứ c Chi phí lao động sống, lao động vật hóa lợi nhuận nhà tư (S) d Tiền công, lợi nhuận địa tô 20 ... động nơng nghiệp có su t cao cơng nghiệp? Chọn câu trả lời: a D Ricardo b W Petty c A Smith Đáp án là: A Smith d F Quesnay Mô tả câu hỏi 62 Trong nhà kinh tế sau đây, quán theo đuổi lý luận giá... thiệp mạnh vào kinh tế c Đầu tư nhà nước vào nông nghiệp d Phát triển kinh tế Mô tả câu hỏi 36 Câu nói : “Giá trị hàng hóa phản ánh giá trị tiền tệ, ánh sáng mặt trăng phản chiếu ánh sáng mặt trời... 11 b A.Smith c D.Ricardo d W.Petty Đáp án là: W.Petty Mô tả câu hỏi 37 Giá trị ích lợi định quan điểm của: Chọn câu trả lời: a F Quesnay b D.Ricardo c J.B.Say Đáp án là: J.B.Say d A.Smith Mô tả
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁP án môn LICH SU HOC THUYET KINH TE e LEARNING, ĐÁP án môn LICH SU HOC THUYET KINH TE e LEARNING

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay