Kế hoạch triển khai công tác PCCCCNCH năm 2018 của cơ sở

5 15 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 08:52

SỞ GD&ĐT TỈNH YÊN BÁI TRƯỜNG THPT SƠN THỊNH Số: /KH-PCCC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Văn Chấn, ngày tháng năm 2018 KẾ HOẠCH Thực công tác phòng cháy chữa cháy cứu nạn, cứu hộ năm 2018 - Căn Luật Phòng cháy chữa cháy Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật phòng cháy chữa cháy; - Căn Nghị định 79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 07 năm 2014 quy định chi tiết thi hành số điều Luật Phòng cháy chữa cháy Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Phòng cháy chữa cháy; - Căn Nghị định 83/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng năm 2017 quy định công tác cứu nạn, cứu hộ lực lượng phòng cháy chữa cháy; - Căn Thông tư 66/2014/TT-BCA ngày 16 tháng 12 năm 2014 quy định chi tiết thi hành số điều nghị định 79/2014/NĐ-CP 31 tháng 07 năm 2014 quy định chi tiết thi hành số điều luật phòng cháy chữa cháy luật sửa đổi, bổ sung số điều luật phòng cháy chữa cháy; - Căn Thông tư 08/2018/TT-BCA ngày 05 tháng năm 2018 quy định chi tiết số điều Nghị định 83/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng năm 2017 quy định công tác cứu nạn, cứu hộ lực lượng phòng cháy chữa cháy; - Để chủ động cơng tác phòng cháy, chữa cháy cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Trường THPT Sơn Thịnh xây dựng kế hoạch thực cơng tác phòng cháy, chữa cháy cứu nạn, cứu hộ năm 2018 với nội dung sau: A MỤC ĐÍCH YÊU CẦU Phát động, tuyên truyền sâu rộng từ cán bộ, nhân viên quan nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm tập thể cá nhân cơng tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) Tích cực tham gia hưởng ứng, phát động hoạt động PCCC Phòng, tránh tư tưởng chủ quan, chủ động phòng ngừa, hạn chế khơng để xảy tình trạng thiệt hại cháy, nổ gây thiệt hại đơn vị Xác định nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy cứu nạn, cứu hộ nhiệm vụ cấp bách thường xuyên, đầu tư kinh phí xây dựng hệ thống chữa cháy đơn vị, tăng cường công tác kiểm tra quy định an tồn phòng cháy, chữa cháy Nắm bắt tình hình, khả nguy xảy cháy, nổ từ đề biện pháp khắc phục kịp thời hở, thiếu sót phòng cháy chữa cháy Nâng cao ý thức, trách nhiệm, tinh thần cảnh giác, cẩn trọng quản lý, học tập, sinh hoạt, trình độ nghiệp vụ cho lực lượng phòng cháy chữa cháy chỗ sẵn sàng ứng phó, chữa cháy kịp thời hiệu B NỘI DUNG THỰC HIỆN I CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ Xây dựng kế hoạch tổ chức thực biện pháp chữa cháy, kiểm tra tự chỉnh sửa phương án chữa cháy phương án cứu nạn, cứu hộ; tổ chức thực tập tình cháy giả định (trong hồ Phương án PCCC) Mở hồ theo dõi cơng tác phòng cháy chữa cháy (tự kiểm tra hệ thống, thiết bị, dụng cụ chữa cháy phải lập thành biên bản) Trang bị dụng cụ, phương tiện chữa cháy, kiểm tra, bảo quản, sử dụng hiệu phương tiện chữa cháy Triển khai thực hiệu quy định chữa cháy, kế hoạch phòng cháy, chữa cháy quan thẩm quyền Hàng q đưa nội dung cơng tác PCCC buổi họp để triển khai thực cơng tác tun truyền quy định phòng cháy chữa cháy nhiều hình thức cho cán bộ, nhân viên quan, phổ biến kiến thức PCCC Chú trọng công tác tự kiểm tra đơn vị theo định kỳ phòng cháy chữa cháy Nâng cao nghiệp vụ, chất lượng hoạt động lực lượng phòng cháy chữa cháy chỗ phát huy hiệu với phương châm “4 chỗ” cơng tác phòng cháy chữa cháy “Chỉ huy chỗ, lực lượng chỗ, phương tiện chỗ, vật tư hậu cần chỗ” Tổ chức thực tập phương án, chủ động xử lý tình giả định để xử lý kịp thời tình cháy, nổ xảy từ giai đoạn ban đầu nhằm hạn chê tối đa mát tính mạng tài sản II CÁCH THỨC TRIỂN KHAI CÁC BIỆN PHÁP PCCC Ban đạo thực công tác PCCC&CNCH 1.1 Thành phần ban đạo: - Ông: Hà Minh Tiến – Trưởng ban - Ơng: Nguyễn Văn Hiếu – Phó ban - Ông: Đỗ Trọng Thủy – UV - Ông Phạm Khánh Hợp – UV - Lò Mạnh Hùng – UV 1.2 Trách nhiệm ban đạo: Ban đạo Phòng cháy chữa cháy trách nhiệm đạo, kiểm tra, đôn đốc thường xuyên công tác PCCC&CNCH Chỉ đạo xây dựng phương án, tổ chức tập huấn theo phương án đề ra, thực chức năng, nhiệm vụ đạo cơng tác PCCC Dự trù kinh phí mua sắm phương tiện báo cháy, chữa cháy, tổ chức đội ứng cứu chỗ, định biện pháp chữa cháy Đề xuất khen thưởng, kỷ luật tập thể, cá nhân liên quan đến phòng cháy chữa cháy Liên hệ với cảnh sát PCCC để hướng dẫn nghiệp vụ tổ chức kiểm tra theo định kỳ, phối hợp với lực lượng phòng cháy chữa cháy địa phượng bảo vệ tài sản xảy cháy nổ Tổ chức mặt hoạt động phục vụ công tác PCCC&CNCH 2.1 Công tác tuyên truyền giáo dục - Tuyên truyền sâu rộng Luật Phòng cháy chữa cháy Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật phòng cháy chữa cháy; Nghị định số 79/2014/NĐ – CP ngày 31/7/2014 Chính phủ qui định chi tiết thi hành số điều Luật phòng cháy chữa cháy Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật phòng cháy chữa cháy; Nghị định 83/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng năm 2017 quy định công tác cứu nạn, cứu hộ lực lượng phòng cháy chữa cháy; Thơng tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 Bộ công an Quy định chi tiết thi hành mốt điều Nghị định số 79/2014/NĐ – CP ngày 31/7/2014 Quy định chi tiết thi hành số điều Luật phòng cháy chữa cháy luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật phòng cháy chữa cháy; Thơng tư 08/2018/TT-BCA ngày 05 tháng năm 2018 quy định chi tiết số điều Nghị định 83/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng năm 2017 quy định công tác cứu nạn, cứu hộ lực lượng phòng cháy chữa cháy - Thực hình thức tun truyền phòng cháy chữa cháy hình thức hiệu, panơ, áp phích, - Tổ chức phát động phong trào để nâng cao nhận thức trách nhiệm cán nhân viên công tác PCCC, tổ chức thi đua bảo vệ mơi trường, phòng chống cháy nổ đơn vị 2.2 Xây dựng phương án, củng cố lực lượng, phương tiện chữa cháy chỗ tổ chức kiểm tra an tồn phòng cháy, chữa cháy cứu nạn, cứu hộ - Lập phương án PCCC phương án cứu nạn, cứu hộ đơn vị thông qua hướng dẫn Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH – Cơng an tỉnh Yên Bái kiểm tra việc thực Thành lập Đội phòng cháy chữa cháy chỗ, triển khai cho thành viên đội học tập nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ Phổ biến kiến thức, triển khai nghiệp vụ PCCC&CNCH cho cán bộ, nhân viên chưa tham gia huấn luyện - Xây dựng lực lượng PCCC chỗ cụ thể sau: + Việc phân công nhiệm vụ cho thành viên + Phân công trực Đội PCCC chỗ + Việc huy động lực lượng xảy cố cháy, nổ (phương án chữa cháy, cứu hộ) - Chuẩn bị đầy đủ lực lượng phương tiện để chủ động xử lý kịp thời cố xảy ra, kiên không để xảy cháy gây thiệt hại người tài sản đơn vị - Thường xun kiểm tra an tồn phòng cháy chữa cháy, hệ thống điện, nơi dễ xảy cháy, nổ, kiểm tra thiết bị sử dụng cho việc chữa cháy, nhằm khắc phục thiếu sót, cụ thể: + Hệ thống an tồn điện: Kiểm tra việc đảm bảo hệ thống điện theo quy định an toàn sử dụng điện trường, việc thực chế độ kiểm tra bảo dưỡng định kỳ thiết bị điện hệ thống chống sét cơng trình xây dựng Sử dụng đầy đủ loại cầu chì, cầu dao, phích cắm cho hệ thống điện máy móc theo tiêu chuẩn an tồn điện Khơng tự ý câu, móc, lắp đặt thêm thiết bị điện vào hệ thống điện quan CBCNV sử dụng thiết bị liên quan đến điện phải kiểm tra ổ cắm, đường dây, tránh để hở, chập mạch trước mở nguồn cho thiết bị hoạt động Khi hết làm việc phải kiểm tra, tắt máy, tắt cầu dao điện khu vực làm việc… + Việc bảo quản, sử dụng thiết bị, hàng hóa dễ cháy, nổ Khơng mang chất dễ cháy nổ vào quan… + Hệ thống lối thoát nạn: Trên sở thực tế sở vật chất trường, phải thiết lập lối thoát hiểm (chính phụ) đảm bảo đủ điều kiện an toàn (chiều rộng; chiều dài…); khoảng cách hành lang an tồn PCCC (giao thơng; nguồn nước để phục vụ tiếp ứng cho việc chữa cháy chỗ); bố trí bãi giữ xe khơng lấn chiếm khoảng cách an tồn cho lối nạn + Tình trạng hoạt động hệ thống PCCC: Kiểm tra trang thiết bị chữa cháy chỗ (hệ thống báo cháy chữa cháy tự động (nếu có) phương tiện PCCC chỗ) - Thực vận dụng hiệu phương châm “4 chỗ” cơng tác phòng cháy chữa cháy “Chỉ huy chỗ, lực lượng chỗ, phương tiện chỗ, vật tư hậu cần chỗ” để đạt kết cao - Triển khai công tác tự kiểm tra chủ động khắc phục yếu tố khơng đảm bảo an tồn phòng cháy chữa cháy phạm vi trách nhiệm theo định kỳ lần/quý (có biên lưu vào hồ quản lý cơng tác PCCC) Quản lý tốt nguồn điện đơn vị - Chủ động tự kiểm tra, chuẩn bị đầy đủ nội dung, hồ văn liên quan đến cơng tác phòng cháy chữa cháy đơn vị yêu cầu khác phục vụ công tác kiểm tra cấp - Bổ sung phương tiện phục vụ PCCC theo nhu cầu hàng năm: năm 2018 mua bổ sung 03 tiêu lệnh 06 bình bột PCCC 2.3 Công tác tổ chức hoạt động phòng cháy chữa cháy cứu nạn, cứu hộ Phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH – Cơng an tỉnh Yên Bái thực hoạt động: - Hướng dẫn lập Phương án PCCC chỗ (mẫu PC11 ban hành kèm theo Thông tư 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 Bộ Công an) Phương án cứu nạn, cứu hộ sở (Mẫu số 04 ban hành kèm theo Nghị định số: 83/2017/NĐCP ngày 18/7/2017 Chính phủ) - Tổ chức thực tập phương án chữa cháy theo tình giả định phương án (Nội dung, cách thức thực Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH – Cơng an tỉnh Yên Bái hướng dẫn) - Thực hành thao tác dùng bình chữa cháy chỗ dập khay xăng dầu (hoặc bình gas) cháy để nâng cao, củng cố kỹ chữa cháy cho lực lượng chữa cháy chỗ Thời gian thực hiện: Quý III năm 2018 C TỔ CHỨC THỰC HIỆN - Căn kế hoạch này, Ban Chỉ đạo Phòng cháy chữa cháy quan thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở CBCNV, học sinh thực tốt quy định cơng tác PCCC - Tập thể, cá nhân thành tích việc xây dựng thực nội quy PCCC, đảm bảo an toàn PCCC Hội đồng thi đua khen thưởng xem xét khen tặng đột xuất định kỳ theo quy chế - Tập thể, cá nhân vi phạm nội quy PCCC bị kỷ luật theo quy định CBCNV nhận điện yêu cầu tham gia chữa cháy khơng mặt mà khơng lý đáng bị xử lý kỷ luật tùy mức độ - Trong trình thực hiện, phát sinh tình khác, Ban Chỉ đạo PCCC bổ sung phù hợp với tình hình thực tế - Mời Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH – Cơng an tỉnh Yên Bái đến hướng dẫn phối hợp thực hoạt động phòng cháy chữa cháy Quý III năm 2018 (Thời gian cụ thể thống sau) - Chuẩn bị sở vật chất điều kiện khác phục vụ kế hoạch thực cơng tác phòng cháy chữa cháy cứu nạn, cứu hộ năm 2018 Trên Kế hoạch thực cơng tác phòng cháy, chữa cháy cứu nạn, cứu hộ năm 2018, phận nhà trường theo kế hoạch để thực hiện./ Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Cơng an tỉnh Yên Bái; (để phối hợp t/h) - Ban đạo PCCC&CNCH; (để t/h) - Lưu: VT ... vụ kế hoạch thực cơng tác phòng cháy chữa cháy cứu nạn, cứu hộ năm 2018 Trên Kế hoạch thực cơng tác phòng cháy, chữa cháy cứu nạn, cứu hộ năm 2018, phận nhà trường theo kế hoạch để thực hiện./... tiện chữa cháy Triển khai thực có hiệu quy định chữa cháy, kế hoạch phòng cháy, chữa cháy quan có thẩm quyền Hàng quý đưa nội dung công tác PCCC buổi họp để triển khai thực công tác tuyên truyền... – Công an tỉnh Yên Bái đến hướng dẫn phối hợp thực hoạt động phòng cháy chữa cháy Quý III năm 2018 (Thời gian cụ thể thống sau) - Chuẩn bị sở vật chất điều kiện khác phục vụ kế hoạch thực cơng
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế hoạch triển khai công tác PCCCCNCH năm 2018 của cơ sở, Kế hoạch triển khai công tác PCCCCNCH năm 2018 của cơ sở

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay