Nghiên cứu thu hút khu vực tư nhân tham gia đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo hình thức đối tác công tư ở Việt Nam (Luận án tiến sĩ)

201 8 0
  • Loading ...
1/201 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 08:50

Nghiên cứu thu hút khu vực tư nhân tham gia đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo hình thức đối tác công tư ở Việt NamNghiên cứu thu hút khu vực tư nhân tham gia đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo hình thức đối tác công tư ở Việt NamNghiên cứu thu hút khu vực tư nhân tham gia đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo hình thức đối tác công tư ở Việt NamNghiên cứu thu hút khu vực tư nhân tham gia đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo hình thức đối tác công tư ở Việt NamNghiên cứu thu hút khu vực tư nhân tham gia đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo hình thức đối tác công tư ở Việt NamNghiên cứu thu hút khu vực tư nhân tham gia đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo hình thức đối tác công tư ở Việt NamNghiên cứu thu hút khu vực tư nhân tham gia đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo hình thức đối tác công tư ở Việt NamNghiên cứu thu hút khu vực tư nhân tham gia đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo hình thức đối tác công tư ở Việt NamNghiên cứu thu hút khu vực tư nhân tham gia đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo hình thức đối tác công tư ở Việt Nam BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI - PHẠM DIỄM HẰNG NGHIÊN CỨU THU HÚT KHU VỰC NHÂN THAM GIA ĐẦU PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THƠNG ĐƯỜNG BỘ THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Nội - Năm 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI - PHẠM DIỄM HẰNG NGHIÊN CỨU THU HÚT KHU VỰC NHÂN THAM GIA ĐẦU PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THƠNG ĐƯỜNG BỘ THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Ngành: Quản lý xây dựng Mã số: 9.58.03.02 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS Nguyễn Hồng Thái PGS.TS Phạm Văn Vạng Nội - Năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan nội dung luận án tiến sĩ “Nghiên cứu thu hút khu vực nhân tham gia đầu phát triển kết cấu hạ tầng giao thơng đường theo hình thức đối tác cơng Việt Nam” cơng trình nghiên cứu độc lập tác giả Nội dung luận án chưa công bố công trình nghiên cứu khác Tơi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn lời cam đoan Nghiên cứu sinh Phạm Diễm Hằng i LỜI CẢM ƠN Nghiên cứu sinh xin trân trọng cảm ơn tập thể lãnh đạo thầy, cô giáo Trường Đại học Giao thông vận tải, Khoa Quản lý xây dựng, Phòng Đào tạo sau đại học, Bộ môn Kinh tế xây dựng quan, đơn vị Trường tạo điều kiện để nghiên cứu sinh hoàn thành luận án Nghiên cứu sinh xin cảm ơn gia đình, bạn bè, đồng nghiệp ủng hộ, tạo điều kiện suốt trình học tập nghiên cứu Đặc biệt, nghiên cứu sinh xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc tới PGS.TS Nguyễn Hồng Thái PGS.TS Phạm Văn Vạng, thầy giáo tận tình hướng dẫn giúp đỡ nghiên cứu sinh hoàn thành luận án Trân trọng cảm ơn! Nghiên cứu sinh Phạm Diễm Hằng ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG BIỂU viii DANH MỤC HÌNH ix MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 1.1 Nghiên cứu lý sử dụng phát triển hình thức đối tác cơng đầu phát triển kết cấu hạ tầng nói chung kết cấu hạ tầng giao thơng đường nói riêng 1.1.1 Lý sử dụng hình thức đối tác công 1.1.2 Sự phát triển hình thức đối tác công (PPP) 1.2 Nghiên cứu nhân tố thành công rủi ro dự án kết cấu hạ tầng thực theo hình thức PPP học kinh nghiệm rút 1.2.1 Các nhân tố thành công, rào cản dự án thực theo hình thức PPP học kinh nghiệm 1.2.2 Rủi ro đầu phát triển dự án kết cấu hạ tầng nói chung kết cấu hạ tầng giao thơng đường nói riêng theo hình thức PPP 15 1.3 Nghiên cứu thu hút khu vực nhân tham gia đầu phát triển kết cấu hạ tầng nói chung kết cấu hạ tầng giao thơng đường nói riêng theo hình thức PPP 18 1.3.1 Vai trò khu vực nhân 18 1.3.2 Động tham gia khu vực nhân 20 1.3.3 Trở ngại cho tham gia khu vực nhân 21 1.3.4 Các nhân tố thu hút tham gia khu vực nhân 24 1.4 Các kết luận rút từ tổng quan cơng trình liên quan đến đề tài luận án 31 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THU HÚT KHU VỰC NHÂN THAM iii GIA ĐẦU PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THƠNG ĐƯỜNG BỘ THEO HÌNH THỨC PPP VIỆT NAM 35 2.1 Đầu phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường 35 2.1.1 Khái niệm, phân loại đầu phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường 35 2.1.2 Khái niệm, đặc điểm hình thức đối tác cơng 39 2.1.3 Các hình thức đối tác công 42 2.1.4 Cấu trúc hình thức đối tác công 45 2.1.5 Hình thức đối tác cơng đầu phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường 47 2.2 Quan niệm thu hút khu vực nhân tham gia đầu phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường theo hình thức PPP 53 2.3 Cơ sở lý thuyết ý định đầu khu vực nhân 54 2.4 Mơ hình giả thuyết nghiên cứu 57 2.4.1 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 57 2.4.2 Các biến mơ hình giả thuyết nghiên cứu 60 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THU HÚT KHU VỰC NHÂN THAM GIA ĐẦU PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THƠNG ĐƯỜNG BỘ THEO HÌNH THỨC PPP VIỆT NAM 66 3.1 Khái quát phương pháp nghiên cứu 66 3.2 Quy trình nghiên cứu 67 3.3 Nghiên cứu định tính 68 3.4 Nghiên cứu định lượng sơ 69 3.5 Các biến thang đo 70 3.5.1 Thang đo ý định đầu 70 3.5.2 Thang đo thái độ khu vực nhân 71 3.5.3 Thang đo hỗ trợ khu vực Nhà nước 71 3.5.4 Thang đo hỗ trợ bên cho vay 79 3.5.5 Thang đo hỗ trợ người sử dụng dịch vụ 80 3.5.6 Thang đo lực kinh nghiệm khu vực nhân 81 3.5.7 Thang đo môi trường đầu 84 3.5.8 Thang đo đặc điểm dự án 87 iv 3.6 Nghiên cứu định lượng thức 88 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ CÁC KHUYẾN NGHỊ NHẰM THU HÚT KHU VỰC NHÂN THAM GIA ĐẦU PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ THEO HÌNH THỨC PPP VIỆT NAM 93 4.1 Thực trạng thu hút khu vực nhân tham gia đầu phát triển kết cấu hạ tầng giao thơng đường Việt Nam theo hình thức PPP 93 4.1.1 Hiện trạng mạng lưới giao thông đường Việt Nam giai đoạn 2010-2017 93 4.1.2 Các dự án đầu phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường Việt Nam theo hình thức PPP thực giai đoạn 2010 - 2017 96 4.1.3 Đánh giá thực trạng thu hút khu vực nhân tham gia đầu phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường Việt Nam theo hình thức PPP giai đoạn 2010 2017 102 4.2 Kết chạy mơ hình thảo luận 110 4.2.1 Thống kê mô tả mẫu nghiên cứu 110 4.2.2 Kết kiểm định độ tin cậy thang đo 112 4.2.3 Kết kiểm định mơ hình giả thuyết nghiên cứu 115 4.2.4 Thảo luận kết nghiên cứu 117 4.3 Các khuyến nghị nhằm thu hút khu vực nhân tham gia đầu phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường Việt Nam theo hình thức PPP 122 4.3.1 Nhu cầu vốn đầu cho phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường đến năm 2020 122 4.3.2 Một số khuyến nghị bên liên quan dự án PPP 123 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 144 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH ĐÃ CƠNG BỐ CỦA TÁC GIẢ CĨ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 146 PHỤ LỤC 1: PHIẾU KHẢO SÁT PHỤ LỤC 2: KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH ĐỘ TIN CẬY THANG ĐO PHỤ LỤC 3: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH HỒI QUY TUYẾN TÍNH PHỤ LỤC 4: TỔNG HỢP CÁC DỰ ÁN PPP TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ GIAI ĐOẠN 2010-2017 v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt ADB Tiếng Anh Tiếng Việt Ngân hàng phát triển Châu Á Asian Development Bank Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á ASEAN The Association of South East Asian Nations BLT Hợp đồng Xây dựng – Thuê dịch vụ Build – Lease - Transfer - Chuyển giao BOO Hợp đồng Xây dựng – Sở hữu – Build – Own - Operate Kinh doanh BOT Hợp đồng Xây dựng – Kinh doanh – Build – Operate - Transfer Chuyển giao BT Build - Transfer Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao BTL Build – Tranfer - Lease Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao – Thuê dịch vụ BTO Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao Build – Transfer – Operate – Kinh doanh EC European Commission Ủy Ban Châu Âu FDI Foreign Direct Investment Đầu trực tiếp nước GDP Gross National Product Tổng sản phẩm quốc dân GMS Greater Mekong Subregion Hợp tác tiểu vùng Mekong mở rộng GTĐB IPIAI Giao thông đường Infrastructure Private Investment Chỉ số thu hút đầu nhân vào kết Attractiveness Index cấu hạ tầng Kết cấu hạ tầng KCHT O&M Operate and Maintain Hợp đồng Kinh doanh quản lý ODA Official Development Assistance Vốn hỗ trợ phát triển thức PDF Project Development Facility Quỹ phát triển dự án PFI Private Finance Innitiative Sáng kiến tài nhân PIM Public Investment Management Quản lý đầu công PPP Public Priavate Partnerships Đối tác công vi Quốc lộ QL SPSS Statistical Product and Services Phần mềm thống kê Solutions SPV Special Purpose Vehicle Doanh nghiệp dự án SRI Stanford Research Institute Học viện nghiên cứu Stanford VGF Viability Gap Funding Quỹ bù đắp thiếu hụt tài vii DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1: Các lý sử dụng hình thức PPP tổng hợp từ Bảng 1.2: Các nhân tố thành công thực dự án PPP 10 Bảng 1.3: Bài học kinh nghiệm thực dự án theo hình thức PPP 15 Bảng 1.4: Một số cơng trình nghiên cứu rủi ro thực dự án 16 Bảng 1.5: Các nhân tố thu hút khu vực nhân tham gia vào dự án PPP 28 Bảng 2.1: Các hình thức hợp đồng PPP sử dụng phổ biến cho lĩnh vực giao thông theo kinh nghiệm giới 50 Bảng 2.2: Mô tả đặc điểm quan trọng hình thức hợp đồng PPP 52 Bảng 3.1: Điều chỉnh cách diễn đạt thang đo 69 Bảng 3.2: Thang đo ý định đầu 70 Bảng 3.3: Thái độ khu vực nhân 71 Bảng 3.4: Thang đo hỗ trợ khu vực Nhà nước 78 Bảng 3.5: Thang đo hỗ trợ bên cho vay 80 Bảng 3.6: Thang đo hỗ trợ người sử dụng dịch vụ 81 Bảng 3.7: Thang đo lực kinh nghiệm khu vực nhân 84 Bảng 3.8: Thang đo môi trường đầu 87 Bảng 3.9: Thang đo đặc điểm dự án 88 Bảng 4.1: Xếp hạng chất lượng kết cấu hạ tầng giao thông Việt Nam 94 Bảng 4.2: So sánh chất lượng kết cấu hạ tầng giao thông Việt Nam 95 Bảng 4.3: Các văn pháp luật quy định cho thực đầu 98 Bảng 4.4: Tổng hợp dự án PPP (BOT, BT) lĩnh vực giao thông đường giai đoạn 2010 – 2017 100 Bảng 4.5: Các loại hình cơng trình đường đầu theo hình thức PPP giai đoạn 2010 – 2017 101 Bảng 4.6: Mô tả mẫu nghiên cứu 111 Bảng 4.7: Tổng hợp kết kiểm định thang đo nhân tố 113 Bảng 4.8: Kết kiểm định hệ số tương quan r 115 Bảng 4.9: Tóm tắt kếthình hồi quy nhân tố ảnh hưởng 117 Bảng 4.10: Nhu cầu nguồn vốn xã hội hóa đầu kết cấu hạ tầng 122 viii T T Tên dự án Loại Hình HĐ dự thức lựa án chọn nhà (BOT, đầu BT, BTO) Đầu nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh( Quốc lộ 14) Chỉ định 13 đoạn Km1738+148 thầu Km1763+610, tỉnh Đắk Lắk theo hình thức hợp đồng BOT BOT Thời gian khởi công 12/2013 Phạm vi dự án (Từ km đến km) Tên Quốc lộ Lý trình QL14 Km 1738+148Km1763+610 Dự án mở rộng QL1 đoạn Km791A+500- Chỉ định 14 Km848+875, tỉnh thầu Thừa Thiên Huế BOT 8/2013 QL1 Dự án đầu xây dựng công trình cầu Mỹ Lợi (Km34+826, QL50) Chỉ định 15 địa bàn tỉnh Long thầu An Tiền Giang theo hình thức hợp đồng BOT Km791A+500Km810+072.3; Km811+740Km817+300 Km840+400Km848+875 BOT 7/2014 QL50 Km33+650 – Km36+543 Dự án đầu xây dựng cơng trình mở rộng Quốc lộ đoạn Chỉ định 16 Km1642 - Km1692, thầu tỉnh Bình Thuận theo hình thức hợp đồng BOT BOT 06/01/20 13 QL1 Km1642-Km1692 Thời Mục tiêu gian đầu hoàn (Cải tạo, thành nâng cấp đưa vào hay đầu sử dụng mới) Tổng mức đầu Tổng cộng Vốn NSNN chủ sở Vốn vay hữu Nâng cấp 836.06 125.41 10/2015 Cải tạo, nâng cấp 2,209.77 295.87 8/2015 Đầu 1,438.0 20/10/20 15 30/7/201 Cải tạo, nâng cấp 2,607.94 126.0 196.0 391.19 710.65 1,913.90 1,116.0 2,216.75 T T 17 18 19 20 21 Tên dự án Dự án đầu xây dựng cơng trình mở rộng QL1 đoạn Km1374+525 Km1392 Km1405 Km1425+500 tỉnh Khánh Hòa Dự án đầu xây dựng cơng trình mở rộng QL1 đoạn Km1488Km1525, tỉnh Khánh Hòa Dự án đầu xây dựng cầu Việt Trì dành riêng cho giao thông đường qua sông Lơ, Quốc lộ theo hình thức hợp đồng BOT Dự án đầu xây dựng cơng trình mở rộng QL1 đoạn Cần Thơ Phụng Hiệp theo hình thức hợp đồng BOT Loại Hình HĐ dự thức lựa án chọn nhà (BOT, đầu BT, BTO) Thời gian khởi công Phạm vi dự án (Từ km đến km) Tên Quốc lộ Lý trình Km1374+525 29/12/20 Km1392 Km1405 16 Km1425+500 Chỉ định thầu BOT 26/05/20 13 QL1 Chỉ định thầu BOT 06/2013 QL1 Tử Km1488 đến Km1525 Chỉ định thầu BOT 11/2013 QL2 Khoảng Km50+200 (Tuyến mới) Chỉ định thầu BOT 02/08/ 2013 QL1 Km2078 + 317,73 Km2100 + 0,00 Dự án đầu xây dựng Chỉ định công trình cải tạo, nâng thầu cấp QL1 đoạn Nội - BOT 02/2014 QL1A Thời Mục tiêu gian đầu hoàn (Cải tạo, thành nâng cấp đưa vào hay đầu sử dụng mới) Km113-Km152 Tổng mức đầu Tổng cộng Vốn NSNN chủ sở Vốn vay hữu Mở rộng 2,644.48 339.45 12/29/20 Cải tạo, 15 nâng cấp 2,699.56 344.56 5/2015 Đầu 1,900.55 - 265.00 Cải tạo, 08/12/20 nâng cấp 15 1,836.902 - 254.31 Cải tạo, nâng cấp 4,213.00 5/2016 496.00 2,305.03 2,355.00 1,635.55 1,582.59 3,717.00 T T Tên dự án Loại Hình HĐ dự thức lựa án chọn nhà (BOT, đầu BT, BTO) Thời gian khởi công Phạm vi dự án (Từ km đến km) Thời Mục tiêu gian đầu hoàn (Cải tạo, thành nâng cấp đưa vào hay đầu sử dụng mới) Tổng mức đầu Tên Quốc lộ Lý trình Tổng cộng Vốn NSNN chủ sở Vốn vay hữu 04/2014 QL1 Km1125-Km1153 1,785.00 140.76 239.40 1,404.85 BOT 12/2013 Km17+027 Km50+00 địa phận tỉnh Bình Định Cải tạo, QL19 01/6/201 đoạn Km 108+00 nâng cấp Km131+300 địa phận tỉnh Gia Lai 1,967.3 279.5 BOT 9/2013 QL1 Cải tạo, nâng cấp 2,138.91 320.84 Bắc Giang theo hình thức hợp đồng BOT Dự án đầu xây dựng cơng trình mở rộng Chỉ định 22 QL1 đoạn Km1125thầu Km1153, tỉnh Bình Định Dự án đầu xây dựng cơng trình cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 19 đoạn Km17+027 Km50+00 địa Chỉ định 23 phận tỉnh Bình Định thầu đoạn Km 108+00 Km131+300 địa phận tỉnh Gia Lai theo hình thức hợp đồng BOT Dự án đầu xây dựng cơng trình mở rộng Quốc lộ đoạn Chỉ định 24 Km1063+877 thầu Km1092+577, tỉnh Quảng Ngãi theo hình thức hợp đồng BOT BOT Km1063+877 Km1092+577 03/2016 5/2016 Nâng cấp mở rộng 1,687.8 1,818.07 T T Tên dự án Loại Hình HĐ dự thức lựa án chọn nhà (BOT, đầu BT, BTO) Dự án đầu xây dựng hầm đường Phước Tượng Phú Gia, Chỉ định 25 QL1A, tỉnh Thừa thầu Thiên Huế, theo hình thức Hợp đồng BOT Dự án đầu xây dựng cơng trình khơi phục, cải tạo QL20 Km0Chỉ định 26 Km123+105,17 thầu địa bàn hai tỉnh Đồng Nai Lâm Đồng theo hình thức BT Đầu xây dựng cơng trình mở rộng Quốc lộ Đoạn Km987 - Chỉ định 27 Km1027 tỉnh Quảng thầu Nam theo hình thức hợp đồng BOT Dự án cầu Cổ Chiên Chỉ định 28 QL60 tỉnh Bến Tre thầu Trà Vinh, thành phần Dự án ĐTXD cơng trình QL1 đoạn tránh TP.Phủ Lý tăng Chỉ định 29 cường mặt đường QL1 thầu đoạn Km215+775Km235+885, tỉnh BOT BT Thời gian khởi công 5/2013 Phạm vi dự án (Từ km đến km) Tên Quốc lộ Lý trình QL1A Km 867+ 950 - Km 885+831 Thời Mục tiêu gian đầu hoàn (Cải tạo, thành nâng cấp đưa vào hay đầu sử dụng mới) 5/2016 Đầu Tổng mức đầu Tổng cộng 1,481.71 1,743.19 261.48 Khôi 23/12/20 9/15/201 QL20 Km0 - Km123+105,17 phục, cải 11 tạo 5,160.85 601.46 4,559.39 238.00 BOT 3/2013 QL1A Km987-Km1027 5/2016 Cải tạo, nâng cấp 1,626.00 BOT 8/2013 QL60 Khoảng Km9+705Km11+324 (Tuyến mới, lý trình dự án) 5/2015 Đầu 2,308.74 BOT Vốn NSNN chủ sở Vốn vay hữu 10/2014 QL1 Đầu xây dựng Km215+775÷Km235+ 24/11/20 885 tuyến 16 tránh + Cải tạo 2,046.81 1,388.00 1,044 1,074.35 190.00 39 279.68 1,767.13 T T Tên dự án Loại Hình HĐ dự thức lựa án chọn nhà (BOT, đầu BT, BTO) Thời gian khởi công Phạm vi dự án (Từ km đến km) Tên Quốc lộ Lý trình Thời Mục tiêu gian đầu hoàn (Cải tạo, thành nâng cấp đưa vào hay đầu sử dụng mới) Tổng cộng Vốn NSNN chủ sở Vốn vay hữu nền, mặt đường QL1 cũ Nam Dự án đầu xây dựng công trình mở rộng QL1, đoạn cửa ngõ phía Bắc TP Bạc Liêu (Km 2169+056,65 ÷ Chỉ định 30 Km 2178+126,79) thầu xử lý số vị trí ngập nước QL1, tỉnh Bạc Liêu theo hình thức hợp đồng BOT Dự án đầu nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh (QL14) đoạn Chỉ định 31 Km1793+600 đến thầu Km1824+00, tỉnh Đắk Nơng theo hình thức hợp đồng BOT Dự án đầu xây dựng cơng trình cải tạo, nâng cấp quốc lộ 91 đoạn Chỉ định 32 Km14+000 thầu Km50+889 theo hình thức Hợp đồng BOT Tổng mức đầu BOT 31/1/201 BOT 12/11/20 QL14 13 BOT QL1 Km2169+056,65 – Km2178+126,79 xử Cải tạo, lý số vị trí ngập 30/9/201 nâng cấp nước Quốc lộ 1, tỉnh Bạc Liêu 621.70 93.26 528.45 Nâng cấp, mở rộng 648.57 97.29 551.28 Km 1793+600 KM1824+00 7/2015 1,720.34 247.03 1,473.30 T T Tên dự án Loại Hình HĐ dự thức lựa án chọn nhà (BOT, đầu BT, BTO) - Giai đoạn 03/2014 - Giai đoạn Dự án đầu xây dựng cơng trình mở rộng QL1 đoạn Km1525÷Km1551+40 0, Km1563÷Km1567+50 Chỉ định 33 0, thầu Km1573+350÷Km157 4+500, m1581+950÷Km1584 +550, Km1586÷Km1588+50 0, tỉnh Ninh Thuận Thời gian khởi công 06/2015 BOT 15/7/201 Phạm vi dự án (Từ km đến km) Thời Mục tiêu gian đầu hoàn (Cải tạo, thành nâng cấp đưa vào hay đầu sử dụng mới) Tổng mức đầu Tên Quốc lộ Lý trình QL91 Km14+00-Km39+00 Km45+188.66Km50+889 1/31/201 Cải tạo nâng cấp 1,232.16 Km0+00-Km15+793 Bổ sung mở rộng 10/15/20 tăng 16 cường nền, mặt đường 488.18 70.10 Km1525÷Km1551+40 0, 17/06/20 Km1563÷Km1567+50 16 0, (Thơng Km1573+350÷Km157 xe kỹ Cải tạo 4+500, thuật mở rộng m1581+950÷Km1584 ngày +550, 26/12/20 Km1586÷Km1588+50 15) 2,110.8 422.2 QL91 B QL1 Tổng cộng Vốn NSNN chủ sở Vốn vay hữu 176.93 1,055.23 418.08 1,688.6 T T Tên dự án Loại Hình HĐ dự thức lựa án chọn nhà (BOT, đầu BT, BTO) Dự án đầu xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh đoạn từ QL2 đến Hương Nộn Chỉ định 34 BOT nâng cấp, mở rộng thầu QL32 đoạn từ Cổ Tiết đến cầu Trung Hà, tỉnh Phú Thọ theo hình thức hợp đồng BOT Dự án đầu xây dựng cơng trình mở rộng QL1 đoạn Km2118+600 Km2127+320,75 Chỉ định 35 xây dựng tuyến tránh thầu thành phố Sóc Trăng QL1, tỉnh Sóc Trăng theo hình thức hợp đồng BOT Dự án đầu xây dựng cơng trình khơi phục, cải tạo Quốc lộ 20 Chỉ định 36 đoạn Km123+105,17 thầu Km268+000 tỉnh Lâm Đồng theo hình thức BOT Thời gian khởi cơng Phạm vi dự án (Từ km đến km) Tên Quốc lộ Đường Hồ Chí Minh đoạn nối với 4/2015 QL32 (22km ); Quốc lộ 32 (12,6k m) QL1 tuyến tránh 7/2/2015 TP Sóc Trăng QL1 BOT& 12/2014 BT QL20 Lý trình Thời Mục tiêu gian đầu hoàn (Cải tạo, thành nâng cấp đưa vào hay đầu sử dụng mới) Tổng mức đầu Tổng cộng Đường HCM: Km0Km22+294; QL32: Km65-Km77+629 Đầu đường 01/2017 HCM nâng cấp QL32 1,109.217 Km2118+600 Km2134+996 nâng cấp QL1 đầu 31/1/201 tuyến tránh 1,385.00 Km123+105,17 Km268 Cải tạo, 01/9/201 nâng cấp 4.110,980 (BOT: 1.383,326; BT: 2.727,654) Vốn NSNN chủ sở Vốn vay hữu - 230.00 879.217 207.75 1,177.25 - 551.30 3,559.68 T T Tên dự án Loại Hình HĐ dự thức lựa án chọn nhà (BOT, đầu BT, BTO) Thời gian khởi công Phạm vi dự án (Từ km đến km) Tên Quốc lộ Lý trình Thời Mục tiêu gian đầu hoàn (Cải tạo, thành nâng cấp đưa vào hay đầu sử dụng mới) Tổng mức đầu Tổng cộng Vốn NSNN chủ sở Vốn vay hữu hợp đồng BOT kết hợp BT Dự án đầu nâng cấp tuyến đường Pháp Vân Chỉ định 37 - Cầu Giẽ, thành phố thầu Nội theo hình thức BOT BOT Quý III năm 2014 QL1 Km182+300 Km211+256 - Giai đoạn Dự án đầu xây dựng hầm đường qua Đèo Cả, Quốc lộ tỉnh Phú Yên Khánh Hòa 38 theo hình thức hợp đồng BOT & BT Bổ sung Hạng mục hầm Cù Mông Dự án đầu xây dựng hầm đường qua Đèo Cả, Quốc lộ tỉnh Phú Chỉ định Yên Khánh Hòa thầu theo hình thức hợp đồng BOT & BT 39 Dự án đầu xây dựng Chỉ định Nâng cấp tuyến đường Pháp Vân Cầu Giẽ 2015 BOT BOT 12/2012 QL1A Năm QL1 - 823.15 5,908.33 1,974.03 272.39 1,701.54 Km1353+150 Km1374+525 (Lý trình QL1A) Đầu 11,603.92 5,048 899.00 5,656.92 00 Km1957+560 - nâng cấp 1,386.23 207.93 1,178.30 T T Tên dự án Loại Hình HĐ dự thức lựa án chọn nhà (BOT, đầu BT, BTO) cơng trình tuyến tránh thầu QL1 tăng cường mặt đường Quốc lộ qua thị trấn Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang theo hình thức hợp đồng BOT Dự án đầu xây dựng tuyến tránh thị xã Ninh Hòa (Km0+00 Km2+897) cải tạo, nâng cấp tuyến QL26 Chỉ định 40 đoạn Km3+411thầu Km11+504 (tỉnh Khánh Hòa) đoạn Km91+383 Km98+800 (tỉnh Đắk Lắk) Bổ sung Dự án đầu xây dựng hợp đồng QL38 đoạn từ cầu Yên dự án cầu 41 Lệnh đến nút giao Vực Yên Lệnh Vòng theo hình thức (đã đấu Hợp đồng BOT thầu) Thời gian khởi công 2014 Phạm vi dự án (Từ km đến km) Tên Quốc lộ tuyến tránh Thị trấn Cai Lậy Lý trình Km2014+00 BOT 7/2015 QL26 Tuyến tránh thị xã Ninh Hòa, Km3+411Km11+504 Km91+383 Km98+800 BOT tháng 3/2015 QL38 Km 69+762,35 - Km 82+304,54 Thời Mục tiêu gian đầu hoàn (Cải tạo, thành nâng cấp đưa vào hay đầu sử dụng mới) Tổng mức đầu Tổng cộng Vốn NSNN chủ sở Vốn vay hữu QL1 đầu tuyến tránh Cải tạo, nâng cấp 858.70 Cải tạo nâng cấp 820.20 128.80 - 123.33 729.90 696.87 T T 42 II II Tên dự án Loại Hình HĐ dự thức lựa án chọn nhà (BOT, đầu BT, BTO) Dự án đầu xây dựng cơng trình cầu Thái vượt sơng Hồng đường nối hai tỉnh Chỉ định Thái Bình, Nam với thầu đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, GĐ1 theo hình thức Hợp đồng BOT Các dự án triển khai thực Các dự án giao thông đường Dự án đầu nâng cấp tuyến đường Pháp Vân Chỉ định - Cầu Giẽ, thành phố thầu Nội theo hình thức BOT - Giai đoạn Dự án đầu xây dựng hầm đường qua Đèo Cả, Quốc lộ tỉnh Phú n Khánh Hòa theo hình thức hợp đồng BOT & BT Bổ BOT BOT Thời gian khởi công 11/2013 Quý III năm 2014 Phạm vi dự án (Từ km đến km) Tên Quốc lộ Lý trình Vành Khoảng Km0+00đai Km5+677 (Tuyến mới) QL1 Thời Mục tiêu gian đầu hoàn (Cải tạo, thành nâng cấp đưa vào hay đầu sử dụng mới) 11/2016 Đầu Tổng mức đầu Tổng cộng 1,709.16 Nâng cấp tuyến đường Pháp Vân Cầu Giẽ Km182+300 Km211+256 đầu 2018 4,757.74 Vốn NSNN chủ sở Vốn vay hữu - 245.95 - 823.15 1,463.21 5,908.3 550.75 4,206.78 T T Tên dự án Loại Hình HĐ dự thức lựa án chọn nhà (BOT, đầu BT, BTO) Thời gian khởi công Phạm vi dự án (Từ km đến km) Tên Quốc lộ Lý trình Thời Mục tiêu gian đầu hồn (Cải tạo, thành nâng cấp đưa vào hay đầu sử dụng mới) Tổng mức đầu Tổng cộng Vốn NSNN chủ sở Vốn vay hữu sung Hạng mục hầm Cù Mông - Hạng mục bổ sung hầm Cù Mông 9/2015 QL1A Km1239+119 Km1247+739 (Lý trình QL1A) 3,921.5 161.0 522.0 3,238.5 - Hạng mục bổ sung hầm Hải Vân 7/2016 QL1A Km893+030 Km916+309 (Lý trình QL1A) 7,295.8 65.0 916.0 6,314.8 5/2015 QL6 cao - QL6 đoạn từ Km38 tốc đến Km71- Đường HL Hòa - HB đoạn từ Km Lạc - 6+680 đến Km67+510 Hòa - Lý trình QL6 Bình 2,989.12 - 448.37 Dự án đầu xây dựng đường Hòa Lạc - Hòa Bình cải tạo, nâng Chỉ định cấp QL6 đoạn Xuân thầu Mai - Hòa Bình theo hình thức BOT BOT cải tạo, nâng cấp QL6 xây dựng đường Hòa Lạc - Hòa Bình 2,540.75 T T Tên dự án Loại Hình HĐ dự thức lựa án chọn nhà (BOT, đầu BT, BTO) Thời gian khởi công Phạm vi dự án (Từ km đến km) Tên Quốc lộ Lý trình Thời Mục tiêu gian đầu hoàn (Cải tạo, thành nâng cấp đưa vào hay đầu sử dụng mới) Tổng mức đầu Tổng cộng Đầu tuyến Thái NguyênChưa Chợ Mới hoàn nâng thành cấp, mở đưa vào rộng sử dụng tuyến QL3 đoạn Km75Km100 2,746.40 Vốn NSNN chủ sở Vốn vay hữu Dự án ĐTXD tuyến đường Thái Nguyên Chợ Mới (Bắc Kan) Chỉ định nâng cấp, mở rộng thầu QL3 đoạn Km75 Km100 theo hình thức hợp đồng BOT BOT 7/2014 QL3 - Km70+704Km110+333 tuyến Thái Nguyên-Chợ Mới - Km75-Km100 tuyến QL3 Dự án đầu xây dựng cơng trình cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 10 đoạn từ Chỉ định cầu Quán Toan đến cầu thầu Nghìn, thành phố Hải Phòng theo hình thức Hợp đồng BOT BOT 5/2015 QL10 Km25+500 Km58+200 Cải tạo, nâng cấp 2,813.00 356.00 Dự án đầu xây dựng cơng trình đường cao Chỉ định tốc Trung Lương - Mỹ thầu Thuận, giai đoạn BOT 07/02/20 15 Cao tốc Km49+620Km100+750 Đầu 11,304.35 1,542.3 9,761.96 - 350.00 2,396.40 2,457.00 T T Tên dự án Loại Hình HĐ dự thức lựa án chọn nhà (BOT, đầu BT, BTO) Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến QL30 (đoạn từ Km1+200 – Km34+230) qua địa Chỉ định bàn 02 tỉnh Tiền Giang thầu Đồng Tháp theo hình thức Hợp đồng BOT Dự án đầu xây dựng cơng trình nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 53 đoạn Long Hồ - Ba Si Chỉ định địa bàn hai tỉnh thầu Vĩnh Long Trà Vinh (bao gồm cầu Ngã Tư) theo hình thức hợp đồng BOT Dự án đầu xây dựng cơng trình cầu Việt Trì - Ba Vì nối Quốc lộ 32 với Quốc lộ 32C theo Chỉ định hình thức hợp đồng thầu BOT, thuộc địa phận thành phố Nội tỉnh Phú Thọ Thời gian khởi công Phạm vi dự án (Từ km đến km) Tên Quốc lộ Lý trình Thời Mục tiêu gian đầu hoàn (Cải tạo, thành nâng cấp đưa vào hay đầu sử dụng mới) Tổng mức đầu Tổng cộng Vốn NSNN chủ sở Vốn vay hữu BOT 7/2016 QL30 Km1+200 Km34+268 Nâng cấp, mở rộng 1,130.00 169.50 BOT 05/2015 QL53 11+295-56+00 Cải tạo nâng cấp 1,221.31 183.20 1,038.11 BOT QL32 1/8/2016 nối QL 32C Kết nối QL32 lý trình Km59+500 Km3+100 Đầu 1,462.85 - 960.50 220.00 1,236.85 T T Tên dự án Loại Hình HĐ dự thức lựa án chọn nhà (BOT, đầu BT, BTO) Dự án ĐTXD tuyến cao tốc Bắc GiangTp.Lạng Sơn đoạn km45+100Km108+500, kết hợp Chỉ định 10 tăng cường mặt đường thầu Ql1 đoạn Km1+800Km106+500, tỉnh Bắc Giang tỉnh Lạng Sơn Dự án đầu cải tạo, nâng cấp QL38 đoạn nối QL1 với QL5 qua Chỉ định 11 địa phận tỉnh Bắc Ninh thầu Hải Dương theo hình thức hợp đồng BOT Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 18 đoạn Bắc Chỉ định 12 Ninh - ng Bí theo thầu hình thức BOT BOT BOT BOT Thời gian khởi công 7/2015 6/2014 Phạm vi dự án (Từ km đến km) Tên Quốc lộ QL1 QL38 31/3/201 QL18 Lý trình Thời Mục tiêu gian đầu hoàn (Cải tạo, thành nâng cấp đưa vào hay đầu sử dụng mới) Tổng mức đầu Tổng cộng Vốn NSNN chủ sở Vốn vay hữu QL1: Km1+800Km112+038,84; Tuyến cao tốc: Km45+100Km108+500 QL1: Tăng cường mặt đường; Tuyến cao tốc: Làm 11,765.82 1,252 Km4+200 Km32+800 Cải tại, nâng cấp đầu (khoảng gần 7km đầu tuyến mới: Km4+60 0Km11+4 20) 1,679.85 242.99 Km20-Km77 Cải tạo, nâng cấp, xây dựng 2,905.07 408.02 10,514 1,436.86 2,497.05 ... GIA ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ THEO HÌNH THỨC PPP Ở VIỆT NAM 93 4.1 Thực trạng thu hút khu vực tư nhân tham gia đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao. .. triển kết cấu hạ tầng giao thơng đường theo hình thức PPP Việt Nam Chương 4: Kết nghiên cứu khuyến nghị nhằm thu hút khu vực tư nhân tham gia đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thơng đường theo. .. ro đầu tư phát triển dự án kết cấu hạ tầng nói chung kết cấu hạ tầng giao thơng đường nói riêng theo hình thức PPP 15 1.3 Nghiên cứu thu hút khu vực tư nhân tham gia đầu tư phát triển kết cấu
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu thu hút khu vực tư nhân tham gia đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo hình thức đối tác công tư ở Việt Nam (Luận án tiến sĩ), Nghiên cứu thu hút khu vực tư nhân tham gia đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo hình thức đối tác công tư ở Việt Nam (Luận án tiến sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay