Kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn Nhà nước (Luận án tiến sĩ)

204 9 0
  • Loading ...
1/204 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 08:48

Kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn Nhà nướcKiểm soát chi phí đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn Nhà nướcKiểm soát chi phí đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn Nhà nướcKiểm soát chi phí đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn Nhà nướcKiểm soát chi phí đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn Nhà nướcKiểm soát chi phí đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn Nhà nướcKiểm soát chi phí đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn Nhà nướcKiểm soát chi phí đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn Nhà nướcKiểm soát chi phí đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn Nhà nướcKiểm soát chi phí đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn Nhà nướcKiểm soát chi phí đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn Nhà nướcKiểm soát chi phí đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn Nhà nướcKiểm soát chi phí đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn Nhà nước BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THƠNG VẬN TẢI LÊ MẠNH CƯỜNG KIỂM SỐT CHI PHÍ ĐẦU XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC LUẬN ÁN TIẾN SỸ KINH TẾ Hà Nội-2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI LÊ MẠNH CƯỜNG KIỂM SỐT CHI PHÍ ĐẦU XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC Ngành: Quản lý xây dựng Mã số: 9580302 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Đinh Đăng Quang PGS TS Đặng Thị Xuân Mai Hà Nội-2018 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài luận án tiến sĩ “Kiểm sốt chi phí đầu xây dựng cơng trình sử dụng vốn nhà nước” kết trình học tập nghiên cứu riêng tơi Các số liệu sử dụng luận án hoàn toàn thu thập từ thực tế, xác, tin cậy, có nguồn gốc rõ ràng, xử lý trung thực khách quan Tác giả luận án Lê Mạnh Cường ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i MỤC LỤC ii DANH MỤC BẢNG BIỂU v DANH MỤC HÌNH VẼ .vii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT viii MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Mục đích nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Kết cấu luận án CHƯƠNG I TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 1.1 Tổng quan cơng trình nghiên cứu nước 1.1.1 Nhóm nghiên cứu quản lý chi phí quản lý dự án 1.1.2 Nhóm nghiên cứu liên quan đến kiểm sốt chi phí 1.1.3 Một số tài liệu nghiên cứu khác 17 1.2 Tổng quan cơng trình nghiên cứu nước ngồi 18 1.3 Khoảng trống cần nghiên cứu mục tiêu nghiên cứu đề tài 22 1.4 Phương pháp nghiên cứu 23 CHƯƠNG II CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM SỐT CHI PHÍ ĐẦU XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC 2.1 Lý luận kiểm sốt chi phí đầu xây dựng cơng trình sử dụng vốn nhà nước 2.1.1 Khái niệm phân loại kiểm soát 25 2.1.2 Khái niệm kiểm soát chi phí đầu xây dựng 27 2.1.3 Nội dung phương pháp kiểm sốt chi phí đầu xây dựng 28 2.1.4 Mục đích điều kiện thực kiểm sốt chi phí đầu xây dựng 31 2.1.5 Một số khái niệm dự án đầu xây dựng sử dụng vốn nhà nước vai trò quan quản lý nhà nước hoạt động đầu xây dựng 33 2.1.6 Phân biệt kiểm soát chi phí quản lý chi phí đầu xây dựng 35 2.2 Kinh nghiệm kiểm sốt chi phí đầu xây dựng số nước giới 2.2.1 Kiểm sốt chi phí xây dựng Mỹ 37 2.2.2 Kiểm sốt chi phí xây dựng Trung Quốc 40 2.2.3 Kiểm sốt chi phí xây dựng Anh 42 iii 2.2.4 Kiểm sốt chi phí xây dựng Úc 46 2.2.5 Kiểm sốt chi phí xây dựng Singapore 49 2.2.6 Bài học Việt Nam rút từ kinh nghiệm kiểm sốt chi phí đầu xây dựng cơng trình nước 53 CHƯƠNG III THỰC TRẠNG KIỂM SỐT CHI PHÍ ĐẦU XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM 3.1 Thực trạng quản lý nhà nước kiểm sốt chi phí đầu xây dựng 3.1.1 Thực trạng kiểm sốt chi phí quy định văn hướng dẫn 57 3.1.2 Thực trạng sở thực kiểm soát chi phí mơ hình kiểm sốt chi phí 59 3.1.3 Thực trạng tổ chức thực kiểm sốt chi phí đầu xây dựng cơng trình sử dụng vốn nhà nước chủ đầu 61 3.2 Thực trạng kiểm sốt chi phí đầu xây dựng số cơng trình xây dựng sử dụng vốn nhà nước 3.2.1 Dự án xây dựng Đường kéo dài 63 3.2.2 Dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số thành phố Hồ Chí Minh, tuyến Bến ThànhTham Lương 67 3.3 Thực trạng kiểm sốt chi phí đầu xây dựng cơng trình sử dụng vốn nhà nước theo trình tự đầu xây dựng 3.3.1 Kiểm sốt chi phí giai đoạn chuẩn bị dự án 70 3.3.2 Kiểm soát chi phí giai đoạn thực dự án 73 3.3.3 Kiểm soát chi phí giai đoạn kết thúc xây dựng đưa cơng trình dự án vào khai thác sử dụng 78 3.4 Thực trạng quản lý kiểm sốt chi phí đầu xây dựng theo Nghị định 32/2015/NĐ-CP quản lý chi phí đầu xây dựng qua tổng hợp báo cáo Bộ, Ngành địa phương 3.4.1 Thực trạng hệ thống định mức dự toán giá xây dựng 80 3.4.2 Thực trạng thực nguyên tắc quản lý chi phí đầu xây dựng 82 3.4.3 Thực trạng kiểm sốt chi phí đầu xây dựng 82 3.5 Các nhân tố ảnh hưởng tới kiểm sốt chi phí đầu xây dựng dự án sử dụng vốn nhà nước 3.5.1 Nhận diện nhân tố ảnh hưởng tới kiểm sốt chi phí đầu xây dựng cơng trình sử dụng vốn nhà nước 87 3.5.2 Chiều hướng tác động nhân tố ảnh hưởng 88 3.6 Các công cụ trợ giúp cơng tác kiểm sốt chi phí đầu xây dựng chủ đầu dự án sử dụng vốn nhà nước 92 CHƯƠNG IV KẾT QUẢ KHẢO SÁT CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KIỂM SOÁT CHI PHÍ VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP KIỂM SỐT CHI PHÍ ĐẦU XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC iv 4.1 Khảo sát thu thập số liệu phân tích nhân tố ảnh hưởng tới kiểm sốt chi phí chủ đầu dự án sử dụng vốn nhà nước 4.1.1 Phương pháp thu thập số liệu 94 4.1.2 Phương pháp phân tích 95 4.1.3 Thu thập phân tích 96 4.2 Xếp hạng nhân tố ảnh hưởng tới khả thu thập xử lý thông tin chủ đầu dự án sử dụng vốn nhà nước kiểm sốt chi phí đầu xây dựng cơng trình 4.3 Các thống kê mô tả 99 4.4 Phân tích nhân tố ảnh hưởng tới khả thu thập xử lý thông tin chủ đầu dự án sử dụng vốn nhà nước kiểm sốt chi phí đầu xây dựng 4.4.1 Phân tích nhân tố khám phá (EFA) 102 4.4.2 Kiểm định tin cậy thang đo nhóm Cronbach’s Alpha 104 4.4.3 Đánh giá trung bình độ lệch chuẩn 107 4.4.4 Phân tích cơng cụ trợ giúp cơng tác kiểm sốt chi phí đầu xây dựng chủ đầu dự án sử dụng nhà nước 110 4.5 Đề xuất quy trình kiểm sốt chi phí trước thi cơng xây dựng 4.5.1 Quy trình kiểm sốt chi phí giai đoạn chuẩn bị dự án 116 4.5.2 Quy trình kiểm sốt chi phí xác định dự tốn xây dựng cơng trình 120 4.5.3 Quy trình kiểm sốt chi phí xác định dự tốn gói thầu (giá gói thầu), giá trúng thầu xác định giá hợp đồng 125 4.6 Đề xuất quy trình kiểm sốt chi phí thi cơng xây dựng 4.7 Đề xuất quy trình kiểm sốt chi phí giai đoạn kết thúc xây dựng đưa cơng trình dự án vào khai thác sử dụng 4.7.1 Quy trình kiểm sốt chi phí tốn hợp đồng 134 4.7.2 Quy trình kiểm sốt chi phí tốn dự án hồn thành 138 4.8 Tổng hợp quy trình kiểm sốt chi phí đầu xây dựng đề xuất 139 KẾT LUẬN 142 DANH MỤC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC 01: TỔNG HỢP Ý KIẾN TRẢ LỜI CỦA CÁC ĐƠN VỊ PHỤ LỤC 02: PHIẾU ĐIỀU TRA KHẢO SÁT PHỤ LỤC 03: DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ THAM GIA KHẢO SÁT PHỤ LỤC 04: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU v DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Mẫu bảng biểu ghi chép thơng tin cần thu thập q trình kiểm sốt chi phí đầu xây dựng 30 Bảng 3.1: Tổng mức đầu dự án đường kéo dài 63 Bảng 3.2: So sánh tổng mức đầu dự án đường kéo dài 64 Bảng 3.3: Giá trị tổng mức đầu điều chỉnh dự án đường kéo dài 67 Bảng 3.4: So sánh tổng mức đầu Dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số thành phố Hồ Chí Minh, tuyến Bến Thành-Tham Lương 69 Bảng 3.5: Tổng mức đầu dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số thành phố Hồ Chí Minh, tuyến Bến Thành-Tham Lương 77 Bảng 3.6: Tỷ trọng theo cấu chi phí theo loại hình cơng trình 79 Bảng 3.7: So sánh giá trị toán sân bay Tân sơn 80 Bảng 4.1: Cơ cấu đối tượng khảo sát 96 Bảng 4.2: Sắp xếp theo mức độ cần thiết 12 nhân tố 97 Bảng 4.3: Sắp xếp theo tầm quan trọng 12 nhân tố 97 Bảng 4.4: Xếp hạng nhân tố ảnh hưởng tới khả thu thập xử lý thông tin chủ đầu dự án sử dụng vốn nhà nước kiểm sốt chi phí 98 Bảng 4.5: Đánh giá nhân tố chủ quan khách quan 102 Bảng 4.6: Bảng kết phân tích khám phá nhân tố với biến TT 103 Bảng 4.7: Bảng kết phân tích khám phá nhân tố với biến QT 104 Bảng 4.8: Kiểm định tin cậy nhân tố CX với biến TT 105 Bảng 4.9: Kiểm định tin cậy nhân tố CX với biến QT 105 Bảng 4.10: Kiểm định tin cậy nhân tố PL với biến TT 106 Bảng 4.11: Kiểm định tin cậy nhân tố PL với biến QT 106 Bảng 4.12: Kiểm định tin cậy nhân tố TH với biến TT 107 Bảng 4.13: Kiểm định tin cậy nhân tố TH với biến QT 107 Bảng 4.14: Đánh giá trung bình độ lệch chuẩn nhân tố CX với biến TT 108 Bảng 4.15: Đánh giá trung bình độ lệch chuẩn nhân tố PL với biến TT 108 Bảng 4.16: Đánh giá trung bình độ lệch chuẩn nhân tố TH với biến TT 109 Bảng 4.17: Đánh giá trung bình độ lệch chuẩn nhân tố CXA với biến QT 109 Bảng 4.18: Đánh giá trung bình độ lệch chuẩn nhân tố PLA với biến QT 110 Bảng 4.19: Đánh giá trung bình độ lệch chuẩn nhân tố THA với biến QT 110 Bảng 4.20: Bảng kết phân tích khám phá nhân tố với biến CC 111 vi Bảng 4.21: Kiểm định tin cậy nhân tố QDC với biến CC 112 Bảng 4.22: Kiểm định tin cậy nhân tố QDR với biến CC 112 Bảng 4.23: Đánh giá trung bình độ lệch chuẩn nhân tố QDC với biến CC 113 Bảng 4.24: Đánh giá trung bình độ lệch chuẩn nhân tố QDR với biến CC 113 Bảng 4.25: Kết phân tích tương quan biến 114 Bảng 4.26: Kết phân tích hồi quy với biến phụ thuộc biến quy định chung 115 Bảng 4.27: Kết phân tích hồi quy với biến phụ thuộc biến quy định riêng 115 Bảng 4.28: Báo cáo kế hoạch chi phí tổng mức đầu 119 Bảng 4.29: Báo cáo kế hoạch chi phí dự tốn 124 Bảng 4.30: Báo cáo kết giá gói thầu-giá hợp đồng 130 Bảng 4.31: Báo cáo toán hợp đồng 137 Bảng 4.32: Tổng hợp quy trình kiểm sốt chi phí đầu xây dựng 141 vii DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 2.1: Các yếu tố hệ thống kiểm soát chi phí 31 Hình 2.2: Mục đích kiểm sốt chi phí 32 Hình 2.3: Mối liên hệ quản lý chi phí kiểm sốt chi phí 36 Hình 2.4: Đầu vào đầu kiểm sốt chi phí 38 Hình 2.5: Kiểm sốt chi phí giai đoạn thiết kế chi tiết 45 Hình 4.1: Tỷ trọng theo giới tính 99 Hình 4.2: Tỷ trọng theo độ tuổi 100 Hình 4.3: Tỷ trọng theo trình độ 100 Hình 4.4: Tỷ trọng theo loại hình cơng việc 101 Hình 4.5: Tỷ trọng ý kiến đánh giá nội dung KSCP 101 Hình 4.6: Tỷ trọng ý kiến đánh giá giai đoạn KSCP .102 Hình 4.7: Quy trình kiểm sốt chi phí lập kế hoạch chi phí TMĐT 117 Hình 4.8: Quy trình kiểm sốt chi phí lập kế hoạch chi phí dự tốn 122 Hình 4.9: Quy trình kiểm sốt chi phí xác định dự tốn gói thầu, giá gói thầu 128 Hình 4.10: Quy trình kiểm sốt chi phí xác định giá trúng thầu giá hợp đồng 129 Hình 4.11: Quy trình kiểm sốt chi phí thực hợp đồng 132 Hình 4.12: Quy trình kiểm sốt chi phí tốn hợp đồng 136 Hình 4.13: Quy trình kiểm sốt chi phí tốn dự án hồn thành 140 viii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT CC Nhân tố công cụ CĐT Chủ đầu CPM Phương pháp đường găng (Critical Path Method) CPĐTXDCT Chi phí đầu xây dựng cơng trình CPQLDA Chi phí quản lý dự án CPTVĐT Chi phí vấn đầu CSCS Hệ thống kiểm sốt chi phí, tiến độ CX Nhân tố tính xác CXA Nhân tố tính xác theo mức độ tầm quan trọng DTXD Dự toán xây dựng DTGT Dự tốn gói thầu ĐMXD Định mức xây dựng EFA Phân tích nhân tố khám phá ESM Quản lý tiến độ thu (Earned Schedule Management) EVA Phân tích giá trị thu (Earned Value Analys) EVM Quản lý giá trị thu (Earned Value Management) EVMS Hệ thống đo lường giá trị thu (The Earned Value Measurement System) GTGT Giá trị gia tăng GXD Giá xây dựng KT-KT Kinh tế - Kỹ Thuật KT-XH Kinh tế - Xã hội KMO Hệ số Kaiser-Meyer-Olkin MCCS Hệ thống quản lý kiểm sốt chi phí (Management Cost and Control System) PERT Phương pháp sơ đồ mạng (Program Evaluation and Review Technique) PL Nhóm nhân tố tính pháp lý theo mức độ cần thiết PLA Nhóm nhân tố tính pháp lý theo tầm quan trọng QDC Nhóm nhân tố quy định chung QDR Nhóm nhân tố quy định riêng Total (Tổng) % of Variance Cumulative % Total % of Variance (Tỷ lệ phương (Tỷ lệ lũy kế) sai) 4.778 43.437 43.437 3.137 28.517 1.372 12.471 55.909 2.321 21.097 1.121 10.194 66.102 1.814 16.488 886 8.055 74.157 530 4.818 78.975 509 4.630 83.605 420 3.818 87.423 411 3.734 91.157 350 3.179 94.335 10 324 2.944 97.279 11 299 2.721 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis (Phương pháp rút trích: Thành phần chính) Rotated Component Matrixa (Bảng ma trận xoay nhân tố) Component (thành phần chính) TT2 817 TT1 750 TT3 706 TT9 595 TT6 585 TT5 554 509 TT10 859 TT11 821 TT12 566 646 TT8 844 TT7 798 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Reliability Statistics (Thống kê tin cậy) Cronbach's N of Items Alpha (Số biến quan sát) 769 Cumulative % 28.517 49.614 66.102 Item-Total Statistics (Thống kê biến tổng) Scale Mean if Scale Corrected Cronbach's Item Deleted Variance if Item-Total Alpha if Item (Trung bình Item Deleted Correlation Deleted thang đo (Phương sai (tương quan (Hệ số alpha loại biến) thang đo biến tổng) loại biến) loại biến) TT1 11.76 4.567 638 678 TT2 11.69 4.235 603 696 TT3 11.68 4.633 595 700 TT6 11.87 5.108 452 772 Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 669 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Corrected Cronbach's Item Deleted Variance if Item-Total Alpha if Item Item Deleted Correlation Deleted TT7 3.29 743 502 TT8 3.61 724 502 Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 701 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Corrected Cronbach's Item Deleted Variance if Item-Total Alpha if Item Item Deleted Correlation Deleted TT4 6.90 2.207 487 668 TT7 6.36 2.564 559 567 TT8 6.67 2.608 525 604 Scale Variance if Item Deleted 6.591 5.983 5.927 6.096 Corrected Item-Total Correlation 585 630 709 688 Cronbach's Alpha if Item Deleted 810 793 754 765 Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 826 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted TT9 TT10 TT11 TT12 11.32 11.64 11.74 11.38 Phân tích khám phá nhân tố với biến QT KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of 863 1833.131 df Sphericity 55 Sig .000 Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Total % of Variance Rotation Sums of Squared Loadings Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 5.386 48.961 48.961 3.559 32.353 32.353 1.244 11.306 60.267 2.411 21.921 54.274 1.143 10.389 70.656 1.802 16.382 70.656 840 7.641 78.297 536 4.876 83.173 412 3.741 86.914 354 3.221 90.135 330 3.002 93.137 276 2.513 95.649 10 247 2.242 97.892 11 232 2.108 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrixa Component QT3 823 QT1 793 QT2 774 QT5 648 QT6 630 QT9 553 QT11 853 QT10 831 QT12 625 QT8 874 QT7 815 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 822 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Corrected Cronbach's Item Deleted Variance if Item-Total Alpha if Item Item Deleted Correlation Deleted QT1 12.55 4.109 739 731 QT2 12.37 4.102 655 772 QT3 12.41 4.343 712 747 QT6 12.61 4.744 492 843 Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 764 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Corrected Cronbach's Item Deleted Variance if Item-Total Alpha if Item Item Deleted Correlation Deleted QT7 3.31 772 618 QT8 3.71 783 618 Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 837 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Corrected Cronbach's Item Deleted Variance if Item-Total Alpha if Item Item Deleted Correlation Deleted QT9 11.59 6.034 641 805 QT10 12.07 5.421 679 790 QT11 12.13 5.673 699 779 QT12 11.64 5.989 656 799 KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .666 Approx Chi-Square 773.461 df 21 Sig .000 Bartlett's Test of Sphericity Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Total % of Variance Rotation Sums of Squared Loadings Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 2.852 40.741 40.741 2.557 36.523 36.523 1.746 24.947 65.689 2.042 29.165 65.689 758 10.829 76.518 608 8.691 85.209 458 6.536 91.745 351 5.010 96.755 227 3.245 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrixa Component CC1 861 CC6 797 CC7 740 CC4 572 CC2 548 CC3 897 CC5 891 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 778 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Corrected Cronbach's Item Deleted Variance if Item-Total Alpha if Item Item Deleted Correlation Deleted CC1 15.66 6.174 676 691 CC2 16.10 7.344 475 761 CC4 16.36 7.219 494 755 CC6 15.60 6.640 545 740 CC7 15.81 6.985 573 730 Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 827 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Corrected Cronbach's Item Deleted Variance if Item-Total Alpha if Item Item Deleted Correlation Deleted CC3 3.16 1.348 710 CC5 3.36 1.732 710 Đánh giá trung bình độ lệch chuẩn Sử dụng để đánh giá mức độ nhân tố mơ hình Descriptive Statistics (Thống kê mô tả) N Minimum Maximum Mean Std Deviation (Giá trị bé (Giá trị lớn (Trung (Độ nhất) nhất) bình) chuẩn) lệch TT1 320 3.91 861 TT2 319 3.98 986 TT3 320 3.98 878 TT6 320 3.80 873 CX 320 1.00 5.25 3.9174 69083 Valid N (listwise) 319 N Minimum Maximum Mean Std Deviation TT7 319 3.61 851 TT8 320 3.29 864 TH 320 1.00 5.00 3.4453 74550 Valid N (listwise) 319 Minimum Maximum Descriptive Statistics Descriptive Statistics N Mean Std Deviation TT9 316 4.03 946 TT10 316 3.73 1.052 TT11 320 3.62 988 TT12 320 3.97 979 PL 320 1.00 5.50 3.8357 80510 Valid N (listwise) 314 Minimum Maximum Descriptive Statistics N Mean Std Deviation QT1 319 4.09 823 QT2 319 4.28 890 QT3 319 4.23 787 QT6 318 4.04 841 CXA 319 1.00 5.00 4.1604 67299 Valid N (listwise) 318 Minimum Maximum Descriptive Statistics N QT7 318 Mean 3.71 Std Deviation 883 QT8 317 3.31 879 THA 318 1.50 5.00 3.5126 79221 Valid N (listwise) 317 Minimum Maximum Descriptive Statistics N Mean Std Deviation QT9 317 4.22 914 QT10 317 3.74 1.029 QT11 318 3.68 955 QT12 318 4.16 916 PLA 318 1.00 5.00 3.9479 78348 Valid N (listwise) 316 Minimum Maximum Descriptive Statistics N Mean Std Deviation CC1 318 4.22 932 CC2 317 3.78 831 CC4 318 3.52 843 CC6 318 4.29 941 CC7 318 4.08 827 QDC 318 1.00 5.00 3.9791 63837 Valid N (listwise) 317 Minimum Maximum Descriptive Statistics N Mean Std Deviation CC3 318 3.36 1.314 CC5 317 3.16 1.161 QDR 318 1.00 5.00 3.2594 1.14397 Valid N (listwise) 317 Tính chủ quan hay khách quan tiêu Y1 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid 172 53.6 75.1 75.1 57 17.8 24.9 100.0 229 71.3 100.0 92 28.7 321 100.0 Total Missing Total System Y2 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Missing 73 22.7 32.2 32.2 154 48.0 67.8 100.0 Total 227 70.7 100.0 94 29.3 321 100.0 System Total Y3 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 173 53.9 76.5 76.5 52 16.2 23.0 99.6 4 100.0 226 70.4 100.0 95 29.6 321 100.0 Valid Total Missing System Total Y4 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Missing 71 22.1 70.3 70.3 30 9.3 29.7 100.0 Total 101 31.5 100.0 System 220 68.5 321 100.0 Total Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Missing Total 186 57.9 87.3 87.3 27 8.4 12.7 100.0 Total 213 66.4 100.0 System 108 33.6 321 100.0 Y6 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Missing 165 51.4 81.3 81.3 38 11.8 18.7 100.0 Total 203 63.2 100.0 System 118 36.8 321 100.0 Total Y7 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Missing 114 35.5 68.7 68.7 52 16.2 31.3 100.0 Total 166 51.7 100.0 System 155 48.3 321 100.0 Total Y8 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 67 20.9 60.4 60.4 43 13.4 38.7 99.1 3 100.0 Total 111 34.6 100.0 System 210 65.4 321 100.0 Valid Missing Total Y9 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Missing Total 55 17.1 24.2 24.2 172 53.6 75.8 100.0 Total 227 70.7 100.0 System 94 29.3 321 100.0 Y10 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 44 13.7 24.6 24.6 135 42.1 75.4 100.0 Total 179 55.8 100.0 System 142 44.2 321 100.0 Valid Missing Total Y11 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 46 14.3 25.6 25.6 133 41.4 73.9 99.4 100.0 Total 180 56.1 100.0 System 141 43.9 321 100.0 Valid Missing Total Y12 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 27 8.4 11.6 11.6 202 62.9 86.7 98.3 3 98.7 4 99.1 100.0 233 72.6 100.0 88 27.4 321 100.0 Valid Total Missing Total System Phân tích tương quan CX CX TH PL CXA THA PLA QDC QDR Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N 320 355** 000 320 614** 000 320 546** 000 319 321** 000 318 426** 000 318 403** 000 318 -.011 847 318 Correlations (Tương quan) PL CXA THA PLA ** ** ** 614 546 321 426** 000 000 000 000 320 319 318 318 342** 284** 599** 253** 000 000 000 000 320 320 319 318 318 342** 558** 316** 802** 000 000 000 000 320 320 319 318 318 284** 558** 440** 630** 000 000 000 000 319 319 319 318 318 599** 316** 440** 419** 000 000 000 000 318 318 318 318 318 253** 802** 630** 419** 000 000 000 000 318 318 318 318 318 323** 469** 596** 468** 515** 000 000 000 000 000 318 318 317 316 316 400** -.147** 126* 406** -.095 000 008 025 000 091 318 318 317 316 316 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) TH 355** 000 320 QDC QDR 403** 000 318 323** 000 318 469** 000 318 596** 000 317 468** 000 316 515** 000 316 318 211** 000 318 -.011 847 318 400** 000 318 -.147** 008 318 126* 025 317 406** 000 316 -.095 091 316 211** 000 318 318 Phân tích hồi quy Ảnh hưởng đến quy định chung Model Summaryb Model R (Tóm tắt mơ hình) R Square Adjusted R Std Error of Durbin- (R bình Square the Estimate Watson phương) (R bình (Sai số chuẩn (Sai số chuẩn phương hiệu ước lượng) ước lượng) chỉnh) 514a 265 258 55002 1.502 a Predictors(Biến độc lập): (Constant), PL, TH, CX b Dependent Variable (Biến phụ thuộc): QDC ANOVAa Model Sum of Df (Bậc Mean Square Squares tự do) (Bình phương (Mức ý trung bình) nghĩa) (Tổng bình F Sig phương)) Regression 34.193 11.398 Residual 94.990 314 303 129.183 317 Total 000b 37.676 a Dependent Variable: QDC b Predictors: (Constant), PL, TH, CX Coefficientsa ( Hệ số) Model Unstandardized Coefficients Standardized (Mơ hình) (Hệ số chưa chuẩn hóa) T Sig Collinearity Statistics Coefficients (Mức ý (Thống kê đa cộng (Hệ số chuẩn nghĩa) tuyến) hóa) B Std Error Beta Tolerance VIF (Độ chấp nhận) (Constant) (hệ số 1.951 203 9.593 000 CX 140 058 150 2.421 016 610 1.640 TH 139 045 162 3.094 002 854 1.172 PL 260 050 324 5.257 000 617 1.621 chặn) a Dependent Variable: QDC Model Summaryb Model R R Square 500a Adjusted R Std Error of Durbin- Square the Estimate Watson 250 242 99568 1.067 a Predictors: (Constant), PL, TH, CX b Dependent Variable: QDR ANOVAa Model Sum of df Mean Square F Sig Squares Regression 103.555 34.518 Residual 311.292 314 991 Total 414.847 317 000b 34.819 a Dependent Variable: QDR b Predictors: (Constant), PL, TH, CX Coefficientsa Model Unstandardized Coefficients Standardized t Sig Collinearity Statistics Coefficients B Std Error (Const 2.321 368 CX 011 105 TH 775 PL -.462 ant) Beta Tolerance 6.305 000 006 100 920 610 1.640 081 506 9.556 000 854 1.172 090 -.321 -5.153 000 617 1.621 a Dependent Variable: QDR Model Summaryb Model R R Square 657a Adjusted R Std Error of Durbin- Square the Estimate Watson 432 426 48502 1.489 a Predictors: (Constant), PLA, THA, CXA b Dependent Variable: QDC ANOVAa Model Sum of df Mean Square F Sig Squares Regression 55.739 18.580 Residual 73.395 312 235 129.134 315 Total a Dependent Variable: QDC b Predictors: (Constant), PLA, THA, CXA Coefficientsa VIF 78.981 000b Model Unstandardized Coefficients Standardized t Sig Collinearity Statistics Coefficients B (Const 1.152 186 CXA 377 055 THA 183 PLA 154 ant) Std Error a Dependent Variable: QDC Beta Tolerance VIF 6.179 000 385 6.905 000 585 1.710 039 226 4.689 000 782 1.279 046 186 3.368 001 597 1.674 ... thập xử lý thông tin kiểm sốt chi phí đầu tư xây dựng chủ đầu tư sử dụng vốn nhà nước + Phân tích đánh giá thực trạng kiểm sốt chi phí đầu tư xây dựng cơng trình sử dụng vốn nhà nước thời gian vừa... chi phí đầu tư xây dựng + Luận án tập trung nghiên cứu vấn đề kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng cơng trình giao thông sử dụng vốn nhà nước đặc biệt vốn ngân sách nhà nước loại cơng trình xây dựng. .. THỰC TRẠNG KIỂM SỐT CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM 3.1 Thực trạng quản lý nhà nước kiểm sốt chi phí đầu tư xây dựng 3.1.1 Thực trạng kiểm sốt chi phí quy định
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn Nhà nước (Luận án tiến sĩ), Kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn Nhà nước (Luận án tiến sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay