Nghiên cứu góp phần hoàn thiện công tác đảm bảo và kiểm soát chất lượng thi công lớp mặt đường bê tông nhựa chặt ở Việt Nam (Luận án tiến sĩ)

197 12 0
  • Loading ...
1/197 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 08:45

Nghiên cứu góp phần hoàn thiện công tác đảm bảo và kiểm soát chất lượng thi công lớp mặt đường bê tông nhựa chặt ở Việt NamNghiên cứu góp phần hoàn thiện công tác đảm bảo và kiểm soát chất lượng thi công lớp mặt đường bê tông nhựa chặt ở Việt NamNghiên cứu góp phần hoàn thiện công tác đảm bảo và kiểm soát chất lượng thi công lớp mặt đường bê tông nhựa chặt ở Việt NamNghiên cứu góp phần hoàn thiện công tác đảm bảo và kiểm soát chất lượng thi công lớp mặt đường bê tông nhựa chặt ở Việt NamNghiên cứu góp phần hoàn thiện công tác đảm bảo và kiểm soát chất lượng thi công lớp mặt đường bê tông nhựa chặt ở Việt NamNghiên cứu góp phần hoàn thiện công tác đảm bảo và kiểm soát chất lượng thi công lớp mặt đường bê tông nhựa chặt ở Việt NamNghiên cứu góp phần hoàn thiện công tác đảm bảo và kiểm soát chất lượng thi công lớp mặt đường bê tông nhựa chặt ở Việt NamNghiên cứu góp phần hoàn thiện công tác đảm bảo và kiểm soát chất lượng thi công lớp mặt đường bê tông nhựa chặt ở Việt NamNghiên cứu góp phần hoàn thiện công tác đảm bảo và kiểm soát chất lượng thi công lớp mặt đường bê tông nhựa chặt ở Việt Nam BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THƠNG VẬN TẢI ĐỒNG XN TRƯỜNG NGHIÊN CỨU GĨP PHẦN HỒN THIỆN CƠNG TÁC ĐẢM BẢO KIỂM SỐT CHẤT LƯỢNG THI CÔNG LỚP MẶT ĐƯỜNG TÔNG NHỰA CHẶTỞ VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỸ THUẬT Hà Nội, 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI - ĐỒNG XN TRƯỜNG NGHIÊN CỨU GĨP PHẦN HỒN THIỆN CƠNG TÁC ĐẢM BẢO KIỂM SỐT CHẤT LƯỢNG THI CƠNG LỚP MẶT ĐƯỜNG TÔNG NHỰA CHẶTỞ VIỆT NAM Ngành : Kỹ thuật xây dựng cơng trình giao thơng Mã số : 9.58.02.05 Chuyên ngành : Xây dựng đường ôđường thành phố LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỸ THUẬT NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: 1: PGS.TS Bùi Ngọc Toàn 2: PGS.TS Nguyễn Quang Phúc Hà Nội, 2018 ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận án, tác giả trân trọng cảm ơn quan tạo điều kiện giúp đỡ: Khoa Cơng trình; phòng Đào tạo Sau đại học; Phòng Khoa học; Bộ mơn Đường bộ; Bộ mơn Vật liệu xây dựng; Phòng thí nghiệm Đường bộ; Trung tâm Khoa học công nghệ Trường Đại học Giao thơng vận tải; Phòng thí nghiệm trọng điểm 1, Viện khoa học cơng nghệ GTVT; Các Phòng thí nghiệm cơng trình thuộc (Cơng ty : ACC, TV kiểm định ALPHA, Minh Sơn, Sơn Hải, TV XD Hải kim, ĐH CN GTVT) Bằng tình cảm chân thành nhất, tác giả vơ cảm ơn PGS.TS Bùi Ngọc Tồn, PGS.TS Nguyễn Quang Phúc, người Thầy định hướng, tận tình hướng dẫn, giúp đỡ, động viên chuyên mơn kinh phí q trình thực luận án Cảm ơn PGS.TS Trần Thị Kim Đăng đọc luận án cung cấp thêm nhiều thông tin, tài liệu thiết thực Cảm ơn thầy, cô giáo mơn Đường bộ, cán bộ, nhân viên phòng thí nghiệm Vật liệu xây dựng, phòng thí nghiệm Tác giả chân thành cảm ơn, PGS.TS Lã Văn Chăm, TS Nguyễn Quang Tuấn, NCS Trần Danh Hợi nhiều người bạn thân thiết nhận xét, góp ý, tìm kiếm cung cấp nhiều tài liệu quý giá từ trường Đại học châu Âu, Trung Quốc Luận án khơng thể hồn thành thiếu giúp đỡ số liệu, vật liệu thiết bị thí nghiệm của: Viện KHCN GTVT, Trường ĐH GTVT phân viện TPHCM, Cienco1,8; Cienco5, TCT Trường sơn, Tổng công ty PT đường cao tốc Việt Nam (VEC), PMU3, Công ty PETRO Việt Nam… Cảm ơn gia đình bạn bè, người thân bên Hà Nội, 01/2019 i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận án trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận án NCS Đồng Xuân Trường iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT vii DANH MỤC BẢNG BIỂU xi DANH MỤC HÌNH VẼ xiii MỞ ĐẦU Chương 1: TỔNG QUAN CÔNG TÁC ĐẢM BẢO KIỂM SỐT CHẤT LƯỢNG THI CƠNG MẶT ĐƯỜNG TÔNG NHỰA CHẶT 1.1 Những khái niệm chung 1.1.1 Chất lượng 1.1.2 Quản lý chất lượng 1.1.3 Đảm bảo chất lượng 1.1.4 Kiểm soát chất lượng 1.1.5 Mức chấp nhận chất lượng 1.2 Đảm bảo chất lượng thi công thông qua mức - tiêu chuẩn 1.2.1 Các mức quy định tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng thi công mặt đường 1.2.2 Một số tiêu chuẩn thi công mặt đường tông nhựa chặt giới 15 1.2.3 Một số tiêu chuẩn thi công mặt đường tông nhựa Việt Nam 20 1.3 Các loại rủi ro thi cơng dự án đường tốn 23 1.4 Hệ số tốn PF thi cơng tông nhựa 25 1.4.1 Áp dụng hệ số toán PF Việt Nam thời gian gần đây: 25 1.4.2 Áp dụng hệ số toán PF Hoa kỳ: 28 1.5 Những nghiên cứu phân tích ảnh hưởng thơng số kỹ thuật đến chất lượng lớp tông nhựa phát triển QRSS 29 iv 1.6 Phân tích cơng tác thi cơng BTN dự án 31 1.7 Những nghiên cứu QC/QA thi công tông nhựa giới 32 1.8 Những nghiên cứu đảm bảo kiểm sốt chất lượng thi cơng mặt đường tông nhựa Việt Nam 35 1.9 Những vấn đề tồn luận án cần giải 38 1.10 Mục tiêu nội dung đề tài nghiên cứu 38 1.10.1 Mục tiêu nghiên cứu 38 1.10.2 Nội dung nghiên cứu 39 1.11 Phương pháp nghiên cứu 40 Chương 2: NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP XÁC SUẤT THỐNG KÊ TRONG CÔNG TÁC ĐẢM BẢO KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG BTN 41 2.1 Quá trình thực theo thời gian 41 2.2 Kiểm sốt q trình biểu đồ kiểm tra 44 2.2.1 Các đồ thị kiểm sốt q trình: 44 2.2.2 Các loại kiểm tra dùng đồ thị kiểm soát: 45 2.2.3 Các biểu đồ kiểm sốt áp dụng thi cơng 47 2.3 Phương pháp mô Monte Carlo 51 2.4 Nghiên cứu sử dụng thiết bị khơng phóng xạ khơng phá hủy-Troxler kiểm sốt độ chặt đầm nén tơng nhựa nóng trường 53 2.4.1 Sự cần thiết phải áp dụng phương pháp không phá hủy 53 2.4.2 Đề xuất trình tự đo độ chặt thiết bị khơng phá hủy, khơng phóng xạ 54 2.4.3 Đánh giá, đề xuất độ chặt thi công tông nhựa chặt 56 2.4.4 Thiết bị đo độ chặt Troxler Model 2701-B Plus 57 2.4.5 Kiểm sốt độ đồng thi cơng tông nhựa chặt số dự án 59 2.4.6 Những nhận xét, kiến nghị sử dụng phương pháp thống kê đánh giá độ chặt thiết bị khơng phóng xạ Troxler 64 v 2.5 Nghiên cứu thí nghiệm liên phòng đề xuất giới hạn độ chụm độ ổn định độ dẻo Marshall Việt Nam 64 2.5.1 Cơ sở lý thuyết độ chụm kết thí nghiệm 65 2.5.2 Nghiên cứu thực nghiệm xác định độ chụm 70 2.5.3 Những nhận xét, kiến nghị sử dụng phương pháp thống kê xác định giới hạn độ chụm thí nghiệm Marshall 75 2.6 Nhận xét, kết luận chương 76 Chương 3: NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐẾN CÁC ĐẶC TRƯNG KHAI THÁC MẶT ĐƯỜNG TÔNG NHỰA VIỆT NAM 77 3.1 Nghiên cứu mức độ biến động tiêu thi công 77 3.1.1 Độ lệch chuẩn nghiên cứu độ lệch chuẩn thông số thi công tông nhựa 77 3.1.2 Phương pháp nghiên cứu trình tự tính tốn 79 3.1.3 Kết giá trị trung bình độ lệch chuẩn thông số BTNC19; BTNC12.5 80 3.1.4 So sánh độ lệch chuẩn tính tốn Việt Nam với nghiên cứu Mỹ 83 3.1.5 Nhận xét 84 3.2 Sử dụng phần mềm QRSS đánh giá ảnh hưởng đảm bảo kiểm soát chất lượng đến đặc trưng khai thác kết cấu mặt đường mềm 85 3.2.1 Nguyên lý cấu trúc phần mềm QRSS 85 3.2.2 Thiết kế hỗn hợp tông nhựa 85 3.2.3 Hệ số tốn thơng qua đặc trưng khai thác 87 3.2.4 Phương trình Witczak xác định E* 88 3.2.5 Nhiệt độ có hiệu Teff 89 3.2.6 Tính tốn số ESAL tích lũy 91 3.2.7 Tần số tác dụng tải trọng theo chiều sâu 91 vi 3.2.8 Xác định độ lệch chuẩn biến số đầu vào 93 3.2.9 Tổng hợp biến số đầu vào ma trận ảnh hưởng đến đặc trưng khai thác kết cấu mặt đường 94 3.2.10 Dự báo tuổi thọ phục vụ 95 3.2.11 Quyết định hệ số toán PF (pay factor) 97 3.3 Phân tích QRSS cho dự án thực tế 99 3.4 Nhận xét, kết luận chương 101 Chương 4: NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT HỆ SỐ THANH TỐN TỔNG HỢP ĐỂ KIỂM SỐT CHẤT LƯỢNG THI CƠNG MẶT ĐƯỜNG TÔNG NHỰA CHẶT VIỆT NAM 102 4.1 Các công thức xác định hệ số toán PF (Pay factor) 102 4.1.1 Thiết lập mức giới hạn giới hạn dưới: 102 4.1.2 Tính tốn phần trăm giới hạn PWL: 104 4.1.3 Xác định hệ số PF: 106 4.2 Xây dựng hệ số toán tổng hợp Việt Nam 106 4.2.1 Xác định thơng số cần kiểm sốt trọng số tính CPF 106 4.2.2 Mật độ thí nghiệm kiểm soát 110 4.2.3 Xác định giới hạn (USL), (LSL) phần trăm giới hạn (PWL) 112 4.2.4 Trình tự tính tốn hệ số tốn tổng hợp (CPF) 113 4.3 Kiểm nghiệm, đánh giá hệ số toán CPF số dự án thực tế 114 4.3.1 Kiểm nghiệm số dự án: 114 4.3.2 Đánh giá hệ số toán tổng hợp (CPF) qua kiểm nghiệm thực tế: 122 4.4 Nhận xét, kết luận chương 122 KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 123 TÀI LIỆU THAM KHẢO xv DANH MỤC CƠNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ xxii PHỤ LỤC xxiii vii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT AQL Mức chấp nhận chất lượng (Acceptable Quality Level) AASHTO Tiêu chuẩn thi công cầu đường Hiệp hội Quốc gia đường vận tải Hoa kỳ (American Association of State Highway and Transportation Officials) ASTM Hệ thống tiêu chuẩn Hiệp hội vật liệu thử nghiệm Hoa Kỳ (American Society for Testing and Materials) BGTVT Bộ giao thông vận tải BTN tông nhựa BTNC tông nhựa chặt CL Đường trung tâm (Center Line) CPF Hệ số tốn tổng hợp (combined pay factor) CTGT Cơng trình giao thơng ESAL Số trục xe tích lũy ESALo Số trục xe thông qua ngày đêm năm đầu FAA Cục Hàng không Liên bang Mỹ (Federal Aviation Administration) FHWA Cục đường liên bang Hoa kỳ (Federal Highway Administration) Gmb Tỷ trọng khối hỗn hợp BTN đầm Gmm Tỷ trọng lớn hỗn hợp BTN GTVT Giao thông vận tải HMA Phương pháp thiết kế thành phần tơng nhựa trộn nóng theo thể tích phương pháp SuperPave IRI Hệ số độ phẳng ISO Hệ thống quản lý chất lượng (Quality Mannagement System) viii JMF Công thức thiết kế hỗn hợp (Job Mix Formula) JICA Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (The Japan International Cooperation Agency) JTG Quy phạm kỹ thuật thi công mặt đường Trung Quốc K Hệ số lu lèn hay hệ số đầm nén KHCN Khoa học cơng nghệ LCC Chi phí vòng đời mong muốn LCCA Chi phí vòng đời LCL Đường bên (Lower Control Limit) LSL Giới hạn cho phép (Lower Specification Limits) LWL Giới hạn cảnh báo (Lower Warning Limit) MAAT Nhiệt độ khơng khí trung bình hàng năm MEPDG Phương pháp học thực nghiệm MS Phương pháp tiêu chuẩn kỹ thuật (Method Specifications) MSCR Phương pháp từ biến lặp đàn hồi NCHRP Chương trình hợp tác nghiên cứu đường quốc gia Hoa kỳ (National Cooperative Highway Research Program) ERS Tiêu chuẩn kết cuối (End-Result Specifications) OC Đường cong đặc tính hoạt động (operating characteristic curve) PBS Tiêu chuẩn kỹ thuật tảng chất lượng khai thác (PerformanceBased Specifications) PBS Yêu cầu kỹ thuật làm tảng cho chất lượng khai thác (Performance-Based Specifications) PLD Chênh lệch tuổi thọ (Predicted Life Defference) Lý trình: Km47+00-Km50+00 Lý trình\Thơng số Lượng lọt qua sàng (%) P4.75 P2.36 P0.075 50.50 34.00 7.90 Km 52 +700 53.92 35.68 8.08 Km 54 +700 54.5 35.36 Km 56 +500 55.32 Km 61 +105 Km 62 +970 Thiết kế Số mẫu n Giá trị trung bình HL nhựa Pb, % 5.10 Độ rỗng Va, % Gmm Gmb mẫu khoan Độ chặt K, % 5.00 2.62 4.98 6.81 2.620 2.445 93.32% 8.89 4.99 7.8 2.581 2.422 93.84% 33.05 7.19 4.96 6.3 2.527 2.452 97.03% 52.87 38.27 8.52 5.01 6.5 2.471 2.413 97.65% 50.84 37.43 8.33 4.99 5.5 2.562 2.393 93.40% 5 5 95.00% 53.49 35.96 8.20 4.99 6.58 95.05% 1.73 2.03 0.64 0.02 0.84 2.11% USL 56.50 40.00 9.70 5.30 6.80 96.40% LSL 44.50 28.00 6.10 4.90 3.20 93.60% QU 1.74 2.00 2.35 17.29 0.26 0.64 QL 5.20 3.93 3.29 4.73 4.05 0.69 PWLU 99.73 100.00 100.00 100.00 59.22 72.28 PWLL 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 73.93 PWL 99.73 100.00 100.00 100.00 59.22 46.21 PF 1.049 1.050 1.050 1.050 0.846 0.781 0.05 0.05 0.10 0.25 0.25 0.30 Độ lệch chuẩn Trọng số CPF 0.918 BẢNG TRA PLW Table for Estimation of Lot Percent Within Limits Variability Unknown Procedure Standard Deviation Method Quality Index QU or QL Percent Within Limits for Selected Sample Sizes N=3 N=4 N=5 N=6 N=7 N=8 N=9 50.00 50.28 50.55 50.83 51.10 51.38 51.65 51.93 52.21 52.48 52.76 53.04 53.31 53.59 53.87 54.15 54.42 54.70 54.98 55.26 55.54 55.82 56.10 56.38 56.66 56.95 57.23 57.51 57.80 58.08 58.37 58.65 58.94 59.23 59.51 59.80 60.09 60.38 60.67 60.97 61.26 61.55 61.85 62.15 62.44 62.74 50.00 50.33 50.67 51.00 51.33 51.67 52.00 52.33 52.67 53.00 53.33 53.67 54.00 54.33 54.67 55.00 55.33 55.67 56.00 56.33 56.67 57.00 57.33 57.67 58.00 58.33 58.67 59.00 59.33 59.67 60.00 60.33 60.67 61.00 61.33 61.67 62.00 62.33 62.67 63.00 63.33 63.67 64.00 64.33 64.67 65.00 50.00 50.36 50.71 51.07 51.42 51.78 52.13 52.49 52.85 53.20 53.56 53.91 54.27 54.62 54.98 55.33 55.69 56.04 56.40 56.75 57.10 57.46 57.81 58.16 58.52 58.87 59.22 59.57 59.92 60.28 60.63 60.98 61.33 61.68 62.03 62.38 62.72 63.07 63.42 63.77 64.12 64.46 64.81 65.15 65.50 65.84 50.00 50.37 50.73 51.10 51.47 51.84 52.20 52.57 52.94 53.30 53.67 54.04 54.40 54.77 55.14 55.50 55.87 56.23 56.60 56.96 57.32 57.69 58.05 58.41 58.78 59.14 59.50 59.86 60.22 60.58 60.94 61.30 61.66 62.02 62.38 62.73 63.09 63.45 63.80 64.16 64.51 64.86 65.21 65.57 65.92 66.27 50.00 50.37 50.75 51.12 51.50 51.87 52.24 52.62 52.99 53.37 53.74 54.11 54.49 54.86 55.23 55.60 55.97 56.35 56.72 57.09 57.46 57.83 58.20 58.56 58.93 59.30 59.67 60.03 60.40 60.77 61.13 61.50 61.86 62.22 62.58 62.94 63.31 63.67 64.02 64.38 64.74 65.10 65.45 65.81 66.16 66.51 50.00 50.38 50.76 51.14 51.51 51.89 52.27 52.65 53.03 53.41 53.78 54.16 54.54 54.92 55.29 55.67 56.04 56.42 56.79 57.17 57.54 57.92 58.29 58.66 59.03 59.41 59.78 60.15 60.52 60.89 61.25 61.62 61.99 62.35 62.72 63.08 63.45 63.81 64.17 64.53 64.89 65.25 65.61 65.96 66.32 66.67 50.00 50.38 50.76 51.15 51.53 51.91 52.29 52.67 53.05 53.43 53.82 54.20 54.58 54.96 55.34 55.71 56.09 56.47 56.85 57.23 57.60 57.98 58.36 58.73 59.11 59.48 59.85 60.23 60.60 60.97 61.34 61.71 62.08 62.45 62.81 63.18 63.54 63.91 64.27 64.63 65.00 65.36 65.71 66.07 66.43 66.79 0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.11 0.12 0.13 0.14 0.15 0.16 0.17 0.18 0.19 0.20 0.21 0.22 0.23 0.24 0.25 0.26 0.27 0.28 0.29 0.30 0.31 0.32 0.33 0.34 0.35 0.36 0.37 0.38 0.39 0.40 0.41 0.42 0.43 0.44 0.45 Page 18/26 5.2.1 N=10 50.00 50.38 50.77 51.15 51.54 51.92 52.30 52.69 53.07 53.46 53.84 54.22 54.60 54.99 55.37 55.75 56.13 56.51 56.89 57.27 57.65 58.03 58.40 58.78 59.16 59.53 59.91 60.28 60.66 61.03 61.40 61.77 62.14 62.51 62.88 63.25 63.62 63.98 64.35 64.71 65.07 65.43 65.79 66.15 66.51 66.87 N=15 50.00 50.39 50.78 51.17 51.56 51.95 52.34 52.73 53.12 53.51 53.90 54.29 54.67 55.06 55.45 55.84 56.22 56.61 56.99 57.38 57.76 58.15 58.53 58.91 59.29 59.67 60.05 60.43 60.81 61.19 61.56 61.94 62.31 62.69 63.06 63.43 63.80 64.17 64.54 64.90 65.27 65.63 66.00 66.36 66.72 67.08 N=20 50.00 50.39 50.79 51.18 51.57 51.96 52.36 52.75 53.14 53.53 53.92 54.31 54.70 55.09 55.48 55.87 56.26 56.65 57.04 57.43 57.81 58.20 58.58 58.97 59.35 59.73 60.11 60.49 60.87 61.25 61.63 62.01 62.38 62.76 63.13 63.51 63.88 64.25 64.62 64.98 65.35 65.72 66.08 66.44 66.80 67.16 N=30 50.00 50.40 50.79 51.19 51.58 51.98 52.37 52.76 53.16 53.55 53.95 54.34 54.73 55.12 55.52 55.91 56.30 56.69 57.08 57.47 57.85 58.24 58.63 59.01 59.40 59.78 60.17 60.55 60.93 61.31 61.69 62.07 62.45 62.82 63.20 63.57 63.95 64.32 64.69 65.06 65.42 65.79 66.15 66.52 66.88 67.24 N=50 50.00 50.40 50.79 51.19 51.59 51.98 52.38 52.78 53.17 53.57 53.96 54.36 54.75 55.14 55.54 55.93 56.32 56.71 57.11 57.50 57.89 58.27 58.66 59.05 59.44 59.82 60.21 60.59 60.97 61.35 61.73 62.11 62.49 62.87 63.25 63.62 63.99 64.37 64.74 65.11 65.47 65.84 66.21 66.57 66.93 67.29 N=100 50.00 50.40 50.80 51.19 51.59 51.99 52.39 52.78 53.18 53.58 53.97 54.37 54.76 55.16 55.55 55.95 56.34 56.73 57.12 57.52 57.91 58.30 58.69 59.07 59.46 59.85 60.23 60.62 61.00 61.38 61.76 62.14 62.52 62.90 63.28 63.65 64.03 64.40 64.77 65.14 65.51 65.88 66.24 66.61 66.97 67.33 04/12 Table for Estimation of Lot Percent Within Limits Variability Unknown Procedure Standard Deviation Method Quality Index QU or QL Percent Within Limits for Selected Sample Sizes N=3 N=4 N=5 N=6 N=7 N=8 N=9 63.04 63.34 63.65 63.95 64.25 64.56 64.87 65.18 65.49 65.80 66.12 66.43 66.75 67.07 67.39 67.72 68.04 68.37 68.70 69.03 69.37 69.70 70.04 70.39 70.73 71.08 71.43 71.78 72.14 72.50 72.87 73.24 73.61 73.98 74.36 74.75 75.14 75.53 75.93 76.33 76.74 77.16 77.58 78.01 78.45 65.33 65.67 66.00 66.33 66.67 67.00 67.33 67.67 68.00 68.33 68.67 69.00 69.33 69.67 70.00 70.33 70.67 71.00 71.33 71.67 72.00 72.33 72.67 73.00 73.33 73.67 74.00 74.33 74.67 75.00 75.33 75.67 76.00 76.33 76.67 77.00 77.33 77.67 78.00 78.33 78.67 79.00 79.33 79.67 80.00 66.19 66.53 66.88 67.22 67.56 67.90 68.24 68.58 68.92 69.26 69.60 69.94 70.27 70.61 70.95 71.28 71.61 71.95 72.28 72.61 72.94 73.27 73.60 73.93 74.26 74.59 74.91 75.24 75.56 75.89 76.21 76.53 76.85 77.17 77.49 77.81 78.13 78.44 78.76 79.07 79.38 79.69 80.00 80.31 80.62 66.62 66.96 67.31 67.66 68.00 68.35 68.69 69.04 69.38 69.72 70.06 70.40 70.74 71.07 71.41 71.75 72.08 72.41 72.74 73.08 73.40 73.73 74.06 74.39 74.71 75.04 75.36 75.68 76.00 76.32 76.63 76.95 77.26 77.58 77.89 78.20 78.51 78.82 79.12 79.43 79.73 80.03 80.33 80.63 80.93 66.87 67.22 67.57 67.92 68.26 68.61 68.96 69.30 69.64 69.99 70.33 70.67 71.01 71.34 71.68 72.02 72.35 72.68 73.01 73.34 73.67 74.00 74.32 74.65 74.97 75.29 75.61 75.93 76.25 76.56 76.88 77.19 77.50 77.81 78.12 78.42 78.73 79.03 79.33 79.63 79.93 80.22 80.52 80.81 81.10 67.03 67.38 67.73 68.08 68.43 68.78 69.13 69.47 69.82 70.16 70.50 70.84 71.18 71.52 71.85 72.19 72.52 72.85 73.18 73.51 73.84 74.17 74.49 74.81 75.14 75.46 75.77 76.09 76.41 76.72 77.03 77.34 77.65 77.96 78.26 78.56 78.86 79.16 79.46 79.76 80.05 80.34 80.63 80.92 81.21 67.14 67.49 67.85 68.20 68.55 68.90 69.24 69.59 69.93 70.28 70.62 70.96 71.30 71.64 71.97 72.31 72.64 72.97 73.30 73.63 73.96 74.28 74.61 74.93 75.25 75.57 75.89 76.20 76.51 76.83 77.14 77.44 77.75 78.06 78.36 78.66 78.96 79.25 79.55 79.84 80.13 80.42 80.71 81.00 81.28 0.46 0.47 0.48 0.49 0.50 0.51 0.52 0.53 0.54 0.55 0.56 0.57 0.58 0.59 0.60 0.61 0.62 0.63 0.64 0.65 0.66 0.67 0.68 0.69 0.70 0.71 0.72 0.73 0.74 0.75 0.76 0.77 0.78 0.79 0.80 0.81 0.82 0.83 0.84 0.85 0.86 0.87 0.88 0.89 0.90 Page 19/26 5.2.1 N=10 67.22 67.58 67.93 68.28 68.63 68.98 69.33 69.68 70.02 70.36 70.71 71.05 71.39 71.72 72.06 72.40 72.73 73.06 73.39 73.72 74.04 74.37 74.69 75.01 75.33 75.65 75.97 76.28 76.59 76.90 77.21 77.52 77.82 78.13 78.43 78.73 79.02 79.32 79.61 79.90 80.19 80.48 80.77 81.05 81.33 N=15 67.43 67.79 68.15 68.50 68.85 69.20 69.55 69.90 70.24 70.59 70.93 71.27 71.61 71.95 72.28 72.61 72.95 73.28 73.61 73.93 74.26 74.58 74.90 75.22 75.54 75.85 76.17 76.48 76.79 77.10 77.40 77.70 78.01 78.30 78.60 78.90 79.19 79.48 79.77 80.06 80.34 80.62 80.90 81.18 81.46 N=20 67.52 67.88 68.23 68.59 68.94 69.29 69.64 69.99 70.33 70.68 71.02 71.36 71.70 72.04 72.37 72.70 73.04 73.37 73.69 74.02 74.34 74.67 74.99 75.30 75.62 75.94 76.25 76.56 76.87 77.17 77.48 77.78 78.08 78.37 78.67 78.96 79.25 79.54 79.83 80.11 80.40 80.68 80.95 81.23 81.50 N=30 67.60 67.96 68.31 68.67 69.02 69.37 69.72 70.07 70.41 70.76 71.10 71.44 71.78 72.11 72.45 72.78 73.11 73.44 73.77 74.10 74.42 74.74 75.06 75.38 75.69 76.01 76.32 76.63 76.93 77.24 77.54 77.84 78.14 78.43 78.73 79.02 79.31 79.60 79.88 80.16 80.44 80.72 81.00 81.27 81.54 N=50 67.65 68.01 68.37 68.72 69.07 69.43 69.77 70.12 70.47 70.81 71.15 71.49 71.83 72.17 72.50 72.84 73.17 73.50 73.82 74.15 74.47 74.79 75.11 75.43 75.74 76.05 76.36 76.67 76.98 77.28 77.58 77.88 78.18 78.47 78.77 79.06 79.35 79.63 79.91 80.20 80.47 80.75 81.02 81.30 81.57 N=100 67.69 68.05 68.40 68.76 69.11 69.46 69.81 70.16 70.51 70.85 71.19 71.53 71.87 72.21 72.54 72.87 73.20 73.53 73.86 74.18 74.51 74.83 75.14 75.46 75.77 76.09 76.40 76.70 77.01 77.31 77.61 77.91 78.21 78.50 78.79 79.08 79.37 79.65 79.94 80.22 80.49 80.77 81.04 81.31 81.58 04/12 Table for Estimation of Lot Percent Within Limits Variability Unknown Procedure Standard Deviation Method Quality Index QU or QL 0.91 0.92 0.93 0.94 0.95 0.96 0.97 0.98 0.99 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21 1.22 1.23 1.24 1.25 1.26 1.27 1.28 1.29 1.30 1.31 1.32 1.33 1.34 1.35 Percent Within Limits for Selected Sample Sizes N=3 N=4 N=5 N=6 N=7 N=8 N=9 78.89 79.34 79.81 80.27 80.75 81.25 81.75 82.26 82.79 83.33 83.89 84.47 85.07 85.69 86.34 87.02 87.73 88.49 89.29 90.16 91.11 92.18 93.40 94.92 97.13 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 80.33 80.67 81.00 81.33 81.67 82.00 82.33 82.67 83.00 83.33 83.67 84.00 84.33 84.67 85.00 85.33 85.67 86.00 86.33 86.67 87.00 87.33 87.67 88.00 88.33 88.67 89.00 89.33 89.67 90.00 90.33 90.67 91.00 91.33 91.67 92.00 92.33 92.67 93.00 93.33 93.67 94.00 94.33 94.67 95.00 80.93 81.23 81.54 81.84 82.14 82.45 82.75 83.04 83.34 83.64 83.93 84.22 84.52 84.81 85.09 85.38 85.67 85.95 86.24 86.52 86.80 87.07 87.35 87.63 87.90 88.17 88.44 88.71 88.98 89.24 89.50 89.77 90.03 90.28 90.54 90.79 91.04 91.29 91.54 91.79 92.03 92.27 92.51 92.75 92.98 81.22 81.51 81.81 82.10 82.39 82.67 82.96 83.24 83.52 83.80 84.08 84.36 84.63 84.91 85.18 85.45 85.71 85.98 86.24 86.50 86.76 87.02 87.28 87.53 87.78 88.03 88.28 88.53 88.77 89.01 89.25 89.49 89.72 89.96 90.19 90.42 90.64 90.87 91.09 91.31 91.52 91.74 91.95 92.16 92.37 81.39 81.67 81.96 82.24 82.52 82.80 83.08 83.35 83.63 83.90 84.17 84.44 84.70 84.97 85.23 85.49 85.74 86.00 86.25 86.51 86.75 87.00 87.25 87.49 87.73 87.97 88.21 88.44 88.67 88.90 89.13 89.35 89.58 89.80 90.02 90.23 90.45 90.66 90.87 91.07 91.28 91.48 91.68 91.88 92.08 81.49 81.77 82.05 82.33 82.61 82.88 83.15 83.43 83.69 83.96 84.22 84.49 84.75 85.00 85.26 85.51 85.76 86.01 86.26 86.51 86.75 86.99 87.23 87.46 87.70 87.93 88.16 88.39 88.61 88.83 89.06 89.27 89.49 89.70 89.91 90.12 90.33 90.53 90.74 90.94 91.13 91.33 91.52 91.71 91.90 81.56 81.84 82.12 82.39 82.67 82.94 83.21 83.47 83.74 84.00 84.26 84.52 84.77 85.03 85.28 85.53 85.78 86.02 86.27 86.51 86.74 86.98 87.21 87.45 87.68 87.90 88.13 88.35 88.57 88.79 89.00 89.22 89.43 89.64 89.85 90.05 90.25 90.45 90.65 90.84 91.04 91.23 91.41 91.60 91.78 Page 20/26 5.2.1 N=10 81.61 81.89 82.16 82.44 82.71 82.97 83.24 83.51 83.77 84.03 84.28 84.54 84.79 85.04 85.29 85.54 85.78 86.03 86.27 86.50 86.74 86.97 87.20 87.43 87.66 87.88 88.10 88.32 88.54 88.76 88.97 89.18 89.39 89.59 89.79 90.00 90.19 90.39 90.58 90.78 90.97 91.15 91.34 91.52 91.70 N=15 81.73 82.00 82.27 82.54 82.80 83.06 83.32 83.58 83.84 84.09 84.34 84.59 84.83 85.08 85.32 85.56 85.80 86.03 86.26 86.49 86.72 86.95 87.17 87.39 87.61 87.82 88.04 88.25 88.46 88.66 88.87 89.07 89.27 89.47 89.66 89.85 90.04 90.23 90.42 90.60 90.78 90.96 91.14 91.31 91.48 N=20 81.77 82.04 82.31 82.57 82.84 83.10 83.35 83.61 83.86 84.11 84.36 84.60 84.85 85.09 85.33 85.56 85.80 86.03 86.26 86.48 86.71 86.93 87.15 87.37 87.58 87.79 88.00 88.21 88.42 88.62 88.82 89.02 89.22 89.41 89.60 89.79 89.98 90.16 90.34 90.52 90.70 90.88 91.05 91.22 91.39 N=30 81.81 82.08 82.34 82.60 82.86 83.12 83.37 83.63 83.88 84.12 84.37 84.61 84.85 85.09 85.33 85.56 85.79 86.02 86.25 86.47 86.69 86.91 87.13 87.34 87.55 87.76 87.97 88.18 88.38 88.58 88.78 88.97 89.16 89.36 89.54 89.73 89.91 90.10 90.28 90.45 90.63 90.80 90.97 91.14 91.31 N=50 81.83 82.10 82.36 82.62 82.88 83.13 83.39 83.64 83.88 84.13 84.37 84.62 84.85 85.09 85.32 85.55 85.78 86.01 86.23 86.46 86.68 86.89 87.11 87.32 87.53 87.74 87.94 88.15 88.35 88.54 88.74 88.93 89.12 89.31 89.50 89.68 89.87 90.05 90.22 90.40 90.57 90.74 90.91 91.08 91.24 N=100 81.85 82.11 82.37 82.63 82.89 83.14 83.39 83.64 83.89 84.13 84.38 84.62 84.85 85.09 85.32 85.55 85.78 86.00 86.23 86.45 86.66 86.88 87.09 87.30 87.51 87.72 87.92 88.12 88.32 88.52 88.71 88.91 89.09 89.28 89.47 89.65 89.83 90.01 90.18 90.36 90.53 90.70 90.87 91.03 91.19 04/12 Table for Estimation of Lot Percent Within Limits Variability Unknown Procedure Standard Deviation Method Quality Index QU or QL 1.36 1.37 1.38 1.39 1.40 1.41 1.42 1.43 1.44 1.45 1.46 1.47 1.48 1.49 1.50 1.51 1.52 1.53 1.54 1.55 1.56 1.57 1.58 1.59 1.60 1.61 1.62 1.63 1.64 1.65 1.66 1.67 1.68 1.69 1.70 1.71 1.72 1.73 1.74 1.75 1.76 1.77 1.78 1.79 Percent Within Limits for Selected Sample Sizes N=3 N=4 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 95.33 93.21 95.67 93.44 96.00 93.67 96.33 93.90 96.67 94.12 97.00 94.34 97.33 94.56 97.67 94.77 98.00 94.98 98.33 95.19 98.67 95.40 99.00 95.61 99.33 95.81 99.67 96.01 100.00 96.20 100.00 96.39 100.00 96.58 100.00 96.77 100.00 96.95 100.00 97.13 100.00 97.31 100.00 97.48 100.00 97.65 100.00 97.81 100.00 97.97 100.00 98.13 100.00 98.28 100.00 98.43 100.00 98.58 100.00 98.72 100.00 98.85 100.00 98.98 100.00 99.11 100.00 99.23 100.00 99.34 100.00 99.45 100.00 99.55 100.00 99.64 100.00 99.73 100.00 99.81 100.00 99.88 100.00 99.94 100.00 99.98 100.00 100.00 Page 21/26 N=5 N=6 N=7 N=8 N=9 92.58 92.78 92.98 93.18 93.37 93.57 93.76 93.95 94.13 94.32 94.50 94.67 94.85 95.02 95.19 95.36 95.53 95.69 95.85 96.00 96.16 96.31 96.46 96.60 96.75 96.89 97.03 97.16 97.29 97.42 97.55 97.67 97.79 97.91 98.02 98.13 98.24 98.34 98.45 98.55 98.64 98.73 98.82 98.91 92.27 92.46 92.65 92.83 93.02 93.20 93.38 93.55 93.73 93.90 94.07 94.23 94.40 94.56 94.72 94.87 95.03 95.18 95.33 95.48 95.62 95.76 95.90 96.04 96.17 96.31 96.43 96.56 96.69 96.81 96.93 97.05 97.16 97.27 97.38 97.49 97.59 97.70 97.80 97.89 97.99 98.08 98.17 98.26 92.09 92.27 92.45 92.63 92.81 92.98 93.15 93.32 93.49 93.65 93.81 93.97 94.13 94.29 94.44 94.59 94.74 94.88 95.03 95.17 95.31 95.44 95.58 95.71 95.84 95.97 96.09 96.21 96.33 96.45 96.57 96.68 96.79 96.90 97.01 97.11 97.21 97.31 97.41 97.51 97.60 97.69 97.78 97.87 91.96 92.14 92.32 92.49 92.67 92.83 93.00 93.17 93.33 93.49 93.65 93.80 93.96 94.11 94.26 94.40 94.55 94.69 94.83 94.97 95.10 95.23 95.36 95.49 95.62 95.74 95.86 95.98 96.10 96.22 96.33 96.44 96.55 96.66 96.76 96.86 96.97 97.06 97.16 97.25 97.35 97.44 97.53 97.61 5.2.1 N=10 91.88 92.05 92.23 92.40 92.56 92.73 92.90 93.06 93.22 93.37 93.53 93.68 93.83 93.98 94.13 94.27 94.41 94.55 94.69 94.82 94.95 95.08 95.21 95.34 95.46 95.59 95.70 95.82 95.94 96.05 96.16 96.27 96.38 96.48 96.59 96.69 96.79 96.89 96.98 97.07 97.17 97.26 97.34 97.43 N=15 91.65 91.82 91.99 92.15 92.31 92.47 92.63 92.78 92.93 93.08 93.23 93.37 93.52 93.66 93.80 93.94 94.07 94.20 94.33 94.46 94.59 94.71 94.84 94.96 95.08 95.19 95.31 95.42 95.53 95.64 95.75 95.85 95.95 96.06 96.16 96.25 96.35 96.44 96.54 96.63 96.72 96.80 96.89 96.97 N=20 91.56 91.72 91.88 92.04 92.20 92.36 92.51 92.66 92.81 92.96 93.10 93.25 93.39 93.52 93.66 93.80 93.93 94.06 94.19 94.31 94.44 94.56 94.68 94.80 94.92 95.03 95.14 95.25 95.36 95.47 95.57 95.68 95.78 95.88 95.98 96.07 96.17 96.26 96.35 96.44 96.53 96.62 96.70 96.79 N=30 91.47 91.63 91.79 91.95 92.10 92.26 92.41 92.56 92.70 92.85 92.99 93.13 93.27 93.40 93.54 93.67 93.80 93.93 94.05 94.18 94.30 94.42 94.54 94.66 94.77 94.88 94.99 95.10 95.21 95.32 95.42 95.52 95.62 95.72 95.82 95.91 96.01 96.10 96.19 96.28 96.37 96.45 96.53 96.62 N=50 91.40 91.56 91.72 91.88 92.03 92.18 92.33 92.48 92.62 92.76 92.90 93.04 93.18 93.31 93.45 93.58 93.71 93.83 93.96 94.08 94.20 94.32 94.44 94.55 94.67 94.78 94.89 94.99 95.10 95.21 95.31 95.41 95.51 95.61 95.70 95.80 95.89 95.98 96.07 96.16 96.24 96.33 96.41 96.49 N=100 91.35 91.51 91.67 91.82 91.98 92.13 92.27 92.42 92.56 92.70 92.84 92.98 93.12 93.25 93.38 93.51 93.64 93.76 93.89 94.01 94.13 94.25 94.36 94.48 94.59 94.70 94.81 94.92 95.02 95.13 95.23 95.33 95.43 95.53 95.62 95.71 95.81 95.90 95.99 96.07 96.16 96.24 96.33 96.41 04/12 Table for Estimation of Lot Percent Within Limits Variability Unknown Procedure Standard Deviation Method Quality Index QU or QL 1.80 1.81 1.82 1.83 1.84 1.85 1.86 1.87 1.88 1.89 1.90 1.91 1.92 1.93 1.94 1.95 1.96 1.97 1.98 1.99 2.00 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 2.06 2.07 2.08 2.09 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18 2.19 2.20 2.21 2.22 2.23 2.24 Percent Within Limits for Selected Sample Sizes N=3 N=4 N=5 N=6 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 98.99 98.35 99.07 98.43 99.15 98.51 99.22 98.59 99.29 98.66 99.36 98.74 99.43 98.81 99.49 98.88 99.54 98.94 99.60 99.01 99.65 99.07 99.70 99.13 99.74 99.19 99.78 99.24 99.82 99.30 99.85 99.35 99.88 99.40 99.91 99.44 99.93 99.49 99.95 99.53 99.97 99.57 99.98 99.61 99.99 99.64 100.00 99.68 100.00 99.71 100.00 99.74 100.00 99.77 100.00 99.79 100.00 99.82 100.00 99.84 100.00 99.86 100.00 99.88 100.00 99.90 100.00 99.92 100.00 99.93 100.00 99.94 100.00 99.95 100.00 99.96 100.00 99.97 100.00 99.98 100.00 99.99 100.00 99.99 100.00 99.99 100.00 100.00 100.00 100.00 Page 22/26 N=7 N=8 N=9 97.96 98.04 98.12 98.20 98.28 98.35 98.42 98.49 98.56 98.63 98.69 98.76 98.82 98.88 98.93 98.99 99.04 99.09 99.14 99.19 99.24 99.28 99.33 99.37 99.41 99.45 99.48 99.52 99.55 99.58 99.61 99.64 99.67 99.70 99.72 99.74 99.77 99.79 99.81 99.83 99.84 99.86 99.87 99.89 99.90 97.70 97.78 97.86 97.94 98.02 98.09 98.16 98.24 98.30 98.37 98.44 98.50 98.56 98.63 98.68 98.74 98.80 98.85 98.90 98.95 99.00 99.05 99.10 99.14 99.18 99.23 99.27 99.30 99.34 99.38 99.41 99.45 99.48 99.51 99.54 99.57 99.59 99.62 99.64 99.67 99.69 99.71 99.73 99.75 99.77 5.2.1 N=10 97.51 97.60 97.68 97.75 97.83 97.91 97.98 98.05 98.12 98.19 98.25 98.32 98.38 98.44 98.50 98.56 98.62 98.67 98.73 98.78 98.83 98.88 98.93 98.97 99.02 99.06 99.10 99.14 99.18 99.22 99.26 99.29 99.33 99.36 99.39 99.42 99.45 99.48 99.51 99.54 99.56 99.59 99.61 99.63 99.66 N=15 97.06 97.14 97.21 97.29 97.37 97.44 97.52 97.59 97.66 97.72 97.79 97.86 97.92 97.98 98.04 98.10 98.16 98.22 98.27 98.33 98.38 98.43 98.48 98.53 98.58 98.63 98.67 98.72 98.76 98.80 98.84 98.88 98.92 98.96 99.00 99.03 99.07 99.10 99.13 99.17 99.20 99.23 99.26 99.29 99.31 N=20 96.87 96.95 97.02 97.10 97.18 97.25 97.32 97.39 97.46 97.53 97.60 97.66 97.73 97.79 97.85 97.91 97.97 98.03 98.08 98.14 98.19 98.24 98.29 98.34 98.39 98.44 98.49 98.53 98.58 98.62 98.66 98.70 98.74 98.78 98.82 98.86 98.90 98.93 98.97 99.00 99.03 99.06 99.10 99.13 99.15 N=30 96.70 96.78 96.85 96.93 97.01 97.08 97.15 97.22 97.29 97.36 97.43 97.49 97.55 97.62 97.68 97.74 97.80 97.86 97.91 97.97 98.02 98.07 98.13 98.18 98.23 98.27 98.32 98.37 98.41 98.46 98.50 98.54 98.58 98.62 98.66 98.70 98.74 98.78 98.81 98.85 98.88 98.91 98.95 98.98 99.01 N=50 96.57 96.65 96.73 96.81 96.88 96.95 97.03 97.10 97.17 97.23 97.30 97.37 97.43 97.49 97.55 97.61 97.67 97.73 97.79 97.84 97.90 97.95 98.00 98.05 98.10 98.15 98.20 98.24 98.29 98.34 98.38 98.42 98.46 98.50 98.54 98.58 98.62 98.66 98.70 98.73 98.77 98.80 98.83 98.87 98.90 N=100 96.49 96.57 96.64 96.72 96.79 96.87 96.94 97.01 97.08 97.15 97.21 97.28 97.34 97.40 97.46 97.52 97.58 97.64 97.70 97.75 97.81 97.86 97.91 97.96 98.01 98.06 98.11 98.16 98.21 98.25 98.29 98.34 98.38 98.42 98.46 98.50 98.54 98.58 98.61 98.65 98.69 98.72 98.75 98.79 98.82 04/12 Table for Estimation of Lot Percent Within Limits Variability Unknown Procedure Standard Deviation Method Quality Index QU or QL 2.25 2.26 2.27 2.28 2.29 2.30 2.31 2.32 2.33 2.34 2.35 2.36 2.37 2.38 2.39 2.40 2.41 2.42 2.43 2.44 2.45 2.46 2.47 2.48 2.49 2.50 2.51 2.52 2.53 2.54 2.55 2.56 2.57 2.58 2.59 2.60 2.61 2.62 2.63 2.64 2.65 2.66 2.67 2.68 2.69 Percent Within Limits for Selected Sample Sizes N=3 N=4 N=5 N=6 N=7 N=8 N=9 N=10 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 99.91 99.92 99.93 99.94 99.95 99.96 99.96 99.97 99.98 99.98 99.98 99.99 99.99 99.99 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 99.79 99.80 99.82 99.83 99.85 99.86 99.87 99.89 99.90 99.91 99.92 99.92 99.93 99.94 99.95 99.95 99.96 99.96 99.97 99.97 99.98 99.98 99.98 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 99.68 99.70 99.71 99.73 99.75 99.77 99.78 99.80 99.81 99.82 99.84 99.85 99.86 99.87 99.88 99.89 99.90 99.91 99.92 99.92 99.93 99.94 99.94 99.95 99.95 99.96 99.96 99.97 99.97 99.97 99.98 99.98 99.98 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Page 23/26 5.2.1 N=15 99.34 99.37 99.39 99.42 99.44 99.46 99.48 99.51 99.53 99.55 99.57 99.58 99.60 99.62 99.64 99.65 99.67 99.68 99.70 99.71 99.73 99.74 99.75 99.76 99.77 99.79 99.80 99.81 99.82 99.83 99.83 99.84 99.85 99.86 99.87 99.87 99.88 99.89 99.89 99.90 99.91 99.91 99.92 99.92 99.93 N=20 99.18 99.21 99.24 99.26 99.29 99.32 99.34 99.36 99.39 99.41 99.43 99.45 99.47 99.49 99.51 99.53 99.55 99.56 99.58 99.60 99.61 99.63 99.64 99.66 99.67 99.68 99.70 99.71 99.72 99.73 99.74 99.75 99.76 99.77 99.78 99.79 99.80 99.81 99.82 99.83 99.84 99.84 99.85 99.86 99.86 N=30 99.04 99.07 99.10 99.12 99.15 99.18 99.20 99.23 99.25 99.28 99.30 99.32 99.34 99.37 99.39 99.41 99.43 99.44 99.46 99.48 99.50 99.52 99.53 99.55 99.56 99.58 99.59 99.61 99.62 99.63 99.65 99.66 99.67 99.68 99.70 99.71 99.72 99.73 99.74 99.75 99.76 99.77 99.78 99.78 99.79 N=50 98.93 98.96 98.99 99.02 99.05 99.07 99.10 99.13 99.15 99.18 99.20 99.22 99.25 99.27 99.29 99.31 99.33 99.35 99.37 99.39 99.41 99.43 99.45 99.46 99.48 99.50 99.51 99.53 99.54 99.56 99.57 99.59 99.60 99.61 99.62 99.64 99.65 99.66 99.67 99.68 99.69 99.70 99.71 99.72 99.73 N=100 98.85 98.88 98.91 98.94 98.97 99.00 99.03 99.05 99.08 99.10 99.13 99.15 99.18 99.20 99.22 99.25 99.27 99.29 99.31 99.33 99.35 99.37 99.38 99.40 99.42 99.44 99.45 99.47 99.49 99.50 99.52 99.53 99.54 99.56 99.57 99.59 99.60 99.61 99.62 99.63 99.65 99.66 99.67 99.68 99.69 04/12 Table for Estimation of Lot Percent Within Limits Variability Unknown Procedure Standard Deviation Method Quality Index QU or QL 2.70 2.71 2.72 2.73 2.74 2.75 2.76 2.77 2.78 2.79 2.80 2.81 2.82 2.83 2.84 2.85 2.86 2.87 2.88 2.89 2.90 2.91 2.92 2.93 2.94 2.95 2.96 2.97 2.98 2.99 3.00 3.01 3.02 3.03 3.04 3.05 3.06 3.07 3.08 3.09 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 Percent Within Limits for Selected Sample Sizes N=3 N=4 N=5 N=6 N=7 N=8 N=9 N=10 N=15 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 99.93 99.94 99.94 99.94 99.95 99.95 99.95 99.96 99.96 99.96 99.97 99.97 99.97 99.97 99.97 99.98 99.98 99.98 99.98 99.98 99.98 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Page 24/26 5.2.1 N=20 99.87 99.88 99.88 99.89 99.89 99.90 99.90 99.91 99.91 99.92 99.92 99.93 99.93 99.93 99.94 99.94 99.94 99.95 99.95 99.95 99.95 99.96 99.96 99.96 99.96 99.97 99.97 99.97 99.97 99.97 99.97 99.98 99.98 99.98 99.98 99.98 99.98 99.98 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 N=30 99.80 99.81 99.82 99.82 99.83 99.84 99.84 99.85 99.86 99.86 99.87 99.87 99.88 99.88 99.89 99.89 99.90 99.90 99.91 99.91 99.91 99.92 99.92 99.92 99.93 99.93 99.93 99.94 99.94 99.94 99.95 99.95 99.95 99.95 99.95 99.96 99.96 99.96 99.96 99.96 99.97 99.97 99.97 99.97 99.97 N=50 99.74 99.75 99.76 99.77 99.78 99.78 99.79 99.80 99.81 99.81 99.82 99.83 99.83 99.84 99.84 99.85 99.86 99.86 99.87 99.87 99.88 99.88 99.88 99.89 99.89 99.90 99.90 99.90 99.91 99.91 99.92 99.92 99.92 99.93 99.93 99.93 99.93 99.94 99.94 99.94 99.94 99.95 99.95 99.95 99.95 N=100 99.70 99.71 99.72 99.73 99.73 99.74 99.75 99.76 99.77 99.77 99.78 99.79 99.80 99.80 99.81 99.82 99.82 99.83 99.83 99.84 99.84 99.85 99.86 99.86 99.87 99.87 99.87 99.88 99.88 99.89 99.89 99.89 99.90 99.90 99.91 99.91 99.91 99.92 99.92 99.92 99.92 99.93 99.93 99.93 99.93 04/12 Table for Estimation of Lot Percent Within Limits Variability Unknown Procedure Standard Deviation Method Quality Index QU or QL 3.15 3.16 3.17 3.18 3.19 3.20 3.21 3.22 3.23 3.24 3.25 3.26 3.27 3.28 3.29 3.30 3.31 3.32 3.33 3.34 3.35 3.36 3.37 3.38 3.39 3.40 3.41 3.42 3.43 3.44 3.45 3.46 3.47 3.48 3.49 3.50 3.51 3.52 3.53 3.54 3.55 3.56 3.57 3.58 3.59 Percent Within Limits for Selected Sample Sizes N=3 N=4 N=5 N=6 N=7 N=8 N=9 N=10 N=15 N=20 N=30 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 99.97 99.98 99.98 99.98 99.98 99.98 99.98 99.98 99.98 99.98 99.98 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Page 25/26 5.2.1 N=50 99.95 99.96 99.96 99.96 99.96 99.96 99.96 99.97 99.97 99.97 99.97 99.97 99.97 99.97 99.98 99.98 99.98 99.98 99.98 99.98 99.98 99.98 99.98 99.98 99.98 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 N=100 99.94 99.94 99.94 99.94 99.95 99.95 99.95 99.95 99.95 99.96 99.96 99.96 99.96 99.96 99.96 99.96 99.97 99.97 99.97 99.97 99.97 99.97 99.97 99.97 99.98 99.98 99.98 99.98 99.98 99.98 99.98 99.98 99.98 99.98 99.98 99.98 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 04/12 Table for Estimation of Lot Percent Within Limits Variability Unknown Procedure Standard Deviation Method Quality Index QU or QL 3.60 3.61 3.62 3.63 3.64 3.65 3.66 3.67 3.68 3.69 3.70 3.71 3.72 3.73 3.74 3.75 3.76 Percent Within Limits for Selected Sample Sizes N=3 N=4 N=5 N=6 N=7 N=8 N=9 N=10 N=15 N=20 N=30 N=50 N=100 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 99.99 99.99 99.99 99.99 100.00 99.99 100.00 99.99 100.00 99.99 100.00 99.99 100.00 99.99 100.00 99.99 100.00 99.99 100.00 99.99 100.00 99.99 100.00 99.99 100.00 99.99 100.00 99.99 100.00 99.99 100.00 99.99 100.00 100.00 The estimates of lot percent within limits (PWL) provided in the tables are obtained by numerically integrating the beta distribution function corresponding to Quality Index (Q) and Sample Size (N) To find PWL from the tables, compute Q from the sample mean and sample standard deviation with unknown population variability, and the lower or upper specification limits To find the PWL for a negative Quality Index, first get the PWL for the positive value of the Quality Index from the tables and subtract the result from 100 Page 26/26 5.2.1 04/12 ... tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng thi công mặt đường 1.2.2 Một số tiêu chuẩn thi công mặt đường bê tông nhựa chặt giới 15 1.2.3 Một số tiêu chuẩn thi công mặt đường bê tông nhựa Việt Nam 20 1.3... nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu  Đối tượng nghiên cứu đề tài công tác đảm bảo chất lượng thi công lớp bê tông nhựa chặt kết cấu mặt đường mềm sở tiêu chuẩn, quy  chuẩn hành Nghiên cứu lớp. .. ảnh hưởng đảm bảo chất lượng đến đặc trưng khai thác mặt đường bê tông nhựa Chương 4: Nghiên cứu đề xuất hệ số toán tổng hợp để đảm bảo chất lượng thi công mặt đường BTN chặt Việt Nam Phần kết
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu góp phần hoàn thiện công tác đảm bảo và kiểm soát chất lượng thi công lớp mặt đường bê tông nhựa chặt ở Việt Nam (Luận án tiến sĩ), Nghiên cứu góp phần hoàn thiện công tác đảm bảo và kiểm soát chất lượng thi công lớp mặt đường bê tông nhựa chặt ở Việt Nam (Luận án tiến sĩ), ket qua thi nghiem lien phong (sap xep thu tu trang 14 thanh trang 1, cac trang khac giu nguyen)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay