Nghiên cứu quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư công trong xây dựng công trình đường bộ ở Việt Nam (Luận án tiến sĩ)

179 8 0
  • Loading ...
1/179 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 08:43

Nghiên cứu quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư công trong xây dựng công trình đường bộ ở Việt NamNghiên cứu quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư công trong xây dựng công trình đường bộ ở Việt NamNghiên cứu quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư công trong xây dựng công trình đường bộ ở Việt NamNghiên cứu quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư công trong xây dựng công trình đường bộ ở Việt NamNghiên cứu quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư công trong xây dựng công trình đường bộ ở Việt NamNghiên cứu quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư công trong xây dựng công trình đường bộ ở Việt NamNghiên cứu quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư công trong xây dựng công trình đường bộ ở Việt NamNghiên cứu quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư công trong xây dựng công trình đường bộ ở Việt NamNghiên cứu quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư công trong xây dựng công trình đường bộ ở Việt NamNghiên cứu quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư công trong xây dựng công trình đường bộ ở Việt Nam BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐỖ VĂN THUẬN NGHIÊN CỨU QUẢN NHÀ NƯỚC VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU CÔNG TRONG XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Hà Nội - 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐỖ VĂN THUẬN NGHIÊN CỨU QUẢN NHÀ NƯỚC VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU CÔNG TRONG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM Chuyên ngành: Quản Xây dựng Mã số: 9.58.03.02 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Đinh Đăng Quang TS Nguyễn Quỳnh Sang Hà Nội - 2019 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học riêng tơi Kết nêu luận án trung thực chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu Hà Nội, ngày……tháng… năm 2019 Tác giả Đỗ Văn Thuận ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN .i DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU vii DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ ix MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN NHÀ NƯỚC VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU CƠNG TRONG XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ 1.1 Lược khảo cơng trình nghiên cứu có liên quan hoạt động đầu công quản nhà nước hoạt động đầu cơng xây dựng cơng trình đường 1.1.1 Những nghiên cứu nước 1.1.1.1 Các cơng trình nghiên cứu quản nhà nước đầu cơng nói chung 1.1.1.2 Những nghiên cứu quản nhà nước hoạt động đầu cơng xây dựng cơng trình đường 1.1.2 Những nghiên cứu nước .9 1.1.3 Nhận xét chung kết đạt cơng trình công bố liên quan đến quản nhà nước hoạt động đầu công xây dựng cơng trình đường 13 1.2 Khoảng trống nhiệm vụ nghiên cứu đề tài 13 1.2.1 Khoảng trống nghiên cứu đề tài luận án 13 1.2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu đề tài 14 1.3 Khung nghiên cứu luận án .15 1.3.1 Hướng tiếp cận giải nhiệm vụ luận án .15 1.3.2 Phương pháp nghiên cứu .16 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG ĐẦU CÔNG TRONG XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ .19 iii 2.1 Cơ sở luận đầu công quản nhà nước hoạt động đầu công 19 2.1.1 Đầu công hoạt động đầu công 19 2.1.1.1 Khái niệm đầu công 19 2.1.1.2 Đặc điểm hoạt động đầu công 20 2.1.1.3 Các lĩnh vực đầu công theo quy định pháp luật .21 2.1.1.4 Các chủ thể liên quan đến hoạt động đầu công .22 2.1.2 Quản nhà nước hoạt động đầu công 23 2.1.2.1 Vai trò quản nhà nước hoạt động đầu công 23 2.1.2.2 Nội dung quản nhà nước hoạt động đầu công 23 2.1.2.3 Trách nhiệm quan quản nhà nước hoạt động đầu cơng 26 2.2 Cơng trình đường hoạt động đầu cơng xây dựng cơng trình đường 29 2.2.1 Cơng trình đường .29 2.2.2 Hoạt động đầu công xây dựng cơng trình đường 32 2.2.2.1 Khái niệm hoạt động đầu công dự án đầu cơng xây dựng cơng trình đường 32 2.2.2.2 Các hình thức đầu cơng xây dựng cơng trình đường 33 2.2.2.3 Đầu cơng theo hình thức đối tác cơng xây dựng cơng trình đường 35 2.3 Quản nhà nước hoạt động đầu cơng xây cơng trình đường 36 2.3.1 Khái niệm quản nhà nước hoạt động đầu công xây dựng công trình đường 36 2.3.2 Nội dung quản nhà nước hoạt động đầu cơng xây dựng cơng trình đường 37 2.3.3 Hệ thống quan quản nhà nước hoạt động đầu công xây dựng công trình đường 43 2.3.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản nhà nước hoạt động đầu cơng xây dựng cơng trình đường .44 iv 2.3.4.1 Các nhân tố khách quan .44 2.3.4.2 Các nhân tố chủ quan 46 2.4 Kinh nghiệm nước quản nhà nước hoạt động đầu cơng xây dựng cơng trình đường học kinh nghiệm cho Việt Nam 47 2.4.1 Kinh nghiệm quản nhà nước hoạt động đầu cơng xây dựng cơng trình đường số nước khu vực .47 2.4.1.1 Kinh nghiệm Trung Quốc 47 2.4.1.2 Kinh nghiệm Malaysia 50 2.4.2 Những học kinh nghiệm cho Việt Nam 51 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG QUẢN NHÀ NƯỚC VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU CƠNG TRONG XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM 53 3.1 Hệ thống hạ tầng giao thơng đường Việt Nam tình hình vốn đầu 53 3.1.1 Thực trạng hạ tầng giao thông đường Việt Nam .53 3.1.2 Tình hình vốn đầu xây dựng kết cấu hạ tầng giao thơng đường 56 3.2 Phân tích thực trạng quản nhà nước hoạt động đầu cơng xây dựng cơng trình đường Việt Nam 60 3.2.1 Ban hành tổ chức thực văn quy phạm pháp luật đầu công xây dựng cơng trình đường 60 3.2.2 Công tác quy hoạch, kế hoạch đầu phát triển cơng trình đường 68 3.2.3 Công tác kiểm tra, giám sát quan quản nhà nước hoạt động đầu cơng xây dựng cơng trình đường Việt Nam 76 3.2.4 Hợp tác quốc tế đầu công .79 3.2.5 Thực trạng quản nhà nước hoạt động đầu công theo hình thức PPP phát triển sở hạ tầng giao thông đường Việt Nam .83 3.3 Đánh giá tổng hợp thực trạng quản nhà nước hoạt động đầu công xây dựng cơng trình đường Việt Nam 87 3.3.1 Những thành công 87 3.3.2 Những hạn chế, tồn cần khắc phục 89 3.3.3 Nguyên nhân tồn hạn chế 92 v CHƯƠNG 4: HOÀN THIỆN QUẢN NHÀ NƯỚC VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU CƠNG TRONG XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM 94 4.1 Định hướng đầu phát triển giao thông đường Việt Nam đến 2020 tầm nhìn 2030 .94 4.2 Định hướng công tác quản nhà nước hoạt động đầu cơng xây dựng cơng trình đường Việt Nam 96 4.3 Đề xuất giải pháp hoàn thiện quản nhà nước hoạt động đầu công xây dựng cơng trình đường Việt Nam 97 4.3.1 Hoàn thiện khung pháp sách hoạt động đầu cơng xây dựng cơng trình đường 98 4.3.2 Hoàn thiện tổ chức máy quan quản nhà nước hoạt động đầu công xây dựng hạ tầng giao thông đường .102 4.3.3 Nâng cao lực, phẩm chất đội ngũ cán quan quản nhà nước hoạt động đầu công xây dựng giao thông đường 103 4.3.4 Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá quan quản nhà nước giám sát cộng đồng .105 4.3.5 Tăng cường hợp tác quốc tế hoạt động đầu cơng xây dựng cơng trình đường 107 4.4 Đánh giá tính cấp thiết tính khả thi giải pháp 107 4.4.1 Tính cấp thiết giải pháp 108 4.4.2 Tính khả thi giải pháp .109 4.4.3 Tương quan tính cấp thiết tính khả thi giải pháp 111 KẾT LUẬN 113 DANH MỤC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC CƠNG BỐ CỦA TÁC GIẢ 116 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .117 PHỤ LỤC vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa đầy đủ tiếng việt BOT Xây dựng - kinh doanh - chuyển giao BT Xây dựng – chuyển giao BTO Xây dựng – chuyển giao – kinh doanh CĐT Chủ đầu CTĐB Cơng trình đường DNNN Doanh nghiệp nhà nước ĐTC Đầu công ĐTPT Đầu phát triển FDI Vốn đầu trực tiếp GTĐB Giao thông đường GTVT Giao thông vận tải KHĐT Kế hoạch đầu KTNN Kiểm toán nhà nước NSĐP Ngân sách địa phương NSNN Ngân sách nhà nước NSTW Ngân sách trung ương ODA Hỗ trợ phát triển thức PPP Đối tác công QLDA Quản dự án QLHĐ Quản hoạt động QLNN Quản nhà nước TSCĐ Tài sản cố định VBQPPL Văn quy phạm pháp luật XDCT Xây dựng cơng trình vii DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 1.1 Phân bố đối tượng khảo sát .17 Bảng 1.2 Kinh nghiệm nghề nghiệp đối tượng khảo sát 17 Bảng 1.3 Lĩnh vực hoạt động đối tượng khảo sát (LIENQUAN) 18 Bảng 3.1 Hiện trạng giao thông đường Việt Nam 54 Bảng 3.2 Tổng hợp vốn đầu xây dựng GTĐB giai đoạn 2011-2017 56 Bảng 3.3 Hỗ trợ trực tiếp NSNN cho dự án BOT đường .57 Bảng 3.4 Dự án sử dụng vốn hình thức PPP từ năm 2002 - 2017 59 Bảng 3.5 Hiểu biết nhận thức chung đầu công 63 Bảng 3.6 Phân tích mơ tả tiêu hiểu biết chung (HB) đầu công 63 Bảng 3.7 Phân tích phương sai tiêu HB a,b 64 Bảng 3.8 Phân tích tương quan tiêu HB (Correlations) .68 Bảng 3.9 Kế hoạch vốn đầu hạ tầng giao thông đường Việt Nam giai đoạn 2012-2017 Bộ GTVT quản 70 Bảng 3.10 Chỉ tiêu đánh giá thực trạng công tác lập kế hoạch đầu .71 Bảng 3.11 Phân tích thống kê tiêu liên quan lập kế hoạch đầu 71 Bảng 3.12 Phân tích phương sai tiêu KH a,b 72 Bảng 3.13 Phân tích tương quan tiêu KH (Correlations) 73 Bảng 3.14 Chi tiêu đánh giá hoạt động tổ chức thực kế hoạch đầu 73 Bảng 3.15 Thống kê mô tả tiêu tổ chức thực kế hoạch đầu 74 Bảng 3.16 Phân tích phương sai tiêu TC a,b 74 Bảng 3.17 Phân tích tương quan tiêu TC (Correlations) .74 Bảng 3.18 Chi tiêu đánh giá công tác đạo thực kế hoạch đầu 75 Bảng 3.19 Thống kê mô tả tiêu đạo thực kế hoạch đầu .75 Bảng 3.20 Phân tích phương sai tiêu CD a,b 76 Bảng 3.21 Phân tích tương quan tiêu CD (Correlations) .76 Bảng 3.22 Chi tiêu đánh giá hoạt động kiểm soát thực kế hoạch đầu 78 Bảng 3.23 Thống kê mô tả tiêu giám sát thực kế hoạch đầu 78 Bảng 3.24 ANOVA Test Statistics of KS a,b 79 viii Bảng 3.25 Phân tích tương quan tiêu KS (Correlations) .79 Bảng 3.26 Hiểu biết hợp tác quốc tế đầu công 82 Bảng 3.27 ANOVA analyses of HT a,b 82 Bảng 3.28 Phân tích tương quan tiêu HT (Correlations) .82 Bảng 3.29 Số lượng vốn đầu theo hình thức ppp giai đoạn 2011-2017 83 Bảng 3.30 Hiểu biết nhận thức đầu theo hình thức đối tác cơng (PPP) .86 Bảng 3.31 Phân tích mơ tả tiêu hiểu biết chung đầu theo hình thức PPP 86 Bảng 3.32 ANOVA analyses of DTC a,b 87 Bảng 3.33 Phân tích tương quan tiêu DTC (Correlations) 87 Bảng 4.1 Nhu cầu đầu phát triển giao thông đường VN đến 2020 .96 Bảng 4.2 Đánh giá tính cấp thiết giải pháp .108 Bảng 4.3 Mức độ khả thi giải pháp 110 Bảng 4.4 Thứ tự ưu tiên giải pháp có tính cấp thiết tính khả thi cao 111 27 - - - - - - Dự án đầu xây dựng cơng trình tuyến tránh Vinh mở rộng QL1A đoạn Nam cầu Bến Thủy - Tuyến tránh TP Hà Tĩnh BOT Dự án đầu xây dựng cơng trình nâng cấp, mở rộng QL1A đoạn Nam cầu Bến Thủy - TP Hà Tĩnh Hạng mục tăng cường mặt đường tuyến tránh TP Vinh Sửa chữa cầu Bến thủy cũ Km467+500 QL Nút giao khác mức QL1 (Km468+850 đoạn nối QL 8B cũ tỉnh Hà Tĩnh) Xây dựng cầu Yên Xuân Dự án xây dựng cơng trình nút giao khác mức điểm giao cắt QL46 với đường sắt Bắc Nam Km321+333 hợp đồng BOT Dự án đầu xây dựng QL1A đoạn tránh thành phố Hà Tĩnh theo hình thức BOT Dự án tuyến tránh TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình Dự án mở rộng QL1 từ Km672+600 Km704+900 tỉnh Quảng Bình theo hình thức BOT Dự án QL1 đoạn Hòa Cầm - Hòa Phước, Tứ Câu Vĩnh Điện Dự án mở rộng Quốc lộ Đoạn Km947 - Km987, tỉnh Quảng Nam theo hình thức hợp đồng BOT 4.103,08 35 24 1,05 0,575 3,42 0,712 16,33 19,46 33,1 13 29,96 2306 418,00 2.434,30 393,45 351,00 375,00 24,00 17,64 91,22 730,76 435,72 458,47 471,00 657,00 642,00 982,70 919,00 931,00 621,00 1.549,00 2,00 175,00 9/2012 1/2014 12/2013 4/2014 10/2014 12/2014 12/2014 5/2015 10/2015 9/2016 4/2014 9/2014 445,00 26,00 11/2005 1/2009 366,00 276,00 12/2005 10/2010 771,00 148,00 6/2013 6/2015 9/2007 11/2012 12/2013 5/2015 618,00 174,00 3,00 1,00 28 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Dự án đầu xây dựng công trình mở rộng QL1 đoạn Km1212+400Km1265, tỉnh Bình Định Phú Yên Dự án đầu xây dựng mở rộng tuyến tránh QL1A đoạn Phan Rang Tháp Chàm tỉnh Ninh Thuận theo hình thức BOT Dự án Sửa chữa QL20 nâng cấp mở rộng số đoạn qua thị trấn Quốc lộ 20 (Km76-Km206) đầu theo hình thức BOT nước Dự án đầu xây dựng cơng trình khơi phục, cải tạo Quốc lộ 20 đoạn Km123+105,17 Km268+000 tỉnh Lâm Đồng theo hình thức hợp đồng BOT kết hợp BT Dự án đầu xây dựng mở rộng Quốc lộ 51 Dự án cầu Yên Lệnh Dự án đầu xây dựng QL2 đoạn tránh TP Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc theo hình thức Hợp đồng BOT Dự án nâng cấp, cải tạo QL1K theo hình thức hợp đồng BOT Dự án mở rộng QL1A đoạn từ thành phố Đông Hà đến thị xã Quảng Trị theo hình thức Hợp đồng BOT Dự án đầu xây dựng cơng trình mở rộng Quốc lộ đoạn Km741+170Km756+705, tỉnh Quảng Trị 40,66 8,30 21,4 124,77 72,7 2,2 10,52 10,5 12,98 15,54 2.044,00 548,03 459,00 580,14 548,00 3.337,00 297,00 168,00 7,00 4/2009 12/2012 544,00 4,00 10/2008 1/2011 2012 12/2015 318,00 8/2009 8/2012 - 6/2002 2004 2008 12/2010 '4/2005 9/2007 10/2008 12/2013 6/2013 12/2015 168,00 615,82 397,06 234,00 1.030,00 657,00 1.067,79 152,00 144,00 4/2016 452,00 4.110,98 3.970,80 01/2014 656,00 82,00 - 1,00 144,00 29 20 21 22 23 24 25 26 27 Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 18 đoạn TP ng Bí TP Hạ Long theo hình thức BOT Dự án đầu xây dựng cơng trình tuyến QL1 đoạn tránh thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai theo hình thức HĐ BOT Dự án đầu xây dựng cải tạo nền, mặt đường Quốc lộ đoạn Phan Thiết Đồng Nai Dự án đầu xây dựng cơng trình mở rộng Quốc lộ đoạn Km368+400 (Nghi Sơn) ÷ Km402+330 (Cầu Giát), tỉnh Thanh Hóa Nghệ An theo hình thức Hợp đồng BOT Đầu nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh (QL14) Đoạn từ cầu 38 đến thị xã Đồng Xoài tỉnh Bình Phước theo hình thức hợp đồng BOT Dự án đầu xây dựng cầu Đồng Nai đường hai đầu cầu từ Nút giao Tân Vận tới điểm cuối tuyến tránh Thành phố Biên Hòa theo hình thức BOT Dự án đầu xây dựng cơng trình mở rộng QL1 đoạn Km597+549Km605 đoạn Km617-Km641 tỉnh Quảng Bình hợp đồng BOT Dự án đường Hồ Chí Minh (QL14) đoạn Pleiku (Km1610) - Cầu 110 (Km1667+570), tỉnh Gia Lai 30,1 22,27 125,4 33,94 39,52 6,5 29 57,60 2.838,87 1.397,00 1.506,31 1.052,00 2.085,67 1.815,00 640,00 55,00 10/2011 5/2014 412,00 7/2010 3/2014 50,00 09/2013 02/2015 3/2013 01/2015 04/2010 9/2014 06/2008 12/2015 4/2013 6/2015 06/2013 06/2015 3.627,57 941,55 3.141,68 2.004,69 1.775,57 247 (trình hạng mục) 1.830,00 173,00 74,00 421,00 30 28 29 30 31 32 33 Đầu nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh( Quốc lộ 14) đoạn Km1738+148 Km1763+610, tỉnh Đắk Lắk theo hình thức hợp đồng BOT Dự án mở rộng QL1 đoạn Km791A+500Km848+875, tỉnh Thừa Thiên Huế Dự án đầu xây dựng cơng trình cầu Mỹ Lợi (Km34+826, QL50) địa bàn tỉnh Long An Tiền Giang theo hình thức hợp đồng BOT Dự án đầu xây dựng cơng trình mở rộng Quốc lộ đoạn Km1642 Km1692, tỉnh Bình Thuận theo hình thức BOT Dự án đầu xây dựng cơng trình mở rộng QL1 đoạn Km1374+525 Km1392 Km1405 Km1425+500 tỉnh Khánh Hòa Dự án đầu xây dựng cơng trình mở rộng QL1 đoạn Km1488-Km1525, tỉnh Khánh Hòa 25,46 31,3 2,69 49,7 37,7 36,1 34 Dự án đầu xây dựng cầu Việt Trì dành riêng cho giao thơng đường qua sơng Lơ, Quốc lộ theo hình thức BOT 3,11 35 Dự án đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng 105,5 836,05 2.209,66 556,00 726,00 170,00 11/2013 10/2015 05/2013 05/2015 187,00 25/2014 26/2015 385,00 6/2013 12/2015 5/2013 12/2015 CQNNCTQ chưa có báo cáo tình hình tốn dự án 1.438,95 1.072,00 2.587,63 1.936,00 885,00 - 2.644,48 10/2013 2.699,56 1.900,55 1.292,00 268,00 Năm 2013 09/2008 '12/2015 Năm 2015 12/2015 31 36 37 38 39 Dự án đầu xây dựng cơng trình mở rộng QL1 đoạn Cần Thơ - Phụng Hiệp theo hình thức BOT * Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 91 đoạn Km14+000 Km50+889 theo hình thức BOT (giai đoạn 1) * Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 91 đoạn Km14+000 Km50+889 theo hình thức BOT Giai đoạn 2: "Mở rộng tăng cường nền, mặt đường quốc lộ 91B đoạn Km0+00 Km15+793" Dự án đầu xây dựng cơng trình cải tạo, nâng cấp QL1 đoạn Hà Nội - Bắc Giang theo hình thức BOT Dự án đầu xây dựng cơng trình mở rộng QL1 đoạn Km1125-Km1153, tỉnh Bình Định 21,5 1.836,90 Đoạn QL91: 29,8km 01/2014 12/2015 03/2014 01/2016 07/2015 10/2016 10/2014 6/2016 04/2014 03/2016 12/2013 01/2016 6/2013 12/2015 2.033,99 Đoạn QL91B: 15,8km 45,8 28,66 40 Dự án cải tạo, nâng cấp QL19 đoạn Km17+027 Km50+00 T.Bình Định Km 108 Km131+300 T.Gia Lai theo hình thức BOT 55,726 41 Dự án đầu xây dựng cơng trình mở rộng Quốc lộ đoạn Km1063+877 - Km1092+577, T.Quảng Ngãi theo hình thức BOT 29,4 4.213,22 1.785,25 2.045,00 2.139,00 32 42 43 44 45 46 47 48 Dự án xây dựng hầm đường Phước Tượng Phú Gia, QL1A, tỉnh Thừa Thiên Huế, theo hình thức BOT Dự án khơi phục, cải tạo QL20 Km0Km123+105,17 địa bàn hai tỉnh Đồng Nai Lâm Đồng theo hình thức BT Dự án xây dựng cơng trình mở rộng Quốc lộ Đoạn Km987 - Km1027 thuộc dự án đầu xây dựng cơng trình mở rộng QL1 đoạn qua tỉnh Quảng Nam (Km942-Km1027) theo hình thức hợp đồng BOT Dự án cầu Cổ Chiên - QL60 tỉnh Bến Tre Trà Vinh, thành phần Dự án ĐTXD cơng trình QL1 đoạn tránh TP.Phủ tăng cường mặt đường QL1 đoạn Km215+775Km235+885, tỉnh Hà Nam Dự án đầu xây dựng cơng trình mở rộng QL1, đoạn cửa ngõ phía Bắc TP Bạc Liêu (Km 2169+056,65 ÷ Km 2178+126,79) xử số vị trí ngập nước QL1, tỉnh Bạc Liêu theo hình thức hợp đồng BOT Dự án nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh (QL14) đoạn Km1793+600 đến Km1824+00, tỉnh Đắk Nơng theo hình thức hợp đồng BOT 117 40 1,6 43,44 9,03 29,31 1.743,19 5.266,63 46,00 2.667,00 1.625,78 2.308,74 815,00 684,00 131,00 2.046,81 633,23 1.023,79 638,00 509,00 129,00 5/2013 9/2015 '12/2011 '04/2015 3/2013 5/2015 2013 2015 10/2014 10/2016 1/2015 8/2016 6/2013 7/2015 (Nguồn: Vụ PPP - Bộ GTVT năm 2017) 33 Phụ lục Danh mục dự án công bố dự kiến kêu gọi đầu nước đến năm 2020 Tổng ST Tên Dự án Địa Thông số kỹ vốn điểm thuật đầu (triệu T USD) thức đầu A, vận tốc thiết kế Giây - Phan Thiết Đồng Nai 100-120km/h, giai (tách dự án Dầu Bình đoạn hoàn chỉnh Giấy – Xuân Lộc; Thuận xe, giai đoạn Xuân Lộc – Phan xây dựng xe Thiết) cao tốc PPP (BOT 757 + dựng đường vành đai TP HCM đoạn Tân Vạn Dương Nhơn Trạch Giao thông định vận tải 631/QĐTTg công tư, Bộ TPHCM, A, vận tốc thiết kế BOT / GTVT 100km, giai đoạn Nai, Bình hồn chỉnh xe Quyết Vụ đối tác đường cao tốc loại Đồng Ghi công -Bộ ODA) Chiều dài 17km, Dự án đầu xây liên hệ Vụ đối tác đường cao tốc loại đường cao tốc Dầu Địa Chiều dài 98 km, Dự án xây dựng Hình 400 Quyết định 631/QĐ- ODA TTg cao tốc, giai đoạn xây dựng xe cao tốc Hà Nội, Bắc Ninh, Xây dựng đường Bắc cao tốc Nội Bài - Giang, Hạ Long: đoạn Nội Hải Bài - Bắc Ninh Dương, Quảng Ninh Vụ đối tác Chiều dài 34 km công tư, Bộ (cả tuyến 148km); đường cao tốc loại A quy mô xe cấp 100-120km/h PPP 110 (BOT) GTVT Quyết định 631/QĐTTg 34 Xây dựng đường Quảng Chiều dài 102km, cao tốc Cam Lộ - Trị, Thừa xe, giai đoạn La Sơn Thiên Huế hoàn chỉnh xe, vận tốc thiết kế 100-120km/h Xây dựng cao tốc vành đai III Hà Nội đoạn Mai Dịch Hà Nội Nam Thăng Long Đường cao đô thị, chiều dài 5,36km, vận tốc thiết kế 100km/h, quy mô xe BT 388 250 BOT Quyết Vụ đối tác công tư, Bộ định Giao thông 631/QĐvận tải TTg Vụ đối tác Quyết công tư, Bộ định Giao thông vận tải 631/QĐTTg Nâng cấp QL91 Cần Thơ đoạn Cần Thơ - Lộ An Giang Tẻ (tiểu dự án từ KM14-KM50) Đường cấp III đồngbằng, chiều dài 36,8km, quy mô xe 120 BOT Vụ đối tác công tư, Bộ GTVT Quyết định 631/QĐTTg Đường liên cảng, huyện Nhơn Trạch Đồng Nai Tiêu chuẩn thiết kế đường cấp 60, vận tốc tối đa 60km/h Chiều dài toàn tuyến 15 km Xây dựng nhà ga TP HCM hành khách xe bus bến xe Chợ Lớn hữu Đường nối trung tâm TP Quảng Ngãi - cảng Dung Quất II Quảng Ngãi Mơ hình nhà ga hành khách xe buýt đa chức phục vụ hành khách kết hợp kinh doanh thương mại phục vụ cộng đồng, tổng diện tích 9035m2, thời gian khai thác 40 năm Cơng trình giao thơng nhóm A, đường cấp I đồng Nhu cầu sử dụng đất khoảng 140 Xây dựng cao tốc Ninh Bình Đoạn thuộc cao tốc Ninh Bình - Thanh Thanh Bắc - Nam, dài 106 10 Hóa (Nghi Sơn) Hóa km; Cao tốc loại A, vận tốc TK 100 120 km/h Sở KHĐT Quyết Đồng Nai; định BQL đầu đối tác công 631/QĐtư Bộ TTg GTVT 255 Sở Giao PPP thông vận tải TPHCM Quyết định 631/QĐ- 50 TTg Sở KHĐT Quảng Ngãi; 71 định 631/QĐ- PPP 847 Quyết TTg Vụ đối tác Quyết công tư, Bộ định Giao thông BOT vận tải 631/QĐTTg 35 11 12 13 14 Đoạn thuộc cao tốc Bắc - Nam, dài 79 km; cao tốc 120 Thanh km/h (phần hầm có 842 Xây dựng Cao tốc Hóa, Thanh Hóa (Nghi Nghệ An, vận tốc TK 80 Hà Tĩnh km/h) Sơn) - Vinh Xây dựng Cao tốc dài 199,6 km (tách Dầu Giây - Liên đoạn 74 km; 41 Khương (tách dự Tỉnh km; 85 km); Cao án: Dầu Giây - Tân Đồng Nai, tốc loại A, xe, 1.757 Phú; Tân Phú - Bảo Lâm vận tốc TK 80-120 Lộc; Bảo Lộc km/h Đồng Liên Khương) Xây dựng Cao tốc Tỉnh Dài 75 km (tách Biên Hòa - Vũng Đồng Nai, đoạn 47 km; 28 Tàu: đoạn Biên Hòa Bà Rịa km); Cao tốc loại – Tân Thành Vũng A; xe; vận tốc (giai đoạn 1, tách Tàu TK 100 -120 km/h 390 dự án Biên Hòa Giai đoạn dài Tân Thành; Tân 46,8 km; xe Thành - Vũng Tàu) hạn chế Giai đoạn có Tỉnh Đoạn thuộc cao tốc Quảng Bắc - Nam, dài 159 Xây dựng Cao tốc Nam, Quảng Ngãi - Quy Quảng km; làn, vận tốc 1.430 Nhơn TK 80-100 km/h Ngãi, Bình Định Dự án Tín dụng ngành GTVT để cải mạng lưới Toàn 15 tạo đường quốc gia GĐ quốc III Xây dựng Cao tốc Tiền 16 Mỹ Thuận – Cần Giang, Thơ Cần Thơ 376 Dài 24 km, xe, vận tốc TK 100 km/h 252 Vụ đối tác Quyết công tư, Bộ định Giao thông BOT vận tải 631/QĐTTg Vụ đối tác Quyết công tư, Bộ định Giao thông BOT vận tải 631/QĐTTg Vụ đối tác Quyết công tư, Bộ định Giao thông vận tải 631/QĐBOT Vụ đối tác công tư, Bộ PPP Giao thông (BOT) vận tải TTg Dự kiến Tổng cục Đường Việt Nam; ODA Vụ Kế Dự kiến hoạch đầu - Bộ GTVT Vụ đối tác công tư, Bộ PPP Giao thông (BOT) vận tải Dự kiến 36 Xây dựng cao tốc TP.Hồ 17 TP.Hồ Chí Minh – Chí Mộc Bài (GĐ1) Minh, Tây Ninh Dài 55 km; GĐ hoàn chỉnh: Đường 333 cao tốc loại A, 6-8 xe, V=120km/h Chiều dài 235 km, Khánh đường cao tốc loại Xây dựng đường Hòa, A, vận tốc thiết kế cao tốc Nha Trang - Ninh 120 km/h, giai 18 Phan Thiết Thuận đoạn hồn chỉnh Bình xe, giai đoạn 1.405 Thuận xây dựng xe cao tốc Xây dựng cao tốc vành đai TP Bình Dài 47 km, 6-8 HCM: đoạn Bình Dương, xe, vận tốc TK 80- 1.095 19 Chuẩn - QL22 - CT TP HCM 100 km/h TP HCM - Trung Lương Dự án Kết nối khu Đồng 20 vực trung tâm đồng Tháp Mekong – DATP 5: Xây dựng tuyến Mỹ An – Cao Lãnh Dự án Kết nối khu vực trung tâm đồng Mekong – Đồng 21 DATP 4: Xây dựng Tháp, tuyến tránh TP Long An Long Xuyên tuyến nối QL 91 Dự án xây dựng, nâng cấp đường Hành lang ven biển Cà Mau 22 phía Nam – DATP (địa bàn Cà Mau) Đường cấp III đồng bằng, xe Đường cấp III đồng bằng, xe 163 154 Đường cấp III đồng bằng, xe 59 Vụ đối tác PPP công tư, Bộ (BOT Giao thông + vận tải ODA) Vụ đối tác công tư, Bộ PPP Giao thông (BOT vận tải + ODA) Vụ đối tác công tư, Bộ PPP Giao thông (BOT) vận tải Dự kiến Dự kiến Dự kiến Tổng cục Đường PPP Việt Nam; (BOT Vụ Kế + hoạch Dự kiến ODA) đầu - Bộ GTVT PPP (BOT + ODA) PPP (BOT + ODA) Tổng cục Đường Việt Nam; Vụ Kế hoạch Dự kiến đầu - Bộ GTVT Tổng cục Đường Việt Nam; Vụ Kế hoạch Dự kiến đầu - Bộ Giao thông vận tải 37 23 24 25 26 Tổng cục Đường Xây dựng cầu dân Việt Nam; sinh quản tài Toàn quốc ODA Vụ Kế sản đường địa hoạch Dự kiến 435 phương đầu - Bộ GTVT Tổng cục Kết nối giao thông vùng Tây Đường khu vực cao Nguyên Việt Nam; nguyên duyên miên ODA Vụ Kế Dự kiến hải miền trung Trung hoạch 170 đầu - Bộ GTVT Nhượng quyền kinh Tổng cục doanh tuyến đường Đường bộ cao tốc Các tuyến đường Thu Việt Nam; khai thác (đầu địa bàn cao tốc 2-6 làn, tốc NSNN Vụ đối tác vốn nhà nước, nhiều tỉnh, độ TK 80-100 (chưa PPP công tư, Bộ vốn vay ODA): Nội thành phố km/h, lưu lượng xác (O&M) Giao thông Dự kiến Bài – Lào Cai; 15.000 định) vận tải TP.HCM – Long 100.000 pcu Thành – Dầu Giây; Giẽ - Ninh Bình Nhượng quyền kinh TP Đà Là phận cao Thu Vụ đối tác doanh tuyến đường Nẵng, tốc trục Bắc - Nam, NSNN công tư, Bộ cao tốc xây Quảng dài 139 km, tốc độ (chưa Giao thông dựng (đầu Ngãi TK 120 km/h, xác PPP vận tải Dự kiến vốn nhà nước, vốn xe giai đoạn 1, Tổng định) (O&M) vay ODA): Đà công ty VEC đầu Nẵng - Quảng vốn Ngãi; Bến Lức – ODA khoảng 1472 Long Thành triệu USD 38 Phụ lục Danh mục loại phí, lệ phí thuộc lĩnh vực GTVT Tên phí, lệ phí TT A Cơ quan quy định chi tiết Danh mục Pháp lệnh phí lệ phí, chi tiết theo Nghị định 57/2002NĐ-CP, Nghị định 24/2006/NĐ-CP - Bộ Tài quy định đường thuộc trung ương quản - Hội đồng nhân dân cấp tỉnh định đường thuộc địa phương quản Phí sử dụng đường Phí sử dụng đường thủy nội địa (phí bảo đảm hàng giang) Bộ Tài Phí sử dụng đường biển Bộ Tài Phí qua cầu Phí qua đò, qua phà: 5.1 Phí qua đò 5.2 Phí qua phà Hội đồng nhân dân cấp tỉnh - Bộ Tài quy định phà thuộc trung ương quản - Hội đồng nhân dân cấp tỉnh định phà thuộc địa phương quản Phí sử dụng cảng, nhà ga: 6.1 Phí sử dụng cầu, bến, phao neo thuộc khu vực cảng biển 6.2 Phí sử dụng cầu, bến, phao neo thuộc cảng, bến thủy nội địa 6.3 Phí sử dụng cảng cá Phí sử dụng vị trí neo, đậu ngồi phạm vi cảng Phí bảo đảm hàng hải Phí hoa tiêu, dẫn đường lĩnh vực: - Bộ Tài quy định cầu thuộc trung ương quản - Hội đồng nhân dân cấp tỉnh định cầu thuộc địa phương quản Bộ Tài Bộ Tài Hội đồng nhân dân cấp tỉnh Bộ Tài Bộ Tài 9.1 Đường biển Bộ Tài 9.2 Đường thủy nội địa Bộ Tài 9.3 Hàng khơng Bộ Tài 10 Phí trọng tải tàu, thuyền Bộ Tài 11 Phí luồng, lạch đường thủy nội địa Bộ Tài 39 12 Phí sử dụng lề đường, bến, bãi, mặt nước Phí kiểm định an toàn kỹ thuật chất lượng thiết bị, vật tư, phương tiện giao thông vận 13 tải, phương tiện đánh bắt thủy sản B Một số quy định cụ thể mức phí Đường bộ: phí sử dụng đường hoàn vốn đầu xây dựng Đường sắt: phí, giá thuê sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt Hàng khơng: Các loại phí, giá dịch vụ hàng không Hàng hải: đảm bảo hàng hải, phí hoa tiêu Đường thủy nội địa: loại phí, lệ phí áp dụng Cảng vụ Hội đồng nhân dân cấp tỉnh Bộ Tài Số hiệu văn 159/2013/TT-BTC 84/2007/QĐ-TTg 69/2006/QĐ-BTC; 169/2010/TT-BTC; 1992/QĐ-BTC 98/2008/QĐ-BTC; 119/2010/TT-BTC; 179/2010/TT-BTC; 198/2011/TT-BTC 177/2012/TT-BTC 40 Phụ lục Danh mục đầu mối liên hệ liên quan đến dự án GTVT Tên đơn vị A Các đơn vị QLNN quản chuyên ngành thuộc Bộ GTVT Tổng cục Đường VN Cục Hàng hải VN Cục Đường thủy nội địa VN Cục Đường sắt VN Cục Hàng không dân dụng VN www.drvn.gov.vn, Đường Tôn Thất Thuyết, Hà Nội www.vinamarine.gov.vn, Đường Phạm Hùng, Hà Nội viwa.gov.vn, Đường Tôn Thất Thuyết, Hà Nội vnra.mt.gov.vn, 80 Trần Hưng Đạo, Hà Nội www.caa.mt.gov.vn, Đường Nguyễn Sơn, Hà Nội Ban quản đầu dự án đối tác www.mt.gon.vn, 80 Trần Hưng Đạo, công (Ban PPP) Hà Nội Vụ Kế hoạch đầu Vụ Hợp tác quốc tế B Chỉ dẫn liên hệ www.mt.gon.vn, 80 Trần Hưng Đạo, Hà Nội www.mt.gon.vn, 80 Trần Hưng Đạo, Hà Nội Các đơn vị quản dự án trực thuộc BGTVT Ban QLDA Ban QLDA 308 Phố Minh Khai , Hai Bà Trưng, Hà Nội www.pmu2.com.vn (Số 18 đường Phạm Hùng - Quận Cầu Giấy - Thành phố Hà Nội) Số 278 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Ban QLDA Nội; Trụ sở 2: Số Nguyễn Cơng Hoan, Ba Đình, Hà Nội Số 63 đường Nguyễn Xí – P.26 – Q.Bình Ban QLDA Thạnh – Hồ Chí Minh Ban QLDA 85 184 Nguyễn Sỹ Sách - Tp.Vinh - Nghệ An 41 80B Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Ban QLDA ATGT Đạo, Thành phố Hà Nội Ban QLDA HCM 106 Thái Thịnh, Q Đống Đa, Hà Nội Ban QLDA Thăng Long Tổ 23,P Lĩnh Nam, Q Hồng Mai, Hà Nội Tòa nhà Tổng cục Đường Việt Nam, Lô D20 - Khu Đô thị Cầu Giấy - Hà Nội Ban QLDA Đường sắt 10 Ban Quản Dự án Hàng hải 11 Ban Quản Dự án Hàng hải 12 Ban Quản Dự án Hàng hải C Các tổ chức kinh tế có vốn nhà nước Bộ GTVT quản TCT Đường sắt Việt Nam (VNR) http://www.vr.com.vn TCT Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vietnamairport.vn TCT Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) www.vietnamairlines.com TCT Hàng hải Việt Nam (Vinalines) http://www.vinalines.com.vn TCT đầu PT đường cao tốc VN (VEC) http://www.expressway.com.vn TCT đầu PT QLDA hạ tầng giao thông Cửu Long (CPIM) http://cuulongcipm.com.vn Tòa nhà Ocean Park, Đào Duy Anh, Hà Nội 11 Võ Thị Sáu, Ngơ Quyền, Hải Phòng 89 Pasteur, Q 1, TP Hồ Chí Minh ... luận đầu tư công quản lý nhà nước hoạt động đầu tư công 2.1.1 Đầu tư công hoạt động đầu tư công 2.1.1.1 Khái niệm đầu tư cơng Đầu tư chia thành đầu tư công đầu tư tư nhân Trong đầu tư cơng có... NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CÔNG TRONG XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ 1.1 Lược khảo cơng trình nghiên cứu có liên quan hoạt động đầu tư công quản lý nhà nước hoạt. .. đầu tư xây dựng nhà nước, chế quản lý, sử dụng vốn đầu tư xây dựng nhà nước, chế quản lý, sử dụng vốn đầu tư xây dựng nhà nước Luận án phân tích chế quản lý, sử dụng vốn đầu tư xây dựng nhà nước
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư công trong xây dựng công trình đường bộ ở Việt Nam (Luận án tiến sĩ), Nghiên cứu quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư công trong xây dựng công trình đường bộ ở Việt Nam (Luận án tiến sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay