De cuong giam sat va quy trinh

13 53 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 08:28

Đề cương giám sát là Kế hoạch để giám sát chất lượng:Nhằm mục đích thiết lập kế hoạch thực hiện việc giám sát, đảm bảo rằng chất lượng sẽ được kiểm soát đạt theo yêu cầu của Chủ đầu tư.Giúp cho Kỹ sư giám sát hiểu rõ công việc và thực hiện giám sát.Quy trình giám sát thi công được thiết lập cho 4 nhiệm vụ giám sát đó là: Giám sát chất lượng, giám sát Tiến độ, giám sát Khối lượng và giám sát An toàn TEMPLATE - ĐỀ CƯƠNG GIÁM SÁT MỤC LỤC Trang MỤC ĐÍCH PHẠM VI ÁP DỤNG TÀI LIỆU THAM KHẢO NỘI DUNG CÔNG VIỆC a Tóm tắt qui mơ cơng trình b Mục đích c Cơng tác chuẩn bị d Hệ thống quản lý chất lượng Tư vấn giám sát e Biện pháp kiểm soát chất lượng f Quy trình kiểm tra nghiệm thu g Các cơng việc kiểm tra khác h Quy trình hỗ trợ i Phương pháp quản lý hồ sơ tài liệu j Thực báo cáo Trang 1/6 TEMPLATE - ĐỀ CƯƠNG GIÁM SÁT MỤC ĐÍCH - Nhằm mục đích thiết lập kế hoạch thực việc giám sát, đảm bảo chất lượng kiểm soát đạt theo yêu cầu Chủ đầu tư - Giúp cho Kỹ sư giám sát thiết lập Đề cương giám sát cách đầy đủ thống tất dự án; PHẠM VI ÁP DỤNG - Áp dụng cho người làm công tác giám sát thi công công trường - Người quản lý công việc xây dựng: Tổng Giám đốc, Trưởng ngành Xây dựng, Trưởng phòng Xây dựng TÀI LIỆU THAM KHẢO - Các tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng vào công tác thi công xây dựng hành NỘI DUNG ĐỀ CƯƠNG GIÁM SÁT 4.1 Tóm tắt qui mơ cơng trình Tóm lược qui mơ cơng trình theo hồ sơ thiết kế bao gồm: - Tên cơng trình, vị trí, Chủ đầu tư - Qui mô kỹ thuật - Tiến độ thực - Nội dung công việc giám sát thi cơng 4.2 Mục đích Nêu mục đích Đề cương giám sát 4.3 Công tác chuẩn bị Nêu cơng tác chuẩn bị: - Văn phòng làm việc, trang thiết bị làm việc; - Tài liệu soạn sẵn Quy trình, biểu mẫu, hướng dẫn, Tiêu chuẩn …; Trang 2/6 TEMPLATE - ĐỀ CƯƠNG GIÁM SÁT - Đọc hiểu rõ nội dung hợp đồng thi công nhà thầu Chủ đầu tư; - Tham gia bàn giao mốc giới, mốc cao độ, mốc tọa độ; - Kiểm tra mặt thi công giải tỏa, di dời chướng ngại vật … sẵn sàng để thi cơng; - Báo cáo hồn tất cơng tác chuẩn bị sẵn sàng GSTC; 4.4 Hệ thống quản lý chất lượng Tư vấn giám sát Xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng theo yêu cầu nội dung công việc giám sát ký kết hợp đồng với Chủ đầu tư bao gồm: - Lập sơ đồ tổ chức; - Lập danh sách nhân sự; - Phân công giao nhiệm vụ cho chức giám sát; - Xây dựng lịch biểu làm việc giám sát theo tiến độ cơng trình; 4.5 Biện pháp kiểm sốt chất lượng - Danh mục công việc: Tạo danh sách công việc cần giám sát theo hợp đồng giám sát với Chủ đầu tư - Biện pháp kiểm soát chất lượng: Mỗi công việc xây dựng thiết lập Biện pháp kiểm soát chất lượng, biện pháp phải tương tác với Biện pháp chất lượng nhà thầu mà TVGS chấp thuận Các Biện pháp KSCL đính kèm vào phụ lục Đề cương 4.6 Quy trình kiểm tra nghiệm thu - Cần phải làm rõ việc kiểm tra nghiệm thu Tư vấn giám sát xây dựng thực theo quy trình phù hợp với hệ thống quản lý chất lượng ISO, - Tham khảo quy trình giám sát thi cơng xây dựng hành; 4.7 Các công việc kiểm tra khác Tùy thuộc vào hợp đồng ký kết TVGS Chủ đầu tư nội dung công việc tư vấn giám sát bao gồm cơng tác giám sát: Chất lượng, tiến độ, an toàn lao động & vệ sinh môi Trang 3/6 TEMPLATE - ĐỀ CƯƠNG GIÁM SÁT trường & phòng chống cháy nổ, giám sát tiến độ,… phải đưa giải pháp để khẳng định cơng việc kiểm sốt - - - Giám sát tiến độ ➢ Theo tiến độ thi cơng Nhà thầu đệ trình; ➢ Tiến hành việc theo dõi tiến độ toàn dự án, tất nhà thầu, tuân thủ theo yêu cầu tiến độ tổng thể; ➢ Phân công quản lý tiến độ tư vấn GSTC giám sát viên kiêm nhiệm Giám sát khối lượng: ➢ Theo dõi việc nhà thầu thực khối lượng theo hợp đồng ➢ Xác nhận việc tăng hay giảm khối lượng so với hợp đồng ➢ Đo đạc, tính tốn khối lượng thi công công việc; ➢ Tham gia nghiệm thu khối lượng cơng việc hồn thành gói thầu Quản lý an tồn lao động, vệ sinh mơi trường & phòng chống cháy nổ ➢ Xem xét Biện pháp ATLD-VSMT-PCCN nhà thầu đệ trình trình cho Chủ đầu tư chấp thuận; ➢ Kiểm soát ATLD-VSMT-PCCN theo biện pháp chấp thuận ➢ Tư vấn GSTC bố trí giám sát viên kiêm nhiệm, kiểm sốt nghiêm túc thường an toàn, vệ sinh cháy nổ Phòng ngừa phát sai sót để nhắc nhở nhà thầu khắc phục xử lý kịp thời ➢ Các giám sát viên đào tạo an tồn, có chứng nhận trước thực việc giám sát cơng trình 4.8 Quy trình hỗ trợ Ngồi nhiệm vụ đưa giải pháp quản lý, nhiệm vụ tư vấn GSTC có nhiều nhiệm vụ hỗ trợ giúp cho thực nhiệm vụ giám sát tốt như: Quản lý truyền thông, quản lý cố, quản lý thay đổi, quản lý khiếu nại bồi thường, kiểm soát việc bảo hành cơng trình, kiểm sốt khơng phù hợp Trang 4/6 TEMPLATE - ĐỀ CƯƠNG GIÁM SÁT Những nhiệm vụ hỗ trợ thực kiểm soát qua quy trình, giúp cho việc giám sát chất lượng, giám sát khối lượng, kiểm soát tiến độ kiểm sốt an tồn cách tồn diện; Kỹ sư giám sát tuỳ theo hợp đồng ký với khách hàng đưa nội dung hỗ trợ thêm vào đề cương giám sát, ví dụ: Quản lý truyền thông, Quản lý thay đổi, Quản lý cố, Quản lý khiếu nại, Kiểm soát việc bảo hành cơng trình, Kiểm sốt khơng phù hợp,… 4.9 Phương pháp quản lý hồ sơ tài liệu Nêu giải pháp: 4.10 - Hồ sơ tài liệu chủ yếu hồ sơ thi công nghiệm thu, bao gồm hồ sơ tài liệu quy định văn pháp luật hành - Hồ sơ tài liệu lưu trữ bao gồm giấy file mềm (nếu có yêu cầu) Nêu rõ biện pháp kiểm soát định kỳ việc lưu trữ giải pháp lưu trữ loại - Phân công người chịu trách nhiệm; - Tổ chức việc bàn giao hồ sơ tài liệu cho Chủ đầu tư Thực báo cáo Lập danh mục báo cáo cần phải thực hiện, bao gồm: - Các loại báo cáo - Nội dung loại báo cáo - Đơn vị nhận báo cáo - Tần suất báo cáo - Hình thức báo cáo (bản giấy, file mềm) Phụ lục đính kèm: - Quy trình Giám sát thi công - Hướng dẫn lập QCP - Hướng dẩn giám sát tiến độ Trang 5/6 TEMPLATE - ĐỀ CƯƠNG GIÁM SÁT - Hướng dẫn giám sát khối lượng - Hướng dẫn giám sát an tồn Ghi chú: Quy trình giám sát thi công thiết lập cho nhiệm vụ giám sát là: Giám sát chất lượng, giám sát Tiến độ, giám sát Khối lượng giám sát An tồn Quy trình giám sát có có nhiều Hướng dẫn là: - Hướng dẫn lập Biện pháp kiểm soát chất lượng/ QCP - Hướng dẫn giám sát tiến độ - Hướng dẫn giám sát khối lượng - Hướng dẫn giám sát an toàn tùy theo cơng việc giám sát, Quy trình có Hướng dẫn cho cơng việc giám sát, ví dụ: - Hướng đẫn kiểm tra thi cơng kết cấu BTCT công trường - Hướng dẫn kiểm tra thi công kết cấu thép - Hướng dẫn kiểm tra thi cơng HT nước - Hướng dẫn kiểm tra thi công cọc khoan nhồi - Hướng dẫn kiểm định cọc phương pháp PIT - Hướng dẫn kiểm tra trạm biến - Hướng dẫn kiểm tra thiết bị điện - Hướng dẫn kiểm tra lắp đặt điện - Hướng dẫn kiểm tra Hệ thống nối đất - Hướng dẫn kiểm tra tủ phân phối điện - Hướng dẫn kiểm tra lắp đặt đường dây - cáp điện - Hướng dẫn thực công tác giám sát thi cơng xây dựng Trong tài liệu này, lý quyền nên chúng tơi đính kèm số hướng dẫn Trang 6/6 QUI TRÌNH GIÁM SÁT THI CƠNG CƠNG TRÌNH XÂY DỰNG QUI TRÌNH KỸ THUẬT GIÁM SÁT THI CƠNG CƠNG TRÌNH XÂY DỰNG Trang 1/3 QUI TRÌNH GIÁM SÁT THI CƠNG CƠNG TRÌNH XÂY DỰNG TT Trách nhiệm GST Nội dung công việc - Hợp đồng APAVE với Tiếp nhận hợp đồng – Lập kế hoạch thực GST KSGS CĐT Lập đề cương giám sátTrình CĐT chấp thuận KSGS Tập hợp tiêu chuẩn, quy trình, biểu mẫu thực Tài liệu liên quan khách hàng - Đề cương giám sát; - Chấp thuận CĐT (nếu có yêu cầu) - Tiêu chuẩn áp dụng - Các quy trình, hướng dẫn - Biểu mẫu soạn sẵn Yêu cầu khách hàng sửa đổi, bổ sung - Các hồ sơ pháp lý, kỹ thuật cần thiết, ví dụ: ➢ Hồ sơ thiết kế; GST KSGS ➢ Các giấy phép; ➢ Điều kiện khởi cơng; Kiểm tra đầy đủ, tính pháp lý tài liệu, hồ sơ khách hàng cung cấp ➢ - Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin, làm rõ / RFI / RFC Yêu cầu Nhà thầu bổ sung, đệ trình lại - Các hồ sơ pháp lý, kỹ thuật cần thiết, ví dụ: ➢ Hồ sơ pháp lý Nhà thầu; ➢ Nguồn lực Nhà thầu GST KSGS Kiểm tra tài liệu, hồ sơ pháp lý, kỹ thuật cho Nhà thầu đệ trình ➢ Tiến độ thi công; ➢ Biện pháp thi công; ➢ Biện pháp an toàn, VSMT; ➢ Biện pháp kiểm sốt chất lượng; ➢ Trang 2/3 QUI TRÌNH GIÁM SÁT THI CƠNG CƠNG TRÌNH XÂY DỰNG u cầu Nhà thầu khắc phục, thực lại - Các hồ sơ Nhà thầu thực hiện, ví dụ: ➢ Hồ sơ, mẫu vật liệu, đầu vào (CO, CQ, Kết GST KSGS thí nghiệm, ); Thực cơng tác kiểm tra, giám sát, vật tư, thiết bị đưa vào công trình ➢ Hồ sơ thiết bị (lý lịch, giấy phép, kiểm định, hiệu chuẩn, ); - Check list kiểm tra vật liệu, thiết bị đầu vào; Yêu cầu Nhà thầu chỉnh sửa, thực lại - Các ghi nhận thực tế thực công trường - Các biên bản, ghi nhận, GST KSGS báo cáo giám sát Thực công tác kiểm tra, giám sát, việc thi công trường chất lượng, tiến độ, an tồn, VSMT, - Các báo cáo khơng phù hợp (NCR) báo cáo khắc phục KPH; GST KSGS - Thực nghiệm thu; - Xác nhận khối lượng; - Xác nhận tiến độ; - Hồ sơ nghiệm thu công việc, giai đoạn, phận; - Biên xác nhận vấn đề tồn tại; 10 11 GST KSGS Kiểm tra xác nhận hồ sơ hồn cơng GST - Báo cáo gởi khách hàng - Bàn giao (một phần tồn bộ) cơng trình GST KSGS - Tổng kết, lý hợp đồng, lưu hồ sơ - Theo dõi / giám sát công tác bảo hành Nhà thầu (nếu có phạm vi cơng việc) - Hồ sơ hồn cơng - Báo cáo cơng tác giám sát cho khách hàng; - Các biên bàn giao; - Bàn giao hồ sơ, tài liệu cho khách hàng; - Lưu trữ hồ sơ, tài liệu Trang 3/3 BIỆN PHÁP KIỂM SỐT CHẤT LƯỢNG/QCP Cơng việc:…………………………………… Logo Mã số: Ngày:…/…/… KẾT QUẢ KIỂM TRA TT DANH MỤC & TRÌNH TỰ CÁC HOẠT ĐỘNG TRÁCH NHIỆM Tiêu chuẩn thi công Danh mục kiểm tra Thiết bị, dụng cụ phương pháp đo lường kiểm tra Mã báo cáo kiểm tra/checklist Biện pháp kiểm soát chất lượng yêu cầu nội dung chung, Nhà thầu thêm vào nội dung cần thiết khác GHI CHÚ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN GIÁM SÁT TIẾN ĐỘ Bước Trách nhiệm Lưu đồ/ hoạt động Tài liệu liên quan - Bài học kinh nghiệm dự án tương tự Chuẩn bị - Giám sát trưởng - Những tài liệu soạn sẵn Công ty - Giám sát trưởng Lập & trình kế hoạch kiểm sốt tiến độ - CV QLTĐ -Nhà thầu Nhà thầu đệ trình tiến độ thi công không -Giám sát trưởng Xem xét tiến độ nhà thầu đệ trình - CV QLTĐ -Giám sát viên Đạt Không đầu tư chấp thuận - Tiến độ nhà thầu đệ trình - Danh muc cơng việc - Trình tự cơng việc - Nguồn lực cho cơng việc - Thời gian cho công việc - Biểu đồ tiến độ Xem xét nguyên nhân gây chậm tiến độ thi công - Tiến độ nhà thầu Chủ đầu Chấp thuận tiến độ - Giám sát trưởng - Đề cương giám sát chủ tư/TV QLDA chấp thuận Đạt - Báo cáo theo dõi định kỳ khối - Giám sát viên Kiểm soát tiến độ lượng thực so với kế hoạch; - Biểu đồ % khối lượng thực so với Kế hoạch; - Danh mục theo dõi mốc tiến độ thực so với kế hoạch; Trang 1/2 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN GIÁM SÁT TIẾN ĐỘ Bước Trách nhiệm Lưu đồ/ hoạt động Không hợp lý - Giám sát trưởng Hợp lý Theo dõi tiến độ - CV QLTĐ Khắc phục Điều chỉnh Tài liệu liên quan - Biên xử lý chậm tiến độ; - Kiến nghị với Chủ đầu tư thưởng/phạt tiến độ - Nếu cần điều chỉnh tiến độ - Bảng đánh giá kết tiến độ; - Giám sát trưởng Kết thúc - Báo cáo Chủ đầu tư/TV QLDA tiến độ thi công gói thầu & dự án - Tổng kết rút kinh nghiệm; - Xem xét cải tiến qui trình; Trang 2/2 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN GIÁM SÁT KHỐI LƯỢNG Bước Trách nhiệm Lưu đồ/ hoạt động -Giám sát viên Chuẩn bị chuyên ngành -Nhà thầu -GSV chuyên ngành -Nhà thầu Nhà thầu thi công công việc Giám sát kiểm tra thi công Không -GSV chuyên ngành -GS trưởng -Nhà thầu -GS trưởng & Lãnh đạo -Nhà thầu & Lãnh đạo -CĐT & Lãnh đạo -Các bên liên quan -Giám sát trưởng -Nhà thầu -Đại diện CĐT Ghi - Hợp đồng CĐT nhà thầu; - Xác định loại Hợp đồng cần thiết phải tính khối lượng thực tế; Nghiệm thu cơng việc Đạt Nghiệm thu gói thầu Xác nhận KL tốn cho nhà thầu -Các checklist kiểm tra chất lượng hoạt động; -Kết thí nghiệm; -Kết quan trắc; - Bản đo đạc, tính tốn khối lượng thi cơng công việc; - Biểu theo dõi khối lượng thực thay đổi; -Biên nghiệm thu khối lượng cơng việc hồn thành; -Hồ sơ nghiệm thu cơng việc; -Bảng tính tốn khối lượng thi cơng gói thầu; -Biên nghiệm thu khối lượng hồn thành gói thầu; -Biên nghiệm thu khối lượng hoàn thành phát sinh gói thầu; -Biên nghiệm thu khối lượng hồn thành gói thầu theo phạm vi hợp đồng; Trang 1/1 ... cương 4.6 Quy trình kiểm tra nghiệm thu - Cần phải làm rõ việc kiểm tra nghiệm thu Tư vấn giám sát xây dựng thực theo quy trình phù hợp với hệ thống quản lý chất lượng ISO, - Tham khảo quy trình... sát kiểm tra thi công Không -GSV chuyên ngành -GS trưởng -Nhà thầu -GS trưởng & Lãnh đạo -Nhà thầu & Lãnh đạo -CĐT & Lãnh đạo -Các bên liên quan -Giám sát trưởng -Nhà thầu -Đại diện CĐT Ghi -... kèm: - Quy trình Giám sát thi cơng - Hướng dẫn lập QCP - Hướng dẩn giám sát tiến độ Trang 5/6 TEMPLATE - ĐỀ CƯƠNG GIÁM SÁT - Hướng dẫn giám sát khối lượng - Hướng dẫn giám sát an tồn Ghi chú: Quy
- Xem thêm -

Xem thêm: De cuong giam sat va quy trinh, De cuong giam sat va quy trinh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay