ESTE CACBOHDAT LT doc

8 6 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 08:17

TRẮC NGHIỆM LÝ THUYẾT CHƯƠNG I, II( ESTE CACBOHIDRAT)Câu 1: Chất béo là trieste của A. glixerol với axit hữu cơ. B. glixerol với axit béo. C. glixerol với vô cơ. D. ancol với axit béo.Câu 2: Triolein có công thức là: A. (C17H35COO)3C3H5 B. (CH3COO)3C3H5. C. (C15H31COO)3C3H5.D. (C17H33COO)3C3H5.Câu 3: Axit nào sau đây không phải là axit béo:A. axit strearic. B. Axit oleic. C. Axit panmitic. D. Axit axetic.Câu 4: Phát biểu nào sau đây không đúng?A. Mở động vật chủ yếu chứa các gốc axit béo no, tồn tại ở trạng thái rắn.B. Dầu thực vật chủ yếu chứa các gốc axit béo không no, tồn tại ở trạng thái lỏng.C. Hidro hóa dầu thực vật (dạng lỏng) sẽ tạo thành mỡ (dạng rắn).D. Chất béo nhẹ hơn nước và tan nhiều trong nướcCâu 5: Phát biểu nào sau đây không đúng ?A. Chất béo không tan trong nước. B. Chất béo không tan trong nước, nhẹ hơn nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ.C. Dầu ăn và mỡ bôi trơn có cùng thành phần nguyên tố. D. Chất béo là trieste của glixerol với axit cacboxylic có mạch cacbon dài, không phân nhánh.Câu 6: Cho các phát biểu sau:a. Chất béo là trieste của glixerol với axit béo. b. Lipit gồm chất béo, sáp, stearoid, photpholipit,...c. chất béo là các chất lỏng.d. ở nhiệt độ phòng, khi chất béo chứa gốc hidrocacbon không no thì chất béo ở trạng thái lỏng (dầu ăn). Khi chất béo chứa gốc hidrocacbon no thì chất béo ở trạng thái rắn (mỡ).e. phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch.f. chất béo là thành phần chính của mỡ động vật, dầu thực vật. Những phát biểu đúng là:A. a, b, c, d,e.B. a, b, d, f.C. a, b, c, d.D. a, b, d, e.Câu 7: Khi thuỷ phân chất béo trong môi trường kiềm thì thu được muối của axit béo vàA. phenol. B. glixerol. C. ancol đơn chức. D. este đơn chức.Câu 8: Khi xà phòng hóa tripanmitin ta thu được sản phẩm làA. C15H31COONa và etanol. B. C17H35COOH và glixerol. C. C15H31COONa và glixerol. D. C17H35COONa và glixerol.Câu 9: Khi xà phòng hóa triolein ta thu được sản phẩm làA. C15H31COONa và etanol. B. C17H35COOH và glixerol. C. C15H31COONa và glixerol. D. C17H33COONa và glixerol. ÔN TẬP LÝ TRUYẾT VỀ ESTE VÀ CACBOHIDRAT TRẮC NGHIỆM LÝ THUYẾT CHƯƠNG I, II( ESTE- CACBOHIDRAT) Câu 1: Chất béo trieste A glixerol với axit hữu B glixerol với axit béo C glixerol với vô D ancol với axit béo Câu 2: Triolein có cơng thức là: A (C17H35COO)3C3H5 B (CH3COO)3C3H5 C (C15H31COO)3C3H5 D (C17H33COO)3C3H5 Câu 3: Axit sau axit béo: A axit strearic B Axit oleic C Axit panmitic D Axit axetic Câu 4: Phát biểu sau không đúng? A Mở động vật chủ yếu chứa gốc axit béo no, tồn trạng thái rắn B Dầu thực vật chủ yếu chứa gốc axit béo không no, tồn trạng thái lỏng C Hidro hóa dầu thực vật (dạng lỏng) tạo thành mỡ (dạng rắn) D Chất béo nhẹ nước tan nhiều nước Câu 5: Phát biểu sau không ? A Chất béo không tan nước B Chất béo không tan nước, nhẹ nước tan nhiều dung môi hữu C Dầu ăn mỡ bơi trơn có thành phần nguyên tố D Chất béo trieste glixerol với axit cacboxylic có mạch cacbon dài, khơng phân nhánh Câu 6: Cho phát biểu sau: a Chất béo trieste glixerol với axit béo b Lipit gồm chất béo, sáp, stearoid, photpholipit, c chất béo chất lỏng d nhiệt độ phòng, chất béo chứa gốc hidrocacbon khơng no chất béo trạng thái lỏng (dầu ăn) Khi chất béo chứa gốc hidrocacbon no chất béo trạng thái rắn (mỡ) e phản ứng thủy phân chất béo môi trường axit phản ứng thuận nghịch f chất béo thành phần mỡ động vật, dầu thực vật Những phát biểu là: A a, b, c, d,e B a, b, d, f C a, b, c, d D a, b, d, e Câu 7: Khi thuỷ phân chất béo mơi trường kiềm thu muối axit béo A phenol B glixerol C ancol đơn chức D este đơn chức Câu 8: Khi xà phòng hóa tripanmitin ta thu sản phẩm A C15H31COONa etanol B C17H35COOH glixerol C C15H31COONa glixerol D C17H35COONa glixerol Câu 9: Khi xà phòng hóa triolein ta thu sản phẩm A C15H31COONa etanol B C17H35COOH glixerol C C15H31COONa glixerol D C17H33COONa glixerol Câu 10: Khi thuỷ phân môi trường axit tristearin ta thu sản phẩm A C15H31COONa etanol B C17H35COOH glixerol C C15H31COOH glixerol D C17H35COONa glixerol Câu 11: Triolein không tác dụng với chất (hoặc dung dịch) sau đây? A H2O (xúc tác H2SO4 lỗng, đun nóng) B Cu(OH)2 (ở điều kiện thường) C Dung dịch NaOH (đun nóng) D H2 (xúc tác Ni, đun nóng) Câu 12: Đun nóng este CH3COOC2H5 với lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu A CH3COONa CH3OH B CH3COONa C2H5OH C HCOONa C2H5OH D C2H5COONa CH3OH Câu 13: Thủy phân este X môi trường kiềm, thu natri axetat ancol etylic Công thức X A C2H3COOC2H5 B CH3COOCH3 C C2H5COOCH3 D CH3COOC2H5 Câu 14: Este metyl acrilat có cơng thức A CH3COOCH3 B CH3COOCH=CH2 C CH2=CHCOOCH3 D HCOOCH3 Câu 15: Este vinyl axetat có cơng thức A CH3COOCH3 B CH3COOCH=CH2 C CH2=CHCOOCH3 D HCOOCH3 Câu 16: Đun nóng este CH3COOCH=CH2 với lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu A CH2=CHCOONa CH3OH B CH3COONa CH3CHO C CH3COONa CH2=CHOH D C2H5COONa CH3OH Câu 17: Đun nóng este CH2=CHCOOCH3 với lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu A CH2=CHCOONa CH3OH B CH3COONa CH3CHO C CH3COONa CH2=CHOH D C2H5COONa CH3OH Câu 18: Khi đốt cháy hồn tồn este no, đơn chức số mol CO2 sinh số mol O2 phản ứng Tên gọi este A n-propyl axetat B metyl axetat C etyl axetat D metyl fomiat Câu 19: Hai chất hữu X1 X2 có khối lượng phân tử 60 đvC X1 có khả phản ứng với: Na, NaOH, Na2CO3 X2 phản ứng với NaOH (đun nóng) khơng phản ứng Na Cơng thức cấu tạo X1, X2 là: A CH3-COOH, CH3-COO-CH3 B (CH3)2CH-OH, H-COO-CH3 C H-COO-CH3, CH3-COOH D CH3-COOH, H-COO-CH3 Câu 20: Cho sơ đồ chuyển hóa sau (mỗi mũi tên phương trình phản ứng): Tinh bột → X → Y → Z → metyl axetat Các chất Y, Z sơ đồ là: Gv: Dương Thị Thu Trinh -1- ÔN TẬP LÝ TRUYẾT VỀ ESTE VÀ CACBOHIDRAT A C2H5OH, CH3COOH B CH3COOH, CH3OH C CH3COOH, C2H5OH D C2H4, CH3COOH Câu 21: Một este có cơng thức phân tử C4H6O2, thuỷ phân môi trường axit thu axetanđehit Công thức cấu tạo thu gọn este A HCOO-C(CH3)=CH2 B HCOO-CH=CH-CH3 C CH3COO-CH=CH2 D CH2=CH-COO-CH3 Câu 22: Cho glixerol phản ứng với hỗn hợp axit béo gồm C17H35COOH C15H31COOH, số loại trieste tạo tối đa A B C D Câu 23: Cho chất: etyl axetat, ancol etylic, axit acrylic, phenol, phenylamoni clorua, ancol benzylic, p-crezol Trong chất này, số chất tác dụng với dung dịch NaOH A B C D Câu 24: Khi thuỷ phân chất béo mơi trường kiềm thu muối axit béo A phenol B glixerol C ancol đơn chức D este đơn chức Câu 25: Khi xà phòng hóa tristearin ta thu sản phẩm A C15H31COONa etanol B C17H35COOH glixerol C C15H31COOH glixerol D C17H35COONa glixerol Câu 26: Khi xà phòng hóa tripanmitin ta thu sản phẩm A C15H31COONa etanol B C17H35COOH glixerol C C15H31COONa glixerol D C17H35COONa glixerol Câu 27: Khi xà phòng hóa triolein ta thu sản phẩm A C15H31COONa etanol B C17H35COOH glixerol C C15H31COONa glixerol D C17H33COONa glixerol Câu 28: Khi thuỷ phân môi trường axit tristearin ta thu sản phẩm A C15H31COONa etanol B C17H35COOH glixerol C C15H31COOH glixerol D C17H35COONa glixerol Câu 35: Cho dãy chất: HCHO, CH3COOH, CH3COOC2H5, HCOOH, C2H5OH, HCOOCH3 Số chất dãy tham gia phản ứng tráng gương A B C D Câu 36: Chất X có công thức phân tử C2H4O2, cho chất X tác dụng với dung dịch NaOH tạo muối nước Chất X thuộc loại A ancol no đa chức B axit không no đơn chức C este no đơn chức D axit no đơn chức Câu 39: Thuỷ phân este X có CTPT C4H8O2 dung dịch NaOH thu hỗn hợp hai chất hữu Y Z Y có tỉ khối so với H2 16 X có cơng thức A HCOOC3H7 B CH3COOC2H5 C HCOOC3H5 D C2H5COOCH3 Câu 40: Propyl fomat điều chế từ A axit fomic ancol metylic B axit fomic ancol propylic C axit axetic ancol propylic D axit propionic ancol metylic Câu 41: Có thể gọi tên este (C17H33COO)3C3H5 A triolein B tristearin C tripanmitin D stearic Câu 42: Trong phân tử este (X) no, đơn chức, mạch hở có thành phần oxi chiếm 36,36 % khối lượng Số đồng phân cấu tạo X là: A B C D Câu 43: Triolein không tác dụng với chất (hoặc dung dịch) sau đây? A H2 (xúc tác Ni, đun nóng) B Dung dịch NaOH (đun nóng) C H2O (xúc tác H2SO4 lỗng, đun nóng) D Cu(OH)2 (ở điều kiện thường) Câu 44: Cho dãy chất: phenyl axetat, anlyl axetat, metyl axetat, etyl fomat, tripanmitin Số chất dãy thủy phân dung dịch NaOH (dư), đun nóng sinh ancol là: A B C D Câu 45: Phát biểu sau đúng? A Trong phản ứng este hoá CH3COOH với CH3OH, H2O tạo nên từ nhóm OH axit −COOH H nhóm ancol -OH B Tất este tan tốt nước, không độc, dùng làm chất tạo hương công nghiệp thực phẩm, mỹ phẩm C Để phân biệt benzen, toluen stiren (ở điều kiện thường) phương pháp hoá học, cần dùng thuốc thử nước brom D Phản ứng axit axetic với ancol benzylic (ở điều kiện thích hợp), tạo thành benzyl axetat có mùi thơm chuối chín Câu 46: Cho phát biểu sau: (a) Chất béo gọi chung triglixerit hay triaxylglixerol (b) Chất béo nhẹ nước, không tan nước tan nhiều dung môi hữu (c) Phản ứng thủy phân chất béo môi trường axit phản ứng thuận nghịch (d) Tristearin, triolein có cơng thức là: (C17H33COO)3C3H5, (C17H35COO)3C3H5 Số phát biểu A B C D Câu 47: Thủy phân este X mạch hở có cơng thức phân tử C4 H6 O2 , sản phẩm thu có khả tráng bạc Số este X thỏa mãn tính chất A B C D Câu 48: Số trieste thủy phân thu sản phẩm gồm glixerol, axit CH3COOH axit C2H5COOH A B C D Câu 49: Este X hợp chất thơm có cơng thức phân tử C9H10O2 Cho X tác dụng với dung dịch NaOH, tạo hai muối Gv: Dương Thị Thu Trinh -2- ÔN TẬP LÝ TRUYẾT VỀ ESTE VÀ CACBOHIDRAT có phân tử khối lớn 80 Công thức cấu tạo thu gọn X A HCOOC6H4C2H5 B C2H5COOC6H5 C CH3COOCH2C6H5 D C6H5COOC2H5 Câu 50 Trong phân tử cacbohyđrat ln có A nhóm chức axit B nhóm chức xeton C nhóm chức ancol D nhóm chức anđehit Câu 51 Chất thuộc nhóm monosaccarit A glucozơ B saccarozơ C tinh bột D xenlulozơ Câu 52 Chất thuộc loại đisaccarit A glucozơ B saccarozơ C xenlulozơ D fructozơ Câu 53 Chất thuộc nhóm polisaccarit A glucozơ B saccarozơ C xenlulozơ D mantozơ Câu 54 Công thức sau xenlulozơ? A [C6H7O2(OH)3]n B [C6H8O2(OH)3]n C [C6H7O3(OH)3]n D [C6H5O2(OH)3]n Câu 55: Điểm giống cấu tạo tinh bột xenlulozơ A tạo nên từ nhiều gốc fructozơ B tạo nên từ nhiều gốc glucozơ C tạo nên từ nhiều phân tử glucozơ D tạo nên từ nhiều phân tử saccarozơ Câu 56 Trong điều kiện thích hợp glucozơ lên men tạo thành khí CO2 A C2H5OH B CH3COOH C HCOOH D CH3CHO Câu 57 Saccarozơ glucozơ có A phản ứng với AgNO3 dung dịch NH3, đun nóng B phản ứng với dung dịch NaCl C phản ứng với Cu(OH)2 nhiệt độ thường tạo thành dung dịch xanh lam D phản ứng thuỷ phân môi trường axit Câu 58 Cho sơ đồ chuyển hoá: Glucozơ → X → Y → CH3COOH Hai chất X, Y A CH3CHO CH3CH2OH B CH3CH2OH CH3CHO C CH3CH(OH)COOH CH3CHO D CH3CH2OH CH2=CH2 Câu 59 Chất tham gia phản ứng tráng gương A xenlulozơ B tinh bột C fructozơ D saccarozơ Câu 60: Chất không phản ứng với AgNO3 dung dịch NH3, đun nóng tạo thành Ag A C6H12O6 (glucozơ) B CH3COOH C HCHO D HCOOH Câu 61: Dãy gồm dung dịch tác dụng với Cu(OH)2 A glucozơ, glixerol, ancol etylic B glucozơ, andehit fomic, natri axetat C glucozơ, glixerol, axit axetic D glucozơ, glixerol, natri axetat Câu 62: Để chứng minh phân tử glucozơ có nhiều nhóm hiđroxyl, người ta cho dung dịch glucozơ phản ứng với A Cu(OH)2 NaOH, đun nóng B AgNO3 dung dịch NH3, đun nóng C Cu(OH)2 nhiệt độ thường D kim loại Na Câu 63: Khi thủy phân saccarozơ thu A ancol etylic B glucozơ fructozơ C glucozơ D fructozơ Câu 64: Cho dung dịch sau: saccarozơ, glucozơ, anđehit axetic, glixerol, ancol etylic, axetilen Số lượng dung dịch tham gia phản ứng tráng gương là: A B C D Câu 65: Đun nóng xenlulozơ dung dịch axit vô cơ, thu sản phẩm A saccarozơ B glucozơ C fructozơ D mantozơ Câu 66: Cho sơ đồ chuyển hóa sau: Tinh bột → X → Y → axit axetic X Y A ancol etylic, anđehit axetic B glucozơ, ancol etylic C glucozơ, etyl axetat D glucozơ, anđehit axetic Câu 67: Một chất thủy phân mơi trường axit, đun nóng khơng tạo glucozơ Chất A protit B saccarozơ C tinh bột D xenlulozơ Câu 68: Dãy chất sau có phản ứng thuỷ phân môi trường axit? A Tinh bột, xenlulozơ, glucozơ B Tinh bột, xenlulozơ, fructozơ C Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ D Tinh bột, saccarozơ, fructozơ Câu 69: Cho phát biểu sau cacbohiđrat: (a) Glucozơ saccarozơ chất rắn có vị ngọt, dễ tan nước (b) Tinh bột xenlulozơ polisaccarit (c) Trong dung dịch, glucozơ saccarozơ hoà tan Cu(OH)2, tạo phức màu xanh lam (d) Khi thuỷ phân hoàn toàn hỗn hợp gồm tinh bột saccarozơ môi trường axit, thu loại monosaccarit (e) Khi đun nóng glucozơ (hoặc fructozơ) với dung dịch AgNO3 NH3 thu Ag (g) Glucozơ saccarozơ tác dụng với H2 (xúc tác Ni, đun nóng) tạo sobitol Số phát biểu : A B C D Câu 70: Trong chất sau: axit axetic, glixerol, glucozơ, ancol etylic, xenlulozơ Số chất hòa tan Cu(OH) nhiệt độ thường A B C D Câu 71: Thuốc thử để phân biệt glucozơ fructozơ A Cu(OH)2 B dung dịch brom C [Ag(NH3)2] NO3 D Na Câu 72: Saccarozơ glucozơ có Gv: Dương Thị Thu Trinh -3- ÔN TẬP LÝ TRUYẾT VỀ ESTE VÀ CACBOHIDRAT A phản ứng với AgNO3 dung dịch NH3, đun nóng B phản ứng với dung dịch NaCl C phản ứng với Cu(OH)2 nhiệt độ thường tạo thành dung dịch xanh lam D phản ứng thuỷ phân môi trường axit Câu 73: Cho sơ đồ chuyển hoá: Glucozơ → X → Y → CH3COOH Hai chất X, Y A CH3CHO CH3CH2OH B CH3CH2OH CH3CHO C CH3CH(OH)COOH CH3CHO D CH3CH2OH CH2=CH2 Câu 74: Chất tham gia phản ứng tráng gương : A xenlulozơ B tinh bột C fructozơ D saccarozơ Câu 75: Chất không phản ứng với AgNO3 dung dịch NH3, đun nóng tạo thành Ag A C6H12O6 (glucozơ) B CH3COOH C HCHO D HCOOH Câu 76: Dãy gồm dung dịch tác dụng với Cu(OH)2 A glucozơ, glixerol, ancol etylic B glucozơ, andehit fomic, natri axetat C glucozơ, glixerol, axit axetic D glucozơ, glixerol, natri axetat Câu 77: Để chứng minh phân tử glucozơ có nhiều nhóm hiđroxyl, người ta cho dung dịch glucozơ phản ứng với A Cu(OH)2 NaOH, đun nóng B AgNO3 dung dịch NH3, đun nóng C Cu(OH)2 nhiệt độ thường D kim loại Na Câu 78: Đun nóng xenlulozơ dung dịch axit vô cơ, thu sản phẩm A saccarozơ B glucozơ C fructozơ D mantozơ Câu 79: Cho sơ đồ chuyển hóa sau: Tinh bột → X → Y → axit axetic X Y A ancol etylic, anđehit axetic B glucozơ, ancol etylic C glucozơ, etyl axetat D glucozơ, anđehit axetic Câu 80: Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ, mantozơ có khả tham gia phản ứng A hoà tan Cu(OH)2 B trùng ngưng C tráng gương D thủy phân Câu 81: Một chất thủy phân mơi trường axit, đun nóng khơng tạo glucozơ Chất A protit B saccarozơ C tinh bột D xenlulozơ Câu 82: Cho dãy chất: glucozơ, xenlulozơ, saccarozơ, tinh bột, fructozơ Số chất dãy tham gia phản ứng tráng gương A B C D Câu 83: Cho chất: ancol etylic, glixerol, glucozơ, đimetyl ete axit fomic Số chất tác dụng với Cu(OH)2 A B C D Câu 84: Muốn có 2610 gam glucozơ khối lượng saccarozơ cần đem thuỷ phân hoàn toàn A 4595 gam B 4468 gam C 4959 gam D 4995 gam Câu 85: Thuốc thử để phân biệt glucozơ fructozơ A Cu(OH)2 B dung dịch brom C [Ag(NH3)2] NO3 D Na Câu 86: Trong chất sau: axit axetic, glixerol, glucozơ, ancol etylic, xenlulozơ Số chất hòa tan Cu(OH) nhiệt độ thường A B C D Câu 87: Cho dung dịch sau: saccarozơ, glucozơ, anđehit axetic, glixerol, ancol etylic, axetilen, fructozơ Số lượng dung dịch tham gia phản ứng tráng gương là: A B C D Câu 88: Khi thủy phân saccarozơ thu A ancol etylic B glucozơ fructozơ C glucozơ D fructozơ Câu 89: Công thức sau xenlulozơ? A [C6H7O2(OH)3]n B [C6H8O2(OH)3]n C [C6H7O3(OH)3]n D [C6H5O2(OH)3]n Câu 90: Dãy chất sau có phản ứng thuỷ phân môi trường axit? A Tinh bột, xenlulozơ, glucozơ B Tinh bột, xenlulozơ, fructozơ C Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ D Tinh bột, saccarozơ, fructozơ  C2H5OH →  Cao su buna  C6H12O6 →  C4H6 → Câu 91: Cho sơ đồ biến hóa: Gỗ (Xenlulozơ) → Khối lượng (tấn) gỗ cần dùng để sản xuất cao su là: A 52,08 B 54,20 C 40,86 D 42,35 Cõu 92: Cho dung dịch chất lỏng riêng biệt sau: glucozơ , tinh bột, glixezol, phenol, anđehit axetic benzen Thuốc thử để nhận biết dung dịch A Na, quì tím, Cu(OH)2 B Na, q tÝm, AgNO3/NH3 C Na, q tÝm, nưíc brom D Cu(OH)2, dung dÞch I2, níc brom Câu 93: Dïng hãa chất sau phân biệt đợc dung dịch Saccarozơ , mantozơ, etannol, etanal? A Cu(OH)2/OH- B AgNO3/NH3 C níc brom D H2/Ni,t0 Câu 94: D·y gồm dung dịch tác dụng với Cu(OH) là: A Glucozơ, glixerin, mantozơ, rợu etylic B Glucozơ, glixerin, anđehit fomic, natri axetat C Glucozơ, glixerin, mantozơ, natri axetat D Glucoz¬, glixerin, mantoz¬, axit axetic Câu 95: Một phân tử saccaroz có: A gốc β - glucozơ gốc β – fructozơ B gốc β - glucozơ gốc α – fructozơ 30% C hai gốc α - glucozơ Gv: Dương Thị Thu Trinh 80% D gốc 60% α - glucozơ gốc 40% β – fructozơ -4- ÔN TẬP LÝ TRUYẾT VỀ ESTE VÀ CACBOHIDRAT Câu 96: Các dung dịch phản ứng với Cu(OH)2 nhiệt độ thường là: A glixerol, axit axetic, glucozơ B lòng trắng trứng, fructozơ, axeton C anđehit axetic, saccarozơ, axit axetic D Fructozơ, axit acrylic, ancol etylic Câu 97: Chất X có đặc điểm sau: phân tử có nhiều nhóm – OH, có vị ngọt, hòa tan Cu(OH)2 nhiệt độ thường, phân tử có liên kết glicozit, làm màu nước brom Chất X là: A xenlulozơ B mantozơ C glucozơ D saccarozơ Câu 98: Cho phát biểu sau cacbohiđrat: (a) Glucozơ saccarozơ chất rắn có vị ngọt, dễ tan nước (b) Tinh bột xenlulozơ polisaccarit (c) Trong dung dịch, glucozơ saccarozơ hoà tan Cu(OH)2, tạo phức màu xanh lam (d) Khi thuỷ phân hoàn toàn hỗn hợp gồm tinh bột saccarozơ môi trường axit, thu loại monosaccarit (e) Khi đun nóng glucozơ (hoặc fructozơ) với dung dịch AgNO3 NH3 thu Ag (g) Glucozơ saccarozơ tác dụng với H2 (xúc tác Ni, đun nóng) tạo sobitol Số phát biểu A B C D Câu 99: Cho phát biểu sau: (a) Có thể dùng nước brom để phân biệt glucozơ fructozơ (b) Trong môi trường axit, glucozơ fructozơ chuyển hố lẫn (c) Có thể phân biệt glucozơ fructozơ phản ứng với dung dịch AgNO3 NH3 (d) Trong dung dịch, glucozơ fructozơ hoà tan Cu(OH)2 nhiệt độ thường cho dung dịch màu xanh lam (e) Trong dung dịch, fructozơ tồn chủ yếu dạng mạch hở (g) Trong dung dịch, glucozơ tồn chủ yếu dạng vòng cạnh (dạng α β) Số phát biểu : A B C D Năm 2012 Khối A Câu 100: Cho sơ đồ phản ứng : óct¸c (a) X + H2O x → Y (b) Y + AgNO3 + NH3 + H2O → amoni gluconat + Ag + NH4NO3 óct¸c (c) Y x → E + Z (d) Z + H2O anh sang  → X + G X, Y, Z là: chat diep luc A Tinh bột, glucozơ, etanol B Tinh bột, glucozơ, cacbon đioxit C Xenlulozơ, saccarozơ, cacbon đioxit D Xenlulozơ, fructozơ, cacbon đioxit Câu 101: Cho phát biểu sau: (a) Đốt cháy hoàn toàn este no, đơn chức, mạch hở thu số mol CO2 số mol H2O (b) Trong hợp chất hữu thiết phải có cacbon hiđro (c) Những hợp chất hữu có thành phần nguyên tố giống nhau, thành phần phân tử hay nhiều nhóm CH2 đồng đẳng (d) Dung dịch glucozơ bị khử AgNO3 NH3 tạo Ag (e) Saccarozơ có cấu tạo mạch vòng Số phát biểu A B C D Câu 102: Cho phát biểu sau cacbohiđrat: (a) Tất cacbohiđrat có phản ứng thủy phân (b) Thủy phân hoàn toàn tinh bột thu glucozơ (c) Glucozơ, fructozơ mantozơ có phản ứng tráng bạc (d) Glucozơ làm màu nước brom Số phát biểu là: A B C D Năm 2012 Khối B Câu 103: Thí nghiệm sau chứng tỏ phân tử glucozơ có nhóm hiđroxyl? A Cho glucozơ tác dụng với Cu(OH)2 B Tiến hành phản ứng tạo este glucozơ với anhiđrit axetic C Thực phản ứng tráng bạc D Khử hoàn toàn glucozơ thành hexan Câu 104: Để điều chế 53,46 kg xenlulozơ trinitrat (hiệu suất 60%) cần dùng V lít axit nitric 94,5% (D = 1,5 g/ml) phản ứng với xenlulozơ dư Giá trị V A 24 B 40 C 36 D 60 Câu 105: Thủy phân hỗn hợp gồm 0,01 mol saccarozơ 0,02 mol mantozơ môi trường axit, với hiệu suất 60% theo chất, thu dung dịch X Trung hòa dung dịch X, thu dung dịch Y, sau cho tồn Y tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 NH3, thu m gam Ag Giá trị m A 7,776 B 6,480 C 8,208 D 9,504 Câu 106: Công thức tổng quát este tạo axit no đơn chức, mạch hở ancol no, đơn chức mạch hở có dạng: A CnH2n-2O2 (n ≥ 3) B.CnH2nO2 (n ≥ 3) C.CnH2nO2 (n ≥ 2) D.CnH2n-2O2 (n ≥ 4) Câu 107: Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C3H6O2 A B C D Câu 108: Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C4H8O2 A B C D Câu 109: Số đồng phân đơn chức ứng với công thức phân tử C3H6O2 A B C D Gv: Dương Thị Thu Trinh -5- ÔN TẬP LÝ TRUYẾT VỀ ESTE VÀ CACBOHIDRAT Câu 110: Số đồng phân đơn chức ứng với công thức phân tử C4H8O2 A B C D Câu 111: Hợp chất X có cơng thức cấu tạo: CH3CH2COOCH3 Tên gọi X là: A etyl axetat B metyl propionat C metyl axetat D propyl axetat Câu 112: etyl axetat có cơng thức A CH3CH2OH B CH3COOH C CH3COOC2H5 D CH3CHO Câu 113: vinyl axetat có cơng thức A CH3COOCH3 B CH3COOCH=CH2 C CH2=CHCOOCH3 D HCOOCH3 Câu 114: metyl acrilat có cơng thức A CH3COOCH3 B CH3COOCH=CH2 C CH2=CHCOOCH3 D HCOOCH3 Câu 115: etyl fomiat có cơng thức là: A CH3COOCH3 B HCOOC2H5 C HCOOCH=CH2 D HCOOCH3 Câu 116: Cho chất sau: CH3CH2OH; CH3COOH; CH3COOC2H5 Nhiệt độ sôi chúng xếp theo thứ tự giảm dần nào? A CH3CH2OH > CH3COOH > CH3COOC2H5 B CH3COOC2H5 > CH3COOH > CH3CH2OH C CH3COOH > CH3CH2OH > CH3COOC2H5 D CH3COOH > CH3COOC2H5 > CH3CH2OH Câu 117: Chất X có cơng thức phân tử C3H6O2, este axit axetic Công thức cấu tạo thu gọn X A C2H5COOH B HO-C2H4-CHO C CH3COOCH3 D HCOOC2H5 Câu 118: Thủy phân este E có cơng thức phân tử C 4H8O2 (có mặt H2SO4 lỗng) thu sản phẩm hữu X Y Từ X điều chế trực tiếp Y phản ứng Tên gọi E là: A metyl propionat B propyl fomat C ancol etylic D etyl axetat Câu 119: Thủy phân este X môi trường kiềm, thu natri axetat ancol etylic Công thức X A C2H3COOC2H5 B CH3COOCH3 C C2H5COOCH3 D CH3COOC2H5 Câu 120: Hợp chất X có CTPT C4H8O2 Khi thủy phân X dd NaOH thu muối C2H3O2Na CTCT X là: A HCOOC3H7 B C2H5COOCH3 C CH3COOC2H5 D C3H7COOH Câu 121: Hợp chất X có CTPT C3H6O2 Khi thủy phân X dd NaOH thu muối CHO2Na CTCT X là: A HCOOC2H5 B CH3COOCH3 C CH3COOC2H5 D C3H7COOH Câu 122: Hai chất hữu X1 X2 có khối lượng phân tử 60 đvC X1 có khả phản ứng với: Na, NaOH, Na2CO3 X2 phản ứng với NaOH (đun nóng) khơng phản ứng Na Công thức cấu tạo X1, X2 là: A CH3-COOH, CH3-COO-CH3 B (CH3)2CH-OH, H-COO-CH3 C H-COO-CH3, CH3-COOH D CH3-COOH, H-COO-CH3 Câu 123: Một este có cơng thức phân tử C4H6O2, thuỷ phân môi trường axit thu axetanđehit Công thức cấu tạo thu gọn este A HCOO-C(CH3)=CH2 B HCOO-CH=CH-CH3 C CH3COO-CH=CH2 D CH2=CH-COO-CH3 Câu 124: Đun nóng este HCOOCH3 với lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu A CH3COONa C2H5OH B HCOONa CH3OH C HCOONa C2H5OH D CH3COONa CH3OH Câu 125: Đun nóng este CH3COOC2H5 với lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu A CH3COONa CH3OH B CH3COONa C2H5OH C HCOONa C2H5OH D C2H5COONa CH3OH Câu 126: Đun nóng este CH2=CHCOOCH3 với lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu A CH2=CHCOONa CH3OH B CH3COONa CH3CHO C CH3COONa CH2=CHOH D.C2H5COONavà CH3OH Câu 126: Cho tất đồng phân đơn chức, mạch hở, có cơng thức phân tử C2H4O2 tác dụng với: Na, NaOH, NaHCO3 Số phản ứng xảy A B C D Câu 127: Cho dãy chất: HCHO, CH3COOH, CH3COOC2H5, HCOOH, C2H5OH, HCOOCH3 Số chất dãy tham gia phản ứng tráng gương A B C D Câu 128: Để điều chế CH3COOC2H5 từ axit ancol tương ứng đạt hiệu suất cao, ta làm nào? A Giảm nồng độ axit C Sử dụng H2SO4 đặc để hút nước B Giảm nồng độ ancol D Tăng áp suất Câu 129: Dầu chuối este có tên isoamyl axetat, điều chế từ ancol axitcacboxylic tương ứng A CH3OH CH3COOH B C2H5OH CH3COOH C (CH3 )2 CH CH2CH2OH CH3COOH D (CH3 )2 CHCH2OH CH3COOH Câu 103: Cho chuỗi biến hóa sau: C2H2→ X →Y→Z →C H3COOC2 H5 X, Y, Z, A C2H4, CH3COOH, C2H5OH B CH3CHO, C2H4, C2H5OH C CH3CHO , CH3COOH, C2H5OH D CH3CHO , C2H5OH, CH3COOH Câu 104: Cho sơ đồ chuyển hóa sau (mỗi mũi tên phương trình phản ứng): Tinh bột → X → Y → Z → metyl axetat Các chất Y, Z sơ đồ là: A C2H5OH, CH3COOH B CH3COOH, CH3OH C CH3COOH, C2H5OH D C2H4, CH3COOH Câu 105: Cho glixerol phản ứng với hỗn hợp axit béo gồm C17H35COOH C15H31COOH, số loại trieste tạo tối đa A B C D Gv: Dương Thị Thu Trinh -6- ÔN TẬP LÝ TRUYẾT VỀ ESTE VÀ CACBOHIDRAT ĐỀ ÔN TẬP Cho 1,85 gam este no đơn chức , mạch hở tác dụng hết với dung dịch KOH, thu muối 1,15 gam rượu etylic Công thức este : A C2H5COOC2H5 B C2H5COOCH3 C HCOOC2H5 D CH3COOC2H5 Xenlulzơ trinitrat có cơng thức sau đây? A [(C6H10O5(ONO2)3 ]n B[(C6H7O2(ONO2)3 ]n C [(C6H10(ONO2)3 ]n D [(C6H7O(ONO2)3 ]n CTCT este C2H5COOCH2CH2CH3 có tên gọi : A propyl axetat B.etyl axetat C.n-propyl propionate D đietyl axetat Este propyl axetat có cơng thức: A C2H5COOC2H5 B CH3COOC3H7 C C3H7COOCH3 D C3H7COOH 5.Este có CTPT C4H8O2 có gốc rượu metyl axit tạo nên este : A axit fomic B axit axetic C axit propionic D axit oxalic Số hợp chất hữu đơn chức có CTPT C3H6O2 tác dụng với dung dịch NaOH : A B.3 C D.5 Thuỷ phân este X môi trường kiềm (NaOH), thu natri axetat rượu etylic Công thức X : A C2H5COOCH3 B CH3COOC2H5 C CH3COOCH3 D HCOOC2H5 Chất số sau tham gia phản ứng tráng gương? A HCOOCH3 B HCHO C HCOOH D CH3OH 9.Este no, đơn chức, mạch hở có cơngthức phân tử chung A CnH2nO , n ≥ B C nH2nO2 , n ≥ C C nH2nO2 , n ≥ D C nH2n+2O , n ≥2 10.Este X no, đơn chức, mạch hở có phần trăm khối lượng cacbon xấp xỉ 54,54% Công thức phân tử X A C2H4O2 B C3H6O2 C CH2O2 D C4H8O2 11.Tỉ khối este no, đơn chức, mạch hở X so với không khí 2,55.Cơng thức phân tử X A C2H4O2 B CH2O2 C C3H6O2 D C4H8O2 12.Đốt cháy hoàn toàn 4,40 gam este X no, đơn chức, mạch hở thu 4,48 lít khí CO (đktc) Công thức phân tử X A C 2H4O2 B C3H6O2 C CH2O2 D C4H8O2 13.Hợp chất X đơn chức có cơng thức phân tử C 3H6O2 Khi cho 7,40 gam X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ đến phản ứng hồn tồn, cạn dung dịch thu 9,60 gam chất rắn khan Công thức cấu tạo X : A CH3COOCH3 B CH3CH2COOH C HCOOC 2H5 D HOC 2H4CHO 14.Este X có có CTTQ R - O - CO - R' Điều sau sai? A R' gốc axit B R gốc rượu C R R' H nhóm ankyl D X este axit đơn chức rượu đơn chức 15.Câu sau sai? A Tất phản ứng thuỷ phân este phản ứng thuận nghịch B Xà phòng hố este thu rượu C Este tham gia phản ứng tráng bạc D Este tham gia phản ứng cộng ( H 2, Br2…) 16.Este CH3COOC2H3 không phản ứng với chất chất sau? A Mg(OH)2 B NaOH C Dd brom D Dd HCl 17.Este X có CTPT: C4H8O2 tạo nên từ rượu metylic axit đây? A Axit propionic B Axit axetic C Axit butiric D Axit fomic 18.Câu sau sai? A.Lipit loại chất béo B.Lipit có tế bào sống C.Lipit khơng hồ tan nước D.Lipt loại este phức tạp 19.Câu sau đúng? Dầu mỡ động thực vật dầu bơi trơn máy: A Khác hồn tồn B Giống hoàn toàn C Chỉ giống tính chất hố học D Đều lipit 20.Câu sau sai? A Phản ứng este hoá phản ứng rượu và axit B Phản ứng este hố xảy khơng hồn tồn C Phản ứng este hố có chiều thuận cho sản phẩm este nước D Trong phản ứng este hoá, nguyên tử H axit hữu kết hợp với - OH rượu tạo H2O 21.Glucozơ tác dụng với nhóm chất đây? A Na, H2 , Na2CO3 , Cu(OH)2 , AgNO3 / ddNH3 B Natri, hiđro, natri cacbonat, AgNO3 / dd NH3 C Na, H2,Na2CO3,Cu(OH)2, AgNO3/ddNH3,dd brom D.Na, H2 , Cu(OH)2 ,AgNO3 /ddNH3,dd brom Gv: Dương Thị Thu Trinh -7- ÔN TẬP LÝ TRUYẾT VỀ ESTE VÀ CACBOHIDRAT 22.Saccarozo tác dụng với chất số chất sau :H 2(Ni,to)(1), Cu(OH)2(2), AgNO3/NH3(3), CH3COOH (xt,to)(4) A.(1),(2) B.(2),(4) C.(2),(3) D.(1),(4) 23.Để phân biệt dung dịch đựng lọ nhãn, :saccarozơ,mantozơ, etanol,fomolin người ta sử dụng thuốc thử sau A.AgNO3/NH3 B.Cu(OH)2/OH- C.Nước brom D.Na kim loại 24.Saccarozơ gọi đisaccarit lí sau đây? A Khi thủy phân saccarozơ thu đơn vị monosaccarit B Saccarozơ tổng hợp từ hai đơn vị monosaccarit C Phân tử khối saccarozơ gấp hai lần phân tử khối monosaccarit D Kích thước phân tử saccarozơ lớn gấp hai lần kích thước phân tử monosaccarit 25.Dãy gồm dung dịch tác dụng với Cu(OH)2 A glucozơ, glixerin, andehit fomic, natri axetat B.glucozơ, glixerin, mantozơ, rượu (ancol) etylic C glucozơ, glixerin, mantozơ, axit axetic D glucozơ, glixerin, mantozơ, natri axetat 26.Chất không phản ứng với Ag2O dung dịch NH3, đun nóng tạo thành Ag A C6H12O6 (glucozơ) B HCHO D HCOOH C CH3COOH 27.Hai chất đồng phân A mantozơ glucozơ B saccarozơ glucozơ C fructozơ mantozơ D fructozơ glucozơ 28.Saccarozơ glucozơ có A.Phản ứng với dung dịch NaCl B.Phản ứng thủy phân môi truờng axit C.Phản ứng với Ag2o dung dịch NH3, đun nóng D.Phản ứng với Cu(OH)2 nhiệt độ thường tạo thành dung dịch xanh lam 29 Fructozơ không phản ứng với chất sau : A Cu(OH)2 B dd H2SO4 loãng C dd AgNO3/NH3 D H2/Ni,to 30 Đun nóng 100g dd glucozơ 4,5% với dd có chứa 4,64 g Ag2O/NH3 Biết phản ứng hoàn toàn ,khối lượng Ag thu (g) : A 2,7 B 5,4 C.2,16 D 4,32 31 Chỉ dùng thuốc thử sau để phân biệt dung dòch : glucozơ ,saccarozo ,tinh bột A Dung dòch I2 B.Cu(OH)2 C.Axit nitric D AgNO3/NH3 32.Cho m(gam) tinh bột lên men thành ancol etylic , hiệu suất trình lên men 75% Tồn khí CO dẫn vào dd nước vôi dư thu 20g kết tủa Tính m? A.21,6gam B 16,2gam C 36,8gam D kết khác 33 Xà phòng hố hồn toàn 3,7 g este X cần 250ml dung dịch NaOH 0,2M sau phản ứng thu đ ược 2,3 gam ancol muối T ìm CPPT X? A.CH3COOC2H5 B HCOOC2H5 C.CH3COOCH3 D C2H5COOCH3 34 Đốt cháy hoàn toàn este đơn chức E cần dùng 29,12 lit oxi (đktc) , sinh 22,4 lit CO 2(đktc) v 18 gam H2O Tìm CTPT E? A C5H10O2 B C4H8O2 C C3H6O2 D K ết qu ả kh ác 35 Đốt cháy hoàn toàn gam mety fomat cần V(lit) khơng khí (đktc) Biết thể tích oxi 1/5 thể tích khơng khí , gia trị V : A 22,4 lit B 11,2 lit C.4,48 lit D 8,96 lit 36.Tính số xà phòng hố chất béo , biết xà phòng hố hồn tồn 200 gam chất béo cần 400ml dung dịch KOH 0,5M? A 56 B 46 C.42 D 78 37 Cho sơ đồ phản ứng : C2H5OH  X  (C6H10O5)n X l : A C6H12O6 B C12H22O11 C CO2 D CH3C OOH 38 Ở điều kiện thường chất béo trạng thái lỏng công thức cấu tạo thường chứa nhiều : A gốc axit béo no B gốc axit béo chưa no C gốc axit béo tự D gốc axit béo trung hồ 39 16.Câu sau sai nói ưu điểm chất giặt rửa tổng hợp? A Có tác dụng giặt rửa giống xà phòng B Giặt nước cứng C Không gây ô nhiễm môi trường D Không gây đến chất lượng sợi vải 40 Phân tích este người ta kết : %C = 40% , %H = 6,66% Este : A CH3COOCH3 B C2H5COOCH3 C HCOOCH3 D CH3COOC2H5 Gv: Dương Thị Thu Trinh -8-
- Xem thêm -

Xem thêm: ESTE CACBOHDAT LT doc, ESTE CACBOHDAT LT doc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay