PHẦN 7. TÀI LỆU PHỤC VỤ CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC VÀ TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA BẬC TIỂU HỌC, TRƯỜNG THCS NĂM 2019

61 6 0
  • Loading ...
1/61 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2019, 08:10

Tài liệu phục vụ cho công tác tập huấn, xây dựng kế hoạch, làm báo cáo công tác tự đánh giá cơ sở giáo dục và đăng kí công nhận trường đạt chuẩn quốc gia cấp tiểu học, THCS. Trong tài liệu cũng hướng dẫn các Sở giáo dục và Đào tạo về nghiệp vụ thực hiện công tác đánh giá ngoài cơ sở giáo dục, kèm theo các văn bản quy định về chế độ chính sách cho những cán bộ, nhân viên tham gia làm công tác tự đánh giá, đánh giá ngoài cơ sở giáo dục. Hy vọng tài liệu sẽ giúp ích cho các bạn Đồng nghiệp thực hiện tốt công tác này. Thank I~Z 8'n 6'1 6'£ O'LI tT 6'1 CO t·o 1'£ £'9 zs I S"'9 £'0 6'01 9'0 9'£ £"0 £·t 9'01 Cl 6'l 6'1 S"'P £'8 z P'1 zt 0 £8LI L 81 tI z I II O£ 61 I tI I 91 S" S" S" z S" 0 S'SJ7 9'Il 8'l9 6'0S" t'19 8'£9 t'S"t t'S"£ O'OS" 1"8£ 6'L£ lTv S"'8t £"81 £'Ot 8'1S" S"'8S" l'l£ 9'S"t l'8S" 9'S"S" S"'Ll £'P£ t.ts: I'L9 8'8£ S"£ t'l£ 17"6t S"'L£ l'6P Z6ZL S"~ £II tS" ttl S"Lt £lI S"L 8lI III lL S"8 lPI 09 lS" 88 ltl 001 9tl l8 98 O~ S"6 S"8 ILl 99 66 8t OIl LS" £8 9'09 SZl6 LJ70SI 9s ilu~~ S"'£I ["99 6'L9 8·t9 9'S"9 1"9t t·S"£ t·OS" l'lt l'tt t'8S" 6'19 9'81 z:IS" VlS" 1"l9 S"'l£ 9'S"t t'l9 S"'L9 t9 Oll lL IS"1 68t S"ll S"L 611 III t8 S"II 191 19 99 68 6£1 £Lt 081 901 ££l S"tL ILl WJH'dl oqI uWJ zor l'L£ 9·t£ l'OL 9'8t £'L£ 8'££ 9'0S" O'L£ 0'8t 101 9£1 88 lOl S"S" £01 06 6Ll lL POI OS" S"ll LS" £8 III 9S"l t6l 061 L6I on 8l£ 6lI OLI tll 11£ 86l Itl IS"I l8I LLl 09l S"S"l 8P1 6Ll 8tl S"lP tS"l £LI ~U~N l?G ~uQqd ~?H ~9Nl?H ~U1PI JS quIA l?ll nEW l?J ~ue!DU~!)I ~:UIU?H ~uOl qu!A uV:auol ~UB!D UV n~!1,oBH 2uB!D ngH 2uB!D ~?!l d~ql :aq?G ~"8N:aU?G nl?I ~unA -B!1Il?H 2uona qum J.nqdlfll!H ugmu qum qu~NA~I ~U?G UI~l umi UO)l ~Bl B~D 2u9N )J¥G )J¥1 )J¥G ugnqI qu!N u~A T)qd £9 19 19 09 6S" 8S" LS" 9S" S"S" tS" £S" lS" IS" OS" 6t 8P Lt 9t S"t Pt £t It IP Ot 6£ 8£ L£ 9£ S"£ P£ BO GIAO D1)C VA DAO T~O CONG HOA xA HOI CHU NGHiA V!tT NAM D(>cl~p - T,! - H~nh phuc S6: 17/20IS/TT-BGDDT Ha N(ji, 22 thang ndm 2018 THONGTU Ban hanh Quy dinh v~ ki~m dinh ch~t IU'Q'nggiao due va cong nhan dat chuin qudc gia dBi VOltru'()'fig ti~u hoc Can ctr Ludt giao due 14 thang ndm 2005; Ludt sua a6i, b6 sung mot s6 ai~u cua Ludt giao due 25 thang 11 ndm 2009; 'i Can CLf Nghi dinh s6 69120171NfJ-CP 25 thong ndm 2017 cua Chinh phu quy dinh chtcc nang, nhiem V'?l,quyen han va co cdu tc5chuc cua Bo Giao due va Dao tao; Can ctr Nghj dinh s6 75120061NfJ-CP 02 thong nam 2006 cua Chinh phu quy dinh chi tzit va huang ddn thi hanh mot sJ ai~u cua Ludt giao due; Nghj dinh sJ 31120111ND-CP 11 thang ndm 2011 cua Chinh phu sun d6i, b6 sung m(jt sJ ai~u cua Nghj ajnh s6 75120061ND-CP 02 thang nam 2006 cua Chinh phu quy djnh chi tiit va huang da~ thi hanh m(jt sJ ai~u cua Lugt giao d'?lc;Nghj djnh s6 07120131ND-CP 09 thang 01 nam 2013 cua Chinh phu sua d6i aiim b kholin 13 Di§u cua Nghj djnh 31120111ND-CP 11 thang nam 2011 sua dc5i, b6 sung m(jt sJ ai~u cua Nghj ajnh 75120061ND-CP 02 thang nam 2006 cua Chinh phu quy ajnh chi tiit va hUCrngddn thi hanh m(jt sJ ai~u cua Lugt giao d'?lc; Theo d~ nghj cua C'?lCtruong C'?lCQulin If; chdt /w;mg va V'?ltruong V'?l Giao d'?lcTiiu h9C, B(j trU'ong B(j Giao d'?lcva Dao tgo ban hanh Thong tu ban hanh Quy ajnh v~ kiim djnh chat /U9'nggiao d'?lCva cong nhg.n agt chudn quJc gia aJi vai truong tiiu h9C Di~u Ban hanh kern thea Thong tu Quy dinh vS kiSm dinh ch~t lUQ11ggiao dvc va cong nh~n d~t chu~n qu6c gia d6i v6i truong tiSu hQc Di~u Thong tu co hi~u h,rc thi hanh kS tu 10 thang 10 nam 2018 Thong tu thay th& cac quy dinh vS tieu chu~n danh gia ch~t lUQ11g giao dl)c va quy trinh, chu ky ki~m dinh ch~t lUQ11ggiao dl)c d6i v6i truOng ti~u hQc t~i Thong tu s6 42/2012/TT-BGDDT 23 thang 11 nam 2012 cua B(> trucmg B(>Giao dvc va Dao t~o ban hanh Quy dinh vS tieu chu~n danh gia ch~t lUQng giao dl)Cva quy trinh, chu ky kiSm dinh ch~t lUQ11ggiao dl)c co sa giao dl)c ph6 thong, co sa giao d\lc thuOng xuyen va thay th& Thong tu s6 59/2012/TT-BGDDT 28 thang 12 nam 2012 cua B(>truang B(>Giao dvc 252 va Dao 1
- Xem thêm -

Xem thêm: PHẦN 7. TÀI LỆU PHỤC VỤ CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC VÀ TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA BẬC TIỂU HỌC, TRƯỜNG THCS NĂM 2019, PHẦN 7. TÀI LỆU PHỤC VỤ CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC VÀ TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA BẬC TIỂU HỌC, TRƯỜNG THCS NĂM 2019

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay